Book Contents

Book Index

Servisní zakázky - kniha

Servisní zakázka je v modulu Reklamace/Servis základním dokladem. Kniha servisních zakázek sleduje evidenci zadaných oprav a reklamací, přičemž jedna zakázka může sledovat více servisních případů od stejného zákazníka. Ze servisní zakázky se tvoří další podřízené doklady Servisní listy, které lze prohlížet na 2. straně servisní zakázky. Servisní listy nelze zadávat jako volné doklady.

pic_2584

Obr.: Kniha Servisní zakázky

V implicitním nastavení sloupců je kromě čísla dokladu, zákazníka a popisu uvedeno Datum vystavení dokladu, Požadované datum, Předp. datum vyřízení a Stav dokladu.

Popis sloupců:

Datum vystavení

Datum vystavení dokladu.

Požadované datum

Datum, do kterého zákazník požaduje servis vyřídit.

Předp. datum vyřízení

Datum se vypočte v závislosti na přednastavené délce vyřízení v předvolbách servisu.

Datum vyřízení

Datum se dosadí ve chvíli ukončení servisního případu.

Stav

Stav servisního listu.

Pro snadnou orientaci stavu dokladu jsou použity ikony. Tito ukazatelé informují o tom, zda je případ ukončen, zamítnut nebo částečně ukončen či zamítnut.

Použité ikony:

Ve sloupci „S” jsou ikony pro vizuální odlišení stavu servisního případu.

pic_482i

Celá Servisní zakázka je ukončena.

pic_483i

Celá Servisní zakázka je ukončena zamítnutím (stav „Zamítnuto“)

pic_494i

Servisní zakázka není ukončena, ale obsahuje alespoň jeden ukončený servisní list.

pic_495i

Servisní zakázka není ukončena, ale obsahuje alespoň jeden zamítnutý servisní list.

pic_496i

Servisní zakázka je ukončena a obsahuje ukončené i zamítnuté servisní listy.

pic_497i

Servisní zakázka není ukončena, ale obsahuje ukončené, zamítnuté i neukončené servisní listy.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Servisní zakázky

Popis funkcí:

Alt+F2

Potvrzení servisní zakázky. Je možné až po potvrzení všech jejích servisních listů.

Ctrl+F2

Odpotvrzení servisní zakázky.

Ctrl+Alt+F5

Nastavení nebo změna stavu servisní zakázky.

Alt+F10

Přepínání servisních knih.

Ctrl+Z

Přeskok na zakázku prodeje, ve které se tvoří zejm. související výdejky a faktury.

Ctrl + mezerník

Na 1.straně, pokud je kurzor v poli Kontaktní osoba, se zobrazí seznam kontaktních osob daného zákazníka.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně dokladu Servisní zakázka jsou uvedeny základní údaje, které vytváří tzv. hlavičku dokladu.

pic_2585

Obr.: Kniha Servisní zakázky - 1. strana

Popis polí:

Servisní zakázka

Číslo a období servisní zakázky.

Zakázka

Číslo a období realizační zakázky, na kterou jsou připojovány běžné doklady jako faktura, záloha, výdejka, průvodka apod.

Adresy

Tímto tlačítkem se vyvolá formulář pro zadání adresáta. Formulář vyvoláme také stisknutím klávesy Ctrl+F4. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Zákazník

Základní údaje o zákazníkovi - zkratka, název, stát, město, cenová skupina. Struktura těchto informací se nastavuje v Parametrech mandanta.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci servisu komunikováno.

Typ servisu

Typ servisu (záruční/pozáruční).

Datum vystavení

Datum vystavení servisní zakázky.

Požadováno

Datum, do kterého zákazník požaduje servis vyřídit.

Předpokl. vyřízení

Datum se vypočte v závislosti na přednastavené délce vyřízení v předvolbách servisu.

Předpokl. cena

Předpokládaná cena nákladů na opravy zadaná na servisní zakázce.

Popis

Pro odlišení jednotlivých servisních zakázek v knize můžeme přímo vepsat popis.

Středisko

Středisko, které zakázku vystavuje.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Servisní zakázky se kopíruje do Servisních listů a následně do Zakázky a jejích položek.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti.

Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

IČO, DIČ a Daňové číslo

Identidikační údaje zákazníka. Pokud vzniká servisní zakázka ze standardní zakázky a jsou tam tato pole vyplněna, servisní zakázka hodnoty těchto polí převezme.

Vytvořil, Změnil, Potvrdil

Datum a uživatel servisu, který danou servisní zakázku vytvořil, změnil či potvrdil.

Nová záloha k zakázce

Tlačítko pro vytvoření nové přijaté zálohy s předvyplněnými údaji ze zakázky.

Zálohy k zakázce

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k zakázce.

Celková částka záloh

Částka vytvořených záloh na servisní zakázku.

K servisním zakázkám je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a v kapitole Aktivity - záložka dokladu.

Book Contents

Book Index

Servisní listy (2.strana)

Na 2. straně servisní zakázky jsou zařazeny Servisní listy, které jsou předmětem opravy. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Servisní list. Stejný formulář vyvoláme, pokud na servisní zakázce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_2586

Obr:: Servisní zakázky - 2. strana

Popis polí:

Servisní pracovník

Pracovník, který opravu provede.

Potvrdil

Jméno uživatele servisu, který danou servisní zakázku potvrdil.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem (shodné s 1. stranou).

O průběhu servisního případu jsme informováni v náhledu. Obsahuje-li zakázka několik servisních listů, náhled zobrazuje průběh toho servisního listu, na kterém je aktuálně nastaveno pravítko.

Kromě základních identifikačních údajů položky (jako je identifikace knihy, identifikace zboží, existence položky na podřízených dokladech) patří dále mezi standardně přednastavené sloupce:

Datum vystavení

Datum vystavení dokladu.

Požadované datum

Datum, do kterého zákazník požaduje servis vyřídit.

Předp. datum vyřízení

Datum se vypočte v závislosti na přednastavené délce vyřízení v předvolbách servisu.

Datum vyřízení

Datum se dosadí ve chvíli ukončení servisního případu.

Stav

Stav servisního listu.

Použité ikony:

Ve sloupci 'S' jsou ikony pro vizuální odlišení stavu servisního případu.

pic_480i

Servisní list je ve stavu „V posouzení“.

pic_481i

Servisní list je v jiném stavu „V řešení“ nebo „V opravě“.

pic_482i

Servisní list je ve stavu „Ukončeno“.

pic_483i

Servisní list byl ukončen stavem „Zamítnuto“.

Ve sloupci 'T' jsou ikony pro vizuální odlišení typu servisních případu s ukazatelem tzv. „semafor“ označujícím stav lhůty vyřízení reklamace/opravy nebo její překročení.

pic_484i

Reklamace je ve lhůtě na vyřízení.

pic_485i

Reklamace se blíží konci lhůty na vyřízení.

pic_486i

Reklamace překročila lhůtu vyřízení.

pic_487i

Servis je ve lhůtě na vyřízení.

pic_488i

Servis se blíží konci lhůty na vyřízení.

pic_489i

Servis překročil lhůtu na vyřízení.

Tito ukazatelé se zbarvují podle nastavení v předvolbě servisu.

Servisní listy se dále zobrazují na kartě Dod./Odb. nebo také na kartě Zboží, a to na straně Reklamace a servis (strana 'S'). Tato strana slouží k evidenci servisních listů vystavených na zboží nebo evidenci servisních listů vystavených na zákazníka. Podrobný popis stran je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Reklamace a servis (strana S) - Dod./Odb. nebo Zboží - Reklamace a servis (strana S).

Book Contents

Book Index

Položky zakázky (4. strana)

Položky zakázky představují položkový pohled na zakázku prodeje, která byla vytvořena k servisní zakázce. Strana slouží k prohlížení stavu vyřízení položek zakázky a rovněž k vytváření podřízených dokladů.

pic_2587

Obr.: Servisní zakázky - 4. strana

Položky lze na tuto stranu naplnit také přímo ze svázané zakázky prodeje.

Book Contents

Book Index

Funkce nad položkami Servisní zakázky

Popis funkcí:

F5

Hromadné vytváření/rušení podřízených dokladů. Podřízené doklady lze vytvářet pouze pro ohvězdičkované položky. Ve formuláři pro vytváření dokladů lze současně vytvářet a jiné doklady rušit. Aktivujeme-li dále volbu Vytvořit kontejner dokladů, pak se právě vytvořené doklady naplní do kontejneru ve svých knihách.

Shift+F5

Vyvolá formulář Pokrytí.

Ctrl+F4

Vyvolá knihu šarží a nastaví pravítko na příslušnou šarži z položky.

Ctrl+F5

Vyvolá knihu kódů zakázek a nastaví pravítko na příslušný kód z položky.

Ctrl+z, Ctrl+u, Ctrl+f, Ctrl+d, Ctrl+o, Ctrl+r

Přeskok do dokladů položky (zakázky, výdejky, faktury, dodacího listu, objednávky přijaté, rezervačního listu).

Ctrl+Enter

Přeskok do knihy Zboží na příslušnou kartu zboží.

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na 5. straně servisní zakázky je uveden přehled všech dokladů, které jsou se zakázkou provázány. V levé části formuláře je zobrazen strom servisní zakázky a její servisní listy, v pravé části jsou svázané doklady. Zobrazit jednotlivé doklady lze klávesou Enter.

pic_2588

Obr.: Servisní zakázky - 5. strana

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu servisních zakázek je možné připojovat dokumenty a odkazy na doklady vzniklé v jiných modulech IS K2 nebo fotografie reklamovaných vad. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9.strana.

pic_2589

Obr.: Servisní zakázky - 9. strana