Book Contents

Book Index

Základní funkce

Book Contents

Book Index

Filtry Alt+F9

V programu K2 znamenají filtry významnou část práce s daty, ať již se jedná o aktivní práci (vkládání, změnu údajů) nebo o veškerá vyhodnocování.

Pojem Filtr obecně představuje množinu dat nějaké tabulky omezenou podle definovaných kritérií. Znamená to, že pokud pracujeme přímo s daty (filtr není aktivován), vidíme všechny záznamy a vkládání nového záznamu znamená fyzické vytváření nového dokladu. Pokud však filtr aktivujeme, omezí se nám zobrazené záznamy pouze na jistou množinu dat. Vkládání nového záznamu pak představuje výběr z již vytvořených záznamů a jejich vložení do vybraných záznamů filtru.

V programu K2 existují celkem 4 kombinace:

Vše

Kniha

V knize jsou data setříděna podle primárního klíče (u dokladů Kniha - Období - Číslo, u Zboží Zkratka1 atd.). Pokud jsou doklady členěny do knih, jsou zobrazena pouze data jedné knihy! Přepínání mezi knihami se provádí zpravidla klávesou Alt+F10.

Vše

V tomto stavu se zobrazí naprosto všechna data, tedy ze všech knih. Nelze zde ani vkládat nové doklady do databáze, ani vkládat nové doklady do filtru. Tento stav může sloužit především k práci nad úplně všemi daty. Většinou se však nevyužívá.

Kontejner

Rychlý filtr

Je aplikován přímo na Knize. Rychlý filtr využívá pouze indexů dané tabulky, jeho práce je tedy v reálném čase, zapnutí je okamžité, avšak možnosti voleb tohoto filtru jsou omezené.

Kontejner

Nejčastější stav pro vyhodnocení. Do tohoto filtru lze vybírat ze všech dat dané tabulky dle libovolných kritérií.

Základní ovládání filtrů:

Shift+F9

Přepínání ze stavu Kniha nebo Rychlý filtr do stavu Vše nebo Kontejner a zpátky.

Ctrl+F9

Přepínání mezi stavy Kniha a Rychlý filtr a mezi stavy Vše a Kontejner.

Alt+F9

Vyvolání podmínek pro filtrování.

Obr.: Schéma přepínání mezi jednotlivými stavy filtrů

Pro práci s filtry lze používat nejen funkční klávesy uvedené výše, ale také některou z následujících možností:

Obr.: Stavový řádek v knize Faktur vydaných s rozbalenou nabídkou stavů filtru

Book Contents

Book Index

Rychlý filtr

Pro rychlou orientaci v jednotlivých knihách lze použít Rychlé filtry. Tyto filtry pracují v reálném čase a jejich zapnutí je okamžité. Zároveň to znamená, že pokud jiný uživatel v síti vytvoří nový záznam, který vyhovuje podmínkám našeho filtru, objeví se nám tento záznam automaticky na obrazovce (při její obnově). Při zapnutém filtru se nezobrazí všechny položky tabulky, ale jen ty z nich, které vyhovují podmínkám filtru. Program se potom chová tak, jako kdyby v databázích nebyly jiné údaje než ty, které vyhovují zadaným podmínkám filtru. O aktivaci filtru nás informuje popis Rychlý filtr v levém spodním rohu obrazovky.

Př.: Protože práce s rychlým filtrem je ve všech modulech podobná, vysvětlíme si pro jednoduchost zapnutí rychlého filtru nad knihou Faktur vydaných, konkrétně nad tuzemskými fakturami (v horní modré liště obrazovky je nastaven popis Kniha: 10 - Tuzemsko).

Rychlý filtr lze vyvolat nad knihou Faktur vydaných, která se nachází ve stavu Kniha, klávesami Alt+F9. Po jejich stisknutí se vyvolá formulář s podmínkami pro filtrování. Ve formuláři vybereme ty podmínky, které nás při filtrování záznamů zajímají, a potvrdíme jejich nastavení klávesami Ctrl+Enter nebo tlačítkem 'OK'. Tímto se vyfiltrují všechny záznamy, které odpovídají zadaným podmínkám a které náleží do původně vybrané knihy (např. do knihy 10 - Tuzemsko). V levé dolní části obrazovky se zobrazí popis Rychlý filtr.

Obr.: Podmínky Rychlého filtru nad Fakturami vydanými - Alt+F9

Rychlé zapnutí Rychlého filtru:

Rychlý filtr lze zapnout rovněž okamžitě, bez nastavení podmínek výběru. V knize dokladů, která je zobrazena ve stavu Kniha, použijeme klávesy Ctrl+F9. Rychlý filtr bere informaci z té položky, na které je nastaveno modré pravítko, a zapíná určité příznaky nastavení. Opětovné stisknutí kláves Ctrl+F9 stav Rychlý filtr vypíná.

Další možností je stisknutí pravého tlačítka myši v levém spodním rohu kteréhokoliv modulu. Je součástí nabídky stavů knihy.

Př.: Nastavíme-li v knize Faktur vydaných pravítko na fakturu společnosti AB Group, po stisknutí kláves Ctrl+F9 se do filtru vyberou všechny faktury, které jsou vystaveny na tohoto odběratele.

Rychlý filtr v modulech Nákup a Prodej:
 1. Vybereme-li ve formuláři pro zadávání rychlého filtru pole Dodavatel (Odběratel), vyfiltrují se všechny doklady daného dodavatele (odběratele).
 2. Ve formuláři můžeme navíc zatrhnout pole Objednávka (Zakázka) a vybrat si jednu z nabízených možností. Poté se vyfiltrují všechny doklady odpovídající zadanému dodavateli (odběrateli) a objednávce (zakázce).
 3. Doklady je také možné filtrovat podle čísla (nastavení intervalu dokladů výběrem z číselníku).
 4. Máme-li ve formuláři zatrhnuto pole Pouze nedoplacené (v setřídění přes datum) a v knize v setřídění vybránu možnost Datum splatnosti, vyfiltrují se nám všechny nezaplacené faktury ze všech knih. Toto filtrování se provádí bez ohledu na odběratele (dodavatele) zadaného ve formuláři rychlého filtru, protože ten se filtruje při setřídění podle pole Číslo.
 5. V modulu Správce - Parametry uživatele - Nákup a Prodej si můžeme zatrhnout pole Při Ctrl+F9 zatrhnout i hlavičku. Ve formuláři pro rychlý filtr se automaticky zatrhne pole Objednávka (Zakázka). Do výběrového pole vpravo se automaticky dosadí číslo objednávky (zakázky), která odpovídá dokladu, na němž je nastaveno pravítko. Po zapnutí rychlého filtru se vyfiltrují všechny doklady (např. faktury), které mají stejné číslo objednávky (zakázky).

Rychlý filtr zboží:

V knize Zboží můžeme v podmínkách rychlého filtru zadat filtrování podle:

Jednotlivé položky pro výběr filtrování můžeme různě kombinovat.

Obr.: Podmínky Rychlého filtru nad Zbožím - Alt+F9

Book Contents

Book Index

Označování záznamů

Book Contents

Book Index

Hvězdičky

Pomocí hvězdiček můžeme označit záznamy v knize. Tato funkce je významná pro hromadné akce (viz kapitola Základní funkce - Funkce Menu modulu - Formulář) a pro tisk.

Podmínky pro označování záznamů:
 1. V modulu Správce - Parametry uživatele - Obecné zatrhneme pole Výběr více záznamů.
 2. Do knihy event. přidáme sloupec 'S' (Selection).

Pozn.: V případě, že je v Parametrech uživatele zvolen Výběr více záznamů, při implicitním nastavení se sloupec 'S' zobrazí automaticky.

ikona Hvězdička

Hvězdičky lze přidávat a vymazávat třemi způsoby:

Obr.: Hvězdičky a záložky v knize Faktur vydaných

ikona pro označení všech záznamů hvězdičkou.

ikona pro odznačení hvězdičky u všech záznamů (pro hromadné vymazání všech hvězdiček můžeme použít také klávesu F3).

V dolní části obrazovky se ve stavovém řádku ukazuje aktuální počet hvězdiček. Nemáme-li označenu žádnou položku, toto číslo chybí.

Pozn.: pokud uživatel nejdříve označí záznamy a následně změní stav DM (přepnutí mezi stavy kniha/kontejner/filtr), může dojít k rozporu mezi celkovým počtem označených záznamů a počtem označených záznamů zobrazených v tabulce.

Po opuštění programu se hvězdičky automaticky vymažou.

Máme-li v knize záznamy označené hvězdičkou, program se při tisku sestavy RPM nebo AM chová jako při spuštění na filtru.

Book Contents

Book Index

Záložky

V každé knize můžeme vložit deset záložek, které si pamatují pozici určitého záznamu. Záložky jsou označeny čísly 0 - 9, záznamy lze označovat bez ohledu na pořadí záložky. Dvě záložky se stejným číslem existovat nemohou. Pro zobrazení záložek si do knihy můžeme přidat nový sloupec s označením „Zalozka“.

Kniha:

Ctrl+Shift+číslo

Vložení nebo výmaz záložky.

Ctrl+číslo

Provede přesun na řádek s danou záložkou.

ikona Záložka č. 5

Záložky je vhodné používat v tom případě, kdy často používáme určitý záznam. Umožňují nám tedy rychlý přesun mezi záznamy. Stejně jako hvězdičky se záložky po opuštění K2 smažou.

