Book Contents

Book Index

Kniha majetku

Kniha majetku zahrnuje přehlednou evidenci majetku podle jeho druhů (viz kapitola Knihy majetku). Mezi knihami majetku se přepínáme klávesou Alt+F10 a současně zadáme i rozsah period, které mají být aktuálně zobrazeny. Nastavení se projeví v horní liště.

V knize volíme setřídění buď podle Čísla (evidenčního) a v pořadí, v jakém byly karty chronologicky vkládány nebo podle Inventárního čísla bez rozlišení druhů majetku. Přepínání setřídění se provádí klávesou Alt+Z.

Sloupec s příznaky pic_246i.png a pic_245i.png upozorňuje na soubory majetku, které byly rozloženy na dílčí části. Původní karta majetku, ze které soubor vznikl, má označení pic_246i.png a nově vytvořené karty mají označení pic_245i.png.

V implicitním nastavení sloupců je kromě čísla a názvu majetku uvedena jeho vstupní cena a úplně vpravo jsou umístěny příznaky stavu jednotlivých karet majetku. Pro tyto příznaky jsou použity ikony. Příznaky informují o tom, zda je majetek potvrzen, nepotvrzen, stornován, odepsán či vyřazen.

Každá karta majetku má 6 stran, první strana obsahuje základní údaje o majetku, druhá strana slouží pro odepisování majetku, ze třetí strany se účtuje, čtvrtá strana je určena pro zatřídění majetku, pátá strana pro daňové informace a devátá strana se všeobecně používá k přiřazení dokumentů a dokladů ke kartě majetku.

Obr.: Kniha Majetek

Kniha majetku má dvojí číslování, které může a nemusí být shodné. Záleží na tom, zda má uživatel, který novou kartu majetku zakládá, zatrženo v Parametrech uživatele (záložka 3 – Účetnictví) Inventární číslo zadávat ručně.

Nemá-li zatržen parametr

Číslo a Inventární číslo je po uložení shodné.

Má-li zatržen parametr

Číslo se doplní automaticky pořadové a Inventární číslo může uživatel uvést libovolné (podle potřeby).

Inventární čísla se nejvíce využívají v následujících případech:

Inventární číslo je možné dodatečně přepisovat nebo pomocí hromadné akce na kontejneru ho přepsat současně u více majetků. Podrobné vysvětlení je uvedeno v rámci dalšího popisu.

Stavy majetku:

Potvrzeno

Provádíme klávesami Alt+F2 z 1. strany karty majetku nebo z Knihy majetku. Odpotvrzujeme klávesami Ctrl+F2.

Stornováno

V případě, že majetek není odpisován, můžeme jej v Knize majetku a na třech stranách inventární karty klávesou F8 stornovat. Stejnou klávesou vracíme do evidence.

Odepsáno

Pokud jsou všechny periody majetku odepsány, zobrazí se 'O'. Pokud je majetek odepsán pouze podle jednoho odpisového plánu, zobrazí se 'O1', příp. 'O2'.

Vyřazeno ke dni ...

Majetek byl z evidence majetku k určitému dni vyřazen. Provádí se klávesami Ctrl+F8, stejnou klávesovou kombinací vracíme do evidence.

Postup:

Při zadávání nové karty majetku vybereme nejprve knihu, do které chceme majetek zadat. U drobného hmotného majetku, jehož cena pořízení je nižší než 80 000 Kč, je vhodné rozdělit jej do dvou knih v případě, že účetní jednotka některé z těchto majetků odepisuje a jiné vede pouze evidenčně.

Do pole Vstupní cena na první straně karty majetku se zadá vždy původní vstupní cena majetku k datu zařazení do užívání. V případě, že se vstupní cena, definovaná v zákoně o daních z příjmů liší od ceny, zjištěné podle podmínek zákona o účetnictví, zvolí se pro toto pole jedna z těchto cen, druhá se upraví na správnou výši vložením položky Změna ceny ke stejnému datu v příslušném odpisovém plánu.

Dojde-li ke změně vstupní ceny vlivem technického zhodnocení, přidá se tato částka do příslušného odpisového plánu k určitému datu pomocí funkce Zvýšení ceny. Pokud dojde ke změně ceny bez vlivu na odpisování, použije se funkce Změna ceny. Rozdíl mezi těmito funkcemi je v tom, že zvýšení ceny používá u odpisových plánů koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu, při změně ceny ke změnám ve výpočtu nedojde.

Pokud se technické zhodnocení zadá v prvním roce odpisování majetku, v souladu se zákonem o daních z příjmů se částka stává součástí vstupní ceny.

Podmínkou úprav vstupní ceny majetku je to, že musí být provedeny do periody, která není odepsaná.

Stornovat můžeme pouze majetek, který nemá odepsanou ani jednu položku a je potvrzený.

Na 3. straně karty majetku účtujeme pouze odepsané částky. Zaúčtované položky již nelze smazat, pouze přepsat.

Book Contents

Book Index

Karta Majetek

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana karty majetku slouží k zadávání základních informací o majetku, jeho zatřídění a umístění, způsobu účtování a stavu odpisování k zadanému datu. Karta majetku se vyplňuje i pro drobné majetky nebo pozemky, které se pouze evidují, ale neodpisují. Na 1. stranu karty majetku je možno vložit i obrázek.

Při potvrzení hlavičky karty na 1. straně není možné tuto stranu editovat. Potvrzení je možné provést ručně, program ale provede potvrzení této strany vždy, když se na 2. straně karty provede odpisování. Pokud je majetek již alespoň částečně odepsaný, není možné ani po zrušení potvrzení editovat některá pole. Je to například pole Vstupní cena nebo Datum pořízení, které mají přímý vliv na výpočet odpisů. Pokud je majetek vyřazený, má karta kromě příznaku vyřazení, ještě zobrazeny informace o datu vyřazení a způsobu vyřazení.

Pole Obor a Kontace nastavují pro majetek způsoby účtování.

pic_235.png

Obr.: Majetek - 1. strana

Popis vybraných polí:

Název, Popis

Základní popis majetku.

Číslo dokladu

Programem vytvořené číslo majetku. Vytváří se při pořizování nové karty vždy o 1 větší - každá kniha majetku vytváří svou číselnou řadu. Má vazbu na období majetku, pokud je zadáno.

Stav

Stav karty majetku. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Inventární číslo

Programem vytvořený nebo ručně zadaný sled znaků - max. 15.

Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Umístění,
Kód 1, Kód 2, Referent

Přehled zatřídění majetku podle zadání na 4. straně.

Obor

Klávesou F12 nebo Alt+šipka dolů vybereme z nabídky obor majetku.

Vstupní cena

Vstupní cena majetku.

CZ-CPA

Klávesou F12 nebo Alt+šipka dolů provedeme výběr z číselníku CZ-CPA.

Kontace

Přednastavení souvztažnosti pro zaúčtování odpisů.

Druh účt. pořízení

Přednastavení účtu pořízení.

Vstupní cena

Pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, náklady související s pořízením majetku apod. Nepatří sem technické zhodnocení, které se zadává na 2. straně karty.

Datum pořízení

Datum pořízení (nákupu majetku).

Způsob pořízení

Uživatelský číselník.

Dotace na pořízení

Částka případné dotace.

Odepsáno, Plán 1,
Plán 2, Zaúčtováno

Aktuální informace o stavu odepisování majetku pro oba odpisové plány, datum posledního zaúčtování.

Skupina

Číselník pro další třídění majetku.

Konstr. typ

Uživatelský číselník.

Funkční typ

Uživatelský číselník.

Výrobní číslo

Pole na 20 znaků.

Evidenční číslo

Pole na 20 znaků.

Prost.-proces. evid.

Odkaz do knihy Prostorově-procesní evidence pro lokalizaci majetku a jeho další evidenci.

EAN

Pole pro doplňkový čárový kód.

Číslo smlouvy

Pole na 20 znaků.

Platnost smlouvy do

Datum konce platnosti užívání majetku.

Akt. cena k datu:

Plán 1, Plán 2

Aktuální cena majetku k zobrazenému datu.

Vytvořil

Datum a čas vytvoření a jméno uživatele, který kartu majetku vytvořil.

Změnil

Datum a čas poslední změny a jméno uživatele, který kartu změnil.

Spodní část této strany je vyhrazena Poznámkám, do kterých zapisujeme další údaje o evidovaném majetku. Nabídka poznámek je jednotná pro celý systém, počet položek se může měnit v závislosti na požadavcích.

Book Contents

Book Index

Odpisy, položky (2. strana)

Druhá strana karty majetku je určená pro odpisování majetku. Nevyužije se proto u pozemků nebo drobných majetků, které se vedou pouze evidenčně.

V horní části karty, pod základními informacemi o majetku, se zadají Datum zařazení do užívání, Datum zavedení do programu (u nových karet jsou data shodná), Odpisová skupina a Předvolba 1 a 2, a ve spodní části se podle nastavených podmínek zobrazí plán odpisů.

pic_1046.png

Obr.: Majetek - 2. strana

Popis vybraných polí:

Datum zařazení do užívání

Datum, od kterého je majetek zařazen do užívání, a také od kterého se začíná odepisovat. Může být jiné (pozdější), než datum pořízení. Toto datum má vliv na stanovení částek odpisů v prvním a posledním roce odpisování.

Datum zavedení do programu

Datum, od kterého má IS K2 začít vytvářet odpisy. U nového majetku je shodné s datem zařazení do užívání, a to i v případě posunutí počátku odpisování na následující měsíc.

U majetku již dříve odepisovaného v jiném systému je vždy toto datum různé od data zařazení do odepisování, neboť časový rozdíl znamená dobu, za kterou se vytvořily oprávky, zadané v poli Oprávky celkem (1,2).

Obor, Vstupní cena, Kontace

Zobrazené informace z 1. strany karty.

Odpisová skupina

Důležitý údaj u hmotného majetku. Stanoví se podle přílohy k zákonu o daních z příjmů.

Typ 1, 2

Typ odpisového plánu je nastavený ve funkci Volba typů plánů a na kartě majetku se pouze zobrazuje.

Předvolba 1, 2

Vazba do číselníku Předvolba odpisování. Pokud jsou vyplněná pole Odpisová skupina a Typ 1 nebo Typ 2, výběr se v tomto poli omezí na položky vyhovující nastavení.

Ozn.1,2, Rok 1,2

Zobrazené údaje o Plánu odpisu a Roku odpisu podle výběru v poli Předvolba.

Oprávky celkem 1,2

Částka oprávek, provedená na majetku před datem zavedení do programu.

Oprávky v roce navedení 1,2

Povinné pole v případě zrychleného daňového odpisování, v rámci kterého bylo před Datem zavedení do programu provedeno technické zhodnocení majetku.

Počet již odepsaných let 1,2

Povinné pole v případě zrychleného daňového odpisování.

Pokud bylo před Datem zavedení do programu provedeno technické zhodnocení majetku, uvede se počet již odepsaných let od posledního technického zhodnocení.

Vyplnění pole je povinné také v případě, kdy bylo před Datem zavedení do programu provedeno přerušení odpisování majetku.

