Book Contents

Book Index

Projekty

Kniha Moje otevřené projekty se zobrazuje vždy ve stavu Filtr, uživatel vidí nepotvrzené projekty (ve zvolené knize), ke kterým je přiřazen jako člen projektu (prostřednictvím svázané kontaktní osoby).

V knize Projekty se zobrazují všechny projekty ve stavu Kniha.

pic_3501

Obr.: Kniha Moje otevřené projekty

V pravém panelu se zobrazují informace o projektu, na kterém stojí lokátor.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na záložce Základní údaje v části základní údaje jsou uvedeny informace týkající se projektu.

pic_3500

Obr.: Projekt - Základní údaje (1. strana)

Termíny a ceny

V částech Termíny a Ceny jsou uvedena data a ceny týkající se zahájení projektu a ukončení projektu. Jedná se o plánované údaje (dle smlouvy) a reálnou skutečnost. Náklady a výnosy jsou zobrazeny v měně projektu.

Datum uzavření smlouvy (datum podpisu) nesmí být vyšší datum, než je datum Termín smlouvy (datum, kdy mají být práce hotovy).

Datum zahájení, datum ukončení, Výnosy a Náklady na projektu lze editovat, pokud je v knize projektu zatrženo zatržítko Editovat skutečnost. V opačném případě jsou údaje nepřístupné a doplňují se programem - jsou napočítávány ze všech etap/činností projektů.

Datum zahájení projektu se vyplní Datumem vystavení prvního vystaveného výkazu práce. Datum ukončení se vyplní po potvrzení projektu nejvyšším Datumem vystavení z výkazů práce daného projektu.

Směrné plány

Pod tlačítkem Směrné plány jsou uloženy stavy projektu - stap/plánovaných činností, tak jak si je uživatel v procesu tvorby projektu mohl uložit pomocí akce Menu - Akce pro aktuální záznam - Vytvořit směrný plán. Jedná se tedy o uloženou kopii plánu, kterou lze porovnávat s aktuálním plánem. Aktuální plán může uživatel upravovat podle vývoje projektu.

pic_4560

Obr.: Směrné plány

Fakturace

V části fakturace je možné určit, zda a jakým způsoben se bude projekt fakturovat. Fakturace je možná buď dle výkazů práce, nebo dle rozpočtu.

K projektům je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a v kapitole Aktivity - záložka dokladu.

Book Contents

Book Index

Etapy

Na záložce Etapy se zadávají a zobrazují Etapy / plánované činnosti. Novou etapu/činnost je zde možné zadat ve změně záznamu pomocí INSERT. Etapu lze smazat pomocí klávesy DEL.

pic_3509

Obr.: Projekt - Etapy - Strom

Pomocí ikony pic_845i u Etapy/Plánované činnosti je možné přepínat zobrazení hodnot v této části. Na obrázku výše je zobrazena Tabulka. Při nastavení na Strom se zobrazuje stromová struktura:

pic_4342

Obr.: Obr.: Projekt - Etapy - Tabulka

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na záložce základní údaje se definují vlastnosti etapy/plánované činnosti, navrhují se termíny, přiřazují zdroje a jsou zde napočteny také náklady a výnosy.

pic_3601

Obr.: Formulář Etapy a plánované činnosti - Základní údaje

Popis vybraných polí:

Kód

Kód, zkratka etapy. Pokud je v nastavení knihy projektu zatrženo zatržítko Automatické číslování etap/projektů, pak se při vkládání nových etap/činností do projektu tyto etapy/činnosti automaticky číslují.

Název

Název etapy. Je možné vybrat jej z číselníku nebo vyplnit textově.

Nadřízená

Nadřízená etapa. Výběr z číselníku etap a plánovaných činností projektu. Umožňuje definovat stromovou strukturu etap/činností.

Stav

Uživatelský číselník, který je možné naplnit dle potřeby.

Jednotka

Předvyplňuje se z nastavení v knize projektů z pole Jednotka. Lze změnit. Udává, v jaké časové jednotce se časy uvádějí. Nelze zde vybrat množstevní jednotku.