Book Contents

Book Index

Vytvoření kontejneru/filtru z označených záznamů

Z označených záznamů můžeme vytvořit Kontejner. Nad označenými záznamy stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+Shift+Alt+F9. Zobrazí se formulář "Práce s kontejnerem", kde jsou dvě možnosti:

pic_4690

Obr.: Spuštění funkce "Práce s kontejnerem"

V univerzálním uživatelském rozhraní je funkce rozšířena také o možnost vytvořit z označeným záznamů Filtr. Po spuštění funkce Ctrl+Shift+Alt+F9 se zobrazí formulář "Vložit označené do...". Na formuláři je navíc pole "Cíl", ve kterém si zvolíme, zda chceme vytvořit kontejner nebo filtr.

pic_4691

Obr.: Spuštění funkce v univerzálním uživatelském rozhraní

Pozn:. Pokud je zvolena možnost Filtr, skryjí se checkboxy pro kontejner, protože nemají pro filtr význam (filtr se vytvoří vždy nový).

Book Contents

Book Index

Jiné kontejnery

V IS K2 lze provádět vzájemnou vazbu mezi více kontejnery pomocí odkazů z jiných modulů.

Kontejnery

Funkce je přístupná přes menu modulu Akce (viz kapitola Základní funkce - Funkce Menu modulu - Akce). Pro modré formuláře je funkce dostupná přes menu modulu Kontejner. Možnost Vytvoření jiného kontejneru vytvoří kontejner položek do vybrané knihy pomocí číselníku Odkazy do kontejneru (v novém UI pomocí stromové nabídky Vytvoření jiného kontejneru). Možnost Přidání do jiného kontejneru přidá do kontejneru ke stávajícím položkám položky odpovídající zadané podmínce. Možnost Odmazání z jiného kontejneru zaručí odmazání vybíraných položek z druhého kontejneru. Tato varianta je vhodná např. v situaci, kdy vytvoříte kontejner všech zákazníků, potom vytvoříte kontejner faktur za platnosti specifických podmínek a pak z kontejneru zákazníků odmažete všechny ty, kteří jsou na vybraných fakturách. Dostanete tak všechny zákazníky, kteří na vybraných fakturách nejsou.

Př. klasické formuláře: Chceme vyfiltrovat všechny faktury vydané, které se vážou na konkrétní výdejky.

Př. univerzální formuláře: Chceme vyfiltrovat všechny faktury vydané, které se vážou na konkrétní výdejky.

Tím se do kontejneru faktur vydaných vyberou všechny faktury, které jsou přes zakázky vázány na tyto výdejky.

Pozn.: V knize Odkazy do kontejneru jsou ve sloupci Položky zařazeny „Svázané doklady“, které se odkazují na 9. stranu dokladů. Tzv. „Položky prodeje“ se váží na 2. stranu dokladů.

Základní vlastností tohoto postupu je především rychlost vytváření kontejneru z jiného modulu. Stejně tak lze např. z kontejneru faktur vybrat do kontejneru Dod./Odb. všechny zákazníky, na které jsou dané faktury vystaveny, nebo lze z kontejneru pokladních a bankovních dokladů vytvořit kontejner všech faktur, které jsou těmito doklady placené apod.

Další možností, jak využít kontejneru jiného modulu, je vybrání jiného kontejneru z podmínek filtru Alt+F9.

Př.: Chceme zjistit, kterými výdejkami jsme vydali konkrétní zboží:

Tím se ve filtru výdejek zobrazí všechny výdejky, které mají na 2. straně položku hledaného zboží.

Filtry

Práce ve filtrech je díky používání SQL dotazů velmi efektivní.

Př.: Chceme vytvořit filtr všech aktivit brněnských firem.

Po stisknutí tlačítka OK se provede požadovaný filtr všech aktivit vybraných brněnských firem.

Book Contents

Book Index

Uložení kontejneru

Každý uživatel si může vytvářet zálohy každého kontejneru. Toto se provádí nad knihou filtrovaných dokladů. Funkci lze spustit z nabídky menu modulu Formulář - Kontejner - Pokročilé - Načtení/Uložení kontejnerů. Vyvolá se kniha Načtení a uložení kontejneru, která obsahuje seznam všech dostupných záloh kontejnerů.

Uložení kontejneru se provádí stisknutím klávesy Ins a zadáním pořadového čísla a případného popisu kontejneru. Klávesou F2 danou zálohu kontejneru uložíme.

Chceme-li načíst kontejner, opět zvolíme nabídku z menu modulu Formulář - Akce - Kontejner - Pokročilé - Načtení/Uložení kontejneru. V tabulce vybereme pravítkem požadovaný kontejner a volbu potvrdíme stisknutím tlačítka Načíst.

Book Contents

Book Index

Filtry

V programu K2 si může uživatel, kromě filtrování Alt+F9, jednoduchým způsobem vytvořit vlastní výběry dat, se kterými chce pracovat. Pomocí SQL dotazů je práce s daty mnohem rychlejší, jednodušší a variabilnější.

Filtry můžeme vytvářet 4 způsoby:

 1. Na 0. straně z pole záznamu.
 2. Na kartě dokladu z konkrétního pole.
 3. Na "gridu" karty dokladu - naplněném i prázdném.
 4. Z formuláře podmínek (ikona pic_328i).
 5. Z menu filtru (ikona pic_295i).

Pozn.: Jednotlivé způsoby vytváření filtrů jsou blíže popsány v kapitole Vytvoření filtrů (včetně příkladů).

Nadefinovaný filtr si program pamatuje i po opuštění dané knihy. Máme-li vytvořený filtr, můžeme libovolné záznamy v něm odmazat pomocí kombinace kláves Delete.

Pro práci s filtry si můžeme nadefinovat operace ve velkých tabulkách (bližší popis viz Parametry mandanta - 1. strana tlačítko Vlastnosti) a v Parametrech uživatele nastavit některé vlastnosti formulářů.

Filtry můžeme zařadit i do okna pro spouštění sestav a skriptů (F9) do dávky.

V každém modulu je na 0. straně nástrojová lišta s tlačítky mimo jiné pro definování filtrů:

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

Obnova (F3).

Hledání (Alt+F7) - zobrazí formulář pro hledání v textu.

Označí všechny záznamy hvězdičkou.

Zruší hvězdičky u všech označených záznamů.

Zobrazí formulář, ve kterém definujeme název pohledu a některé jeho vlastnosti. Stiskneme-li pouze pic_301i, zobrazíme seznam uložených pohledů.

pic_295i

Zobrazí formulář pro definici podmínek filtru. Stisknutím pic_301i zobrazíme seznam vytvořených filtrů a kontejnerů, které můžeme spustit.

pic_296i

Zobrazí formulář pro definici sloupců. Po stisknutí pic_301i se zobrazí možnosti zobrazení sloupců.

pic_297i

Zobrazí formulář pro definici řazení filtrů. Po stisknutí pic_301i se zobrazí nabídka pro řazení filtrů.

pic_311i

Seskupí záznamy do skupin. (Tato ikona je přístupná pouze po vybrání řazení filtru.)

pic_298i

Export filtru do MS Excel.

pic_368i

Spustí návrh automatické sestavy nad knihou. V tomto návrhu lze zvolit tisknuté sloupce, jejich setřídění, případně seskupení. Jednotlivé sloupce lze také sečíst či vybrat jinou agregační funkci. Je možnost výslednou sestavu spustit, uložit anebo upravit tento návrh také v AM editoru.

Po rozbalení nabídky pomocí ikony pic_301i jsou u jednotlivých položek zobrazeny příznaky:

pic_302i

Označuje nastavení, které je aktuálně zobrazováno.

G

Globální filtr, tzn. přístupný pro všechny uživatele.

S

Filtr přístupný pro vybranou skupinu.

U

Filtr je dostupný jen pro daného uživatele (pro toho, který jej vytvořil).

Přidání a odmazání záznamů z/do filtru:

Shift+Ins

V knize ve stavu "filtr" tato klávesová zkratka otevře tuto knihu ještě jednou (v novém okně) a pomocí klávesy Enter umožní vložit záznam z této nově otevřené knihy do filtru.

Shift+Del

V knize ve stavu "filtr" tato klávesová zkratka odmaže záznam, na kterém máme nastaveno pravítko.

Book Contents

Book Index

Filtry - podmínky

Stiskneme-li u ikony pic_328i pouze tlačítko s šipkou pic_301i, zobrazíme si nabídku uložených filtrů a nabídku možností pro práci s nimi.

pic_1039

Obr.: Rozbalená nabídka filtrů na knize Zakázky

Popis nabídky Filtr:

Vytvořit filtr

Zobrazí formulář Porovnávací podmínky (viz kapitola Záložka Podmínky).

Přidat podmínku

Přidá do aktuálního filtru k již zadaným podmínkám další.

Vypnout

Přepne z filtru zpět do stavu Kniha.

Správa

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář pro správu filtrů.

Načíst/Uložit do souboru

Uloží nebo načte uložený soubor "*.xml".

Poslední použitý

Znovu vyfiltruje záznamy podle posledně použitého filtru.

Popis nabídky Kontejner:

Vytvořit

Záznamy z aktuálního filtru vloží do kontejneru (tabulka bude ve stavu Kontejner).

Přidat

Záznamy z aktuálního filtru přidá do kontejneru.

Odmazat

Vymaže záznamy z kontejneru (tabulka ve stavu Kontejner.).

Pozn.: Vytvořit, Přidat a Odmazat mají stejnou funkčnost jako tlačítka ve formuláři Filtr (viz kapitola Záložka Podmínky).

