Book Contents

Book Index

Zápočet

Funkce Zápočet umožňuje vytvoření návrhu zápočtů s dodavateli a odběrateli s editací částek jednotlivých dokladů, zahrnutých do zápočtu. Dalším krokem je akceptace návrhu zápočtu, tzn. vlastní provedení zápočtu.

Pro provádění zápočtů je nutno mít zavedený zvláštní zápočtový bankovní účet. V parametru funkce ZapRada pak bude uvedena zkratka tohoto účtu. Pokud parametr nenastavíme jako implicitní knihu zápočtového bankovního účtu, je nastavena kniha ZA.

Ze vstupního formuláře funkce lze vytisknout sestavu Zápočet – Seznam závazků a pohledávek (OffsetLD.AM).

Z formuláře Editace návrhu zápočtu se tiskne sestava Zápočet – Náhled (Offset.AM). Sestavu lze vytisknout i na zápočtovém bankovním příkaze nebo výpise.

Book Contents

Book Index

Návrh zápočtu

Funkci Zápočet spouštíme nad knihou, filtrem nebo jedním dodavatelem/odběratelem. Funkce pak vytváří návrh zápočtu pro vybrané Dod./Odb.

Po zadání měny zápočtu se provede analýza dodavatelů a odběratelů. Zobrazí se vstupní formulář funkce, ve kterém je seznam dodavatelů a odběratelů, se kterými je možno provést zápočet (existují-li současně neuhrazené pohledávky i závazky). Tyto jsou pak zobrazeny ve spodní části formuláře - v levé polovině pohledávky, v pravé polovině závazky. Doklady, vhodné k zápočtu, jsou označeny hvězdičkou.

Do zápočtu se nabízejí pouze faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky ve zvolené měně zápočtu.

Pokud je žádoucí započítat mezi sebou doklady v různých měnách, je třeba nastavit parametr DiffCurr - Započítat doklady v různých měnách na Ano. Pak platí:

Pozn.: Jeden doklad lze zahrnout do více návrhů zápočtu. Doklad, který je již na nějakém návrhu, bude označen vykřičníkem. Nabízet se bude částka zbývající k doplacení.

pim_035.png

Obr.: Vstupní formulář funkce Zápočet

Popis polí vstupního formuláře:

Celkové pohledávky

Celkový součet pohledávek vůči vybranému zákazníkovi.

Součet vybraných pohledávek

Pole je v levé části formuláře (pod polem Celkové pohledávky) a obsahuje kladné nezaplacené VF, PZ a OP, přeplacené a dobropisované PF, VZ a OV.

Sloupec „Z“

Označení výběru pohledávky do zápočtu. Označení hvězdičkou provedeme kombinací kláves Shift+Enter.

Sloupec „S“

Označení existence problému zpracování pohledávky do zápočtu. Bližší informace o problému získáme stisknutím klávesy Mezerník nad příslušnou pohledávkou.

Sloupec „M“

Měna faktury.

Sloupec „Doplatit ZBP“

Částka pohledávky vstupující do zápočtu. Hodnoty jsou editovatelné, je tedy možné specifikovat částku, kterou chceme uvést do návrhu zápočtu. Částku editujeme stisknutím klávesy Enter. Po zapsání hodnoty opět potvrdíme klávesou Enter.

Celkové závazky

Celkový součet závazků.

Součet vybraných závazků

Pole je v pravé části obrazovky pod nápisem Celkové závazky a obsahuje kladné nezaplacené PF, přeplacené a dobropisované VF, případně i poskytnuté zálohy.

Sloupec „Z“

Kombinací kláves Shift+Enter zrušíme hvězdičky u záznamů a stejně tak provedeme i označení záznamů hvězdičkou.

Sloupec „S“

Označení existence problému zpracování závazku do zápočtu. Bližší informace o problému získáme stisknutím klávesy Mezerník nad příslušným závazkem.

Sloupec „M“

Měna faktury.

Sloupec „Doplatit ZBP“

Částka závazku vstupující do zápočtu. Hodnoty jsou editovatelné, je tedy možné specifikovat částku, kterou chceme uvést do návrhu zápočtu. Částku editujeme stiskem klávesy Enter. Po zapsání hodnoty opět potvrdíme klávesou Enter.