Etapa

Pokud je zatrženo, u etapy se zobrazuje bitmapa pic_386i. Pokud je zatrženo, pak se Plánovaný čas napočítává z podřízených činností a nelze ho editovat.

Milník

Pokud je zatrženo, u etapy / plánované činnosti se zobrazuje bitmapa pic_765i.

Popis

Textový popis projektu.

Zodpovídá

Kontaktní osoba, která zodpovídá za etapu / plánovanou činnost. Pokud pole není vyplněno, zodpovídá Manažer z hlavičky projektu.

Prodlení

Na nepotvrzených etapách / plánovaných činnostech se zobrazuje prodlení od plánovaného Data do. Po potvrzení etapy/činnosti se vyhodnocuje datum předání předávacího protokolu vůči Plánovanému datumu ukončení.

Hlavní přiřazený zdroj

Zde se vybere hlavní zdroj etapy/plánované čisnnosti. Musí to být zdroj s časovou jednotkou, ne množstevní.

Pokud se jedná o Etapu, pak nelze přiřadit hlavní zdroj, protože Etapa je součet podřízených = všechno se v ni sčítá (datumy, hodiny)

Další přiřazené zdroje

Umožňuje zadat etapě/plánované činnosti další přiřazené zdroje. Pod tímto tlačítkem je pak také možné je zobrazit (ENTER nebo dvouklik na přiřazeném zdroji).

pic_4565

Obr.: Další přiřazené zdroje

Na dalších přiřazených zdrojích lze pomocí pravé myši a volby Vykázat práci vytvořit výkaz práce na vybraný zdroj.

pic_4564

Obr.: Vykázat práci na přiřazeném zdroji

Přiřazené zdroje lze otevřít přes tlačítko Další přiřazené zdroje a je možné je dále upravovat.


pic_4599

Obr.: Přiřazené zdroje

Popis vybraných polí přiřazených zdrojů:

Časová jednotka

Předvyplní se dle časové jednotky vyplněné na zdroji v knize Zdroje.

Plánované datum od, Plánované datum do

Je možné editovat, pokud je zatrženo zatržítko Ručně.

Plánované ceny

Načtou se buď z cen zadaných v knize Zdroje, nebo z cen zadaných pro tento zdroj přímo na projektu (tyto mají přednost). Je možné je editovat, pokud je zatrženo Ručně zadat ceny, nebo pokud je v knize Projektů zatrženo Editovat plánované ceny.

Výnosy, náklady

Načítají se z výkazů práce.

Nákladový zdroj

Je možné zatrhnout pouze, pokud je zdroj v množstevní jednotce. Po zatržení zašednou pole množstevní jednotka, plánované množství a zatržítko Ručně zadat ceny. Množstevní jednotka se vymaže a zadávají se rovnou plánované náklady a plánované výnosy v Kč.

Výnosy u nákladového zdroje = výnosy z výkazu práce

Náklady u nákladového zdroje = vypočte se z Výnosu stejným poměrem jako je plánovaný náklad/plánovaný výnos (při vytváření výkazu práce - hodnota je na něm uložena)

Denní fronta práce

Pod tlačítkem se zobrazuje naplánovaná denní fronta práce. Zobrazuje se pouze pokud je v knize Projektu vyplněn kalendář. Jinak zde není zobrazeno nic.

Slouží k rozpadnutí Fronty práce do jednotlivých dnů dle kapacity daného dne.

Termíny a Ceny na etapě/činnosti umožní sledovat Plán (dle smlouvy) a Skutečnost.

Popis vybraných polí:

Plánované datum zahájení, Plánované datum ukončení

Plánované datum zahájení se předvyplňuje Plánovaným datumem zahájení projektu.

Pokud je vyplněn kalendář v knize Projektů, pak jsou pole zašedlá a lze je editova pouze pokud je Typ plánování - ručně. Jinak se datumy navrhují podle zadaného kalendáře, Plánovaného času a dle Typu plánování. Pokud kalendář vyplněn v knize není, pak jsou pole přístupná.

Pokud je datum na etapě/činnosti mimo rozmezí data projektu, pak se při uložení etapy/činnosti zobrazí dotaz, zda upravit rozmezí dat na projektu.