Filtry - PRÁVA

Úroveň Globální, Mandant, Skupina

Uživateli byla přidána 3 nová práva, která umožňují povolit ukládání konfiguračních objektů (např. pohled, filtr, sloupce, řazení, automatická sestava).

Uživatel tato práva nalezne v knize Uživatelé na 5. straně: SprávcePřístup k úrovni nastavení.

Book Contents

Book Index

Definice podmínek filtru

Po stisknutí ikony pic_328i se zobrazí formulář pro definici podmínek filtru.

Book Contents

Book Index

Záložka Výběr

pic_1037

Obr.: Formulář pro definování názvu vytvářeného filtru - záložka Filtr

Popis polí:

Název filtru

Uživatelem zadaný název filtru (bude se zobrazovat v nabídce filtrů po stisknutí pic_301i u ikony pic_328i. Při uložení je toto pole povinné.

Popis

Bližší popis filtru.

Maximální počet záznamů

Jestliže vepíšeme konkrétní číslo, vybere se pouze prvních "x" záznamů (podle zadané hodnoty).

Př.: Vepíšeme číslo 10. Vybere se pouze prvních 10 nalezených záznamů odpovídající podmínkám filtru.

Znovu spustit při obnově (F3)

Je-li toto pole zatrženo, pak se při stisknutí klávesy F3 automaticky spustí filtrování podle tohoto filtru.

Testovat právo na záznam

Zatržením tohoto pole se otestuje, zda uživatele má právo na vybíraný záznam. Implicitně je toto pole nezatržené.

Místo vyhodnocení

Informace o místě, na kterém probíhá vyhodnocování dotazu (na klientu, serveru nebo smíšeném).

Pozn.: Vyhodnocování na klientu není příliš efektivní.

Book Contents

Book Index

Záložka Podmínky

pic_1034

Obr.: Formulář pro definování podmínek filtru - záložka Podmínky

Na 2. straně formuláře vkládáme podmínky filtru. Vložení podmínek se provádí klávesou Insert. Pro změnu již vložené podmínky stiskneme klávesu Enter na dané podmínce. Nebo můžeme podmínku, na které stojí pravítko, pouze potlačit stisknutím ikony pic_306i nebo klávesou F4 (zaktivnění potlačené podmínky provedeme stejným způsobem - ikonou nebo klávesou F4). Výmaz podmínky provedeme klávesou Delete.

Pro práci s filtry slouží i tyto ikony:

Uloží změny ve formuláři.

Pic_1031i

Uživatel vloží do filtru novou podmínku. Po stisknutí této ikony nebo klávesy Insert se zobrazí formulář pro výběr typu podmínky.

pic_1035

Obr.: Formulář pro výběr typu filtrovací podmínky

 

Porovnávací podmínka

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Porovnávací podmínka otevřeme formulář pro definici této podmínky.

 

 

Omezí doklady datového modulu na základě porovnání hodnoty určitého pole(í)..

 

 

pic_2110
Obr.: Formulář pro definici porovnávací podmínky

 

 

Jiný kontejner

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Jiný kontejner otevřeme formulář pro definici podmínky jiného kontejneru.

 

 

Omezí výsledek filtru jednoho datového modulu podle dat z kontejneru jiného datového modulu a zadané podmínky.

 

 

pic_1124

Obr.: Formulář pro definici jiného kontejneru

 

Jiný filtr

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Jiný filtr otevřeme formulář pro definici podmínky jiného filtru.

 

 

Vybere doklady z položkového datového modulu jiného datového modulu. Jiné filtry umožňují použít filtry nadefinované pro datový modul A v datovém modulu B, který obsahuje vazbu do A.

 

 

pic_2111
Obr.: Formulář pro definici jiného filtru

 

Položková podmínka

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Položková podmínka otevřeme formulář pro definici této podmínky.

 

 

Vybere doklady z datového modulu na základě porovnání hodnoty podmínky s hodnotou pole položkového datového modulu.

 

 

pic_2112
Obr.: Formulář pro definici položkové podmínky

 

Neřízený příkaz SQL

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Neřízený příkaz SQL otevřeme formulář pro definici podmínky.

 

 

Slouží pro definici vlastních podmínek psaných jazykem SQL.

 

 

pic_1036

Obr.: Formulář pro definici neřízeného příkazu SQL

 

 

Při ručním zadávání dotazu vepíše uživatel název své podmínky a na druhou záložku vloží SQL kód.

 

Vnořená podmínka

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Vnořená podmínka otevřeme formulář pro definici této podmínky.

 

 

Do formuláře vkládáme podmínky, mezi kterými je možné přepínat operátor "nebo" a "a současně".

Operátor "nebo" znamená, že bude výběr vytvořen z takových záznamů, které vyhovují alespoň jedné z podmínek.

Operátor "a současně" znamená, že bude výběr vytvořen z takových záznamů, které vyhovují současně vložené podmínce.

 

pic_3071

Obr.: Formulář pro definici vnořené podmínky

 

Záznamy z kontejneru

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Záznamy z kontejneru otevřeme formulář pro zapnutí kontejneru.

 

 

Omezí již existující kontejner ve stejném datovém modulu, jako je tvořený filtr.

 

 

pic_2113
Obr.: Formulář pro výběr záznamů z kontejneru

 

Aktuální firma

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo pomocí klávesy Enter na položce Aktuální firma otevřeme formulář pro definici této podmínky.

 

 

"Vyfiltruje" záznamy vztahující se k aktuálně nastavené firmě v systému K2.

 

 

pic_3354
Obr.: Formulář pro výběr záznamů pro aktuální firmu

Odstraní podmínku, na které stojí pravítko.

pic_293i

Provede test filtru.

pic_304i

Ve filtru posune podmínku, na které stojí pravítko o jedno místo nahoru.

pic_305i

Ve filtru posune podmínku, na které stojí pravítko o jedno místo dolů.

pic_306i

Potlačí podmínku, tzn. nebude na ni při filtrování brán zřetel. (Podmínka bude přeškrtnutá, dokud se stisknutím této ikony opět nezaktivní.)

Ve spodní části formuláře jsou přístupná tlačítka:

Kontejner - obsahuje tato tlačítka:

Vytvořit

Po stisknutí tohoto tlačítka vloží filtr podle nadefinovaných podmínek do kontejneru (tabulka bude ve stavu Kontejner). Spuštění provedeme i klávesami Alt+V.

Přidat

Stisknutím tlačítka se přidají do kontejneru (stav Kontejner) záznamy podle zadaných podmínek ve Filtru. Spuštění provedeme i klávesami Alt+P.

Odmazat

Tímto tlačítkem vymažeme záznamy z kontejneru (tabulka ve stavu Kontejner), které vyhovují nadefinovaným podmínkám filtru. Spuštění provedeme i klávesami Alt+O.

Omezit

Po stisknutí tohoto tlačítka se z kontejneru (tabulka ve stavu Kontejnre) odmažou všechny záznamy, které nevyhovují zadaným podmínkám filtru. Spuštění provedeme i klávesami Alt+E.

Vyprázdnit

Tímto tlačítkem odmažeme z kontejneru všechny záznamy. Spuštění provedeme i klávesami Alt+Z.

Test filtru

Stiskneme-li toto tlačítko, zobrazí se formulář, ve kterém jsou zobrazeny výsledky testu filtru. Na základě této zkoušky můžeme zjistit, jak efektivní je nadefinovaný filtr.

Tlačítko Kontejner je přístupné i ve formuláři podmínky "Zadat před spuštěním".

Tlačítka pro filtr:

Spustit

Po stisknutí tlačítka se spustí nadefinovaný filtr. Spuštění provedeme i klávesami Ctrl+F9.

Storno

Tímto tlačítkem uzavřeme formulář. Pokud budou na formuláři provedeny změny, které nebyly uloženy, zobrazí se dotaz, zda chceme změny uložit či ne. Pro zrušení formuláře můžeme použít i klávesu Esc.

Seznam datových polí

Při definování podmínek vybíráme pole ze seznamu datových polí. Je-li u pole ve sloupci "V" ikona , existuje u tohoto pole vazba do jiné tabulky a jejích polí. Klikneme-li na tuto ikonu, zobrazí se seznam těchto polí a ve spodní části formuláře Filtr se vytvoří další záložka. Při každém dalším zanoření se zobrazí nová záložka. (Při rozsáhlejším zanoření se zobrazí vedle záložek šipky pro jejich listování.) Klikneme-li na jiný uzel, změní se zanoření a tedy i záložky podle nově vybraného. Stisknutím klávesy Backspace zrušíme veškerá zanoření až do úrovně, na které právě stojíme.

Stojíme-li pravítkem na některém z polí, můžeme konkrétní položku v seznamu vyhledat také tak, že napíšeme začátek jména pole a pravítko se podle toho přesune na nejbližší možné. Podle toho, ve kterém sloupci stojí pravítko, v tom sloupci se název pole hledá. (Zanořená pole nejsou při vyhledávání brána v potaz!)

Ikony ve sloupci "T" identifikují, o jaký typ pole se jedná, a tedy jakou může nabývat hodnotu (viz např. pole Datum nebo Čas).

Ve sloupci "!" jsou jednotlivá datová pole barevně odlišena:

 

Počítané pole. Vyhodnocuje se na klientu.

 

Fyzické pole. Vyhodnocuje se na serveru.

 

Fyzické pole s indexem, a tedy nejvhodnější pole pro vyhledávání. Vyhodnocuje se na serveru.

Nejvhodnější je tedy používat podmínku na fyzické pole s indexem (tmavě zelená), popř. podmínku na fyzické pole (světle zelená). A pokud budeme chtít použít podmínku na počítané pole (žlutá), pak nejlépe v kombinaci s jednou z předchozích ("smíšená podmínka"). Na základě zvolené podmínky se vyplňuje pole Místo vyhodnocení na záložce filtru Filtr.

