Book Contents

Book Index

Základní nastavení modulu Majetek

V nabídce stromového menu Základní data modulu Majetek jsou zařazeny knihy a číselníky, které slouží pro přednastavení způsobu odepisování a účtování položek na kartách majetku:

Součástí nastavení modulu Majetek je i Volba typů plánů, Rušení blokování, Nastavení účetního období pro přechod na hospodářský rok, možnosti práce při řešení lokálního umístění majetku nebo při vytváření procesních celků umožňuje číselník Prostorová- procesní evidence, zařazená v rámci Evidence majetku. Podle přístupových práv je možné v těchto knihách pracovat nebo spustit jejich sestavy.

Obr.: Otevřené menu modulu Majetek - Základní data

Postup:

Před samotným zaváděním karet majetku je zapotřebí zkontrolovat, případně upravit knihy a číselníky v části Základní data.

Book Contents

Book Index

Knihy majetku

Rozdělení majetku v Knihách majetku odpovídá jejich rozlišení především v závislosti na zákonech o daních z příjmu nebo o účetnictví. Vzhledem k jejich odlišnému charakteru vedení evidence a odepisování může být rozdělení i jiné, např. podle vnitřních směrnic společnosti. V Knize majetku se potom tyto druhy zobrazují buď samostatně, nebo se dají podle výběru filtru zobrazit jako jeden celek. Knihy také umožňují podrobnější dělení prostřednictvím období, avšak v tomto modulu to nedoporučujeme a také se toho většinou nevyužívá.

Obr.: Kniha Knihy majetku

Postup:

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Při zavedení nové knihy je třeba zadat povinnou zkratku a určit období (pokud nechceme používat období, zadáme ho jako Implicitní období).

Obr.: Knihy majetku - 1. strana

Popis polí:

Kniha

Povinná dvoumístná zkratka, která slouží pro označení dané knihy majetku. Knihu nelze po uložení změnit.

Období od do

Rozlišení karet majetku podle zadaného období. Pokud takové rozlišení nechceme využívat, zadáme Období od jako Neurčený rok a Období do jako Neomezené období.

Popis

Bližší popis druhu majetku, který bude uveden v tabulce (60 znaků).

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat položku v kartě majetku, u níž existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou v položce a zaúčtovanou částkou.

Řád zaokrouhlení
Konstanta zaokrouhlení
Pol.

V případě, že nastavíme řád a konstantu zaokrouhlení, definujeme tím zaokrouhlení roční částky odpisu. V případě, že označíme i pole Pol., dojde k zaokrouhlení každé položky odpisu v kartě majetku. (V tom případě ale nebude souhlasit suma měsíčních odpisů na roční částku!) Plán 1, Plán 2 a Plán 3 opět znamená počet různých způsobů odpisování každé karty majetku.

Kontace odpisu
Kontace zařazení
Kontace vyřazení

V těchto polích je možné přednastavit kontace, které se automaticky dosazují do nových karet majetku v Knize majetku.

Book Contents

Book Index

Položky (3. strana)

Na 3. straně se definuje číslování všech dokladů modulu Majetek včetně vzorů. Aktuální číslo daného dokladu odpovídá poslednímu zadanému dokladu v dané knize.

pic_1043

Obr.: Knihy majetku - 3. strana

Book Contents

Book Index

Kniha Plány majetku

V knize Plány majetku se definují odpisové plány. Množství odpisových plánů je neomezené, program nabízí seznam základních odpisových plánů pro odpisování daňové, účetní, časové, případně leasingové. Plány majetku z této knihy se stávají součástí přednastavení způsobu odepisování v předvolbách. Nabídka plánů vychází především z požadavků zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Vzhledem k tomu, že položky v této knize není možné smazat, dochází při změnách legislativy k tomu, že některé plány již pozbyly platnost. Jelikož se ale podle nich v minulosti odepisovalo, musí zůstat v evidenci a nedoporučujeme je měnit, ale raději přidávat nové plány. Formou potvrzení je pak možné aktualizovat nabídku.

