Book Contents

Book Index

Doprava

Modul Doprava slouží k evidenci jednotlivých motorových vozidel a jejich provozu. Obsahuje veškeré potřebné údaje k zabezpečení plynulého provozu.

Ve stromovém menu je modul Doprava zařazen v části Logistika.

Obr.: Stromové menu modulu Logistika, část Doprava

Book Contents

Book Index

Knihy JCD a dopravy

Knihách JCD a dopravy se nastavuje evidence jednotlivých knih pro následující doklady: Doklady JCD a Stazky včetně jejich vzorů. Knihy umožňují ještě podrobnější dělení prostřednictvím období.

Book Contents

Book Index

Položky (3. strana)

Na 3. straně definujeme číslování dokladů spadajících pod Knihy JCD a dopravy.

pic_4539

Obr.: Knihy JCD a dopravy - 3. strana

Aktuální číslo daného dokladu odpovídá poslednímu zadanému dokladu v dané knize navýšenému o hodnotu 50. Čísla jsou předvytvořená kvůli urychlení vytváření dokladů. Pro zobrazení aktuálního čísla v poli Aktuální je vždy nutné stisknout tlačítko 'M'.

pic_4540

Obr.: Knihy JCD a dopravy - 3. strana - změna číslování dokladů

Book Contents

Book Index

Vozidla

Kniha Vozidla poskytuje všechny potřebné údaje o vlastních vozidlech firmy, o vozidlech pronajímaných a o vozidlech zaměstnanců, které se používají pro služební cesty. Je to vlastně kartotéka zjednodušených technických průkazů vozidel.

Obr.: Kniha Vozidla

Při zakládání karty nového vozidla (klávesou Ins nebo F6 v knize) IS K2 automaticky přidělí tomuto záznamu pořadové číslo, kterým je každé vozidlo jednoznačně identifikováno v celém systému K2. To znamená, že změna libovolného údaje v kartě neporuší spojení mezi touto kartou a vystavenými doklady. Výmaz karty z knihy Vozidla není možný, záznamy lze pouze zneplatnit (F8).

Upozornění: Při provádění oprav v kartách jednotlivých vozidel je třeba dbát na to, aby opravami nebyla zpochybněna identita vozidla. Z tohoto hlediska nedoporučujeme např. přepisování karty vozidla na jiné.

Book Contents

Book Index

Karta Vozidla

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně karty Vozidla se uvádí základní údaje.

Obr.: Vozidla - 1. strana

Popis polí:

Zkratka 1

Povinný údaj každé karty. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou. Podle Zkratky 1 je možné vyhledávání záznamů v knize. Nejvhodnější zkratkou se jeví SPZ (nyní Registrační značka) jednotlivých vozidel.

Zkratka 2

Nepovinný údaj. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou.

Popis

Tovární značka včetně jeho číselného označení.

Číslo

Automaticky přiřazené číslo záznamu v knize.

Skupina

Označení skupiny, do níž vozidlo náleží, podle zvolených kritérií, např. na skupiny "Tahače", "Valníky", "Cisterny" apod. Důležité pro třídění (rychlý filtr).

Středisko

Označení střediska, do kterého je vozidlo zařazeno.

Kód zakázky

Výběr z číselníku Kódy zakázek.

Kód

Doprava využívá kódu k označení příslušnosti položek prvotních dokladů k vozidlu, čímž je umožněno sledování nákladů na provoz vozidla.

Prostředek

Odkaz do číselníku Prostředek.

SPZ

Registrační značka (SPZ) pro jednotlivá vozidla. Unikátní zápis.

Tovární značka

Plný název vozidla od výrobce (včetně číselného označení).

Typ

Označení typu vozidla (dodávka, cisterna, sedan, combi apod.).

Druh karoserie

Označení druhu karoserie (skříňová, dvoukomorová cisterna, 5-ti dveřový apod.).

Poč. stav tachometru

Stav tachometru při zápisu vozidla do majetku společnosti.

Aktuál. stav tachometru

Aktuální stav tachometru daného vozidla.

Pohonné hmoty

Údaj z technického průkazu vozidla.

Průměrná spotřeba

Výchozí údaj z technického průkazu vozidla. Základ pro výpočet normované spotřeby vozidla upravován hodnotou, zadanou v poli Koeficient spotřeby a údajem ze 4. strany karty vozidla v závislosti na terénu, resp. ročním období jednotlivých výkonů.

Koeficient spotřeby

Upravuje průměrnou spotřebu vycházející z technického průkazu při výpočtu normované spotřeby vzhledem k technickému stavu vozidla (v záběhu, opotřebené).

Objem motoru (ccm)

Údaj z technického průkazu vozidla.

Datum výroby

Údaj z technického průkazu vozidla.

Datum první registrace

Údaj z technického průkazu vozidla.

Zařazení do provozu

Datum skutečného zařazení do provozu.

Konec platnosti TP

Datum konce platnosti technické prohlídky.

Vyřazení z provozu

Datum skutečného vyřazení z provozu.

Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení

Zatrhne se v případě, že vozidlo je vyřazeno a současně dochází ke změně poplatníka silniční daně v měsíci vyřazení.

Změnil

Jméno pracovníka a datum, kdy byla provedena poslední změna zápisu do základních údajů o vozidle.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (2. strana)

Na 2. straně karty Vozidla se uvádí technické parametry vozidel.

Obr.: Vozidla - 2. strana

Popis polí:

Objem (m3)

Údaj z technického průkazu vozidla.

Ložná plocha

Údaje o délce a šířce ložné plochy se doplní z technického průkazu vozidla.

Nosnost (kg)

Maximální přípustné zatížení v sumě na všechny nápravy. Údaj z technického průkazu.

Počet náprav

Údaj se doplní z technického průkazu vozidla.

Silniční daň

Sazba silniční daně. Doplní se z číselníku Silniční daň (podle cm3 nebo podle počtu náprav a jejich zatížení).

Druh vozidla

Doplní se z číselníku Druh vozidla, ve kterém si na 1. straně označíme patřičná kritéria. Zkratka druhu vozidla musí odpovídat kódu pro přiznání k silniční dani ("5" = nákladní, "2" = tahač, "1" = osobní apod.)

Osob maximálně

Maximální obsazení vozidla (maximálně do výše počtu osob uvedených v technickém průkazu).

Přípojná vozidla

Vozidlo na kartě může mít k sobě navázané tři další karty vozidel, které se vždy při zadávání nového Záznamu o provozu předvyplní (pokud mají ve skupině uvedeno, že mohou být přípojnými vozidly). Tyto údaje se nastavují aktuálně podle posledního záznamu o provozu a výkonu vozidla.

Osádka

Karta vozidla může mít zadány až čtyři členy osádky včetně jejich pracovního zařazení. Tyto údaje se nastavují aktuálně podle posledního záznamu o provozu a výkonu vozidla.

Book Contents

Book Index

Sazby (3. strana)

Na 3. straně karty Vozidla se zadávají fakturační sazby činností spojených s vozidlem. Klávesou Ins lze vyvolat formulář Položka záznamu sazby, na kterém se výběrem z jednotlivých číselníků vyplní údaje. Stejný formulář lze vyvolat stisknutím klávesy Enter na položce.

