Book Contents

Book Index

Skonto

Skonto slouží k poskytování slev, které souvisí se zaplacením faktur v určité časové lhůtě, a to jak v prodeji, tak v nákupu.

Ve funkci Parametry skonta nastavíme parametry pro prodej a nákup. Funkci spustíme ze stromového menu Finance - Skonto.

Pro jednotlivé zákazníky a dodavatele můžeme na kartě Dod./Odb. definovat platební podmínky (procentuální slevy), které se pak uplatní při úhradě ve stanovené lhůtě (ta se vztahuje k datu vystavení faktury). Na zakázkách / objednávkách a na fakturách můžeme platební podmínky změnit.

Po zaplacení faktur ve stanovené lhůtě se skonto uplatní pomocí funkcí Uplatnění skonta - prodej a Uplatnění skonta - nákup, které lze spustit ze stromového menu Finance - Skonto nebo nad vybranými fakturami přes Formulář - Hromadné akce. Ve vstupním formuláři funkce lze vytisknout automatickou sestavu Seznam faktur - skonto.

Skonto se uplatňuje korekčními interními doklady - jedním dokladem se doplatí faktury a druhým dokladem se uplatní skonto. Tyto doklady nelze ručně odpotvrdit.

Na korekčním interním dokladu lze vytisknout sestavu Skonto - Opravný daňový doklad (INT_DOC03.AM).

Uplatněné skonto můžeme zrušit funkcí Storno uplatnění skonta, kterou spustíme nad vybranými fakturami přes Formulář - Hromadné akce.

Na zakázkách a objednávkách lze pomocí funkce Aktualizace platebních podmínek na zakázkách a objednávkách (Skonto_change_by_baz.PAS) aktualizovat platební podmínky dle karty Dod./Odb..

Book Contents

Book Index

Nastavení skonta

Před vlastním uplatněním skonta je třeba nastavit:

1. Knihu interních dokladů, ve které budeme uplatňovat skonto. Ve výchozím nastavení knihy zadáme:

pic_3786

Obr.: Nastavení Knihy interních dokladů pro uplatnění skonta

2. Kartu interního dokladu pro uplatnění skonta - zvlášť pro prodej a nákup (číselník otevřeme ze stromového menu Účetnictví - Interní doklady - Karty interních dokladů). V kartě pro prodej zadáme Účet D = "568xxx", v kartě pro nákup zadáme Účet MD = "668xxx".

pic_3787

Obr.: Karta interního dokladu pro uplatnění skonta - prodej

3. Parametry skonta - zvlášť pro prodej a nákup. Spouští se ze stromového menu Finance - Skonto - Parametry skonta.

pic_3788

Obr.: Parametry skonta - Prodej

Popis parametrů:

Tolerance ve dnech

Zpracují se i faktury zaplacené daný počet dnů po termínu skonta.

Tolerance v procentech

Zpracují se i faktury zaplacené v jiné částce než dle podmínek skonta - tolerance daná procentem.

Tolerance částky

Zpracují se i faktury zaplacené v jiné částce než dle podmínek skonta - tolerance daná částkou. Pokud je současně zadán parametr Tolerance v procentech, nebere se hodnota tohoto parametru v úvahu.

Zpracovat i přeplacené faktury

Pokud je zapnuto, zpracují se i faktury, které jsou přeplacené, jsou na nich skonto podmínky a skonto nebylo uplatněno.

Zpracovat přeplacené faktury bez ohledu na toleranci

Pokud je zapnuto, zpracují se i faktury, které jsou přeplacené o částku větší než nastavená tolerance.

Korekce s aktuálním datem

Pokud je zapnuto, skonto interní doklady se vystaví s aktuálním datem. Pokud je vypnuto, doklady se vystaví s datem dle poslední platby faktury.

Datum UZP dle Data účetního případu

Pokud je zapnuto, Datum UZP na skonto interním dokladu je shodné s Datem účetního případu, jinak je nulové. Parametr se bere v úvahu, pouze pokud je vypnut parametr Korekce s aktuálním datem.

Povolit změnu částky skonta

Pokud je zapnuto, lze ve formuláři Uplatnění skonta editovat částku ve sloupci Skonto.

Hromadné uplatnění skonta

Pokud je zapnuto, jedním dokladem se uplatní skonto pro všechny faktury vystavené na stejnou firmu a ve stejné měně.

Seskupit firmy podle fakturačních adres

Pokud je zapnuto a současně je zapnut parametr Hromadné uplatnění skonta, firmy se seskupí podle fakturačních adres na fakturách.

Kniha skonto interních dokladů

Kniha interních dokladů, ve které se vytvoří skonto doklady.

Karta interních dokladů

Karta interních dokladů, která se vloží do položek skonto interního dokladu.

Dodatek

Dodatek s předdefinovaným textem, který se vloží do Textu patičky skonto interních dokladů. Pokud text není předdefinován, vloží se do dokladu text "Důvod opravy: Skonto".

Změnit typ daně

Pokud je zapnuto, při uplatnění skonta se k fakturám s typem daně "TU" vytvoří korekční doklad s typem daně "TV", k fakturám přijatým s typem daně "TK" se vytvoří korekční doklad s typem daně "T2".

Book Contents

Book Index

Nastavení platebních podmínek, fakturace

Prodej:

Příklad: Zákazník má nárok na skonto ve výši 2 % v případě, že za zboží zaplatí do 5 dní, a 1 % v případě, že zaplatí do 8 dní od data vystavení faktury. Zákazník odebere zboží v celkové hodnotě 15.000,- Kč + 20% DPH. Fakturu uhradí 3 dny po vystavení faktury.

PIM_465

Obr.: Formulář Definice platebních podmínek

Pozn.: Skonto je možné počítat nejen z Brutto částky faktury, ale také z Netto částky. Způsob výpočtu skonta volíme přímo ve formuláři pro definici platebních podmínek (pole Skonto z netto částky).

PIM_466

Obr.: Nadefinované platební podmínky pro skonto 2 % a 1 %

pic_2004

Obr.: Faktura vydaná - 6. strana

Nákup - postup je analogický s prodejním skontem:

Book Contents

Book Index

Uplatnění skonta

Book Contents

Book Index

Skonto pro prodej

Příklad: Zákazník má nárok na skonto ve výši 2 % v případě, že za zboží zaplatí do 5 dní, a 1 % v případě, že zaplatí do 8 dní od data vystavení faktury. V průběhu měsíce zákazníkovi fakturujeme 3 dodávky, z toho 1 v režimu přenesení daňové povinnosti. Všechny faktury zákazník zaplatí do 5 dnů po vystavení faktur.

Postup uplatnění skonta:

PIM_468

Obr.: Vstupní formulář Uplatnění skonta

pic_3789

Obr.: Automatická sestava Seznam faktur - skonto

pic_2023

Obr.: Interní doklad - doplacení faktur - 2. strana

pic_3790

Obr.: Interní doklad - uplatnění skonta - 2. strana

pic_2002

Obr.: Položka interního dokladu - uplatnění skonta - plnění s DPH

pic_2003

Obr.: Položka interního dokladu - uplatnění skonta - plnění bez DPH (např. režim PDP)

pic_3804

Obr.: Sestava Opravný daňový doklad

Poznámky:

Zaúčtování - 1. interní doklad - platba faktur(y):

Korekční interní doklad - platba faktury

395/311

částka Brutto

Zaúčtování - 2. interní doklad - uplatnění skonta:

Korekční interní doklad - Netto

395/568

mínus částka Netto

Korekční interní doklad - DPH

395/343

mínus částka DPH

Book Contents

Book Index

Skonto pro nákup

Postup uplatnění skonta je analogický s prodejním skontem:

Pokud se uplatňuje skonto k přijatým fakturám s typem daně, pro který se vytváří samovyměření DPH (např. nákup v režimu přenesení daňové povinnosti, pořízení z EU...), k internímu dokladu, kterým se uplatňuje skonto, se automaticky vytvoří samovyměření DPH.

Zaúčtování - 1. interní doklad - platba faktur(y):

Korekční interní doklad - platba faktury

321/395

částka Brutto

Zaúčtování - 2. interní doklad - uplatnění skonta:

Korekční interní doklad - Netto

668/395

mínus částka Netto

Korekční interní doklad - DPH

343/395

mínus částka DPH

Book Contents

Book Index

Skonto - Opravný daňový doklad

Číslo procesu:FIN007

Ident. č. sestavy: SFIN034

Soubor: INT_DOC03.AM

Popis sestavy: Skonto - Opravný daňový doklad tiskne korekční interní doklady vytvořené funkcemi Uplatnění skonta - prodej a Uplatnění skonta - nákup. Sestava se dá vytisknout pouze nad interním dokladem, který má zatržen příznak Skonto a není platbou faktury.

Adresa ve stromu: [Finance] [Skonto]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

Axes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

BusinessRegister - Ano

Ano - zobrazí obchodní rejstřík.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - vytiskne se potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

VatDate - Ano

Ano - Zobrazí v položkách Datum UZP; Ne - Datum UZP se nezobrazí.

INT_DOC03

Book Contents

Book Index

Zrušení uplatnění skonta

Ke zrušení uplatněného skonta je určena funkce Storno uplatnění skonta. Spouští se přes Formulář - Hromadné akce nad vybranými fakturami, ke kterým bylo skonto uplatněno.

Funkce na 6. straně faktur odznačí zatrhávací pole Skonto uplatněno a stornuje interní doklady vytvořené skontem. Pokud se skonto uplatnilo hromadně, zruší se uplatnění skonta všech faktur, které jsou na jednom dokladu spolu s vybranou fakturou.

Book Contents

Book Index

Aktualizace platebních podmínek na zakázkách a objednávkách

Funkce provede aktualizaci platebních podmínek na nepotvrzených zakázkách nebo objednávkách v případě, že dojde ke změně platebních podmínek na kartě vybraného dodavatele/odběratele. Spouští se ze stromového menu modulu Finance - Funkce - Aktualizace platebních podmínek na zakázkách a objednávkách nebo v knize Sestavy v F9 pod klíčovým slovem Skonto.