Book Contents

Book Index

Banka

Book Contents

Book Index

Číselníky banky

Book Contents

Book Index

Karta bankovního dokladu

Číselník Karta bankovního dokladu je určen k předdefinování často používaných položek. Údaje z karty se kopírují do položky bankovního příkazu a výpisu, takže je již není třeba zadávat ručně.

pic_3056

Obr.: Karty bankovních dokladů - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1.strana)

Tato strana karty bankovního dokladu slouží k evidenci základních údajů.

pic_3060

Obr.: Karty bankovních dokladů - 1. strana (základní údaje)

Popis polí:

Zkratka

Zkratka karty bankovního dokladu.

Číslo

Jedná se o evidenční číslo karty bankovního dokladu, které je vytvářeno automaticky při prvním uložení karty. Evidenční číslo je vlastně pořadovým číslem zapisované karty bankovního dokladu.

Název

Název karty bankovního dokladu.

Sazba DPH

Sazba DPH.

Typ daně

Typ daně.

Nekopírovat název

Pokud je zapnuto, z karty se do položky bankovního příkazu / výpisu zkopíruje Název pouze v případě, že na položce dokladu není nějaký název uložen.

Účet

Účet z účetní osnovy.

Kontace

Kontace bankovního výpisu.

Párovací symbol

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Středisko

Středisko, kterého se karta bankovního dokladu týká.

Kód zakázky

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód zboží

Kód zboží.

Referent, Kód 1, Kód 2

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9.strana)

Na 9. stranu karty bankovních dokladů je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Banky

V číselníku Banky je uveden seznam bank.

pic_4288

Obr.: Číselník Banky

pic_4289

Obr.: Číselník Banky - 1. strana

Popis vybraných polí:

SCB

Kód banky. Při změně kódu banky v tomto číselníku nedochází k automatické změně SCB v již uložených čísel účtů na dokladech a kartách Dodavatelé/Odběratelé.

Mod. 11

Zatržením pole se aktivuje kontrola platnosti čísla účtu s tímto kódem banky.

Book Contents

Book Index

Číselník SWIFT

Číselník SWIFT se spouští ze stromového menu Finance – Základní data – Číselník SWIFT. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) slouží zejména k mezinárodnímu platebnímu styku. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód (BIC), kterým se identifikuje.

pic_3064

Obr.: SWIFT - kniha

Tato strana číselníku SWIFT slouží k zadání základních údajů. Pokud bude v číselníku SWIFT zadaná i adresa banky, po zvolení daného SWIFT se nakopíruje i adresa banky k účtu.

pic_3065

Obr.: SWIFT - 1. strana

Popis polí:

SWIFT

SWIFT.

Blokováno

Zatrhávací pole pro blokování SWIFTu.

Adresa banky ř. 1

Adresa banky - lze použít více řádků pro zadání adresy banky.

ř. 2

 

ř. 3

 

ř. 4

 

Stát banky

Stát banky.

Změnil

Datum, čas a jméno uživatele, který danou položku číselníku naposledy změnil.

Book Contents

Book Index

Bankovní účty

Bankovní účty jsou vedeny ve Správě knih, kde jsou zadány všechny bankovní účty, které máme vedeny u peněžních ústavů. Spouští se ze stromového menu Finance - Základní data - Bankovní účty.

Obr.: Správa knih - Kniha Bankovní účty

Bližší popis práce s modulem Správa knih je uveden v kapitole Správa knih.

Každému bankovnímu účtu lze přiřadit vlastnosti, které nastavujeme v záložce Výchozí nastavení.

pic_2988_2020

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení bankovních účtů

Popis polí:

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat bankovní výpis, u něhož existuje rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a zaúčtovanou částkou.

Na dokladech prodeje kontrolovat měnu dokladu a měnu bankovního účtu

Pokud je zapnut, při potvrzení faktury vydané, zálohy přijaté a ostatní pohledávky s tímto bankovním účtem proběhne kontrola, zda měna Bankovního účtu na dokladu odpovídá měně dokladu.

Banka

Výběr banky, u které je účet veden.

Kód banky

Kód banky, který se automaticky vyplní po výběru banky.

Měna

Měna příslušného bankovního účtu, kterou nelze po uložení změnit. Vybírá se z číselníku Měna.

Kontace

Kontace bankovního účtu - vybíráme z číselníku Souvztažnosti.

Účet

Číslo účtu, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z knihy Účetní osnova.

Poč. stav M

V poli se vyplňuje počáteční stav bankovního účtu v měně bankovního účtu. Pole lze editovat pouze ve výchozím nastavení a v případě, že pro bankovní účet nejsou v IS K2 zadány výpisy v blokovaném období.

Poč. stav

Pokud je bankovní účet v cizí měně, v poli se vyplňuje počáteční stav v měně mandanta.

Typ položky dokladu

Nejčastěji zadávaný typ položky dokladu, která se bude doplňovat při zadávání příkazů a výpisů (např. Přijatá faktura)

Typ daně

Nejčastěji zadávaný typ daně, který se bude doplňovat do položky dokladu.

Sazba daně

Nejčastěji zadávaná sazba daně, která se bude doplňovat v položce dokladu.

Doklady s DPH

Možnost zadávat doklady s DPH. Pokud bude zatrženo, lze na položce typu Příjem a Výdej zatrhnout příznak DPH a zadat Typ daně a Daň. Pokud se jednou toto pole zatrhne, již nelze více editovat!

Na bankovní příkaz vložit jen potvrzené doklady

Pokud je zatrženo, na bankovní příkaz se dají vložit jen potvrzené doklady.

Párovací symbol

Párovací symbol.

Variabilní symbol

Zde si můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou při vytvoření bankovních dokladů do těchto dokladů vkládat.

Podporované formáty zadání definice variabilního symbolu:

1) XXX@CI(N0Y): hodnota XXX představuje libovolné číslice nebo písmena. Znaky @CI určují, že následující část bude tvořena číslem dokladu a znaky (N0Y) představují počet číslic, do kolika míst (určeno hodnotou Y) bude číslo dokladu doplněno nulami (určeno znakem 0). Maximální počet znaků pro VS je 12. Čísla vznikají při uložení dokladu.

Například při zadání funkce 4002@CI(N07) a předpokladu, že číslo dokladu, pro který má být variabilní symbol vytvořen, bude 1256, bude variabilní symbol vypadat následovně: 40020001256.

2) Lze zadat definici variabilního symbolu i pro případy, aby se číslo bankovního dokladu nedoplňovalo nulami do stanoveného počtu znaků. Definice musí být zadána takto: XXXX@CI(N00). Druhou zadanou nulu je v tomto specifickém případě nutno chápat tak, že se ruší doplňování nul (první zadaná nula).

3) XXX@KO(1 až 12): doplní kód zakázky, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky kódu zakázky se použije.

4) XXX@ST(1 až 12): doplní středisko, číslo 1 až 12 určuje, kolik znaků ze zkratky střediska se použije.

Zůstanou-li všechna pole variabilních symbolů prázdná, bude se VS vyplňovat automaticky ve formátu @CI(N07).

Číslo účtu

Číslo bankovního účtu.

Číslo účtu 1,2

Další čísla bankovního účtu. Možné použít pro více čísel bankovních účtů u jedné banky.

SWIFT

Číslo Swift kódu - označení banky.

IBAN

Mezinárodní forma čísla bankovních účtů.

Středisko

Středisko, které se bude přednastavovat do bankovních výpisů.

Implicitní kurzy

Výběr kurzu z číselníku. Tímto se nastaví automatický výběr příslušného kurzu z kurzovního lístku v bankovních příkazech a výpisech. Znaménkem mínus označujeme dobropisy.

Pod Výchozím nastavením je zařazena položka Bankovní API. V tlačítku Nastavení se provede propojení na API banky. Formulář se liší dle zvolené banky, Česká spořitelna má jiný formulář než Fio banka. Pro nastavení je třeba mít právo Bankovní účty/Konfigurace bankovního API.

pic_5297

Obr.: Bankovní účty - Bankovní API

Book Contents

Book Index

Bankovní příkazy

Bankovní příkazy spouštíme ze stromového menu Finance - Banka - Bankovní příkazy. V knize Bankovní příkazy vytváříme příkazy k úhradě.

Obr.: Kniha Bankovní příkazy

V knize Bankovních příkazů se mezi jednotlivými bankovními účty přepínáme klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v knize).

Bankovní příkaz můžeme vytvořit také v 

Book Contents

Book Index

Doklad Bankovní příkaz

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně Bankovních příkazů jsou uvedeny základní údaje, které se vztahují k celému dokladu.

Obr.: Bankovní příkazy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu

Číslo bankovního příkazu, včetně uvedení knihy bankovního účtu. Při uložení nového příkazu se vyplní automaticky.

Vystavil dne

Datum vystavení a jméno uživatele, který doklad vystavil.

Splatno dne

Datum splatnosti.

Typ

Typ dokladu, který bude bankovním příkazem uhrazen. Pole se zobrazí pouze ve Změně a v Novém záznamu. Při vkládání nové položky na 2. straně se pak automaticky nastaví vybraný typ.

Na vrub účtu číslo

Číslo bankovního účtu, ze kterého má být platba provedena.

Stav

Stav dokladu.

Částka

Celková částka položek příkazu v měně bankovního účtu. Napočítává se automaticky. V případě zahraničního bankovního účtu se zobrazuje ještě částka v měně mandanta.

Konstantní symbol

Konstantní symbol. Pole se zobrazí pouze ve Změně a v Novém záznamu. Při vkládání nové položky na 2. straně se pak konstantní symbol automaticky doplní.

Změnil

Datum poslední změny a jméno uživatele, který doklad změnil.

Na této straně je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičkyText patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

V univerzálních formulářích byly poznámky nahrazeny Komentáři. Na záložku Základní údaje byly přidány pole Odeslal a Datum odeslání, do kterých se zapisuje uživatel a datum, kdy byl bankovní příkaz vyexportován funkcí HB - bankovní příkaz (HB_Order.pas).

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na  2. straně bankovních příkazů jsou uvedeny základní údaje týkající se jednotlivých položek příkazu.

Obr.: Bankovní příkazy - 2. strana

Položky vkládáme do bankovního příkazu standardním způsobem klávesou Insert. Po jejím stisknutí se zobrazí formulář Položka bankovního příkazu.

Book Contents

Book Index

Bankovní příkazy - Položka (1. strana)

pic_3180

Obr.: Položka bankovního příkazu - 1. strana pro položky typu Výdej

Popis polí typu Výdej:

Typ

Typ platby - Výdej.

Firma

Název firmy. Při zadávání nové položky lze firmu vybrat z knihy Dod./Odb.

Variabilní symbol

Variabilní symbol.

Ve prospěch účtu

Bankovní účet dodavatele/odběratele.

Kniha BPR v měně mandanta

 • pokud na položce BPR není vazba na doklad PF, VZ nebo na položku platebního kalendáře, a současně existuje vazba na firmu a firma má zadaný výchozí účet:
  • výchozí účet je tuzemský - vloží se číslo účtu a kód banky z dokladu z výchozího účtu. Pokud účet není vyplněný, pak se doplní IBAN z výchozího účtu.
  • výchozí účet je zahraniční - vloží se IBAN z výchozího účtu. Pokud je IBAN prázdný, doplní se číslo účtu a kód banky z výchozího účtu.

 

Kniha BPR v cizí měně

 • pokud na položce BPR není vazba na doklad PF, VZ nebo na položku platebního kalendáře, a současně existuje vazba na firmu a firma má zadaný výchozí účet - vloží se IBAN z výchozího účtu. Pokud je IBAN prázdný, doplní se číslo účtu a kód banky z výchozího účtu.

 

V případě zahraničního bankovního účtu se kromě již zmíněných údajů nakopírují také ostatní údaje obsažené v bankovním účtu.

Do pole Ve prospěch účtu lze také napsat libovolné číslo účtu.

Název

Název položky. Lze vybrat z číselníku Karty bankovních dokladů.

Sumace

Sumační číselný identifikátor. Využívá se pro seskupení položek do jedné platby.

Částka

Částka platby v měně bankovního příkazu. V případě cizí měny se zobrazuje také částka v měně mandanta.

Kurz platby

Kurz platby v měně bankovního příkazu.

Dat. kurz

Po stisknutí tlačítka se zobrazí kurzovní lístek

Účet

Účet z účetní osnovy.

Konstantní symbol

Konstantní symbol.

Specifický symbol

Specifický symbol.

Kód poplatku

Číslo identifikující druh platby.

Platební titul

Označení účelu platby.

Spárováno s výpisem

Je-li v bankovním výpisu vyplněn odkaz na bankovní příkaz, oba doklady jsou spárovány. V tomto poli je uvedeno číslo bankovního výpisu a na 2. straně bankovního příkazu se ve sloupci 'S' zobrazí .

pic_341

Obr.: Položka bankovního příkazu - 1. strana pro položky typu PF, VF, PZ, VZ, MZ

Popis polí typu PF, VF, PZ, VF, MZ, OP, OV:

Typ

Typ platby - platba Přijaté/Vydané faktury, platba Poskytnuté/Přijaté zálohy, platba Závazku z mezd.

Firma

Název firmy. Při zadávání nové položky lze firmu vybrat z knihy Dod./Odb. V případě, že je na příkaze zařazena faktura nebo záloha, vyplní se toto pole automaticky a nelze jej již změnit.

Placený doklad

Doklad, který bude zařazen na bankovní příkaz - PF, VF, PZ, VZ, MZ, OP, OV.

 

pic_018i.png

Výběr placeného dokladu, který lze provést také klávesou F12. Doklady se v tomto případě vždy zobrazí v setřídění podle Čísla. Nastavení pravítka v knize placeného dokladu je následující:

 • Při prvním výběru se pravítko nastaví na první doklad.
 • Pokud je již doklad vybrán, pravítko se nastaví na tento doklad.

 

pic_1098i

Tlačítko pomocníka, které je umístěno za číslem placeného dokladu. V tomto případě se zobrazí výběr nezaplacených dokladů v měně bankovního účtu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol, vyplní se automaticky z placeného dokladu.

Ve prospěch účtu

Bankovní účet dodavatele/odběratele. Mohou nastat tyto případy:

Kniha BPR v měně mandanta

 • číslo účtu (u PF pole Číslo účtu, u VZ pole Bankovní účet, u položky PLK pole Ve prospěch účtu) na dokladu není prázdné a účet je tuzemský - vloží se číslo účtu a kód banky z dokladu,
 • číslo účtu na dokladu je prázdné a IBAN na dokladu není prázdný - vloží se IBAN z dokladu,
 • účet je zahraniční - vloží se IBAN z dokladu,
 • pole Banka je na dokladu prázdné - postup stejný jako když na BPR není vazba na doklad (položka typu Výdej - viz. výše).

 

Kniha BPR v cizí měně

 • IBAN na dokladu není prázdný - vloží se IBAN z dokladu,
 • IBAN na dokladu je prázdný a číslo účtu na dokladu není prázdné - vloží se číslo účtu a kód banky z dokladu,
 • pole Banka je na dokladu prázdné - postup stejný jako když na BPR není vazba na doklad (položka typu Výdej - viz. výše).

V případě zahraničního bankovního účtu se kromě již zmíněných údajů nakopírují také ostatní údaje obsažené v bankovním účtu.

Do pole Ve prospěch účtu lze také napsat libovolné číslo účtu.

Popis

Popis příkazu.

Sumace

Sumační číselný identifikátor. Využívá se pro seskupení položek do jedné platby.

Částka

Částka platby v měně bankovního příkazu.