Neuplatněné odpisy v 1. roce (SK) 1,2

Pole má význam je pro slovenskou legislativu - majetek zařazený do užívání od r. 2012 dle zrychleného plánu. V tomto poli se zobrazuje částka neuplatněných odpisů v prvním roce. Pokud je majetek částečně odepsán před zavedením do IS K2, je třeba tuto částku vyplnit ručně.

Hmotný majetek zatřídíme do odpisové skupiny. Program podle toho nabízí pro každý typ plánu vhodné položky z Předvolby odpisování. Pokud se jedná o majetek již dříve odpisovaný, je nutno doplnit u každého typu plánu i částku vytvořených oprávek a počet odepsaných let.

K přepočtu odpisů pro každý typ zvlášť slouží tlačítko Přepočet. Pokud se u něj zobrazí červený vykřičník, je nutno ho spustit. Přepočet je možno provést ve stavu Prohlížení i ve Změně.

Spolu s odpisy se do spodní tabulky vkládají i další položky, které jsou důležité pro zpracování odpisů, a to zvýšení ceny, změna ceny, položka zařazení a vyřazení. Program při speciální akci rozložení karty majetku doplní ještě položku korekce oprávek.

Popis položek v tabulce, rozlišených podle své zkratky v poli „TP“:

.

Měsíční odpis - tyto odpisy se odpisují a účtují.

R

Roční odpis - tyto odpisy se neodpisují a neúčtují.

C

Změna ceny – slouží k zápisu změny vstupní nebo aktuální ceny k určitému datu. Na rozdíl od zvýšení ceny program u odpisování nepoužije koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu.

D

Zvýšení ceny – odpovídá technickému zhodnocení - slouží k zápisu zvýšení vstupní nebo aktuální ceny k určitému datu. U odpisů použije program pro zjištění částek odpisů koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu.

Q

Tuto položku program vytvoří při rozložení souboru majetku a zapíše do ní částku oprávky oddělené části souboru.

Z, V

Položky tohoto typu by se měly vyskytovat pouze jednou. Při zařazení nového majetku do užívání program vytvoří záznam potřebný pro zaúčtování zařazení majetku na majetkový účet a při vyřazení majetku program spolu s vytvořením této položky vytvoří odpis k datu vyřazení a smaže položky odpisů po datu vyřazení.

Přiřazení příznaků jednotlivým položkám:

Kontace

K položce se přiřadí kontace podle zadání na 1. straně karty majetku nebo v Knihách majetku.

Zaúčtování

'Z' - tato položka byla zaúčtována.

'z' - položka byla po zaúčtování změněna.

Odepsání

'O' - položka byla odepsána.

Rozložení

'R' - roční částka je rozložena do jednotlivých odpisů.

Na této straně se provádí odpisování potvrzeného majetku. Odpisují se položky prvního i druhého plánu současně, a to vždy všechny položky pro takové časové období, které si nastavíme. Odpisujeme kombinací kláves Alt+F2. Pro ododpisování klávesami Ctrl+F2 platí stejná pravidla.

pic_483

Obr.: Majetek - 2. strana s otevřeným formulářem Zpracování majetku - Alt+F2

Ve Změně nebo v Nové kartě majetku je možno jednotlivé odpisy v položkách dále upravovat. Program automaticky dopočítává ostatní odpisy do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny.

pic_487

Obr.: Otevřená Položka majetku

Popis polí:

Číslo plánu

Číslo odpisového plánu spolu s poli pro zobrazení příznaků zpracování majetku z položky v kartě.

Číslo úč. dokladu

Číslo účetního dokladu, pod kterým je položka vedena v účetnictví. Pokud není zaúčtována, je zobrazena „0“.

Typ položky

Informace, o jaký typ položky v odpisovém plánu se jedná (snížení ceny odpisů, měsíční odpis, zařazení majetku do evidence apod.).

Datum

Datum zařazení položky do karty majetku.

Kontace

Načítá se automaticky z 1. strany karty majetku.

Částka

Částka zadaná na položce (např. výše ročního odpisu, měsíčního odpisu atd.).

Popis

Libovolný popis pro upřesnění charakteru položky.

Rozložení roční částky odpisu na měsíční se provádí klávesami Alt+F7.

pic_521

Obr.: Formulář Vytvoření měsíčních odpisů - Alt+F7

Ve formuláři Vytvoření měsíčních odpisů zatržením určíme, pro které plány hodláme rozložení provést, nebo zvolíme typ plánu. Důležité je zadání správného roku tak, aby byla zachována posloupnost rozložených let.

Při vytváření měsíčních odpisů z ročních částek program využívá číselníku Period. V něm musí být definovány všechny periody až do data roční částky.

pic_522

Obr.: Majetek - 2. strana ve Změně - otevřený formulář Přidání kodu - Ctrl+F6

Postup:

Odpisování majetku se provádí na 2. straně karty majetku zásadně pro všechny položky obou typů plánů současně do zvoleného data. Touto funkcí se každému záznamu přiřadí znak 'O' (klávesami Alt+F2) a položka se zablokuje. Změny je možno provádět přidáním záznamu do neodepsané periody nebo zrušením odpisů až do požadované periody a opravou. Odpisování je možno provádět také formou hromadné akce na záznamech označených hvězdičkou nebo na záznamech v kontejneru.

Na 2. straně karty majetku program vytvoří roční a měsíční odpisy. Mezi položky, které se sem mohou kromě odpisů zadávat, patří technické zhodnocení nebo změna vstupní ceny.

Upozornění: Při zpracování majetku je třeba všechny položky s roční částkou (položka s typem "R") rozložit do jednotlivých odpisů (položky s typem "."), a to i v případě, že je částka ročního odpisu nulová. Na všech položkách je třeba provézt zpracování odpisů (na položkách musí být "O"). Zpracování odpisů se provádí od nejstarší neodepsané položky a pokud je neodepsaná položka v uzavřeném (blokovaném) období, nelze na kartě majetku provézt technické zhodnocení, vyřazení a další akce.