Book Contents

Book Index

Podmínka

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši nebo klávesou Enter otevřeme podmínku vloženou do Filtru.

pic_1040

Obr.: Otevřená položka ve Filtru - záložka Podmínky

Popis vybraných polí:

Filtrovací operátor

Kromě matematických operátorů ("rovná se", "větší než" apod.) můžeme filtrovat pomocí dalších porovnávacích operátorů:

 

 • obsahuje - podmínka bude filtrovat záznamy, které obsahují řetězec zadaný v poli Hodnota,
 • mezi - definujeme interval výsledného filtru (např. datum),
 • v seznamu - seznamem je výčet hodnot zadaný v poli Parametry,
 • prázdný - pole, které se filtruje, je prázdné (nemá vyplněnou žádnou hodnotu, např. datum potvrzení, které bývá nulové).

Podle zvoleného operátoru se mění pole ve formuláři nebo jejich přístupnost.

Kde

Pole se zobrazuje v případě, kdy je v poli Filtrovací operátor vyplněna hodnota "Obsahuje". V tomto poli zvolíme, ve které části názvu porovnávaného datového pole bude obsažen řetězec z pole Hodnota(y).

 

 • kdekoliv
 • na začátku
 • přesně

Hodnota(y)

Do tohoto pole napíšeme "hodnotu", podle které má podmínka filtrovat záznamy. Jestliže řetězec hodnoty neobsahuje hvězdičku (coby zástupný znak), budou do filtru zařazeny záznamy, které přesně odpovídají zadané hodnotě.

Typ hodnoty

V tomto poli zvolíme typ zadané hodnoty:

 

 • Konstanta - implicitně nastaveno. Vyhodnocuje podle hodnoty, která je zadaná.

 

 • Výraz - před spuštěním filtru se jednorázově vyhodnotí hodnota použitého výrazu a výsledek se dosadí jako skutečná hodnota pro filtrování.

 

 • Datové pole - v tomto případě je hodnotou identifikátor datového pole.

Zatrhávací pole se mění podle vybraného datového pole či filtrovacího operátoru:

 

Potlačit

Zatržením pole nebude tato podmínka při filtrování akceptována.

 

Negace

Je-li toto pole zatrženo, pak se do filtru uloží všechny záznamy, které neobsahují zadanou hodnotu.

 

Zadat před spuštěním

Zatrhneme-li toto pole, pak se vždy při spuštění filtru, který obsahuje podmínku s tímto zatržením, zobrazí formulář, ve kterém můžeme podmínku upravit (např. datum od - do).

Pro typy hodnoty "Konstanta" a "Výraz" ve formuláři můžeme:

1. změnit hodnotu parametru, která se použije při spuštění filtru. Pro typ hodnoty "Konstanta" se upravená hodnota zapamatuje a nabídne se uživateli i při dalším spuštění. Pro typ hodnoty "Výraz" se vždy přednabídne hodnota získaná vyhodnocením výrazu.

2. před spuštěním podmínku "Potlačit" (nebo naopak "Povolit"), pomocí klávesy F4

Pro typ hodnoty "Datové pole" lze podmínku pouze "Potlačit" nebo "Povolit", pomocí F4.

 

Odkazem

Zvolíme-li jako filtrovací operátor volbu "<>", "=" nebo "v seznamu", můžeme přepínat (u polí, kde je to možné, např. kniha, období atd.) způsob zadávání mezi přímou (číslo, ID) a odkazovou (Zkratka) hodnotou, která je výkonově mnohem efektivnější.

Zadávání odkazem vyžaduje existující hodnotu, není tedy možné zadat neexistující zkratku ani číslo/ID. Pokud k tomu dojde, je k parametru doplněn sufix "<--" indikující chybnou hodnotu a podmínku nelze uložit.

 

Zástupné znaky

Zvolíme-li jako filtrovací operátor volbu "obsahuje", můžeme při zadávání hodnoty v Parametru, pokud neznáme celý název, použít zástupné znaky (např. chceme-li filtrovat podle pole Popis).

Toto pole bude automaticky zatrženo, máme-li v Parametrech uživatele - Prostředí - tlačítko Další možnosti - Lokátor zatrženo pole Používat zástupné znaky.

 

Rozlišovat velikost

Při zatrhnutí tohoto pole se ve filtrovacích podmínkách berou v úvahu malá a velká písmena. To znamená, pokud zadáme do podmínky popis, který přesně neodpovídá hledanému textu, záznamy nebudou do filtru uloženy.

 

Porovnat včetně času

Pole je přístupné v případě výběru datového pole typu "DateTime". Je-li toto pole zatrženo, hodnoty se porovnávají včetně času, pokud zatrženo není, porovnává se pouze datum bez času.

Ve spodní části formuláře je k dispozici tlačítko:

Kontejner

 

Tlačítko obsahuje volbu Vytvořit (Alt+V). Po stisknutí tohoto tlačítka se záznamy odpovídající zadaným podmínkám vloží do kontejneru (tabulka bude ve stavu Kontejner). Spuštění provedeme také klávesami Alt+V.

Pozn.: Pokud vytváříme filtr, pomocí něhož budeme vybírat záznamy, kde text začíná "_" podtržítkem, v definici podmínky v poli Hodnota musíme podtržítko vložit do hranatých závorek [_] (viz. obr. níže).

pic_2848

Obr.: Definice podmínky pro hledání textu začínající "_"

Book Contents

Book Index

Vytvoření filtru

Na 0. straně:

 1. Stisknutím pravého tlačítka myši v poli záznamu vyvoláme nabídku, ze které můžeme vytvářet filtry nebo přidávat podmínky k již existujícím filtrům. (Možnosti v nabídkové tabulce mají stejnou funkčnost jako možnosti nabídky po stisknutí pic_301i u ikony pic_328i. (Bližší popis viz Správa podmínek.))
 2. Po výběru jedné z možností se zobrazí formulář porovnávací podmínky (bližší popis viz Podmínka).
 3. Po vyplnění polí porovnávací podmínky a stisknutí tlačítka Spustit se v knize vytvoří filtr podle zadané podmínky.

pic_1149

Obr.: Otevřená nabídková tabulka po stisknutí pravého tlačítka myši

Z karty dokladu:

 1. Stisknutím pravého tlačítka myši v libovolném poli vyvoláme nabídku, ze které můžeme vytvářet filtry, přidávat podmínky k již existujícím filtrům nebo přidávat vybrané pole do sloupců zobrazovaných na 0. straně.
 2. Po výběru jedné z možností (Vytvořit filtr nebo Přidání podmínky) se zobrazí formulář porovnávací podmínky (bližší popis viz Podmínka).
 3. Po vyplnění polí porovnávací podmínky a stisknutí tlačítka Spustit se v knize vytvoří filtr podle zadaných podmínek.

pic_1153

Obr.: Otevřená nabídková tabulka po stisknutí pravého tlačítka myši - volba Vytvořit filtr

Z položkového formuláře:

Filtr z položkového formuláře funguje obdobným způsobem jako filtr z karty dokladu. Filtr se spouští stisknutím pravého tlačítka myši na libovolném poli položkového formuláře. U většiny formulářů nabídka obsahuje Vytvořit filtr a Přidat podmínku. U některých je v nabídce navíc možnost Přidat do sloupců.

Z "gridu" karty dokladu:

Vytvoření filtru nebo přidání podmínky na "gridu" dokladu provedeme stisknutím pravého tlačítka myši na položce na požadovaném poli a zvolením možnosti Vytvořit filtr nebo Přidat podmínku. Stejným způsobem lze vytvořit filtr nebo přidat podmínku na "gridu", který neobsahuje žádnou položku. Stisknutí pravého tlačítka myši provedeme kdekoliv na "gridu". Do definice filtru se pak předvyplní podmínka na pole, jehož sloupec je právě aktivní.

Z formuláře podmínek:

 1. Stisknutím ikony pic_328i otevřeme formulář se seznamem polí daného datového modulu, ve kterém nadefinujeme filtrovací podmínky (bližší popis viz Záložka podmínky a Podmínka).
 2. Tlačítkem OK se v knize vytvoří filtr podle vložených podmínek.

Z menu filtru:

 1. Stisknutím pic_301i u ikony pic_328i otevřeme nabídku filtrů a vybereme Vytvořit filtr.
 2. Zobrazí se formulář porovnávací podmínky (viz Podmínka).
 3. Stisknutím pic_018i.png otevřeme nabídku podmínek Datového pole.
 4. Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši (nebo klávesou Enter) vložíme vybranou podmínku do Datového pole (bližší práce s podmínkami viz kapitola Záložka podmínky).
 5. Zvolíme filtrovací operátor, případně zatrhneme další nastavení.
 6. Po stisknutí tlačítka Spustit se v knize vytvoří filtr podle zadaných podmínek.

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr z 0. strany

Chceme vytvořit filtr zboží, které má ve sloupci Dispozice větší než 150.

pic_1154

Obr.: Formulář porovnávací podmínky s předvyplněnými hodnotami

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr z karty dokladu

Chceme vytvořit filtr rezervačních listů, které mají koncové datum rezervace zboží k 27.02.2009.

pic_1155

Obr.: Nabídková tabulka pole otevřená po stisknutí pravého tlačítka myši

pic_1156

Obr.: Vyplněný formulář porovnávací podmínky pro koncové datum rezervace

Pokud bychom chtěli vytvořit filtr z rezervačních listů, jejichž koncové datum rezervace je např. v rozmezí od 14.6.2010 do 25.6.2010, vybereme v porovnávací podmínce jako filtrovací operátor "mezi" a do Parametrů napíšeme požadovaná data.