Plánovaný čas

Plánovaný čas trvání etapy/činnosti uvedený v jednotce etapy/činnosti. U etap se načítá z podřízených činností a nelze jej editovat, u činností editovat lze.

Typ plánování

Pole se zobrazí, pouze pokud je v knize Projektů vyplněno pole Kalendář. Jinak je na formuláři skryto.

Co nejdříve - plánované datumy se navrhují v nejbližším možném termínu dle dalších podmínek (např. navazování činností a pod.)

Co nejpozději - plánované datumy se navrhují v co nejpozdějším termínu dle dalších podmínek.

Ručně - Plánované datumy je možné ručně editovat - nejsou zašedlé.

Vykázáno efektivně

Čas trvání etapy / plánované činnosti ve vybrané měrné jednotce. Skutečnost se aktualizuje automaticky podle výkazů práce.

Plánované náklady, Plánované výnosy

Napočítávájí se podle cen zdrojů a z plánovaného času.

Výnosy, Náklady

Dopočítávají se na základě výkazů práce.

V části Navazuje na můžeme definovat, zda etapa / plánovaná činnost navazuje na jinou etapu, případně zda navazuje na zahájení projektu.

Pokud etapa / plánovaná činnost navazuje na jinou, v poli Událost vybereme "Zahájení" nebo "Ukončení", v poli Etapa/Plán. činnost vybereme příslušnou etapu / plánovanou činnost. Do pole Zpoždění je možné zadat míru spoždění navazování (kladnou, nulovou i zápornou).

pic_3604

Obr.: Formulář Navazuje na

Do sloupců na záložce Etapy/činnosti lze přidat počítaná pole Předchůdci (Predecessors) a Následovníci (Successors), která zobrazují návaznosti jednotlivých Etap/činností.

Po číslu Etapy/činnosti se zobrazuje zkratka typu navazování. Zobrazení této zkratky v poli je možné potlačit nastavením v knize projektů zatržítkem Skrýt zkratku typu navazování.

Pole Předchůdci (Predecessors) je editovatelné a lze jej vyplňovat přímo ve sloupci řádkovou editací. Pokud uživatel za číslem etapy/činnosti pro navazování nezadá typ navazování, doplní se implicitně FinishToStart.

Navazování je možné nastavit také graficky pomocí SHIFT a tahem myši - přesunutím etapy/plánované činnosti.

Možnosti:

Návaznosti mezi etapami / pl. činnostmi se graficky zobrazují v Ganttu (SHIFT+F8).

Při zadávání navazování se provádějí programem logické kontroly, takže nelze zadat navazování etap/plánovaných činností takto:

Book Contents

Book Index

Další údaje

Na záložce Další údaje je možné k etapě připasat libovolný text a vkládat komentáře.

pic_4561

Obr.: Etapy - Další údaje

Book Contents

Book Index

Výkazy práce

Na záložce Výkazy práce se na etapě zobrazují všechny výkazy práce, týkající se přiřazených zdrojů etapy/činnosti. Vybraný výkaz práce lze pomocí Enter otevřít a zobrazit, ale nelze jej z tohoto zobrazení měnit.

pic_4562

Obr.: Etapy - Výkazy práce

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na formuláři etapy jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a v kapitole Aktivity - záložka dokladu.

Zároveň je možné vkládat dokumenty a zobrazují se zde procesy workflow.

Book Contents

Book Index

Přehled projektu

Přehled projektu nabízí grafické znázornění stavu činností na projektu. V horní části se zobrazuje stav všech činností projektu, v dolní části se zobrazuje stav činností, kde je přihlášený uživatel vyplněn na činnosti v poli Zodpovídá.

pic_4610

Obr.: Přehled projektu

Book Contents

Book Index

Funkce nad etapami a zdroji na 2. straně projektu

F6

Ve Změně vytvoří novou etapu a zkopíruje do ní údaje z aktuální etapy.

Alt+F2

Potvrzení Etapy/činnosti - potvrzení se provede včetně všech přiřazených zdrojů a včetně všech podřízených etap/činností a jejich přiřazených zdrojů. Potvrzení a odpotvrzení položek se děje dle pozice lokátoru v položkách. Pokud jsou potvrzeny všechny položky, dojde na klávesovou zkratku Alt+F2 k potvrzení projektu.

Není možné potvrdit etapu/činnost projektu pokud není potvrzena předchozí etapa/činnost dle navazování.

Ctrl+F2

Odpotvrzení Etapy/činnosti - odpotvrzení se provede pro danou etapu/činnost a její hlavní přiřazený zdroj.

Není možné odpotvrdit etapu/činnost projektu pokud není odpotvrzena následující etapa/činnost dle navazování.

Shift+Insert

Ve Změně vytvoří novou podřízenou etapu a zkopíruje do ní údaje z aktuální etapy.

Insert

Ve Změně vytvoří novou etapu/plánovanou činnost

Automaticky očíslovat etapy/činnosti

V ribonu na záložce funkce lze ve změně projektu provést očíslování etap/činností. Funkci lze spusit nad všemi položkami nebo pouze nad položkami označenými hvězdičkou. Funkce uloží přidělné číslo pole Kód na etapě/činnosti.

Pomocí myši lze ve Změně přetahovat etapy do jiných nadřízených etap (v tabulce s etapami i ve stromu).

Kliknutím pravé myši na etapu/plánovanou činnost lze vyvolat menu, pomocí kterého lze např. etapu/plánovanou činnost potvrdit včetně všech podřízených a přižazených zdrojů , nebo vytvořit Výkaz práce. Výkaz práce se touto akcí vytváří na hlavní přiřazený zdroj.

pic_4563

Obr.: Pravá myš na etapě/činnosti

Etapy/činnosti - potvrzení, odpotvrzení

Book Contents

Book Index

Další údaje

Na záložce Další údaje lze doplnit do pole Text podrobnější popis projektu, definovat požadavky a rizika projektu.

pic_3503

Obr.: Projekt - Další údaje

V části Členové projektu je seznam kontaktních osob, které se účastní projektu. Každá kontaktní osoba, která se projektu účastní, má přiřazenou roli. Role má přiřazen seznam oprávnění, které má člen s touto rolí v daném projektu. Nového člena projektu zadáme klávesou Insert.

pic_3507

Obr.: Přidání člena projektu

V části Ceny přiřazených zdrojů projektu můžeme zadat ceny zdrojů, které jsou pro daný projekt jiné, než ceny zadané na kartě Zdroje projektu.

pic_3900

Obr.: Ceny zdrojů projektu

Book Contents

Book Index

Výkazy práce

Na záložce Výkazy práce se zobrazují všechny výkazy práce k aktuálnímu projektu. Pomocí ENTER lze jednotlivé výkazy práce otevřít a zobrazit.

pic_4876

Obr.: Projekty - Výkazy práce

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na záložce Přílohy je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Gantt (SHIFT+F8)

Funkce je grafickým znázorněním stavu plnění etap a plánovaných činností.

pic_3607

Obr.: Projekty - Gantt

Specifikace grafu:

Gantt je možné zobrazit také nad více projekty (nad vybranými, nad filtrem). Pokud je Gantt spuštěn na nulté straně, pak se po Shift+F8 zobrazí Gantt pro aktuální projekt, respektive Gantt pro všechny vybrané projekty.

Pokud je uživatel na jiné než nulté straně projektu, pak se mu zobrazí Gantt pro aktuální projekt, případně pokud jsou některé etapy/plánované činnosti označené (hvězdičkou), tak se v Ganttu zobrazí jen tyto.

Book Contents

Book Index

Plánování projektu

Plánování projektu je možné, pokud je v knize projektů vyplněn v základním nastavení kalendář. Program poté navrhuje plánované datumy činností dle doby trvání a navazování a dalších podmínek.

Pro navrhování datumů se využívá také procento Využití, které se také zadává v knize projektů. Např. pokud je zde vyplněno 50 procent, pak se etapa místo na 2 dny (zadané v plánovaném čase) naplánuje na 4 dny.

pic_4574

Obr.: Nastavení v knize projektů týkající se plánování

Datumy etap (u etapy musí být zatrženo zatržítko „Etapa“) se plní dle podřízených činností, které lze mít paralelně i sériově. Editovat je lze pouze v případě, že je vyplněn na etapě Typ plánování - Ručně.

Příklad.:

Vytvoříme nový projekt a na něj zadáme Plánované datum zahájení a Plánované datum ukončení.

pic_4572

Obr.: Založení nového projektu

Na záložce Etapy/činnosti vložíme činnost1, vyplníme Plánovaný čas. Podle vybraného typu plánování se navrhnou datumy Plánovaného zahájení a Plánovaného ukončení.

pic_4573

Obr.: Navrhnuté datumy - typ plánování Co nejdříve

pic_4581

Obr.: Navrhnuté datumy s vytížením 50 procent - typ plánování Co nejdříve

pic_4576

Obr.: Navrhnuté datumy - typ plánování Co nejpozději

Plánované datumy se navrhují také v případě návaznosti činností. Například pokud zadáme činnost2, která bude navazovat na činnost1, tedy začátek činnosti2 bude navazovat na konec činnosti1. Data se opět navrhnou dle typu plánování, pokud bude Co nejdříve, pak bude činnost2 datumově navazovat na činnost1. Pokud bychom zadali hodnotu (kladnou nebo zápornou) do pole Zpoždění, pak by zpoždění navazování odpovídalo této hodnotě.

pic_4580

Obr.: Navrhnuté datumy u navazující činnosti

Book Contents

Book Index

Funkce

Book Contents

Book Index

Projekt - týdenní přehled do Excelu

Číslo procesu: PRO001

Id. číslo skriptu: FPRO001

Soubor: PROJ_Export.PAS

Popis skriptu: Skript vyexportuje etapy a plánované činnosti projektu do Excelu. Každá etapa / pl. činnost se zobrazuje na dvou řádcích - na prvním řádku je v příslušném týdnu křížkem ve žlutém poli označeno plánované ukončení etapy, na druhém řádku je v případě ukončení etapy v příslušném týdnu křížek v oranžovém (bylo ukončeno po termínu) nebo v zeleném poli (bylo ukončeno v termínu).

V sloupci Stav se na druhém řádku etapy zobrazuje v případě ukončení "OK" v oranžovém nebo zeleném poli. Červeně se zobrazuje stav u neukončených etap, jejichž plánovaný termín uplynul.

Za aktuálním týdnem se zobrazuje červená čára.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SKRIPT

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Projekty

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Přepočet projektu

pic_3904_2020

Obr.: Vstupní formulář funkce Přepočet projektu

- Pokud jsou ceny zdrojů zadány u projektu (záložka Další údaje - Ceny přiřazených zdrojů projektu), mají přednost před cenami na kartě Zdroje.

- Výnosy se napočtou z výkazů práce

- Náklady se napočtou ze všech výkazů práce dle Množství.

Přiřazení člena projektu

Funkce přidá do vybraných projektů Člena projektu. Ve vstupním formuláři je třeba zadat Kontaktní osobu a Projektovou roli, lze zadat Partnera kontaktní osoby.

pic_3670

Obr.: Vstupní formulář funkce Přiřazení Člena projektu

Book Contents

Book Index

Fakturace

Nastavení, zda a jakým způsobem se bude provádět fakturace projektu, se provádí na záložce Základní údaje projektu.

Funkce fakturace vytvoří volnou nebo vázanou fakturu vydanou, podle toho, zda je/není vyplněna na projektu v základních údajích zakázka. Při vytváření vázané faktury se údaje pro hlavičku faktury přeberou ze zakázky. V případě vytváření volné faktury je nutné na formuláři pro fakturaci vyplnit údaje povinné na faktuře, jinak dojde k vyvolání chybového hlášení při jejím vytváření.

Zboží pro položku prodeje se bere primárně z pole Zboží(zkratka1) na záložce Základní údaje na Zdroji. Pokud zde není vyplněno, pak se bere z Etapy/činnosti, nadřízených etap případně z projektu vždy z pole Zboží(zkratka1). Zboží musí mít jednotku hod - fakturace probíhá v hodinách. Nebo je možné fakturovat množstevní jednotku - např. km u aut apod., ale pak je nutné mít na zdroji zatrženo Vykazovat v množstevní jednotce a množstevní jednotka na tomto zdroji musí zároveň být obsažena ve skladových jednotkách přiřazeného zboží na zdroji.

Fakturace je možná:

Fakturaci je možné spustit:

Book Contents

Book Index

Sestavy

Book Contents

Book Index

Projekt

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO001

Soubor: PROJ_DOC01.AM

Popis sestavy: Projekt - zobrazí jednotlivé etapy/plánované činnosti. U každé plánované činnosti jsou pak uvedeny položky plánovaných činností, což jsou přiřazené Zdroje (osoba, auto), s termínem od – do a s časovou náročností. Na parametr je možné si zobrazit výnosy a náklady v hlavičce projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí se Výnosy a Náklady v hlavičce projektu.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

PROJ_DOC01

Book Contents

Book Index

Projekt na šířku

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO002

Soubor: PROJ_DOC01X.AM

Popis sestavy: Projekt na šířku - zobrazí jednotlivé etapy/plánované činnosti na šířku. U každé plánované činnosti jsou pak uvedeny položky plánovaných činností, což jsou přiřazené Zdroje (osoba, auto), s termínem od – do a s časovou náročností. Na parametr je možné si zobrazit výnosy a náklady v hlavičce projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowCode - Ne

Ano - zobrazí se Kód etapy / plánované činnosti.

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí se Výnosy a Náklady v hlavičce projektu.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Projekt - vyhodnocení

Číslo procesu: PRO003

Ident. č. sestavy: SPRO005

Soubor: PROJ_DOC02.AM

Popis sestavy: Vyhodnocení projektu - porovnání plánu a skutečnosti. Na parametr je možné zobrazit zdroje přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Compare - 0

0 - Porovnat plán a skutečnost, 1 - Porovnat původní plán a skutečnost, 2 - Porovnat původní plán a plán.

ShowBothCurrs - Ne

Ne - zobrazí se částky v měně projektu; Ano - pokud je projekt v cizí měně, zobrazí se částky v měně projektu i v měně mandanta.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

ShowTimeSheets - Ne

Ano - zobrazit výkazy práce. Zobrazí se zdroje z výkazů práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Rozpočet projektu

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO008

Soubor: PROJ_BUDGET.AM

Popis sestavy: Rozpočet projektu pro zákazníka. Tisknou se zde ceny z plánovaných výnosů.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem. Na sestavě je zobrazen název zboží vyplněný na zdroji.

PROJ_BUDGET

Book Contents

Book Index

Předávací protokol

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO007

Soubor: PROJ_DOC03.AM

Popis sestavy: Předávací protokol k jednotlivým etapám/činnostem projektu. Sestava se vytiskne, pokud je na etapě/činnosti vyplněno číslo předávacího protokolu (v základních údajích tlačítko Předávací protokol) a zatrženo, že protokol byl předán.

Předávací protokol za zákazníka podepisuje osoba vyplněná v poli Podepisující osoba (CustomerSigningPerson) na záložce Další údaje. Pokud pole není vyplněno, pak podepisuje Manažer projektu zákazníka.

Datum předání protokolu u podpisu zákazníka se načítá z údajů o předávacím protokolu

(z poleProtocolHandoverDate ) na Etapě/činnosti.

Datum za předávajícího se nedoplňuje.

 

 

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ProtocolNumber - číslo protokolu

Pokud není zadáno v parametru, tisknou se všechny předané protokoly.

DirectorFunction -implicitně Jednatel.

Vytiskne se kontaktní osoba zákazníka a její funkce. Do parametru se zadává funkce (vytiskne se tedy kontaktní osoba zákazníka s danou funkcí).

SignNameOwn - Podepisující osoba předávajícího (implicitně manažer projektu)

 

PROJ_DOC03

Book Contents

Book Index

Průběh plnění projektu

Číslo procesu: PRO003

Ident. č. sestavy: SPRO006

Soubor: PROJ_DOC04.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje stav projektu k datu. Implicitně k aktuálnímu datu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

TillDate - K datu

Implicitně aktuální datum.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

ShowTimeSheets - Ne

Ano - zobrazit výkazy práce. Zobrazí se zdroje z výkazů práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX