Book Contents

Book Index

Systém

Z nabídky Systém v modulu Správce lze spustit funkce pro správu databází, knihu modulů, správu plánovaných úloh apod.

Obr.: Otevřené menu modulu Správce - Systém

Book Contents

Book Index

Správa knih

Správa knih je nově vytvořený modul, který slouží pro vkládání knih jednotlivých datových modulů. Byla vytvořena za účelem větší přehlednosti a jednoduššího zadávání knih jednotlivých datových modulů. V současné době lze ve správě vytvářet knihy modulů Servis, Interní doklady, Upomínky, Pokladny, Marketing, Bankovní účty, Projekty, Nákup, Prodej a Závazky z mezd. Správa knih je umístěna ve stromovém menu Správce - Systém - Správa knih.

Pro práci se Správou knih je nutné mít nastavené právo Servisní zásahy, které najdeme na 5. straně uživatele ve Správce - Obecné.

Správa knih má oproti klasickým "starým" knihám (Knihy skladu, Knihy majetku) výhodu, že lze vytvářet knihy se zkratkou delší než 2 znaky. Můžete si tak knihy rozlišit např. podle sídla partnera (např. firma "Servis - Ostrava" a "Servis - Praha" (viz obrázek)).

pic_2545
Obr.: Správa knih

Příklad použití „staré“ a „nové“ knihy.

pic_2563
Obr: Doklad Listovní pošta přijatá - postaru

pic_2564
Obr.: Doklad Servisní zakázka - ponovu

Správa knih obsahuje knihy modulů, které jsou členěny ve spodních záložkách formuláře (Servis, Interní doklady, Upomínky, atd.). Pro vytvoření nové knihy použijeme buď klávesu Ins, nebo ikonku Pic_1031i. Pro úpravu stávající knihy knihu otevřeme klávesou Enter, dvojklikem levého tlačítka myši nebo tlačítkem pic_200i. Mazat záznamy je zakázané. Šipky pic_291i pic_292i pic_293i pic_294i slouží k posunování pravítka po záznamech. pic_298i slouží k vyexportování obsahu tabulky do Excelu. Tato tlačítka plní stejnou funkci i na ostatních formulářích Správy knih.

Popis formuláře pro vložení nebo editaci záznamu

Správa knih

pic_2548
Obr.: Správa knih - záložka Správa knih

Popis polí:

Číslo

Automaticky generované číslo knihy. Číslování prochází přes všechny knihy vytvořené ve správě knih (přes všechny moduly v záložkách ve spodní části formuláře, viz výše).

Zkratka

Zkratka nově vytvořené knihy. Maximální délka je 6 znaků.

Firma

Vybereme firmu z formuláře Vlastní firmy (seznam firem definovaných pro aktuálně přihlášeného mandanta). S knihou pak budou moct pracovat pouze uživatelé této firmy v rámci nastaveného mandanta.

Pokud pole nebude vyplněné, pak bude kniha platit pro všechny firmy v daném mandantovi.

Popis

Popis knihy blíže specifikující danou knihu.

Jazykový popis

Popis knihy, který si nastavíme v knize Jazykové pole (tlačítko Překlady popisu). Zobrazí se pak v tabulce.

Změněno

Datum a čas, kdy byla kniha vytvořena nebo naposledy změněna.

Změnil

Zkratka a název uživatele, který knihu vytvořil nebo naposledy provedl změnu.

Překlady popisu

Po stisknutí tlačítka se otevře kniha Jazykové pole, kde si můžeme pro různé jazyky (pole JazykParametrech uživatele) uložit Popis knihy.

Sku. práv

Po stisknutí tohoto tlačítka nebo kláves Ctrl+Shift+F5 se otevře kniha Skupiny práv, kde vybereme, pro jakou skupinu práv uživatelů bude vytvořená kniha přístupná. Skupiny práv jsou popsané v kapitole Správce - Skupiny uživatelů.

Výchozí nastavení

Záložka Výchozí nastavení je pro každý modul jiná. Popis této záložky je uveden v příslušné části dokumentace, ke které se kniha vztahuje.

pic_2549
Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení

Záložka Číslování

Číslování dokladů se nijak neliší od číslování dokladů ve "starých" knihách (Knihy skladu, Knihy majetku).

pic_2550
Obr.: Správa knih - záložka Číslování

Vložení nového záznamu číslování

pic_2556
Obr.: Formulář pro vložení nového záznamu číslování

Popis polí:

Doklad

Rozbalovací pole pro výběr typu dokladu, kterému nastavujeme číslování.

Číslování

V tomto poli si můžeme nastavit vlastní číslování. Např. "1", které bude číslovat např. od 2000.

Od

Zde nastavíme, od jakého čísla se budou doklady číslovat. Pokud pole nevyplníme, doklady se budou číslovat od 1.

Aktuální

Automaticky vyplněné číslo podle naposledy vytvořeného dokladu.

Do

Nastavíme maximální číslo, do jakého se budou doklady číslovat. Implicitně nastaveno "9999999".

Nastavení pro období

Implicitně je nastavení knihy pro všechna období stejné. To znamená, že pro všechna období platí nastavení na záložce Výchozí nastavení. Nemusíme tedy vyplňovat nastavení pro každé období zvlášť, jako je tomu u "starých knih". Pokud bychom chtěli nastavit jiné podmínky pro určité období, pak toto období musíme vytvořit na záložce Nastavení pro období. (Např. na obrázku je vytvořené období pro rok 2012.)

pic_2559
Obr.: Správa knih - Nastavení pro období

Vložení nového období

Na rozdíl od původních knih (Bankovní účty, Pokladny) se v nových knihách nastavuje období pouze pro daný rok. (Už se nenastavuje období od, do.) A to tak, že po otevření rozbalovacího pole Období vybereme z knihy Období požadovaný rok.

pic_2561
Obr.: Období - Správa knih

Nastavení pro období

Na této záložce nastavujeme parametry pro dané období. Pole jsou stejná jako ve formuláři Správa knih - Výchozí nastavení.

pic_2562
Obr.: Období - Nastavení

Na záložce Číslování ve formuláři pro vytvoření nového období je navíc tlačítko Zjisti aktuální. Po jeho stisknutí se v poli Aktuální načte číslo naposledy vytvořeného záznamu.

pic_2558
Obr.: Formulář pro vložení nového záznamu číslování

Book Contents

Book Index

Správa licence

Funkce poskytuje podrobné informace o licenci programu K2 včetně přehledu licencovaných modulů a aktuálně přihlášených uživatelů. Funkce je zařazena ve stromovém menu Správce - Systém - Správa licence.

pic_1119

Obr.: Správce - Systém - Správa licence - záložka Správa licence

Popis polí:

Typ edice

Typ zakoupené edice programu (Business, Professional, ...).

Číslo pobočky

Číslo pobočky.

Jméno pobočky

Jméno konkrétní pobočky.

Kód

Zabezpečovací kód výrobce.

Vlastník licence

Jméno vlastníka licence (firmy).

Číslo licence

Číslo licence (viz kupní smlouvy).

Konkurenční uživatelé

Číslo udává počet možných přihlášených uživatelů celkem.

Verze

Generační číslo verze.

Podverze

Druhá část čísla verze (např. 129, 130, 132 atd.).

Aplikační servery

Počet aplikačních serverů.

Notifikační služba

Zatrhnuté pole znamená, že má uživatel zakoupenou licenci na Notifikační službu.

Služba plánovaných akcí

Zatrhnuté pole znamená, že má uživatel zakoupenou licenci na Službu plánovaných akcí.

Analytické služby

Zatrhnuté pole znamená, že má uživatel zakoupenou licenci na Analytické služby.

Manažerské vyhodnocení

Zatrhnuté pole znamená, že má uživatel zakoupenou licenci na Manažerské vyhodnocení.

Mzdy

Zatrhnuté pole znamená, že má uživatel zakoupenou licenci na Mzdy.

Tovární nastavení

Uživatel s touto licencí může provádět nastavení určená pouze pro správce.

Počet sdílených uživatelů

Počet výpočetních vláken používaných serverem webových služeb. Určeno Pro interní použití.

Počet uživatelů analytických služeb

Počet zakoupených licencí modulu Analytické služby.

Počet uživatelů workflow

Počet zakoupených licencí modulu Workflow.

Vytvořil

Uživatel výrobce, který danou licenci vytvořil.

Vytvořeno

Datum a čas vytvoření dané licence.

Legislativa

V rámci jedné K2 je možné vést několik vlastních firem s českou nebo slovenskou legislativou. Zatržené pole znamená, jakou legislativu má uživatel zakoupenou.

Seznam vyhrazených uživatelů

Seznam uživatelů, kteří mají zarezervovanou licenci pro své přihlášení. Počet těchto vyhrazených (rezervovaných) "uživatelů" může být libovolný. Zahrnujeme ho do celkového počtu dostupných licencí (viz pole Konkurenční uživatelé). Takto lze například zabrat licence pro uživatele či pro spouštění plánovaných automatických akcí.

Přihlášení uživatelé

Na záložce Přihlášení uživatelé je zobrazen seznam uživatelů aktuálně přihlášených v programu K2. Pro každé přihlášení je uveden mandant, pod kterým je uživatel přihlášen, jméno a popis uživatele, stanice, ze které je přihlášen, číslo relace, datum a čas přihlášení a typ licence. Celkový počet přihlášení (spotřebovaných licencí) lze pak vyčíst z celkového počtu záznamů v tabulce - číselný údaj v dolním levém rohu (číslo akt. záznamu / celkový počet záznamů).

pic_1012

Obr.: Správce - Systém - Správa licence - záložka Přihlášení uživatelé

Limity licencí na mandanty

Zde můžeme omezit počet přihlášení na jednotlivé mandanty. V knize Správce v kapitole Základní údaje (1. strana) pak lze stanovit, na které mandanty se uživatelé budou moct přihlašovat.

Tlačítko Import slouží k importu licenčního souboru do databáze. Tlačítko má stejný význam jako Import licence při dokončení instalace programu. V tomto formuláři se dá toto tlačítko využít např. pro změnu licence.

Tlačítko Nastavení produkce slouží pro možnost nastavení instalace K2 jako produkční. Tlačítko má stejný význam jako volba Produkční při instalaci programu.

pic_3906

Obr.: Nastavení instalace K2

K2 instalátor i aplikace K2 odesílají online informace o použití licence do společnosti K2 atmitec. Mezi tyto informace patří Název firmy, verze a edice K2, název serveru, katalogu a mandanta, počet uživatelů a identifikace databázové platformy.