Obr.: Kniha Plány majetku

Základním kritériem při zadání plánu je volba typu plánu (časový, leasingový, procentuální, rovnoměrný a zrychlený). Plány nelze mazat. Každý plán můžeme potvrdit klávesami Alt+F2. Takto potvrzený plán je označen ikonou a smí jej editovat a měnit pouze uživatel, který má právo na odpotvrzování.

Postup:

Uživatel v předchozí části stanovil, jak bude majetek rozdělen do druhů majetků, zvolil typy plánu 1 a 2 a nyní rozhodne, jaký způsob odpisování bude u jednotlivých druhů majetku zvolen. Podle toho projde knihu Plány majetku a potvrdí ty plány, které se budou aktivně používat. Na první straně u těchto plánů zkontroluje nastavené hodnoty.

Pokud dojde později ke změně legislativy, která zasáhne do nastavení plánů majetku či vynutí vytvořit nové plány, výrobce vytvoří a nadefinuje nové plány do mandanta DEMO nebo INIT a uživatel po reinstalaci systému nové plány doplní do svých knih pomocí funkce Export a Import dat.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Při zadávání nového majetkového plánu je prvořadé vybrat si vhodný Výpočtový typ. Podle tohoto výběru se na stránce zobrazí pole pro zadání potřebných informací.

Popis polí:

Označení

Třímístná zkratka.

Název plánu

Přesná definice plánu.

Výpočtový typ

Nabízí 5 typů. Podle vybraného výpočtového typu program nastaví požadavky na vyplnění potřebných údajů. Tyto požadavky se zobrazí ve spodní části.

 

Rovnoměrný

Rovnoměrný odpisový plán je určen pro daňové odpisování hmotného majetku. V závislosti na odpisové skupině a na možnosti zvýšení odpisu v prvním roce odpisování jsou v IS K2 předdefinovány odpisové plány, jejichž zkratka začíná písmenem "A".

Obr.: Plány majetku - Rovnoměrný typ

 

Zrychlený

Zrychlený odpisový plán je určen pro daňové odpisování hmotného majetku. V závislosti na odpisové skupině a na možnosti zvýšení odpisu v prvním roce odpisování jsou v IS K2 předdefinovány odpisové plány, jejichž zkratka začíná písmenem "B".

Zatržítko Poměrná část odpisu v prvním roce (SK) se použije pro slovenskou legislativu pro odepisování majetku zařazeného od 1.1.2012. Pokud je pole zatrženo, v prvním roce se odpis vypočte jako poměrná část ročního odpisu za měsíce, po které je v užívání.

pic_1103

Obr.: Plány majetku - Zrychlený typ

 

Časový

Tento plán je určen pro časové odpisování nehmotného majetku podle § 32a zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.). Zadá se počet měsíců odpisování ze vstupní ceny a počet měsíců minimální doby odpisování technického zhodnocení.

Pokud je zatrženo Odpisování podle platnosti smlouvy, datum platnosti smlouvy je třeba zadat na kartě majetku. Odpisy se odepisují do uvedeného data platnosti smlouvy. Zvýšení ceny lze provést také jen do zadaného data. Po datu platnosti smlouvy již nelze cenu zvyšovat.

pic_1104

Obr.: Plány majetku - Časový typ

 

Leasingový

Tento plán je určen pro odpisování dočasných staveb, ochranných známek a pod. U leasingového typu plánu se zadává počet měsíců odpisování majetku, do kterých rozdělí splátky rovnoměrně. U tohoto plánu technické zhodnocení neprodlužuje počet měsíců odepisování majetku.

pic_1105

Obr.: Plány majetku - Leasingový typ

 

Procentuální

Procentuální odpisový plán je určen k účetnímu odpisování hmotného majetku. Zadá se počet procent (100) a počet let. Program zobrazí rozpočtené roky a příslušná procenta, která lze dále upravovat, přičemž nerozdělený zbytek se načte do zbytku neodepsaných procent. Pokud roční procento má být stejné, je možné zadat do položek pouze jeden rok s tímto procentem a vytváření ročních částek v inventární kartě bude automaticky toto procento používat pro každý rok až do částky adekvátní zadanému celkovému procentu.