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr s výrazem

Chceme vytvořit filtr z objednávek vydaných, které byly vystaveny v minulých čtrnácti dnech.

pic_1152

Obr.: Vyplnění polí porovnávací podmínky pro filtr objednávek vystavených v minulých 14-ti dnech

Stiskneme-li tlačítko Přeložit, program provede kontrolu syntaxe zadaného skriptového výrazu (v našem příkladu "DATE -14").

Příklad - Filtr s výrazem pro datumovou podmínku

Při výběru datumové podmínky můžeme mít uveden výraz napsaný v K2 skriptu (Typ hodnoty = "Výraz"). Výraz lze vepsat přímo do pole Hodnota, nebo může uživatel v tomto poli pomocí rozbalovací šipky vyvolat okno s editorem skriptu. Pro usnadnění sestavení výrazu slouží nové tlačítko Pomocník, které umí sestavit nejčastěji používané výrazy.

pic_2150

Obr.: Formulář pro doplnění hodnoty podmínky typu "Výraz"

Pomocníka lze vyvolat i pomocí tlačítka, umístěného ve formuláři definice podmínky v poli Hodnota vedle rozbalovací šipky.

pic_2199

Obr.: Tlačítko Pomocník na formuláři pro definici podmínky

pic_2152

Obr.: Formulář po stisknutí tlačítka Pomocník

Např. pokud chceme sestavit výraz, který vrací datum vystavení faktury posledního dne následujícího měsíce, pak vyplníme:

V poli Výsledný skriptový výraz je požadovaný výraz a pod ním i jeho aktuální hodnota. Po stisku OK se výraz přenese do editoru a pak i do  podmínky.

pic_2154
Obr.: Formulář po stisknutí tlačítka Pomocník - nadefinovaná podmínka

pic_2153

Obr.: Formulář pro doplnění hodnoty podmínky typu "Výraz" - nadefinovaná podmínka

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr z položkového formuláře

Chceme vytvořit filtr faktur vydaných, které obsahují položky typu Potraviny.

pic_2268
Obr.: Nabídková tabulka pole otevřená po stisknutí pravého tlačítka myši

pic_2269
Obr.: Vyplněný formulář porovnávací podmínky pro kód zboží

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr z formuláře podmínek

Chceme vytvořit filtr z výdejek vystavených v týdnu od 11.01.2017 do 31.01.2017 pro firmu OMEGA s.r.o.

 • v poli Filtrovací operátor vybereme "mezi",
 • v poli Hodnota(y) vyplníme požadovaná data - od "11.01.2017" do "31.01.2017",
 • tlačítkem OK uložíme podmínku do Filtru.
  • Firma (v poli Popis) a dvojitým stisknutím levého tlačítka myši otevřeme formulář porovnávací podmínky:
 • do pole Hodnota(y) dosadíme z vyvolané knihy firem "OMEGA s.r.o.",
 • zatržením pole Odkazem můžeme v poli Hodnota(y) přepínat mezi přímou ("35") a odkazovou ("OMEGA") hodnotou.
 • tlačítkem OK uložíme podmínku do Filtru.

pic_1157

Obr.: Formulář podmínek s otevřenou porovnávací podmínkou (filtr firmy OMEGA s.r.o.)

pic_3669

Obr.: Formulář podmínek s otevřenou porovnávací podmínkou (filtr firmy OMEGA s.r.o.) se zatrhnutou volbou Odkazem

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr s jiným kontejnerem

Chceme vyfiltrovat všechny faktury vybraných zákazníků, u kterých nebyla provedena žádná platba (tedy faktury, jejichž Datum zaplacení je nulové).

pic_1150

Obr.: Otevřená nabídka možných jiných kontejnerů faktur vydaných

Pozn.: V případě, že si nejsme jisti, jak se datové pole jmenuje, můžeme tento název zjistit stisknutím pravého tlačítka myši na hledaném poli (viz zadávání podmínky pro filtr adresáta v příkladu filtru).

Vytvořený filtr můžeme vytisknout standardním způsobem (v našem příkladu sestavou Seznam faktur setříděný podle dodavatele/odběratele).

pic_1151

Obr.: Seznam neuhrazených faktur vydaných setříděný podle zákazníků z filtru

Book Contents

Book Index

Příklad - výběr s křížovým výběrem

Chceme vybrat všechny zakázky, jejichž odběratel má ve zkratce obsaženo "Tesco".

pic_2161

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr zkratky "Tesco"

pic_2162
Obr.: Otevřená nabídka možných jiných filtrů zakázek

pic_2163

Obr.: Jiný filtr ve filtru - Dodavatelé - odběratelé

pic_2164

Obr.: Formulář podmínek filtru s nadefinovanými podmínkami

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr podle pole z jiné knihy

Chceme vytvořit filtr ze zakázek, které mají částku brutto vyšší než 50 000 Kč a odběratel sídlí v kterékoliv části Ostravy.

pic_1145

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr částky brutto

pic_1040

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr všech částí města Ostrava

 • Stisknutím OK se provede filtr podle zadaných podmínek.

Vytvořený filtr můžeme uložit do menu filtrů. Také můžeme filtr vytisknout standardním způsobem (např. sestavou Seznam zakázek).

Book Contents

Book Index

Příklad - výběr s položkovou podmínkou

Chceme vybrat všechny faktury vydané, na kterých ještě nebyla čerpaná záloha.

pic_2116
Obr.: Otevřená nabídka možných položkových podmínek faktur vydaných

pic_2119
Obr.: Otevřená nabídka možných porovnávacích podmínek položkového modulu Advances - Deduction (Čerpání)

Nezávislé položkové podmínky

Chceme vybrat všechny zakázky, které obsahují položku se zbožím "MILKA" a neobsahují položku se zbožím "VÍNO".

pic_2165

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr zboží obsahující "Milka"

pic_2166

Obr.: Formulář podmínek filtru s nadefinovanou podmínkou, výběr položkové podmínky

Obr.: Formulář se seznamem položkových datových modulů zakázek

pic_2168
Obr.: Formulář podmínek filtru s nadefinovanou podmínkou, výběr porovnávací podmínky

pic_2169

Obr.: Nadefinovaná porovnávací podmínka pro zboží obsahující "Víno"

pic_2170

Obr.: Formulář s nadefinovanými podmínkami filtru pro zboží

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr s vnořenou podmínkou

Chceme vybrat všechny položky platebních dokladů typu "bankovní výpis" nebo "pokladní doklad", jejichž položky jsou typu faktura přijatá, faktura vydaná, záloha přijatá nebo záloha poskytnutá.

pic_3072
Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr typu položky pokl. dokladu

pic_3073
Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr typu položky bank. výpisu

Pozn.: Podmínky ve filtrech jsou uspořádány do stromové struktury, podmínky na stejné úrovni patřící pod stejný uzel jsou vyhodnocovány buďto "A SOUČASNĚ" (nutné podmínky) nebo "NEBO" (postačující podmínky). Na nejvyšší úrovni jsou podmínky vždy vyhodnocovány "A SOUČASNĚ". Další úrovně (zanoření ve stromu) lze vytvářet pomocí podmínky typu "Vnořená podmínka", u které lze nově nastavit způsob vyhodnocení buďto "A SOUČASNĚ" nebo "NEBO".

Book Contents

Book Index

Příklad - Záznamy z kontejneru

Z kontejneru zakázek na zákazníka Ab Group chceme vybrat všechny zakázky z roku 2009.

pic_2121
Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr období

pic_3668

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr období se zatrhnutou volbou Odkazem

pic_2122
Obr.: Formulář podmínek filtru s nadefinovanými podmínkami

Book Contents

Book Index

Příklad - porovnání polí ze stejného datového modulu nebo i přes vazbu

Chceme vytvořit filtr z položek prodeje, kde skladová cena z položek prodeje je větší, než skladová cena ve zboží.

 • v poli Filtrovací operátor vybereme "větší",
 • v poli Typ hodnota vybereme "Datové pole",
 • rozbalíme pole Hodnota(y) a v seznamu polí najdeme C_Zbo (Číslo zboží) a přes jeho vazbu SkC (Skladová cena). V poli hodnota pak tedy bude C_Zbo;SkC (nadefinovali jsme skladovou cenu ze zboží),

pic_3144
Obr.: Nadefinovaná podmínka pro porovnání skladové ceny ve zboží a prodeji

 • tlačítkem OK uložíme podmínku do Filtru.
 • Po stisknutí tlačítka Spustit se vytvoří požadovaný filtr.

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr podle aktuálně nastavené firmy

Chceme vytvořit filtr ze zakázek z období 2010 - 2014 vytvořených na firmu "Bikeshop". Tato firma je nadefinovaná v knize "BS".

pic_3355

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr období

pic_3355

Obr.: Nadefinovaná podmínka pro filtr knihy

 • Stisknutím OK se provede filtr podle zadaných podmínek.

Pozn.: Doklady v knihách, které nemají nadefinou vlastní firmu, se při použití této podmínky vždy zahrnou do vytvořeného filtru.

Book Contents

Book Index

Příklad - Filtr z menu

Chceme vytvořit filtr všech aktivit typu "Upomínka", u kterých je zodpovědná osoba "Barbora Černá".