Platba

Částka platby v měně placeného dokladu. V tomto řádku lze zadat částku platby jak v cizí měně, tak v měně mandanta. Částka vstupuje do pole Celkem uhrazeno na 6. straně faktury.

Rozdíl

Kurzový rozdíl v měně mandanta.

Kurz platby

Kurz platby v měně bankovního příkazu.

Dat. kurz

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení Bankovního příkazu. Je možné jej použít pouze ve stavu Změna. Pokud je nastavený parametr v mandantovi Kurz na fakturách podle Data úč. případu, dosadí kurz podle hodnoty v poli Datum úč. případu.

Kurz platby v měně dokladu

Kurz platby v měně placeného dokladu. Využívá se v případě výskytu více měn např. doklad v USD, příkaz v Eur

Kurz dokladu

Kurz uvedený na placeném dokladu.

Účet

Účet z účetní osnovy.

Konstantní symbol

Konstantní symbol.

Specifický symbol

Specifický symbol.

Kód poplatku

Číslo identifikující druh platby.

Platební titul

Označení účelu platby.

Spárováno s výpisem

Je-li v bankovním výpisu vyplněn odkaz na bankovní příkaz, oba doklady jsou spárovány. V tomto poli je uvedeno číslo bankovního výpisu a na 2. straně bankovního příkazu se ve sloupci 'S' zobrazí .

Book Contents

Book Index

Bankovní příkazy - Položka (2. strana)

Na 2. straně položky bankovního příkazu jsou zobrazeny údaje o zahraničním bankovním spojení. Tyto se zde automaticky kopírují ze záložky 'Banky', umístěné na kartě Dodavatele/Odběratele. Údaje o zahraničním bankovním spojení se vkládají do formuláře z vyplněných údajů po zatržení typu účtu Zahraniční.

pic_1005

Obr.: Formulář Bankovní příkazy - 2. strana

Je-li bankovním příkazem hrazena přijatá faktura, částka z vystaveného bankovního příkazu se poznačí do této faktury, a to na 6. stranu do pole Uhrazeno. Současně se do spodního okna na 6. straně faktury vloží nová položka s datem, částkou platby a číslem bankovního příkazu. Tímto je možné sledovat nejen, zda je faktura zaplacena, ale také jestli byl na ni již vystaven příkaz k úhradě. Vystavením a spárováním bankovního výpisu s bankovním příkazem dojde k vynulování částky v poli Uhrazeno a o částku bankovního výpisu je snížena částka v poli Zbývá zaplatit. Ve spodním okně 6. strany faktury dojde ke změně položky z bankovního příkazu na bankovní výpis.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k bankovnímu příkazu přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Bankovními příkazy

Všechny níže zmíněné funkce lze použít na 2. straně bankovních příkazů ve Změně a v Novém záznamu (pokud není uvedeno jinak).

Přehled funkcí nad položkami:

F4

Výběr z nabídky Faktur přijatých.

F5

Výběr z nabídky Záloh poskytnutých.

F7

Připárování položky bankovního příkazu k položce Platebního kalendáře.

F8

Odpárování položky bankovního příkazu od položky Platebního kalendáře.

Shift+F2

Výběr z nabídky Ostatní závazky.

Shift+F3

Výběr z nabídky Závazky z mezd.

Shift+F4

Hromadné vkládání položek z kontejneru Faktur přijatých.

Shift+F5

Hromadné vkládání položek z kontejneru Záloh poskytnutých.

Shift+F6

Hromadné vkládání položek z kontejneru Platebního kalendáře.

Shift+F7

Hromadné vkládání položek z kontejneru Závazků z mezd.

Shift+F8

Hromadné vkládání položek z kontejneru Ostatních závazků.

Ctrl+F4

Výběr z nabídky Faktur vydaných.

Ctrl+F5

Výběr z nabídky Záloh přijatých.

Ctrl+F6

Výběr z nabídky Ostatních pohledávek.

Ctrl+F7

Výběr z položek Platebního kalendáře.

Ctrl+Shift+F4

Hromadné vkládání položek z kontejneru Faktur vydaných.

Ctrl+Shift+F5

Hromadné vkládání položek z kontejneru Záloh přijatých.

Ctrl+Shift+F6

Hromadné vkládání položek z kontejneru Ostatních pohledávek.

Alt+F4

Vytvoření inkasního příkazu z kontejneru Faktur vydaných.

Alt+F5

Vytvoření inkasního příkazu z kontejneru Záloh přijatých.

Alt+F6

Vytvoření inkasního příkazu z kontejneru Ostatních pohledávek.

Ctrl+Enter

Ve stavu Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme placený doklad.

Alt+F3

Nastavení implicitního setřídění položek (lze přetřídit ve všech stavech).

Funkce při potvrzení bankovního příkazu:

Pokud je ve funkci Nastavení spolehlivosti DPH aktivována Služba zjišťování spolehlivosti plátců DPH, zatržením volby Kontrolovat platbu na nezveřejněný účet při potvrzení bankovního příkazu proběhne:

V případě, že je nalezen problém, zobrazí se dotaz "Na příkaze jsou platby na neověřené nebo neevidované účty v registru plátců DPH. Přejete si provézt potvrzení?" a zobrazí se textový soubor s výpisem chyb.

V textovém souboru se mohou zobrazit chyby:

Pozn.: Při potvrzení bankovního příkazu se kontrolují informace uložené na kartě Dod./Odb. (neprobíhá on-line aktualizace z registru plátců DPH).

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z filtru FP

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Soubor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu z kontejneru faktur přijatých, záloh poskytnutých, závazků z mezd a ostatních závazků.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka]

[Mzdy] [Závazky z mezd]

Parametry skriptu:

AdvancesProvided - Ne

Ano - zpracuje poskytnuté zálohy, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

BookOfBo -

Zkratka knihy, ve které se vytvoří bankovní příkaz.

DateDue - 0

Datum splatnosti. Parametr se nebere v úvahu, pokud parametr NewDailyOrder = Ano.

DaysToMat - 0

Počet dní, o kolik se posune datum platby.

InvoicesReceived - Ano

Ne - zpracuje přijaté faktury, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

NewDailyOrder - Ne

Ano - doklady vloží na příkazy dle data splatnosti; Ne - všechny doklady vloží na jeden příkaz.

OtherLiability - Ne

Ano - zpracuje ostatní závazky, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

PayrollLiab - Ne

Ano - zpracuje závazky z mezd, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu. Do příkazu jsou načítány faktury přijaté (zálohy poskytnuté, závazky z mezd, ostatní závazky) z aktuálního datového modulu (označené hvězdičkami, z kontejneru, knihy). Datum splatnosti příkazu je implicitně nastaveno podle aktuálního data.

Hvězdičkou si označíme doklady v knize faktur přijatých (záloh poskytnutých, závazků z mezd, ostatních závazků), které chceme zaplatit z jednoho bankovního účtu. Nad těmito doklady spustíme skript Bankovní příkaz z filtru PF, VZ, MZ a OV. Vybereme knihu bankovního účtu, ve které chceme vytvořit příkaz. Pokud nechceme platit doklady přesně v den splatnosti, ale dříve nebo naopak později, pak nastavíme i parametr „DaysToMat“. Uvádíme počet dnů, o který chceme posunout datum platby. Kladná hodnota znamená, že bude placeno x dnů před splatností, záporná hodnota, že bude faktura zaplacena x dnů po splatnosti.

Po spuštění funkce se zobrazí hlášení o počtu dokladů ve filtru s uvedením informace, u kolika dokladů je možné provést platbu. Překážkou v placení může být zjištění, že doklad již byl uhrazen, částka k úhradě je záporná nebo není zadán bankovní účet dodavatele.

Výsledkem je jeden nebo více bankovních příkazů vytvořených ve vybrané knize. Po vytvoření příkazu se zobrazí informace o dokladech, které nebylo možné na příkaz vložit.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad bankovními příkazy

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN024

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Setřídění podle K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Grouping - Ne

Ano - seskupí položky podle sumace; Ne - neseskupí.

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zpracuje pouze potvrzené doklady.

PublishedAccount - Ne

Ano - před účtem, který je zveřejněn v registru plátců DPH, zobrazí hvězdičku.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny. Zobrazí částku dokladu v měně i částku přepočtenou na měnu mandanta podle aktuálního kurzu.

ShowFirm - Ano

Ano - zobrazí sloupec Firma, Ne - nezobrazí.

ShowSwiftAndIBAN - Ne

Ano - IBAN a SWIFT se zobrazí, pro každou knihu bank. účtů je musíme zadat do knihy s nulovým prefixem.

Sorting - 3

V závislosti na hodnotě se setřídí položky. Hodnota parametru 0 setřídí podle zákazníka; 1 - podle částky (vzestupně); 2 - podle účtu; 3 - podle K2.

BPR_DOK02

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz - seskupené platby

Číslo procesu: FIN003

Ident. číslo sestavy: SFIN031

Soubor: BPR_DOK02.AM

Popis sestavy: Bankovní příkaz. Položky zobrazí seskupené podle zákazníků

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Bankovní příkaz. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Grouping - Ano

BPR_DOK02_SP_UP

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy

Bankovní výpisy spouštíme ze stromového menu Finance - Banka - Bankovní výpisy.

Kniha Bankovní výpisy slouží k pořizování, likvidaci (předkontaci) a zaúčtování bankovních výpisů. Do IS K2 se údaje zadávají ručně podle výpisů z účtu z banky nebo automaticky pomocí funkce Homebanking.

Obr.: Kniha Bankovní výpisy

V knize Bankovních výpisů se klávesou Alt+F10 přepínáme mezi jednotlivými bankovními účty (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce). V horní modré liště na obrazovce je uvedena Kniha a Měna bankovního účtu.

Book Contents

Book Index

Doklad Bankovní výpis

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně bankovních výpisů jsou uvedeny údaje, které se vztahují k celému dokladu.

Obr.: Bankovní výpisy - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu

Číslo bankovního výpisu, včetně uvedení knihy pokladny. Stisknutím tlačítka Insert se vyplní automaticky.

Vystavil dne

Datum a čas vystavení dokladu a jméno uživatele, který doklad vystavil.

Změnil

Datum poslední změny a jméno uživatele, který doklad změnil.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

pic_741i

Ikona znázorňující potvrzenost dokladu.

pic_1099i

Ikona informující, že všechny položky bankovního výpisu jsou spárované, tzn. výpis neobsahuje položku typu N (nespárováno). Pro zobrazení výpisů, které obsahují nespárovanou položku je možné použít tovární filtr Nespárované položky nad bankovními výpisy.

Kredit

Celková kreditní částka výpisu. Pokud jde o účet v zahraniční měně, zobrazí se ještě vedle kredit v měně mandanta.

Debet

Celková debetní částka výpisu. Pokud jde o účet v zahraniční měně, zobrazí se ještě vedle debet v měně mandanta.

Zůstatek

Zůstatek na bankovním účtu. Pokud jde o účet v zahraniční měně, zobrazí se ještě vedle zůstatek v měně mandanta.

V této knize je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičkyText patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně bankovních výpisů jsou uvedeny údaje týkající se jednotlivých položek výpisu.

Obr.: Bankovní výpisy - 2. strana

Položky vkládáme klávesou Insert. Po jejím stisknutí se zobrazí formulář Položka bankovního výpisu.

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy - Položka (1. strana)

V knize Bankovní účty lze nastavit, zda pro daný bankovní účet bude možné vytvářet bankovní výpisy s DPH (zatrhávací pole Doklady s DPH). Při zadávání položky bankovního výpisu typu P/V se potom v závislosti na zatrhávacím poli Doklady s DPH v knize bankovních účtů budou zobrazovat mírně odlišné formuláře pro zadání položky.

Obr.: Formulář Položka bankovního výpisu - 1. strana pro položky typu P, V (v knize bankovních účtů není zatrhnuto Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Příjem/Výdej (v knize bankovních účtů není zatrženo Doklady s DPH):

Typ

Typ položky bankovního výpisu (Příjem, Výdej).

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví.

Čas

Čas účetního případu.

Protiúčet

Číslo bankovního účtu dodavatele/odběratele.

Příkaz

Vazba na položku odpovídajícího bankovního příkazu.

Sumace

Sumační číselný identifikátor. Je uveden na položkách, které byly seskupeny do jedné platby.

Kód banky

Směrné číslo banky dodavatele/odběratele.

Variabilní symbol

Variabilní symbol položky bankovního výpisu - může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách dokladů.

Přecenění banky

Pole se zobrazuje pouze u bankovních účtů vedených v zahraniční měně. Je-li pole zatržené, jde o přecenění banky. Využívá se u bankovních účtů vedených v zahraniční měně při přecenění zůstatku bankovního účtu.

Název

Název položky. Lze vybírat z Karet bankovních dokladů, kde mohou být předdefinována některá nastavení (daň, účet, kontace, středisko, kód zboží, párovací symbol, referent, kód 1, kód 2).

Netto

Částka Netto v měně dokladu. Pokud jde o účet v cizí měně, zobrazí se vedle i částka Netto v měně mandanta.

Rozdíl

Zobrazuje kurzový rozdíl, který je uveden v měně mandanta.

Kurz

Pokud je doklad vystaven v cizí měně, dosazuje se měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na měnu mandanta.

Dat. kurz

Po stisknutí tlačítka se zobrazí kurzovní lístek a kurzor nastaví na kurz platný k Datu úč. případu položky výpisu.

Doplň. měna, Částka, Kurz doplň. měny

Možnost zadat částku v jiné měně. Po zadání těchto polí se přepočte automaticky kurzový rozdíl. Používá se při převodu finančních prostředků mezi zahraničními bankovními účty. Např. Vydáno 100 USD a přijato 80 EUR. Na položce BV, kde je příjem 80 EUR se do Doplňkové měny zadá 100 USD a Kurz doplňkové měny (tak jak byl na výdeji z USD účtu). Automaticky se vyčíslí kurzový rozdíl.

Firma

Výběr z číselníku Dod./Odb.

Adresa

Možnost zadat jednoduchou adresu.

Účet

Účet z účetního rozvrhu.

Kontace

Kontace položky bankovního výpisu.

Párovací symbol

Tento symbol slouží k párování v účetnictví.

Středisko

Středisko.

Kód zakázky

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Kód zboží

Kód zboží

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1

Možnost zadání libovolného kódu.

Kód 2

Možnost zadání libovolného kódu.

Referent

Odkaz do knihy Referenti.

pic_3178

Obr.: Formulář Položka bankovního výpisu - 1. strana pro položky typu P, V (v knize bankovních účtů je zatrhnuto Doklady s DPH)

Popis polí položky typu Příjem/Výdej (v knize bankovních účtů je zatrhnuto Doklady s DPH):

Obsahuje stejná pole jako položka typu P/V (bez zatrhnutí Doklady s DPH v knize bankovních účtů) a navíc jsou pole:

Datum UZP

Datum UZP vstupuje do Přiznání k DPH. Pokud je Datum UZP nulové, doklad do Přiznání k DPH nevstupuje.

DPH

Zatrhávací pole pro rozlišení, zda se jedná o daňový doklad.

DPH

Částka DPH v měně dokladu. V případě bankovního výpisu v měně je zobrazena částka DPH i v měně mandanta.

Brutto

Částka Brutto v měně dokladu. V případě bankovního výpisu v měně je zobrazena částka Brutto i v měně mandanta.

Typ daně

Vybírá se z číselníku typů daní.

Daň

Určení procenta daně.

Nezaokrouhlit

Pole se zatrhne pokud částky Netto a DPH na daňovém dokladu jsou zaokrouhleny jinak než v IS K2. Na položce bankovního výpisu se pak vyplní pole Brutto a DPH. Výše částky Netto se dopočte automaticky.

pic_3179

Obr.: Formulář Položka bankovního výpisu - 1. strana pro typ položek PF, VF, PZ, VZ, MZ

Popis polí položek typu PF, VF, PZ, VZ, MZ, OP, OV:

Typ

Typ položky bankovního výpisu.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví.