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

Obr.: Majetek - 3. strana

Na 3. straně karty majetku se provádí účtování odpisů. Účtujeme pouze periody, které jsou odepsané. Celá operace se skládá ze dvou částí:

Z tohoto důvodu je obrazovka členěna:

Účtování můžeme provádět dvěma způsoby:

Book Contents

Book Index

Majetek - 4. strana

Na této straně jsou umístěny položky pro zatřídění majetku a jsou jednotné pro oba plány. Zároveň je zde sledována historie jejich změn (např. změna střediska, umístění, pracoviště, kódů zboží a zakázek, zodpovědných osob apod.). Pomocí kódů je možné majetek nebo soubor majetku umístit v rámci firmy, přidělit majetek zaměstnanci nebo sloučit majetek do skupin. Podle některých kódů může být kterákoliv položka majetku zaúčtována, takže obsahují i takové informace jako např. kontaci, částku, odkaz na účetní doklad apod.

pic_523

Obr.: Majetek - 4. strana s otevřeným formulářem Položka majetku - kódy - Ins

Přidáváme-li ve Změně klávesou Ins další položku, zobrazí se formulář Položka majetku – kódy, s předvyplněnými údaji právě toho typu položky, na které je aktuálně nastaveno pravítko. (V poli Částka se zobrazují aktuální cena majetku k datu položky.)

Klávesami Ctrl+F6 můžeme další položku přidat pouze ve Změně.

pic_524

Obr.: Otevřený formulář nové položky Přidání kódu - Ctrl+F6

Na 4. straně jsou k položkám rovněž přiřazovány příznaky v závislosti na provedené operaci.

Přehled změn, provedených na 4. straně karty majetku, lze zobrazit pomocí sestavy Přehled změn majetku.

Book Contents

Book Index

Majetek - 5. strana

Na této straně jsou umístěny informace potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí. Daňové informace ke konkrétní kartě majetku vyvoláme stisknutím tlačítka Daňové informace.

PIC_1125

Obr.: Majetek - 5. strana s otevřeným formulářem pro výběr typu nemovitosti

U karet majetku, které patří mezi "Stavby a bytové jednotky" uvádíme následující informace, potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí:

Obr.: Informace na formuláři Stavby a bytové jednotky

Popis polí:

Územní pracoviště

Výběr z číselníku Územní pracoviště.

Předmět daně ze staveb

Zvolíme předmět daně ze staveb z číselníku Předmět daně ze staveb. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 301.

Datum zápisu vkladu vlastnického práva

Uvedeme datum zápisu vkladu vlastnického práva. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 302.

Název obce

Zvolíme obec z číselníku Obce. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 303.

Kód, Název katastrálního území

Zvolíme název katastrálního území z číselníku Název katastrálního území. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 304 a 305.

Číslo popisné nebo evidenční

Uvedeme číslo popisné nebo evidenční, je-li předmětem daně stavba. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 a).

Číslo jednotky

Uvedeme číslo jednotky podle evidence katastru nemovitostí. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 b).

Stavba na parcele číslo

Uvedeme číslo parcely dle katastru nemovitostí, na níž se stavba uvádí. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 c).

Rok dokončení stavby

Uvedeme rok dokončení stavby. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 d).

Právní vztah

Zvolíme právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 e).

Výměra zastavěné plochy stavby nebo podlahové plochy jednotky

Uvedeme výměru zastavěné plochy. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 306 f).

Právní důvody nároku na osvobození - 1. část (paragraf)

Uvedeme § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Právní důvody nároku na osvobození - 2. část (písmeno paragrafu)

Uvedeme písmeno paragrafu, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Právní důvody nároku na osvobození - 3. část (rozdělení právních důvodů)

Rozdělení právních důvodů, pokud jich zákon pod jedním písmenem obsahuje více. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 g).

Poslední rok osvobození

Uvedeme poslední rok osvobození. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v III. oddílu na ř. 306 h).

Účel užití stavby nebo jednotky

Uvedeme účel užití stavby nebo jednotky. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti jej uvedeme v III. oddílu na ř. 308.

Koeficient 1,22

Zatrhne se v případě, že předmětem daně je jednotka a výše koeficientu je 1,22 (jinak se pro jednotku použije koeficient 1,20). Ř. 310.

Počet nadzemních podlaží

Uvedeme počet nadzemních podlaží, ř. 313.

Výměra podlahové plochy nebytového prostoru

Uvedeme výměru podlahové plochy nebytového prostoru; vyplňuje se pouze u staveb H. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti uvedeme v III. oddílu na ř. 318.

Zvýšení daně podle §11 odst. 5 zákona za 1m2 podlahové plochy nebytového prostoru k podnikání

Pokud je zatrhávací pole zatrženo, počítá se ř. 319 v III. oddílu ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti. Pole zatrhneme pouze v případě, že se jedná o druh stavby H a zároveň se nejedná o zemědělskou prvovýrobu.

Poměr výměry podlahových ploch

Uvedeme poměr výměry podlahových ploch, které podléhají nároku na osvobození. Pokud je nárok na osvobození na celou plochu, uvedeme "1". Ř. 320.

Spoluvlastnický podíl

Uvedeme spoluvlastnický podíl na stavbě nebo jednotce, ř.323 a / b.

Daň

Částka daně z nemovitých věcí. Doplní se automaticky při výpočtu daně z nemovitých věcí skriptem Daň z nemovitosti - export XML.

