Book Contents

Book Index

Dodatky

K hlavičkám dokladů nebo k jednotlivým položkám dokladů je možné vkládat obecné dodatky (prostřednictvím záložky Poznámky), Text hlavičky a Text patičky. Dodatkem se rozumí text s libovolným počtem řádků. Texty hlavičky a patičky se automaticky tisknou na dokladech.

Podrobný popis práce s dodatky je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Vkládání dodatku k hlavičce dokladu

Obecný dodatek vkládáme na 1. straně dokladu na záložce Poznámky tlačítkem PIC_957, kde z tabulky Druhy poznámek vybereme druh Dodatek. Tento dodatek se váže k hlavičce dokladu. Můžeme rovněž využít předdefinovaných dodatků Text hlavičky a Text patičky. Na těchto záložkách vidíme obsah dodatků, pro vložení nového, resp. úpravu existujícího použijeme ikonu PIC_958i, která otevře samostatný editor. Bližší popis je uveden v kapitole Dodatky.

Příklad: K zakázce nebo k faktuře vydané vložíme dodatek „Dopravu do 20 km zajišťuje a hradí dodavatel“. Tento dodatek se zobrazí na 1. straně ve spodní části. Při tisku dokladu bude uveden na konci pod všemi položkami.

Book Contents

Book Index

Vkládání dodatku k položkám dokladu

Nejen hlavička, ale i jednotlivé položky dokladů Nákupu a Prodeje mohou mít vlastní dodatek, který se vztahuje pouze k vybrané položce. Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje vyvoláme formulář Položka nákupu/prodeje, ve kterém máme dvě možnosti. Můžeme vložit dodatek do pole Popis - ten může nahradit název zboží v položce při tisku, odkazuje se do tabulky Dodatky.

Obr.: Číselník Dodatky

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje lze měnit zobrazení názvu zboží. Standardně se zobrazuje Název zboží z karty Zboží, je-li však nastavena volba Neuvádět názvy zboží na kartě Zboží, zobrazuje se 1. řádek dodatkového názvu nebo popis ze šarže. Následující tabulka uvádí přehled kombinací.

Neuvádět názvy zboží

Vyplněno

Zobrazení

Volné

název

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje se změny neprojeví, bude zde stále uveden název zboží. Při tisku bude zobrazen původní název zboží a pod ním bude vypsán celý dodatkový název.

Volné

šarže

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje se změny neprojeví, bude zde stále uveden název zboží.

Zatrženo

název

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje se ve sloupci Název vyplní 1. řádek z tabulky Jazykových dodatků. Při tisku bude zobrazení původního názvu potlačeno.

Zatrženo

šarže

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje se ve sloupci Název vyplní popis šarže. Není-li popis šarže vyplněn, zůstává na dokladu uveden původní název zboží.

Zatrženo

šarže, název

Na 2. straně dokladu Nákupu a Prodeje se ve sloupci Název vyplní 1. řádek z tabulky Jazykových dodatků z pole Název.

Druhou možností vložení dodatku do položky dokladu je záložka Text, vkládající automaticky dodatek TX. S tímto dodatkem se pracuje stejně jako např. s Textem hlavičky či Obchodním textem v dokladech a číselnících. Prostřednictvím tlačítka na levé straně záložky vyvoláme samostatný editor, v něm zvolíme formát dodatku a vepíšeme požadovaný text. Takto vytvořený a uložený dodatek se rovněž zobrazí mezi ostatními poznámkami s patřičným typem.

Položkový dodatek TX se rovněž automaticky tiskne na standardních dokladech nákupu/prodeje.

Pokud dojde na dokladu k rozpadu položky (vlivem dispozice, šarží apod.) a na této položce byl před uložením dodatek TX , dojde k duplikaci tohoto dodatku pro každou položku. V důsledku toho má každá nově vzniklá položka svou vlastní kopii dodatku a jeho změny se projeví pouze na této položce, ostatní dodatky zůstanou nezměněné.

Při F6 se udělá kopie všech dodatků použitých v Názvu jednotlivých položek.
Pokud původní položka má vyplněný nějaký název (v poli NAZ je hodnota), tak položka po F6 bude mít v poli NAZ hodnotu jinou odkazující na nový dodatek se stejným textem.