Čas

Čas účetního případu.

Protiúčet

Číslo bankovního účtu dodavatele/odběratele.

Kód banky

Kód banky dodavatele/odběratele.

Popis

Popis textu na bankovním výpisu.

Příkaz

Vazba na položku odpovídajícího bankovního příkazu.

Placený doklad

Doklad, který bude zařazen na položku bankovního výpisu (faktura vydaná/přijatá, záloha přijatá/poskytnutá, závazek z mezd). Pro výběr placeného dokladu lze použít následující znaky:

 

pic_018i.png

Výběr z dokladů, který lze provést také klávesou F12. Doklady se v tomto případě vždy zobrazí v setřídění podle Čísla. Nastavení pravítka v knize dokladů je následující:

 • Při prvním výběru se pravítko nastaví na první doklad.
 • Pokud je již doklad vybrán, pak se pravítko zobrazí na tomto dokladu.

 

pic_1098i

Tlačítko pomocníka, které je umístěno za číslem placeného dokladu. V tomto případě se zobrazí filtr nezaplacených dokladů v měně bankovního účtu.

Variabilní symbol

Variabilní symbol placeného dokladu, který je důležitý pro automatické párování.

Sumace

Sumační číselný identifikátor. Je uveden na položkách, které byly seskupeny do jedné platby.

Ruční změna platby v měně

Pole není ručně editovatelné, ale pokud částku platby v měně mandanta ručně upravujeme na žádanou hodnotu, dojde k zatržení tohoto pole.

Netto

Částka uvedená na výpisu v měně bankovního účtu. Kurz platby slouží pro přepočet platby na základní měnu. Částka výpisu v základní měně vstupuje do účetnictví.

Platba

Částka platby. V tomto řádku lze zadat částku platby jak v cizí měně, tak v měně základní. Částka vstupuje do pole Celkem zaplaceno na 6. straně placeného dokladu.

Rozdíl

Zobrazuje kurzový rozdíl, který je uveden v základní měně.

Změníme-li jednu z částek (platbu v měně faktury, platbu v základní měně, kurzový rozdíl), zbývající hodnoty se dopočítají.

Kurz platby

Kurz platby v měně bankovního výpisu.

Dat. kurz

Po stisknutí tlačítka se zobrazí kurzovní lístek a kurzor nastaví na kurz platný k Datu úč. případu položky výpisu.

Kurz platby v měně dokladu

Kurz platby v měně placeného dokladu.

Kurz dokladu

Kurz uvedený na placeném dokladu.

Firma

Dodavatel/odběratel, od kterého platba přichází/kterému platíme touto položkou bankovního výpisu. Doplňuje se z placeného dokladu

Adresa

Pole pro zadání jednoduché adresy dodavatele/odběratele.

Zbývá doplatit

Částka zbývající k doplacení v měně placeného dokladu a v měně mandanta. Tuto částku nelze měnit.

Částka placeného dokladu

Brutto placeného dokladu v měně placeného dokladu a v měně mandanta.

Účet

Účet z účetního rozvrhu.

Kontace

Kontace položky bankovního výpisu.

Párovací symbol

Tento symbol slouží k párování v účetnictví. Doplní se z placeného dokladu.

Středisko

Středisko. Doplní se z placeného dokladu.

Kód zakázky

Kód zakázky. Doplní se z placeného dokladu.

Kód zboží

Kód zboží.

Kód 1

Možnost zadání libovolného kódu. Doplní se z placeného dokladu.

Kód 2

Možnost zadání libovolného kódu. Doplní se z placeného dokladu.

Referent

Odkaz do knihy Referenti. Doplní se z placeného dokladu.

Při výpočtu výše uvedených částek platí následující zásady:

Je-li výše nedoplatku či přeplatku faktury placené v cizí měně (v přepočtu na základní měnu) menší než zaokrouhlovací chyba nastavená v parametrech mandanta, částka platby v měně mandanta v řádku Platba se srovná s částkou placeného dokladu, aby byl zaplacen.

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy - Položka (2. strana)

Na 2. straně položky bankovního výpisu jsou zobrazeny údaje o zahraničním bankovním spojení. Tyto se zde automaticky kopírují z bankovního účtu na záložce Banky, umístěné na kartě Dodavatele/Odběratele.

Obr.: Formulář Bankovní výpisy - 2. strana

Příklad: Je vystavená faktura na 50,- EUR v kurzu 30 Kč / EUR. Zákazník zaplatí 50,- EUR, kurz platby je 26,62 Kč / EUR.

Na položce bankovního výpisu zadáme Typ "VF" a vybereme fakturu.

Do pole Kurz platby na řádku Částka výpisu zapíšeme „26,62", což je aktuální kurz měny bankovního účtu v době platby. Částka v základní měně tak činí 1.331 Kč.

Do pole Kurz platby v řádku Měna faktury zapíšeme rovněž hodnotu „26,62" (pokud není v kurzovním lístku), tj. aktuální kurz měny faktury v době platby. Hodnota faktury v řádku Platba se vypočte jako podíl Hodnoty platby v základní měně a tohoto kurzu.

V poli Platba tak máme částku 50 EUR, což při původním kurzu faktury činí 1.500 Kč. Kurzový rozdíl je -169 Kč.

pic_1004

Obr.: Formulář Bankovní výpisy - Platba faktury vydané v cizí měně

Poznámka k platbám faktur:

Příklad: Vystavíme fakturu na celkovou hodnotu 1.190,- Kč. Zákazník zaplatí složenkou 1.196,- Kč. Šest korun má krýt náklady na poštovné. Pošta si strhne částku 7,50 Kč, takže na náš účet bude připsáno 1.188,50 Kč.

Na bankovní výpis zadáme 2 položky:

Vydaná faktura

1.190,00 Kč

Výdej

1,50 Kč

Do nákladů zaúčtujeme pouze částku 1,50 Kč, protože 6,- Kč uhradil zákazník.

pic_1010

Obr.: Příklad - Bankovní výpisy - 2. strana

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

K likvidaci a zaúčtování dokladu slouží 3. strana Bankovního výpisu. Tato problematika je podrobně popsána v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k bankovnímu výpisu přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Bankovními výpisy

Popis funkcí:

F7

Likvidace a zaúčtování bankovního výpisu. Funkce likvidace a účtování jsou podrobně popsány v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

 

Přiřazení položky bankovního výpisu typu Výdej/Příjem k položce platebního kalendáře - na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu.

F8

Odpárování položky bankovního výpisu od položky platebního kalendáře (na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu).

Alt+F3

V knize provede přepočet zůstatku účtu (od položky, na které je umístěn kurzor, přepočte zůstatek).

Alt+F3

Na 2. straně nastaví implicitní setřídění položek.

Ctrl+F3

Párování položek bankovního výpisu (na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu). Tato funkce je blíže popsána v kapitole Hromadné párování plateb.

Ctrl+F7

Hromadná likvidace a zaúčtování bankovních výpisů.

Ctrl+L

V knize a v Prohlížení provede u zaúčtovaných výpisů přeskok na příslušnou položku v účetním deníku. U nezaúčtovaných výpisů se pravítko v účetním deníku nastaví na první položku. Tuto akci lze spustit také přes Menu modulu - Formulář - Akce - Doklady - Účetní deník.

Ctrl+P

Na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu lze načíst položky přímo z bankovního příkazu.

Ctrl+Enter

Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme placený doklad.

Ctrl+Shift+F7

Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme filtr platebních dokladů.

Pro přecenění zůstatku bankovních účtů lze využít funkci Přecenění bankovních účtů a pokladen zařazenou ve stromovém menu Účetnictví - Přecenění - Přecenění bankovních účtů a pokladen. Blíže je práce s touto funkcí popsána v kapitole Přecenění bankovních účtů a pokladen.

Book Contents

Book Index

Hromadné párování plateb

Párování se týká těch položek bankovního výpisu, které jsou zavedeny s typem N - Nespárováno. Pokud je částka kladná, bude IS K2 hledat platby mezi vydanými fakturami a přijatými dobropisy, u záporných částek bude hledat platby mezi přijatými fakturami, závazky z mezd a vydanými dobropisy.

Funkci hromadného párování plateb lze spustit ve Změně na 2. straně bankovního výpisu klávesami Ctrl+F3. Zde volíme podmínky pro párování.

Obr.: Formulář Automatické párování - Ctrl+F3

Popis polí:

Párovat podle variabilního symbolu

Spáruje bankovní výpis na základě variabilního symbolu.

Párovat podle částky „Doplatit“

Spáruje bankovní výpis na základě částky Zbývá doplatit.

Párovat podle protiúčtu

Spáruje bankovní výpis podle protiúčtu zadaném na dokladu:

- pokud je na položce bankovního výpisu vyplněn kód banky, porovná se Protiúčet a kód banky na položce bankovního výpisu s číslem účtu a kódem banky na placeném dokladu,

- pokud na položce bankovního výpisu není vyplněn kód banky, porovná se Protiúčet z položky bankovního výpisu s IBAN na dokladu.

Zkontrolovat před datem splatnosti

Pro kontrolu párování umožňuje zadat maximální počet dní před datem splatnosti placeného dokladu.

Dopsat do popisu dodavatele/odběratele

Po spárování platby dopíše na položce bankovního výpisu do pole Popis název dodavatele/odběratele. Pokud je položka spárována s bankovním příkazem, dopíše se Popis z položky příkazu.

Nastavit kurz zálohy podle kurzu platby

Pokud je pole aktivované, při párování se kurz na záloze změní podle kurzu na bankovním výpise. Pokud pole aktivované není, na záloze se kurz nezmění a na platbě vznikne kurzový rozdíl.

Book Contents

Book Index

Přepočet zůstatků bankovních účtů

Přepočet zůstatků bankovních účtů je funkce, která umožní na vybraných bankovních účtech provést přepočet jejich zůstatku. Funkce je zařazená ve stromovém menu Finance -Banka - Přepočet zůstatků bankovních účtů.

pic_3169

Obr.: Formulář pro Přepočet zůstatků bankovních účtů

Po spuštění funkce se otevře formulář, ve kterém je uvedeno:

Dále se ve vstupním formuláři zobrazí tabulka se seznamem všech bankovních účtů. Zobrazí se sloupce:

Hvězdičkou můžeme odznačit/označit bankovní účet pro přepočet (ručně nebo pomocí tlačítek s hvězdičkou).

Po odsouhlasení formuláře tlačítkem OK proběhne v označených bankovních účtech přepočet zůstatků v měně mandanta i v měně bankovního účtu na dokladech s Datem vystavení od dne uvedeného v Periodě od.

Book Contents

Book Index

Aktuální zůstatek

Funkce pošle požadavek na API banky a zobrazí aktuální zůstatek na účtu.

Funkce je dostupná pouze ve stavu kniha a to za předpokladu, že pro aktuální knihu je nastaveno propojení na bankovní API. Pokud nastaveno není, funkce se skryje.

Book Contents

Book Index

Načíst pohyby účtu

Funkce za zvolené období stáhne pohyby na účtu svázaném s aktuální knihou a vytvoří pro ně záznamy v bankovních výpisech.

Funkce je dostupná pouze ve stavu kniha a to za předpokladu, že pro aktuální knihu je nastaveno propojení na bankovní API. Pokud nastaveno není, funkce se skryje.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad bankovními výpisy

Book Contents

Book Index

Bankovní výpis

Číslo procesu:FIN002, EXP010, ZAS015

Id. číslo sestavy: SFIN006

Soubor: BVY_DOK01.AM

Popis sestavy: Bankovní výpis

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladu.

ShowBothCurrs- Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně i přepočet na měnu mandanta podle aktuálního kurzu.

BVY_DOK01_UP

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy dle protiúčtu

Číslo procesu: FIN002

Identifikační číslo sestavy: SFIN028

Soubor: BVY_SEZ03.AM

Popis sestavy: Bankovní výpisy - dle protiúčtu. Sestava zobrazuje položky bankovních výpisů setříděné dle protiúčtu. Pozn.: Do sestavy nejsou zahrnuty všechny doklady z knihy bankovních výpisů.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CompanySorting - Ano

Ano - setřídí podle firmy.

CounterAccountFilter - Ano

Filtr protiúčtů (oddělte středníkem).

Currency

Ano - Setřídění podle měny.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

ChooseCustomer

Ano - umožní zadat do formuláře zákazníky, za které se pak zobrazuje výstup. Podmínkou je mít nastavený parametr CompanySorting na True.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

BVY_SEZ03_UP

Book Contents

Book Index

Zůstatky bankovních účtů ke dni

Číslo procesu: FIN002,UCT007

Ident. číslo sestavy: SFIN036

Soubor: BankAccountBalance.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí zůstatky bankovních účtů ke zvolenému dni. Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "K datu". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se pak zobrazují v měně dokladu i v měně vlastní firmy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Account - Ano

Ano - pokud je zvoleno setřídění dle zkratky bankovního účtu, zobrazí se účet bankovního účtu.

BothCurr - Ne

Ano - zobrazí obě měny - částky dokladu v měně bankovního účtu i v měně vlastní firmy.

DateTo - 0.0.0000

K datu.

IgnoreBooks -

Zkratky knih (oddělené středníkem), které se nemají zobrazit.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář;Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Title -

Název sestavy.

SortBy - 0

Setřídit podle: 0 - účet bankovního účtu; 1 - zkratka bankovního účtu.

ZeroBalance - Ne

Ano - zobrazí i bankovní s nulovým zůstatkem.

BankAccountBalance

Book Contents

Book Index

Homebanking

Funkce pro homebanking umožňují:

Book Contents

Book Index

Seskupování položek

Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu. Spouští se nad 2. stranou bankovního příkazu ve Změně a automaticky seskupí platby do výše zadané částky podle čísla účtu příjemce a podle příjemce.

pim_607

Obr.: Formulář Seskupování položek bankovního příkazu

Ve formuláři je možné nastavit:

Při dosažení délky popisu, který je složen z variabilních symbolů seskupených položek, zadané v poli Maximální počet znaků popisu s VS, se vytvoří další skupina. Nová skupina se vytvoří vždy po dosažení maximální částky nebo délky popisu. V případě zadání obou hodnot na 0, se žádný limit neuplatní.

Pro seskupení slouží tlačítko Seskupit – automaticky se seskupí položky se stejným Číslem účtu a Firmou. Vymazat již existující seskupení lze tlačítkem Vymazat seskupení.

Seskupení položek lze změnit i ručně - nastavíme kurzor ve sloupci Sk na dodavateli, na kterém chceme provést seskupení nebo rozeskupení. Stiskneme Enter a editujeme skupinu.

K položkám, které jsou seskupeny, lze přiřadit číslo účtu nebo variabilní symbol z jiné položky v rámci seskupení - nastavíme kurzor na položku, ze které chceme dosadit číslo účtu do ostatních položek, a stiskneme tlačítko Účet. Do všech položek v rámci skupiny se dosadí stejné číslo účtu. Obdobně postupujeme při změně variabilního symbolu – stiskneme tlačítko VS. Pokud chceme na položkách změnit číslo účtu i variabilní symbol, stiskneme tlačítko Kopírovat účet a VS do skupiny.

Seskupené položky v tomto formuláři je možné exportovat do Excelu. To se provádí tlačítkem s ikonou aplikace Excel.

Nad seskupeným bankovním příkazem je možné vytisknout sestavu Platební avízo (HB_PaymentNotice.AM). V sestavě se zobrazí všechny platby pro konkrétního dodavatele seskupené pod daným variabilním symbolem. Sestava je nastavená tak, že tiskne seskupené platby pro zákazníka, na kterém stojí pravítko. Pokud je třeba tisknout všechny seskupené platby najednou, je třeba nastavit parametr sestavy PrintAll na ANO.

