Book Contents

Book Index

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat každý, kdo je k 1.1. vlastníkem nemovitosti nacházející se na území ČR a toto přiznání ještě nepodával. Pokud jste už někdy v minulosti přiznání podali a nic se nezměnilo, pak stačí jen počkat na výměr správce daně, který podle aktuálních sazeb a koeficientů daňovou povinnost vypočítá. Pokud se ale něco změnilo, například výměra nebo cena nemovitosti, druh pozemku, užívání stavby nebo počet nadzemních podlaží či půdorys, musíte podat nové přiznání.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat do 31. 1. daného roku. Finanční úřad se volí podle místa, kde se nemovitost nachází.

Předmětem daně z nemovitostí jsou:

Vypočtená daň je splatná ve dvou stejných splátkách, pokud přesáhla částku 5000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu daného zdaňovacího období. V případě, kdy roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května.

Poplatníkem daně je právnická nebo fyzická osoba.

Poplatníkem daně z pozemků je:

Poplatníkem daně ze staveb je:

Daňové přiznání:

Book Contents

Book Index

Postup při zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se sestavuje z karet majetku, které mají vyplněny všechny informace na 5. straně karty majetku pod tlačítkem Daňové informace, podle toho zda se jedná o pozemky nebo o stavby a bytové jednotky. Podrobnější popis, jak vyplnit příslušné daňové informace, je v kapitole Majetek - 5. strana - Karta majetku.

Funkce Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v IS K2 je rozdělena na dvě části:

Book Contents

Book Index

Daň z nemovitosti - nastavení parametrů

Před vytvářením souboru s příponou "*.xml" je nutné nastavit vstupní parametry potřebné pro vyplnění I. a IV. oddílu daň, to se provádí spuštěním skriptu Daň z nemovitosti - nastavení parametrů.

PIM_797

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů

Daňové identifikační číslo

Uvede se 10 místné číslo ve formuláři DP pole 101.

Typ osoby

Vybere se typ osoby z číselníku.

Identifikační číslo / Rodné číslo

Uvede se identifikační číslo / rodné číslo osoby; ve formuláři DP pole 102/103.

Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb

Zatrhne se v případě, že poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb. Ve formuláři DP pole 104.

Typ přiznání

Z číselníku se vybere příslušná varianta DP. Na formuláři DP pole 105.

Důvody pro podání dodatečného přiznání

Uvádí se v poli 106 ve formuláři DP v případě, že se podává dodatečné DP. Možno uvést až 255 znaků.

Datum, kdy vznikly důvody pro podání dodatečného přiznání

Uvádí se v poli 106 ve formuláři DP. Jedná se o datum, kdy vznikly důvody k podání dodatečného DP.

Datum vyhotovení daňového přiznání

Může se uvést datum vyhotovení DP; implicitně se plní aktuální datum - den sestavení. Uvádí se ve IV. oddílu DP.

Složka pro export souborů

Uvede se cesta, kam budou uloženy příslušné soubory s příponou „*.xml“ (soubor "ZAR_DNEM.xml" vytvořený skriptem Daň z nemovitosti - nastavení parametrů a všechny soubory „*.xml“ vytvořené skriptem Daň z nemovitosti - export XML). Pokud uživatel nezvolí cestu, kam bude soubor uložen, bude mu po stisknutí OK implicitně navržen adresář uživatele.

PIM_798

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů – záložka Poplatník - Fyzická osoba

Příjmení

Uvede se příjmení v případě, že poplatníkem daně je fyzická osoba - občan. Pro formulář DP pole 107 o délce max. 36 znaků.

Jméno

Uvede se jméno v případě, že poplatníkem daně je fyzická osoba - občan. Pro formulář DP pole 109 o délce max. 20 znaků.

Titul

Uvedou se tituly v případě, že poplatníkem daně je fyzická osoba - občan. Pro formulář DP pole 110 o délce max. 10 znaků.

Rodné příjmení

Uvede se rodné příjmení v případě, že poplatníkem daně je fyzická osoba - občan. Pro formulář DP pole 108 o délce max. 36 znaků.

PIM_799

Obr.: Daň z nemovitosti- nastavení parametrů – záložka Poplatník - Právnická osoba

Název

Uvede se název právnické osoby / obchodní jméno a dodatek obchodního jména v případě že poplatníkem daně je právnická osoba. Pro formulář DP pole 111 o délce max. 255 znaků.

PIM_800

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů – záložka Adresa

Obec

Z číselníku se vybere název obce / městské části. Pro formulář DP pole 112 a).

PSČ

Uvede se PSČ. Pro formulář DP pole 112 b) o délce max. 5 znaků. PSČ se tedy uvádí bez mezer.

Stát

Z číselníku se vybere stát. Pro formulář DP pole 112 c) .

Část obce / Ulice

Uvede se část obce / ulice. Pro formulář DP pole 112 d) o délce max. 38 znaků.

