Book Contents

Book Index

Výpočet srážek ze mzdy

Dlužníkovi, na kterého je uvalena exekuce srážkami ze mzdy nebo srážky prováděné mimo exekuci, včetně srážek dobrovolných (dohodnutých), musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Ke správnému výpočtu nám pomůže sestava Výpočet srážky ze mzdy. MS pro výpočet srážek ze mzdy se navádí do knihy Mzdových údajů na 5. stranu. V těchto mzdových složkách jsou nápočtové údaje, proto nelze navádět na 4. stranu do trvalých mzdových složek.

Pro výpočet těchto srážek se bere počet vyživovaných osob z druhé strany Personálních údajů z pole Počet vyživovaných osob. Tento údaj se předvýpočtem natahuje do aktuální periody zpracování mezd do knihy Mzdové údaje, kde se použije k výpočtu. Pokud je údaj v poli v knize Personální údaje změněn po provedeném předvýpočtu a je potřeba ho v aktuálním měsíci použít, pak je nutné akci předvýpočet zopakovat.

Používané mzdové složky:

Exekuční srážky

  • přednostní pohled.
  • nepřednostní pohled.

Srážky s nápočtem - k výkonu rozhodnutí (exekucím)

MS 9210 - exekuce

MS 9240 - deponované exekuce

MS 9250 - zákonné srážky

Exekuční srážky na výživné

  • přednostní pohled.

Srážky s nápočtem - výživné

MS 9220 - výživné (této mzdové složce je zajištěna absolutní přednost srážek výživného)

MS prováděné mimo exekuci

Srážky ze mzdy - náhrady za škody způsobené zaměstnavateli

MS 9660 - náhrada za zmetky

MS 9670 - náhrada škody

MS 9680 - náhrada manka

MS 9690 - náhrada za vyplacenou mzdu

Dobrovolné/dohodnuté srážky ze mzdy

Spoření, pojištění, poplatky, ostatní, půjčky

MS 9400 - spoření

MS 9410 - podnikové spoření

MS 9420 - srážky pojištění

MS 9480 - srážky poplatky

MS 9490 - srážky ostatní

MS 9500 - půjčky

MS 9520 - půjčka FKSP

Book Contents

Book Index

Exekuční srážky a jiné srážky (mimo výživného)

Na 5. straně v knize Mzdových údajů zadáme např. mzdovou složku "9210 exekuce – srážky s nápočtem – k výkonu rozhodnutí (exekucím)".

Popis vybraných polí:

Období platnosti

Aktuální perioda (měsíc a rok), která bezprostředně následuje po poslední zpracované periodě, kdy byly uzavřeny mzdy.

Období zpracování

Je uvedeno v horní liště knihy.

Celková částka

 

Celková dlužná částka, která má být splacena. Toto pole musí být vyplněno, aby správně proběhl výpočet srážky.

Celkem sraženo

Automaticky doplněná hodnota po kontrolním výpočtu a úpravě srážky.

Částka měsíční

Ohraničuje srážku zhora. Víc nebude sraženo. V případě, že není doplněno, doplní se automaticky Celková částka.

Částka

Částka sražená v aktuálním měsíci. Částku dopočítá program a doplní do složky na 6. straně Mzdových údajů. V případě zadání této částky na 5. straně bude tato sražena (uživatelsky se potlačí výpočet programu).

Datum od

Datum od kdy platí exekuční srážka. Tímto dnem se řídí pořadí pohledávky, je tedy nutné navádět.

Přednostní

Přednostní pohledávka = vyplníme, jestliže se bude jednat o přednostní pohledávku. Nepředností pohledávka = zatržítko zůstane prázdné.

Včetně ostatních příjmů

V případě zatržení se sráží celé částky na mzdových složkách, které mají v číselníku mzdových složek zatrženo Ostatní příjmy (implicitně mzdové složky 9130,9131,9132). V případě, že je zatrženo na více exekučních srážkách, pak záleží na pořadí exekucí.

Srážka zaměstnance

Vybereme/vložíme příjemce srážky. Klávesou Insert vložíme záznam do knihy Srážky z mezd zaměstnance. Zadáme účet příjemce, na který má jít exekuční srážka.

pic_2872

Obr.: Mzdová složka 9210 Exekuce - zadání srážky

Book Contents

Book Index

Deponované exekuční srážky

Do doby, než přijde nabytí právní moci exekučního příkazu, je plátce mzdy povinen exekuční srážky srážet a deponovat.