Obr.: Vozidla - 3. strana

Popis sloupců:

Typ

Z číselníku vybereme, o jakou činnost se jedná (jízda, nakládka, čekání apod.).

Nak

Způsob provedení nakládky (ruční nakládka, nakládka strojová apod.).

Vyk

Způsob provedení vykládky (ruční vykládka, vykládka strojová apod.).

Rovnice

Stanovení dalšího kritéria pro výpočet fakturace daného vozu (závislost na čase, na terénu apod.).

Zboží

Pro vložení údaje se otevře kniha Zboží, z níž vybereme položku, která se týká výpočtu fakturace (vykládka ruční, nakládka strojová apod.).

Popis

Pole Popis představuje možnost bližšího komentáře k vybrané položce Zboží.

Book Contents

Book Index

Spotřeba (4. strana)

Na 4. straně karty Vozidla se zadávají koeficienty spotřeby paliva v závislosti na terénu a ročním období. Klávesou Ins se vyvolá formulář Položka záznamu spotřeby, ve kterém se uvedou skutečnosti. Stejný formulář lze vyvolat stisknutím klávesy Enter na položce.

Obr.: Vozidla - 4. strana

Popis polí:

Typ terénu

Vybereme typ terénu, ve kterém se může uskutečnit jízda.

Normovaná spotřeba

Zvolíme koeficient pro úpravu spotřeby motorového vozidla v závislosti na hustotě provozu, počasí apod.

Popis

Bližší popis k poli Normovaná spotřeba.

Book Contents

Book Index

Evidence nákladů (5. strana)

Na 5. straně karty Vozidla uvádíme náklady na provoz vozidla. Klávesou Ins se vyvolá formulář Položka záznamu evidence nákladů. Stejný formulář lze vyvolat stisknutím klávesy Enter na položce.

Obr.: Vozidla - 5. strana

Popis polí:

Popis

Podrobnější popis vybraného zboží.

Datum zboží

Datum, kdy bylo zboží přijato.

Zboží

Vyplňuje se výběrem z databáze Zboží - kniha. Jedná se o zboží, které je potřeba k provozu a obsluze motorového vozidla (rukavice, kanystr, lékárnička apod.).

Popis zboží

Může nahradit název zboží v položce při tisku, odkazuje se do tabulky Jazykové dodatky.

Množství

Množství přijatého zboží.

Cena

Celková cena za přijaté zboží.

ZPVV

Stazka, ke které se náklad váže.

Book Contents

Book Index

Stazky (6. strana)

Na 6. straně karty Vozidla se pouze zobrazuje přehled záznamů o provozu a výkonu jednotlivých vozidel.

Obr.: Vozidla - 6. strana

Book Contents

Book Index

Vozidla - kniha jízd (7. strana)

Na 7. straně Vozidla se vytváří pravidelné jízdy a evidují se pauzy (např. údržba vozu, technické kontroly). Slouží pro dovytvoření jízd (podklady pro Knihu jízd), které jsou vykonávány pravidelně.

Obr.: Vozidla - 7. strana

Pravidelné jízdy

Klávesou Ins vyvoláme ve střední části formulář Pravidelná jízda, do kterého doplníme údaje z číselníků.

Obr.: Formulář Pravidelná jízda

Popis polí:

Cíl cesty

Z příslušných číselníků vybereme cíl cesty (stát, město).

Účel jízdy

Slouží o uvedení účelu jízdy (jízda, nakládka apod.).

Popis

Možnost bližšího popisu pole Účel jízdy (rozvoz zboží, obchodní jednání apod.).

Min. vzdálenost [Km]

Minimální vzdálenost cesty.

Max. vzdálenost [Km]

Maximální vzdálenost cesty.

Četnost jízdy

Uvádíme četnost jízd. Vyšší číslo způsobuje přednostní vytvoření většího množství pravidelných jízd.

Př.: Pravidelné jízdy v rámci Ostravy se konají častěji než pravidelné jízdy do Karviné, a proto u pravidelných jízd v rámci Ostravy uvedeme vyšší číslo Četnosti jízdy.

Jízd za den

Maximální počet jízd za den.

Osádka

Výběr z číselníku Vazba na personální údaje - kniha.

Dny v týdnu, ve kterých se jízda koná

Označíme dny, ve kterých se pravidelné cesty konaly.

Platnost jízdy v období Od - Do

Vymezíme období, ve kterém se cesty uskutečňovaly.

Pauzy

Klávesou Ins vyvoláme ve spodní části formulář Pauzy, do kterého doplníme údaje z číselníků.

Obr.: Formulář Pauza

Popis polí:

Od - Do

Vymezíme dobu, od kdy do kdy nebylo vozidlo využíváno.

Popis

Uvádíme důvod odstavení vozidla.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně karty Vozidla je možné stejně jako v jiných modulech IS K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad vozidly

Book Contents

Book Index

Seznam vozidel

Číslo procesu: DOP005

Ident. č. sestavy: SDOP002

Soubor: VOZ_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam vozidel.

Adresa ve stromu: [Doprava] [Základní data]

Parametry sestavy:

OnlyInService - Ne

Ano - zobrazí jen nevyřazená vozidla.

OnlyOutOfService - Ne

Ano - zobrazí jen vyřazená vozidla (včetně data vyřazení).

Book Contents

Book Index

Přehled vozidel

Číslo procesu: DOP005

Ident. č. sestavy: SDOP003

Soubor: VOZ_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis vozidel s vybranými údaji.

Adresa ve stromu: [Doprava] [Základní data]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Seznam vozidel.

Book Contents

Book Index

Číselníky pro silniční daň

Book Contents

Book Index

Sazby silniční daně

Seznam sazeb podle zákona o silniční dani.

pic_2657

Obr.: Číselník Sazby silniční daně

pic_2687

Obr.: Číselník Sazby silniční daně - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka sazby silniční daně.

Sazba

Roční nebo denní sazba daně v Kč.

Denní sazba

Pokud je zatrženo, vozidlo s touto sazbou se v přiznání k silniční dani zpracuje jako osobní vozidlo zaměstnance použité pro služební cestu s denní sazbou.

Popis

Libovolný popis.

Book Contents

Book Index

Záznamy pro silniční daň

Kniha Záznamy pro silniční daň slouží pro evidenci počtu dní, za které zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za použití osobního auta. Z těchto záznamů se pak vypočte silniční daň za vozidla, u kterých se uplatňuje denní sazba.

pic_2660

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň

pic_2661

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň - 1. strana

Popis polí:

Číslo

Interní číslo záznamu (nelze editovat).

Vozidlo

Osobní vozidlo zaměstnance - výběr z číselníku Vozidla.

Zaměstnanec

Zaměstnanec - výběr z číselníku Referenti.

Datum

Datum služební cesty.

Počet dní

Počet dní služební cesty, kdy bylo auto použito.

Pokud služební cesta trvala více dní a dny spadají do více částí zdaňovacího období, je třeba vytvořit více záznamů pro silniční daň.

