Book Contents

Book Index

Dodací listy vydané

Dodací list je doklad o dodání zboží odběrateli. Dodací listy nemají žádnou vazbu na účetnictví a jejich evidence není nutná. Jako daňové doklady slouží totiž faktury a jako doklady výdeje slouží výdejky.

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Dodací listy

Book Contents

Book Index

Kniha Dodací listy vydané

Evidence dodacích listů může být žádoucí v případě, kdy vydané dodací listy nejsou shodné ani s fakturami, ani s fyzickým výdejem. To může nastat např. u větších dodávek, kdy může dojít k podepsání dodacího listu (protokolu o převzetí zboží) až poté, co došlo k fyzickému převzetí zboží. V takovém případě lze tuto databázi využít k evidenci a lze v ní sledovat, ke kterému zboží již byl podepsán doklad o převzetí.

Obr.: Kniha Dodací listy vydané

Book Contents

Book Index

Doklad Dodací list vydaný

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Tato strana dodacích listů slouží k evidenci základních údajů.

Obr.: Dodací listy vydané - 1. strana

Popis polí:

Zakázka

Číslo nadřízeného dokladu, tedy zakázky, se kterou je dodací list svázán. Je-li dodací list vystaven jako volný doklad, je toto pole prázdné.

Adresy

Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Dodací list

Kniha, období a číslo dodacího listu.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Název odběratele, pro kterého dodací list vystavujeme.

Ceny

Celkové částky dodacího listu. V tomto řádku je uvedena cena brutto, cena netto a výše DPH.

Měna

Příznak určuje, že je doklad vystaven v cizí měně.

DPH

Je-li pole označeno, je doklad vystaven včetně DPH.

K dodacím listům je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Pro zobrazení interního textu odběratele slouží záložka Interní text odběratele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Základní údaje hlavičky jsou na záložce Údaje.

Book Contents

Book Index

Údaje - DODACÍ LISTY

Popis polí:

Středisko

Středisko, kterého se dodací list týká.

Kódzakázky

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Zakázky se kopíruje do podřízených dokladů.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Forma objednávky

Způsob, jakým byla objednávka zboží učiněna.

Způsob platby

Způsob platby za odebrané zboží.

Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.

Způsob odběru

Způsob odběru zboží.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží.

Tlačítko pic_290i u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.

Převzal

Jméno člověka, který zboží převzal.

Kurz

Pokud je dodací list vystaven na zahraniční měnu (zatrhnuto pole Měna), dosazuje se do tohoto pole měna dokladu a směnný kurz pro přepočet. Zde se pouze zobrazuje ze zakázky.

Párovací symbol

Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).

Dodací podmínky

Evidence dodacích podmínek. V případě volného dokladu se předvyplní údajem z karty odběratele. Pokud vzniká doklad ze zakázky, předvyplní se údajem ze zakázky.

Cenová skupina

Cenová skupina hlavičky dokladu, podle které se určují prodejní ceny. Tato cenová skupina se kopíruje do jednotlivých položek dokladu.

Číslo průkazu

Pole slouží k identifikaci osoby, která zboží předala.

SPZ auta

SPZ auta, kterým bylo zboží převáženo.

Typ plánu

Do tohoto pole se implicitně dosazuje typ plánu, který je definovaný v dané knize prodeje (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu). Typ plánu slouží pro členění dokladů.

Datum vystavení

Datum vystavení dodacího listu.

Termín dodání

Termín dodání zboží. Při vytváření dokladu se z tohoto pole kopíruje datum do pole Požad. v položce prodeje.

Popis

Libovolný popis dokladu.

Vystavil

Jméno pracovníka, který dodací list vystavil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Zboží, které odběrateli dodáváme, je uvedeno na 2. straně dodacího listu. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins. Pokud vystavujeme volný doklad, zobrazí se formulář Položka prodeje, do kterého vybereme požadované zboží a zapíšeme potřebné údaje. Pokud vystavujeme doklad vázaný, po stisku klávesy Ins vybíráme položky z knihy Položky hlavičky.

Obr.: Dodací listy vydané - 2. strana

Formulář Položka prodeje můžeme vyvolat také stisknutím klávesy Enter na jednotlivých položkách dodacího listu, a to jak ve Změně, tak v Prohlížení. Ve Změně navíc můžeme poopravit požadované údaje.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na 5. straně karty Dodacího listu je uveden přehled všech dokladů, které jsou s tímto dokladem svázány pomocí nadřízeného dokladu (zakázky). Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

Obr.: Dodací listy vydané - 5. strana s otevřenou záložkou Objednávky přijaté

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k dodacím listům přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Dodací listy vydané

pic_3041

Obr.: Funkce menu modulu Dodací listy vydané

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Změna termínu dodání

Funkce umožní na nepotvrzených dodacích listech vydaných změnit:

  • Termín dodání,
  • datum Požadováno na položkách,
  • sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a Termínu dodání (pokud na položce není potvrzená faktura vydaná nebo objednávka přijatá).

 

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce dodacího listu nepotvrzená faktura vydaná nebo objednávka přijatá, dojde také ke změně částek na těchto dokladech.

Book Contents

Book Index

Sestavy - Dodací listy

Book Contents

Book Index

Dodací list

Číslo procesu: EXP002

Ident. číslo sestavy: SZAK058

Soubor: DLV_DOK01.AM

Popis sestavy: Dodací list. Sestava umožňuje ukládání parametrů do "*.xml" souboru. Je možný hromadný export do "*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ano

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

Location - Ne

Ano - zobrazí umístění.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

NumberOfOrders - 0

0 - číslo objednávky se zobrazí jen v hlavičce, 1 - číslo objednávky je v hlavičce i v položkách, 2 - číslo objednávky se zobrazí jen na položce, 3 - číslo objednávky se zobrazí v hlavičce a jen na položkách připojených z jiné zakázky.

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

Price - 0

0 - nezobrazí ceny položek, 1 - zobrazí plánovanou cenu, 2 - fakturovanou, 3 - skladovou.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ano

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Book Contents

Book Index

Seznam dodacích listů

Číslo procesu: EXP002

Ident. číslo sestavy: SZAK059

Soubor: DLV_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam dodacích listů vydaných.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Dodací listy vydané] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.