Na 5. straně v knize Mzdových údajů zadáme mzdovou složku "9210 Exekuce - srážky s nápočtem" nebo "9240 Deponované exekuce - srážky s nápočtem". Mzdová složka 9240 nezajišťuje svým názvem deponování srážky, ale může sloužit jako rozpoznání, které MS jsou deponované a které ne.

Při vytváření srážky ze mzdy pro deponovanou exekuci je dobré do způsobu platby na první straně srážky uvést - Deponování.

Rozdíl v zadávání této mzdové složky - popis vybraných polí:

Srážka zaměstnance

Vybereme/vložíme příjemce srážky. Klávesou Insert vložíme záznam do knihy Srážky z mezd, na srážku vložíme účet příjemce, na který má jít exekuční srážka.

Způsob platby můžeme vybrat - Deponování.

Způsob deponování exekuční srážky

Na srážce je možné zatrhnout zatržítko Nevytvářet závazky z mezd. Pak se při hromadném vystavení závazků z mezd závazek na tuto srážku nevytvoří. Zatržítko odtrhneme ve chvíli, kdy již exekuce deponovaná nebude a závazky z mezd je třeba vytvořit zpětně za periody, kdy byla exekuce deponovaná. Tyto je pak možné uhradit jedním bankovním příkazem.

Příklad:

Mzdová složka exekuce byla zadána v Červenci 2017. Exekuce zatím nenabyla právní moci, takže platbu zatím není možné odeslat, ale srážku ze mzdy už je potřeba provádět. Zároveň se zadáním mzdové složky na 5. stranu Mzdových údajů byla vytvořena srážka ze mzdy zaměstnance, na jejíž první straně bylo ve způsobu platby uvedeno - Deponování a bylo zatrženo zatržítko Nevytvářet závazky z mezd.

pic_4217

Obr.: Exekuce - deponování

Nastavení zatržítka Nevytvářet závazky z mezd zajistí, že při hromadné akci Vystavení závazků z mezd nebude na tuto srážku závazek vytvořen, i když nad ní tato akce bude spuštěna. Hromadné zpracování na tuto skutečnost upozorní.

Takto je potřeba nechat srážku z mezd nastavenu do doby, než exekuce nabyde právní moci. Srážka se tedy zaměstnanci provede, ale peníze zůstanou deponovány u zaměstnavatele.

Pokud nabytí právní moci bude např. v Září 2017, pak bude postup následující:

Na čtvrté straně srážky z mezd jsou v dolním gridu zobrazeny všechny mzdové složky na danou srážku přes všechny periody. Zde je tedy vidět, kolik bylo na exekuci sraženo. V horním gridu se zobrazují vytvořené závazky z mezd. V tomto případě bude grid prázdný - závazky jsme netvořili.

pic_4218

Obr. : Srážky z mezd - doplňující údaje

Nyní je tedy potřeba vytvořit dodatečně závazky z mezd pro všechny periody, kde vytvořeny nebyly. Toto je možné provést:

pic_4219

Obr.: Vytvoření závazků po deponování - úvodní formulář

pic_4220

Obr.: Závazky z mezd vytvořené skriptem - dva jsou zaplacené interním dokladem, třetí podplacený

pic_4221

Obr.: závazek z mezd za červenec 2017 - dole platba interním dokladem. Stejně vypadá také závazek za srpen 2017 - pouze částka je jiná

pic_4222

Obr.: závazek z mezd za září 2017 - dole jsou platby interním dokladem - záporné částky

pic_4223

Obr.: Interní doklad vytvořený skriptem - položky typu závazky z mezd - součet všech položek je nula

Zaplacením posledního závazku z mezd za září 2017 se provede uhrazení deponované částky na exekuci. Závazek z mezd vložíme na bankovní příkaz:

pic_4224

Obr.: Vložení závazku z mezd na bankovní příkaz pomocí skriptu Bankovní příkazy z filtru PF, VZ a MZ

Po vložení závazku z mezd na bankovní příkaz bude strana Platby tohoto závazku vypadat takto:

pic_4225

Obr.: závazek z mezd - září 2017 - po vložení na bankovní příkaz

Takto tedy došlo k vytvoření bankovního příkazu s jedinou položkou na úhrn částek, které bylo potřeba na exekuci poslat - zaplatit.