HB_PaymentNotice

Book Contents

Book Index

Parametry seskupování položek

Popis parametru:

EditAccountAndVS

Pokud je tento parametr nastaven na „ANO",

lze editovat číslo učtu a variabilní symbol. Implicitní nastavení parametru je „NE".

VsCharLimit

Maximální počet znaků popisu s VS seskupené položky.

PaymentLimit

Maximální částka seskupené položky.

PaymentLimitCurr

Měna maximální částky.

Book Contents

Book Index

Export bankovního příkazu

Pro tvorbu bankovních příkazů je k dispozici skript HB - bankovní příkaz (HB_ORDER.PAS). Umožňuje vytvářet bankovní příkazy pro tyto systémy:

Před použitím skriptu je nutné nastavit parametry. Některé parametry skriptu jsou obecné a jiné se vztahují pouze k příslušnému systému. Skript při startu kontroluje, zda jsou parametry zadané, a kde je to možné i jejich správnost. Pokud úspěšně projde počáteční kontrola parametrů, vytvoří se soubor bankovního příkazu. V univerzálních formulářích se po vytvoření souboru na záložce Základní údaje zobrazí ikona pic_959i, která znamená, že bankovní příkaz byl již odeslán. Pokud uživatel potřebuje bankovní příkaz vyexportovat znovu, je třeba mít nastavené právo Finance/Bankovní příkazy/Opakované odeslání bankovního příkazu.

Funkce umožňuje vyexportovat více bankovních příkazů označených hvězdičkou do jednoho exportního souboru.

Některé bankovní systémy jako např. formát "Best KB" podporuje i SEPA platby, nicméně je zapotřebí, aby platební příkaz vytvořený ve formátu BEST, splňoval kritéria pro SEPA platbu (Single Euro Payment Area – jednotné platební prostředí v rámci EU):

Book Contents

Book Index

Společné parametry pro příkazy

Popis parametrů:

AccOrder

Parametr určuje, z jakého pole se do příkazu doplní bankovní účet:

 • „0" - z bankovního příkazu,
 • „1" - číslo účtu,
 • „2" - číslo účtu 1,
 • „3" - číslo účtu 2.

Backup

Pokud je nastaven tento parametr na „ANO" výstupní soubor se zálohuje. Implicitní nastavení parametru je „ANO".

ClientID

Identifikace klienta. ClientId lze použít ve FormatFilename pomocí %l. Podobný parametr je KM_ClientNr.

CompanyName

Pokud je vyplněný, dosadí se jeho hodnota na místo názvu vlastní firmy. Pokud není vyplněný, dosadí se do řádku jméno firmy. Platí pro formáty, které obsahují jméno firmy.

Counter

Počáteční číslo čítače pro tvorbu souborů. Zatím funguje pouze pro typy 23 a 24.

DateForFilename

Datum, které se bude brát, pokud se bude používat v názvu souboru.

 • „1" – dnes,
 • „2" – datum vytvoření bankovního příkazu,
 • „3" – datum splatnosti bankovního příkazu.

DiffFilenames

Test, zda už byl vytvořen příkaz s tímto jménem. Implicitní hodnota je „NE" (soubor se přepíše). Pokud je parametr nastaven na „ANO", zobrazí se hlášení s volbou, zda příkaz připojit k existujícímu souboru, nebo vytvořit nový.

EnabledBooks

Kontroluje spuštění skriptu HB_Order.pas nad vyjmenovanými knihami bankovních příkazů. Knihy bankovních příkazů se do parametru zadávají oddělené středníkem CZ;EU.

ExExpPay

Parametr pro přednastavení poplatku.

ExPayTit

Parametr pro přednastavení platebního titulu.

ExportItemDescr

Parametr určuje, co se dosadí do popisu (z položky příkazu):

 • „0" - nic,
 • „1" - popis,
 • „2" - firma příjemce,
 • "3" - variabilní symbol,
 • "4" - zpráva pro příjemce,
 • "5" - detail platby,
 • "6" - variabilní symbol seskupené platby.

ExportItemDescr2

Parametr určuje, co se dosadí do druhého popisu (z položky příkazu):

 • „0" - nic,
 • „1" - popis,
 • „2" - firma příjemce,
 • "3" - variabilní symbol,
 • "4" - zpráva pro příjemce,
 • "5" - detail platby,
 • "6" - variabilní symbol seskupené platby.
 • Parametr je zatím možné použít jen pro KB Best domácí (HBType=3).

FileEncoding

Vybere kódování znakové sady vstupního souboru:

 • 1250 - windows-1250,
 • 20127 - us-ascii (7-bit) - bez diakritiky,
 • 28592 - iso-8859-2,
 • utf-7 (Unicode (UTF-7),
 • utf-8 Unicode (UTF-8).

Další hodnoty kódování lze najít: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317756%28VS.85%29.aspx

FileNameMaxLen

Pro nastavení délky jména souboru. Pokud se podle parametru FormatFilename má vytvořit delší název souboru, zobrazí se hlášení, ať se upraví parametr FormatFilename.

FirmAdr

Cesta začíná ve firemním adresáři. Parametr je implicitně nastaven na „ANO". Pokud je parametr nastaven na NE - do parametru HBPath je třeba napsat celou cestu.

FormatFilename

Formát názvu souboru. Formátovací řetězec jména souboru se tvoří stejně jako ve funkci Format, ale má jiné znaky pro rozlišení hodnot.

Význam formátovacích znaků:

 • „y" - rok,
 • „m" - měsíc,
 • „d" - den,
 • „h" - hodina,
 • „n" - minuta,
 • „s" - sekunda,
 • „r" - řada bankovního příkazu,
 • „c" - číslo bankovního příkazu.

Příklad:

 • vytvoření názvu „EB_20030717Klie.KPC".
 • formátovací řetězec „EB_%.4y%.2m%.2dKlie.KPC".

HBPath

Tento parametr souvisí s parametrem FirmAdr. Pokud bude v parametru FirmAdr nastavena hodnota „ANO", pak do parametru HBPath stačí uvést pouze název adresáře, např. „HB“. Implicitní hodnota je "Homeban". Pokud by byl parametr FirmAdr nastaven na hodnotu „NE", je nutné uvést do parametru HBPath celou cestu, např.:/K2/DEMO/HB.

HBPathAr

Podadresář z HBPath se soubory pro archiv homebankingu. Implicitní nastavení parametru je „ARCH".

HBType

Typ bankovního příkazu. Implicitní hodnota parametru je „0".

Hodnoty:

 • „1" = Multicash domácí,
 • „2" = Multicash zahraniční,
 • „3" = KB best domácí,
 • „4" = KB best zahraniční,
 • „5" = KB kompatibilní média,
 • „6" = Citibank domácí,
 • „7" = Komerční banka Slovensko zahraniční příkaz,
 • „8" = Gemini domácí,
 • „9" = Gemini zahraniční,
 • „10" = CitiDirect domácí,
 • „11" = ČS zahraniční, všechny systémy 24,
 • „12" = Citibank zahraniční,
 • „13" = Citibank CDFF CEE domácí,
 • „14" = Citibank CDFF CEE zahraniční,
 • „15" = Deutsche Bank DBDirect domácí,
 • „17" = CitiDirect zahraniční,
 • „18" = Sepa .xml formát,
 • „19" = Citibank SEPA,
 • „20" = pain.001.001.06: Reval,
 • „21" = Citibank inkaso,
 • „22" = ČSOB, MT101, zahraniční,
 • „23" = Sepa.xml podle specifikace ČNB,
 • „24" = Formát FS5 - formát ČNB.

Header

Do souboru přidá hlavičku. Implicitní hodnota parametru je „NE".

Modulo11

Kontrola účtu na Modulo11. Implicitní hodnota je „ANO".

OnlyConfirmed

Pokud je parametr nastaven na hodnotu „ANO", lze exportovat pouze potvrzený příkaz. Implicitní nastavení parametru je „NE".

OutputBatch

Výstupní dávka, která se spustí po skončení skriptu včetně cesty. Implicitní hodnota je prázdný řetězec.

PaymentType

Parametr určuje, v jaké měně se částky příkazu exportují. Implicitní hodnota je „0".

Hodnoty:

 • „0" - v měně placeného dokladu,
 • „1" - v měně příkazu,
 • „2" - v jiné měně (určeno pro speciální úpravy.

ReplaceExMess1ByVS

Pokud má parametr hodnotu „ANO" a do bankovního příkazu se exportují popisy z 2. strany položky (údaje pro zahraniční styk), tak se do prvního pole Zprávy pro příjemce nebo Detailu platby doplní variabilní symbol. Většinou se plní do políčka Zpráva pro příjemce. Implicitní hodnota je „NE".

Book Contents

Book Index

Parametry seskupování položek

Popis parametrů:

GroupItems

Pokud je parametr nastaven na „ANO", bere bankovní příkaz v úvahu seskupení položek. Implicitní hodnota parametru je „ANO".

FillVS

Pokud není vyplněno v položce bankovního příkazu, v místě pro popis do příkazu vyplní variabilní symboly seskupených položek. Implicitní hodnota parametru je „NE".

FieldNameCurrency

Pro seskupení položek podle vlastní měny (určeno pro speciální úpravy).

Book Contents

Book Index

Parametry zahraničních příkazů

Popis parametrů:

A1

Pořadí pole v adrese příjemce. Implicitně = „1"

A2

Pořadí pole v adrese příjemce. Implicitně = „2"

A3

Pořadí pole v adrese příjemce. Implicitně = „3"

A4

Pořadí pole v adrese příjemce. Implicitně = „4".

V parametrech „A1 - A4" je možné určit, který řádek z adresy banky, popř. příjemce, se dosadí do příslušných polí v textovém souboru. V závislosti na systému je nutné tyto parametry správně nadefinovat. Jednotlivé řádky adresy banky na 2. straně bankovního příkazu totiž systémy dosazují do různých polí textového souboru.

Příklad: Pokud je v řádku č. 3 zapsáno např. Diego, CA 92126, tak se po nastavení parametru A1 na hodnotu „3" do pole A1 v textovém souboru dosadí text: San Diego, CA 92126.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Multicash

Popis parametrů:

MC_AD

Pokud bude mít parametr hodnotu "Ano", v domácím příkaze se objeví pole AD. Implicitní hodnota parametru je "Ne".

MC_CfaEmFirstLine

Pokud bude mít parametr hodnotu "Ano", v zahraničním příkaze se bude zobrazovat první řádek prázdný. Implicitní hodnota parametru je "Ano".

MC_Collection

Parametr určuje jaký druh dat se bude v příkazu exportovat. Implicitní hodnota je NE.

NE - platba,

ANO - inkaso.

MC_Field_72_3

Tento parametr se vztahuje k zahraničnímu bankovnímu příkazu a umožňuje externě vyplnit pole 3 na řádku 72 ve vzniklém bankovním příkazu.

MC_F01_SWIFT

Parametr určuje, zda se do pole F01 doplní SWIFT nebo SCB. (Pokud je hodnota „ANO" - SWIFT, pokud je hodnota „NE" - SCB.) Implicitní hodnota parametru je "Ano".

MC_F07_Filename

Parametr doplní do zahraničního příkazu multicash do hlavičky souboru do pole jméno souboru. Některé banky to chtějí, zatím UCB, jiné ne. Implicitně zůstává nevyplňovat.

MC_ZD

Pokud bude mít parametr hodnotu "Ano", k příkazu se přidá řádek ZD. Některé banky ho chtějí, jiné ne. Implicitní hodnota parametru je "Ne".

Tvorba popisu na položce zahraničního příkazu multicashe:

Příklad souboru:

HD:11|080131|2700|1|0300

RF:MCFDI2008013114184500000000100000000

KC:4005006000|000000|CZK

UD:100001|2222222222|UCET1

DI:POPIS|PRIKAZCE|1

UK:|7777777777|UCET1

AK:0

KI:POPIS|PRIJEMCE|1

EC:0

ZK:1122334455

AV:UCEL|PLATBY1

|||UCEL|PLATBY2

|||UCEL|PLATBY3

|||UCEL|PLATBY4

S1:000000001|4005006000

S3:000000000|000

Book Contents

Book Index

Parametry pro KB Best

Popis parametrů:

Best_AccFees

Parametr lze využít pro zadání účtu pro poplatky.

Best_Client

Název klienta. Implicitní hodnota je prázdný řetězec.

Best_CurrFees

Parametr pro určení účtu pro poplatky.

Best_ForceExpPay

Pro zahraniční příkaz. Pokud je hodnota parametru „ANO" a na položce příkazu není vyplněno pole Poplatky, zobrazí se dialogové okno pro zadání typu poplatku. Implicitní hodnota parametru je „NE" – automaticky se doplní typ poplatku SHA.

Best_FOREX

Platba Forex.

Best_FOREX_ID

ID Forex.

Best_CheckPayment

Platba šekem.

Best_MoreAccounts

Parametr určuje, zda bude sekvenční číslo položky obsahovat knihu příkazu. Implicitní nastavení parametru je „NE".

Best_Refund

Tímto parametrem je možné určit, jestli vytvořit soubor úhrad (1501), nebo soubor inkas (1502). Implicitní nastavení je „1501".

Best_Security

Do vytvořeného souboru se uloží také klíč určený bankou.

Best_StationNr

Číslo stanice přidělené ve smlouvě.

Příklad souboru:

HI000000000010604 0000000000

01000002001060420010604CZK000000000056700000000000000308 0100000019027378021707206100330000000000 0100000000006930676107206100330000000000

01000012001060420010604CZK000000000015120000000000000308AV zadano vse 0100000019027378021700005254540000000000Zadan popis debet 0100000000001190429100005254540000000000

01000032001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + debet zadano 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadan popis kredit

01000042001060420010604CZK000000000053220000000000000308AV + kredit zadano 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000

01000052001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000 2700000000003083000540012065230000000000Zadan jen popis kredit

01000062001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadan jen popis debet 2700000000003083000540012065230000000000

01000072001060420010604CZK000000000053220000000000000308 0100000019027378021740012065230000000000Zadan popis debet a kredit 2700000000003083000540012065230000000000Zadan popis kredit i debet

TI000000000010604000007000000000000337920 00000

Book Contents

Book Index

Parametry pro KM

Popis parametrů:

KM_Client

Název klienta.

KM_ClientNr

Číslo klienta.

KM_IntervStart

Počátek účetních souborů; přiděluje banka. Implicitní nastavení je „0".

KM_IntervEnd

Konec účetních souborů; přiděluje banka. Implicitní nastavení je „999".

KM_Refund

Druh dat:

 • „1501" – úhrada,
 • „1502" – inkaso.

Implicitně je parametr nastaven na „1501".

KM_Branch

Název pobočky.

KM_MaxLines

Maximální počet řádků účetního souboru. Implicitní hodnota je „1000".

KM_MaxGroups

Maximální počet skupin. Implicitně nastaveno na „98".

KM_MaxGroupLines

Maximální počet řádků skupiny včetně hlavičky a patičky. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu „20".

KM_MaxGroupChars

Maximální počet znaků skupiny. Implicitně nastaveno na „992".

KM_UseAV

Zda se má použít konstanta AV. Implicitní hodnota „NE".

KM_CheckDescr

Pokud je parametr nastaven na „ANO", probíhá kontrola, zda se v popisu nenacházejí znaky %,<,>,$,../,/..,',".

KM_DescrSubFields

Parametr určuje, jak dlouhý může být popis na 2. straně položky. Např. Česká spořitelna může do popisu zadat pouze 1 řádek, zatímco Komerční banka je schopna zadat delší popis - až 4 řádky. Implicitní nastavení je „4".

KM_VSLocation

Parametr se týká výpisů pro „KM", které obsahují zahraniční položky. Variabilní symbol se vyskytuje v polích popisu bankovního výpisu v řádku 078 nebo 079 na 1. nebo 2. pozici - v řádku 078 je to pozice 0781 nebo 0782, v řádku 079 je to pozice 0791 nebo 0792. Tento variabilní symbol se doplní do pole Variabilní symbol na 1. straně bankovního výpisu. "0781", "0782", "0791" a "0792" jsou hodnoty parametru. Implicitně je parametr prázdný.

Příklad souboru:

UHL1040601ZKUSEBNI KLIENT 1201509797100120

1 1501 100068 0100

2 00000005201 070102

1107160287 500005-2267100237 5201 1 0101000558

3 +

2 00000005201 070102

500005-2267120297 1107160287 5201 1 0901000558 2 AV:Platba za elektřinu za měsíc leden.|Faktura číslo 89aj456

3 +

5 +

Book Contents

Book Index

Parametry pro Sepa .xml formát

Popis parametrů:

SXP_BankFormat

Parametr určuje, pro kterou banku je sepa formát použit. Do parametru se zadává 4 místný kód banky (BIC) nebo SWIFT v dlouhé nebo zkrácené formě. Použití parametru je zatím přizpůsobeno pouze Komerční bance.

SXP_EndToEndId

Byte, který zajistí vyplnění pole EndToEndId u SEPA XML plateb. Parametr může nabývat hodnot:

0 - VS-popis (původně E2EIdVSSSKS = Ne)

1 - format /VS1234567890/SS1234567890/KS0308 (původně E2EIdVSSSKS = Ano)

2 - VS.

SXP_CheckIban

Parametr určuje, zda se má kontrolovat IBAN během exportu příkazu. Parametr může mít hodnotu ANO, NE. Implicitně nastaven na ANO.

SXP_PmtInfOnce

Parametr upravuje export a tvar výsledného XML dokumentu. Parametr může mít hodnotu ANO, NE. Implicitně nastaven na NE. Při nastavení hodnoty na:

NE - vytváří se pro každou položku příkazu jeden element PmtInf, vzniká tak kolekce elementů PmtInf.

ANO - vytváří se jeden společný element (kolekce) PmtInf pro všechny položky a každá položka má svůj element CdtTrfTxInf.

SXP_UsePstlAdr

Parametr může mít hodnotu ANO, NE. Implicitně nastaven na NE.

ANO - vyplní element PstlAdr - poštovní adresa.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Geminy

Popis parametrů:

GEM_CountryText

Export názvu země: 0 - ISO 2 znaky, 1 - ISO 3 znaky, 2 - český název

GEM_Priorty

Priorita platby v systému Geminy: 01 - standardní, 02 - urgentní. Pokud je vyplněný tento parametr pro zahraniční bankovní příkaz, nastaví se tato hodnota.

Pokud parametr není vyplněn, nastaví se 02 pro Unicredit, pro ostatní banky 01. Obě hodnoty znamenají standardní platbu.

Systém Geminy se využívá např. v Raiffeisenbank. Pro představu je níže zobrazen bankovní příkaz z K2 v eKomunikátoru v Raiffeisenbank.

pic_4129

Zobrazení v eKomunikátoru v Raiffeisenbank

pic_4130

Položka bankovního příkazu 1. strana

pic_4131

Položka bankovního příkazu 2. strana

Book Contents

Book Index

Formát ČNB

Pokud je při exportu bankovního příkazu funkcí HB - bankovní příkaz (HB_order.pas) zvolen HBType=24, tedy formát pro ČNB, je na straně banky vyžadován soubor podpisu vyexportovaného souboru. To je možno provést externí aplikací nebo použitím knihoven společnosti I. CA. ( I. certifikační autorita). Aby bylo možné soubor podepsat, je nutné mít v hlavní složce K2 knihovny pro podpis (AdvIcaSigner.dll, libiconv.dll, ICAUniLicVerifyCInterface, dll), které nejsou dodávány firmou K2, ale jsou dodávány I.CA. Soubor exportu je třeba ještě opatřit dalším podpisem, který se zajistí spuštěním skriptu HB - podepsání příkazu I. CA (HB_SignIca.pas) nad vyexportovaným příkazem. Tento skript musí být spuštěn jiným uživatelem pod jiným přihlášením do Windows.

Cesty k licenčním souborům společnosti I.CA je možné nastavit pomocí funkce Nastavení elektronického podpisu (č. funkce1261). Podle způsobu použití licenčních souborů, je možné rozlišit licenci na mandanta nebo na uživatele.

Book Contents

Book Index

Příklady exportních souborů

Book Contents

Book Index

Příklad : Bankovní příkaz - systém Citibank

1,"001","2501234567","2040000765","29112004",30000.00,"","2671500267","0100","0008","0

020040676","","KRIZ LADISLAV"

1,"002","2501234567","2040000981","29112004",50000.00,"","0420923389","0800","0008","0

002004129","","BRUNI CARLA"

1,"003","2501234567","2040000607","29112004",112368.50,"","0650445271","0100","0008","

1000004564","","NOVAK JAN"

1,"004","2501234567","2340000889","29112004",13242.00,"","0047443191","0100","0308","0

000013304","","DODAVATEL"

1,"005","2501234567","2440000201","29112004",46707.50,"","2500020103","2600","0308","0

111067504","","SPOJE "

1,"006","2501234567","2340001009","29112004",11662.00,"","9391320247","0100","0308","0

000131991","","KOMUNIKACE"

1,"007","2501234567","2340001020","29112004",3145.17,"","9391320247","0100","0308","00

00132449","","KOMUNIKACE"

1,"008","2501234567","2340001030","29112004",2380.00,"","9391320247","0100","0308","00

00132389","","KOMUNIKACE"

1,"009","2501234567","2340000988","29112004",2981.00,"","0391742561","0100","0308","00

00533804","","VYLISKY"

9,"010",272486.17

Book Contents

Book Index

Příklad : Bankovní příkaz - systém Geminy

000001110209036800 0800 000000000010000 00000003080000000009000035943400000030600286660000001031621568

Book Contents

Book Index

Import a párování bankovního výpisu

Pro import bankovních výpisů všech používaných systémů slouží v IS K2 skript HB - bankovní výpis (HB_STATEMENT.PAS). Na základě zvoleného parametru určíme systém, který banka využívá, tzn. jaký výpis se má importovat do IS K2.

Book Contents

Book Index

Společné parametry pro výpisy

Popis parametrů:

AccNum

Číslo účtu banky (pokud není zadáno v importovaném souboru).

AllowMinusAmount

Při nastavení parametru na hodnotu „ANO" se můžeme při rozdělování položek dostat do záporu. Implicitně je parametr nastaven na „NE".

ArchiveCondition

Určuje způsob archivace vstupního souboru. Implicitní hodnota je 0. Parametr může mít hodnoty:

0 - vždy,

1 - nikdy,

2 - když není chyba načtení účtu.

AvailableAccounts

Parametr pro možnost z bankovního výpisu s velkým množstvím účtů, které jsou v K2, vybrat jen některé účty. Účty se oddělují středníkem. Implicitně je parametr prázdný.

BCN

Směrové číslo banky. Potřeba vyplnit u Best, Kompatibilní média, Citibank.

BookAbbr

Určuje, do které knihy se má výpis uložit.

V bankovních účtech se může vyskytovat více knih, které používají stejný účet. Tento parametr je pak použit při hledání v knize bankovních účtů a dále se kontrolují ostatní údaje stejně, jako bez zadání tohoto parametru.

CARD_InterCompBooks

Knihy interních dokladů. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.

CARD_ProviderBankAcc

Číslo účtu zprostředkovatele karetních transakcí. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.

CARD_ProviderBankBcn

Číslo účtu zprostředkovatele karetních transakcí. Parametry jsou pouze pro zpřesnění vyhledávání možných interních dokladů pro spárování, bez jejich nastavení skript rovněž funguje.

ConfirmStatementSave

Potvrzení uložení výpisu. Zruší potvrzovací okno před uložením výpisu. Toto okno se objeví pouze v případě konfliktu čísla výpisu.

CurrencyCodes

Zadá se v případě, že zkratka měny v K2 neodpovídá mezinárodnímu kódu, např. EU|EUR (zkr. v K2|mezinárodní kód).

DecodeAccount

V některých případech mohou být čísla bankovních účtů ve výpisu překódována, tzn. mají zpřeházené pořadí číslic. Pokud tedy IS K2 hlásí „účet nenalezen“, je dobré nastavit parametr na hodnotu „ANO".

DocInfoAdvancePrv

Pole poskytnuté zálohy, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoAdvanceRec

Pole přijaté zálohy, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoInterComp

Pole interních dokladů, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoInvoiceIn

Pole faktury přijaté, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoInvoiceOut

Pole faktury vydané, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoOtherLiab

Pole ostatních závazků, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

DocInfoOtherRec

Pole ostatních pohledávek, která se mají zobrazit v dokladech v Info.

E2EIdVSSSKS

Parametr je využitelný pro platební styk se Slovenskem. Parametr může mít hodnotu Ano, Ne. SEPA formát nerozlišuje naše symboly (VS, SS, KS), ale jen "Referenciu platiteľa". Pokud uživatel chce, aby se tyto symboly do příkazu dostaly ve formě, na které se dohodly slovenské banky v SBA (Slovenská banková asociácia), musí parametr nastavit na Ano.

FieldK2BankBalance

Pole K2, kam se bude plnit zůstatek na účtu. Jedná se o Ex_pole typu desetinné číslo.

FieldK2SpecSym

String, pole K2, kam se bude plnit specifický symbol, když je toto pole zadané a najde se v seznamu polí položky výpisu, tak se do něj doplní SS, mohou to být i existující pole, např. popis, zprávy pro příjemce, detaily platby a pod.

FileEncoding

Parametr pro výběr kódování znakové sady vstupního souboru. Bližší popis parametru je uveden v kapitole Společné parametry pro příkazy.

Filemask

Implicitní jméno výpisu nebo maska.

FilemaskOriginal

Maska souboru pro rozdělení po účtech (SplitStatementFile).

FirmAdr

Cesta začíná ve firemním adresáři. Parametr je implicitně nastaven na „ANO".

GetExtendedDescr

Parametr pro import dlouhých popisů, převede popis na 2. str. položky bankovního výpisu.

GroupedItems

Parametrem je možné určit, zda zpracovávat seskupené položky. Implicitní nastavení parametru je „ANO".

HBPath

Tento parametr souvisí s parametrem FirmAdr. Pokud bude v parametru FirmAdr nastavena hodnota „ANO", pak do parametru HBPath stačí uvést pouze název adresáře, např. „HB“. Implicitní hodnota je „HOMEBAN". Pokud by byl parametr FirmAdr nastaven na hodnotu „NE", pak je nutné uvést do parametru HBPath celou cestu např. „C:/K2/DEMO/HB“.

HBPathAr

Podadresář se soubory pro archiv homebankingu. Implicitní nastavení parametru je „ARCH".

HBType

Typ bankovního výpisu. Implicitní hodnota parametru je „0".

Hodnota:

 • „1" = Multicash,
 • „2" = KB best,
 • „3" = KB kompatibilní média, ABO formát
 • „4" = Citibank typ 1,
 • „5" = Citibank typ 2,
 • „6" = Multicash Gemini,
 • „7" = Multicash HVB,
 • „8"

  =

  mBank,
 • „9" = Gemini 4.1,
 • „10" = HSBC net,
 • „11" = City Flat File,
 • „12" = Multicash ING,
 • „13" = PayPal,
 • „14" = Sepa .xml výpis,
 • „15" = Česká národní banka (ČNB),
 • "16" = Obecný .csv soubor,
 • "17" -= Citfin,
 • "18" = Citi SWIFT MT940,
 • "19" = výpis plateb na karetním platebním terminálu.

HeaderDateToItem

Při nastavení parametru na „ANO" se popis z hlavičky dosadí do položek bankovního výpisu. Implicitní nastavení parametru je „NE".

IdFromStatement

Při nastavení parametru na hodnotu „ANO" se do bankovního výpisu dosadí číslo výpisu z textového souboru. Pokud je parametr nastaven na „NE", dosadí se číslo z K2.

IgnoredBooks

Seznam knih oddělených středníkem, které se nemají prohledávat při importu bankovního výpisu.

ImportItemDescr

Při nastavení parametru na „NE" nepracuje skript s popisy položek. Implicitně je parametr nastaven na „ANO".

InputBatch

Vstupní dávka, která se spustí před spuštěním skriptu.

KeepOriginalRefNo

Ponechá variabilní symbol u "vydaných faktur" (neořezává zadané nuly).

KeepStaDescr

Pokud je parametr nastaven na „ANO", ponechá skript při rozdělování položek popis z výpisu. Implicitní nastavení parametru je „NE".

KeepStaRefNo

Ponechat při rozdělování položek VS z výpisu.

LoadDocsAdvancePrv

Načítat poskytnuté zálohy.

LoadDocsAdvanceRec

Načítat přijaté zálohy.

LoadDocsInterComp

Načítat interní doklady.

LoadDocsInvoiceIn

Načítat faktury přijaté.

LoadDocsInvoiceOut

Načítat faktury vydané.

LoadDocsOtherLiab

Načítat doklady ostatních závazků.

LoadDocsOtherRec

Načítat doklady ostatních pohledávek.

MakeCheckSum

Kontrola součtu položek. Kontroluje, zda součet položek je shodný s rozdílem konečného a počátečního stavu na bankovním výpisu. Jedná se o nepovinný parametr a je implicitně nastaven na „NE".

Modulo11

Kontrola účtu na Modulo11. Implicitní hodnota je „ANO".

OrderItemDayLimit

Určuje počet dní, jak daleko ode dneška do minulosti se mají hledat nespárované položky bankovních příkazů. Může se stát, že je používán univerzální VS pro různé platby, které se nikdy na příkazu nespárují.

Implicitní hodnota nastavena na 40.

RemapFields

Před uložením položky z textového výpisu vyplní zadané pole hodnotou jiného pole. Využití zejména při posílání variabilních symbolů do zahraničí pomocí různých polí sloužících pro zprávu příjemci nebo odesílateli. Pokud je vyplňované pole variabilní symbol:
- čtou se pouze číselné znaky,
- úvodní mezery se ignorují,
- pokud je první znak za mezerami jiný než číslice, nevyplní se nic,
- čtení variabilního symbolu končí prvním nečíslicovým znakem.

Příklad:

description=cfMessageForRecipient1 - do popisu vyplní 1. řádek ze zprávy pro příjemce

ReferenceNo=cfMessageForRecipient1 - do VS vyplní 1. řádek ze zprávy pro příjemce.

SaveEmptyStatement

Při hodnotě „ANO" se neimportuje prázdný bankovní výpis. Implicitně je nastaven na „ANO".

SelectSource

Pokud je nastaven tento parametr na „ANO", je možné na začátku běhu skriptu zvolit zdroj souboru.

ShortDateFormat

Formát krátkého data např. yyyy-mm-dd h:nn:ss.

ShowBooksOtherLiab

Knihy ostatních závazků (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.

ShowBooksOtherRec

Knihy ostatních pohledávek (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.

ShowBooksPurch

Knihy nákupu (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.

ShowBooksSale

Knihy prodeje (oddělené středníkem), ze kterých se nabízí doklady ke spárování. Pokud není zadáno, nabízí se doklady ze všech knih aktuální firmy mandanta.