Tyto informace slouží pro zefektivnění dalšího plánování vývoje K2 a pro předcházení možným nekompatibilitám. Pro odlišení, zda daná instalace K2 slouží jako produkční, je nutné využít možnost registrace instalace jako produkční v instalátoru K2 či přímo v aplikaci K2 (Správce - Systém - Správa licence).

Neprodukční K2 jsou chápany jako testovací, jejich funkčnost je omezena. Pokud není K2 nastavena jako "Produkční", zobrazí se na hlavním formuláři červený pruh s textem "Test Test Test Test". Tento text je zobrazen také jako vodoznak na sestavách. V neprodukčním stavu zešedne ikona K2.

pic_3907

Obr.: Pracovní plocha K2 - "Neprodukční" K2

pic_3908

Obr.: Hlavní panel operačního systému Windows - ikona zástupce "Neprodukční" K2

Book Contents

Book Index

Správa mandantů

V programu jsou automaticky přednastaveni dva mandanti, a to mandant DEMO a mandant INIT. V mandantovi DEMO jsou zavedena demonstrační data pro jednotlivé moduly K2, na kterých si může uživatel procvičovat funkčnost K2. Mandant INIT data neobsahuje, neboť slouží k vytváření nového mandanta. Správa mandantů slouží k vytváření nových mandantů a údržbě stávajících databází pomocí K2.

Seznam mandantů je na 0. straně formuláře.

Obr.: Formulář správy mandantů - kniha

První strana formuláře je jiná pro editaci stávajícího mandanta a jiná pro vytvoření nového mandanta klávesou Insert. Při editaci stávajícího mandanta lze změnit pouze popis (zkratka musí zůstat stejná, protože se podle ní jmenují databáze a adresáře mandantů).

pic_1561

Obr.: Formulář správy mandantů - 1. strana ve Změně

Při vkládání nového mandanta se na formuláři zobrazí zatrhávací pole. Mohou být zatrhnuta libovolně. Uživatelé, kteří pracují a spravují K2 pouze z programu K2, musí zatrhnout všechna pole.

Obr.: Založení nového mandanta - Ins

Popis zatrhávacích polí:

Vytvoř adresáře

Je-li zatrženo, vytvoří se adresář v hlavním adresáři K2 se stejným jménem, jaké je zadáno v poli Zkratka.

Vytvoř SQL databázi

Je-li zatrženo, vytvoří databázi na serveru. Jméno databáze se skládá ze jména hlavní databáze a zkratky mandanta. [Databáze K2 zadana pri instalaci]_[Zkratka mandanta].

Importuj data z adresáře

Je-li zatrženo, naimportují se do vytvořené databáze data z vybraného adresáře. V tomto adresáři musí existovat všechny soubory "*.des" a "*.hes" všech tabulek dat. S K2 jsou dodávány soubory pro vytvoření databáze INIT a DEMO. INIT slouží pro tvorbu nové ostré firmy, DEMO lze použít pro testování na datech připravených firmou "K2 atmitec s.r.o". Všechny soubory "*.des" a "*.hes" musí být v jednom adresáři. Adresář lze změnit tlačítkem Změna adresáře.

Po stisknutí tlačítka F2 se uloží změny a provedou se akce, které uživatel zvolil. O právě prováděných akcích je uživatel informován dialogovými okny s průběhem vytváření mandanta. Během této doby není možné v K2 pracovat.

Book Contents

Book Index

Mandanti - 2. strana

Na 2. straně formuláře Mandanti jsou k dispozici tlačítka, která slouží k přednastavení adresářů a databází pro danou firmu. Tato tlačítka se spouští při vytváření nového mandanta.

Pozn.: Pro práci s touto stranou je nutné mít nastaveno právo Správce - Mandanti - Druhá strana mandanta.

pic_690_2021.png

Obr.: Formulář správy mandantů - 2. strana

Tato strana je přístupná pouze v Prohlížení. Dá se použít např. tehdy, pokud klávesou Ins vytváříme nového mandanta, vyplníme pole Zkratka a Název a změny uložíme. Na 2. straně v Prohlížení pak pomocí tlačítek nastavíme údaje, které požadujeme, tzn. první řada tlačítek (Adresáře, Databáze, Import dat a Smazat) má stejný význam jako zatrhávací pole na 1. straně.

Popis tlačítek:

Adresáře

Po stisknutí tlačítka se vytvoří podadresář DATA, který je uložen v adresáři označeném „ZKRATKA MANDANTA“.

Databáze

Po stisknutí tlačítka se na SQL serveru vytvoří prázdné tabulky. Po pouhém vytvoření SQL databáze není mandant sám o sobě funkční.

 

Pokud chceme data importovat do nového mandanta, musí být nejdříve vytvořena databáze pomocí tohoto tlačítka a teprve potom proveden samotný import.

 

Pozn.: Pro vytvoření SQL databáze musí mít uživatel přihlášený do systému Windows práva SQL administrátora.

Import dat

Z nastaveného adresáře se naimportují data do mandanta, přičemž data musí existovat ve formě souborů "*.des" a "*.hes".

 

Při zakládání nového mandanta se doporučuje použít data z adresáře INIT. Pokud potřebujeme nastavený adresář změnit, použijeme tlačítko Změna adresáře a vybereme jiný zdroj dat.

Smazat

Funkce na výmaz mandanta DEMO a INIT. Jednoduše odstraní DEMO a INIT z nainstalované K2.

Provede se:

- výmaz záznamů z tabulky FIRMY/Client

- výmaz databází,

- výmaz adresářů,

- namapování mandanta uživateli K2atmitec..

pic_5608_2020.png

Obr. Vymazání klienta

Podpora OLAPu

Vytvoří na SQL serveru databázi se jménem FIRMA_DM. Databáze bude sloužit pro podporu OLAPu.

Přidání do vstupního okna

Po stisknutí tohoto tlačítka se přidá název mandanta do výběru rozbalovacího pole Mandant v přihlašovacím okně do systému K2.

Postup při kopírování dat z jednoho mandanta do druhého:

Další doporučení:

IS K2 předpokládá spíše přiřadit určitým uživatelům mandanta, se kterým budou pracovat. Má-li jeden uživatel pracovat s daty více mandantů, je vhodnější jej zavést pod více jmény. Výhodou je především ta skutečnost, že uživateli lze pro každého mandanta přiřadit různá práva.

Důležité je zakázat uživatelům právo Správa uživatelů, kterým je zabráněno měnit práva uživatelům, a Přepnutí mandanta, čímž je zabráněno přihlásit se do jiného mandanta, než který je uživateli přednastaven.

Pozn.: S případnými nejasnostmi, které se týkají definice mandanta, se obraťte na konzultanta.

Book Contents

Book Index

Správa vlastních firem

Díky funkci Nastavení vlastních firem je možné sdílet společná data mezi více firmami (např. dceřiné a mateřské společnosti). Funkce je umístěna ve stromovém menu Správce - Systém - Správa vlastních firem. Pro vytváření a mazání firem je nutné mít nastavené právo Nastavení vlastních firem (Správce - Obecné).

Po spuštění funkce se otevře formulář Správa vlastních firem, kde klávesou Insert nebo tlačítkem Pic_1031i vkládáme jednotlivé firmy. Tlačítko pic_200i nebo klávesa Enter otevře existující záznam a umožní jej změnit.

pic_3008
Obr.: Nastavení vlastních firem

Book Contents

Book Index

Záložka Vlastní firmy

Formulář nastavení vlastní firmy obsahuje dvě záložky: Základní nastavení a Uživatelé.

pic_3009_2020
Obr.: Formulář Vlastní firmy - záložka Základní nastavení

Základní nastavení

Popis polí:

Číslo firmy

Automaticky generované číslo vytvořeného záznamu (firmy).

Blokováno

Zatržené pole znamená, že se firma nebude nabízet v dolní části obrazovky K2. Nebudeme se moct do ní přepnout.

Zákazník

Výběr zákazníka z knihy Dod./Odb. (firmy), do něhož se budeme přepínat.

Člen skupiny

Můžeme si vytvořit skupinu, do které bude spadat více firem. Např. pro případ, kdy má firma více dceřiných společností.

IČO

Automaticky doplněné IČO z karty zákazníka.

DIČ

Automaticky doplněné DIČ z karty zákazníka.

Adresa

Adresa předvyplněná z karty zákazníka.

Stát

Zobrazuje se stát vlastní firmy (ze Zákazníka).

Partner

Zobrazuje se číslo partnera spojeného se zákazníkem.

Obchodní rejstřík

Možnost nastavit tex pro obchodní rejstřík. Po stisku tlačítka v pravé části pole je možné zadat víceřádkový text.

Obecné informace

Možnost zadat libovolný text, který se pak může zobrazovat v sestavách dokladů pro nákup a prodej. Po stisku tlačítka v pravé části pole je možné zadat víceřádkový text.

Barva firmy

Možnost nastavit si barvu pozadí plochy pro danou firmu. Pokud barva není vyplněna, přebírá se barva firmy. (U vlastní plochy se vždy přebírá barva z nastavení vlastní plochy, pokud je vyplněná. Pokud vyplněná není, bere se barva z toto pole).

Barva stavového pruhu

Možnost nastavit si barvu stavového pruhu pro danou firmu. Pokud barva není vyplněna, přebírá se barva firmy.

Ikona firmy

Cesta k obrázku ikony firmy pro zobrazení např. v sestavách, v menu této funkce nebo na ploše.

Logo firmy

Cesta k obrázku loga firmy pro zobrazení např. v sestavách, v menu této funkce nebo na ploše.

Obrázek v hlavičce

Cesta k obrázku pro hlavičku sestavy.

Obrázek v patičce

Cesta k obrázku pro patičku sestavy.

Razítko firmy

Cesta k obrázku pro razítko firmy.

Měna

Měna vlastní firmy.

Organizační struktura

Možnost vybrat organizační strukturu.

Vizuální styl

Možnost vybrat vlastní vizuální styl.

Vlastní kurzovní lístek

Pokud je zapnuto, firma používá vlastní kurzovní lístek. Pokud je vypnuto, firma používá společný kurzovní lístek.

Obrácené zobrazení kurzu

Pokud je zapnuto, kurzy cizích měn jsou ve všech dokladech i v kurzovním lístku zobrazeny v poměru "x" jednotek cizí měny ku 1 jednotce základní měny (měna nastavená na 1. straně parametrů mandanta). Pokud je vypnuto, kurzy cizích měn jsou zobrazeny v poměru "x" jednotek základní měny ku 1 jednotce cizí měny.