Pozn.:

Pomocí skriptu Vytvoření závazků po deponování je možné simulovat také ruční vytvoření závazků z mezd. Pokud po spuštění skriptu vybereme pouze období, pro které je potřeba závazky z mezd vytvořit, ale nevybereme knihu interních dokladů - pole zůstane prázdné, potom dojde k vytvoření jednotlivých závazků z mezd do vybrané knihy, ale nedojde k vytvoření interního dokladu a na závazcích tedy nebude žádná platba. Potom je potřeba všechny takto vytvořené závazky z mezd dát na jeden bankovní příkaz, který tedy nebude mít pouze jednu položku, ale bude mít položek více.

Book Contents

Book Index

Vytvoření závazků po deponování

Číslo procesu: MZD007

Id. číslo skriptu: FMZD055

Soubor: BSP_CreateLiab.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje hromadné vytvoření závazků z mezd. Je možné jej použít např. při vytváření závazků z mezd v případě deponovaných exekučních srážek ve chvíli, kdy přijde nabytí právní moci a deponované částky je potřeba najednou odeslat.

Skript se spuští pro srážku, na které stojí lokátor. Po spuštění se na formuláři vybírá období, za které je potřeba Závazky z mezd vytvořit (imlplicitně se nabízí období, ve kterém existují výstupní mzdové složky) a knihu interních dokladů, do které se vytváří interní doklad pro platbu závazků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

BookOfIntDoc

Kniha interních dokladů, do které se vytvoří interní doklad prostřednictvím kterého jsou zaplaceny vytvořené závazky z mezd.

Book Contents

Book Index

Srážky na výživné

K zadávání srážek výživného jsou určeny mzdové složky 9220 - Výživné a 9225 - Výživné dlužné.

Na 5. straně v knize Mzdových údajů zadáme mzdovou složku 9220 Výživné. Této MS je zajištěna absolutní přednost srážek výživného. Jedná se o přednostní pohledávku.

Popis vybraných polí:

Částka měsíční

Vyplníme částku, která má být splacena (zadána v Kč/měsíc ve stejné výši).

Celkem sraženo

Automaticky doplněná hodnota po kontrolním výpočtu a úpravě srážky.

Nápočet dluhu

Jelikož se jedná o srážku měsíční, doplní se do pole Nápočet dluhu dlužné výživné v případě, že nedojde k uhrazení celé částky. V následující periodě bude po předvýpočtu vytvořena mzdová složka 9225 - Výživné dlužné na tuto částku a pole se vynuluje.

Částka

Znamená, kolik bylo sraženo v aktuálním měsíci.

Datum od

Datum od určuje pořadí hrazení pohledávky v případě hrazení z první třetiny zbytku čisté mzdy (pro všechny pohledávky).

 

Srážka zaměstnance

Vybereme srážku z Srážky z mezd.

Příklad:

pic_2875

Obr.: MS 9220 výživné - mzdová složka zadaná na 5. stranu

V případě, že nedojde k uhrazení celé měsíční částky, vypadá složka 9220 - Výživné na 6. straně takto:

pic_3381

Obr.: MS 9220 Výživné - složka upravená programem na 6. straně po výpočtu

V následující periodě se po předvýpočtu vytvoří na 5. stranu složka 9220 - Výživné na Částku měsíční zadanou při zadávání složky výživného a 9225 - Výživné dlužné na Částku měsíční, která se v předchozí periodě uložila do pole Nápočet dluhu na mzdové složce výživného. Na složce 9225 - Výživné dlužné je vyplněno Datum od prvním dnem periody, ve které se složka po předvýpočtu vytvoří.

pic_3382

Obr.: MS 9220 Výživné - složka vytvořená programem po předvýpočtu na 5. straně v další periodě

pic_3383

Obr.: MS 9225 Výživné dlužné - složka vytvořená programem po předvýpočtu na 5. straně v další periodě

Book Contents

Book Index

Výživné zasláno poštou na adresu

Při navádění pole srážka zaměstnance můžeme zvolit způsob platby složenkou a zadat adresu. V tomto případě budou srážky zasílané k rukám matky (otce) na adresu poštovní poukázkou.

pic_2881

Obr.: Typ převodu exekuční srážky - platba zaslána složenkou na adresu

Book Contents

Book Index

Snížení nezabavitelné částky

V případě více plátců mzdy může každý plátce mzdy vypočítávát a provádět srážky ze mzdy sám, bez ohledu na existenci ostatních plátců mzdy. Jeho postup se oproti jednomu plátci mzdy řeší pouze ve výši uplatňovaných nezabavitelných částek . Může uplatnit celou nezabavitelnou částku, jen část nebo nic.