Příklad: Zaměstnanec Martin Janeček byl ve dnech 28.6. - 3.7.2012 na služební cestě svým osobním autem 4T3 8752. Auto použil ve dnech 28.6., 29.6. a 3.7.2012.

V knize Záznamy pro silniční daň vytvoříme 2 záznamy, jeden pro použití auta v červnu, druhý pro použití auta v červenci.

Do prvního záznamu zadáme:

Druhý záznam vytvoříme kopií prvního záznamu (F6) a zadáme:

Oba záznamy potvrdíme.

Book Contents

Book Index

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy slouží k evidenci a vyúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest.

Book Contents

Book Index

Číselníky pro cestovní příkazy

Před zahájením práce s cestovními příkazy je třeba vytvořit karty Vozidel a nastavit následující číselníky.

Book Contents

Book Index

Zákonné kapesné

V tomto číselníku evidujeme maximální procento zákonného kapesného, které lze poskytnout na služební cestě v zahraničí.

pic_4018

Obr.: Číselník Zákonné kapesné

pic_4019

Obr.: Zákonné kapesné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí procento kapesného.

Kapesné

Maximální procento zákonného kapesného.

Book Contents

Book Index

Tuzemské stravné

V tomto číselníku evidujeme sazby stravného při pobytu na pracovní cestě v tuzemsku.

Obr.: Číselník Tuzemské stravné

pic_4016

Obr.: Tuzemské stravné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí sazba stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí sazba stravného.

Sazba

Sazba tuzemského stravného.

Book Contents

Book Index

Zahraniční stravné

V tomto číselníku evidujeme sazby stravného při pobytu na pracovní cestě v zahraničí.

Obr.: Číselník Zahraniční stravné

pic_4017

Obr.: Zahraniční stravné - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí sazba stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí sazba stravného.

Stát

Stát, pro který je sazba platná.

Sazba

Sazba zahraničního stravného a měna.

Kapesné

Procento kapesného, které bude na cestovním příkaze přičteno ke stravnému.

Platnost od hod. - tuzemsko

Pokud zaměstnanci v daný den vzniká také nárok na tuzemské stravné, nemá nárok na zahraniční stravné podle počtu hodin uvedených v poli Platnost od hodiny, ale podle počtu hodin uvedených v tomto poli.

Book Contents

Book Index

Krácení tuzemského stravného

V tomto číselníku evidujeme procento krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě v tuzemsku.

pic_4024

Obr.: Číselník Krácení tuzemského stravného

pic_4025

Obr.: Krácení tuzemského stravného - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého platí krácení stravného.

Platnost od hodiny

Počet hodin pracovní cesty, od kolika platí krácení stravného.

Krátit za každé bezplatné jídlo

Procento krácení stravného za každé bezplatné jídlo.

Book Contents

Book Index

Krácení zahraničního stravného

V tomto číselníku evidujeme procento krácení stravného za každé bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě v zahraničí.

pic_4026

Obr.: Číselník Krácení zahraničního stravného

Book Contents

Book Index

Ceny PHM - tuzemsko

Číselník slouží k evidenci cen za pohonné hmoty platné v daném období na domácím trhu. Platnost Od a Ceny jednotlivých pohonných hmot se zadávají na 1. straně.

Obr.: Číselník Ceny PHM - tuzemsko

pic_4038

Obr.: Ceny PHM - tuzemsko - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého cena platí.

Typ PHM

Typ pohonných hmot.

Cena PHM

Cena PHM za litr.

Book Contents

Book Index

Sazebník za km jízdy

V číselníku se eviduje základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel.

pic_4039

Obr.: Číselník Sazebník za km jízdy

pic_4040

Obr.: Sazebník za km jízdy - Základní údaje

Popis polí:

Platnost od

Datum, od kterého sazba platí.

Sazba

Sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel v Kč.

Book Contents

Book Index

Kurzovní lístek - zaokrouhlování částky

V Kurzovní lístku v části Zaokrouhlování lze na jednotlivých měnách nastavit zaokrouhlení částky Doplatit na cestovním příkaze.

pic_4041

Obr.: Číselník Kurzovní lístek - nastavení zaokrouhlení částky Doplatit na celé Kč

Book Contents

Book Index

Karty - jízdné a místní přeprava

Číselník Karty - jízdné a místní přeprava je určen k předdefinování často používaných položek Jízdné a místní přeprava na cestovním příkaze. Údaje z karty se kopírují do položky.

pic_4020

Obr.: Číselník Karty - jízdné a místní přeprava

pic_4021

Obr.: Karty - jízdné a místní přeprava - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Karty - nocležné

Číselník Karty - nocležné je určen k předdefinování často používaných položek Nocležné na cestovním příkaze.

pic_4022

Obr.: Číselník Karty - nocležné

Book Contents

Book Index

Karty - nutné vedlejší výdaje

Číselník Karty - nutné vedlejší výdaje je určen k předdefinování často používaných položek Nutné vedlejší výdaje na cestovním příkaze.

pic_4023

Obr.: Číselník Karty - nutné vedlejší výdaje

Book Contents

Book Index

Inicializace číselníků cestovních příkazů

Číslo procesu: DOP006

Id. číslo skriptu: FDOP005

Soubor: TravelOrder_Init.PAS

Popis skriptu: Skript importuje z csv souborů záznamy dle platné legislativy do číselníků Zákonné kapesné, Tuzemské stravné, Zahraniční stravné, Krácení tuzemského stravného, Krácení zahraničního stravného, Ceny PHM - tuzemsko a Sazebník za km jízdy. Pokud jsou v číselnících hodnoty k danému datu zadané, import neproběhne.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

Interactive - Ano

Ano - po ukončení importu se zobrazí hlášení.

Book Contents

Book Index

Knihy cestovních příkazů

Cestovní příkazy se evidují v Knihách cestovních příkazů.

pic_4044

Obr.: Kniha Knihy cestovních příkazů

Popis práce s knihami a princip nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Výchozí nastavení

pic_4045

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů

Popis polí:

Do počátku a konce cesty vložit Místo vlastní firmy

Pokud je zapnuto, při vytvoření nového cestovního příkazu se do Počátku cesty vloží Místo z adresy vlastní firmy.

Povolit ruční krácení stravného

Pokud je zapnuto, na položkách Stravné lze editovat pole Krátit.

Typ dokladu pro vyúčtování

Výběr z číselníku s hodnotami "Pokladní doklad" a "Interní doklad". Při vyúčtování cestovního příkazu se nastaví zúčtování vybraným typem dokladu.

Typ daně pro vyúčtování položek bez DPH

Typ daně, který se při zúčtování pokladními / interními doklady dosadí do položek bez sazby DPH.

Sazba DPH pro vyúčtování položek bez DPH

Sazba DPH, která se při zúčtování pokladními / interními doklady dosadí do položek bez sazby DPH.

