Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

DPH

Book Contents

Book Index

Formulář Přiznání k DPH

Číslo procesu: UCT005

Ident. číslo sestavy: SUCT307

Soubor: VATD_FORM01.AM

Popis sestavy: Zobrazí formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty s napočtenými údaji.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH]_[DPH]

Parametry sestavy:

ListForGroup - Ne

Ano - přiznání za skupinu.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ToForm

Ano - tiskne do originálního formuláře DPH.

VATD_FORM01

VATD_FORM01_1

Book Contents

Book Index

Rekapitulace daňových dokladů

Číslo procesu: UCT005

Ident. číslo sestavy: SUCT308

Soubor: VATD_RECAP01.AM

Popis sestavy: Zobrazí rekapitulaci daňových dokladů setříděnou podle vstupů a výstupů a následně dle typů daně.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH]_[DPH]

Parametry sestavy:

ByMonth - Ne

Ano - za jednotlivé měsíce.

ByMonthSumOnly - Ne

Ano - za jednotlivé měsíce (pouze sumy).

IgnoredTypeOfTaxForSum - MA, MK

Typy daní, které se nezapočítávají do závěrečné rekapitulace Celkem za přiznání.

IgnoreTypeOfTax -

Ignoruje vybrané typy daní (jednotlivé typy daní je potřeba oddělit středníkem).

ListForGroup - Ne

Ano - přiznání za skupinu.

OnlyTypeOfDocs -

V rekapitulaci zobrazit jen vybrané typy dokladů (např. "VF;PF;PO").

ShowNoVatDetails - Ano

Ano - zobrazí detaily dokladů bez daně.

VATD_RECAP01

Book Contents

Book Index

Soupis daňových dokladů

Číslo procesu: UCT005

Ident. číslo sestavy: SUCT311

Soubor: VATD_SEZ01.AM

Popis sestavy: Zobrazí soupis daňových dokladů. Pokud jsou vyplněny parametry BasicRate a DecreaseRate, hodnota těchto parametrů má přednost před implicitními hodnotami definovanými v sestavě.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH]_[DPH]

Parametry sestavy:

BasicRate - 0

Základní sazba.

ByMonth - Ne

Ano - za jednotlivé měsíce.

DecreasedRate - 0

Snížená sazba.

HideTypeOfTax

Skrýt detail (doklady) s vyjmenovanými typy daní (typy daní se oddělují středníkem).

InputText - 0

Snížená sazba.

ListByRowID - Ne

Ano - setřídění dle řádků přiznání.

ListByTaxID - Ne

Ano - setřídění podle DIČ. Pokud je nastaven parametr ShowTaxNumber = Ano, pak setřídí podle daňového čísla (vhodné pro slovenské K2, ve kterých se do pole Daňové číslo eviduje IČ DPH).

ListForGroup - Ne

Ano - přiznání za skupinu.

ObjectDataPath

OutputText -

Alternativní text pro výstupy.

RowID -

Zadá se číslo řádku přiznání k DPH, který se má v sestavě zobrazit. Pokud se má zobrazit více řádků, je potřeba čísla řádků oddělit středníkem. Parametr je implicitně prázdný (zobrazí se tedy všechny řádky).

ShowAccDate - Ne

Ano - u dokladů, které mají různé Datum úč. případu a Datum UZP, se zobrazí další řádek s Datem úč. případu. Parametr není funkční na importovaném dokladu DPH.

ShowDocItems - Ne

Ano - pokud stejná sazba a typ daně, pak se položky neseskupí, ale zobrazí se stejně jako na 2.straně dokladu DPH (typicky u pokladních dokladů).

ShowMoreColumns - Ne

Ano - zobrazí více sloupců pro sazby (určeno pro polské DPH).

ShowRegPos - Ne

Ano - zobrazí pozice registru (určeno pro polské DPH).

ShowTaxID - Ano

Ano - zobrazit DIČ.

ShowTaxNumber - Ne

Ano - zobrazit daňové číslo.

ShowUE - Ne

Ano - zobrazí informaci o plnění v rámci EU (určeno pro polské DPH).

SuppressBookSum - Ne

Ano - potlačit součty.

