Book Contents

Book Index

Nastavení nákupu

V části Nastavení nákupu je možné vyvolat jednotlivé knihy a formuláře, ve kterých přednastavujeme údaje nezbytné pro práci s modulem Nákup.

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Základní data - Nastavení nákupu

Vzory objednávek:

Vyvoláním této funkce se zobrazí kniha Obecné vzory. Výběrem vzoru objednávky (najetí pravítka na příslušnou položku a stisknutím klávesy Enter) lze vytvořit novou objednávku ze vzoru.

Další nastavení nákupu:

Nastavení Parametrů uživatele, Parametrů mandanta, je popsáno v příslušných podkapitolách části Správce. Nastavení Knih nákupu a Skladů v kapitolách Nákup a Sklad.

Book Contents

Book Index

Knihy nákupu

Doklady nákupu se evidují a člení do knih nákupu. Evidence knih se nachází v tabulce Knihy nákupu. Knihy umožňují ještě podrobnější dělení prostřednictvím období. Hormadné změny nad knihami j emožné provádět pomocí skriptu PurchaseBooksBulkChange.pas.

Obr.: Kniha Knihy nákupu

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Obr.: Knihy nákupu - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_3461

Obr.: Knihy nákupu - Výchozí nastavení

Popis polí:

Typ daně

Typ daně faktury - výběr z tabulky Typy daní.

Typ plánu

Pčednastavení typu plánu pro doklady. Bližší popis v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol objednávky vydané.

Dvojí potvrzování příjemek

Je-li volba aktivována, příjemky se potvrzují dvakrát. První potvrzení provede fyzický přípis zboží do skladové evidence (pole "CFPrip"- Přijato), avšak není možné s ním ještě disponovat. Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou pic_740i. Teprve druhé potvrzení příjemky provede příjem do volné dispozice na sklad. Z účetního hlediska je u příjemek tedy rozhodující datum prvního potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení příjemky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech výdejních položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na 2. straně příjemky ve stavu Změna).

Sklad

Přednastavení skladu pro příjemky.

Zóna

Přednastavení zóny skladu pro příjemky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného skladu.

Kontace zálohy

Kontace zálohy - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet MD zálohy

Účet netta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Účet D zálohy

Účet brutta zálohy - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Konstantní symbol

Konstantní symbol, který se bude automaticky dosazovat do přijatých faktur pro danou knihu nákupu.

Kniha zálohy

Kniha, ve které se vytvoří záloha k objednávce. Do nové zálohy se vloží hodnoty (kontace, účty, typ daně...) na základě nastavení knihy uvedené v tomto poli.

Pokud je pole prázdné, záloha se vytvoří ve stejné knize jako objednávka.

Typ daně zálohy

Typ daně zálohy - výběr z tabulky Typy daní. Tento typ daně se předvyplní do zálohy, pokud není zapnut parametr Typ daně u záloh z objednávky.

Typ daně u záloh z objednávky

Přednastavení typu daně u záloh při vytváření zálohy z objednávky. Je-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z objednávky. Není-li volba zatržena, předvyplní se typ daně na záloze z knih nákupu.

Při potvrzení objednávky vydané potvrdit také podřízené potvrzení dodání

Volba umožní při potvrzení Objednávky automaticky potvrdit i vyjmenované podřízené doklady. Pokud se potvrzení nezdaří (např. uživatel nemá právo), tak program zobrazí hlášení, že hlavička obsahuje nepotvrzený doklad.

Středisko

Přednastavení střediska pro doklady.

Kontace faktury

Kontace faktury - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Kontace příjemky

Kontace příjemky - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet

Závazkový účet pro zaúčtování faktur přijatých. Výběr z knihy Účetní rozvrh. Je-li účet zadán, dosazuje se do pole Účet ve faktuře přijaté.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat doklad nákupu, u něhož existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a účtovanou částkou.

Ignoruj ceny příjmu

Přednastavení volby pro příjemky.

Je-li volba na příjemce aktivována, pak se skutečná cena příjmu ignoruje a příjmy se ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Spotřební daň - faktura

Zatržením pole zajistíme, že každá nová faktura vytvořená v této knize bude mít zatrženo pole Spotřební daň.

DIČ vlastní firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské ceníky

Proč jsme se rozhodli funkcionalitu řešit?

Dodavatelské ceníky slouží ke združení dodavatelských cen jednoho dodavatele s ohledem na rozdělení na vlastní firmy (díky zařazení ceníků do Knih dodavatelských ceníků) a s možností dalšího omezení platnosti těchto cen.

Jak to funguje?

Záznam dodavatelského ceníku je doklad, který vzniká do konkrétního období a knihy. Ceník je tedy platný pouze pro konkrétní vlastní firmu. Kromě vlastní firmy lze platnost cen v ceníku omezit na časové období, pro konkrétní knihy nákupu a střediska. Položkou dodavatelského ceníku je záznam dodavatelské ceny. Nejsou-li již existující záznamy dodavatelských cen přiřazeny do ceníků, pak figurují samostatně a nelze je účinně omezovat.

Knihy dodavatelských ceníků

Pro tvorbu dodavatelských ceníků je zapotřetí nejdříve definovat Knihy dodavatelských ceníků. Popis práce s knihami, princip a popis nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Book Contents

Book Index

Doklad dodavatelského ceníku

Záznam ceníku vytváříme v knize Dodavatelské ceníky standardně klávesou Insert. Jelikož je ceník doklad, zařazený do knih patřících konkrétní vlastní firmě, je tento ceník platný pouze pro objednávky vystavené ve stejné vlastní firmě.

Popis dokladu
Základní údaje

Dodavatelský ceník

Číslo (identifikace) dodavatelského ceníku.

Dodavatel

Dodavatel, pro kterého je ceník platný. Jedná se o povinné pole.

Měna

Měna, pro kterou je ceník platný a ve které jsou nákupní ceny definovány. Měna se přenáší do záznamů dodavatelských cen a tam ji již nelze změnit.

Platnost od, Platnost do

Datumová platnost ceníku. Datumy se přenášejí do záznamů dodavatelských cen a tam je již nelze změnit.

Pozn.: Datumové ceny se aplikují pouze v případě, že je v Parametrech mandanta aktivována volba Datumové ceny zboží používat on-line

Platnost pro knihy

Omezení platnosti ceníku na vybrané knihy nákupu.

Platnost pro střediska

Omezení platnosti ceníku na vybraná střediska.

Položky

Položkou dodavatelského ceníku jsou dodavatelské ceny. Dodavatelskou cenu lze vytvořit jako položku přímo v ceníku, ale také samostatně na kartách v knize Zboží a v knize Dodavatelů/Odběratelů. Jsou-li záznamy dodavatelských cen tvořeny v knize Zboží nebo v knize Dodavatelů/Odběratelů, pak jsou implicitně vytvořeny bez napojení na konkrétní ceník. K požadovanému ceníku je možno je připojit - výběrem ceníku.

Podrobný popis dodavatelských cen a jejich aplikace do položek nákupu je v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly / Zboží / Karta zboží / Dodavatelské ceny.