U karet majetku, které patří mezi Pozemky, uvádíme následující informace, potřebné pro výpočet daně z nemovitých věcí:

pic_1127

Obr.: Informace na formuláři Pozemky

Popis polí:

Územní pracoviště

Výběr z číselníku Územní pracoviště.

Druh pozemku

Zvolí se druh pozemku z číselníku Druh pozemku. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 201.

Kód souborů lesních typů pro druh pozemku C

Zvolí se kód souborů lesních typů pro druh pozemku C z číselníku Kód souborů lesních typů pro druh pozemku C. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 201 u druhu pozemku C.

Datum zápisu vkladu vlastnického práva

Uvede se datum zápisu vkladu vlastnického práva. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 202.

Právní vztah k pozemku vznikl v souvislosti s převodem jednotky

Zatrhávací pole. Ve formuláři k přiznání k dani z nemovitosti se zatrhne v II. oddílu na ř. 203. Platné do r. 2013.

Název obce

Zvolí se obec z číselníku Obce. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 204.

Kód, Název katastrálního území

Zvolí se název katastrálního území z číselníku Název katastrálního území. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 205 a ř. 206.

Parcelní číslo

Uvede se číslo parcely. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 a).

Výměra parcely

Uvede se výměra parcely. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 b).

Právní vztah

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 c).

Výměra zastavěná nemovitými stavbami

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 d).

Nárok na osvobození ve výměře

Zvolí se právní vztah z číselníku Právní vztah. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 f).

Právní důvody nároku na osvobození - 1. část

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e). Ř. 207 e) se uvádí ve třech částech, je to potřebné pro správné vytvoření souboru "*.xml", který se používá při elektronickém zpracování přiznání k dani z nemovitosti.

Právní důvody nároku na osvobození - 2. část

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e).

Právní důvody nároku na osvobození - 3. část

Uvede se § zákona, podle kterého je osvobozeno. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 e).

Poslední rok osvobození

Uvede se poslední rok osvobození. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 207 g).

Popis změn, důvody k uplatnění nároku na osvobození

V dílčím nebo dodatečném DP se uvedou změny, k nimž došlo u pozemku oproti předchozímu DP. Ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti se uvede v II. oddílu na ř. 209.

Spoluvlastnický podíl

Uvede se spoluvlastnický podíl z oddílu II ř. 221 ve formuláři přiznání k dani z nemovitosti. Hodnota čitatele se uvede před lomítko, hodnota jmenovatele za lomítko. Zlomek se uvádí z listu vlastnictví v katastru nemovitosti.

Daň

Částka daně z nemovitých věcí. Doplní se automaticky při výpočtu daně z nemovitých věcí skriptem Daň z nemovitosti - export XML.

Daňové informace lze vymazat stisknutím tlačítka Zrušení.

Pole Daň s částkou vypočetné daně lze přidat na 0. stranu majetku.

Book Contents

Book Index

Doklady (6. strana)

Na této straně se zobrazují prvotní doklady, které byly ke kartě majetku přiřazeny.

pic_3938

Obr.: Majetek - 6. strana s otevřeným formulářem Položka dokladu

Ve Změně karty majetku lze položku smazat nebo editovat pole Datum, Typ položky, Částka a Popis.

Novou položku lze přidat pouze z položky prvotního dokladu:

Book Contents

Book Index

Vytvoření karty majetku

Číslo procesu: MAJ008

Id. číslo skriptu: FMAJ006

Soubor: AssetCreateCard.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k vytvoření karty/karet majetku z položky faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Propojení s prvotními doklady]

Parametry skriptu:

pArticleCode - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód zboží z položky dokladu.

pBook - DH

Kniha majetku, ve které se vytvoří nová karta.

pCategory - 1

Interní číslo Oboru majetku.

pCode1 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 1 z položky dokladu.

pCode2 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 2 z položky dokladu.

pCode3 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 3 z položky dokladu.

pCode4 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 4 z položky dokladu.

pCode5 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 5 z položky dokladu.

pCode6 - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód 6 z položky dokladu.

pContractCode - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Kód zakázky z položky dokladu.

pCostCentre - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Středisko z položky dokladu.

pCountByQuantity - Ne

Ne - vytvoří se 1 karta majetku, Ano - vytvoří se počet karet majetku podle Množství na položce. Parametr se bere v úvahu pouze, pokud Parametr uživatele Inventární číslo zadávat ručně = Ne.

pDevice - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Prostředek z položky dokladu.

pGroup - -

Zkratka Skupiny.

pOfficer - Ano

Ano - na 4. stranu karty majetku se vloží Referent z položky dokladu.

Funkci lze spustit nad položkou faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu.

Pokud je parametr Počet karet podle množství nastaven na hodnotu "Ne", po spuštění funkce se zobrazí karta majetku v režimu Nový. Na kartě majetku jsou přednastaveny informace dle položky/hlavičky prvotního dokladu: Název + Množství, Vstupní cena a Datum pořízení. Na 4. stranu karty majetku se vloží Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Kód zboží, Prostředek a Referent.

Pokud je parametr Počet karet podle množství nastaven na hodnotu "Ano", po spuštění funkce se vytvoří nové karty majetku podle Množství na položce prvotního dokladu a zobrazí se informace o vytvořených kartách. (Vytváření karet podle množství lze použít pouze v případě, že se inventární čísla majetku vytváří automaticky.)

Na 6. stranu karty majetku se vloží odkaz na položku prvotního dokladu (s Typem položky "Z" - Zařazení). Položku prvotního dokladu pak nelze smazat.

Na jedné položce prvotního dokladu lze funkci Vytvoření karty majetku spustit pouze jednou.