Legislativa

K určení legislativy vlastní firmy.

Licence I. CA

Cesta k multilicenčnímu souboru licence pro více uživatelů od I. CA registrovaného na "IČO". Bez této licence je podepisování nefunkční. Licenční soubor může být na firmu nebo na uživatele. Aby podepisování fungovalo, je potřeba mít k dispozici knihovnu AdvICASigner2.dll, která není dodávána se systémem K2, ale lze ji získat od I. CA. Příklad použití je ve standardním skriptu "HB - Podepsání příkazu I.CA" (HB_SignIca.pas).

V Základním nastavení lze spustit funkce:

Uživatelé

Na této záložce vybereme uživatele, kteří budou mít přístup k této firmě. Po stisknutí klávesy Insert nebo tlačítka Pic_1031i se formulář rozdělí na dvě části - Dostupné záznamyVybrané záznamy. V Dostupných záznamech dvojklikem levého tlačítka myši nebo tlačítkem pic_293i vybíráme uživatele. Tím se přesunou do části Vybrané záznamy. Pro přesunutí zpět do části Dostupné záznamy použijeme opět dvojklik levého tlačítka myši nebo pic_292i.

Pozn.: Uživatel s právem Správce - Obecné - Nastavení vlastních firem má vždy přístup do všech vlastních firem bez ohledu na toto nastavení. Není-li v záložce Uživatelé definován žádný uživatel, mají do této vlastní firmy přístup všichni uživatelé.

pic_3021
Obr.: Vlastní firmy - záložka Uživatelé

Mezi jednotlivými firmami se v K2 přepínáme buď v navigačním panelu, nebo v dolní části obrazovky kliknutím levého tlačítka myši na aktuálně zapnuté firmě a výběrem požadované firmy.

pic_3005
Obr.: Přepínání mezi firmami - navigační panel

pic_3260
Obr.: Přepínání mezi firmami - dolní část obrazovky

Sestavy berou jako mandantní firmu takovou, ve které jsem aktuálně přepnutý.

Při přepnutí na jinou firmu dochází k obnově prostředí K2, zavřou se všechny neuložené neukotvené záložky.

Book Contents

Book Index

Zaokrouhlování

pic_4332

Obr.: Formulář Vlastní firmy - záložka Zaokrouhlování

Popis vybraných polí:

Zaokrouhlovací konstanty

Nastavená hodnota se pro účely zaokrouhlení přičte nebo odečte k příslušné částce v daňové rekapitulaci (Netto, DPH nebo Brutto) nebo k ceně v hlavičce faktury (pouze Brutto). Teprve na výslednou částku se pak uplatní matematické zaokrouhlení. Docílíme tak zaokrouhlení nahoru nebo dolů.

Například, máme-li daň zaokrouhlit na celé Kč nahoru, pak do konstanty nastavíme hodnotu +0,499 a do řádu nastavíme hodnotu 1. Potom částka daně 3,02 v dokladu se konstantou povýší na 3,519, což se matematicky zaokrouhlí na 4.

Zaokrouhlovací řád

Zaokrouhlí příslušné částky v daňové rekapitulaci nebo v hlavičce faktury na násobek zadané hodnoty v parametrech.

Například, je-li netto částka FP rovna 100,16 Kč a v nákupním řádu máme zadanou hodnotu 0,10, bude se netto částka faktury matematicky zaokrouhlovat na "celé" desetihaléře, tedy na částku 100,20 Kč.

Brutto faktury

Ovlivňuje celkovou (hlavičkovou) Brutto částku faktury.

Toto zaokrouhlení nedoporučujeme používat, protože se zaokrouhlí pouze výsledná částka s daní a ta pak nemusí odpovídat součtu Netto + DPH. Místo toho doporučujeme zaokrouhlovat pomocí nastavení podle Způsobu platby na faktuře. Více o tomto zaokrouhlení je napsáno v příslušné metodice.

Zaokrouhlovací chyba

Znamená hodnotu měny dokladu. Využití je při platbách v cizí i domácí měně. V případě plateb v cizí měně může dojít po převodu na základní měnu placená částka rozdílná s fakturační cenou (změna kurzu). Pokud je tento rozdíl v toleranci Zaokrouhlovací chyby, jsou platby považovány za vyřízené a částky platby a faktury budou srovnány (viz Bankovní výpisy - Položka (1. strana)). V případě plateb v základní měně se na 6. straně faktur sleduje pole Zbývá doplatit. Pokud je toto menší než hodnota Zaokrouhlovací chyby, je faktura označena za zaplacenou (viz Platby 6. strana).

Při vytváření nové vlastní firmy se automaticky nastaví zaokrouhlení:

v nákupu:

Netto - řád na 0,01

DPH - řád na 0,01

v prodeji:

Netto - řád na 0,01

DPH - řád na 0,01

Brutto faktury pro výpočet shora - řád na 0,01

Zaokrouhlovací chyba se nastaví u měny Kč na 0,1, u ostatních měn na 0,01.

Pokud se vytváří nová vlastní firma, měna vlastní firmy se nastaví (ještě před výběrem zákazníka vlastní firmy) dle měny v parametrech mandanta a podle toho se nastaví zaokrouhlení. Takže když je v parametrech mandanta měna jiná než Kč, nastaví se zaokrouhlovací chyba na 0,01.

Book Contents

Book Index

Nastavení finance

Nastavení pro kartu Dodavatele/Odběratele

Vytvářet upomínky - nákup

Vytvářet upomínky - prodej

Pokud bude zatrženo, při vytvoření nového Dod./Odb. se nastaví zatržítko Vytvářet upomínky.

Book Contents

Book Index

Záložka Rozdělit číselníky

pic_4570

Obr.: Správa vlastních firem - záložka 2 Rozdělit číselníky

Některé číselníky lze v rámci vlastních firem rozdělit. Každá vlastní firma tak bude mít možnost používat jinou část číselníku.

Po rozdělení:

Pozn.: Pokud rozdělíme číselník Zákazník, automaticky se rozdělí také číselník Partneři pro marketing a obráceně. Číselníky Párovací symboly pro účetnictví a Pracovní vztahy jsou rozděleny povinně. U číselníků Personální data pracovníka a Srážky z mezd je při založení nového mandanta pole "Rozděleno" zatrženo automaticky.

Upozornění: Před provedením rozdělení je nutné provést zálohu databáze K2 a nastavit reinstalační mód. Pokud K2 v reinstalačním módu nebude, program nás upozorní.

pic_4714

Obr.: Hlášení systému K2

pic_4571

Obr.: Záznam pro rozdělení číselníku Zboží

Rozdělení číselníku se provádí tlačítkem Rozděl. Na formuláři Rozdělit vybereme vlastní firmy, do kterých se přenese celý obsah stávajícího číselníku. Firma, kterou při rozdělení nezatrhneme, bude mít po rozdělení daný číselník prázdný. Pro přenesení konkrétních záznamů do ostatních vlastních firem lze využít hromadnou funkci pro přiřazení záznamů do vlastní firmy.

pic_4713

Obr.: Formulář Rozdělit

Rozdělení můžeme následně zrušit tlačítkem Zruš rozdělení. Rozdělení lze zrušit pouze tehdy, pokud není číselník sdílen ve skupině. Při zrušení rozdělení vybereme vlastní firmu, jejíž číselník zůstane zachován. Obsah číselníku ostatních vlastních firem bude vymazán.

pic_4715

Obr.: Formulář Zrušit rozdělení

Pozn.: Po provedení změn v rozdělení číselníků je vždy nutné restartovat K2.

Upozornění: Pokud je umožněno pracovat některému uživateli ve více firmách současně a zároveň jsou rozděleny některé číselníky, je nutné, aby všechny datové moduly použité ve skriptech i sestavách nastavovaly správný kontext vlastní firmy pomocí funkcí SetDataMContext a ReleaseDataMContext.

Book Contents

Book Index

Záložka Sdílení ve skupině

pic_4575

Obr.: Správa vlastních firem - záložka 3 Sdílení ve skupině

Na této záložce lze nadefinovat skupiny vlastních firem, pro které budou vybrané číselníky společné, tzn., že při pořízení záznamu v daném číselníku se vytvoří záznam ve všech firmách ve skupině.

Klávesou Ins nebo tlačítkem pic_130i vytvoříme novou skupinu. Na záložce 2 Vlastní firmy zatrhneme všechny vlastní firmy, pro které chceme číselníky sdílet. Na záložce 3 Sdílené číselníky zatrhneme všechny číselníky, které chceme mít pro danou skupinu firem společné. Nabízí se zde pouze číselníky, které jsme rozdělili ve formuláři Správa vlastních firem viz. Záložka Rozdělit číselníky.

pic_4577

Obr.: Formulář Skupina pro sdílení číselníků - záložka 1 Skupina pro sdílení

pic_4578

Obr.: Formulář Skupina pro sdílení číselníků - záložka 2 Vlastní firma

pic_4579

Obr.: Formulář Skupina pro sdílení číselníků - záložka 3 Sdílené číselníky

Book Contents

Book Index

Přiřazení/vyřazení záznamů do/z vlastní firmy

Pokud je číselník rozdělen viz. Záložka Rozdělit číselníky, můžeme v univerzálních formulářích označené záznamy z daného číselníku hromadně zařadit do číselníku jiné vlastní firmy pomocí funkce Zařazení záznamu do vlastní firmy. Funkce je dostupná v nabídce Menu - Hromadné akce - Zařazení záznamu do vlastní firmy. Stejným způsobem lze společný záznam z některé vl. firmy odebrat funkcí Vyřazení záznamu z vlastní firmy. Vyřazený záznam bude zneplatněn.

pic_4582

Obr.: Číselník Zboží - funkce Zařazení záznamu do vlastní firmy

Tlačítko Firmy zobrazuje v závorce počet vlastních firem, v jejichž číselníku je daný záznam zařazen. Po rozkliknutí tlačítka tyto vlastní firmy zobrazíme. Pomocí klávesy Ins zde můžeme ručně přidávat další firmy. Klávesou Delete pak můžeme ručně záznam z jednotlivých vlastních firem vymazat.

pic_4583

Obr.: Číselník Zboží - tlačítko Firmy

Vyřazení záznamu provede zneplatnění záznamu v dané vlastní firmě. Zobrazování takovýchto zneplatněných záznamů se řídí parametrem uživatele Zobrazovat neaktivní záznamy.

