Book Contents

Book Index

Soubory majetku

Book Contents

Book Index

Evidence souboru majetku

Podle definice v zákonech se souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením rozumí dílčí část výrobního či jiného celku, na který se pohlíží specifickým způsobem:

Při vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.

Majetek lze také sdružit do souborů majetku. Soubor majetku pak tvoří několik karet majetku se stejným inventárním číslem.

K zobrazení karet majetku, tvořících soubory, jsou určené sestavy:

Book Contents

Book Index

Rozložení souboru majetku

Funkce Rozložení souboru majetku slouží k rozčlenění jedné karty majetku, na které je evidován soubor majetku, na dvě nebo více karet, přičemž původní karta zůstane zachována a k ní se vytvoří jedna nebo více karet nových, svázaných stejným inventárním číslem.

Rozložení souboru majetku se provede podle poměru vstupních cen, podle kterých se soubor majetku rozdělí na dvě části. Je nutné zadat vstupní cenu položky, která se ze souboru vydělí, nebo vstupní cenu zbylé části souboru, která na kartě zůstává (tuto druhou možnost lze využít pouze při rozložení souboru od začátku odpisování). V příslušném poměru cen se rozdělí i jeho položky (odpisy, technická zhodnocení) na 2. straně. Rozdělením vznikne nová karta majetku, zařazená ve stejné knize, ale pracuje se s ní jako se samostatnou kartou. Vazba na původní (mateřskou) kartu je charakterizována stejným inventárním číslem.

Toto rozložení souboru se používá například při vyřazení části souboru majetku, kdy nejprve rozložíme soubor majetku tak, aby na nové kartě majetku byla vyřazovaná část souboru a následně tuto kartu majetku vyřadíme.

Dalším příkladem použití může být nákup několika stejných kusů majetku, které zavedeme do IS K2 na jednu kartu s celkovou cenou. Pro rozdělení takové karty použijeme funkci Rozložení souboru majetku, kde zadáme počet kusů. Vznikne příslušný počet karet majetku se stejnými údaji. Vstupní cena jednotlivých karet bude rovna podílu celkové ceny a počtu kusů. Výhodou je, že informace o majetku zadáme pouze jedenkrát a program vytvoří ostatní karty majetku se shodnými údaji.

Rozložení souboru provádíme od určitého data. K tomuto datu program provede Změnu ceny majetku, které rozkládáme (na 2. stranu karty majetku se vloží položka typu 'C' se záporným znaménkem a dojde tak ke snížení aktuální ceny majetku o vyčleněný kus/kusy). Do tohoto data bude soubor majetku odepisován jako celek na jedné kartě majetku, od tohoto data se odpisy rozdělí v příslušném poměru. Nová karta majetku bude vytvořena jako již odepisovaný majetek, tzn., že Datum pořízení a Datum zařazení do užívání jsou převzaty z původní karty a Datum zavedení do programu je datum rozložení souboru. Odpisování bude nastaveno jako na původní kartě. Oprávky nové karty majetku se odečtou z původní karty majetku, tj. program provede automaticky korekci oprávek přidáním položky typu 'Q' na 2. stranu původní karty majetku. Hodnota oprávek se vloží do polí Oprávky plánu 1 a Oprávky plánu 2 na nové kartě majetku.

Pokud datum rozložení souboru nezadáme, provede se rozložení souboru majetku včetně celé historie odepisování, tj. od data pořízení majetku. V takovém případě nesmí být odpisy na kartě odepsané, jedná se tedy prakticky o novou kartu. Tento případ použijeme, pokud si chceme usnadnit práci při zadávání několika stejných kusů majetku.

Soubor majetku lze také technicky zhodnotit, ale vždy se toto technické zhodnocení považuje za zvýšení celkové ceny souboru, a proto i při rozložení souboru se do ceny oddělené položky promítne i příslušná část technického zhodnocení v poměru jejich vstupních cen.

Rozložení souboru majetku se provádí pomocí kláves Ctrl+F6 nad kartou majetku, kterou chceme rozložit. Z nabízených akcí vybereme Rozložení souboru. Zobrazí se formulář Rozložení souboru majetku.

Rozložení podle ceny

Příklad: Účetní jednotka eviduje v účetnictví budovu ředitelství v hodnotě 12.860.000,- Kč. Součástí budovy byl přístavek, který byl zbourán. Hodnota přístavku je 695.000,- Kč. Přístavek je nutné z karty budovy ředitelství vyčlenit a vzniklou kartu přístavku vyřadit. Přístavek byl vyřazen dne 12. 11. 2011.