Pokud jsme v poli Typ dokladu pro vyúčtování vybrali "Pokladní doklad":

pic_4046

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Vyúčtování pokladními doklady

pic_4047

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Karty pokladních dokladů

Pokud jsme v poli Typ dokladu pro vyúčtování vybrali "Interní doklad":

pic_4048

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy cestovních příkazů - část Vyúčtování interními doklady

Book Contents

Book Index

Kniha Cestovní příkazy

Cestovní příkazy se spouští ze stromového menu Logistika - Doprava - Cestovní příkazy.

pic_4050

Obr.: Kniha Cestovní příkazy

Book Contents

Book Index

Doklad Cestovní příkaz

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana cestovního příkazu slouží k evidenci základních údajů o pracovní cestě.

pic_4051

Obr.: Cestovní příkaz - Základní údaje

Popis polí:

Doklad

Kniha, období a číslo cestovního příkazu.

Zaměstnanec

Zaměstnanec, jehož pracovní cesta se eviduje (výběr z číselníku Referenti).

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladů dle vybraného stavu.

Stát jednání

Stát jednání.

Místo jednání

Místo jednání.

Účel cesty

Účel cesty (lze editovat nebo vybrat z číselníku).

Počet přiložených dokladů

Počet dokladů, přiložených k vyúčtování.

Dopravní prostředek

Určený druh dopravního prostředku - výběr z číselníku.

Vozidlo

Výběr z číselníku Vozidla.

Předpokládané výdaje

Předpokládané výdaje v měně mandanta.

Stravování poskytnuto bezplatně

Pokud je zatrženo, na položkách Stravné jsou částky kráceny dle nastavení v číselnících Krácení tuzemského stravného, resp. Krácení zahraničního stravného.

Počátek cesty

Stát, místo, datum a čas počátku pracovní cesty.

Konec cesty

Stát, místo a datum konce pracovní cesty.

K cestovním příkazům je umožněno připojovat komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře.

Na záložce Přílohy jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Na záložce Základní údaje jsou tlačítka Spolucestující a Kódy.

Book Contents

Book Index

Spolucestující

V názvu tlačítka Spolucestující se v závorce zobrazuje počet zadaných spolucestujících.

Po stisknutí tlačítka lze pomocí klávesy Insert zadat další účastníky pracovní cesty.

pic_4070

Obr.: Cestovní příkazy - Základní údaje - Spolucestující

Book Contents

Book Index

Osy

V názvu tlačítka Kódy se v závorce zobrazuje zkratka střediska.

Po stisknutí tlačítka lze zadat Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Zákazník a Pár. symbol. Tyto kódy se při vyúčtování cestovního příkazu přenesou do pokladního / interního dokladu.

Při zadání Zaměstnance v hlavičce dokladu se automaticky aktualizují pole Středisko a Referent.

pic_4069

Obr.: Cestovní příkazy - Základní údaje - Kódy

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

V Položkách cestovního příkazu jsou na záložkách Etapy, PHM, Jízdné a místní přeprava, Stravné, Nocležné, Nutné vedl. výdaje, Zálohy a Směny zobrazeny podrobné informace o pracovní cestě.

pic_4052

Obr.: Cestovní příkaz - Položky

Na všech položkách s výjimkou Etap a Směny lze po stisknutí tlačítka Kódy zadat Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent, Zákazník a Pár. symbol. Tyto kódy se při vyúčtování cestovního příkazu přenesou do pokladního / interního dokladu (kódy zadané na položkách mají přednost před kódy zadanými v hlavičce cestovního příkazu).

Book Contents

Book Index

Etapy

Na záložce Etapy zadáváme etapy pracovní cesty.

pic_4061

Obr.: Cestovní příkaz - položka Etapy

Popis polí:

Odjezd

Místo, datum a čas počátku etapy.

Příjezd

Místo, datum a čas konce etapy.

Dopravní prostředek

Druh dopravního prostředku, kterým byla etapa uskutečněna.

Ujeto km

Počet ujetých km - lze editovat pouze v případě, že Dopravní prostředek = "AUV" (auto vlastní).

Počátek prac. výkonu

Čas zahájení pracovního výkonu.

Konec prac. výkonu

Čas ukončení pracovního výkonu.

Země

Země, v rámci které se etapa uskutečnila (dle vybrané Země se vypočte stravné).

Book Contents

Book Index

PHM

Na záložce PHM se automaticky vytvoří položky v případě, že na některé z etap je zadán Dopravní prostředek "AUV" a Ujeto km.

pic_4053

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - PHM

pic_4062

Obr.: Cestovní příkaz - položka PHM

Popis polí:

Ujeto km

Počet km ujetých soukromým vozidlem na pracovní cestě.

Sazba

Sazba základní náhrady za používání osobních motorových vozidel (načte se z číselníku Sazebník za km jízdy).

Dopravní prostředek

Druh dopravního prostředku, kterým byla etapa uskutečněna.

Doklad o nákupu PHM

Pole zatrhneme v případě, že uvádíme skutečnou cenu pohonných hmot.

Cena / litr

Zobrazí se průměrná cena pohonných hmot (načte se z číselníku Ceny PHM - tuzemsko pro příslušný typ PHM, zadaný na kartě Vozidla, uvedeného v cestovním příkaze). Pokud je zatrženo pole Doklad o nákupu PHM, pole Cena / litr lze editovat.

Měna

Měna, ve které je uvedena Cena / litr. Pokud je zatrženo pole Doklad o nákupu PHM, pole Měna lze editovat.

Prům. spotřeba

Průměrná spotřeba (načte se z karty Vozidla).

Částka za km

Celková základní náhrada za používání osobních motorových vozidel. Pole nelze editovat.

Spotřeba

Celková spotřeba pohonných hmot. Pole nelze editovat.

Částka za PHM

Celková částka za spotřebu pohonných hmot. Pole nelze editovat.

Částka celkem

Celková částka za základní náhradu za vozidlo a spotřebu pohonných hmot. Pokud je v poli Měna zadána cizí měna, pole Částka celkem se nezobrazuje. Pole nelze editovat.

Ruční změna

Pokud je pole zatrženo, položka byla změněna ručně. Pole nelze editovat.

Book Contents

Book Index

Jízdné a místní přeprava

pic_4054

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Jízdné a místní přeprava

pic_4063

Obr.: Cestovní příkaz - položka Jízdné a místní přeprava

Popis polí:

Datum

Datum

Popis

Popis položky (lze editovat nebo vybrat z číselníku Karty - jízdné a místní přeprava).

Částka celkem

Celková částka položky.

Měna

Měna, ve které jsou uvedeny částky.

Částka netto

Netto částka položky, Pole nelze editovat.

Sazba DPH

Sazba DPH.

DPH

Částka DPH.

Book Contents

Book Index

Stravné

Na záložce Stravné se automaticky vypočte nárok na stravné na základě etap cestovního příkazu. Položky stravného nelze přidávat ručně.

pic_4056

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Stravné

pic_4064

Obr.: Cestovní příkaz - položka Stravné

Popis polí:

Datum

Datum, za které je stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Stát

Stát, podle jehož sazeb bylo stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Skutečné hodiny

Počet hodin, strávených v uvedený den na pracovní cestě v uvedeném státě. Pole nelze editovat.

Nárok. hodiny

Počet hodin, za které je stravné vypočteno. Pole nelze editovat.