Book Contents

Book Index

Vlastní firmy v různých měnách

Tento dokument popisuje základní specifika a potřebná nastavení K2 pro možnost provozovat v jedné K2 vlastní firmy s různými měnami.

Book Contents

Book Index

Rozdíly v instalačních souborech

V K2 existují instalační soubory a setupy pro českou K2 (CZ) i slovenskou K2 (SK). Oba setupy obsahují všechny standardní funkce. Liší se DEMO, INIT, Strom, soubory v DOC a Support Files. Support Files je do velké míry také stejný (minimálně složky Lang3 a Lang5). Rozdílné jsou soubory, které nejsou v LangX, např. POST CODETOWN.CSV. Ty jsou v CZ setupu české a v SK setupu slovenské.

Většina standardních funkcí, skriptů a sestav, které jsou společné pro SK a CZ, zohledňují stát vlastní firmy. Jinak se mohou chovat, když je stát CZ a jinak, když není CZ. Např. Sestava VF_Dok01.AM pro stát SK tiskne jedno daňové číslo navíc (slovenské DIČ). Pro stát CZ tiskne jen 2 daňová čísla. To co je v česku DIČ, se na Slovensku jmenuje IČDPH. Čemu na Slovensku říkají DIČ, nemá v česku ekvivalent.

Book Contents

Book Index

Nastavení K2 pro práci s vlastními firmami v různých měnách

Pro práci s vlastními firmami v různých měnách, je třeba provést nastavení v K2, které zaručí správnou funkčnost. Ukážeme si na příkladu, kdy měna mandanta je Kč a měna vlastní firmy je EUR.

pic_4932

Obr.: Nastavení vlastní firmy v Eur pokud měna mandanta jsou Kč

pic_4933

Obr.: Nastavení kurzového lístku pro měnu EUR a vlastní firmu (v měně EUR)

pic_4934

Obr.: Nastavení kurzového lístku pro měnu Kč a vlastní firmu (v měně EUR)

Book Contents

Book Index

Rozdělení číselníků

Rozdělení číselníků je obecně popsáno v manuálu K2 v modulu Správce/Systém/Správa vlastních firem. Pokud existují vlastní firmy s různými měnami, doporučuje se rozdělit číselníky:

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení vlastních firem s různou měnou

Při vyhodnocení vlastních firem s různou měnou je třeba uvažovat s následujícím chováním:

Book Contents

Book Index

Nastavení pro práci s DPH

Metodika DPH pro slovenskou firmu je popsaná v manuálu pod modulem Účetnictví v kapitole Slovenské DPH v české K2. V tomto materiálu bude jen informace o potřebných nastaveních.

Book Contents

Book Index

Odlišnosti ve slovenské K2

Book Contents

Book Index

Listová pošta

V listové poště využívají vlastní sestavy:

Book Contents

Book Index

Finance

Pro import kurzového lístku využívají vlastní skripty:

Pro import historie kurzového lístku používají

Pokud má vlastní firma zatrženo ve správě vlastních firem Vlastní kurzový lístek, skripty pro import kurzového lístku těchto vlastních firem je třeba spouštět s vyplněným parametrem CompanyId.

Book Contents

Book Index

Silniční daň

Pro silniční daň využívají vlastní funkci:

Book Contents

Book Index

Rozvaha a výsledovka

Pro mikro účetní jednotky mají vlastní skripty:

Book Contents

Book Index

Intrastat

Vycházejí ze standardu K2 pro intrastat, mají vlastní skripty na

Pro správné fungování na vlastní firmy je třeba používat Člena skupiny, ve kterém se nadefinují parametry pro konkrétní vlastní firmu. Je třeba vyjmenovat knihy dokladů vlastní firmy.

Book Contents

Book Index

Doplnění údajů firmy (Ares)

Pro doplnění údajů firmy podle zadaného IČO využívají:

Skript nastavuje také příznak plátce DPH. K importu bankovních účtů nedochází.

Book Contents

Book Index

VIES

Pro ověření DIČ je možné použít CZ standard, protože slovenské IČDPH a české DIČ už jsou ve stejných polích. Na Slovensku používají:

Book Contents

Book Index

Ostatní

Pro některé společné standardní sestavy a funkce je vhodné trochu jiné nastavení při použítí pro Slovensko:

Book Contents

Book Index

Správa plánovaných úloh

Akce v Plánovači úloh běží na aplikačním serveru, uživatelé se k němu tudíž mohou přihlašovat odkudkoliv a bez toho, aniž by musela být spuštěna K2. Úlohy můžeme kontrolovat z jakékoliv K2.

Book Contents

Book Index

Nastavení plánovače

Podmínkou pro fungování Plánovače úloh je mít nainstalovaný aplikační server. Popis instalace Aplikačního serveru naleznete zde. V adresáři nainstalovaného aplikačního serveru je soubor "K2.ini", do něhož musíme zadat parametr "SCHEDULESERVICE", např. "SCHEDULESERVICE=1" (1 - zapnuto; 0 - vypnuto). Následně spustíme aplikační server a přihlásíme se do systému K2.

Ve Správě licencí na záložce Přihlášení uživatelé si pak ověříme, jestli jsme k aplikačnímu serveru připojeni (viz červený rámeček na obrázku).

pic_3050
Obr.: Správa licence - uživatelé přihlášení k aplikačnímu serveru

Další podmínkou je mít v K2 naimportovanou licenci pro Službu plánovaných akcí. O tom, zda ji máme, se můžeme přesvědčit ve Správci - Správa licencí, záložka Správa licence. Pole Služba plánovaných akcí musí být zatržené.

pic_3049
Obr.: Správa licence - Služba plánovaných akcí

Pro práci s Plánovačem úloh je nutné mít nastavené právo Servisní zásahy, které najdeme na 5. straně uživatele Správce / Obecné.

Funkci Plánovač úloh spustíme ze stromového menu Správce - Systém - Správa plánovaných úloh.

pic_3101_2020
Obr.: Stromové menu - Plánovač úloh

Po spuštění se zobrazí formulář Nastavení služby pro plánované akce. V dolní části formuláře jsou záložky, mezi kterými se lze přepínat:

pic_3055_2020.png
Obr.: Formulář s přednastavenými úlohami

Hodnoty sloupců "S" (stav posledního spuštění) a "Poslední spuštění" (datum a čas posledního spuštění) se načítají z posledního spuštění dané úlohy.

Sloupec "S" je grafickým znázorněním stavu:

 

úloha ještě nebyla spuštěna

pic_820i

úloha doběhla úspěšně

pic_819i

úloha doběhla s chybou

pic_818i

chyba přihlášení

pic_817i

úloha byla násilně přerušena

pic_816i

OK, chyba v datech

pic_816i

OK, varování v datech

Na formuláři je dále tlačítko Co právě běží. Po jeho stisknutí se zobrazí formulář, kde jsou zobrazené všechny aktuálně spuštěné úlohy. Sloupec "Relace" obsahuje login uživatele (číslo uživatele/session ID), pod kterým daná úloha běží na K2_AS. Sloupec "Bylo spuštěno" zobrazuje čas spuštění úlohy na aplikačním serveru.

pic_3264
Obr.: Formulář se spuštěnými úlohami

Formulář se automaticky aktualizuje každých 5 sekund. Aktualizace lze provést i kdykoliv manuálně tlačítkem Aktualizovat.

Tlačítkem Ukončit úlohu můžeme vynuceně ukončit běžící úlohy. Toto ukončení je násilné, otevřené soubory a spojení budou okamžitě zavřeny. Funkce by měla být používaná jako nouzové řešení, nikoli jako běžný způsob ukončování úloh plánovače.

Nová úloha

Ve formuláři Plánovač úloh klávesou Insert nebo tlačítkem Pic_1031i vytvoříme nový záznam.

pic_3054_2020
Obr.: Plánovač úloh - nový záznam

Popis polí:

Název

Název úlohy.

Spustit na serveru

Vybíráme server, pod kterým chceme plánovač spustit.

Spustit

Datum a čas, od kterého se bude počítat první spuštění úlohy.

Spustit pod uživatelem

Zkratka uživatele, pod nímž bude úloha spuštěna.

Výskyt

Častost spouštění úlohy - Jednou, Denně, Týdně, Měsíčně, Hodinově, Minutově, Jednou ihned.

Opakování

Častost opakování úlohy v zadaném časovém intervalu. Např. pokud máme zadaný Výskyt Týdně a Opakování 3, úloha se bude spouštět každý třetí týden.

Ve dnech týdne

Omezení dnů v týdnu, kdy se má úloha spouštět. Např. pokud máme zatrženy dny Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek a Pátek, úloha se bude spouštět pouze v pracovní dny.

Platnost do

Datum, do kterého se bude úloha spouštět. Pokud je toto pole vyplněno u jednorázové akce, pak po uvedeném datumu bude akce automaticky smazána. OStatní akce se řídí dobou periody.

Povoleno

Zatržené pole znamená, že je úloha nastavena jako aktivní a bude se spouštět. Pokud pole není zatržené, úloha zůstane v seznamu úloh, ale nebude se spouštět.

Bude spuštěno

Datum a čas prvního spuštění úlohy.

Seznam akcí

Seznam akcí nastavených na záložce Akce.

V případě, že pole Výskyt naplníme hodnotou Jednou, spustí se úloha v den a čas nastavený v poli Spustit. Je-li vyplněno pole Platnost do, pak se po uvedeném datu úloha smaže.

pic_4797_2020

Obr.: Nová úloha - Výskyt "Jednou"

V případě, že pole Výskyt naplníme hodnotou Jednou ihned, spustí se úloha ihned bez ohledu na den a čas nastavený v poli Spustit. Je-li vyplněno pole Platnost do, pak se po uvedeném datu úloha smaže.

pic_4796_2020

Obr.: Nová úloha - Výskyt "Jednou ihned"

V případě, že pole Výskyt naplníme hodnotou Týdně, Denně, Hodinově nebo Minutově, zobrazí se zatrhávací políčka pro dny v týdnu. Zde si vybereme pouze dny, kdy budeme chtít úlohu spouštět.

pic_3057_2020
Obr.: Nová úloha - Výskyt "Týdně"

Obdobně budeme zatrhávat měsíce a dny v měsíci při volbě výskytu Měsíčně.

pic_3058
Obr.: Nová úloha - Výskyt "Měsíčně"

V případě, že pole Výskyt naplníme hodnotou Minutově nebo Hodinově, zobrazí se kromě dnů v týdnu také pole V hodinách od a V hodinách do. Tato pole slouží k omezení času, kdy se má úloha spouštět (např. od 2 hod do 15 hod).

pic_3465_2020

Obr.: Nová úloha - Výskyt "Hodinově"

Na formuláři Plánovač úloh je další záložka Akce, kde nastavujeme jednotlivé sestavy, skripty nebo funkce pro spouštění.