Book Contents

Book Index

Přiřazení položky ke kartě majetku

Číslo procesu: MAJ008

Id. číslo skriptu: FMAJ007

Soubor: AssetAddToCard.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k přiřazení položky faktury vydané, faktury přijaté, výdejky, pokladního nebo interního dokladu ke kartě majetku. Po spuštění funkce na položce prvotního dokladu se zobrazí kniha majetku - klávesou Enter vybereme kartu majetku, ke které chceme položku přiřadit. Po odsouhlasení dotazu se na 6. stranu karty majetku vloží odkaz na položku prvotního dokladu.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Propojení s prvotními doklady]

Parametry skriptu:

pTypeOfItem - N

Typ přiřazení položky.

Book Contents

Book Index

Přehled přiřazených dokladů k majetku

Číslo procesu: MAJ008

Ident. číslo sestavy: SMAJ020

Soubor: Asset_LinkedDoc.AM

Popis sestavy: Přehled o připojených položkách prvotních dokladů z 6. strany karty majetku s vybranými typy (zařazení, zvýšení ceny, změna ceny, vyřazení, k dalšímu zpracování, informační).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazený majetek.

Selection - 111111

Výběr změn, které se mají zobrazit.

SubTitle

Podtitulek.

SumAmount - Ano

Ano - zobrazí sumu za typ položky.

Asset_LinkedDoc

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu karty majetku je možné přiřazovat dokumenty a odkazy na jiné doklady v rámci IS K2. Bližší popis je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Majetek

Kniha a karta ve stavu Prohlížení:

Alt+F2

0. a 1. strana:

Potvrzení hlavičky majetku

.

Na rozdíl od ostatních dokladů si nepamatuje datum potvrzení.

2. strana:

Odpisování položek majetku. Nastaví příznak 'O'.

Ctrl+F2

0. a 1. strana:

Odpotvrzení

hlavičku majetku.

2. strana:

Ododepsání odpisů majetku (rušení)

.

Ruší příznak 'O' na položce.

Ctrl+F3

Zvýšení ceny - zvýší vstupní cenu majetku (technické zhodnocení).

Obr.: Zadání zvýšení ceny (technického zhodnocení)

Ve formuláři zadáme částku zvýšení, datum zvýšení, kontaci pro zaúčtování a popis. Po odsouhlasení se přepočítájí odpisy od data zvýšení ceny. Historie zvýšení ceny je v položkách všech plánů na 2. straně pod typem položky 'D'.

Ctrl+F4

Změna vstupní ceny majetku.

Ve formuláři zadáme částku změny, datum změny, kontaci pro zaúčtování a popis. Po odsouhlasení se přepočítají odpisy od data změny ceny. Historie změny ceny je v položkách každého plánu na 2. straně pod typem položky 'C'.

Ctrl+F6

 

Funkce nazvaná Akce umožňuje:

  • Zvýšit nebo změnit cenu na kartě majetku nebo majetek vyřadit.
  • Přidat položku (kód) na 4. stranu karty majetku.

 

  • Rozložit soubor majetku - buď podle vstupní ceny (rozdělí na dvě části), nebo podle počtu položek souboru (na zadaný počet se stejnou cenou), a to k zadanému datu. V příslušném poměru cen se rozdělí i jeho položky (odpisy) na 2. straně. Rozdělením vzniknou nové karty majetku s novým identifikačním číslem, ale stejným inventárním číslem. Pracuje se s nimi jako se samostatnými kartami. Informace, ze kterého majetku vznikly, je daná ikonou a inventárním číslem (pic_246i.png - původní karta, pic_245i.png - nově vytvořená karta).

 

  • Přerušit odpisování majetku pro zvolený rok a zvolený plán. Před přerušením odpisování musí být daný rok rozložen.

F8

Storno - majetek vložený do knihy majetku není možné vymazat, pouze ho můžeme stornovat. Stejnou klávesou se u stornovaného majetku provede odstornování.

Ctrl+F8

Vyřazení - provede vyřazení majetku

(příznak

'V').

Obr.: Formulář pro vyřazení majetku

  • Prodejní cena - není povinné pole.
  • Popis - uvedeme bližší popis.
  • bez odpisu k datu vyřazení - zatrhneme v případě, že se nemá vytvořit poslední odpis k datu vyřazení.

 

Provedením akce se do hlavičky majetku (na 1. straně) doplní ikona

pic_312i.png a informace o vyřazení a na 2. straně se vytvoří položky typu 'V', případně se upraví odpis daňového plánu podle zadaných podmínek ve vstupním okně této funkce.

U vyřazených majetků provede

Odvyřazení - zruší datum a typ vyřazení a pokud ještě položky nebyly zaúčtovány, vymaže je. U daňového plánu vrátí zpátky původní odpisový plán.

Ctrl+
Shift+F6

Další plány - provede přidání dalšího plánu k původní kartě majetku. Pokud je ve Volbě typů plánů nastaven Typ plánu 3, vytvoří novou kartu, která má stejný druh a nové číslo. Pracuje se s ní jako se samostatnou kartou. Informace, rozdělením kterého majetku vznikla, je v inventárním čísle, kde je uveden druh a číslo původního majetku. Plány se vytvoří podle přednastavených informací v použitém oboru majetku s tím, že je lze měnit, případně nechat jen jeden plán.

Ctrl+
Shift+F4

Odpojení/Připojení - pokud má uživatel v Parametrech uživatele zapnuto Inventární číslo zadávat ručně, může pomocí této funkce změnit stávající číslo majetku.

Pouze 2. strana:

Alt+F7

Rozložení roku do period.

Ctrl+F6

Spouští funkci:

  • Akce - ve stavu Prohlížení.
  • Přidání položky - ve stavu Změna.

Book Contents

Book Index

Zvýšení a změna ceny

Zvýšit vstupní cenu lze klávesami Ctrl+F3, změnit cenu lze klávesami Ctrl+F4Prohlížení nebo ve Změně na 2. straně karty majetku. Pro každý plán zvlášť lze provézt klávesou Insert. V obou případech po zadání částky zvýšení (změny) a data zvýšení (změny) ceny se nově přepočtou zbylé neodepsané položky podle stávajících odpisových plánů. Rozdíl mezi zvýšením ceny a změnou ceny je ten, že program při zvýšení ceny u daňových plánů vypočítá odpisy vždy z koeficientu pro zvýšenou vstupní cenu. V případě změny ceny program zachová stávající způsob odpisování.

Obr.: Formulář Zvýšení ceny majetku

Book Contents

Book Index

Vyřazení karty majetku

Při vyřazení majetek nejprve vyřadíme z evidence majetku a potom vyřazení zyúčtujeme. Vyřazení můžeme provést několika způsoby:

Ve vstupním formuláři funkce zadáme potřebné informace:

Obr.: Formulář Vyřazení majetku

Vyřazenému majetku se nastaví příznak 'V' a na 1. stranu inventární karty se zapíše, ke kterému dni byl majetek vyřazen z evidence a jakým způsobem. Na 2. straně v položkách daňových i účetních se vytvoří nový záznam typu 'V'k datu vyřazení.

Akce Vyřazení majetku je vratná, takže stejnou kombinací kláves lze provést i Odvyřazení majetku. Protože u vyřazeného majetku již nelze odepisovat nebo ododepisovat periody, je nutné v případě, že je potřeba změnit datum vyřazení, nejprve majetek odvyřadit. Tím se znovu přepočítají zbylé odpisy a majetek se dostane do stavu před vyřazením. Následně s novým datem majetek vyřadíme. Pokud však bylo původní vyřazení již zaúčtované, položky z 2. strany karty majetku nezmizí, ale pouze se vynulují. Vytvořený účetní doklad je nutno stornovat.

Pokud potřebujeme vyřadit jen část karty majetku, provedeme na kartě nejdříve rozložení souboru majetku (viz kap. Rozložení souboru majetku) – odebereme část, kterou chceme vyřadit. Rozložením se vytvoří nová karta a tu vyřadíme.

Book Contents

Book Index

Zrušení blokace majetku

Při blokování majetku k určitému datu funkcí Blokace period se současně zablokují i položky v kartách majetku. V tomto případě nelze v zablokovaných periodách provádět jakékoliv změny ani vkládat další položky. Ve výjimečných případech, kdy je nutno zasáhnout i do těchto period, lze funkcí Zrušení blokace - Majetek kartu majetku odblokovat.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Majetek

pic_1107

Obr.: Kniha Majetek - hromadné akce nad knihou

Všechny tyto akce pracují buď na kartách, označených hvězdičkou, nebo na kartách majetku vložených do kontejneru.

Potvrzení

Potvrzení na prvních stranách karet majetku.

Potvrzení bez odmazání

Totéž, avšak upravené karty se neodmažou z kontejneru.

Odpotvrzení,

S kartami majetku lze opět pracovat, údaje na kartách je možné měnit.

Storno, Odstorno

Stornovat lze pouze karty, které nejsou odepisované.

Změna záznamu

pic_1109

Obr.: Hromadná změna majetku - nabídka možností

Pomocí této nabídky hromadných změn je možné změnit vybraná pole. Je nutné mít na paměti, že pokud měníme tímto způsobem pole, která mají vliv na odpisování, program neprovede automaticky přepočet odpisů. V tom případě je nutno v dalším kroku tento přepočet vyvolat (viz Zpracování odpisů).

Změna práva na záznam

Akce se používá pouze při rozlišování práv na jednotlivé karty majetku a souvisí s přidělováním skupinových práv.

Vložení poznámky, Výmaz poznámky

Možnost hromadného vložení poznámky z nabídky v číselníku. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Hromadná likvidace a účtování

Likvidace a zaúčtování položek majetku (zařazení, odpisy, ...). Ve vstupním formuláři je třeba zadat Datum od - do.

pic_1108

Obr.: Hromadná likvidace a účtování

Vyřazení, Rušení vyřazení

Možnost současného vyřazení více karet majetku najednou.

Zpracování odpisů

Tato funkce je popsána podrobněji v části Formulář - Hromadné akce - Zpracování odpisů.

Přidání položky

Tato funkce je popsána podrobněji v části Formulář - Hromadné akce - Přidání položky.

Připojení/Odpojení

pic_1110

Obr.: Hromadná změna - možnost hromadné změny inventárního čísla

V případě, že má uživatel v Parametrech uživatele zatrhnutou volbu Inventární číslo zadávat ručně, umožní mu tato hromadná akce sdružit pod jedno inventární číslo více karet majetku.

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce - Zpracování odpisů

Obr.: Hromadné akce - Formulář Menu modulu Majetek - Zpracování odpisů

Popis funkcí:

Odpisování,
Rušení odpisů

Na vyfiltrovaných záznamech program odepíše všechny položky z 2. strany karty majetku od poslední odepsané do periody, zadané ve formuláři. Při rušení odpisů program naopak zruší všechny příznaky odepsání na všech položkách 2. strany karty až do periody, zadané ve formuláři.

pic_1111

Obr.: Zadání periody odepisování

Odpotvrzení položek

Tato volba umožňuje odpotvrdit (odblokovat) potvrzené položky.

Pozn.: Potvrzování položek se již nepoužívá, funkce pro odpotvrzení položek zůstává kvůli položkám potvrzeným v minulosti.

Vytvoření ročních odpisů

Na vyfiltrovaných záznamech tato funkce přepočítá znovu všechny částky odpisů na 2. straně karty majetku, vynechá ty, které jsou již odepsané.

pic_1112

Obr.: Formulář pro zadání přepočtu majetku

Vytvoření měsíčních odpisů

Na vyfiltrovaných záznamech program vytvoří z ročních částek, evidovaných na 2. straně karty majetku, měsíční odpisy podle zadaného roku, rozložení a plánu.

Obr.: Formulář pro zadání rozložení majetku

Naplnění kontací

Funkce je určena k tomu, aby dokázala doplnit kontace do položek na 2. straně karty majetku na vyfiltrovaných záznamech. Výběr kontací, období i výběr položek se zadává ve vstupním formuláři.

pic_1113

Obr.: Formulář pro vložení kontací

Přerušení odepisování

Do vybraných majetků vloží položky odpisů pro zadaný rok s nulovou hodnotou a stávající odpisy se posunou o rok. (Před přerušením odpisování musí být daný rok rozložen.) Částka odpisu se nesmí vynulovat ručně, odpisy v dalších letech by pak nemusely být korektní! Vždy je třeba použít akci Přerušení odpisování.

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce - Přidání položky

Pomocí této akce je možno přidat na 4. stranu karty zvolenou položku. Této akce se využije při zadávání podmínek účtování či lokalizaci majetku ve firmě apod. Požadované údaje se zadávají do vstupního formuláře. Když je nutno položku přidat do již odepsané periody, musí být v Parametrech uživatele zatrhnutý parametr Přidání položky - změna kontace do odepsaného období.

pic_1115

Obr.: Formulář Hromadné přidání položky majetku

Book Contents

Book Index

Sestavy nad majetkem

Book Contents

Book Index

Inventární karta

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ004

Soubor: ZAR_DOK01.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

Retirement - Ne

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

ZAR_DOK01_1

Book Contents

Book Index

Inventurní soupis majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ009

Soubor: ZAR_INSOU.AM

Popis sestavy: Výpis majetku - podklad pro inventury.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

GR1

1. pole pro seřazení. Pokud je prázdné, po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro výběr setřídění.

GR2

2. pole pro seřazení.

GR3

3. pole pro seřazení.

GroupPageFooter - Ano

Ano - zobrazí patičku na konci skupiny.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ne

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PageFooter - Ano

Ano - patička na každé straně.

ResetNumberEveryPage - Ano

Ano - číslování položek nuluje na každé straně.

Retiremented - Ne

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TextGR1

Popis 1. pole pro seřazení.

TextGR2

Popis 2. pole pro seřazení.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Book Contents

Book Index

Protokol o zařazení majetku do užívání

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ005

Soubor: ZAR_ZARAD.AM

Popis sestavy: Protokol o zařazení majetku do užívání.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_ZARAD

Book Contents

Book Index

Protokol o vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ006

Soubor: ZAR_VYRAD.AM

Popis sestavy: Protokol o vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

RetirReason_NoteType

Typ poznámky pro Důvod vyřazení. V poli Důvod vyřazení se vytiskne text z první poznámky zadaného typu.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_VYRAD

Book Contents

Book Index

Přehled změn majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ012

Soubor: ZAR_SEZ04.AM

Popis sestavy: Přehled o vybraných změnách (změna ceny, zvýšení ceny, změna střediska, zodpověd. osoby,…).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazený majetek.

Selection - 0000000000

Výběr změn, které se mají zobrazit.

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Výpis majetku - základní

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ007

Soubor: ZAR_SEZ01.AM

Popis sestavy: Výpis karet majetku, ceny, odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AutoGrowName - Ne

Ano - název majetku se zobrazí celý na více řádcích.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ano

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SmallAssets - Ne

Ano - místo oprávek a odpisů se tiskne referent, umístění a pracoviště.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena

Book Contents

Book Index

Výpis majetku - šířka

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ008

Soubor: ZAR_SEZ01S.AM

Popis sestavy: Výpis karet majetku, ceny, odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ano

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SmallAssets - Ne

Ano - místo oprávek a odpisů se tiskne referent, umístění a pracoviště.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku 2 (XL)

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku s širšími možnostmi setřídění (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

GR1 - TRIDA;Zkr

1. pole pro seřazení.

GR2 - Majetek

2. pole pro seřazení.

GR3

3. pole pro seřazení.

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Plan - 1

1 - ve sloupci Akt. cena se zobrazí cena 1. plánu (2 - akt. cena 2. plánu).

Plan1Name

Název 1. plánu.

Plan2Name

Název 2. plánu.

ReportName

Název sestavy.

SubTitle

Podtitulek.

SupressDetail - Ne

Ano - nezobrazí informace o inventáři.

SupressGR2 - Ne

Ano - nezobrazí GR2.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TextGR1 - Obor

Popis 1. pole pro seřazení.

TextGR2 - Druh

Popis 2. pole pro seřazení.

Vyrazene - Ano

Ano - i vyřazené záznamy v daném období.

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Porovnání odpisů / plánů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ013

Soubor: ZAR_SEZ02.AM

Popis sestavy: Porovnání plánů daňových a účetních odpisů za vybrané období. Pokud ve vstupním formuláři Období zatrhneme Odpisy majetku, porovnávají se vytvořené odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ne

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypePlan - U

Typ plánu pro setřídění.

TypePlan1 - D

Typ plánu 1.

TypePlan2 - U

Typ plánu 2.

TypeSort - 100

Typ setřídění.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Retiremented - Ano

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

YearlyDeprec - Ne

Ne - porovná plán, Ano - porovná skutečně odepsané.

Book Contents

Book Index

Přehled doby odepisování majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ011

Soubor: ZAR_DOB.AM

Popis sestavy: Přehled doby odepisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Typ setřídění.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

ZAR_DOB