Stravné

Částka stravného, vypočtená na základě nárokovaných hodin a sazeb stravného pro příslušný stát. Pole nelze editovat.

Snídaně, Oběd, Večeře

Zatrhne se v případě, že jídlo bylo poskytnuto bezplatně.

Krátit

Procento krácení stravného se vypočte automaticky podle nastavení zatrhávacích polí Snídaně, Oběd a Večeře (dle nastavení procenta v číselníku Krácení tuzemského stravného, resp. Krácení zahraničního stravného). Pole lze editovat v případě, že v Knize cestovních příkazů je zapnuto Povolit ruční krácení stravného.

Upravené stravné

Částka stravného po krácení. Pole nelze editovat.

Kapesné

Pole lze editovat jen v případě zahraničního stravného. Částka kapesného se vypočte automaticky dle procenta kapesného, nastaveného v číselníku Zahraniční stravné.

Ruční změna

Pokud je pole zatrženo, položka byla změněna ručně. Pole nelze editovat.

Book Contents

Book Index

Nocležné

pic_4057

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Nocležné

pic_4065

Obr.: Cestovní příkaz - položka Nocležné

Popis polí viz kap. Jízdné a místní přeprava.

Book Contents

Book Index

Nutné vedlejší výdaje

pic_4058

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Nutné vedlejší výdaje

pic_4066

Obr.: Cestovní příkaz - položka Nutné vedlejší výdaje

Popis polí viz kap. Jízdné a místní přeprava.

Book Contents

Book Index

Zálohy

Na záložce Zálohy evidujeme zálohy, poskytnuté zaměstnanci na pracovní cestu.

pic_4059

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Zálohy

pic_4067

Obr.: Cestovní příkaz - položka Zálohy

Popis vybraných polí:

Datum

Datum poskytnutí zálohy.

Částka

Částka zálohy.

Kurz

Měna a kurz zálohy.

Doklad

Pokladní doklad, kterým byla záloha vyplacena. Pokladní doklad můžeme k položce zálohy připojit stisknutím tlačítka Doklad - zobrazí se pokladní doklady, klávesou Enter vybereme příslušný doklad.

Book Contents

Book Index

Směny

Na záložce Směny evidujeme směny cizích měn provedené na pracovní cestě.

pic_4060

Obr.: Cestovní příkaz - Položky - Směny

pic_4068

Obr.: Cestovní příkaz - položka Směna

Popis polí:

Datum

Datum směny.

Z částky

Částka, která byla vydána.

Z měny

Měna, která byla vydána.

Na částku

Částka, která byla přijata.

Na měnu

Měna, která byla přijata.

Book Contents

Book Index

Vyúčtování

Po zadání všech potřebných údajů oprávněná osoba provede vyúčtování pracovní cesty na záložce Vyúčtování.

pic_4071

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování před provedením vyúčtování

Postup vyúčtování:

Na nepotvrzeném cestovním příkaze v Prohlížení stiskneme tlačítko Vyúčtovat. Zobrazí se formulář Vyúčtování se záložkami:

1. Vyúčtování - zadáme Datum vyúčtování (nastaví se aktuální datum), můžeme označit pole Vytvořit doklad a vybrat Typ dokladu, který bude vytvořen (pokladní nebo interní doklad). Pokud chceme vyúčtovat cestovní příkaz do výplaty, zadáme v typu dokladu Interní doklad a pak je možné zatrhnout zatržítko Vložit mzdovou složku na mzdový doklad. Pokud to již máme nastaveno v knize cestovních příkazů, zatržítko se zatrhne výběrem typu Interní doklad automaticky a přednastaví se i mzdová složka.

pic_4072

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 1. Vyúčtování

2. Vyúčtovat v měně - v případě, že na cestovním příkaze byly použity cizí měny, zadáme měny, ve kterých budou cizí měny vyúčtovány.

pic_4073

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 2. Vyúčtovat v měně - měna GBP bude vyúčtována v Kč

3. Kurzy - v případě, že na cestovním příkaze byly použity cizí měny, zkontrolujeme (případně upravíme) kurzy cizích měn. Pokud byla v cizí měně vyplacena záloha, nastaví se kurz dle kurzu zálohy, v ostatních případech se nastaví kurz dle kurzovního lístku k datu zahájení pracovní cesty.

pic_4074

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 3. Kurzy

4. Vyúčtované částky - vypočtou se částky vyúčtování pro měny vyúčtování a doplní se zaokrouhlení (podle nastavení v číselníku Měny).

pic_4075

Obr.: Formulář Vyúčtování - záložka 4. Vyúčtované částky

Po odsouhlasení formuláře Vyúčtování se do cestovního příkazu doplní Datum vyúčtování (pole nelze ručně editovat) a pokud bylo zapnuto Vytvořit doklad, vytvoří se pokladní / interní doklady - pro každou měnu vyúčtování se vytvoří 1 doklad.

pic_4076

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování po vyúčtování pokladními doklady

pic_4670

Obr.: Cestovní příkaz - Vyúčtování po vyúčtování interními doklady

Po vyúčtování nelze na cestovním příkaze měnit údaje na položkách. V seznamu se u vyúčtovaného cestovního příkazu zobrazuje ve sloupci V bitmapa pic_810i. Po stisknutí tlačítka Zobrazit doklad se otevře kniha pokladních / interních dokladů a pravítko se nastaví na doklad, kterým byla položka vyúčtována. Pokud se při vyúčtování cestovního příkazu interním dokladem mají vytvořit i mzdové složky, je třeba aby uživatel měl nastavená práva:

Zrušení vyúčtování lze provézt na nepotvrzeném cestovním příkaze v Prohlížení tlačítkem Zrušit vyúčtování. Pokud při vyúčtování byly vytvořeny pokladní / interní doklady, zobrazí se dotaz, zda tyto doklady stornovat (doklady nesmí být potvrzené).

Book Contents

Book Index

Sestavy nad cestovními příkazy

Book Contents

Book Index

Cestovní příkaz

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP006

Soubor: TravelOrder_Doc01.am

Popis sestavy: Doklad cestovní příkaz.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

BusinessTripAllowance - Ne

Ano - zobrazí se pouze základní údaje pro povolení pracovní cesty; Ne - zobrazí se celý cestovní příkaz včetně etap a vyúčtování.

Title -

Název sestavy.

TRAVELORDER_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam cestovních příkazů

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP007

Soubor: TravelOrder_List01.am

Popis sestavy: Seznam cestovních příkazů.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ReportId - 0

Seřadit podle: 0 - číslo dokladu, 1 - Zaměstnanec, 2 - Doprava, 3 - Vozidlo, 4 - Vyúčtováno.

Title -

Název sestavy.

TRAVELORDER_LIST01

Book Contents

Book Index

Přehled stravného

Číslo procesu: DOP006

Ident. č. sestavy: SDOP008

Soubor: FoodAllowance_List01.am

Popis sestavy: Přehled stravného za zvolené období.

Adresa ve stromu: [Logistika] [Doprava] [Cestovní příkazy] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

CountryAndAllowance - Ano

Ano - zobrazí zemi a kapesné; Ne - nezobrazí.

DateFrom -

Od data; pokud není vyplněno, nastaví se první den předchozího měsíce.

DateTo -

Do data; pokud není vyplněno, nastaví se poslední den předchozího měsíce.

EmployeeByPage - Ne

Ano - přehled za každého zaměstnance se zobrazí na nové straně.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí.

Title -

Název sestavy.

FOODALLOWANCE_LIST01

Book Contents

Book Index

Záznamy o provozu a výkonu vozidla (Stazky)

Záznamy o provozu a výkonu vozidla - zkráceně ZPVV, nebo také „stazky“, je možné setřídit podle Čísla, Data, Čísla vozidla.

Obr.: Kniha ZPVV

Book Contents

Book Index

Karta Stazky

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. stranu dokladu ZPVV uvádíme základní údaje o vozidlu.

Obr.: ZPVV - 1. strana

Při vložení nového formuláře klávesou Ins nebo F6 se dostaneme do pole výběru, ve kterém určíme, čeho se Stazka bude týkat (Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník).

Popis polí:

Nepojmenované pole (v prvním řádku vlevo od pole "Kód")

Z přednastavených možností číselníku vybereme "doklad", (z nabídky lze vybírat i klávesami Ctrl+K). Podle výběru dokladu se změní název pole umístěného pod polem Datum v záhlaví 1. strany.

Kód

Vybereme z číselníku Kód. Tento číselník je použit v modulu Zakázka (1. strana - základní údaje) ve stejně označeném poli Kód.

Datum

Datum počátku jízdy.

Ukončení

Datum ukončení jízdy.

Odjezd

Čas odjezdu.

Příjezd

Čas příjezdu.

Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník

Klávesami Ctrl+K se můžeme přepínat mezi jednotlivými doklady. Změna se projeví rovněž u neoznačeného pole (vlevo od Kódu). Postupně doplníme údaje z číselníků Knihy prodeje, Období a knihy Zakázek.

Nákl. středisko

Středisko, které ponese náklad daného výkonu, jízdy.

Popis

Bližší pokyny týkající se jízdy.

Vozidlo 1-4

Umožňuje zadat 1 až 4 vozidla (soupravu), která se jízdy účastnila.

Příjem

Příjem pohonných hmot (v litrech), které byly načerpány ze zdrojů firmy.

Čerpání

Příjem pohonných hmot (v litrech), které řidič čerpal na čerpacích stanicích mimo firmu.

Spotřeba

Uvádí se spotřeba vozidla při jednotlivé jízdě.

Čas

Pole za sloupcem Spotřeba umožňují zadání času práce „nadstaveb“, pokud hodnocení jejich spotřeby není přímo závislé na době provozu vozidla či ujetých km (např. topení apod.).

Osádka

Kopíruje se z karty vozidla.

Pracovní zařazení

Kopíruje se z karty vozidla.

Stav tachometru před

Stav tachometru před je předvyplněná hodnota z karty vozidla.

Stav tachometru po

Stav tachometru po je možno vyplnit manuálně, což umožní kontrolu proti součtu položek, resp. je vyplněna při uložení dokladu.

Vystavení

Datum, kdy byl „příkaz k jízdě“ vystaven. Slouží k evidenčním účelům.

Odevzdání

Datum, kdy byl „příkaz k jízdě“ vrácen na místo jeho vystavení. Slouží k evidenčním účelům.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Jízdy (2. strana)

Na 2. stranu záznamu o provozu a výkonu vozidla vkládáme standardním způsobem položky stazky s konkrétnějšími informacemi o jízdě.

Obr.: ZPVV - 2. strana - formulář Položka

Popis polí:

Typ

Určuje typ výkonu jízdy (jízda, čekání, vykládka apod.). Zde lze sledovat vytíženost řidiče apod.

Neoznačené pole (vpravo od pole Typ)

Klávesou F12 nebo výběrem z lokátoru se dostaneme do číselníku, ve kterém si vybereme typ dokladu, který je nutný k rozvozu zboží. Po jeho vybrání se shodně označí pole pod polem Typ.

Kolikrát

Pokud se výkon přesně a pravidelně opakuje, lze v položce dokladu zadat počet opakování.

Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník (pod polem Typ)

Toto pole je flexibilní a mění se v závislosti na výše popsaném poli (Neoznačené pole (vpravo od pole Typ)). Zde můžeme pro výběr mezi doklady používat také přepínání pomocí kláves Ctrl+K.

Náklad

Nepovinný údaj. Z číselníku se vybere požadované zboží.

Množství

Z číselníku Měrné jednotky se vybere patřičný údaj.

Vnitropod. středisko

Nepovinný údaj. Slouží k evidenci, které středisko si objednalo výkon.

Použita přídavná vozidla

Zatrhnutím pole označíme možnost použití přídavného vozidla.

Datum

Datum uskutečnění výkonu, jízdy.

Odkud

Místo počátku výkonu.

Kam

Místo ukončení výkonu.

Typ terénu

Z číselníku vybereme prostředí, ve kterém se jízda uskuteční.

Vystavit fakturu

Pouze informativní. Upozorňuje, že se má vystavit faktura.

Fakturováno

Pouze informativní. Upozorňuje, že již bylo fakturováno.

Nakládání (sloupec)

Údaje související s časem v jednom směru jízdy.

 

Příjezd

Čas příjezdu na místo nakládky.

 

Doba

Doba, za jakou bylo zboží naloženo (hodiny a minuty).

 

Odjezd

Čas odjezdu.

 

Celkem

Čas zdržení na cestě v jednom směru jízdy. Součtová položka pro pole Doba zdržení.

 

Na příd. vozidla (h)

Kolik času se potřebovalo na naložení přídavného vozidla. Abychom mohli vpisovat do tohoto pole, musíme mít zatrženo pole Použita přídavná vozidla.

 

Způsob

Z číselníku doplníme, o který způsob nakládky se jednalo (ruční nakládka apod.).

Vykládání (sloupec)

Údaje související s časem po nakládce.

 

Příjezd

Čas příjezdu na místo vykládky.

 

Doba

Doba, za kterou bylo zboží vyloženo (hodiny a minuty).

 

Celkem

Čas zdržení na zpáteční cestě. Součtová položka pro pole Doba zdržení.

 

Na příd. vozidla (h)

Kolik času se potřebovalo na vyložení přídavného vozidla. Abychom mohli vpisovat do tohoto pole, musíme mít zatrženo pole Použita přídavná vozidla.

 

Způsob

Z číselníku doplníme, o který způsob vykládky se jednalo (nakládka pomocí strojů apod.).

Doba jízdy

Skutečná doba jízdy (bez ohledu na zdržení, nakládku apod.).

Doba zdržení

Doba, kdy došlo ke zdržení na cestě (pauza na oběd, zastavení policií apod.).

Km celkem

Celkový počet ujetých kilometrů.

Km s nákladem

Počet ujetých kilometrů s naloženým nákladem.

Středisko

Umožňuje spojit jízdu s konkrétním střediskem.

Kód zakázky

Umožňuje přiřadit určitý kód zakázky.

Kód zboží

Umožňuje přiřadit určitý kód zboží.