 

 

Pozn.: V případě odpisování každý rok stejným procentem, je důležité zadat hodnoty do polí Počet procent a Počet let a procento pro jednotlivé roky nechat vypočítat programem, tj. nezasahovat do výpočtu programu ručním vkládáním položek s hodnotou procenta. Pokud je ale majetek odpisován každý rok jiným procentem, pak je nutné zadat pro jednotlivé roky procento odpisu vždy ručně.

pic_1106

Obr.: Plány majetku - Procentuální typ

 

Procentuální jednorázový

Pomocí tohoto plánu by bylo možné nastavit jednorázový odpis zatržením stejnojmenného pole.

pic_1102

Obr.: Plány majetku - Procentuální typ -Jednorázový odpis

 

Procentuální podílový

Tento plán je určen pro odpisování technického zhodnocení kulturní památky a také k rovnoměrnému odpisování hmotného majetku podle slovenské legislativy. Roční odpis se určí jako podíl vstupní ceny a doby odpisování.

Zatržítko Poměrná část odpisu v prvním roce (SK) se použije pro slovenskou legislativu pro odepisování majetku zařazeného od 1.1.2012. Pokud je pole zatrženo, v prvním roce se odpis vypočte jako poměrná část ročního odpisu za měsíce, po které je v užívání.

pic_1103

Obr.: Plány majetku - Procentuální typ -Roční podíl

 

Procentuální žádný odpis

Tento plán je vytvořen speciálně pro majetky neodepisované, u kterých se však evidují a účtují položky zařazení do užívání, změna ceny a vyřazení z užívání.

pic_1107

Obr.: Plány majetku - Procentuální typádný odpis

Kontroly při editaci Plánu majetku:

Postup:

Příklad: Uživatel nadefinuje nový odpisový plán daňový rovnoměrný pro odpisovou skupinu 1.

V zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je v § 31 odst. 1 uvedeno:

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)

odpisová skupina

V prvním roce odpisování

v dalších letech odpisování

pro zvýšenou vstupní cenu

1

20

40

33,3

Uživatel klávesou Insert otevře nový formulář, zadá Označení a Název plánu a vybere Typ plánu Rovnoměrný. Program upraví vzhled formuláře podle vybraného plánu a uživatel zapíše do nabídnutých polí hodnoty z tabulky podle výše zmíněného zákona:

Roční odpisová sazba

V prvním roce odpisování: 20

V dalších letech odpisování: 40

Pro zvýšenou vstupní cenu: 33,3

Vyplněná data uloží a nový záznam potvrdí. Obdobně bude pracovat i u jiných typů plánů.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Plány majetku

Alt+F2

Potvrdí plán - nastaví příznak potvrzení (ikona ).

Ctrl+F2

Odpotvrdí plán.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Plány majetku

Book Contents

Book Index

Plány majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ001

Soubor: PLA_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis plánů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

PLA_KAR01

Book Contents

Book Index

Kniha Předvolba odpisování

Předvolba odpisování je určená pro nastavení všech způsobů odpisování, potřebných v kartách majetku. Výrobce dodává základní systémové předvolby odpisování, vycházející z legislativy (zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví). Tyto předvolby jsou označeny ikonou pic_067i a aktualizují se při každé reinstalaci IS K2. Systémové předvolby by uživatel neměl měnit.

Uživatel si tento seznam bude podle potřeby doplňovat. Záznamy, které jsou aktuálně použité v kartách majetku, jsou potvrzené. Potvrdit je nutné i ty záznamy, které se budou používat u nových majetků, protože se v nabídce předvolby v kartě majetku objeví pouze potvrzené záznamy.

V případě změny legislativy výrobce bude nabídku vždy k určité verzi aktualizovat, a tím, že standardní záznamy mají specifické číslování, budou při reinstalaci verze doplněny do nabídky u mandanta. Podle povahy legislativní změny uživatel podle vydané metodiky provede u vybraných karet majetku změnu předvolby a nechá odpisy programem přepočítat.

pic_1043.png

Obr.: Předvolba odpisování - kniha

Postup:

Book Contents

Book Index

Základní údaje - 1. strana

Předvolba odpisování se používá u všech karet majetků, u kterých dochází k odpisování alespoň podle jednoho odpisového plánu. Dále se předvolba použije např. u majetků neodepisovaných, u kterých je nutno účtovat položky zařazení, změny ceny nebo vyřazení.

pic_1044.png

Obr.: Předvolba odpisování - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Povinný údaj.

Název

Libovolný název.

Číslo

Pořadové číslo záznamu.

Popis

Specifikuje, o jaký způsob odpisování se jedná.

Odpisová skupina

Nepovinné pole pro zadání odpisové skupiny.

Pokud vybereme Odpisovou skupinu, pak se do výběru Předvolby odpisování dostanou pouze ty záznamy, které odpovídají vybrané skupině.

Posun zvýšení ceny

V případě zatržení této možnosti se zvýšení ceny promítne až do odpisu v následujícím měsíci.

Typ plánu

Zolí se typ plánu (daňový, účetní).

Výpočtový typ

Přednastavujeme typ odpisování (zrychlený, rovnoměrný ...).

Dočasná stavba

Určeno pro časový a leasingový plán. Pokud je zatrženo, odpisy se stanoví tak, že se zůstatková cena rozpočítá na zbývající počet měsíců. Pole by mělo být zatrženo u předvoleb odpisování, které se použijí na kartách majetku s dočasnou stavbou.

Označení plánu

V závislosti na typu dosadíme odpisový plán.

Rok odpisu

Má vliv na výpočet roční částky v prvním roce odpisování.

 

Kal. % abs.

Program vypočte absolutní možnou částku odpisu v prvním roce odpisování. Tato volba je určena pro daňový typ plánu.

 

Kal. % rel.

Program vypočítá v prvním roce odpisování nejprve roční částku, ale zkrátí ji podle počtu měsíců do konce roku. Tato volba je určena pro účetní odpisování spolu s procentuálním plánem.

 

Účetní

Tato volba souvisí s leasingovým plánem, který vyžaduje zadání počtu měsíců odpisování. Program vypočte měsíční odpis a roční odpisy vytvoří v dalších letech vždy v měsíci zařazení majetku do odpisování.

 

Kal. % abs. pos., Kal. % rel. pos., Účetní pos.

Posunutí znamená, že první odpis se vytvoří až do měsíce následujícího za měsícem zařazení majetku do užívání.

Pozn.: V případě zavedení karty majetku, který již byl odpisován, k posunutí prvního odpisu nedochází.

Interval zobrazení odpisů

Nastavíme, zda se mají odpisy vytvářet a odpisovat měsíčně (1), pololetně (6), ročně (12).

Změnil

Datum poslední změny a jméno uživatele, který doklad změnil.

Postup:

Při ručním zadání předvolby je výhodné použít jako vzor podobně nastavenou předvolbu (zkopírování klávesou F6). Zkratka musí být unikátní, je tedy nutno ji změnit. Do názvu a popisu se upřesní nastavení způsobu odpisování a upraví se jednotlivá pole.

Zadání způsobu odpisování závisí především na typu plánu a výpočtovém typu:

V případě úpravy již existující předvolby program kontroluje použití tohoto záznamu v kartách majetku:

Pozn.: Zadání kombinace "Rok kalendářní % absolutní" a intervalu zobrazení '1', nebo "Rok kalendářní % relativní" s intervalem zobrazení '12'Předvolbě odpisování, nebo přímo v Kartě majetku je možné, avšak IS K2 není schopen zajistit korektní způsob výpočtu odpisů ve všech možných situacích. Proto nedoporučujeme toto nastavení; jinak je nutné vytvořené odpisy zkontrolovat a ručně opravit především u nově vzniklé karty majetku po rozložení souboru v průběhu roku, a také u zavádění nové karty již odepisovaného majetku. Podobně je nutné postupovat při zavedení nové karty již odpisovaného majetku se zrychleným odpisováním v průběhu roku, kde je nastaven interval zobrazení '1', i v případě, že nová karta vznikla rozložením souboru v průběhu roku.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Předvolbou odpisování

Alt+F2

Potvrdí předvolbu - nastaví příznak potvrzení (ikona ).

Ctrl+F2

Odpotvrdí předvolbu.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Předvolba odpisování

Book Contents

Book Index

Předvolby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ002

Soubor: APSD_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis předvoleb odpisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypeSort - 0

Typ setřídění.

APSD_KAR01

Book Contents

Book Index

Kniha Obory majetku

Obory majetku slouží k přednastavení způsobu účtování karet majetku. Počet vytvořených záznamů odpovídá minimálně počtu analytických majetkových účtů, které se budou používat. Každému majetkovému účtu dále odpovídá jeden účet oprávek a jeden účet odpisů pro každý odpisový plán (není podmínkou).

Může se stát, že se na jeden majetkový účet mohou účtovat karty majetku vzniklé z různých účtů pořízení. Aby se v tomto případě nemuselo vytvořit zbytečně mnoho téměř stejných oborů, byl do oboru zaveden číselník Druh účtování pořízení.

Obr.: Kniha Obory majetku

Postup:

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Obr.: Obory majetku - 1. strana

Popis polí:

Název

Libovolný název.

CZ-CPA

Zatřídění do CZ-CPA.

Zkratka

Zkratka oboru.

Popis

Podrobnější popis.

Účet majetkový

Analytický účet z Účetní osnovy. Při účtování v kartě majetku parametricky vstupuje do procesu likvidace a účtování.

Účet pořízení

Analytický účet z Účetní osnovy. Pokud nebude vyplněný, musí být vyplněn Druh pořízení.

Druh účt. pořízení

Číselník, pomocí něhož je možné k jednomu majetkovému účtu nastavit více účtů pořízení. Tyto účty jsou zahrnuty pod názvem např. investiční akce, z níž se vytváří karty majetku. Ke každé zkratce se následně přidají konkrétní účty pořízení.

 

pic_1041

Obr.: Druh účtování pořízení - 1. strana

 

 

pic_1042.png

Obr.: Položka druhu účtování

Změnil

Datum poslední změny a jméno uživatele, který doklad změnil.

První plán, Druhý plán, Třetí plán

Pole určená pro zadávání analytických účtů, pro účtování odpisů u Prvního plánu a Druhého plánu. V případě Třetího plánu se údaje doplní jen tehdy, když je nutné určité karty majetku odpisovat a účtovat podle dalšího plánu.

Odpisový účet

Analytické účty pro tvorbu odpisů.

Oprávkový účet

Analytické účty pro tvorbu oprávek.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Obory majetku

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ003

Soubor: TRI_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis oborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

TRI_KAR01

Book Contents

Book Index

Číselník CZ-CPA

Číselník CZ-CPA je k dispozici v kartě majetku a v oborech majetku. Pokud není požadovaný kód majetku v číselníku k dispozici, lze jej přidat.

Obr.: Číselník CZ-CPA

Book Contents

Book Index

Střediska v kartách majetku

Střediska je možné přidávat do karet majetku, historicky sledovat převody majetku v rámci středisek, vyhodnocovat stavy majetku na jednotlivých střediscích apod. Stejně jako v jiných dokladech IS K2 lze i v majetku provádět účtování podle středisek.

Obr.: Číselník Střediska