Výši nezabavitelné částky mzdy je možné ovlivnit pomocí mzdové složky 8040 - Snížení nezabavitelné částky.

pic_4558

Obr.: Snížení nezabavitelné částky

Zadáním hodnoty do pole Částka se nezabavitelná částka sníží o zadanou částku. Zatržením zatržítka Snížení na přesnou částku se nezabavitelná částka nastaví na hodnotu vyplněnou v poli Částka.

Tuto mzdovou složku je možné zadat na čtvrtou nebo pátou stranu knihy Mzdové údaje.

Book Contents

Book Index

Zvýšení příjmu pro srážky

Pro zvýšení příjmu pro srážky se využívá mzdová složka:

pic_4669

Obr.: MS 6700

Tuto mzdovou složku je možné použít například pokud OSSZ pošle zaměstnanci s exekucí celou částku nemocenského (popř. jiné dávky). Zaměstnavatel pak musí navýšit příjem pro exekuční srážky o tuto částku a exekuční srážku provést místo ní. Mzdová složka se zadá na pátou stranu knihy Mzdových údajů a kontrolní výpočet i sestava Výpočet srážek ze mzdy umí s touto mzdovou složkou pracovat a korektně spočítá výši exekuční srážky (srážek).

Book Contents

Book Index

Dobrovolné nebo dohodnuté výše srážek

Dobrovolné nebo dohodnuté výše srážek (zaměstnancem odsouhlasené) si můžeme zadat (např. do MS 9500 Půjčky) sami i bez výpočtu a to tak, že kromě polí Částka měsíční a Celková částka uvedeme do pole Upraveno dohodnutou výši srážky.

Po uložení a kontrolním výpočtu se tato částka promítne ve vypočtených mzdových údajích na 6. straně v knize Mzdových údajů. Po spuštění sestavy Výpočet srážky ze mzdy (MZD_VYPSR.AM) klávesou F9 se ve sloupci Úprava srážky zobrazí zadaná dohodnutá výše srážky. V tomto případě je potřeba neprovést úpravu srážky, jinak dojde k přepsání mzdové složky.

Book Contents

Book Index

Srážky dohodou počítané dle systému třetin

Systém výpočtu srážek dle třetin lze aplikovat také na srážky dohodou, se kterými se jedná stejně, jako s nepřednostními pohledávkami.

Jedná se o mzdové složky, které mají na 5. straně v číselníku mzdových složek zatrženo zatržítko Srážka ze mzdy, ale nemají zatržena zatržítka Srážka – výplata, záloha, exekuce. Aplikuje se také kontrola na polovinu hrubé mzdy, na každou jednotlivou srážku dohodou.

Zapnutí této funkčnosti zajišťuje konstanta ”DEDALL”, kterou je třeba nastavit na hodnotu ”ANO”. Konstanta je implicitně nastavena na hodnotu "NE, což znamená, že tyto srážky do výpočtu dle systému třetit nevstoupí a částka zadaná na těchto srážkách je sražena celá.

V případě nastavení mzdové konstanty na "Ano" je třeba provést následující:

Na těchto mzdových složkách srážek ze mzdy je třeba zadat částku.

Mzdové složky těchto srážek neobsahují pole datum od, dle kterého by se řídil výpočet/pořadí srážek. Pořadí pro tyto složky se bude tedy brát z poznámky SR, kterou je třeba zadat pro každou složku srážky dohodou na 1. stranu knihy Mzdových údajů. V případě, že tento typ poznámky není zaveden, je třeba ji vytvořit. Poznámka má typ formuláře 1012.