Kód 1

Doplňkový kód.

Kód 2

Doplňkový kód.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně karty ZPVV je možné stejně jako v jiných modulech IS K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9.strana.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu ZPVV

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Funkce menu modulu ZPVV

Popis funkcí:

Ctrl+K

Tyto klávesy používáme v případě potřeby přepínání mezi jednotlivými doklady (Dodací list, Faktura, Středisko, Zakázka, Zákazník).

Book Contents

Book Index

Plán rozvozů

V knize Plán rozvozů evidujeme plánované cesty vozidel. Do knihy Plán rozvozů nepřidáváme žádné nové záznamy (tj. v knize je vždy pouze jedna hlavička) a k této hlavičce pouze načítáme nové položky. Těmito položkami jsou jednotlivé doklady nákupu či prodeje, které představují onen plán, tj. podle kterých dokladů je potřeba rozvést jednotlivé zboží. Plánované položky rozvozu načítáme přes formulář Načtení prvotních dokladů, který vyvoláme klávesou Shift+F3. Podle zvoleného výběru se poté na 2. straně zobrazí jednotlivé položky rozvozů.

Obr.: Kniha Plán rozvozů

Book Contents

Book Index

Karta Plán rozvozů

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně Plánu rozvozu jsou uvedeny základní údaje. Jelikož však kniha obsahuje vždy pouze jeden záznam jako hlavičku pro zadávání plánovaných položek rozvozů, vyplňování těchto údajů není podstatné a pro další práci rozhodující. Záhlaví plánu rozvozu odpovídá hlavičce každého rozvozu. Teprve zde má smysl definovat pro každý rozvoz tyto základní údaje. Podrobný popis polí je uveden v kapitole Rozvozy - Základní údaje (1. strana).

Obr.: Plán rozvozů - 1. strana

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Druhá strana Plánu rozvozů eviduje jednotlivé položky plánovaných rozvozů. Těmito položkami jsou doklady načtené pomocí funkce Import dokladů (Shift+F3) ve stavu Prohlížení. Ke každé položce lze doplnit upřesnující údaje. Poté, co je položka plánu rozvozu zařazena do konkrétního rozvozu, je z plánu rozvozu odstraněna.

Obr.: Plán rozvozů - 2. strana

Popis polí:

Popis

Bližší popis rozvozu.

Datum rozvozu

Datum, kdy má být rozvoz uskutečněn.

Termín dodání

Přesné určení termínu dodání zákazníkovi.

Pořadí

Číslo, které určuje pořadí v rozvozu, tzn. ke kterému odběrateli se pojede dříve a ke kterému později.

Balení

Umožňuje označení balení nakládaného a vykládaného zboží (jednotlivých balení, kusů apod.). Používá se ke snadné manipulaci při nakládce a vykládce.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Plány rozvozů

Popis funkcí:

Shift+F3

Vyvolá v Prohlížení formulář Načtení prvotních dokladů, ve kterém si vybereme ty doklady, jejichž rozvozy se mají načíst do plánovaných rozvozů.

Ctrl+F3

Vyvolá v Prohlížení formulář Přepočet alternativních jednotek. Informuje o množství alternativních jednotek pro připravované cesty.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Plán rozvozů

Book Contents

Book Index

Formulář - Doklady

Obr.: Doklady - Funkce menu modulu Plán rozvozů

Popis funkcí:

Ctrl+R

Přepnutí do knihy Rozvozy.

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit pouze na vyhodnocovacím filtru.

Obr.: Hromadné akce - Funkce menu modulu Plán rozvozů

Popis funkcí:

Přepočet podle alternativních jednotek

Tento přepočet se spouští v případě, pokud jsme změnili alternativní jednotky. Přepočet funguje za předpokladu, že na položkách ve zboží, které jsou přepočítávány, jsou uvedeny alternativní jednotky.

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Akce - Funkce menu modulu Plán rozvozů

Popis funkcí:

Načtení prvotních dokladů

Vyvolá formulář, ve kterém zvolíme dokument (filtr výdejek, filtr faktur vydaných apod.), podle kterého se vyberou potřebné doklady pro plán rozvozů. Můžeme použít klávesovou zkratku Shift+F3.

Výběr alternativních jednotek

V případě potřeby změny alternativní jednotky vyvoláme formulář pro Výběr alternativních jednotek. Je nutné, aby nově zadávaná alternativní jednotka byla uvedena na kartě Zboží. Slouží k evidenci celkových objemů jednotlivých alternativních jednotek. Nutné pro plánování vytíženosti jednotlivých jízd.

Book Contents

Book Index

Rozvozy

V knize Rozvozy jsou evidovány plánované cesty vozidel s přiřazenými doklady, tzn. že každé zboží je přesně přiřazeno ke konkrétnímu vozidlu.

Obr.: Kniha Rozvozy

Book Contents

Book Index

Karta Rozvozy

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně karty Rozvozy se uvádí základní údaje, které se týkají jednotlivých rozvozů a vztahují se k celému dokladu. Záhlaví dokladu se na všech stranách opakuje. Údaje vybereme z jednotlivých číselníků.

Obr.: Rozvozy - 1. strana

Popis polí:

Termín dodání

Termín, kdy má být zboží, materiál apod. dodáno.

Slovy

Bližší specifikace dodání zboží, materiálu apod.

Region

Z číselníku vybereme region, ve kterém se uskuteční jízda.

Popis

Bližší popis rozvozu.

Vozidlo

Z číselníku vybereme vozidlo, které uskuteční danou jízdu.

Osádka

Z číselníku vybereme řidiče.

Jednotka (1. / 2. / 3. alternativní jednotka)

Zobrazuje vybrané skladové jednotky pro sledování (nastavené pomocí funkce Výběr alternativních jednotek) a jejich objem dle položek daného rozvozu. Příklad viz obrázek Rozvoz - příklad skladových jednotek:

  • bal = 0: protože žádná karta na dokladu nemá jednotku "bal"
  • box = 2: protože "Metaxa 3*" je na dokladu v množství 12 ks, a karta zboží obsahuje také alternativní jednotku "box", což přepočtem dle poměru na této kartě (1 box = 6 ks) vychází na 2 boxy
  • dkg = 500: protože zboží "Anýz" je na dokladu v množství 500 dkg.

Hmotnost

Hmotnost je napočtena z položek dokladů. Počítá se z Hmotnosti brutto uvedené ve skladové jednotce, která je zvolená na položce. Není-li tato hmotnost vyplněna, použije se poměrná hodnota stejného pole na základní jednotce. Pokud není uvedena ani tato hmotnost, započítá se Hmotnost netto.

Přijatá faktura

Pole Přijatá faktura vyplníme v případě, že jsme si vypůjčili k jízdě vozidlo cizího dopravce. Vybereme fakturu cizího dopravce, ke které se jízda váže.

Částka nákladů

Doplní se po výběru přijaté faktury automaticky. Je to částka, která nám uvádí, kolik nás vypůjčení motorového vozidla od jiného dopravce stálo.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

pic_4751

Obr.: Rozvoz - příklad skladových jednotek

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně dokladu Rozvozy se evidují jednotlivé doklady přiřazené k danému rozvozu.

Obr.: Rozvozy - 2. strana

Popis polí:

Filtr

Označíme v případě, že budeme požadovat zobrazení rozvozů podle jednotlivých dokladů (výdejka, faktura vydaná apod.).

Pro doklad

Zobrazí se rozvozy podle zvoleného výběru (za předpokladu, že jsme označili pole Filtr).

Položky rozvozu - tedy jednotlivé doklady - vkládáme ve Změně klávesou Ins. Otevře se kniha Plánované rozvozy, z níž vybereme požadovaný doklad. (Nemáme-li doklady v Plánu rozvozů ještě načteny, můžeme je tam načíst přímo z 2. strany Rozvozu, a to v Prohlížení klávesami Shift+F3). Podrobné údaje k dokladu získáme otevřením položky (klávesou Enter). Otevře se formulář Položka rozvozů, do kterého zadáváme podrobné údaje.

Obr.: Formulář Položka rozvozů

Popis polí:

Orig. doklad

Doklad, ke kterému se rozvoz vztahuje. Tlačítkem Doklad se lze do dokladu přepnout.

Odběratel

Komu je doklad určen.

Popis

Bližší popis dodávky.

Zákazník odkud

Možnost vyplnění směru plánované cesty.

Zákazník kam

Možnost vyplnění směru plánované cesty.

Jednotka

Hodnoty zvolených alternativních jednotek.

Hmotnost

Celková hmotnost dodávky.

Datum rozvozu

Ke kterému dni je rozvoz plánován.

Termín dodání

Výběr z číselníku - do kdy má být zboží dodáno.

Region

Region podle zákazníka.

Region původní

Pole prozatím nevyužito.

Pořadí

Pořadí, v jakém má být daný doklad rozvezen v rámci jednoho rozvozu.

Balení

Slovní popis balení, které se k danému dokladu váže.

Změnil

Datum a jméno uživatele, který položku změnil.

Středisko

Umožňuje spojit jízdu s konkrétním střediskem.

Kód zboží

Umožňuje přiřadit určitý kód zboží.

Kód zakázky

Umožňuje přiřadit určitý kód zakázky.

Kód 1

Doplňkový kód.

Kód 2

Doplňkový kód.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně karty Rozvozy je možné stejně jako v jiných modulech programu K2 přiřazovat dokumenty a doklady. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Rozvozy

Popis funkcí:

Shift+F3

Vyvolá v Prohlížení formulář Načtení prvotních dokladů, ve kterém si vybereme ty doklady, jejichž rozvozy se mají načíst do plánovaných rozvozů.

Ctrl+F3

V případě potřeby můžeme spustit přepočet alternativních jednotek na dané vozidlo.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Rozvozy

Book Contents

Book Index

Formulář - Doklady

Obr.: Doklady - Funkce menu modulu Rozvozy

Popis funkcí:

Ctrl+P

Přepnutí do knihy Plán rozvozů.

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit pouze na vyhodnocovacím filtru.

Obr.: Hromadné akce - Funkce menu modulu Rozvozy

Popis funkcí:

Přepočet podle alternativních jednotek

Aktualizuje hodnoty objemů zboží v jednotlivých vybraných skladových jednotkách. Přepočet je nutné spustit v případě, že byly změněny vybrané skladové jednotky (funkcí Výběr alternativních jednotek).

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Akce - Funkce menu modulu Rozvozy

Popis funkcí:

Načtení prvotních dokladů

Vyvolá formulář pro načtení prvotních dokladů do Plánu rozvozu. Využít lze také klávesovou kombinaci Shift+F3 v Prohlížení rozvozu. Následně můžeme takto načtené doklady přidávat do rozvozů.

Výběr alternativních jednotek

Umožňuje vybrat až 3 skladové jednotky, v nichž budeme sledovat objem přepravovaného zboží v jednotlivých rozvozech.

Book Contents

Book Index

Propojení rozvozu a primárního dokladu
Poznámka RO

Po zařazení dokladu do Plánu rozvozů vznikne na primárním dokladu poznámka typu RO - Rozvoz. Pole Stav je nastaveno na hodnotu "N" (nezařazeno na rozvozu), pole Číslo rozvozu = 0.

Po vložení dokladu přímo do Rozvozu se poznámka zaktualizuje, pole Stav se nastaví na hodnotu "Z" (zařazeno na rozvozu), číslo rozvozu se doplní.

V případě výmazu dokladu z rozvozu se poznámka však již neaktualizuje.

Propojení přes stranu 5-Doklady

Záznam rozvozu je načten také na straně 5-Doklady, na podzáložce Rozvozy.

Book Contents

Book Index

Kniha jízd

Kniha jízd eviduje všechny jízdy vozidel. Před zadáním nové jízdy vybereme pomocí kláves Alt+F10 vozidlo, kterého se záznam bude týkat.

Obr.: Kniha Kniha jízd

Book Contents

Book Index

Kniha jízd - 1. strana

Na 1. stranu se uvádí informace o konané jízdě.

Obr.: Kniha jízd - 1. strana

Popis polí:

Datum

Datum uskutečnění jízdy.

Pořad. číslo

Pořadové číslo jízdy v jednom dni. Pokud jej uživatel nezmění, při uložení se automaticky vytvoří nejnižší možné pořadové číslo, které zatím nebylo k danému dni využito. Je možné jej změnit, musí však být v rámci 1 dne unikátní.

Kam

Z číselníku vybereme stát a město, kam vozidlo pojede.

Typ

Z číselníku vybereme typ jízdy (soukromá, vykládka apod.).

Vzdálenost

Počet ujetých kilometrů.

Popis

Bližší popis požadovaného výkonu.

Čerpání PMH

Počet načerpaných litrů PHM.

Čerpání Kč

Doplní se z pokladního dokladu z čerpací stanice (kolik jsme zaplatili za PHM).

Jiné Kč

Běžné výdaje (parkovné apod.).

Osádka

Doplní se z karty vozidla.

Středisko

Doplní se z karty vozidla.

Tachometr po jízdě

Stav tachometru po jízdě.

Středisko

Možnost vazby na středisko.

Kód zakázky

Možnost přiřadit k určitému kódu zakázky.

Kód zboží

Možnost přiřadit k určitému kódu zboží.

Kód1

Doplňující kód.

Kód2

Doplňující kód.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Kniha jízd

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Obr.: Funkce menu modulu Kniha jízd

Popis funkcí:

Smazat jízdy v období

V případě, že potřebujeme odmazat záznam za určité období, označíme období "od - do", ve kterém mají být jízdy smazány.

Přepočítat stav tachometru

Přepočítává u každé jízdy konečný stav tachometru.

Book Contents

Book Index

Kniha jízd

Číslo procesu: DOP001

Ident. číslo sestavy: SDOP001

Soubor: KNJ_SEZ01.AM

Popis sestavy: Přehled jízd jednotlivých vozidel. Sestava je spustitelná i z knihy Vozidla.

Adresa ve stromu: [Doprava]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Datum od.

ToDate - 0.0.0000

Datum do.