Book Contents

Book Index

Přechod na jiné hospodářské období

Hospodářské období je podle zákona o daních z příjmů i podle zákona o účetnictví vždy 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo jde o tzv. hospodářský rok, který začíná vždy počátkem jiného měsíce než je leden.

Existují dvě možnosti přechodu na hospodářské období:

Book Contents

Book Index

Nastavení účetního období

Tato funkce se používá pouze v případě, že mandant přechází na hospodářský rok na základě zákona o daních z příjmů nebo zákona o účetnictví. Do formuláře zapíšeme periodu, která je počátkem nového hospodářského roku, datum vzniku společnosti a označíme případ, kdy vznikne období delší než kalendářní rok.

Obr.: Formulář Nastavení účetního období

Book Contents

Book Index

Zkrácené přechodné období

Jedná se o přechod z kalendářního účetního období na hospodářské. Zkrácené přechodné období trvá méně než 12 měsíců, např. od ledna 2018 do srpna 2018 (v případě, že nové hospodářské období začíná 1.9.2018).

Zvýšení ceny ve zkráceném období:

Doporučujeme zvyšovat cenu ještě před přechodem na nové období, např. v uvedeném příkladě do srpna, a pak přejít na nové období. Pokud by mělo být zvýšení ceny po srpnu, je nutné nejdříve přejít na nové období a pak už zvyšovat cenu v novém hosp. období.

Postup při přechodu na hosp. období např. od 1.9.2018:
 1. Máme vytvořeny standardní odpisy a roční částky rozložené do period (měsíců). Nesmíme mít odepsané všechny periody do konce původního roku (alespoň prosincová perioda musí zůstat neodepsaná).
 2. Před přechodem na hosp. období (tzn. do konce srpna 2018) je potřeba provést všechny potřebné změny na kartě majetku – zvýšení, změnu ceny, případně vyřazení.
 3. V číselníku Periody musí být vytvořeny periody pro nový hospodářský rok (tzn. min. do srpna 2019).
 4. Nastavení účet. období (nabídka Majetek – Hospodářský rok – Nastavení účet. období) nastavíme datum začátku nového účetního období (tzn. září 2018).
 5. Přechod na nové účetní období provedeme spuštěním skriptu Majetek - přechod na jiné hosp. období (MAJ_PRECH.PAS) v knize majetku.

Automaticky se s datem 31.8.2018 vytvoří položka typu 'R' s částkou rovnou polovině původní roční částky (pro daň. plán). V případě plánu, který se neodepisuje jednou ročně (jiný než daňový plán) se částka napočte jako suma jednotlivých odpisů – položek ke konci zkráceného období.

Book Contents

Book Index

Prodloužené přechodné období

Prodloužené přechodné období trvá více než 12 měsíců, např. od ledna 20017 do března 2018 (v případě, že nové hosp. období začíná 1.4.2018).

K 31.3.2018 se automaticky vytvoří položka typu 'R' s částkou rovnou původní roční částce v roce 2017 (pro daň. plán). Zároveň zmizí roční položka pro rok 2004 (tzn. nastane posun). V případě plánu, který se neodepisuje jednou ročně (jiný než daňový plán) se částka napočítá jako suma jednotlivých odpisů – položek ke konci prodlouženého období.

Zvýšení ceny v prodlouženém období:

Provedeme všechny změny do března 2018 a teprve pak přejdeme na nové období.

Postup při přechodu na hosp. období např. od 1.4.2018:
 1. Máme vytvořeny standardní odpisy a roční částka 2017 a 2018 je rozložená do period (měsíců). Nesmíme mít odepsané všechny periody do konce původního roku (alespoň prosincová perioda musí zůstat neodepsaná).
 2. Do března 2018 provedeme všechny potřebné změny na kartě majetku – zvýšení, změna ceny, případně vyřazení.
 3. V číselníku Periody musí být vytvořeny periody pro nový hospodářský rok (tzn. min. do března 2019).
 4. Nastavení účet. období (nabídka Majetek – Hospodářský rok – Nastavení účet. období) nastavíme datum začátku nového účetního období (tzn. duben 2018).
 5. Přechod na nové účetní období provedeme spuštěním skriptu Majetek - přechod na jiné hosp. období (MAJ_PRECH.PAS), který má nastaven parametr ProdlObdobí = "Ano".

Skript Majetek - přechod na jiné hospodářské období lze spustit na celé knize nebo na kontejneru. Implicitně je nastaveno zkrácené přechodné období. Nebere do úvahy karty majetku, které jsou stornované nebo vyřazené.

Nastavení úč. období:

Implicitně je nastaveno datum první periody. Pokud proběhne celý výše popsaný postup a z nějakých důvodů bude potřeba provést opravy do staršího období, nebo bude zadáno špatné datum jako počátek úč. období, lze stav vrátit zpět zadáním data první periody (do Nastavení účet. období) a na kartách majetku přepočítat roční částky (Formulář - Hromadné akce – Zpracování odpisů – Vytvoření ročních odpisů). Pak musíme provést potřebné změny a znovu provést přechod na nové (správné období).

Book Contents

Book Index

Prodloužené účetní období

Book Contents

Book Index

Při vzniku firmy
Postup:
 1. Standardním způsobem vytvoříme odpisy.
 2. Do parametru Nastavení účet. období zadáme datum vzniku firmy.
 3. Spustíme skript MAJ_PRODL.PAS.

Zvyšujeme-li (měníme) ceny v prvním roce, měníme je na standardně vytvořených odpisech ještě před prodloužením období.

Skript hlídá datum vzniku firmy a nepovolí období delší než 15 měsíců. Označí "Prodloužené období pro 1. rok" v Nastavení úč. období, což je důležité pro další vytváření odpisů. Označení se nesmí zrušit!

Zrušit se naopak musí v případě zpětných oprav (např. při neprovedení zvýšení ceny v prvním roce původních odpisů). V takovém případě zrušíme označení Prodloužené období pro 1. rok a přepočítáme odpisy znovu od začátku (Formulář - Hromadné akce – Zpracování odpisů – Vytvoření ročních odpisů). Pak provedeme požadované zvýšení a znovu spustíme skript MAJ_PRODL.PAS.

Book Contents

Book Index

Při zániku firmy

Při zániku firmy lze použít skript jako při přechodném prodlouženém období (MAJ_PRECH.PAS), ale nehlídá se délka prodlouženého období (15 měsíců).