ZeroRate - 0

Nulová sazba.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Soupis dokladů kontrolního hlášení

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo sestavy: SUCT340

Soubor: VATD_KHCZ_List01.AM

Popis sestavy: Sestavu lze spustit ze skriptu Kontrolní hlášení, zobrazí doklady, zařazené do jednotlivých sekcí kontrolního hlášení. V sekcích A5 a B3 se u dokladů, na kterých je součet za Ev. číslo dokladu, Dodavatele / Odběratele a DUZP větší než 10.000 Kč, zobrazuje vykřičník.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SaleRefNo - Ne

Ano - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije variabilní symbol; Ne - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije Kniha/Období/Číslo.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kontrolní hlášení

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo sestavy: SUCT341

Soubor: VATD_KHCZ_Doc01.AM

Popis sestavy: Sestavu lze spustit ze skriptu Kontrolní hlášení, zobrazí hodnoty kontrolního hlášení.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SaleRefNo - Ne

Ano - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije variabilní symbol; Ne - pro doklady prodeje se jako evidenční číslo dokladu do kontrolního hlášení použije Kniha/Období/Číslo.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Příloha Oprava výše daně - insolvenční řízení

Číslo procesu: UCT005

Ident. č. sestavy: SUCT313

Soubor: FAV_VAT_IN.AM

Popis sestavy: Příloha k daňovému přiznání, kterou předkládá věřitel, který provádí opravu výše daně.

Adresa ve stromu:[Účetnictví][DPH][DPH]

Parametry sestavy:

InvoiceDateFrom - 0.0.0000

Datum od.

InvoiceDateTo - 0.0.0000

Datum do.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TaxPeriod

Zdaňovací období.

TaxType - IN

Typ daně.

UseFilter - Ne

Ano - zpracovat faktury vydané z kontejneru.

UseSelection - Ne

Ano - zpracovat faktury vydané ve filtru.

FAV_VAT_IN

Book Contents

Book Index

Uskutečněná zd. plnění v režimu přenes. daň. pov.

Číslo procesu: UCT005

Ident. číslo sestavy: SUCT319

Soubor: FA_REV_CHARG.AM

Popis sestavy: Zobrazí přehled zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinností. Sestava se spouští ze skriptu "FA_Rev_charg.pas", který je spustitelný ze stromového menu [Účetnictví] [DPH]_[DPH].

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

FA_RevCharg

Book Contents

Book Index

Kontrola částek DPH

Číslo procesu: UCT005

Ident. číslo sestavy: SUCT312

Soubor: VATD_SEZ03.AM

Popis sestavy: Sestava kontroluje, zda částka DPH na prvotním dokladu odpovídá sazbě daně. Pokud je na faktuře zatrženo "Výpočet DPH shora" nebo na pokladním dokladu je zatrženo "Nezaokrouhlovat", částka DPH se počítá brutto koeficientem (u dokladu je pak v sloupci "DPH shora" hodnota Ano).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

MinDiffPercent - 0,01

Minimální rozdíl v procentech.

VATD_SEZ03

Book Contents

Book Index

Doklady s Datem úč. případu a UZP v různém období

Číslo procesu: UCT033

Ident. č. sestavy: SUCT322

Soubor: PF_SEZ10.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy se zadá kontrolované období. V 1. části sestavy se zobrazí doklady, které mají Datum úč. případu a nemají Datum UZP ve zvoleném období a jsou zaúčtovány na účet zadaný v parametru VatAccount. V 2. části se zobrazí doklady, které nemají Datum úč. případu a mají Datum UZP v období (a jsou zaúčtované na příslušný účet). V 3. části se zobrazí rekapitulace za jednotlivé analytické účty a vyčíslí se Rozdíl mezi částí 1 a 2. Tento Rozdíl představuje rozdíl mezi částkou DPH v účetnictví a v Přiznání k DPH.

Prvotní doklady, zobrazené v sestavě, se vloží do kontejneru.

Pokud se sestava spustí nad kontejnerem dokladů (parametr EvaluationFilter = Ano), kontejner dokladů se neaktualizuje.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [DPH]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.

Datum od.

DateTo - 0.

Datum do.

VatAccount - 343.