Pozn.: Pokud jsou ve formuláři podmínek již nějaké podmínky zadané, pak se po vybrání volby Vytvořit filtr vyfiltrují aktivity podle těchto dříve nadefinovaných podmínek.

pic_1144

Obr.: Kniha Aktivity s otevřeným menu filtrů

 • Otevřeme nabídku Datového pole a vybereme "ActivityType;Abbr".
 • Tlačítkem OK výběr potvrdíme.
 • Do pole Hodnota vybereme "REM" (typ "Upomínka").
 • Tlačítkem OK výběr potvrdíme. Stiskneme-li tlačítko Spustit, ihned se provede filtr podle této zadané podmínky.

pic_1158

Obr.: Výběr pole Typ v porovnávací podmínce

 • Otevřeme nabídku Datového pole a vybereme "Zodp. os.".
 • Tlačítkem OK výběr potvrdíme.
 • Do pole Hodnota vybereme "Barbora Černá".

Book Contents

Book Index

Rozšířená nabídka (Kontextová nabídka)

Některá pole při vytváření filtrů mají k dispozici kontextovou nabídku jednotlivých částí, ze kterých je hodnota složena. Typickým příkladem je pole Doklad, které zobrazuje číslo dokladu např. ve formátu 10/2015/45. Na 0. straně dokladů nákupu, prodeje a skladu pokud stiskneme ve sloupci Doklad pravé tlačítko myši a vybereme možnost Vytvořit filtr, dojde ke zobrazení rozšířené nabídky pro vytvoření filtru z pole Doklad a lze vybrat z nabídky Doklad, Kniha, Období a Číslo.

pic_3846

Obr.: Rozšířená nabídka při vytváření filtru ze sloupce Doklad

Book Contents

Book Index

Uložení filtru

Pokud chceme definici filtru uložit, stiskneme ikonu pic_295i.

1. Zobrazí se formulář Filtr. Na záložce Filtr vyplníme potřebná pole a stiskneme ikonu . Dále jsou při ukládání tyto možnosti:

pic_2109

Obr.: Formulář pro výběr uložení filtru

Uložit

V novém filtru uloží změny ve formuláři, ale po zavření formuláře se filtr zruší. V již vytvořeném filtru změny uloží. Lze použít i klávesu F2.

Uložit jako

Uloží filtr pod námi zvoleným názvem, štítkem, uživatelem, úrovní... Filtr lze kdykoliv znovu vyvolat. Lze použít i klávesy Ctrl+F2.

Vlastnosti

Uloží případné změny v nastavení filtru. Lze použít i klávesy Shift+Ctrl+F2.

Uložit do souboru

Filtr uloží do námi zvoleného umístění do ".xml" souboru. Lze použít i klávesy Shift+Ctrl+S.

Načíst ze souboru

Načte uložený ".xml" soubor. Lze použít i klávesy Ctrl+O.

Vložit existující

Vloží již vytvořený filtr v K2. Lze použít i klávesy Alt+F10.

2. Otevře se formulář Filtr - Uložit, ve kterém můžeme podle potřeby vyplnit pole Úroveň, Uživatel, Mandant a Vlastní firma.

3. Po stisknutí tlačítka OK na obou formulářích bude nadefinovaný filtr uložen.

Uložené filtry se zobrazují v nabídce filtru.

Uložení filtru

pic_2125
Obr.: Formulář pro uložení filtru

Popis vybraných polí:

Úroveň

Podle toho, kterou úroveň v tomto poli vybereme, zadáváme informace do dalších polí a záložek:

 • Tovární - nastavení výrobce.
 • Globální - ukládaný filtr bude přístupný pro všechny uživatele i skupiny.
 • Mandant - ukládaný filtr bude přístupný pro všechny zadané mandanty.
 • Skupina - ukládaný filtr bude přístupný pro všechny zadané skupiny.
 • Uživatel - ukládaný filtr bude přístupný pouze pro konkrétního uživatele.
 • Vlastní firma - ukládaný filtr bude přístupný pouze pro zadanou vlastní firmu.

Uživatel

Vybereme jméno uživatele z knihy uživatelů.

Mandant

Vybereme mandanta, pro kterého chceme daný filtr uložit.

Vlastní firma

Vybereme vlastní firmu aktuálního mandanta, pro kterou chceme daný filtr uložit.

Záložky 2_Uživatelé a 3_Skupiny se zobrazují pouze při úrovni Skupina. Abychom mohli ukládat filtry pro různé úrovně, musíme v parametrech uživatele Uživatelské role- Uživatelská práva- Definice práv nastavit práva "Globální", "Mandant", "Skupina" a "Vlastní firma".

pic_1147

Obr.: Uložený filtr Období a Město v nabídce filtrů

Book Contents

Book Index

Zařazení filtru do stromu

Pro přehlednější zobrazení je filtry možné zařadit do stromu (složek).

Pro filtry (třída TxFilter) je uspořádání v menu implicitně zapnuto, uživatel si však může zobrazení stromu pro vybraný modul (např. faktury vydané, příjemky, zakázky atd.) kdykoliv vypnout v nabídce Filtr\Uspořádání\Používat a dále používat neuspořádaný seznam filtrů.

pic_3935

Obr.: Kniha Zakázek - zapnutá volba Používat

Složky vytváříme pomocí Štítků. Při uložení filtru lze ve formuláři Filtr - Uložit jako vyplnit pole Štítek, které může obsahovat:

a) jednoduchý název (i víceslovný), např. Rychlý, Oblíbené, Pomalé filtry

b) název se zpětnými lomítky pro vytvoření víceúrovňové nabídky, např. Potraviny\Maso, Potraviny\Mléčné výrobky atd.

pic_3936

Obr.: Formulář pro uložení filtru - vyplněný pole Štítek - víceúrovňová nabídka

Stisknutím pic_301i u ikony pic_328i pak zobrazíme nabídku uložených filtrů uspořádanou ve složkách.

pic_3937

Obr.: Kniha Zakázek - uspořádaná nabídka filtrů

pic_3720

Obr.: Kniha Zakázek - neuspořádaná nabídka filtrů

Filtry jsou ve stromu (složkách) seřazeny abecedně, výjimkou je složka "Tovární", která je v seznamu zařazena vždy jako poslední. Složka Tovární obsahuje všechny tovární filtry nastavené výrobcem.

Book Contents

Book Index

Spuštění filtru

Spouštění filtru lze provádět také klávesovou zkratkou Ctrl+F9, a to z následujících míst:

pic_2171
Obr.: Formulář definice filtru

pic_2172
Obr.: Přidání podmínky přes pravé tlačítko myši

pic_2173

Obr.: Formulář definice podmínky po stisku pravého tlačítka myši na formuláři

pic_2174
Obr.: Formulář definice podmínky - Zadat před spuštěním

pic_2175

Obr.: Formulář spuštěné podmínky s nastaveným parametrem Zadat před spuštěním

Book Contents

Book Index

Správa podmínek

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář pro správu filtrů. V tomto formuláři můžeme vytvářet nové filtry, mazat uložené a provádět další úpravy. Všechny uložené filtry se zobrazují v menu filtrů.

Formulář pro správu filtrů můžeme vyvolat z 0. strany také klávesami Ctrl+Shift+F.

pic_1148

Obr.: Formulář pro správu filtrů

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář podmínek, ve kterém můžeme definovat nové podmínky filtru.

pic_200i

Otevře formulář s definicí podmínek, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde můžeme upravovat nadefinované podmínky zvoleného filtru.

Odmaže filtr, na kterém stojí pravítko, ze seznamu uložených filtrů.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

Book Contents

Book Index

Sloupce filtrů

Stiskneme-li u ikony pic_331i pouze tlačítko s šipkou pic_301i, zobrazíme nabídku pro zobrazení sloupců a nabídku pro jejich správu. V rozbalené nabídce můžeme zvolit zobrazení implicitních sloupců bez přizpůsobení, implicitní sloupce, všechny nebo původní.

pic_1052

Obr.: Rozbalená nabídka pro sloupce na knize Zakázky

Book Contents

Book Index

Definice nastavení sloupců ve výběrech

Po stisknutí ikony pic_331i se zobrazí formulář, ve kterém můžeme definovat nastavení sloupců.

pic_1161

Obr.: Otevřený formulář pro definici nastavení sloupců

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář pro definici nového sloupce.

pic_200i

Otevře formulář nastavení sloupce, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde pak můžeme upravovat dané nastavení.

Odmaže ze seznamu název sloupce, na kterém aktuálně stojí pravítko.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

pic_304i

Posune datové pole, na kterém stojí pravítko, nahoru.

pic_305i

Posune datové pole, na kterém stojí pravítko, dolů.

Záložka Sloupce

Na této záložce můžeme zadat, případně uložit (pomocí ikony ), název nastavení sloupců nadefinovaného na druhé záložce. Možné způsoby uložení jsou obdobné jako v kapitole Základní funkce - Filtry - Filtry podmínky - Uložení filtru.

pic_1162

Obr.: Formulář pro definování názvu nastavení sloupců - záložka Sloupce

Book Contents

Book Index

Zařazení nastavení sloupců filtru do stromu

Možné způsoby zařazení nastavení sloupců filtru do stromu jsou obdobné jako v kapitole Zařazení filtru do stromu.

Pro sloupce filtrů (třída TxGridColumns) je uspořádání v menu implicitně vypnuto, uživatel si může stav pro vybraný modul kdykoliv změnit (např. faktury vydané, příjemky, zakázky atd.) kdykoliv vypnout v nabídce Sloupce\Uspořádání\Používat a dále používat neuspořádaný seznam.