Číslo popisné

Uvede se číslo popisné. Pro formulář DP pole 112 e) o délce max. 6 číslic.

Číslo orientační

Uvede se číslo orientační. Pro formulář DP pole 112 e) o délce max. 4 znaky.

PIM_801

Obr.: Daň z nemovitosti- nastavení parametrů - záložka Doručovací adresa

Obec

Z číselníku se vybere název obce / městské části. Pro formulář DP pole 113 a).

PSČ

Uvede se PSČ. Pro formulář DP pole 113 b) o délce max. 5 znaků. PSČ se tedy uvádí bez mezer.

Stát

Z číselníku se vybere stát. Pro formulář DP pole 113 c).

Část obce / Ulice

Uvede se část obce / ulice. Pro formulář DP pole 113 d) o délce max. 38 znaků.

Číslo popisné

Uvede se číslo popisné. Pro formulář DP pole 113 e) o délce max. 6 číslic.

Číslo orientační

Uvede se číslo orientační. Pro formulář DP pole 113 e) o délce max. 4 znaky.

PIM_802

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů - záložka Kontaktní údaje

Telefon

Uvede se telefon. Pro formulář DP pole 114 a) o délce max. 14 znaků.

Mobil

Uvede se mobilní telefon. Pro formulář DP pole 114 b) o délce max. 14 znaků.

Email

Uvede se e - mail. Pro formulář DP pole 114 c) o délce max. 255 znaků.

PIM_803

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů - záložka Bankovní účet

Bankovní účet - předčíslí

Uvede se předčíslí bankovního účtu, ze kterého budou prováděny platby daně finančnímu úřadu. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 6 číslic.

Bankovní účet - číslo

Uvede se číslo bankovního účtu, ze kterého budou prováděny platby daně finančnímu úřadu. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 10 číslic.

Kód banky

Uvede se kód banky. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 4 číslice.

pim_804.png

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů – záložka Druhý bankovní účet

Bankovní účet - předčíslí

Uvede se předčíslí druhého bankovního účtu, ze kterého budou prováděny platby daně finančnímu úřadu. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 6 číslic.

Bankovní účet - číslo

Uvede se číslo druhého bankovního účtu, ze kterého budou prováděny platby daně finančnímu úřadu. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 10 číslic.

Kód banky

Uvede se kód banky. Pro formulář DP pole 115 o délce max. 4 číslice.

PIM_806

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů Oprávněná osoba

Příjmení

Uvede se příjmení oprávněné osoby.

Jméno

Uvede se jméno oprávněné osoby.

Vztah k právnické osobě

Uvede se vztah k právnické osobě.

PIM_808

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrůPřiznání sestavil

Příjmení

Uvede se příjmení pověřené osoby.

Jméno

Uvede se jméno pověřené osoby.

Titul

Uvedou se tituly.

Telefon

Uvede se telefon.

Email

Uvede se e - mail.

PIM_805

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů – záložka Údaje o podepisující osobě

Typ podepisující osoby

Typ podepisující osoby.

Kód podepisující osoby

Kód podepisující osoby.

PIM_807

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů – Podepisující osoba - právnická osoba

Název právnické osoby

Název podepisující osoby - právnické osoby.

IČ právnické osoby

IČ podepisující osoby - právnické osoby.

PIM_810

Obr.: Daň z nemovitosti - nastavení parametrů - Podepisující osoba - fyzická osoba

Příjmení

Příjmení podepisující osoby - fyzické osoby.

Jméno

Jméno podepisující osoby - fyzické osoby.

Datum narození

Datum narození podepisující osoby.

Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

Evidenční číslo podepisující osoby.

Po nastavení všech potřebných údajů stiskneme tlačítko OK. Dojde k vytvoření souboru "ZAR_DNEM.xml", ve kterém jsou parametry uloženy. Soubor bude uložen na místě, které jsme zadali v poli Složka pro export souborů. Soubor „ZAR_DNEM.xml“ poté dále používá skript Daň z nemovitosti - export XML (viz další kapitola).

Book Contents

Book Index

Daň z nemovitosti - export XML

V knize Majetku nastavíme Periodu do - poslední měsíc zdaňovacího období. Nad vybranými kartami majetku spustíme funkci Daň z nemovitostí - export XML.

Funkce používá pro výpočet daňové povinnosti:

Na základě těchto informací zpracuje konkrétní daňová přiznání pro jednotlivé finanční úřady.

Výstupem skriptu jsou jednotlivá DP ve formě „*.xml“ souborů. Soubory s DP jsou ukládány v tomtéž místě jako soubor s nastavením parametrů „ZAR_DNEM.xml“; počet souborů odpovídá počtu finančních úřadů, kterým DP přísluší (číslo konkrétního územního pracoviště finančního úřadu je uvedeno v názvu souboru).

Soubory „*.xml“ vytvořené skriptem Daň z nemovitosti - export XML se poté mohou naimportovat na daňový portál.