Účty, které se zobrazí v sestavě.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Souhrnné hlášení - výpis

Číslo procesu: UCT023

Ident. číslo sestavy: SUCT310

Soubor: VATD_SUMMARYREPORTROWS.AM

Popis sestavy: Výpis jednotlivých položek souhrnného hlášení.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH]_[Souhrnné hlášení]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

VATD_SummaryReportRows

Book Contents

Book Index

Souhrnné hlášení - Soupis dokladů

Číslo procesu: UCT023

Ident. číslo sestavy: SUCT309

Soubor: VATD_SEZ02.AM

Popis sestavy: Zobrazí soupis dokladů souhrnného hlášení.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH]_[Souhrnné hlášení]

Parametry sestavy:
Viz parametry sestavy Soupis daňových dokladů.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Interní doklady

Book Contents

Book Index

Interní doklad

Číslo procesu: UCT034

Ident. č. sestavy: SUCT328

Soubor: INT_DOC01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí interní doklad.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (3. strana).

Axes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW
Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Description - Ne

Ano - zobrazí Popis.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí NÁVRH, pokud je doklad nepotvrzený; Ne - NÁVRH se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LeftShift - 5

O kolik se posune okraj doleva.

LogoPictureFooter

Název souboru zobrazující logo patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem.

LogoPictureHeader

Název souboru zobrazující logo hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí položku i v měně firmy; Ne - položky jen v měně dokladu.

ShowTypeOfTax - Ano

U položek typ vstup/výstup se zobrazí Typ daně.

Sum - Ano

Ano - zobrazí se částky celkem; Ne - částky celkem se nezobrazí.

SupplFromCustom -

Zobrazí typ dodatku dle parametru vložený na 1. stranu karty zákazníka.

Title

Titul sestavy. Lze si zvolit libovolný text.

INT_DOC01

Book Contents

Book Index

Přecenění závazků a pohledávek k RD

Číslo procesu: UCT022

Ident. č. sestavy: SUCT336

Soubor: INT_OVERRATE.AM

Popis sestavy: Zobrazí interní doklady vzniklé z přecenění závazků a pohledávek k rozvahovému dni.

Adresa ve stromu:[Účetnictví][Přecenění k rozvahovému dni][Přecenění závazků a pohledávek]

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Interní doklad - Insolvence

Číslo procesu: UCT034

Ident. č. sestavy: SUCT331

Soubor: INT_DOC02.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí insolvenční doklad.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Axes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (3. strana).

DisplayContactsFrom - 0
0 - zobrazí na sestavě jméno toho, kdo doklad vystavil; 1 - jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

ExistAddress - Ne

Ne - dodavatelská adresa není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí; Ano - adresu nezobrazí.

ExistICOandDIC - Ne

Ne - IČO A DIČ není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí; Ano - nezobrazí.

ExistOR - Ne

Ne - informace o obchod. rejstříku není součást loga (hlavič. papíru), proto se zobrazí; Ano - nezobrazí.

ExistTelFax - Ne

Ne - telefon a fax není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí; Ano - nezobrazí.

Insolvence - 1

1 - pod daňovou rekapitulaci tiskne text podle insolvenčního řízení par. 44/1, 2 - pod daňovou rekapitulaci tiskne text podle par. 44/6.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LogoPictureFooter

Název souboru zobrazující logo patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem.

LogoPictureHeader

Název souboru zobrazující logo hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - nastavení vlastních firem.

ProportionalFont - Ne

Ano - dodatky se tisknou fontem typu Verdana. Ne - dodatky se tisknou fontem Courier New.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku zobrazující další kontaktní údaje z Parametrů mandanta.

ShowDescription - Ne

Ano - zobrazí popis

ShowDraftLabel - Ano

Ano - zobrazí NÁVRH, pokud je doklad nepotvrzený; Ne - NÁVRH se nezobrazí.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce.

ShowSender - Ne

Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku; Ano - adresu zobrazí.

Title

Titul sestavy. Lze si zvolit libovolný text.

INT_DOC02

Book Contents

Book Index

Seznam interních dokladů

Číslo procesu: UCT034

Ident. č. sestavy: SUCT329

Soubor: INT_SEZ01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam interních dokladů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ano

Ano - Nezobrazí úvodní formulář; Ne - Zobrazí úvodní formulář s možností setřídění dle parametru ReportID.

ReportID - 0

Seskupení dokladů podle: 0 - číslo dokladu, 1 - datum vystavení, 2 - podle měny, 3 - podle brutta

ShowBothCurrs - Ano

Ano - Zobrazí doklad i v měně firmy, Ne - Zobrazí doklad jen v měně dokladu.

INT_SEZ01

Book Contents

Book Index

Výpis interních dokladů

Číslo procesu: UCT034

Ident. č. sestavy: SUCT330

Soubor: INT_VYP01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí výpis interních dokladů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Interní doklady] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowBothCurrs - Ano

Ano - Zobrazí doklad i v měně firmy, Ne - Zobrazí doklad jen v měně dokladu.

INT_VYP01

Book Contents

Book Index

Oprava základu daně - nedobytné pohledávky

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SUCT346

Soubor: INT_DOC04.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne Opravný daňový doklad v případě nedobytných pohledávek.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (3. strana).

Axes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

Contacts - Ne

Vícehodnotový parametr pro zobrazení kontaktů (viz. manuál).

DisplayContactsFrom - 0
0 - zobrazí na sestavě jméno toho, kdo doklad vystavil; 1 - jméno aktuálně přihlášeného uživatele.

Insolvence - 1

1 - pod daňovou rekapitulaci tiskne text podle insolvenčního řízení par. 44/1, 2 - pod daňovou rekapitulaci tiskne text podle par. 44/6.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LogoPictureFooter

Název souboru zobrazující logo patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem.

LogoPictureHeader

Název souboru zobrazující logo hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem.

ProportionalFont - Ne

Ano - dodatky se tisknou fontem typu Verdana. Ne - dodatky se tisknou fontem Courier New.

RefNoAsInvoiceNo - Ne

Ano - zobrazí v ev. čísle variabilní symbol na dokladu s Datem UZP od data (při nulovém DUZP bere Datum úč. případu).

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí položku i v měně vlastní firmy; Ne - položky jen v měně dokladu.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku zobrazující další kontaktní údaje z Parametrů mandanta.

ShowDraftLabel - Ano

Ano - zobrazí NÁVRH, pokud je doklad nepotvrzený; Ne - NÁVRH se nezobrazí.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo v patičce.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo v hlavičce.

Title

Titul sestavy. Lze si zvolit libovolný text.

INT_DOC04

Book Contents

Book Index

Silniční daň

Book Contents

Book Index

Přiznání k silniční dani – výpis hodnot

Číslo procesu: UCT_035

Ident. číslo sestavy: SDOP004

Soubor: VOZ_RTD_VALUES.AM

Popis sestavy: Výpis hodnot přiznání k silniční dani za jednotlivá vozidla.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Silniční daň]

Parametry sestavy:

FiltrRTD - Ne

Ano - Pouze kontejner dokladů pro silniční daň.

ObjectDataPathDate -

Parametr není určen uživatelům, slouží pro interní použití.

OnlyConfirmedRTD - Ne

Ano - Pouze potvrzené doklady pro silniční daň.

ShowCostCentre - Ne

Ano - zobrazí řádek se střediskem vozidla; Ne - středisko vozidla se nezobrazí.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přiznání k silniční dani – výpis služebních jízd

Číslo procesu: UCT_035

Ident. číslo sestavy: SDOP005

Soubor: VOZ_RTD_PriVeh.AM

Popis sestavy: Výpis služebních jízd soukromými vozidly pro přiznání k silniční dani.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Silniční daň]

Parametry sestavy:

FiltrRTD - Ne

Ano - Pouze kontejner dokladů pro silniční daň.

ObjectDataPathDate -

Parametr není určen uživatelům, slouží pro interní použití.

OnlyConfirmedRTD - Ne

Ano - Pouze potvrzené doklady pro silniční daň.

VOZ_RTD_PriVeh

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh

Book Contents

Book Index

Účetní osnova

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo sestavy: SUCT063

Soubor: VIE_SEZ01.AM

Popis sestavy: Účetní osnova (seznam účtů v účetní osnově).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh

Číslo procesu: UCT028

Ident. číslo sestavy: SUCT064

Soubor: VIE_SEZ02.AM

Popis sestavy: Zobrazí účetní rozvrh

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontrola účetního rozvrhu

Číslo procesu: UCT_028

Ident. číslo sestavy: SUCT263

Soubor: VIE_SEZ03.AM

Popis sestavy: Kontrola následujících polí:

Pole TYP ÚČTU:

- kontrola, zda má každý účet,

- třídy 0-4 v poli Typ: bilanční,

- třídy 5-6 v poli Typ: výsledkový,

- účet 701000 -- počáteční závěrkový účet,

- účet 702000 -- konečný závěrkový účet,

- účet 710000 -- konečný závěrkový účet,

- 7,7x -- konečný závěrkový účet,

- 75 a výš v poli Typ: podrozvahový.

 

Pole Sběrný účet:

- pokud je účet analytický, musí mít v poli Sběrný účet zadán sběrný účet se stejnými počátečními znaky,

- pokud je účet xxx, musí mít v pole sběrný xx nebo x,

- př. 604000 má sběrný 604 nebo 60 nebo 6,

- 604 má sběrný 60 nebo 6,

- a 60 má sběrný 6,

- účty, které jsou jednomístné tedy např. 6 nebo 0, nemají pole Sběrný účet vyplněné,

- všechny ostatní účty (kromě podrozvahových) musí mít pole vyplněné.

- účty 701000 a 702000 mají sběrný účet 70, účet 710000 má sběrný účet 71.

 

Pole Závěrkový účet:

- všechny účty třídy 0-4 musí mít v poli Závěrkový účet -- nastaven Konečný účet rozvážný tedy 702xxx,

- všechny účty tříd 5 a 6 musí mít v poli Závěrkový účet - nastaven Účet zisků a ztrát tedy 710xxx,

- Účet zisků a ztrát musí mít v poli Závěrkový účet -- žádný účet,

- Počáteční účet rozvážný musí mít v poli Závěrkový účet - žádný účet,

- Konečný účet rozvážný musí mít v poli Závěrkový účet - Počáteční účet rozvážný, tedy 701xxx,

- účty 75 a > - žádný účet.

 

Testovat zda má:

- pouze jednu analytiku.

 

. Existuje 701000 -- nesmí existovat 701001, 701002, 701100, 701200.

Pokud takový účet existuje, vypsat do sestavy -- počáteční účet rozvážný má více analytik -- a vypsat, jaké to jsou.

Hláška: Uzavření účetních knih bude provedeno na první analytiku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Účetní rozvrh]

Parametry sestavy:

KonUctRozv - 702000

Konečný účet rozvážný.

PocUctRozv - 701000

Počáteční účet rozvážný.

UctZiskZtr - 710000

Účet zisků a ztrát.

VIE_SEZ03

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo sestavy: SUCT061

Soubor: POH_DOK01.AM

Popis sestavy: Výpis řádků kontací z 1. strany s údaji.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Souvztažnosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti - seznam

Číslo procesu: UCT027

Ident. číslo sestavy: SUCT060

Soubor: POH_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam souvztažností vybraného typu dokladu s řádky kontací.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Souvztažnosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Párovací symboly

Book Contents

Book Index

Párovací symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo sestavy: SUCT051

Soubor: UCT_PAR.AM

Popis sestavy: Přehled párovacích symbolů, u kterých je různá částka na straně Má dáti a Dal (nespárovaných).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

NesparovaneVObdobi - Ne

Ano - nespárovanost podle položek.

PolozkyPodleObdobi - Ne

Ne - údaje za celý účetní deník; Ano - údaje podle nastaveného období.

PouzeNesparovane - Ano

Ano - tisknou se pouze nespárované párovací symboly.

ShowDetail - Ne

Ano - zobrazí pro každý pár. symbol seznam dokladů, které obsahují tento pár. symbol.

Book Contents

Book Index

Párovací symboly za období

Číslo procesu: UCT025

Ident. číslo sestavy: SUCT052

Soubory: UCT_PAR2.AM

Popis sestavy: Přehled párovacích symbolů, u kterých je různá částka na straně Má dáti a Dal (nespárovaných), s kumulací obratů za zobrazené období.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

NesparovaneVObdobi - Ne

Ano - nespárovanost podle položek.

PolozkyPodleObdobi - Ne

Ne - údaje za celý účetní deník; Ano - údaje podle nastaveného období.

PouzeNesparovane - Ano

Ano - tisknou se pouze nespárované párovací symboly.

Book Contents

Book Index

Účetní deník

Book Contents

Book Index

Předkontace účetních dokladů

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT057

Soubor: UCT_PRKD.AM

Popis sestavy: Výpis zaúčtování jednotlivých prvotních dokladů. Sestavu lze spouštět nad knihou prvotních dokladů, sestava se automaticky přizpůsobuje typu dokladů. Zobrazuje prvotní doklad a příslušný účetní doklad s položkami, tj. zaúčtování prvotního dokladu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účtování] [Bankovní výpisy]

[Účetnictví] [Účtování] [Pokladní kniha]

[Účetnictví] [Účtování] [Faktury přijaté]

[Účetnictví] [Účtování] [Faktury vydané]

[Účetnictví] [Účtování] [Příjemky]

[Účetnictví] [Účtování] [Výdejky]

[Účetnictví] [Účtování] [Převodky]

[Účetnictví] [Účtování] [Průvodky]

[Účetnictví] [Účtování] [Zálohy poskytnuté]

[Účetnictví] [Účtování] [Zálohy přijaté]

[Účetnictví] [Účtování] [Interní doklady]

[Účetnictví] [Účtování] [Ostatní pohledávky]

[Účetnictví] [Účtování] [Ostatní závazky]

Parametry sestavy:

Book_SimulatedInv - FF

Kniha daňových faktur.

Column01 - 16

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě (16 = Účet MD).

Column02 - 116

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě (116 = Účet D).

Column03 - 4

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě (4 = Středisko MD).

Column04 - 104

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě (104 = Středisko D).

Column05

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě.

Column06

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě.

Column07

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě.

Column08

Číslo pole ze vstupního formuláře, které se zobrazí v sestavě.

EachDocOnNewPage - Ne

Ano - Umožní tisknout každý doklad na novou stránku.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OsobaOdpZaUcetniPripad=PoslZmenaDokladu - Ne

Ano - osoba odp. za úč. případ je ta, která doklad posledně měnila. Zobrazí se v případě, že je zapnut parametr Tisknout_Schvalil_Zauctoval.

OsobaOdpZaZauctovani=PoslZmenaZauctovani - Ne

Ano - osoba odpovědná za zaúčtování je ta, která doklad posledně účtovala (měnila zaúčtování). Zobrazí se v případě, že je zapnut parametr Tisknout_Schvalil_Zauctoval.

Setridit_Dle_Vyhotoveni - Ne

Ano - setřídí záznamy dle data vystavení; jinak dle řady, čísla.

ShowDescription - Ne

Ano - zobrazí pole Popis z 1. strany dokladu (jen VF, PF, VY, PRI, PRE, PRU).

ShowExRate - Ano

Ano - zobrazí kurz z hlavičky dokladu.

ShowReferenceNo - Ne

Ano - u faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků se zobrazí další řádek s variabilním symbolem.

ShowVatControlStatInfo - 0

0 - nezobrazí; 1 - zobrazí Evidenční číslo a Datum pro KH na dokladech nákupu a prodeje; 2 - zobrazí, v prodeji přednostně var. symbol

Text_Pro_FormalniKontrola

Textový ekvivalent pro "Formální kontrola".

Text_Pro_Schvalil

Textový ekvivalent pro "Schválil".

Text_Pro_VecnaKontrola

Textový ekvivalent pro "Věcná kontrola".

Text_Pro_Zauctoval

Textový ekvivalent pro "Zaúčtoval".

Tisknout_Datum_Zauctovani - Ne

Tiskne datum zaúčtování.

Tisknout_Detail_PDO - Ano

Ano - tisknout platební doklady detailně (pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady).

Tisknout_Hlavicky_Dokladu_v_Sede_Barve - Ne

Ano - tisk hlavičky dokladu v šedé barvě.

Tisknout_Schvalil_Zauctoval - Ne

Ano - tisknout texty "Schválil" a "Zaúčtoval".

Tisknout_Vecna_a_Formalni_Kontrola - Ano

Ano - tisknout texty pro věcnou a formální kontrolu.