Book Contents

Book Index

Správa sloupců ve výběrech

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář pro správu sloupců. V tomto formuláři můžeme vytvářet nová nastavení sloupců, mazat uložené a provádět další úpravy. Všechna uložená nastavení se zobrazují v menu sloupců.

pic_1160

Obr.: Formulář pro správu sloupců

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář pro definici nového nastavení sloupců.

pic_200i

Otevře formulář pro definici nastavení sloupců, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde pak můžeme upravovat dané nastavení sloupců.

Odmaže ze seznamu uložené nastavení sloupců, na kterém aktuálně stojí pravítko.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

Book Contents

Book Index

Řazení filtru

Stiskneme-li u ikony pic_332i pouze tlačítko s šipkou pic_301i, zobrazíme nabídku uložených definic řazení a nabídku pro správu řazení. Řazení filtru znamená setřídění záznamů knihy podle vybraných polí.

pic_1053

Obr.: Rozbalená nabídka pro řazení na knize Zakázky

Stisknutím klávesy Shift + levého tlačítka myši na záhlaví sloupce přidáme daný sloupec do definice aktuálního řazení.

Book Contents

Book Index

Definice nastavení řazení

Po stisknutí ikony pic_332i se zobrazí formulář, ve kterém můžeme definovat řazení záznamů knihy.

pic_1164

Obr.: Otevřený formulář pro definici řazení filtru

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář pro novou definici řazení záznamů.

pic_200i

Otevře formulář pro definici pole, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde pak můžeme upravovat dané nastavení.

Odmaže ze seznamu název řazení, na kterém aktuálně stojí pravítko.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

pic_304i

Záznam, na kterém stojí pravítko, posune nahoru.

pic_305i

Záznam, na kterém stojí pravítko, posune dolů.

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši (nebo klávesou Enter) na položce zobrazíme formulář s definicí řazení.

pic_1167

Obr.: Formulář pro definování řazení

Popis polí:

Seřadit sestupně

Zatržením tohoto pole se seskupené záznamy setřídí sestupně.

Seskupit

Zatržení v tomto formuláři je akceptováno pouze v případě, že je také zatrženo pole Seskupit na první záložce Řazení a zároveň existuje zatržení ve všech předcházejících polích zadaného řazení! V takovém případě se budou záznamy řadit podle tohoto pole v rámci předchozího pole. Nebudou-li splněny tyto podmínky, zatržení nebude akceptováno.

Př.: Záznamy v knize budou setříděny podle Zkratky a v každém seskupení záznamů se stejnou zkratkou se setřídí podle Popisu.

Záložka Řazení

Na této záložce můžeme zadat, případně uložit (pomocí ikony ), název řazení nadefinovaného na druhé záložce. Možné způsoby uložení jsou obdobné jako v kapitole Základní funkce - Filtry - Filtry podmínky - Uložení filtru.

pic_1165

Obr.: Formulář pro definování názvu nastavení řazení - záložka Řazení

Je-li zatrženo pole Seskupit, budou záznamy v knize seskupeny podle nastavení zadaných polí. Jestliže je toto pole na první záložce zatrženo a u polí zadaných na druhé záložce nebude zatržení u žádného pole, pak se nebudou záznamy v knize seskupovat.

Book Contents

Book Index

Zařazení nastavení řazení filtru do stromu

Možné způsoby zařazení nastavení řazení filtru do stromu jsou obdobné jako v kapitole Zařazení filtru do stromu.

Pro řazení filtru (třída TxOrderBy) je uspořádání v menu implicitně vypnuto, uživatel si může stav pro vybraný modul kdykoliv změnit (např. faktury vydané, příjemky, zakázky atd.) kdykoliv vypnout v nabídce Řazení\Uspořádání\Používat a dále používat neuspořádaný seznam.

Book Contents

Book Index

Správa řazení filtru

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář pro správu řazení záznamů v knize. V tomto formuláři můžeme definovat nové řazení, mazat uložené a provádět další úpravy. Všechna uložená nastavení se zobrazují v menu řazení.

pic_1163

Obr.: Formulář pro správu řazení

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář pro definici nového nastavení řazení.

pic_200i

Otevře formulář pro definici nastavení řazení, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde pak můžeme upravovat dané nastavení řazení.

Odmaže ze seznamu uložené nastavení řazení, na kterém aktuálně stojí pravítko.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

Book Contents

Book Index

Seskupování

Vybráním řazení se záznamy v knize setřídí podle zvoleného řazení (alespoň jeden záznam musí mít zatrhnuté zatrhávací pole Seskupit) a zpřístupní se ikona pic_311i pro seskupování záznamů. Stiskneme-li tuto ikonu, záznamy se seskupí podle nadefinování pro jednotlivá pole řazení.

pic_1168

Obr.: Seskupené záznamy v knize aktivit podle nadefinovaného řazení "Zkratka/Popis"

Vypnutím funkce Seskupování se záznamy opět zobrazí jako filtr podle zadaného řazení.

Book Contents

Book Index

Pohledy

Pod pojmem pohledy rozumíme kombinaci uložených filtrů, sloupců a řazení.

Stisknutím (spodní nástrojový panel) zobrazíme formulář pro uložení pohledu; můžeme definovat jeho název a jeho další vlastnosti.

pic_1027

Obr.: Formulář pro uložení nového pohledu

Popis vybraných polí:

Název

Název pohledu.

Popis

Bližší popis pohledu.

Filtr

Z nabídkové tabulky můžeme vybrat z již uložených pohledů.

Řazení

Z nabídkové tabulky můžeme vybrat z již uložených nastavení setřídění sloupců - řazení.

Sloupce

Z nabídkové tabulky můžeme vybrat z již nadefinovaných filtrů sloupců.

Klasický stav

Implicitně zatrženo. Zatržením a volbou typu filtru uživatel definuje v jakém stavu se mu po spuštění pohledu otevře formulář. Pokud si uživatel například uloží do pohledu pouze sloupce a setřídění (bez filtru), může takto ovlivnit, jestli se mu formulář otevře ve stavu kontejner, kniha, filtr atd.

Nadefinované vlastnosti pohledu uložíme pomocí ikony . Možné způsoby uložení jsou obdobné jako v kapitole Základní funkce - Filtry - Filtry podmínky - Uložení filtru.

pic_1028

Obr.: Formulář pro uložení pohledu (F2 nebo Ctrl+F2) - záložka Uložit

pic_1029

Obr.: Formulář pro uložení pohledu (F2 nebo Ctrl+F2) - záložka Uživatelé

Stiskneme-li na záložce Uživatelé nebo Skupiny ikonu pic_300i (Styl), zobrazí se ve formuláři na straně Dostupné záznamy seznam uživatelů (včetně skupin), nadefinovaných v knize Uživatelé (Správce - Uživatelé - parametry - 0. strana).

pic_1031

Obr.: Formulář zobrazený po stisknutí ikony Styl

Na záložce Vše se zobrazují všechny položky v Dostupných záznamech, včetně těch, které byly případně přidány do Vybraných záznamů. Na záložce Nepoužité budou zobrazeny jen položky nevložené do levé části formuláře (Vybraných záznamů).

Book Contents

Book Index

Správa pohledů

Stiskneme-li na ikoně pouze tlačítko s šipkou pic_301i, zobrazíme nabídku uložených pohledů a nabídku pro jejich správu.

pic_1033

Obr.: Rozbalená nabídka pohledů v knize Zakázky

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář s nadefinovanými a uloženými pohledy. V tomto formuláři můžeme definovat nové pohledy, mazat uložené a provádět další úpravy. Všechna uložená nastavení se zobrazují v menu pohledů.

pic_1032

Obr.: Formulář pro správu uložených pohledů

Popis ikon:

Pic_1031i

Otevře formulář pro definici nového pohledu.

pic_200i

Otevře formulář pro definici nastavení pohledů, na kterém aktuálně stojí pravítko. Zde pak můžeme upravovat dané nastavení.

Odmaže ze seznamu uložený pohled, na kterém aktuálně stojí pravítko.

Obnova (F3).

pic_291i

Posune pravítko na první záznam v seznamu.

pic_292i

Posouvá pravítko o jeden řádek nahoru.

pic_293i

Posouvá pravítko o jeden řádek dolů.

pic_294i

Posune pravítko na poslední záznam v seznamu.

Book Contents

Book Index

Nabídkové tabulky

Při vyplňování dokladů (karet) lze na některých položkách vyvolat klávesou F12 nebo kombinací kláves Alt+Šipka dolů nabídkovou tabulku. V této tabulce je uveden seznam položek, ze kterých lze provést výběr. Šipkami nastavíme pravítko na požadovanou položku a stisknutím klávesy Enter se provede dosazení položky do dokladu.

Obr.: Nabídková tabulka peněžních ústavů

Pokud je zadání položky povinné, objeví se nabídková tabulka automaticky. Tabulka se rovněž objeví, pokud do pole zapíšeme položku, která se nevyskytuje v databázi, a tedy ani v nabídkové tabulce. Program nám nedovolí postupovat dál dřív, než je chyba odstraněna.

Do nabídkové tabulky je možné také přidat další údaj. Po stisknutí klávesy Ins se vyvolá formulář pro zadání nové položky. Do něj zapíšeme požadované údaje a po ukončení zápisu klávesou Ctrl+Enter zařadíme novou položku do tabulky.

Pozn.: V modulu Správce lze přidělit vybraným osobám právo upravovat a doplňovat nabídkové tabulky (popis práv v kapitole Správce - Uživatelé - parametry).

Graficky se nabídková tabulka neliší od standardní knihy dokladů. Dokonce lze zpravidla v nabídkové tabulce provádět shodnou činnost jako v samotné knize dokladů.

Speciálním typem nabídkových tabulek jsou jednoduché číselníky (uložené v databázi SpeStr). Jedná se o různé kódy, střediska apod. Každý údaj v číselníku se skládá ze zkratky a popisu. Zkratku může tvořit nejvýše dvanáct znaků (písmen i číslic). Tato zkratka se zapisuje do dokladů. V číselníku je možné upravovat (klávesou F5) pouze popis, nikoliv zkratku. Výmaz záznamu je pro běžného uživatele nemožný.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání

V programu existuje několik možností, jak vyhledat potřebný doklad, resp. více dokladů. Výhodou je možnost vyhledávání jak v tabulce dokladů, tak v prohlížení jednotlivých dokladů, a to v libovolné stránce dokladu.

Book Contents

Book Index

Listování

Klávesa Šedé plus listuje vzestupně po jednotlivých dokladech, tedy dopředu.

Klávesa Šedé mínus listuje sestupně po jednotlivých dokladech, tedy dozadu.

Je-li aktivní filtr, uskuteční se listování jen v dokladech odpovídajících nastavení filtru.

Je-li aktivováno Vyhledávání, uskuteční se listování jen v dokladech odpovídajících podmínkám vyhledávání (např. ve fakturách jediného obch. partnera), a to nejen nad doklady, ale i nad tabulkou dokladů. Funkce Vyhledávání je popsána níže.

Klávesy PgUp a PgDn umožní nad tabulkou listování po stránkách nahoru a dolů.

Klávesy Ctrl+Home nastaví v tabulce pravítko na první záznam, klávesy Ctrl+End na poslední.

Pozn.: V knihách modulů a některých jejich stranách je možné listovat pomocí posuvníku (čtvereček v pravé liště). Jelikož není znám celkový počet záznamů ani pozice v celkové tabulce, posuvník se při listování vrací vždy do své stabilní polohy ve středu lišty. Nelze s ním tedy hýbat, jako v jiných programech. Posouvání v tabulce je možné provádět také kolečkem myši.

Book Contents

Book Index

Lokátor

Pro snadné vyhledávání zvolených položek, jak v tabulce dokladů, tak i přímo v dokladech v Prohlížení, slouží lokátor, tj. volné políčko s blikajícím kurzorem v záhlaví obrazovky.

Typy lokátorů:

Setřídění:

V některých případech lze ve výběru provést setřídění položek podle různých klíčů. Typickým příkladem je výběr z číselníku PSČ. Zde je potřeba vyhledávat města buď podle směrovacích čísel, nebo podle názvů měst. Mezi jednotlivými typy setřídění se lze přepínat buď horkou klávesou Alt+Z, nebo stisknutím tlačítka 'Z'.

Obr.: Setřídění v knize Dod./Odb.

Upozornění: Poslední zvolené setřídění si program pamatuje, i když z dané knihy „vystoupíte“. Toto pravidlo ovšem neplatí v případě, že vyvoláváte číselník z editovatelných polí. U těchto polí platí, že setřídění bude vždy takové, jaké je implicitně nastaveno pro dané pole. Např. v položce nákupu či prodeje vyvoláte číselník kódů zakázky, ve kterém si nastavíte setřídění podle popisu. Při vkládání další položky však bude setřídění opět podle zkratky.

Book Contents

Book Index

Rychlé vyhledávání Alt+F7

Funkci vyhledávání lze aktivovat stiskem klávesy Alt+F7. Objeví se okno pro zadání podmínek. Po jejich nadefinování a stisknutí tlačítka Hledej se provede první výběr. Tím je hledání zapnuto (ve stavovém řádku obrazovky je označeno aktivní vyhledávání).

Rychlé vyhledávání vrátí odpovídající záznamy podle volby uživatele v podobě označeného textu přímo v knize, nebo ve stavu Kontejner. V takto filtrovaných knihách lze listovat pomocí kláves Ctrl + šedé plus (dopředně) a šedé mínus (zpětně), ale navíc lze v tabulce klávesou F4 nebo Enter do dokladu nahlédnout bez ohledu na zapnuté vyhledávání. (Klávesou Esc se vrátíme zpět do tabulky a můžeme pokračovat v hledání.)

Obr.: Menu vyhledávání v knize Zakázky - Alt+F7

Popis polí:

Hledaný text

Do tohoto pole vepíšeme hledaný řetězec.

Směr

 

 

Dopředu

Postup vyhledávání dopředu.

 

Pozpátku

Postup vyhledávání pozpátku.

Rozsah

 

 

Všechny záznamy

Bude prohledán celý rozsah záznamů.

 

Pouze od aktuálního záznamu

Vyhledávání začne od záznamu, na kterém je pravítko.

Podmínky

 

 

Rozlišovat velikost

Při vyhledávání se budou rozlišovat velká a malá písmena.

 

Pouze aktuální sloupec

Vyhledávání bude probíhat pouze nad sloupcem, ve kterém je kurzor.

 

Prohledávání memo pole

Pokud se prohledává pole typu "Memo", pak bude prohledáno celé toto pole.

Výsledek

 

 

Aktualizovat kontejner

Již existující kontejner vymaže a vloží do něj záznamy vyhovující zadaným parametrům vyhledávání.

 

 

Aktualizovat označení

Pokud už jsou nějaké záznamy označené , pak toto označení zruší. A naopak označí takové záznamy, které vyhovují zadaným parametrům vyhledávání.

 

Vytvořit filtr

Záznamy, vybrané pomocí tlačítka Najít všechny nebo Filtr, vloží do filtru.

Operace

 

 

Vytvořit

Výsledek bude obsahovat pouze aktuálně hledaný výraz.

 

Přidat

Dodatečné vyhledávání. Přidá se k již vyhledaným záznamům.

 

Odebrat

Dodatečné vyhledávání. Odebere se od již vyhledaných záznamů.

Popis tlačítek:

Najít všechny

Po stisknutí tohoto tlačítka se projdou všechny záznamy, dostupné v daném stavu datového modulu a ty, které vyhovují parametrům vyhledávání, označí .

Filtr

Tlačítko je aktivní, pokud je zatržené pole Pouze aktuální sloupec a tento sloupec je typu string nebo widestring (znaky). Tlačítko vyhledává požadovaný řetězec v aktuálně vybraném sloupci. Vyhovující záznamy vloží do filtru.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání dle poznámek

Další možností podmínek při výběru dokladů je test na poznámky, které byly přiřazeny k daným dokladům. Vyhledávání dle poznámek, stejně jako podle dalších podmínek (např. položek dokladů), je shodné s definicí podmínek vyhodnocovacího filtru podle položek.

Book Contents

Book Index

Fulltextové hledání

Fulltextové hledání slouží k vyhledávání vybraných částí textu, které mohou být umístěny na libovolné pozici. V podmínkách výběru jsou vyhrazeny speciální formuláře jak pro rychlé hledání, tak pro filtrování. Tyto navíc umožňují zadávat rozlišování malých a velkých písmen.

Pro fulltextové hledání nepoužíváme žádnou zvláštní klávesu, ale zadáváme ho ve formulářích Pole text, Poznámka text a Vazba text. Tyto formuláře vyvoláme např. při definování podmínek ve formulářích pro Rychlé vyhledávání Alt+F7 (viz odpovídající kapitola).

Obr.: Formulář Pole text

Do pole Text napíšeme text, který chceme vyhledat. Takto napsaný text musí přesně odpovídat hledanému textu, jinak hledání nebude provedeno. Při zadávání hledaného textu můžeme zatrhnout volbu Použít zástupné znaky (*,?). Zástupnými znaky lze nahradit část hledaného textu.

Zástupné znaky ve formulářích:

'*'

nahrazuje několik různých znaků (lze umístit na začátek, doprostřed, na konec)

'?'

nahrazuje jeden konkrétní znak (záleží na umístění)

Chceme-li zajistit rozlišování malých a velkých písmen, zatrhneme pole Rozlišovat malá a VELKÁ.

Toto hledání můžeme zadávat rovněž při nastavování parametrů sloupců (viz kapitola Základní funkce - Funkce Menu modulu - Zobrazit - Parametry sloupce). Ve formuláři Parametry větší než pak zadáme podmínky na políčku Fulltext. Zde musíme navíc použít znaky pro rozlišení velkých a malých písmen:

'.'

nahrazuje několik různých znaků (lze umístit na začátek, doprostřed, na konec)

'^'

nahrazuje jeden konkrétní znak (záleží na umístění)

Book Contents

Book Index

Redukční vyhledávání

Redukční vyhledávání slouží pro rychlé vyhledávání textu. Výhodou redukčního vyhledávání je, že se hledané záznamy filtrují, a právě pouze vyfiltrované záznamy zůstávají zobrazené ve formuláři. Používá se u generovaných formulářů.

Redukční vyhledávání:

pic_3403

Obr.: Redukční vyhledávání - podřetězec

pic_3404

Obr.: Redukční vyhledávání - podřetězec - více slov

pic_3405

Obr.: Redukční vyhledávání - zástupný znak "*"

pic_3406

Obr.: Redukční vyhledávání - zástupný znak "?"

Book Contents

Book Index

Vyhledávání v rozbalovací nabídce

V generovaných formulářích u polí, které obsahují rozbalovací nabídku (combobox) nyní funguje vyhledávání. Funkčnost využijeme např. při vložení nového zástupce na plochu K2 – ve formuláři pro vložení nové knihy se jedná o pole Formulář.

Vyhledávání funguje tímto způsobem: