Book Contents

Book Index

Položky prodeje

Položky prodeje představují položkový pohled na Zakázky. Kniha slouží zejména k prohlížení položek zakázek s cílem poskytnout uživatelům informace o stavu vyřízení jednotlivých položek. Pro položky lze rovněž hromadně vytvářet podřízené doklady.

pic_2260

Obr.: Kniha Položky prodeje

Zobrazování záznamů v této knize je založeno na práci s Filtry. Kniha nepodporuje zobrazení položek ve stavu Kniha (v tomto stavu se nezobrazují žádné záznamy). Není-li kniha Položky prodeje spouštěna z tlačítka s přednastaveným filtrem, spustí se ve stavu Kniha.

Položky lze do knihy kromě použití filtrů naplnit také přímo z požadovaných dokladů prodeje. A to klávesou Ctrl+Shift+F7 z libovolné strany dokladu. Při vyvolání ze strany 0 se filtr vytvoří buď pro aktuální doklad, doklady v kontejneru nebo pro doklady označené hvězdičkou.

Kromě základních identifikačních údajů položky (jako je identifikace zakázky, identifikace zboží, existence položky na podřízených dokladech) patří dále mezi standardně přednastavené sloupce:

Pozn.: Přes vazební pole lze v tabulce k položkám zobrazit libovolné údaje ze všech dokladů prodeje, ze zboží atd. Z tohoto důvodu je ve spodním panelu zobrazeno pole Sklad pro zjištění či provedení změny aktuálního informačního skladu.

Editace položek prodeje

Kniha Položek prodeje nepodporuje stav Změna. Povolena je pouze řádková editace datumů a množství. Změna množství je prováděna z pohledu zakázky - tj. obsahuje-li položka nepotvrzené podřízené doklady pak dojde ke změně množství (snížení/zvýšení) i na těchto dokladech. Pro změnu hodnot aktivujeme klávesou Enter na požadované položce sloupec s datem či množstvím; hodnotu změníme a opět potvrdíme klávesou Enter.

Datumy na položkách lze měnit také hromadně přes nabídku menu Formulář - Hromadné akce - Změna záznamu.

Vytváření / rušení podřízených dokladů pro položky

Formulář pro vytvoření / zrušení dokladů pro položky vyvoláme buď klávesou F5 nebo pomocí tlačítka Vytvoření / zrušení podř. dokladů. Podřízené doklady lze vytvářet / rušit pouze pro ohvězdičkované položky. (Pozn.: Pokud nelze položku označit hvězdičkou, znamená to, že položka již na dokladu neexistuje - byla smazána jiným uživatelem). Vždy vzniká nový podřízený doklad a to i tehdy, existuje-li k zakázce již jiný nepotvrzený doklad daného typu. Jsou-li označeny položky více zakázek, pak vzniká respektive nevzniká multidoklad v závislosti na nastavení volby Nevytvářet multidoklad, která se objeví po aktivaci vytváření dokladů. I při povolení multidokladů však multidoklady nikdy nevznikají pro položky různých zákazníků! Multidoklady vznikají vždy pouze v rámci zakázek stejného zákazníka.

Existuje-li alespoň jedna položka, kterou nelze zpracovat, akce neproběhne a žádná z označených položek nebude zařazena na požadovaný doklad. Položky, které nebylo možno zpracovat z důvodu blokace (držení dokladu) nebo změny položky jiným uživatelem, budou označeny ve sloupci "B" příslušnou ikonou (viz dále Kontrola přístupnosti položek). Všechny položky zůstanou označeny hvězdičkami. (Pozn.: Hvězdičky se odmažou pouze z položek, které již na dokladu neexistují a z položek, pro něž nemá požadovaná akce význam (např. již existuje doklad)). Pro informaci o tom, kdo aktuálně drží blokované položky, lze zobrazit sloupec "Blok. uživatel" (CFHoldUser), který zobrazí uživatele, který daný záznam blokuje.

Položky lze také přidávat na již existující doklady. Ve formuláři pro vytváření dokladů aktivujeme u požadovaného typu dokladu volbu Přidat na existující. Automaticky se otevře kniha s výběrem nepotvrzených dokladů pro výběr dokladu. Knihu lze vyvolat také kdykoliv poté tlačítkem s třemi tečkami. Položku lze současně přidávat na různé typy dokladů. V případě, že přidáme položku zakázky s vyplněným polem Plánovaný sklad na skladový doklad s jiným skladem, pak je pro položku použit sklad z hlavičky vybraného dokladu (stejný princip jako při přidání položky na 2. straně dokladu). Při přidávání na existující doklad lze i nadále vytvářet multidoklady přes více zákazníků.

Ve formuláři pro vytváření dokladů lze aktivovat v jeden okamžik buď vytváření nebo naopak rušení dokladů. Nelze současně některé doklady vytvářet a jiné rušit. Aktivujeme-li dále volbu Vytvořit kontejner dokladů, pak se právě vytvořené doklady naplní do kontejneru ve svých knihách. Aktivujeme-li volbu Po dokončení neobnovovat filtr, tak se po dokončení akce pouze zaktualizují původně označené řádky. Tato volba se pamatuje v parametru uživatele.

Kontrola přístupnosti položek

Kontrola ověřuje, zda lze s vybranými položkami pracovat - tj. zda nejsou blokovány jiným uživatelem či zda nebyly jiným uživatelem změněny. Kontrola běží automaticky vždy před zařazením položky na doklad/odmazáním položky z dokladu a dále je dostupná také uživatelsky pomocí tlačítka Kontrola přístupnosti položek nebo klávesami Alt+F5. Funkce prochází všechny položky označené hvězdičkami a také položky, které z předešlé kontroly byly vyhodnoceny jako blokované. Výsledek kontroly blokace je znázorněn v novém implicitním sloupci "B" (BFHold) pomocí ikon:

Dále lze pro informaci o tom, kdo blokované položky drží, zobrazit sloupec "Blok. uživatel" (CFHoldUser), který zobrazí uživatele, který daný záznam blokuje.

Funkce nad Položkami prodeje

F5

Hromadné vytváření / rušení podřízených dokladů. (podrobný popis funkce v textu)

Alt+F5

Spustí kontrolu přístupnosti/blokace položek. (podrobný popis funkce v textu)

Shift+F2

Spustí modul Dispečer. Položky se načítají podle následujících pravidel:

  • ve stavu Kniha se načte aktuální záznam;
  • ve stavu Filtr se načtou záznamy z filtru;
  • existují-li položky označené hvězdičkou, načtou se přednostně tyto označené položky

Shift+F5

Vyvolá formulář Pokrytí.

Ctrl+F4

Vyvolá knihu Šarží a nastaví pravítko na příslušnou šarži z položky.

Ctrl+F5

Vyvolá knihu Kódů zakázek a nastaví pravítko na příslušný kód z položky.

Ctrl+z, Ctrl+u, Ctrl+f, Ctrl+d, Ctrl+o, Ctrl+r, Ctrl+w

Přeskok do dokladů položky (zakázky, výdejky, faktury, dodacího listu, objednávky přijaté, rezervačního listu, průvodky).

Ctrl+Enter

Přeskok do knihy Zboží na příslušnou kartu Zboží.