Popis tlačítek:

Detail

Ukáže detail pohledávky/závazku. Pomocí tlačítka se přepneme do knihy pohledávky/závazku; pravítko bude nastaveno na dokladu, který je vybrán ve formuláři v části pohledávek/závazků.

Označ

Tlačítko slouží pro označení nebo odznačení jedné položky v seznamu závazků nebo pohledávek.

Označ/Zruš vše

Odznačí, případně označí všechny položky v seznamu pohledávek nebo závazků.

Dopočet částky

Při nerovnosti vybraných závazků a pohledávek je možno dopočíst částku vybrané faktury tak, aby se vybrané pohledávky rovnaly vybraným závazkům. Dopočítává se vždy doklad, na kterém stojí pravítko.

Původní částky

Funkce vrátí seznam závazků a pohledávek do stavu, v jakém se nacházely při spuštění zápočtu.

Uložení návrhu zápočtu

Tlačítko slouží k vystavení bankovního příkazu, jehož položky budou odpovídat vybraným položkám v seznamech závazků a pohledávek. Program kontroluje vyrovnanost částek závazků a pohledávek.

Úprava/Tisk návrhu zápočtu

Přepíná do dalšího formuláře pro práci s již uloženými bankovními příkazy (návrhy zápočtů).

Tisk faktur

Tisk sestavy Zápočet – seznam závazků a pohledávek.

Zapamatovat změny

Stisknutím tohoto tlačítka se uloží výběr závazků a pohledávek pro daného zákazníka. Tento stav zůstává uložen i po přechodu na jiného zákazníka.

Příklad: Po analýze dodavatelů a odběratelů, kteří jsou vhodní k zápočtu, chceme provést zápočet s firmou Bravo, přičemž nechceme zahrnout do zápočtu fakturu s variabilním symbolem „60020000001“ a datem splatnosti 12. 7. 2006. Zápočet provedeme v měně .

Postup:

Ve vstupním formuláři funkce Zápočet nastavíme v horní části pravítko na zákazníka Bravo, pak nastavíme pravítko na pohledávku s variabilním symbolem „60020000001“ a stiskneme klávesy Shift+Enter.

pim_036

Obr.: Řešení příkladu

pim_037.png

Obr.: Formulář Uložení návrhu zápočtu

Ve formuláři Uložení návrhu zápočtu lze zadat Kurzy cizích měn nejpozději k datu - lze nastavit datum návrhu zápočtu; použijí se kurzy právě k tomuto datu nebo dřívější, pokud kurzy k danému datu nejsou v kurzovním lístku navedeny.

Bankovní příkazy - návrhy zápočtu se tvoří v měně zápočtu.

Book Contents

Book Index

Tisk a úprava návrhu zápočtu

Pokud je návrh zápočtu uložen, je možno jej upravit nebo vytisknout. Tyto činnosti je možno provádět ve formuláři, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Úprava/Tisk návrhu zápočtu.

Zobrazí se všechny návrhy zápočtu, tj. zápočtové bankovní příkazy, ke kterým neexistují bankovní výpisy.

pim_038.png

Obr.: Formulář pro úpravu a tisk návrhu zápočtu se zobrazeným řešeným příkladem

Popis polí na formuláři pro úpravu a tisk návrhu zápočtu:

KP

Sloupec "KP" porovnává, jestli je kurz na všech položkách příkazu stejný.

KL

Sloupec "KL" porovnává, jestli je kurz na položkách příkazu shodný s kurzem v kurzovním lístku.

Popis tlačítek:

Kurzy bankovního příkazu

Poskytuje informace o použitých kurzech měn na aktuálním bankovním příkazu.

Zpět

Umožní vrátit se do úvodního formuláře zápočtu.

Uložení návrhu

Umožňuje znovu uložit návrh zápočtu.

Potvrzení návrhu

Potvrzuje (uzamkne) aktuální bankovní příkaz (návrh zápočtu). Dokud není zápočet potvrzen tlačítkem Potvrzení zápočtu (z bankovního příkazu není ještě vytvořen bankovní výpis), můžeme návrh zápočtu upravovat (odpotvrzení návrhu, storno návrhu, změny částek pro zápočet apod.). Potvrzený návrh lze tisknout.

Odpotvrzení návrhu

Odpotvrzuje bankovní příkaz (lze pak dělat změny).

Storno návrhu

Stornuje bankovní příkaz.

Tisk návrhu

Tisk sestavy Zápočet - Náhled. Sestavu je možné tisknout také nad bankovními příkazy a bankovními výpisy.

Potvrzení zápočtu

Potvrdí zápočet, tzn. technicky se v IS K2 z aktuálního bankovního příkazu vytvoří bankovní výpis ve zvolené zápočtové knize a aktuální bankovní příkaz se již ve funkci Zápočet nezobrazuje.

Ostatní položky mají stejný význam jako ve vstupním formuláři.

Book Contents

Book Index

Zápočet - Náhled

Číslo procesu: FIN006

Ident. č. sestavy: SCIS013

Soubor: OFFSET.AM

Popis sestavy: Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. Sestavu lze spustit nad bankovními příkazy i nad bankovními výpisy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AdditionalParagraph

Text přídavného odstavce.

AddressShift - 0

Pomocí parametru lze posunout adresu dolů.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí fakturační adresa, zadaná na kartě Dod./Odb. (musí být označena hvězdičkou).

CurrencyOfPaidDocs

Ano - vytiskne celkové součty v měně dokladů.

CustomersCityAndZip

Město a PSČ zákazníka.

CustomersDIC

DIČ zákazníka.

CustomerICO

IČO zákazníka.

CustomerNumber

Číslo zákazníka.

CustomerStreet

Ulice zákazníka.

Date - 0.0.0000

Datum.

DefaultExport - Ne

Ano - původní export e-mailem; Ne - nový způsob exportu e-mailem.

Difference - 0

Rozdíl.

HeplText

Pomocný text.

HideParagraph4 - Ne

Ano - umožňuje skrýt 4. odstavec při tisku návrhu zápočtu.

LangAccordToParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LogoPictureHeader -

Logo pro hlavičku. Nevyplněno - zobrazí se logo firmy ze správy vlastních firem; 0 - Místo pro logo bude prázdné; 1 - Nezobrazí ani místo pro logo; lze zadat název obrázku *.png - obrázek musí být umístěn v adresáři PICTURES ve firemním adresáři K2.

MarkDifference - Ne

Ano - označí rozdíl.

OffsetBook - ZA

Kniha zápočtu.

OffsetByIco - Ne

Ano - do zápočtu se zahrnou doklady firem se stejným IČ.

OneSideOffset - Ne

Ano - jednostranný zápočet.

ReportTitle

Alternativní nadpis sestavy.

ShowOffsetID - Ano

Ano - zobrazí číslo zápočtu.

ShowSuperiorName - Ne

Ano - zobrazí jméno nadřízeného dodavatele místo pobočky.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

UserInfoVisible - Ne

Ano - zobrazí informace o uživateli.

UserText4

UserText4. Pokud má hodnotu "0", nezobrazí se poslední část textu závěrečného odstavce (do kolika dnů má být uhrazen rozdíl).

Offset

Book Contents

Book Index

Potvrzení zápočtu

Pokud je zápočet druhou stranou akceptován, provede se potvrzení zápočtu tlačítkem Potvrzení zápočtu ve formuláři pro úpravu a tisk návrhů zápočtu. Z příkazu k úhradě se vytvoří bankovní výpis a zobrazí se informace o vytvořeném dokladu - např. „Bankovní výpis ZA/2006/1 byl uložen.“. Po akceptaci hlášení návrh zápočtu z formuláře zmizí - zápočet je vypořádán.

Tip pro uživatele: Pokud zápočet není druhou stranou akceptován a navrhuje jinou podobu zápočtu, lze jej ve formuláři Úprava a tisk návrhu zápočtu upravit. Pokud návrh zápočtu neakceptuje vůbec, je potřeba příkaz k úhradě odpovídající návrhu zápočtu odpotvrdit a stornovat.

Book Contents

Book Index

Zápočet

Číslo procesu: FIN006

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: OFFSETN.PAS

Popis skriptu: Funkce pro vytváření návrhů zápočtů. Bližší popis je v uživatelské příručce - Finance.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Funkce]

[Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

AdditionalParagraph

Text dalšího (přídavného) odstavce v tisku návrhu zápočtu.

AddressShift - 0

Pomocí parametru lze v sestavě posunout adresu dolů.

AllowMultipleInstances - Ne

Ano - povolí vícenásobné spuštění programu.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí fakturační adresa, zadaná na kartě Dod./Odb. (musí být označena hvězdičkou).

Currency

Měna, ve které bude zápočet navržen nebo proveden. Pokud je zadána, nezobrazí se při spuštění funkce Zápočet formulář Definice měny zápočtu.

DateOfIssueBS - Ne

Předvolené datum pro bankovní výpis - zápočet.

Datum_Zap - 0.00.0000

Předvolené datum pro bankovní příkaz - návrh zápočtu.

DaysAfterTodayFuture_P - 0

Přičte zadaný počet dnů k dnešnímu dni pro datum zápočtu. (Umožní vytvořit návrh zápočtu v budoucnu.)

DefaultExport - Ne

Typ exportu (Ano - nový; Ne - původní).

DiffCurr - Ne

Ano - Započítat doklady v různých měnách.

DisableMultipleBO - Ne

Zakázat vložení faktury na více návrhů zápočtů.

Doklad - Ano

Ano - program poběží na jednom dodavateli/odběrateli; Ne - program bude brát aktuální stav datového modulu.

EditExistingOnly - Ne

Ano - skript přeskočí první krok - Analýza zákazníků a načte existující návrhy zápočtu. Parametr ignoruje stav datového modulu. Prochází všechny zákazníky, ke kterým existuje nějaký uložený návrh zápočtu.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá komentář o exportu na doklad.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu komentáře.

FilterInvoice - Ne

Ano - funkce při analýze závazků a pohledávek prochází pouze faktury v kontejneru; Ne - program bere aktuální stav datového modulu.

F9file1 - Offset.am

Název speciální tiskové AM sestavy (pokud není používaná standardní).

HideParagraph4 - Ne

Pomocí tohoto parametru je možné skrýt 4. odstavec při tisku návrhu zápočtu.

IgnoreDateOfPay - Ano

Ano - umožní zpracovat faktury s pozdějším datem splatnosti, než je datum návrhu zápočtu.

IgnoreWayofPayment

Seznam způsobů plateb, které budou ignorovány (v nastaveném parametru se oddělují středníkem).

IncludedOtherLiabilityBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy ostatních závazků (oddělovač ;).

IncludedOtherReceivableBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy ostatních pohledávek (oddělovač ;).

IncludedPurchaseBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy nákupu (oddělovač ;).

IncludedSaleBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy prodeje (oddělovač ;).

Jen_Tisk - Ne

Ano - ve funkci Zápočet lze vytisknout Návrh zápočtu i na potvrzeném zápočtu (což je v IS K2 bankovní výpis); Ne - potvrzené zápočty se k tisku nebudou nabízet.

Kontrola_Splatnosti - Ano

Ano - kontroluje splatnost faktur a upozorňuje na případný problém.

Language - implicitní

Parametr k nastavení jazyka pro tisk sestavy z modulu zápočet.

LogoPictureHeader -

Logo pro hlavičku. Nevyplněno - zobrazí se logo firmy ze správy vlastních firem; 0 - Místo pro logo bude prázdné; 1 - Nezobrazí ani místo pro logo; lze zadat název obrázku *.png - obrázek musí být umístěn v adresáři PICTURES ve firemním adresáři K2.

NeInteraktiv - Ano

Ano - nezobrazí se formulář na určení bankovního účtu pro zápočtové transakce (a možné uložení do parametru); Ne - formulář se zobrazí.

NezpracPF_Rada

Knihy PF, které se nebudou zpracovávat; pro každou knihu jsou vždy 2 místa; rozdělovačem je středník ';'.

NezpracVF_Rada

Knihy VF, které se nebudou zpracovávat; pro každou knihu jsou vždy 2 místa; rozdělovačem je středník ';'.

OffsetByICO - Ne

Ano - vytvoří zápočet na základě IČ.

OffsetByTaxID - Ne

Ano - vytvoří zápočet na základě DIČ.

OneSideOffset - Ne

Ano - vytiskne se jako jednostranný zápočet.

OtherRecLiab - Ano

Ano - zahrnout ostatní pohledávky a závazky.

OznacitRozdil_Faktur - Ne

Ano - v tiskové sestavě budou označeny rámečkem ty faktury, kde se Částka doplatit liší od částky Do zápočtu se zahrnuje.

PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Ano

Ano - splátkové listy se identifikují dle účtu faktury; Ne - dle poznámky k faktuře. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktuře pro identifikaci splátkových listů. Parametr platí pouze pro Faktury vydané. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321

Účty faktur nebo jen části účtů; pro identifikaci splátkových listů. Rozdělovačem je středník ';'. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PouzePohlIZav - Ano

Ano - do zápočtu se zařazují pouze zákazníci, kteří mají zároveň závazky i pohledávky.

PovolNepotvrzFAP - Ano

Ano - je možné do zápočtu zařadit i nepotvrzené faktury přijaté, zálohy poskytnuté a ostatní závazky.

PovolNepotvrzFAV - Ano

Ano - je možné do zápočtu zařadit i nepotvrzené faktury vydané, zálohy přijaté a ostatní pohledávky.

ReportGUID

Unikátní číslo GUID, pod kterým je zařazená sestava v univerzálních formulářích. Pokud je parametr zadán, ignorují se ostatní parametry určené pro tisk sestavy kromě parametru Language.

ReportNumber -

Unikátní číslo z F9, pod kterým je sestava zařazena v klasických formulářích. Pokud je parametr zadán, ignorují se ostatní parametry určené pro tisk sestavy.

ReportTitle

Alternativní název sestavy.

ShowBarCode - Ne

Ano - na sestavě zobrazí čárový kód.

ShowOffsetID - Ano

Ano - v sestavě se zobrazí číslo zápočtového bankovního příkazu.

ShowSuperiorName - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí název nadřízeného dodavatele.

Sign

0 - zobrazí se obrázek se jménem přihlášeného uživatele; parametr nevyplněn - zobrazí se bitmapa se jménem toho, kdo doklad vystavil; jiný název - lze zobrazit libovolný soubor. (Bitmapy se musí nacházet v adresáři firmy v podadresáři "Pictures"). Parametr není v „txt" verzi.

Tabulka - Ne

Funkce prochází celou knihu. Pokud je hodnota parametru „NE", funkce bere v úvahu aktuální stav zobrazení (Kniha, Filtr zap.).

Test_NadDod - Ne

Ano - bude možné zahrnout do zápočtu pro nadřízenou firmu i faktury vystavené na firmu podřízenou. Funkci je ale nutné spouštět nad konkrétní nadřízenou firmou (před spuštěním musí být umístěno pravítko na daném zákazníkovi a musí být zadán parametr Doklad = „ANO", nebo stačí spouštět funkci nad jinou než 0. stranou konkrétního zákazníka).

UpdateAdvanceRate - Ano

Ano - při platbě zálohy v cizí měně se aktualizuje kurz zálohy podle kurzu platby (pokud je bankovní výpis ve stejné měně).

UserInfoVisible - Ne

Ano - tiskne se v sestavě jméno, telefon a fax přihlášeného uživatele.

UserText4

Text 4. doplňujícího odstavce v sestavě. Pokud má hodnotu "0", nezobrazí se poslední část textu závěrečného odstavce (do kolika dnů má být uhrazen rozdíl).

VFiltr - Ne

Ano - funkce Zápočet zpracuje vždy dodavatele/odběratele v kontejneru (i když se funkce spouští na knize).

VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Ano

Ano - splátkové listy se identifikují dle účtu faktury; Ne - dle poznámky k faktuře. Parametr platí pouze pro faktury vydané.

VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktuře pro identifikaci splátkových listů. Parametr platí pouze pro Faktury vydané. Parametr platí pouze pro faktury vydané.

VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311

Účty faktur nebo jen části účtů; pro identifikaci splátkových listů. Rozdělovačem je středník ';'. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

ZadatPomText - Ne

Ano - možnost zadání pomocného textu před tiskem sestavy.

Zalohovky - Ne

Ano - zpracuje i zálohy.

ZapRada - ZA

Kniha bankovního účtu pro zápočtové transakce.

Zobrazovat_Odmit_Fak - Ano

Ano - zobrazuje v seznamu bez možnosti zpracování některé faktury, které by jinak byly odmítnuty; Ne - tyto faktury v seznamu nezobrazuje. Jedná se o následující druhy faktur:

- faktury v nepovolených knihách (viz níže),

- faktury vystavené po datu návrhu zápočtu,

- stornované faktury,

- nepotvrzené faktury v IS K2,

 

faktury identifikované jako výzva k zaplacení zálohy (přijatá nebo poskytnutá) bez obdržení/zaplacení této zálohy (nejsou platby na fakturách).

Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Ano

Ano - zpracovávají se i takové faktury, které jsou zařazeny do bankovního příkazu, který je vystaven v jiné knize než zápočtové.