Book Contents

Book Index

Celní sazebník

Knihu Celní sazebník lze vyvolat na 2. straně karty Zboží. Obsahuje seznam kódů celního sazebníku. Klávesou Ins je možné tuto knihu doplňovat o další záznamy.

pic_2966

Obr.: Číselník Celní sazebník

pic_2967

Obr.: Číselník Celní sazebník - 1.strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka položky celního sazebníku. Kódové označení druhu zboží podle celních předpisů (TARIC). Kód je zapsán ve tvaru "xxxxxxxx xx".

Platnost od/Platnost do

Platnost od / do položky celního sazebníku.

Datum ovlivňuje vstup dané karty zboží do Intrastatu. Pokud není vyplněno (datumy jsou nulové), pak se karta zboží s tímto celním sazebníkem do Intrastatu dostane.

Pokud je ale pole Platnost od nastaveno a je vyšší, než je období od, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Pokud je ale pole Platnost do nastaveno a je nižší, než je období do, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Měrná jednotka

Kódy doplňkových měrných jednotek.

Popis

Popis položky CS.

Clo (%)

Procentuální výše cla.

Book Contents

Book Index

Import celního sazebníku

Číslo procesu: INT001

Id. číslo skriptu: FCEL078

Soubor: IST_CSImp.pas.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k importu položek celního sazebníku. Kódy se importují ze souboru kn_i_003.xml (parametrem NameOfFile lze zadat i jiný název souboru). Soubor musí být uložený v K2/SupportFiles/Lang5. Parametrem Chapter lze omezit rozsah importu.

Adresa ve stromu: [Intrastat] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

NameOfFile - kn_i_003.xml

Název souboru, ze kterého se importuje celní sazebník.

Chapter -

Lze zadat jedno až šesti číselnou hodnotu. Skript naimportuje všechny položky CS začínající na zvolenou hodnotu. Př.: Hodnota 02023 naimportuje všechny položky začínající 02023. Nevyplněný parametr naimportuje všechny hodnoty.

RewriteRecords - Ano

Ano - automaticky přepíše informace v polích MJ, Platnost Od, Platnost Do nebo Popis, pakliže došlo při importu ke změně. Hodnota Ne změny nepřepíše, ale na konci skriptu se zobrazí seznam změněných záznamů.

ChapterBreak - Ano

Ano - po konci kapitoly (viz hodnota parametru Chapter) ukončí funkci.

Book Contents

Book Index

Státy původu

Bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Státy.

Upozornění: Moduly nákupu a prodeje se odlišují. V modulu Nákup se stát původu na položce nákupu zadává ručně a odtud se dostává do dokladů JCD. V modulu Prodej se stát původu doplní automaticky z karty zboží. Pokud má jedna karta zboží více států původu, pak do karty zboží doplníme stát původu nejčastěji používaný a změnu provedeme na položce prodeje pomocí poznámky SP - stát původu.

Book Contents

Book Index

Měny

Bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Měny.

Book Contents

Book Index

Celní kurzy

Bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Měny.

Pro vykazování Intrastatu od 1.8.2016 nejsou jsou celní kurzy potřeba.

Book Contents

Book Index

Import celních kurzů

Číslo procesu: INT001

Id. číslo skriptu: FCEL081

Soubor: IST_CKImp.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k exportu celních kurzů ze stránek Celní správy.

Adresa ve stromu: [Intrastat] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

WWW - http://www.celnisprava.cz.....

webová adresa k celním kurzům staženému z webu

CKImpXML -

Cesta k celním kurzům staženému z webu (adresář)

CKImpDelete - Ano

Ano - odmaže xml soubor.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

EditProxy - Ano

Ano - Zobrazí formulář pro zadání informaci k proxy server.

EditCurr - Ano

Ano - Zobrazí seznam importovaných kurzů, hodnoty lze editovat. Ne - naimportuje hodnoty bez zobrazení a možnosti editace.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - Vyžaduje autorizaci

ProxyServer -

Název serveru proxy

ProxyPort - 0

Proxy port

ProxyUsername -

Jméno proxy

ProxyPassword -

Heslo proxy serveru

Book Contents

Book Index

Parametry JCD

Pomocí této funkce můžeme nastavit parametry, které ovlivňují mechanismus tvorby všech dokladů JCD. Uživatel si může parametry JCD nastavit přímo v IS K2. Uložené parametry by měly být platné po celou dobu celní evidence. Podle potřeby firmy je však možné nadefinovat práva ke změnám parametrů pro jednotlivé uživatele i v průběhu evidence a vytváření dokladů na celním skladě.

Book Contents

Book Index

1 - Podle typu

Obr.: Formulář Parametry JCD - 1. strana

Popis polí:

Typ JCD

Volíme typ JCD, pro který chceme nadefinovat parametry.

Rozdělovat JCD

Stanovujeme mechanismus rozdělování dokladů JCD v případě, že jsou JCD vytvářeny ze dvou a více prvotních dokladů.

Rozdělovat položky JCD

Stanovujeme podmínky, za jakých se budou rozdělovat položky JCD.

Kód zajištění

Číslo z povolení celního úřadu pro daný typ JCD.

Přípona souboru

Používáno ve skriptech nad daným typem JCD.

Přípona souboru deklaranta

Používáno ve skriptech nad daným typem JCD.

Book Contents

Book Index

2 - Blokace

Na 2. straně formuláře lze pro zvolený typ JCD (viz strana 1 - Podle typu) nadefinovat možnosti jednotlivých položek. Tyto položky odpovídají položkám tiskopisu JCD.

Aktuální nastavení blokací lze uložit současně i pro další typy JCD, aniž by se položky pro jiný typ JCD musely znovu definovat.

Upozornění: Při definování blokace položek je nutné dbát na správné nastavení skladové knihy. Účetní jednotka může mít i více knih celního skladu.

Obr.: Formulář Parametry JCD - 2. strana

Vysvětlivky:

B - blokované pole

Zatržené pole nechceme ve zvoleném typu JCD vyplňovat.

K - kontrolované pole

Zatržené pole musí být vyplněno podle možností ve výběrových tabulkách.

P - požadované pole

Zatržené pole musí být vždy vyplněno.

Book Contents

Book Index

3 - Společné

Obr.: Formulář Parametry JCD - 3. strana

Popis polí:

Hmotnost ve skl. jedn.

  • Z karty - definuje hmotnost pro modul Celnice z pole Hmotnost netto kg z karty Zboží.
  • Základní - dosadí hodnotu "1".

Upravit hmotnost dle skutečnosti

Informace o hmotnosti v hlavičce a na položkách 5. strany JCD jsou počítány z údajů na kartách zboží. Při zatržení pole Upravit hmotnost dle skutečnosti lze tato pole s údaji o hmotnosti editovat, v opačném případě je již nelze měnit.

Řád zaokr. hmotnosti

Stanovuje, na jaký řád jsou údaje o hmotnosti zaokrouhlovány.

Minimální hmotnost

Pokud toto pole není zatrženo, pak zaokrouhlování hmotnosti probíhá matematicky, tzn., že může nastat situace, kdy je hmotnost zaokrouhlena na nulu. Pokud pole zatrženo je, pak v případě, že hmotnost je po zaokrouhlení menší než řád zaokr. hmotnosti, dosadí se do hmotnosti hodnota z pole Řád zaokr. hmotnosti.

Rozpouštění vedl. nákl.

Vedlejší náklady můžeme rozpouštět:

  • dle ceny,
  • dle hmotnosti,
  • dle položek.

Příklad: Celková suma vedlejších nákladů je 5.000,- Kč. Přijatá faktura od zahraničního dodavatele zní na celkovou částku 200 $. Vedlejší náklady jsou rozpouštěny podle cen, tzn. 25,- Kč/1 $.

 

Zboží

Cena/MJ:

Celkem:

Vrtačka příklepová - 2 ks

10 $

20 $

250,- Kč

500,- Kč

Vrtačka úhlová - 2 ks

90 $

180 $

2.250,- Kč

4.500,- Kč

 

 

Poč. pol. zbo. pro rozděl.

Překročí-li počet položek zboží (spodní okno na 5. straně), ze kterého je sumarizována položka na 5. straně (horní okno na 5. straně) počet stanovený tímto parametrem, pak je vytvořena další položka.

Implicitně nastavená nula počet zboží neomezuje.

Kraj

Kód kraje pro hlášení INTRASTATU.

Číslo skladu

Vyplňujeme dle povolení celního úřadu.

Typ skladu

Vyplňujeme dle povolení celního úřadu.

Telefon

Telefonní kontakt na pracoviště Celní správy.

Složka vytvoř. souborů

Cesta pro uložení souborů.

Složka záloh. souborů

Cesta pro zálohování souborů.

Celní úřad

Číslo celního úřadu.

e-mail

E-mail celního úřadu.

Číslo jednací

Číslo z povolení celního úřadu pro provozování celního skladu.

Malá zásilka - netto

Parametr slouží pro potřeby INTRASTATU. Stanovuje limit v Kč pro definici pojmu „malá zásilka“.

Malá zásilka - cel. sazeb.

Parametr slouží pro potřeby INTRASTATU. Určuje položku celního sazebníku, která je stanovena pro označení „malé zásilky“. V případě, že je v hlavičce faktury vydané nebo faktury přijaté poznámka 'MZ' a zároveň není překročen limit z parametru Malá zásilka - netto, pak položky faktury vydané nebo přijaté se na 5. straně JCD sumují do položky celního sazebníku, která je parametrem určena.

Book Contents

Book Index

Knihy JCD

Pro správnou celní evidenci je potřeba založit nové knihy, ve kterých se budou doklady JCD vystavovat (viz kapitola Správce - Základní nastavení - Knihy skladu).

Pozn.: Při zadávání knihy pro celní evidenci je nutné zamezit vystavování JCD v jiných knihách. (Např. v knihách průvodek nebo převodek, které se definují také pomocí Knihy skladu.)