Kartu majetku odepíšeme do října 2011 a odpisy zaúčtujeme. Následně nad kartou stiskneme klávesy Ctrl+F6 a vybereme akci Rozložení souboru. Ve formuláři Rozložení souboru majetku zatrhneme příznak Od data, vyplníme datum 12. 11. 2011, vybereme Rozložení "Podle ceny", pole aktuální cena odebírané položky DAŇOVÁ bude automaticky zatrhnuté, dále vyplníme částku 695.000,- Kč, název a popis nové položky.

pim_209.png

Obr.: Rozložení souboru majetku podle ceny

pim_214.png

Obr.: Rozložený soubor majetku podle ceny

Ve sloupci Soubor je vidět označení souboru. Barevná ikona pic_246i.png značí hlavní funkční celek souboru, ikona pic_245i.png znamená jeden z prvků souboru. Ve sloupci Č. v souboru je uvedeno číslo prvku souboru.

Program snížil aktuální cenu hospodářské budovy o 695.000,-Kč (položka typu 'C' na 2. straně karty majetku se zápornou hodnotou) a zároveň provedl snížení oprávek o část připadající na přístavek (položky typu 'Q' na 2. straně karty majetku).

pim_215.png

Obr.: Karta majetku po rozložení - 2. strana - položky typu 'C' a 'Q'

Nově vytvořená karta přístavku má datum zavedení do programu 12. 11. 2011, vstupní cenu 695.000,- Kč a oprávky plánu 1 a 2 rovny hodnotě položky typu 'Q' na kartě budovy ředitelství. Přístavek má stejné inventární číslo jako budova ředitelství i stejné odpisové plány. S kartou majetku "Přístavek" můžeme nyní nakládat jako se samostatnou kartou majetku.

pim_217.png

Obr.: Karta majetku vyčleněná ze souboru - 2. strana

Kartu přístavku vyřadíme klávesami Ctrl+F8.

Pozn.: Při rozložení souboru podle ceny, kdy je jiná aktuální cena daňová a jiná účetní, můžeme ve vstupním formuláři funkce zvolit, zda zadáváme aktuální cenu daňovou nebo účetní.

Rozložení podle počtu kusů

Příklad : Dne 12.11.2007 bylo zakoupeno 15 kancelářských židlí v celkové hodnotě 112.500,- Kč. Všechny židle jsou shodného typu a mají stejnou cenu.

Židle nejprve zavedeme do IS K2 na jednu kartu majetku v celkové hodnotě a poté pomocí funkce Rozložení souboru majetku vytvoříme zbývající karty majetku se stejnými identifikačními údaji.

Nad kartou majetku stiskneme klávesy Ctrl+F6 a vybereme funkci Rozložení souboru. Ve formuláři Rozložení souboru majetku vyplníme rozložení podle počtu položek, počet položek souboru 15, název a popis majetku.

pim_218.png

Obr.: Rozložení souboru majetku podle počtu kusů

Vznikne 14 nových karet majetku. Na rozkládané kartě majetku bude upravena vstupní cena na 7.500,- Kč. Všechny karty souboru budou mít stejné inventární číslo a každý prvek souboru bude označen svým číslem (viz následující obrázek sloupec Č. v souboru).

pim_220.png

Obr.: Rozložený soubor majetku

Ve sloupci Soubor je vidět označení souboru. Barevná ikona pic_246i.png značí první kartu souboru majetku, ikona pic_245i.png znamená jeden z prvků souboru. Ve sloupci Č. v souboru je uvedeno číslo prvku souboru.

K tisku přehledu souborů majetku můžeme využít sestavu Přehled položek souboru a dalších plánů.

pim_221.png

Obr.: Sestava Přehled položek souboru a dalších plánů

Book Contents

Book Index

Odpojení karty majetku ze souboru / Připojení karty majetku k souboru

Pro soubory karet majetku je připravena funkce Odpojení/Připojení (Shift+Ctrl+F4). Podmínkou funkčnosti akce je zatržený parametr uživatele Inventární číslo zadávat ručně (3. strana Parametrů uživatele). Funkci spouštíme nad kartou majetku klávesami Shift+Ctrl+F4 nebo z menu modulu Formulář / Akce / Speciální / Odpojení/Připojení.

Pomocí uvedené funkce do již existujícího souboru můžeme přidat další kartu majetku. Postup je následující:

Potřebujeme-li prvek souboru přeřadit do jiného souboru majetku, pak to provedeme výše popsaným způsobem a přiřadíme inventární číslo nového souboru majetku.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad soubory majetku

Book Contents

Book Index

Přehled souborů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ015

Soubor: ZAR_SEZ06.AM

Popis sestavy: Přehled souborů majetku podle vybraného kritéria.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OnlyGroups - Ano

Ano - pouze soubory majetku.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 200

Typ setřídění.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_SEZ06

Book Contents

Book Index

Přehled položek souborů a dalších plánů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ014

Soubor: ZAR_SEZ03.AM

Popis sestavy: Přehled položek souborů a dalších plánů.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

OnlyGroups - Ano

Ano - pouze soubory majetku.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_SEZ03