Book Contents

Book Index

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost do 8 dnů nahlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu skutečnosti rozhodné pro platby zdravotního pojištění. Vyplývá to z § 10 zákona č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním pojištění. Jedním z vydaných formulářů je i tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele, místo něj se nabízí i elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami. Z toho důvodu byla vytvořena nová aplikace, která reaguje na obě tyto varianty.

Ve Mzdových údajích se spustí skript Hromadné oznámení zaměstnavatele (MZD_HOZ.PAS), který je zařazen v rámci nabídky standardních mzdových sestav a skriptů (tato aplikace je také zařazena do stromového menu v části Mzdy – Mzdové údaje – Přehledy - Zdravotní pojištění) a v něm se zobrazí záznamy zaměstnanců podle kódu změny. Mohou se přidat, ubrat nebo upravit, a potom tisknout buď do zvolených formulářů, nebo uložit do souboru ve formě požadované pro elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Záznamy se nikde neukládají a při dalším spuštění funkce nebudou k dispozici.

Tisk do výstupních formulářů zajišťuje sestava uložena v nabídce sestav (MZD_HOZ.am). Tato sestava se zařadí do nabídky sestav (F9) ve skriptu. V případě volby uložení do souboru se otevírá dialogové okno pro zadání umístění souboru. Základním požadavkem pro správné fungování aplikace je správná identifikace zdravotní pojišťovny z pole Zdrav. poj. ve Srážkách z mezd.

Book Contents

Book Index

Postup práce

Aplikace Hromadné oznámení zaměstnavatele je určena pro zařazení do nabídky sestav ve Mzdových údajích.

Skript je možno spustit na knize všech zaměstnanců, na skupině zaměstnanců zadaných ve filtru, nebo i jednotlivě na údaji každého zaměstnance.

Po spuštění skriptu se objeví formulář pro zadání období, v rámci kterého program vyhledává v datech zaměstnanců ty změny, které je nutno nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovny.

pim_060.png

Obr.: Formulář pro zadání období

Je však potřeba upozornit také na to, že tento skript není schopen identifikovat úplně všechny změny, které jsou zmiňovány v pokynech zdravotních pojišťoven, a to již z toho důvodu, že modul Mzdy neuchovává některá data, podle nichž by bylo možno změnu zjistit (např. kód změny L, T, V, W).

Vytvořený formulář má vzhled knihy, ve které se zobrazí přehled zaměstnanců a jejich kódy změn. Každý záznam má na další straně přehled údajů, jež jsou potřebné pro vyplnění tiskopisu.

pim_061.png

Obr.: Načtené záznamy v knize Hromadné oznámení zaměstnavatele

V knize je možno měnit setřídění načtených záznamů (tlačítkem 'Z') a následně pomocí lokátoru vyhledat potřebný řádek nebo filtrovat záznamy pomocí výběru buď zdravotní pojišťovny, zaměstnance nebo pomocí kódu změny.

Pokud se stane, že IS K2 není schopen správně detekovat změnu (zaměstnanec v seznamu chybí, přebývá nebo má přiřazen nesprávný kód), je možné načíst nový záznam, stávající odmazat nebo načtené údaje změnit.

Mezi případy, které mohou nastat, patří i takový, kdy je nutno do položky Číslo pojištěnce zapsat údaj ve tvaru Pohlaví + Datum narození. V současné době IS K2 rozlišuje zaměstnance na muže a ženy podle struktury rodného čísla. Vzhledem k tomu, že cizincům se rodné číslo takto neupravuje, není možné v těchto případech číslo pojištěnce vytvořit, údaj zůstane prázdný a je nutno ho ve skriptu doplnit!

Pozn..: U cizinců je nutno vždy označit na 1. straně Personálních údajů, zda jde o „Občana EU“ nebo „Občana jiné země“.

Book Contents

Book Index

Popis funkcí

F5

Režim změny, ve kterém je možno upravovat zaměstnanci data na 1. straně.

Insert, F6

Vložení nového záznamu přes prázdný formulář nebo zkopírování stávajícího záznamu.

Delete

Výmaz záznamu.

F9

Volba výstupních sestav.

Ctrl+P

Přepnutí do Personálních údajů

Ctrl+M

Přepnutí do Mzdových údajů

Ctrl+F3

Volba uložení dat do souboru. Otevře se dialogové okno, v němž si volíme místo uložení.

Book Contents

Book Index

Parametry skriptu

Coding_WIN_z_LAT2

Překódování češtiny.

idZpravy

Klientské ID XML zprávy pro VZP.

NoInteractive

Volba zobrazení nebo potlačení formuláře pro zadání období. Pokud se formulář nezobrazí, program automaticky zvolí období počátku a konce měsíce.

P_DateFrom

Pevná nabídka zadání data počátku období.

P_DateTo

Pevná nabídka zadání data konce období. Platí společně.

PartnerLinkExportFileName

Jméno souboru dle aplikace PartnerLink.

XMLPath

Cesta uložení exportního souboru.

XMLStructCodes

Kódy ZP pro export xml (oddělte středníkem)

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Hromadné oznámení zaměstnavatele

Od roku 2011 se tiskne stejná sestava Hromadné oznámení zaměstnavatele (MZD_HOZ.AM) pro všechny zdravotní pojišťovny.

Book Contents

Book Index

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Číslo procesu: MZD011

Ident. číslo sestavy: SMZD096

Soubor: MZD_HOZ_K2.AM

Popis sestavy: Formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny. Spouští se ve skriptu "Hromadné oznámení zaměstnavatele" ("MZD_HOZ") a následným zařazením sestavy do Knihy sestav v modulu Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

IC

Identifikační číslo plátce.

Phone - telefon.

Pokud parametr není zadán, bere se telefon z knihy Uživatelé - 1. strana.

TxtStructCodes - 211

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří textový soubor.

XmlStructCodes - 111

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří xml soubor.

PartnerLinkExportFileName

Nastavení zápisu názvu exportního souboru (v podobě např. (RBP)-{HOZ}-IČ ORG.00; 00 tj. oddělení).

Původní funkčnost zůstala zachována kvůli exportu na portál ZP - přímo, bez exportu přes PartnerLink.

MZD_HOZ

Book Contents

Book Index

Elektronická komunikace

V současné době prakticky všechny zdravotní pojišťovny umožňují přijímat Hromadné oznámení zaměstnavatele místo tiskopisu také v datové podobě elektronicky.

Je ale nutno se informovat jednotlivě u zdravotních pojišťoven, neboť například VZP požaduje pouze kvalifikované certifikáty definované na svých webových stránkách.

Jiné pojišťovny, např. i ČNZP, nabízí využívat elektronické komunikace prostřednictvím portálu zdravotních pojišťoven.: http://www.cnzp.cz/platci/04.php3, http://www.portalzp.cz/. (Doporučujeme vyzkoušet si tzv. DEMO Portál: https://demo.portalzp.cz/clogc00prv.phtml.)

Reagovali jsme proto i na tuto možnost a pomocí kláves Ctrl+F3 IS K2 na zadané místo uloží textový soubor, jehož název tvoří IČ firmy + číslo vnitřní organizační jednotky. Ten se potom, ať už přes portál nebo jiným způsobem, zašle zdravotní pojišťovně.