Do pole Kód se zadá zkratka složky, do pole Datum se zadá datum určující pořadí srážky. V případě, že požadovaná složka není v poli Kód zavedena, je možné ji zde pomocí INSERT vložit.

pic_3958

Obr.: Poznámka typu SR

V případě, že poznámka pro danou mzdovou složku zadaná nebude, vezme se jako datum od datum vzniku pracovního vztahu. V případě, že dohody o těchto srážkách vznikly v den vzniku pracovního vztahu, tedy není nutné poznámky zadávat. Ovšem všechny tyto srážky dohodou budou mít stejné datum – datum vzniku pracovního vztahu.

Po kontrolním výpočtu se v chybovém protokolu zobrazí hlášení v případě, že částka zadaná na složce dohodnuté srážky ze mzdy (např. stravné, ..) je vyšší, než částka spočítaná programem (výpočet dle třetin). Tímto je uživatel upozorněn, že je třeba částku na mzdové složce upravit. Toto můžeme provést buď ručně na 5. straně Mzdových údajů v jednotlivých složkách, nebo pomocí tlačítka Upravit srážky na sestavě Výpočet srážek ze mzdy, které tyto částky dosadí do složek na 5. straně.

Book Contents

Book Index

Úprava srážek

Následně provedeme uložení a spustíme kontrolní výpočet Ctrl + F3. Při kontrolním výpočtu se zároveň provede Úprava srážek a hodnoty se zapíší na stranu 6 v knize Mzdových údajů. Pouze v případě dvou a více pracovních vztahů zaměstnance je nutné provést úpravu srážky ze sestavy Výpočet srážky ze mzdy (MZD_VYPSR.AM). Úprava srážky je hodnota vypočtená sestavou, částka se zde zobrazí až po odsouhlasení. Sestavy zobrazí všechny vypočtené částky (přednostních a nepřednostních pohledávek).

Všechny pracovní vztahy zaměstnance je třeba na 0. straně Mzdových údajů označit hvězdičkou. Spustíme sestavu Výpočet srážky ze mzdy nad označenými vztahy zaměstnance a stiskneme tlačítko Upravit srážky na sestavě. Poté se zobrazí hlášení systému K2, které upozorní na chybně zadanou částku srážky a dotazuje se, zda má záznam přepsat.

pic_2873

Obr.: Hlášení systému K2

Pokud vybereme volbu Ano, program provede upravení mzdové složky na vypočtenou částku. Po opravě mzdové složky programem je nutné znova provést kontrolní výpočet Ctrl + F3. Teprve poté se promítne srážka správně ve vypočtených mzdových údajích na 6. straně. Vybereme-li volbu Ne, program ponechá námi vyplněnou mzdovou složku beze změny.

pic_2874

Obr.: MS 9210 - upravená MS programem na str. 6 MÚ

Book Contents

Book Index

Tipy pro práci s výpočtem srážek ze mzdy

Pořadí exekučních srážek se řídí dnem doručení exekučního příkazu plátci mzdy. Tento den zapsat do pole Datum od. Absolutní přednost srážek výživného je zajištěna mzdovou složkou pro výživné MS 9220.

Pokud dojde k navýšení dlužné částky (např. o úroky), je možné zadané hodnoty změnit v mzdové složce (je ovšem třeba nezapomenout provést navýšení částky ve všech potřebných polích). Taktéž lze změnit mzdovou složku v případě, že budeme mít od exekutora oznámení o skončení exekučního příkazu.

Kontrolní výpočet hlásí souběh odstupného a srážky k výkonu rozhodnutí a nezabavitelná částka bude při výpočtu srážek použita jednou za aktuální měsíc + násobek počtu měsíců odstupného. Tedy pokud bude vyplaceno např. tří měsíční odstupné, pak bude při kontrolním výpočtu v tomto měsíci nezabavitelná částka použita čtyřikrát.

Jestliže odsouhlasíme částky v sestavě Výpočet srážky ze mzdy, a hodnoty se zobrazí již na 6. straně v knize Mzdových údajů, a poté zjistíme, že tyto částky potřebujeme ještě změnit - stačí odmazat hodnotu dosazenou programem v poli Upraveno, po kontrolním výpočtu.

Ve chvíli, kdy dojde ke splacení celé dlužné částky, se v poli Celkem sraženo zobrazí hodnota 0,01.