SortByApplication

Pokud je nastavený na "Ano", data se setřídí, jako je to v bankovní aplikaci. Zatím je parametr aplikovatelný pouze pro Kompatibilní média. Implicitní hodnota je "Ne".

SourceType

Parametr pro zadání typu souboru (mine formulář pro výběr zda zpracovat soubor nebo doklad) Zdroj dat: 0 - soubor, 1 - doklad, 2 - výběr soubor nebo doklad. Nahrazuje SelectSource, který je stále funkční.

SplitStatementFile

Rozdělí soubory podle masky na jednotlivé účty.

StaCurrency

Měna výpisu.

SXP_BankFormat

Pro zadání čísla banky nebo SWIFT. Import poté čte VS a KS podle formátu, zatím, Komerční banky.

SXP_StatementDate

Parametr umožňuje změnit element pro načítání data vytvoření výpisu. Týká se jen typu bankovního výpisu 14 - Sepa xml formátu. Implicitní hodnota je 0. Parametr může mít hodnoty:

0 - CreDtTm (datum vytvoření souboru),

1 - FrDtTm (interval od),

2 - ToDtTm (interval do).

TestOnly

0 - standardní chování,

1 - provede pouze načtení výpisu bez uložení nebo načtení správné knihy,

2 - uloží načtený textový výpis do AktDM ve změně.

VSInExMess1

Souvisí s parametrem "ReplaceExMess1ByVS". Platí pouze pro odchozí platby! Parametr zadáváme, abychom věděli, že jsme si variabilní symbol uložili do pole Zpráva pro příjemce (popř. Detail platby) na 2. straně bankovního příkazu, a pak se nám tento variabilní symbol bude vracet také v daném políčku na 2. straně bankovního výpisu. Implicitní hodnota je „NE".

VSSkipFrontLetters

Přeskoč nečíselné znaky ze začátku variabilního symbolu.

WarnBadAccNum

Některé výpisy mohou obsahovat položky neexistujícího účtu. Pokud je tento parametr nastaven na „ANO", zobrazí skript u neexistujícího účtu varovné hlášení. Implicitní nastavení tohoto parametru je „ANO".

Tipy pro uživatele při nenalezení účtu:

1. V hlášení se objeví stejné číslice v jiném pořadí než je skutečné číslo: Změňte parametr DecodeAccount na opačnou hodnotu.

2. V hlášení se objeví stejné číslice ve správném pořadí: V Knize Bankovní účty v K2 zkontrolujte číslo účtu (jestli nedošlo např. k překlepu) a dále zkontrolujte SCB banky. V číselníku bank by měla existovat jen jedna platná (neblokovaná) banka s daným SCB.

3. V hlášení se objeví stejné číslice ve správném pořadí: Zkontrolujte parametr StaCurrency a měnu účtu.

4. V hlášení se objeví stejné číslice ve správném pořadí:Zkontrolovat nastavení Období v knize Bankovní účty. Pokud firma rozlišuje Období, je třeba zkontrolovat nastavení v aktuálním období.

5. V hlášení se objeví účet, který není zadán v K2: Některé formáty umožňují posílání více výpisů v jednom souboru, zřejmě tento účet nepatří do aktuálního mandanta nebo jej vůbec nevedete v K2.

Book Contents

Book Index

Parametry pro Multicash

Popis parametrů:

FilemaskOriginal

Parametr pro zadání názvu masky. Používá se spolu s parametrem "SplitStatementFile". Implicitně je prázdný.

MC_AccBank

Pole pro kód banky protiúčtu. Používá se v případě, že je číslo účtu ve tvaru „kód banky/číslo účtu" např. „0800/000000 1234567890". V tomto případě je kód banky uveden v řádku 86 ještě v jiném poli, které je nutné do tohoto parametru zadat.

MC_AccNumb

Pole pro číslo protiúčtu. Používá se v případě, že je číslo účtu ve tvaru kód „banky/číslo účtu" např. „0800/000000 1234567890". V tomto případě je číslo účtu uvedeno v řádku 86 ještě v jiném poli. Toto pole je nutné parametrem určit.

MC_Account

Pole pro protiúčet. Pokud je zadán, neberou se parametry MC_AccBankMC_AccNumb v úvahu.

MC_AccPrt1

Rozšířené pole pro protiúčet. Použije se v případě, kdy protiúčet má více znaků než lze zadat do pole obsahující účet (MC_Account). Pole obsahuje zbytek znaků, které se nevešly do pole MC_Account.

MC_Concat86

Zda se má řádek 86 před zpracováním spojit. Implicitní hodnota je „ANO".

MC_Delim86

Oddělovač subpolí na řádku 86 v multicashi.

MC_Descr86

Parametr určuje, které pole z řádku 86 se importuje do popisu v IS K2.

MC_Empty86

Prázdné subpole na řádku 86 v multicashi.

MC_FieldKS

Pole konstantního symbolu.

MC_FieldVS

Pole variabilního symbolu.

MC_FieldV1

Pole náhradního variabilního symbolu. Za určitých okolností je potřeba VS vyčítat z jiných polí, než je pole uvedené v MC_FieldVS. Jedná se o domácí příkaz, kdy je platba v K2 identifikována VS delším než 10 znaků, a následně je VS předán v detailu platby. U zahraničních plateb se posílá pouze detail platby předání VS. Hodnota parametru MC_FieldV1 nejčastěji odpovídá prvnímu poli detailů platby. Neplatí pro zahraniční SEPA platby.

MC_FldSEPA

Parametrem se identifikuje skupina symbolů VS, SS a KS na řádku 86. V případě, že je parametr zadán, zmíněné symboly se hledají nejprve v tomto poli, kde jsou uloženy ve tvaru /VSxxx/SSyyy/KSzzz. Pokud není nalezen VS, tak se vyhledává v poli MC_FieldVS a pokud není nalezen ani tam, tak v poli MC_FieldV1. Pokud v poli MC_FldSEPA není nalezen KS, hledá se následně v poli MC_FieldKS. Pro načítání výpisů je potřeba i nadále zadávat pole MC_FieldVS a MC_FieldKS, protože ne všechny položky obsahují výše zmíněný SEPA popis. Nicméně stávají se nepovinnými poli, pokud je vyplněn parametr MC_FldSEPA.

MC_ItemMustHave86

Implicitní hodnota NE. Pokud má parametr hodnotu ANO, platná položka výpisu musí mít i detail 86.

MC_OpAddr1 - 4

Parametr na import adresy na 2.str. položky výpisu. Do těchto parametrů se píší čísla subpolí z pole :86:, které se mají dosadit do polí adresy.

MC_Typ86

Zadává se v případě, že se za označením řádku 86 vyskytují různé typy a pro každý platí jiné nastavení souvisejících parametrů (např. hodnota parametru je „020;010", pak hodnota parametru MC_FieldVS může být „23VS;22"). Pokud se jedná o typ REF, parametr se nenastavuje.

SplitStatementFile

Při hodnotě "Ano" se automaticky po spuštění skriptu soubory rozdělí podle zadané masky v parametru "FilemaskOriginal" na jednotlivé účty a pojmenují se "(rada 2 znaky)_(cislo vypisu na 5 míst).(pripona podle puvodniho souboru)".

V případě, že banka eviduje na jednom účtu více měn, umožňuje formát Multicash rozlišit účet také podle měny. V IS K2 je ke každé měně vytvořen jeden účet.

Book Contents

Book Index

Parametry pro PayPal

Vlastnosti formátu PayPal:

Parametry:

AccNum

123456789

BCN

0300

HBType

13

IDFromStatement

Ne

StaCurrency

Book Contents

Book Index

Parametry pro Geminy

Parametry:

GEM_ChargeDesc

Popis pro položku poplatku. Tato hodnota se může dále využít v pomocníku párování. Výchozí hodnota je "Charge".

Book Contents

Book Index

Parametry pro CSV - BANKOVNÍ VÝPIS

CSV soubor může někdy obsahovat řádek s popisy polí - "hlavičkou", někdy tento řádek chybí. Pokud v souboru existuje řádek s "hlavičkou", pak do níže uvedených parametrů uvádíme název pole ze souboru. Pokud v souboru není řádek s "hlavičkou", míto popisu do parametru uvedeme číslo, na které pozici se dané pole nachází, přičemž číslování začíná číslem 1. První řádek s popisy polí může být někdy hodně dlouhý a pak dojde k jeho zalomení. Pro funkci to je bráno pořád jako jeden řádek.

Popis parametrů:

Řídící parametry:

CSV_Delimiter

Oddělovač polí.

CSV_DescrLine

Popis polí v souboru.

CSV_LineLeft

Počet řádků od konce, které se nemají číst.

CSV_LineStart

Počáteční řádek výpisu.

Parametry pro popis polí:

CSV_AccDate

Pole datum účtování.

CSV_AccTime

Pole čas účtování.

CSV_Amount

Pole částka.

CSV_BankAccNumber

Pole účet protistrany.

CSV_BankAddr1

Pole adresa banky 1.

CSV_BankAddr2

Pole adresa banky 2.

CSV_BankAddr3

Pole adresa banky 3.

CSV_BankAddr4

Pole adresa banky 4.

CSV_BankBic

Pole banka protistrany.

CSV_BankCountry

Pole země banky.

CSV_ConstantSymbol

Pole konstantní symbol.

CSV_Currency

Pole měna platby.

CSV_Description

Pole popis.

CSV_Fee

Pole částka poplatku.

CSV_MsgForRecip1

Pole zpráva pro příjemce 1.

CSV_MsgForRecip2

Pole zpráva pro příjemce 2.

CSV_MsgForRecip3

Pole zpráva pro příjemce 3.

CSV_MsgForRecip4

Pole zpráva pro příjemce 4.

CSV_PaymentDetail1

Pole detail platby 1.

CSV_PaymentDetail2

Pole detail platby 2.

CSV_PaymentDetail3

Pole detail platby 3.

CSV_PaymentDetail4

Pole detail platby 4.

CSV_ReceiptAddr1

Pole adresa příjemce 1.

CSV_ReceiptAddr2

Pole adresa příjemce 2.

CSV_ReceiptAddr3

Pole adresa příjemce 3.

CSV_ReceiptAddr4

Pole adresa příjemce 4.

CSV_ReferenceNo

Pole variabilní symbol.

Příklad CSV souboru s "hlavičkou":

Date, Time, Time Zone, Name, Type, Status, Currency, Gross, Fee, Net, Reserve, From Email Address, To Email Address, Transaction ID, Counterparty Status, Address Status, Item Title, Item ID, Shipping and Handling Amount, Insurance Amount, Sales Tax, Option 1 Name, Option 1 Value, Option 2 Name, Option 2 Value, Auction Site, Buyer ID, Item URL, Closing Date, Escrow Id, Invoice Id, Reference Txn ID, Invoice Number, Custom Number, Receipt ID, Balance, Address Line 1, Address Line 2/District/Neighborhood, Town/City, State/Province/Region/County/Territory/Prefecture/Republic, Zip/Postal Code, Country, Contact Phone Number,

30.04.2016,22:52:05,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-4,07",...,"-4,07",,,,0LA6551656484690X,,,,,,,,,,,,,,,,,,6A576693C87315920,,,,"1781,95",,,,,,,,

30.04.2016,22:51:57,GMT+02:00,Torben Kuemmel,Express Checkout Payment Received,Completed,EUR,"41,79","-1,06","40,73",,t-kuemmel@gmx.net,mike.frontzeck@brasty.de,6A576693C87315920,Non-U.S. - Verified,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,"1786,02",,,,,,,,

30.04.2016,22:49:23,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"11,24",...,"11,24",,,,3HY312879R1551503,,,,,,,,,,,,,,,,,,5WA068437P8852916,,,,"1745,29",,,,,,,,

30.04.2016,22:26:37,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,31",...,"2,31",,,,56A15936VT491523W,,,,,,,,,,,,,,,,,,42B8963137759014J,,,,"1734,05",,,,,,,,

30.04.2016,20:54:57,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"4,4",...,"4,4",,,,9WG22690GS042062J,,,,,,,,,,,,,,,,,,04K96564B1557242H,,,,"1731,74",,,,,,,,

30.04.2016,19:49:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"12,75",...,"12,75",,,,4Y753675498739008,,,,,,,,,,,,,,,,,,1HU063098L323754L,,,,"1727,34",,,,,,,,

30.04.2016,19:43:32,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Release,Released,EUR,"2,41",...,"2,41",,,,7PW50919YD956411S,,,,,,,,,,,,,,,,,,7GG21219FH8710426,,,,"1714,59",,,,,,,,

30.04.2016,19:16:25,GMT+02:00,Rolling Reserve,Reserve Hold,Placed,EUR,"-3,82",...,"-3,82",,,,9PE08580K2284460T,,,,,,,,,,,,,,,,,,26D992963T1752523,,,,"1712,18",,,,,,,,

Book Contents

Book Index

Parametry pro KM (kompatibilní média)

Popis parametrů:

KM_AccountLocation

Umístění čísla účtu protistrany v řádcích popisu 078, 079

KM_AmountCode

Pole 075/6: 1 - KB, 2 - ČS

KM_DescrLocation

Umístění popisu v řádcích popisu 076, 078, 079

KM_Length078079

Délka subpole řádku 078 nebo 079

KM_VSLocation

Umístění VS v řádcích popisu 078, 079

Book Contents

Book Index

Příklady importních souborů

Book Contents

Book Index

Příklad: Bankovní výpis - systém Multicash

{1:F01BACXCZPPAXXX0000000000}{2:I940BACXCZPPAXXXN}{4:

:20:UNO CESKA R.

:25:0300/12345678

:28C:6/1

:60F:C070713CZK331925,94

:61:0707160713C134488,5FTRF20070713700006

//00147655756

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0006700081?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160713C7194,3FTRF20070713700006

//00147655757

:86:051?00S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I?20000000-0516086001/2400?21KS 0

000000008?22VS 0002701390?23SS 0000000000?302400?31000000 0516086

001?32HANAK s.r.o.?33HANAK s.r.o.

:61:0707160716D264477,5FTRF20070716700010

//00147744615

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000000-1000427308/3500?21KS 0

000000008?22VS 0000270609?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?303500?31000000 1000427308?32OMEGA SECURITY CZ,

S.R.O.

:61:0707160716D197553,1FTRF20070716700015

//00147819172

:86:020?00S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O?20000019-3152790287/0100?21KS 0

000000008?22VS 0000012107?23SS 0000000000?24UNO ESK REPUBLIKA

SPOL.?25S R.O.?300100?31000019 3152790287?32BRAVO, S.R.O

...

:62F:C070716CZK11578,14

:64:C070716CZK11578,14

-}

Řádky 20, 25, 28 a 60 jsou využity pro hlavičku bankovního výpisu. V řádku 20 je uveden název firmy a v řádku 25 číslo bankovního účtu této firmy. Čísla účtů mohou mít různý formát. V tomto případě je číslo účtu ve formátu „kód banky/číslo účtu“. V řádku 60 je uveden počáteční stav na bankovním výpisu.

Řádky 61 a 86 jsou položkami bankovního výpisu. V řádku číslo 86 je vidět, že jednotlivé záznamy jsou odděleny otazníkem. Musíme jej tedy zadat jako oddělovač polí pomocí parametru MC_Delim86.

Do parametru MC_Descr86 zadáme hodnotu "32", čímž určíme, že se do popisu bude vkládat název firmy z pole 32 v řádku 86.

Parametr MC_Account bude v tomto případě nastaven na "20", protože v řádku 86 je protiúčet uveden v poli 20.

Pole variabilního symbolu v řádku 86 je "22VS"; proto je nutné na tuto hodnotu nastavit parametr MC_FieldVS. Konstantní symbol je uveden v poli 21KS. Na hodnotu "21KS" tedy nastavíme parametr MC_FieldKS.

Konečný stav je na tomto výpise uveden v řádku 62.

Pole 86 lze zadat jako jeden řádek, protože všechna pole jsou oddělena otazníkem a stejně je potřeba v nich hledat jednotlivé úvodní znaky nebo kódy polí.

Book Contents

Book Index

Příklad:

:20:UNO CESKA R.

:25:BACXCZPP/72611003

:28C:6/1

V tomto případě je číslo bankovního účtu firmy UNO CESKA R. ve formátu „SWIFT/ číslo účtu“.

Book Contents

Book Index

Příklad:

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4111000000000025641999

:28C:00016/1

Příklad čísla účtu v poli 25 na bankovním výpise ve formátu „SWIFT/IBAN“.

Book Contents

Book Index

Příklad:

1CEKOCZPPAXXX7271507509}{2:O9400009070621CEKOSKBXAXXX68693775020706210029N}{4:

:20:20JUN07DAILY

:25:CEKOSKBX/SK4075000000000025641373

:28C:00016/1

:60F:C070619SKK16933513,59

:61:0706200620D167613,08NTRFCOS200706204650 //200706204650

HP EKO CZK 140615,--

:61:0706200620D16707,50FTRFP017626079//200706200008550

VARIABLE SYMBOL:27165

:86:123456789/0900

:61:0706200620D460741,50FTRFP017626078//200706200008549

VARIABLE SYMBOL:300750229

:86:429044372/0200

:62F:C070620SKK16288451,51

:64:C070620SKK16288451,51

-}

:20:20JUN07DAILY

:25:0300/17698513

:28C:00100/1

:60F:D070619CZK29903155,30

:61:0706200619C159,00FMSC //6620070619044367

/ 070619

:86:111?00Kooperace - vodo?20000000-123456789/0800

?21VS:1071001597?22SS:?23KS:0008

?24.?25.

?26.?27.

?28VS:1071001597?29SS:

Příklad bankovního výpisu pro více účtů. Každý další řádek č. 20 v tomto bankovním výpise znamená jiný bankovní účet.

Book Contents

Book Index

Příklad: - MULTICASH5

Příklad: Zákazník má bankovní účet u ČSOB a další bankovní účet u Raiffeisenbank, pro které stahuje výpisy pomocí Multicash. U každého výpisu je VS na jiném místě. Jak správně nastavit parametry, aby se importovaly VS?

1) Soubor z Raiffeisenbank

:20:1611115080106392

:21:005

:25:5500/5080106392

:28:078/00001:60F:C161111CZK1662424,76

:61:161111C59,00NMSCI B8ZGPE//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160493?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

:61:161111C63,00NMSCI B8ZGPS//I-GE-CC

:86:020?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000000

?22VS0040160401?23SS0000000000?24BANKOVNI VYPIS 005

?25POPL.TRN 7,00?26?27?28?300800?312059025033?32Sofron ZdenŘk?33

?60?61?62?63

2) Soubor z ČSOB

{1:F01CEKOCZPPAXXX0000000000}{2:I940009903112240N 020}{4:

:20:11NOV16DAILY

:25:0300/17648743

:28C:00210/1

:60F:C161110CZK4712509,27

:61:1611111111C8821,00FMSC //201611110058972

/ 161110

:86:111?00TBG METROSTAV s.r.o.?20000000-5080106392/5500

?21VS:0030161899?22SS:?23KS:0000

?24CERPANI?25.

?26.?27.

?28VS:0030161899?29SS:

:61:1611111111C12599,00FMSC //201611110335122

:86:111?00TERRACON A.S.?20000000-0017618763/0300

?21VS:0030161591?22SS:?23KS:0308

?2421622088 PRAZSKE BETONPUMPY?25 A DOPRA

?26.?27.

?28VS:0030161591?29SS:

:61:1611111111C43596,00FMSC //201611110058967

/ 161110

Řešení v tomto případě je, že se zvolí parametr MC_Typ86 = 020;111 (do hodnoty se zapíšou různé typy Multicash za polem 86). Potom je také třeba dle typu Multicashe zvolit i další parametry MC_FieldVS, MC_FieldKS, MC_Account, MC_Descr86... viz. následující obrázek Nastavení parametrů pro Multicash.

pic_4097

Natavení parametrů pro Multicash

Book Contents

Book Index

Příklad: systém KB Best

HO 020408

510000198286170297200204040412002040300005000000000046928+000000000031448+000000000015480+000000000000000+INTERNET TEST 2

52000010000198286170297500005226705021700001000CZK000000000010000 001-04042002 1602 602001 000510000000000900000000090001000558000055992200005599222002040420020404200204042002040465 10000DI2 DI2 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 3

52000020000198286170297000019027378021700008000CZK000000000000301 258-04042002 1602 000005S7X 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204042002040420020404200204049300000000poznamka debet poznamka kredit Uhrada 03,01 do JPU PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 86

52000030000198286170297500005226712029700001000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5X 00000000050000000009000000888809876543190987654319200204022002040420020405200204039300000000poznamka debet poznamka kredit Uhrada 17,01 dopredna splatnost D+1 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 7 80

52000040000198286170297000019027378021700008000CZK000000000001701 258-03042002 1602 000005S5Y 00000000050000000009000000888809123456790000000001200204032002040420020404200204049300000000poznamka debet poznamka kredit Uhrada 17,01 dopredna splatnost na svatek PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU 81

52000050000198286170297500005226718025700001000CZK000000000001777 258-03042002 1602 000005RR0 000000000500000000050001008888098765431909876543192002040320020404200204042002040493 00000KLIENT TEST 9 PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU KLIENT TEST 9

TO 020408000005000000000000015480

Book Contents

Book Index

Příklad: systém KM

0745000052267180257KLIENT TEST 9 26120100000485720324+00000485725525+000000000000000000000000052010001271201

0755000052267180257000000110734023712270000000010000000052012000000000105010005580000000001000000ADAMOVSKE STROJIRNY 00203271201

076 271201

Book Contents

Book Index

Příklad: systém Citibank

1,2509920108,”JAN NOVAK”,”CZK”,”01062004”,”15062004”,150000.00,”+”,

100000.00,”+”,60000.00,3,10000.00,2,400000.00

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102831”,”02062004”,25000.00,1,””,”2002970501”,”2600”,”0308”,”1259”,””,””,”P

OZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””, ””, ””,””,””,””,,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”01”,2509920108,” CZ0R2SB041560983”,”

102942”,”02062004”,5000.00,1,”19”,”1111111111”,”0100”,”0309”,”5229”,””,””,”

GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,”

CZ0FEEO041831702”,”156900INV”,”03062004”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,”

”,””,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC CO ”,”KOELNSTR

”,”HANOVER”,”BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND”,”DEUTSCHE BANK

AG”,”HANOVER”,”UNTER DEN LINDEN”,”DEUTSCHLAND”,”INVOICE NO

123.56”,”ORDERED ON JUNE 20 2004”,””,””,”B”,1,120NDE1,30.00,1000.

00,””,””,””,””,,””

2,”02”,2509920108,””,”

CZ0FEEO041831702”,”140620SMITH”,6000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”DE

M”,”A/C 123”,”LEASING LTD.”,”113 BEVERLY HILLS. ”,”CALIFORNIA”,”U.S.

A.”,”JPMORGAN”,”LOS ANGELES”,”CALIFORNIA”,”U.S.A.”,”YOUR INVOICE

NO X-25”,”BY MR. SMITH”,”DATED JUNE 1”,”PLUS CHARGES AS

AGREED”,”OUR”,1,,20.00, 300.00,””,,””,””,””,,””

2,”13”,2509920108,””,””,”04062004”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,

””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,,,,,””,,”10000-542”,”01052004”,”01062004”,30, ”2.241”

Book Contents

Book Index

Párování a rozeskupení položek

Skript pro import bankovních výpisů umožňuje spárovat položky bankovního výpisu s fakturami, zálohami, ostatními pohledávkami a závazky a rozeskupit položky seskupené v bankovním příkazu. V souvislosti s možností automatického stahování pohybů na bankovním účtu přes bankovní API byla do funkce HB Bankovní výpis (HB_Statement.pas) přidána kontrola položek bankovního výpisu na pole Externí reference. Hodnota pole Externí reference se do položky bankovního výpisu dostane při importu bankovního výpisu funkcí HB_Statement.pas nebo při automatickém stahování pohybů přes bankovní API. Položka se stejnou hodnotou Externí reference se do bankovního výpisu nenačte. Ve formuláři Zpracování bankovního výpisu jsou položky s již existujícím číslem Externí reference zobrazeny zelenou šipkou pic_1072i. Pole Externí reference je možné vytáhnout do sloupců v položkách bankovních výpisů.

pim_612.png

Obr.: Formulář Zpracování bankovního výpisu po importu výpisu z banky

Po spuštění skriptu se vyhledají bankovní příkazy, které by odpovídaly položkám výpisu a zobrazí se formulář s položkami importovaného bankovního výpisu. V levé části tohoto formuláře vidíme položky importovaného bankovního výpisu. Ikona vykřičníku pic_100i ve sloupci "R" informuje, že k dané položce existuje příkaz. Ikona sumy pic_450ive sloupci "R" informuje o existenci seskupených položek. Podle variabilního symbolu, čísla účtu a částky vyhledá vhodný příkaz a nabídnou se položky příkazu k rozeskupení. Hlavičky těchto příkazů vidíme v pravé horní části tohoto formuláře. Zde se zobrazí všechny bankovní příkazy, které odpovídají položce v bankovním výpisu. V pravé části tohoto formuláře jsou zobrazeny položky bankovního příkazu, tzn. konkrétní faktury, zálohy, ostatní pohledávky a závazky. Právě na ně se rozeskupí vybraná položka bankovního výpisu stisknutím tlačítka <-Rozdělit.

pic_3396

Obr.: Formulář Zpracování bankovního výpisu s napárovaným dokladem odchozí platby

V levé části formuláře je vidět, že se původní položka zrušila (je označena ikonou pic_210i ) a vznikly položky nové (jsou označeny ). Zatržením pole Skrýt rozdělované položky můžeme skrýt zrušené položky.

Pokud jsou na položce výpisu částky, které nám někdo platí, je nutné řídit párování na faktury (a případné rozeskupení položek) ručně.

Pokud chceme při rozdělování platby na více faktur ponechat VS z výpisu, zatrhneme zatržítko Ponechat VS z výpisu. Zatržítko se nachází v pravé části formuláře vedle tlačítek Rozdělit. Je možné ho jednoduše ovládat přímo ve formuláři Zpracování bankovního výpisu a odpovídá parametru KeepStaRefNo.

Ve formuláři se zobrazují bankovní příkazy vytvořené do 40 dnů od dnešního dne. Pokud se existující bankovní příkaz ve formuláři nezobrazuje, je třeba zkontrolovat, zda doba od jeho vystavení k dnešnímu dni není delší než 40 dnů. Pokud ano, je třeba nastavit parametr OrderItemDayLimit na 0. Parametr určuje počet dnů, jak daleko ode dneška do minulosti se mají hledat nespárované položky. Implicitní hodnota je nastavena na 40. Někdy se může stát, že k záporné položce bankovního výpisu (odchozím platbám) neexistuje bankovní příkaz. V tomto případě je možné v pravé dolní části přímo přiřadit doklad.

Pokud je položka bankovního výpisu kladná, znamená to, že se jedná o platbu přijatou. Skript v tomto případě nevyhledává bankovní příkazy, ale vyhledá všechny nezaplacené nebo nedoplacené faktury, zálohy, ostatní pohledávky a závazky v měně výpisu. Doklady jsou v pravé části formuláře rozděleny podle typu. Výběr dokladů můžeme omezit na konkrétní firmu pomocí tlačítka Vyber dod./odb.

Doklady, které chceme spárovat s položkou výpisu, přesuneme dvojitým stisknutím tlačítka myši nebo stisknutím Enter na dokladu do pravé horní části formuláře. Pokud částka položky výpisu neodpovídá částce na dokladu, můžeme částku vybraného dokladu upravit pomocí tlačítka Dopočti.

pim_614.png

Obr.: Rozeskupené položky bankovního výpisu

Někdy banka sníží částku platby za doklad o poplatek za zpracování. Pokud chceme takovou položku rozdělit na platbu faktury a poplatek, použijeme tlačítko Rozdělit s poplatkem. Částka výpisu se rozdělí na platbu faktury (celá částka faktury) a poplatek (částka faktury - zaplacená část). Implicitně je nastaven popis "poplatek", uživatel si však může popis definovat v parametru FeeDescription. Přes Pomocníka párování je možné nastavit "poplatku" středisko, variabilní symbol či účet, na který se bude poplatek účtovat.

Zatržítko Zobrazit všechny doklady - ovlivňuje filtr zobrazovaných dokladů. Bez zatržení se zobrazují pouze nedoplacené doklady, se zatržením všechny.

Tlačítkem Vrátit zpět je možné smazat rozeskupení jedné aktuálně označené položky.

Tlačítko Vrátit změny slouží k vymazání všech provedených rozeskupení najednou. Vlastní import a rozeskupení položek bankovního výpisu dokončíme stisknutím tlačítka OK.

Tlačítko Zastavit zpracování ukončí skript, import neproběhne.

Tlačítko Přeskočit má význam v případě, že v textovém souboru, který importujeme, je více výpisů. Po stisknutí tlačítka Přeskočit se zastaví zpracování aktuálně zobrazeného výpisu a načte se další výpis.

Book Contents

Book Index

Pomocník párování

Tlačítko Pomocník párování umožní podle zadaných kritérií (Popis, Konstantní symbol, Variabilní symbol, Specifický symbol, Protiúčet) dosadit do položky bankovního výpisu:

Nová kritéria pro spárování se vkládají klávesou Insert. Pomocník párování umožňuje zadat pro vyhledávání zástupné znaky do polí popis a symboly pomocí regulárních výrazů. Bankovní účet se zadává přesně.

Vysvětlivky k použití zástupných znaků:

Pravidla pro porovnávání regulárních výrazů:

Počáteční nuly u symbolů jsou ošetřeny programem. Pokud se v zástupných znacích vyskytují symboly ^ nebo $, nedělají se následující automatické úpravy výrazu:

Při vyhledávání výrazu se postupuje:

 1. Čísla (symboly): Pro jakékoli číslo, pokud neplatí, že se hodnota předpisu rovná vstupní hodnotě, se předpis automaticky doplňuje na začátku o ^0*, pokud není již uvozen znakem ^. Na konci se připojuje $, pokud ho předpis ještě neobsahuje a zároveň má poslední znak číslo.
 2. Texty (popis): Pro porovnávání textů platí buď, že se hodnota předpisu rovná vstupní hodnotě, nebo platí pravidla pro porovnávání regulárních výrazů.

Pro otestování zadaného výrazu je možné použít tlačítko Test položky. Otevře se formulář a do zadaného pole se zapíše výraz, který chceme, aby se našel. V části Test Result se zobrazí, zda předpis odpovídá hodnotě.

pic_5262

Obr.: Formulář pro otestování zadaného výrazu.

Příklady použití zástupných znaků, kdy zadaný výraz v pomocníku párování je nastaven:

Toto tlačítko usnadní práci zejména u firem, kde mzdy nedělají v K2 a po napárování bankovního výpisu bylo nutné do každé položky bankovního výpisu ručně zadávat číslo účtu.

pic_2288

Obr.: Formulář Nastavení párování bankovních výpisů - Pomocník párování s příkladem položek

Pokud je žádoucí při párování bankovního výpisu některé variabilní symboly nepárovat a z párování vyloučit, je třeba tyto variabilní symboly zadat ve skriptu HB - nastavení párování položek bankovního výpisu. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech. Zpracování výpisu bude potom před hledáním v bankovních příkazech porovnávat nejen VS <> prázdný a částka < 0, ale i podmínky zadané v pomocníku.

Book Contents

Book Index

Konfigurace hromadných plateb

Pro zpracování hromadných plateb (např. plateb kartou) je třeba mít nastavenou konfiguraci pro typ souboru, který nám provozovatel platebních karet zasílá. Nastavuje se v tlačítku Konfig. hrom. plateb.

pic_5661

Obr.: Zpracování bankovního výpisu -

Otevře se formulář s již existujícími nastavenými konfiguracemi. Dvojklikem myši otevřeme položku, nebo Insertem vložíme novou konfiguraci.

pic_5662

Obr.: Existující nastavené konfigurace

Ukážeme si na příkladu plateb kartou interním dokladem, kdy nám byl od poskytovatele platebních karet zaslán .csv soubor - viz. rámeček.

Datum;Brutto;DPH;Netto;Kód transakce

11.03.2021;323,3;-56,11;267,19;10210009

11.03.2021;2263,1;-392,77;1870,33;10210010

11.03.2021;2909,7;-504,99;2404,71;10210011

Podle zaslaného .csv souboru vyplňujeme v konfiguraci jednotlivá pole:

Název konfigurace

Název konfigurace.

Můžeme zadat např. Platba kartou

Typ souboru

Typ načítaného souboru.

Zadáme csv.

Cesta k souboru

Cesta, kde je soubor uložen (odkud se bude načítat).

Maska souboru

Maska souboru (pro snadnější vyhledání, lze použít *).

První datový řádek souboru

Číslo řádku v souboru, od kterého se mají načítat data.

Data začínají na řádku 2, zapíšeme tedy 2.

Nezpracovat posledních n řádků

Počet řádků od konce souboru, které se nebudou načítat.

Sloupec pro párování

Označení sloupce, podle kterého se páruje, většinou se jedná o variabilní symbol.

Variabilní symbol je na 5. pozici (vedený jako Kód transakce), zapíšeme 5.

Sloupec částka

Označení sloupce, ve kterém je uvedená částka platby.

Částka Brutto je na 2. pozici, zapíšeme tedy 2.

Invertovat částku

Zatrhne se v případě, kdy u částky očekáváme v K2 opačné znaménko.

Načítat nulové částky

Pokud chceme do K2 načíst i nulové částky.

Oddělovač polí csv

Jako oddělovač polí je používán středník.

Oddělovač desetinných míst

Desetinná místa jsou v částce Brutto oddělená čárkou.

Pole faktury vydané

Programový název pole na faktuře vydané, podle kterého se páruje.

Pole zálohy přijaté

Programový název pole na záloze přijaté, podle kterého se páruje. Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v zálohách přijatých.

Pole ostatní pohledávky

Programový název pole na ostatní pohledávce, podle kterého se páruje. Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v ostatních pohledávkách.

Pole interního dokladu

Programový název pole na interním dokladu, podle kterého se páruje (ExternalNumber). Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v interních dokladech.

Protože chceme párovat interní doklady, zatrhneme řádek Pole interního dokladu a vepíšeme ExternalNumber. Je to programový název pole Externí číslo, podle kterého budeme interní doklady párovat.

pic_5663

Obr.: Nastavení konfigurace pro zaslaný soubor .csv

V konfiguraci hromadných plateb je také možné zadat, že se má importovat Popis ze souboru. Toto se definuje v záložce Další pole pro import. Popis se importuje ze souboru jen u plateb, ke kterým neexistuje doklad v K2. Pokud existuje k platbě doklad v K2 (např. interní doklad), popis se přebírá z dokladu v K2.

pic_5704

Obr.: Konfigurace hromadných plateb, záložka Další pole pro import

Ve Sloupci se definuje číslem pořadí Popisu v souboru a to buď písmenem nebo názvem sloupce.

pic_5705

Obr.: Definice sloupce pro import Popisu

Ukážeme si na příkladu. Pokud budeme mít v .csv souboru zaslanou informaci o popisu tak, že Jméno je na 6. pozici a Příjmení na 7. pozici:

Datum;Brutto;DPH;Netto;Kód transakce;Jméno;Příjmení

11.03.2021;323,3;-56,11;267,19;10210009;Petr;Novák

Pro import Jména a Příjmení do bankovního výpisu je třeba pro pole Popis do sloupce zadat hodnotu jedním z uvedených způsobů:

Při importu takto zadaného popisu by se přeneslo: Petr Novák.

Pomlčka "-" při slučování polí představuje mezeru, při použití "+" se pole sloučí bez mezery.

V další záložce Hromadné platby se zadávají podmínky pro načtení výpisu. Podmínky se zadají klávesou Insert.

Měna

Měna položek výpisu, které chceme stáhnout. Jeden soubor hromadných plateb (zatím PayPal), může mít rozpad položek v různých měnách. Ze souboru rozpadu se tak načtou pouze platby se správnou měnou.

Kniha

Bankovní účet, do kterého chceme zaslaný napárovaný výpis plateb kartou uložit. Pokud nebude zadáno nic, napárované platby se doplní do aktuálního bankovního účtu.

Účtování

Odkaz do účetní osnovy pro nastavení zaúčtování položek.

pic_5728

Obr.: Konfig. hrom. plateb - záložka Hromadné platby

pic_5729

Obr.: Zadání pro hromadné platby

Pokud se má položka rozpadnout do jiného výpisu, tak se děje následující:

Konfiguraci hromadných plateb je možné spustit i ze skriptu HB - Konfigurátor hromadných plateb (HB_RefNoLoaderConfig.PAS).

Book Contents

Book Index

Párování hromadných příchozích plateb

V IS K2 lze automaticky párovat hromadné příchozí platby, a to v případě, že máme informaci o dílčích platbách v souboru "csv", "xls" nebo "ods". Párovat lze takto např. platby za dobírky, zaslané dopravcem na náš účet jednou částkou, nebo hromadnou platbu více faktur zákazníkem. Platby lze spárovat nejen podle variabilního symbolu faktury / zálohy, ale podle libovolného pole v hlavičce dokladu (např. podle čísla objednávky zákazníka).

Párování hromadných plateb lze provádět ve formuláři funkce HB - bankovní výpis. Pomocí tlačítka Konfig. hrom. plateb vytvoříme konfigurace pro jednotlivé typy souborů s avízem o platbách. Soubory s avízem o platbách načteme pomocí tlačítka Načti hrom. platbu.

pic_3435

Obr.: Seznam konfigurací - tlačítko Konfigurace hromadných plateb

Příklad 1: Na účet nám přišla od dopravce platba za dobírky ve výši 15.500 Kč. Avízo o jednotlivých dobírkách dostáváme od dopravce v CSV souboru, ve kterém je variabilní symbol v 1. sloupci, částka dobírky je ve 2. sloupci.

pic_4442

Obr.: Příklad 1 - CSV soubor

pic_4443

Obr.: Příklad 1 - Konfigurace hromadných plateb

pic_4470

Obr.: Příklad 1 - Formulář funkce HB - bankovní výpis po spárování hromadných plateb

Příklad 2: Na účet nám přišla od zákazníka hromadná platba ve výši 1.196.818,26 Kč. Avízo o jednotlivých fakturách dostáváme od zákazníka v Excelu, ve kterém je variabilní symbol v sloupci G, částka je v sloupci H. Informace o fakturách začínají na 4. řádku Excelu.

pic_4471

Obr.: Příklad 2 - soubor v Excelu

pic_4472

Obr.: Příklad 2 - Konfigurace hromadných plateb

Příklad 3: Na účet nám přišla hromadná platba, v avíze o platbách není u jednotlivých plateb uveden variabilní symbol, ale číslo objednávky. Avízo o jednotlivých platbách dostáváme v CSV souboru, ve kterém je číslo objednávky v 1. sloupci, částka je ve 2. sloupci.

pic_4474

Obr.: Příklad 3 - Konfigurace hromadných plateb

Načtení hromadných plateb probíhá stejně jako v Příkladu 1.

Položky v externím výpise zůstávají nespárované, pokud se k nim nenajde doklad.

Načtou se i položky se stejným variabilním symbolem.

Book Contents

Book Index

Banky a použité systémy

ČSOB

Multicash, Kompatibilní média

Citibank

Vlastní CSV

Česká spořitelna

Multicash

HSBC

Multicash

HVB

Multicash

Komerční banka

Kompatibilní média, Best

Systém Gemini

Vlastní, Best, Multicash

Profibanka

Kompatibilní média

mBank

Vlastní formát

Book Contents

Book Index

Bankovní API

Využívá se pro automatické stahování pohybů na bankovním účtu do K2 bez nutnosti uživatelského zásahu. Výsledkem je urychlení získání informací o došlé platbě na účet, čímž dojde ke zrychlení procesu vyřízení objednávky zákazníka. To je důležité především u zpracovávání objednávek z e-shopu.

Umožňuje zjistit skutečný aktuální zůstatek na bankovním účtu bez nutnosti otevírat internetové bankovnictví.

Podporované banky:

Book Contents

Book Index

Nastavení v K2

V knihách bankovních účtů je položka Bankovní API, kde je potřeba provést nastavení propojení na API banky. Nastavení je dostupné pouze při speciálním právu Bankovní účty/ Konfigurace bankovního API. Formulář pro nastavení se liší podle zvolené banky.

pic_5297

Obr.: Knihy bankovních účtů - Bankovní API

Book Contents

Book Index

Nastavení API pro Českou spořitelnu

V dalším textu uvádíme návod jak postupovat pro nastavení API u zákazníků. Příklad je zpracován pro nastavení API pro banku Česká spořitelna.

1. Nejdříve je třeba se zaregistrovat. Registrace se provede na webové adrese https://developers.erstegroup.com. Zobrazí se formulář pro zadání údajů, které je třeba vyplnit. Po registraci přijde na zadanou emailovou adresu aktivační email, který je třeba potvrdit.

pic_5285

Obr.: Registrační formulář

2. Po potvrzení emailu se dostaneme na domovskou stránku portálu, kde vybereme volbu Vytvořit aplikaci.

pic_5286

Obr.: Domovská stránka portálu

3. Vytvoření aplikace - na formuláři je třeba vyplnit údaje nové aplikace

pic_5287

Obr.: Nová aplikace v bankovním portálu

Po vyplnění údajů stiskneme tlačítko Vytvořit aplikaci. V textu je vidět, že chybí popis. Ten je vyžadován po přepnutí do ostrého provozu, proto jej musíme doplnit.

pic_5288

Obr.: Vytvořená aplikace, ve které chybí popis

4. Doplnění popisu aplikace v záložce Nastavení

pic_5289

Obr.: Doplnění popisu do vytvořené aplikace

5. Připojení aplikace k bance - zvolíme Českou spořitelnu a Accounts API v2

pic_5290

Obr.: Formulář na připojení banky

pic_5291

Obr.: Vybereme banku Česká spořitelna a Accounts API v2

6. Nastavení Scopes v detailu aplikace - je potřeba zvolit "sibling.accounts" a Povinně vyžadováno

pic_5292

Obr.: Výběr rozsahu "Scopes" - nastavíme Povinně

7. Nastavení OAuth2

pic_5293

Obr.: Aktivace OAuth2 pro danou aplikaci

pic_5294

Obr.: Nastavení URL adresy pro přesměrování po přihlášení uživatele

8. Vygenerovat přístupové údaje - zobrazí se přehled veškerých údajů

Pro propojení s IS K2 je potřeba v nastavení bankovního účtu v k2 zadat tyto údaje:

pic_5295

Obr.: Vygenerování přístupových údajů

pic_5296

Obr.: Zobrazí se přehled přístupových údajů

pic_5297

Obr.: Zadání přístupových údajů do K2

9. Ověření nastavení

pic_5301

Obr.: Dotaz na zůstatek v knize bankovních výpisů

pic_5298

Obr.: Simulovaná přihlašovací stránka do internetového bankovnictví

pic_5299

Obr.: Odsouhlasit přístup do internetového bankovnictví

pic_5300

Obr.: Informace o aktuálním zůstatku účtu

10. Přechod na produkční prostředí

pic_5317

Obr.: Přepnutí na záložku Produkce

pic_5318

Obr.: Produkce - nastavení dvoufázového ověření

pic_5319

Obr.: Schválení bankou

pic_5320

Obr.: Vygenerování přístupových údajů

Book Contents

Book Index

Nastavení API pro FIO banku

V nastavení knihy bankovního účtu je třeba vložit API klíč, který je nutné vygenerovat v internetovém bankovnictví. Přístup k datům z účtu vytváří majitel nebo osoba s patřičnými právy ke zvolenému účtu. Ve svém internetovém bankovnictví musí oprávněná osoba vygenerovat token (64 znakový unikátní řetězec), po jehož vytvoření lze po 5 minutách podávat příkazy nebo stahovat data. Pro podání příkazů nebo stažení dat není nutné být přihlášen do internetového bankovnictví, odpovědi na požadavky se získávají prostřednictvím rozhraní https. Rozhraní má různé metody pro podávání příkazů, získávání strukturovaných dat nebo jejich nastavení.

Více informací a návod k nastavení Fio API Bankovnictví naleznete zde: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/api-bankovnictvi

Book Contents

Book Index

Uživatelské funkce

V knize Bankovních výpisů v ribbonu na záložce Funkce jsou 2 funkce:

pic_5302

Obr.: Funkce nad bankovním výpisem

Logika tvorby výpisů – pro každý den je založen (resp. dohledán nepotvrzený) bankovní výpis. Do tohoto výpisu se dohrávají pohyby za daný den. Po doběhnutí akce se pouští funkce pro automatické párování položek. Pokud se funkce pustí ve změně, dohraje vždy položky do aktuálního měněného výpisu a nechá výpis neuložen.

Obě funkce jsou dostupné pouze ve stavu kniha a to za předpokladu, že pro aktuální knihu je nastaveno propojení na bank. API. Pokud nastaveno není, funkce se skryjí.

Book Contents

Book Index

Automatické stahování výpisů

Správce může zařadit do Plánovače úloh plánovanou úlohu, která bude automaticky na pozadí provádět stahování pohybů na účtu. Jde o funkci „Import bankovních výpisů (API)“. Jediným parametrem funkce je bankovní účet, který má obsluhovat (lze tak nastavit různé intervaly pro různé účty apod.).

Podmínkou funkčnosti je, aby úloha běžela pod uživatelem, který má oprávnění pracovat s daným bankovním účtem, včetně možnosti přihlášení do internetového bankovnictví.

Některé banky vyžadují pro API autorizaci uživatele pomocí internetového prohlížeče. V tomto případě je nutné, aby uživatel provedl přihlášení do internetového bankovnictví pomocí některé uživatelské akce výše a tím dojde k vygenerování přístupových tokenů, které může používat i plánovaná úloha.

V případě, že je povolena funkce notifikací a plánovaná úloha zjistí, že je nutné autorizaci obnovit, pak se uživateli, pod nímž běží plánovaná úloha, zobrazí notifikace s výzvou k přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud uživatel toto neprovede, nebude možné provádět automatizované stahování výpisů.

Poznámka: Interval vyžadování opětovného přihlášení do internetového bankovnictví závisí na bance, resp. lze nastavit ve správě přístupu na straně banky.

Book Contents

Book Index

Kombinace Bankovního API a homebankingu

Při současném použití bankovního API a stahování bankovního výpisu homebankingem (HB_Statement.pas) je třeba ve funkci HB-bankovní výpis (HB_Statement.pas) nastavit kontrolu pole Externí reference parametrem ExternalRferenceCheck. Je to z důvodu, aby nedošlo k duplikovanému stažení položek.