Záložka Akce

Protože skript Přepočet skladů nevyžaduje datový modul, příklady doplnění záložky Akce jsou uvedeny na skriptu Penalizace.

pic_3059
Obr.: Akce - záložka Akce pro skript Penalizace

Popis polí:

Datový modul

Datový modul, na němž bude skript, sestava nebo funkce spouštěna (položky dávky).

Výběr

Možnost zvolení výběru existujícího ve vybraném datovém modulu. Na tomto výběru pak bude spuštěna položka dávky.

Operace na filtru

Záznamy vybrané ve výběru můžeme vložit, přidat, odmazat,.. z filtru pomocí funkcí v tomto rozbalovacím poli (Funkčnost je stejná jako ve výběrech - kapitola Záložka Podmínky).

Použít nadřízený datový modul

Pole slouží k tomu, aby sestavy, skripty a funkce dostaly jako aktuální datový modul buď datový modul definovaný ve Zdroji dat nebo, pokud je to možné, ten datový modul, který je právě aktivní v knize - bez úprav.

Záložka Položky dávky

pic_3061
Obr.: Akce - záložka Položky dávky

Zde klávesou Insert nebo tlačítkem Pic_1031i vložíme nový záznam. Jako položku dávky můžeme vložit sestavu, skript nebo funkci. Postup pro vkládání sestavy či skriptu je stejný jako u vkládání na plochu (viz kapitola Práce s ikonami). Funkce Přepočet výrobků, Přepočet skladů a Přepočet skladů - aktuální perioda jsou popsané v následující kapitole Standardní akce.

pic_3139
Obr.: Položky dávky

Je možné editovat pouze úlohy, které právě neběží.

Výhodou Plánovače úloh je, že se změna nastavení promítne ihned, bez nutnosti restartovat K2.

Popis tlačítek:

Historie

Historie spouštění úlohy - čas začátku, čas konce a výsledek spuštění ("Ok", "Chyba" nebo "Vynucené ukončení").

Spustit úlohu

Tlačítko umožňuje spustit úlohu okamžitě, nezávisle na nastavení.

pic_3066
Obr.: Formulář Historie Přepočet skladů

Tlačítkem pic_053iodstraníme jeden nebo více označených záznamů.

Popis tlačítek:

Smazat vše

Tlačítko slouží k rychlému smazání všech záznamů v historii.

pic_3067
Obr.: Formulář Historie Přepočet skladů - záložka Historie

pic_3068
Obr.: Formulář Historie Přepočet skladů - záložka Výstup

Na plánovanou úlohu se můžeme nechat upozorňovat notifikacemi a to tak, že v nastavení notifikací vytvoříme podmínku na akci Plánovaná úloha. Bližší popis nastavení podmínek notifikací je popsán v dokumentaci Moje kancelář, kapitola Notifikační systém - podmínky.

pic_3137
Obr.: Nastavení notifikací - podmínka na akci Plánovaná úloha

Po spuštění úlohy pak přijde upozornění do notifikačního panelu.

pic_3138
Obr.: Notifikace - Plánovaná úloha

Po rozkliknutí notifikace se zobrazí okno s informacemi o proběhnutí úlohy.

pic_3265
Obr.: Notifikace - log s výsledkem

Book Contents

Book Index

Standardní akce

Většina zástupců podporuje běh nad filtrem záznamů. K tomu je potřeba aktivovat volbu Zpracovat záznamy z filtru. Není-li dále aktivována volba Vytvořit filtr z výběru, pak budou zpracovány záznamy z filtru uživatele, pod kterým aplikační server běží. Je-li volba Vytvořit filtr z výběru aktivována, pak je nutné zvolit uložený výběr na jehož základě bude filtr naplněn.

Přepočet skladů

Funkce Přepočet skladů je podrobně popsána v kapitole Přepočty - Přepočet skladů.

Funkce spustitelná z Plánovače úloh má navíc tyto možnosti nastavení:

Popis vybraných polí:

Perioda od

Na rozdíl od standardního formuláře Přepočtu skladů lze v zástupci zadat také nultou periodu ("počáteční stav"). Tímto nastavením lze zajistit, že přepočet automaticky běží od první neblokované periody.

Firma

Vlastní firma, která bude přepočítávána. Není-li zadána, je přepočtena aktuální vlastní firma.

Maximální úroveň

V případě aktivované volby Přepočítat všechny úrovně (ve výrobě) lze zadáním čísla omezit procházení na určitý počet úrovní (zanoření). Implicitní hodnota = 100. Hodnota 1 znamená pouze aktuální úroveň.

Příklad: V případě, že výrobek se skládá z polotovaru a ve filtru zboží máme pouze kartu materiálu z průvodky polotovaru, pak např. při změně vstupní ceny materiálu se při hodnotě 1 přepočte pouze cena materiálu, při hodnotě 2 se přepočte i polotovar (změní se cena v hlavičce průvodky) a při hodnotě 3 by se přepočetla i karta výrobku.

Minimální povolená perioda

Pojistka pro přepočet - před zadanou periodou se doklady nikdy nepřepočítávají (např. kdyby došlo k chybnému nastavení blokační periody, aby se nepřepočetly již uzavřená období).

Počet period - 1. potvrzení

Číslo určuje, kolik period se má přepočet dívat do minulosti od blokační periody a hledat v nich doklady s prvním potvrzením.

Pevná cena šarže

V případě rozdělení položky v nákupu se cena šarže nebude průměrovat.

Cena šarže - ignorovat převodky

Při hledání prvního příjmu šarže se ignorují převodky.

Nákladová cena se neúčtuje

Je-li volba aktivována, pak přepočet neshodí příznaky "L" a "Z" dokladů v případě změny nákladové ceny položky dokladu.

Sklady bez kontroly, Zboží bez kontroly, Druhy bez kontroly

Seznam čísel skladů, zboží a druhů zboží, pro něž se do protokolu přepočtu nezapisují záporné stavy (neprobíhá kontrola na záporné stavy). Přepočet však položky standardně přepočítává.

Přepočet skladů - aktuální perioda

Funkce Přepočet skladů zpracovávající automaticky pouze aktuální periodu.

Přepočet denních zůstatků na skladech

Slouží k nápočtu denních stavů na skladech od zadané periody. Zadat lze i periodu v blokovaných periodách. Význam tohoto přepočtu je pro jednorázový nápočet denních zůstatků z historie, která je již v blokovaných periodách. Opakované spouštění přes plánované akce není výhodné, protože vždy běží od zadané periody. Pro běžnou aktualizaci denních zůstatků se využije zástupce Přepočet skladů s aktivovanou volbou Počítat denní zůstatky na skladech.

Přepočet výrobků

Funkce je podrobně popsána v kapitole Formulář - Akce nad databází Zboží.

Přepočet pokrytí, Přepočet pokrytí podle definice

Bližší popis funkce je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami a zakázkami.

Přepočet - ABC analýza

Vypočte ABC analýzu zadané konfigurace nebo všech konfigurací.

Posun (dnů)

Určuje, ke kterému dni bude analýza vypočtena vzhledem k termínu spuštění v plánovaných akcích.

Příklad: V Plánovači máme nastaveno spuštění analýzy každý den po půlnoci. Hodnota "1" pak znamená, že výpočet bude proveden k předchozímu dni (tj. aktuální den spuštění mínus 1).

Všechny konfigurace

Aktivací stanovíme výpočet všech konfigurací.

Konfigurace

Pomocí tlačítka Konfigurace (ve spodní části formuláře) lze zvolit konkrétní konfigurace k výpočtu.

Přepočet obrátky zásob

Vypočte obrátku dle zadané konfigurace nebo všech konfigurací.

Posun (dnů)

Určuje, ke kterému dni bude obrátka vypočtena vzhledem k termínu spuštění v plánovaných akcích. Zadat lze i hodnotu 0.

Příklad: V Plánovači máme nastaveno spuštění obrátky každý den po půlnoci. Hodnota "1" pak znamená, že výpočet bude proveden k předchozímu dni (tj. aktuální den spuštění mínus 1).

Všechny konfigurace

Aktivací stanovíme výpočet všech konfigurací.

Konfigurace

Pomocí tlačítka Konfigurace (ve spodní části formuláře) lze zvolit konkrétní konfigurace k výpočtu.

Přepočet skladových cen

Funkce je podrobně popsána v kapitole Formulář - Akce nad databází Zboží.

Přepočet cen zboží

Funkce je podrobně popsána v kapitole Formulář - Akce nad databází Zboží.

Přepočet fakturace

Funkce je popsána v kapitole Přepočty - Přepočet fakturace.

Přepočet plánovacích průvodek

Funkce je podrobně popsána v kapitole Formulář - Hromadné akce nad Průvodkami. Při zařazování akce do Plánovače úloh je nutné zvolit výběr z knihy Průvodek, který definuje obsah přepočtu.

Přepočet rezervováno objednáno

Přepočte hodnoty "Rezervováno" a "Objednáno" pro karty zboží.

Book Contents

Book Index

Finance
Přepočet zůstatků pokladen

Funkce Přepočet zůstatků pokladen je podrobně popsána v dokumentaci Finance - Pokladna - Funkce nad pokladními doklady - Přepočet zůstatků pokladen.

Přepočet zůstatků bankovních účtů

Funkce Přepočet zůstatků bankovních účtů je podrobně popsána v dokumentaci Finance - Banka - Bankovní výpisy - Funkce nad bankovními výpisy - Přepočet zůstatků bankovních účtů.

Book Contents

Book Index

Marketing
ARES

Dávka spustí funkci ARES, která doplňuje či aktualizuje údaje zákazníka nebo partnera. Dávka bude spuštěna nad výběrem zákazníků nebo partnerů definovaném v poli výběr.

Funkce bude spuštěna s parametry, které má funkce ARES nastaveny v Správce/Parametry/Parametry ARES.

Book Contents

Book Index

Workflow
Nový proces

Dávka vytvoří nový proces z postupu, který je definován v poli Postup. Postup nesmí mít na počáteční události zadáno žádné uživatelské rozhraní (definice proměnných, výběr uživatelů).

Book Contents

Book Index

Správce objektů

Funkce Správce uložených objektů je určena především pro práci s filtry (Třída TxFilter). Hlavním účelem této funkce je zobrazení neplatných filtrů a jejich editace. Kromě filtrů jsou zde načteny i další objekty, které můžeme mazat, editovat, přesouvat mezi úrovněmi a kontrolovat. Funkce je umístěna ve stromovém menu Správce - Systém - Správce objektů.

Má-li uživatel nastaveno právo Servisní zásahy (Správce - Obecné), načtou a zobrazí se zde všechny objekty dostupné pro daného uživatele. U uživatele bez práva Servisní zásahy se při výchozím načtení seznamu všech objektů použije vždy filtr na aktuálního uživatele. Tlačítka Neplatné objekty, Inicializace a funkce Odstranění nekonzistencí a Konverzní pravidla pod tlačítkem Nástroje nejsou uživateli bez práva Servisní zásahy dostupné.

Po spuštění funkce se otevře formulář Správce uložených objektů, kde se (v závislosti na nastavení práva Servisní zásahy) zobrazí všechny uživateli přístupné objekty.

pic_3684

Obr.: Správce uložených objektů - nastavené právo Servisní zásahy

pic_3692

Obr.: Správce uložených objektů - uživatel bez práva Servisní zásahy

Tlačítko Filtrovat

Po stisknutí tlačítka Filtrovat se otevře formulář pro nastavení podmínek filtrování.

pic_3685

Obr.: Nastavení podmínek pro filtrování uložených objektů

Popis polí:

Třída

Výběr třídy z číselníku Filtr - Třída, nad kterou se spustí filtr. Např. třída TxFilter reprezentuje filtr.

Kontext

Výběr datového modulu z číselníku Datové moduly, nad kterým se spustí filtr.

Uživatel

Výběr uživatele z knihy Uživatelé, jehož objekty chceme zobrazit. Pro uživatele bez práva Servisní zásahy je toto pole pouze pro čtení a nelze změnit.

Mandant

Výběr mandanta z knihy Mandanti, jehož objekty chceme zobrazit.

Úroveň

Volba úrovně nastavení objektů, které chceme zobrazit: Tovární, Globální, Mandant, SkupinaUživatel.

Tlačítko Výchozí vrátí filtr do výchozího stavu, tzn. smaže nastavené podmínky.

Po potvrzení podmínek filtru tlačítkem OK se zobrazí všechny objekty vyhovující nastaveným podmínkám.

Tlačítko Neplatné objekty

Existují-li neplatné objekty (např. výběry), jejich seznam se zobrazí po stisknutí tlačítka Neplatné objekty. Neplatný objekt je možné ve Správci uložených objektů smazat nebo upravit. Tlačítko je přístupné pouze uživateli s právem Servisní zásahy.

Neplatné "Tovární" objekty lze smazat za těchto podmínek:

1. Uživatel má nastaveno právo "Správce / Přístup k úrovni nastavení / Globální"

2. Objekt je označen jako neplatný, je součástí výsledku akce "Neplatné objekty"

pic_3686

Obr.: Správce uložených objektů - tlačítko Neplatné objekty

Tlačítko Moje objekty

Jedná se o speciální případ filtrování, kdy je nastavení parametrů zvoleno tak, aby byly vypsány všechny objekty, které vlastní přihlášený uživatel. Téhož výsledku lze dosáhnout také pomocí obecného filtru.

pic_3687

Obr.: Filtr objektů aktuálně přihlášeného uživatele "K2" - tlačítko Moje objekty

Tlačítko Inicializace

Tlačítkem Inicializace spustíme funkci Inicializace, která je také součástí povinné inicializace K2 po reinstalaci. Funkce Inicializace provede kontrolu a automatickou opravu neplatných objektů některých tříd. Tlačítko je přístupné pouze uživateli s právem Servisní zásahy.

Po spuštění tlačítka Inicializace dojde v uživatelském adresáři k vytvoření souboru AlterFields.unknown.xml, ve kterém jsou vyjmenována neznámá pole (OldFields) a jejich datové moduly (DataMClass). Tento soubor lze přejmenovat, zkopírovat do {MainPath} a použít jako základ pro Konverzní pravidla.

Tlačítko Nástroje

Pod tlačítkem Nástroje se skrývají 4 funkce: Odstranění nekonzistencí, Konverzní pravidla, Export a Import.

Odstranění nekonzistencí

Po reinstalaci na vyšší verzi je možno pomocí akce Odstranění nekonzistencí vyhledat a odstranit neplatné záznamy z tabulek ObjRow, ObjStorage a ObjAssign, ve kterých jsou uloženy konfigurační objekty (např. filtry, sloupce).

Po dokončení akce se zobrazí protokol, který obsahuje protokol o nalezených problémech. Každý objekt, který je vyhodnocen jako neplatný nebo zbytečný, je před výmazem uložen do adresáře, jehož jméno je uvedeno v protokolu.

pic_4531

Obr.: Odstranění nekonzistencí - protokol nalezených problémů

Konverzní pravidla

Akce Konverzní pravidla slouží k editaci obsahu souboru {MainPath}\AlterFields.xml. Konverzní pravidla umožňují nadefinovat pro třídy datových modulů dvojice identifikátorů <starý ProgName, nový ProgName>. Soubor lze aktualizovat buď editorem ve Správci objektů nebo jednoduše zkopírovat. Tyto informace se pokusí využít funkce "Inicializace" k automatické opravě některých neplatných objektů. Podporovány jsou třídy TxFilter/VýběryTxGridColumns/Sloupce.

Konverzní pravidla umožňují automaticky opravit některé objekty v případě, že je skutečně možné formálně nahradit jeden identifikátor jiným.

pic_3780

Obr.: Konverzní pravidla - existující soubor AlterFields.xml

Existuje tovární soubor AlterFields.xml, který obsahuje seznam přejmenovaných nebo zkonvertovaných polí, které lze volně zaměnit. Soubor AlterFields.xml obsahuje serializovanou kolekci TxAlterFields. Každá položka třidy TxAlterField obsahuje tyto property:

DataMClass: string - třída DM, které se týkají pole OldFields a NewFields. Pokud to dává smysl, může být použita i třída abstraktního předka (např. TDPrask).

OldFields: string - původní pole, které bylo přejmenováno. Hodnota může obsahovat jeden identifikátor nebo více oddělených od sebe pomocí středníků.

NewFields: string - nové pole. Hodnota může obsahovat jeden identifikátor nebo více oddělených od sebe pomocí středníků. Hodnota musí definovat platné pole, jinak při pokusu o náhradu dojde k vyvolání výjimky.

Př.

TD_DoNP_P: NakPro -> SaleItemsChild

TD_DoNP_N: NakPro -> PurchaseItemsChild

Export

Funkce exportuje všechny objekty, které jsou právě načteny do paměti. Seznam načtených objektů lze omezit pomocí tlačítka Filtrovat.

pic_4532

Obr.: Export

Import

Funkce naimportuje objekty ze souboru.

pic_4533

Obr.: Import

Book Contents

Book Index

Nastavení internetového připojení

Funkce Nastavení internetového připojení slouží pro nastavení připojení k internetu (např. webové služby, import kurzovního lístku) v případě, že použijeme proxy sever.

Funkci spustíme ze stromového menu Správce - Systém - Nastavení internetového připojení.

pic_3186
Obr.: Stromové menu - Nastavení internetového připojení

pic_3177
Obr.: Formulář Nastavení internetového připojení - proxy

Do pole Typ vybereme komunikační protokol s proxy serverem: ("HTTP", "SOCKS 4", "SOCKS 4A" nebo "SOCKS 5", definici jednotlivých typů najdeme na http://en.wikipedia.org/wiki/SOCKS). Pole Autentizace u proxy serveru umožňuje zvolit si, jestli budeme pro přihlášení používat jméno a heslo (hodnota "jméno a heslo") či ne (hodnota "bez autentizace").

Pro webové služby nelze použít SOCKS v jakékoli variantě. Webové služby jsou: Creditcheck, Octopus, Spolehlivost plátců DPH, PPL a další, ke kterým se přistupuje pomocí "THTTPRIO".

Book Contents

Book Index

Reinstalační manažer

Reinstalační manažer slouží pro zajištění správné reinstalace systému K2. Manažer je umístěn ve stromovém menu ve Správci - složka Systém. Pro práci s Reinstalačním manažerem je nutné, aby měl uživatel nastavené právo Servisní zásahy.

pic_2908_2021.png
Obr.: Správce - Reinstalační manažer

Po spuštění funkce se zobrazí formulář Reinstalační manažer.

pic_2909_2021.png

Obr.: Reinstalační manažer

Zatržené pole Zákaz přihlašování zabrání uživatelům přihlásit se do IS K2 s výjimkou uživatele, který zákaz přihlašování nastavil. Tím se zajistí, aby průběh reinstalace nebyl narušován přítomností uživatelů v IS K2. Pole Zákaz přihlašování od umožňuje nastavit, odkdy se uživatelé nebudou moct přihlásit. Pokud je doba přihlášení před nastaveným zákazem, zobrazí se hlášení, že se od nastaveného času nebude moci do IS K2 přihlásit. Hlášení nastavíme v poli Zpráva po přihlášení. Do pole Uživatel se pak automaticky doplní zkratka aktuálně přihlášeného uživatele, který provádí nastavení v Reinstalačním manažerovi.

pic_2910_2021.png

Obr.: Přihlašovací okno IS K2 - zatržené pole Zákaz přihlašování

pic_3035_2021.png
Obr.: Přihlašovací okno - po vyplnění pole Zákaz přihlašování od

Ve chvíli, kdy je pole Zákaz přihlašování zatržené, je možné zaktivnit i pole Reinstalace povolena. Tímto uživatel potvrdí, že reinstalaci nic nebrání a může proběhnout. Pro zatrhnutí pole je nutné, aby byli všichni uživatelé odhlášeni z K2 a všechny povinné inicializace v dané verzi byly provedeny. Není-li pole zatržené, instalátor nám nepovolí pokračovat v reinstalaci.

Pokud se pole nezatrhne, důvody se objeví v poli Důvody nezatrhnutí pole.

pic_4557_2020

Obr.: Reinstalační manažer

Podle typu reinstalace verze se zvolí v Reinstalačním manažerovi možnost Reinstalovat na:

Dle zvolené varianty reinstalace se spustí kontroly dokončení povinných inicializací a potřebných kroků pro přechod na požadovanou verzi.

Tlačítko Kontrola struktur provede kontrolu, zda struktury databáze odpovídají definicím v K2. Kontrolu lze spustit kdykoliv, protože není vázána na zatrhnutí polí Zákaz přihlašování ani Reinstalace povolena. Stejná kontrola je provedena také v rámci přípravy instalátoru na reinstalaci.

pic_4924_2021.png

Obr.: Reinstalační manažer - Kontrola stuktur

Pokud je před reinstalací z nižší verze nutné provést určité akce, objeví se v Reinstalačním manažerovi navíc tlačítko Příprava na "danou verzi", které obsahuje potřebné inicializace.

Upozornění: Po ukončení reinstalace je K2 stále v reinstalačním módu a nelze se do ní přihlásit. Uživatel, který provedl nastavení v Reinstalačním manažerovi, se musí po dokončení reinstalace přihlásit do K2 a v Reinstalačním manažerovi odtrhnout pole Zákaz přihlašování. Poté je možné se do K2 přihlásit pod jakýmkoliv uživatelem.

Pozn.: Dokud bude K2 v reinstalačním módu, bude na toto uživatel, který reinstalační mód nastavil, při ukončování K2 upozorňován hlášením "K2 má zakázané přihlašování. Přesto ukončit?". Pokud uživatel zvolí Ano, K2 se ukončí, pokud Ne, uživatel zůstane přihlášen.

pic_4568_2021

Obr.: Hlášení systému K2 při ukončení K2

Book Contents

Book Index

Moduly

Do knihy Moduly se zapisují všechny vstupy do jednotlivých modulů. Kniha zobrazuje datum vstupu, číslo modulu, jeho název (popis), číslo licence, počet vstupů do modulu (zaznamenává se přítomnost každého uživatele, která trvá déle než 1 minutu) a ve sloupci Rozdíl se zobrazuje konkrétní hodnota v okamžiku, kdy uživatel vstoupí do modulu, na který nemá licenci. V knize můžeme záznamy třídit podle data vstupu, nebo čísla modulu.

Obr.: Kniha Moduly

Book Contents

Book Index

Aplikační statistiky

Aplikační statistiky nám umožnují monitorovat počty spuštění sledovaných akcí. Sledovanou akcí je jakákoliv transakce, výpočetní blok, skript nebo sestava. Je tedy možno např. sledovat, jak intenzivní je využití konkrétních funkcí i customizací systému. Např. je možné zachytit všechny spouštěné skripty i sestavy a lépe se tak připravit na přechody na novější verze K2. Statistiky lze také využít pro zvýšení efektivity investic do systému.

Ve vyhodnocení formou dashboardů pak lze vysledovat, kdo a v kterou dobu danou funkci využil.

Využitím aplikačních statistik zároveň souhlasíte s odesíláním určitého vzorku anonymizovaných statistických dat (tedy dat bez identifikace uživatelů) do společnosti K2 atmitec. V odesílaných datech nejsou žádné konkrétní ani citlivé údaje, pouze statistické informace o použití daných funkcí. Tato data jsou dále využita pro optimalizaci aplikací K2 i služeb s nimi spojených.

Book Contents

Book Index

Správa aplikačních statistik

Ve Správě aplikačních statistik definujeme nastavení modulu Aplikační statistiky. Funkce je zařazena ve stromovém menu Správce - Systém - Aplikační statistiky - Správa aplikačních statistik a je přístupná pouze uživateli s právem Nastavení statistik (Správce - Obecné).

pic_3807

Obr.: Správce - Systém - Správa aplikačních statistik - záložka Správa statistik

Popis polí:

Nesouhlasím s výše uvedenými podmínkami pro pořizování statistik

Nezatrhnuté pole znamená, že u K2, které jsou nastaveny jako produkční, dochází ke sběru statistických informací a k odesílání souhrnných anonymizovaných dat do K2 atmitec.

Ve Správě plánovaných úloh se vytvoří nová plánovaná úloha "Odesílání statistik", která bude zasílat statistiky do K2 atmitec. Odesílání je implicitně nastaveno na sobotu.

Bez použití plánovače úloh lze odesílání statistik vyvolat spuštěním K2.exe s parametrem FUNKCE=779, popřípadě zajistit její pravidelné spouštění pomocí Plánovaných úloh Windows.

Bez nastavení dalších polí se budou sledovat pouze tovární statistiky.

Perioda vzorkování

Interval, po kterém se statistiky ukládají z paměti do databáze. Implicitně je nastavena hodnota 480 minut.

Následující dvě pole slouží pro redukci velikosti statistických dat. Data můžeme omezit časem i počtem záznamů.

Maximální stáří statistických dat

Statistiky, jejichž stáří překračuje nastavený počet dnů, budou odmazány.

Maximální velikost statistických dat

Pokud dojde k překročení nastavené velikosti nasbíraných statistických dat, budou nejstarší záznamy odmazány.

Standardní tovární množina pro sledování statistik je určena k monitorování použití funkčností napříč všemi moduly IS K2. Mimo tuto nastavenou množinu můžeme monitorovat také další funkčnosti IS K2. K tomu slouží následující zatrhávací pole.

Popis zatrhávacích polí:

Automaticky nabízet do analytik provedené výpočetní bloky

Zatrhnuté pole znamená, že budeme sbírat všechny provedené výpočetní bloky, tzn. nejen tovární.

Automaticky nabízet do analytik provedené skripty

Zatrhnuté pole znamená, že budeme sbírat všechny skripty, tzn. nejen tovární.

U těchto skriptů zapnout sledování

Zatrhnuté pole znamená, že všechny provedené skripty budeme sledovat, tzn. všechny skripty budeme monitorovat v Prohlížeči statistik.

Tyto skripty slouží pouze pro interní účely a neodesílají se do K2 atmitec.

Automaticky nabízet do analytik provedené sestavy

Zatrhnuté pole znamená, že budeme sbírat všechny provedené sestavy, tzn. nejen tovární.

U těchto sestav zapnout sledování

Zatrhnuté pole znamená, že všechny provedené sestavy budeme sledovat, tzn. všechny sestavy budeme monitorovat v Prohlížeči statistik.

Tyto sestavy slouží pouze pro interní účely a neodesílají se do K2 atmitec.

Automaticky nabízet do analytik spuštěné univerzální formuláře

Zatrhnuté pole znamená, že budeme sbírat všechny spuštěné univerzální formuláře, tzn. nejen tovární.

U těchto dotazů zapnout sledování

Zatrhnuté pole znamená, že všechny spuštěné univerzální formuláře budeme sledovat, tzn. všechny univerzální formuláře budeme monitorovat v Prohlížeči statistik.

Tyto univerzální formuláře slouží pouze pro interní účely a neodesílají se do K2 atmitec.

Následující čtyři pole nám poskytují informace o poslední plánované akci "Odesílání statistik".

Datum posledního odeslání statistik

Datum a čas, kdy byla provedena poslední plánovaná úloha pro odeslání statistik.

Velikost posledních odeslaných statistik

Velikost statistik, které byly naposledy odeslány do K2 atmitec.

Doba odesílání posledních statistik

Doba, po kterou běžela plánovaná úloha pro odeslání statistik.

Datum poslední aktualizace továrních analytik

Datum a čas poslední aktualizace továrních analytik. K aktualizaci dochází při spuštění plánované úlohy "Odeslání statistik".

Sledování analytik

Na záložce Sledování analytik jsou provedené akce zařazeny pod jednotlivé záložky Transakce, Výpočetní blok, Skript, Sestava a Uniform.

pic_3806

Obr.: Správce - Systém - Správa aplikačních statistik - záložka Sledování analytik

Transakce

Databázový soubor operací, kdy se provedou buď operace všechny nebo žádná.

Výpočetní blok

Blok operací, které spolu logicky souvisejí a vytváření jeden krok v K2, např. uložení dokladu, spuštění výběru, spuštění filtru apod.

Skript

 

Sestava

 

Uniform

 

Tyto akce můžeme sledovat buď všechny (zatrhnutím příslušného pole na záložce Správa statistik) nebo pouze vybrané. Chceme-li sledovat pouze některé akce, na příslušném řádku zatrhneme pole ve sloupci Firemní sledování nebo na zvoleném záznamu stiskneme pic_200i a na formuláři Správa statistik - Monitorované analytiky zatrhneme pole Firemní sledování. Takto označené akce budeme moci monitorovat v Prohlížeči lokálních statistik. Pole Tovární sledování je zatrženo programem.

pic_3805

Obr.: Nastavení Výpočetního bloku pro firemní sledování

Tlačítko Smazat statistiky ... slouží k výmazu všech nasbíraných lokálních aplikačních statistik i analytik ke sledování.

Book Contents

Book Index

Prohlížeč odesílaných statistik

Seznam anonymizovaných souhrnů aplikačních statistik, které jsou odesílány do K2 atmitec, je umístěn ve stromovém menu Správce - Systém - Aplikační statistiky - Prohlížeč odesílaných statistik.

Zobrazení knihy Prohlížeč odesílaných statistik je podmíněno právem Nastavení statistik (Správce - Obecné).

Book Contents

Book Index

Prohlížeč lokálních statistik

Seznam aplikačních statistik, které sledujeme pouze interně v rámci firmy a nejsou odesílány do K2 atmitec, je umístěno ve stromovém menu Správce - Systém - Aplikační statistiky - Prohlížeč lokálních statistik.

Zobrazení knihy Prohlížeč lokálních statistik je podmíněno právem Nastavení statistik (Správce - Obecné).

Knihy Prohlížeč odesílaných statistik a Prohlížeč lokálních statistik slouží pouze pro kontrolu, popř. export do excelu. Pro vyhodnocení lokálních statistik slouží OLAP a dashboardy.

Book Contents

Book Index

Dashboardy

K vyhodnocení aplikačních statistik je k dispozici kostka v OLAPu. Pomocí OLAP parametrů je potřeba ji zapnout viz dokumentace Manažerské přehledy, kapitola Kostka Aplikační statistiky.

K vyhodnocení existují nadefinované dashboardy, které jsou k dispozici v souboru SupportFiles\Dashboards\ApplicationStatistics.XML v adresáři K2. Import dashboardů je blíže popsán v dokumentaci Manažerské přehledy, kapitola Export a import dashboardů.

Pomocí nastavených dashboardů lze např. vyhodnotit, které funkce jsou nejpoužívanější, kteří uživatelé nebo kontaktní osoby jsou nejaktivnější a jaké funkce používají nejčastěji, kdo a v kterou dobu danou funkci využil atd.

Dashboard 1) Statistika funkcí

Dashboard Statistika funkcí zobrazuje počet použití deseti nejpoužívanějších funkcí v IS K2. Funkce lze filtrovat dle jejich typu a časového období, ve kterém byly používány. Při výběru funkce (klikem myši), se ve spodní části dashboardu zobrazí použití v čase a použití jednotlivými uživateli K2.

pic_3857

Obr.: Dashboard Statistika funkcí

Dashboard 2) Statistika funkcí – uživatelé

Dashboard Statistika funkcí - uživatelé zobrazuje počet použití funkcí pro 15 nejaktivnějších uživatelů v IS K2. Funkce lze filtrovat dle jejich typu a časového období, ve kterém byly používány. Při výběru uživatele (klikem myši), se ve spodní části dashboardu zobrazí jednotlivé funkce a jejich počet použití pro daného uživatele.

pic_3845

Obr.: Dashboard Statistika funkcí - uživatelé

Dashboard 3) Statistika funkcí – kontaktní osoby

Dashboard Statistika funkcí - kontaktní osoby zobrazuje počet použití funkcí pro 15 nejaktivnějších kontaktních osob v IS K2. Funkce lze filtrovat dle jejich typu a časového období, ve kterém byly používány. Při výběru kontaktní osoby (klikem myši), se ve spodní části dashboardu zobrazí jednotlivé funkce a jejich počet použití pro danou kontaktní osobu.

pic_3844

Obr.: Dashboard Statistika funkcí - kontaktní osoby

Book Contents

Book Index

Nepoužívané skripty a sestavy

Funkce nepoužívané skripty a sestavy slouží k vygenerování seznamu nepoužívaných skriptů a sestav.

Před spuštěním je vhodné provést registraci skriptů a sestav.
Otevřeme si knihu Skripty a sestavy a stiskneme F9 pro spuštění knihy sestav. Dále stikneme Insert, zobrazí se seznam všech skriptů a sestav. Zde pomocí klávesové zkratky Alt+F3 spustíme registraci skriptů. Nyní můžeme spustit funkci Nepoužívané skripty a sestavy.

Book Contents

Book Index

Přenos customizací

Přenos customizací se skládá ze dvou funkcí: Export customizací do souboru a Import customizací ze souboru. Pro práci s těmito funkcemi je nutné mít nastavené právo Servisní zásahy (Správce – Obecné – Servisní zásahy).

Funkce Export customizací do souboru a Import customizací ze souboru pracují se .zip souborem, ve kterém jsou uloženy všechny zákaznické modifikace K2 mimo data. Umožňují přenést skripty a sestavy, modifikace formulářů, registrované skripty, soubory návrháře objektů, rozšíření souborových modulů, INI soubory, pohledy, konfiguraci pokrytí, externí doplňková pole a poznámky.

Book Contents

Book Index

Export customizací do souboru

Funkce je zařazena ve stromovém menu Správce - Systém - Přenos customizací - Export customizací do souboru a je přístupná pouze uživateli s právem Servisní zásahy (Správce – Obecné – Servisní zásahy).

pic_3974

Obr.: funkce Export customizací do souboru

Po spuštění funkce se zobrazí nabídka, ve které označíme, které modifikace si přejeme uložit.

Popis polí:

Cesta k souboru

Výběr cesty, kam se má uložit soubor RestorePackage.zip s vybranými modifikacemi

Book Contents

Book Index

Import customizací ze souboru

Funkce je zařazena ve stromovém menu Správce - Systém - Přenos customizací - Import customizací ze souboru a je přístupná pouze uživateli s právem Servisní zásahy (Správce – Obecné – Servisní zásahy).

pic_3975

Obr.: funkce Import customizací ze souboru

Po spuštění funkce se zobrazí nabídka, ve které označíme, které modifikace z načteného .zip souboru si přejeme přenést do IS K2. Po načtení .zip souboru se automaticky označí všechny možnosti, které byly zatrženy při exportu.

Popis polí:

Cesta k souboru

Výběr cesty, odkud má být nahrán .zip soubor pro import.

Aplikovat do aktuálního mandanta

Pokud je volba zatržena, budou se aplikovat všechna rozšíření a nastavení (formuláře, RF_Firm.pas, rozšíření souborových modulů atd.) ze zvoleného mandanta v poli Výběr mandanta pro přenos do aktuálního mandanta ve spuštěné K2.

Pokud volba zatržená není, vytvoří se složky a soubory dle zdrojové K2.

 

Výběr mandanta pro přenos

Výběr mandanta, jehož rozšíření a nastavení se mají aplikovat do aktuálního mandanta.

Book Contents

Book Index

Dílčí aktualizace K2

Funkce Dílčí aktualizace K2 slouží k nahrání oprav nebo nových funkcí do IS K2 bez nutnosti instalovat novou verzi. Typicky se jedná o aktualizaci legislativních změn řešených pomocí skriptů nebo sestav.

Funkce je dostupná ze stromového menu Správce - Systém - Aktualizace K2 nebo vytvořením tlačítka Ostatní - Dílčí aktualizace K2 na pracovní plochu, záložka Oblíbené. Pro práci s touto funkcí je nutné mít nastavené právo Servisní zásahy (Správce – Obecné – Servisní zásahy).

Po spuštění funkce se objeví formulář, ve kterém se automaticky zobrazí dostupné akualizace. V případě, že se objeví prázdný formulář, žádná aktualizace pro danou verzi není k dispozici. Vhodné záznamy k aktualizaci K2 jsou automaticky označeny hvězdičkou.

pic_4079

Obr.: formulář Dílčí aktualizace K2

Instalaci označených záznamů provedeme stiskem tlačítka Instaluj balíčky. Označování a odznačování záznamů se provádí pomocí kláves Ctrl+mezera a Shift+Enter.

Před první instalací aktualizací je vhodné nastavit, pro jakou legislativu chceme seznam aktualizací získat. Toto provedeme v nastavení, které je dostupné přes tlačítko Nastavení.

pic_4080

Obr.: formulář Nastavení dílčích aktualizací K2

V nastavení je rovněž dostupný seznam nainstalovaných aktualizací, které byly na dané K2 aplikovány. Tlačítkem Smaž instalované lze smazat seznam, nikoli vlastní aktualizace, které již byly do K2 instalovány. Poté se stanou dostupnými pro instalaci a lze je znovu instalovat.

V reinstalačním manažerovi byla přidána volba Automaticky aplikovat aktualizace, která zajistí, že při instalaci K2 se ihned nainstalují dostupné aktualizace, které byly vydány po vydání instalované verze, a uživatel se jimi nemusí zatěžovat.

pic_4087

Obr.: Reinstalační manažer

Funkce Dílčí aktualizace K2 využívá webových služeb a pro její funkčnost je zapotřebí připojení k internetu.

Book Contents

Book Index

Náhrada jednotek (unit) ve skriptech

Funkce Pomocník překladu skriptů nahradí v sekci uses názvy jednotek podle předpisu ve vybraném souboru.

Funkce je umístěna ve stromovém menu Správce - Systém - Náhrada jednotek (unit) ve skriptech. Pro spuštění funkce je potřeba mít nastavena práva Změna K2 skriptu (384) a Změna kódovaného K2 skriptu (385) (Správce - Sestavy a funkce (F9)).

pic_4752

Obr.: Funkce Pomocník překladu skriptů

Popis polí:

Soubor s defininí náhrad U_

Jednotlivé řádky jsou definice, co se má vyhledat a čím nahradit. "původní jednotka";"nová jednotka", k názvu "nová jednotka" se automaticky přidává nakonec Const.

Cesta ke skriptům nebo AM sestavám

Umístění, kde se má provést náhrada jednotek.

Speciální skripty a AM sestavy v databázi

Podle práva přístupu provede náhradu ve speciálních skriptech v databázi.

Ponechat smazané jednotky

Pokud je pole zatrhnuto, pak pokud původní jednotka nemá náhradu, nesmaže se původní název ze skriptu nebo AM sestavy.

Book Contents

Book Index

Nastavení fulltextových klíčů

Nastavení fulltextových klíčů slouží k dodatečné definici klíčů nad tabulkami podobně jako přidání indexů v rozšíření souborových modulů.

Některé standardní klíče je možné definovat pomocí spuštění skriptu CreateFullTextIndexes.pas, který definuje indexy na některých standardních tabulkách.

Tyto klíče jsou pak dostupné pro vytváření fulltextových podmínek ve výběrech.

Definice fulltextových klíčů je možná po spuštění funkce č. 778. Zobrazí se seznam tabulek, pro které již klíče definované jsou. Uživatel může vložit definici pro novou tabulku nebo změnit již existující nastavení.

pic_4035

Obr.: Seznam nastavení fulltextových klíčů

Pro definování nového fulltextového klíče je potřeba vybrat tabulku a unikátní jednoprvkový klíč.

pic_4036

Obr.: Nastavení fulltextového klíče

Popis polí:

Pro tabulku

Tabulka, pro kterou bude definován fulltextový klíč

Založený na jednoprvkovém unikátním indexu

Unikátní jednoprvkový klíč, nejlépe založený na čísle

V dalším kroku se definují pole, která mohou být přiřazena do fulltextového klíče. Systém automaticky nabídne povelená pole typu string, widestring, clob, xml a dynstring.

pic_4037

Obr.: Nastavení polí fulltextového klíče

Book Contents

Book Index

Reinstalace

Pokud během konverzí dochází ke změně nebo rušení textových polí, automaticky se zruší fulltextový klíč, aby nedocházelo k chybám během vykonávání SQL dotazů konverzí. Po skončení konverzí běží inicializace verze, která se snaží zrušené fulltextové klíče obnovit podle definice v K2: Správce - nastavení fulltextových klíčů, funkce 778.

Obnovování fulltext klíčů může být časově náročná operace, která je prováděna na SQL serveru na pozadí. Klíče jsou proto dostupné pro dotazování až po doběhnutí této operace na pozadí.

Jestliže během obnovování se objeví chyba, která může být způsobena chybějícími poli ve fulltextu nebo změnou primárního klíče tabulky, zapíše se do logu ve složce SetupLogs\repairfulltext_(mandant).log. Uvedené chybné fulltextové klíče je potřeba prověřit a opravit viz. kapitola Nastavení fulltextových klíčů.