Title

Nadpis sestavy.

pic_5109

Book Contents

Book Index

Účetní doklad

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT062

Soubor: UCT_DOK.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace účetního dokladu. Na parametr zobrazí i podpůrné analytiky jako např. středisko, kód zakázky apod. Spouští se z účetního deníku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - každý doklad na novou stranu.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.), pokud jsou zadané.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně)

ShowSignature - Ne

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SumAccounts - Ne

Ano - Sesumuje řádky se stejnými Md i D.

Book Contents

Book Index

Účetní doklad v měně

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT323

Soubor: UCT_DOK.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace účetního dokladu v měně. Na parametr zobrazí i podpůrné analytiky jako např. středisko, kód zakázky apod. Spouští se z účetního deníku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Účetní doklad. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

ShowInCurrency - Ano

uct_dok_m

Book Contents

Book Index

Účetní doklad sumační

Číslo procesu: UCT002; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT324

Soubor: UCT_DOK.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace účetního dokladu. Řádky jsou sesumované podle stejného MD a D. Na parametr zobrazí i podpůrné analytiky jako např. středisko, kód zakázky apod. Spouští se z účetního deníku. Sestava se spouští pro zobrazení dokladů účetní závěrky.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní závěrka]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Účetní doklad. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

SumAccounts - Ano

UCT_DOK_S

Book Contents

Book Index

Historie změn účetních dokladů

Číslo procesu: UCT001

Ident. číslo sestavy: SUCT247

Soubor: UCT_HISTORY.AM

Popis sestavy: Sestava vytiskne historii změn účetních dokladů ze strany A v účetním deníku, soubor "UDLOG.TXT". Data je možno seskupit podle data změny nebo osoby, která změnu provedla. Data lze omezit parametry od, do na datum změny.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

DateTo - 0.0.0000

Datum do.

GroupBy - 0

0 - seskupit podle Datum změny; 1- seskupit podle Změnil.

NoInteractive - Ne

Ano - zobrazí formulář s datem od - do.

UCT_HISTORY

Book Contents

Book Index

Seznam účetních dokladů

Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036

Ident. číslo sestavy: SUCT325

Soubor: UCT_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam účetních dokladů. Pokud je parametr NoInteractive na Ne (implicitní hodnota), pak se zobrazí formulář, ve kterém je možno nastavit hodnoty parametrů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Účetní deník]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - Pole popis se v případě dlouhého textu zobrazí na více řádků, Ne - Nadbývající text se nezobrazí. Text se zobrazí ořezaně a neúplně, pokud je delší, než je šířka pole pro popis.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář s parametry, Ano - Nezobrazí formulář.

ReportID - 0

Setřídění dle 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Datum úč. případu, 2 - Celk. částky.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.) pokud jsou zadané.

ShowDocument - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně).

ShowSignature -

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SubTitle -

Podtitulek.

SuppressReportFooter - Ne

Ano - skryje patičku sestavy.

Title

Nadpis sestavy.

UCT_SEZ01

Book Contents

Book Index

Výpis účetního deníku

Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036

Ident. číslo sestavy: SUCT065

Soubor: UCT_DENC.AM

Popis sestavy: Seznam položek účetních dokladů. Pokud je parametr NoInteractive na Ne (implicitní hodnota), pak se zobrazí formulář, ve kterém je možno nastavit hodnoty parametrů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Položky účetního deníku]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - Pole popis se v případě dlouhého textu zobrazí na více řádků, Ne - Nadbývající text se nezobrazí. Text se zobrazí ořezaně a neúplně, pokud je delší, než je šířka pole pro popis.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář s parametry, Ano - Nezobrazí formulář.

ReportID - 0

Setřídění dle 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Datum úč. případu, 2 - Celk. částky, 3 - Typu, knihy a čísla prvotního dokladu.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.) pokud jsou zadané.

ShowDocument - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně).

ShowSignature -

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SubTitle -

Podtitulek.

SumAccounts - Ne

Ano - Sesumuje řádky se stejnými Md i D.

SuppressReportFooter - Ne

Ano - skryje patičku sestavy.

Title

Nadpis sestavy.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty podle setřídění

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT034

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná, má význam pouze s parametrem "PouzeNesparovane" = "Ano".

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

TestNaUzaverku - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na otvírkovém dokladu.

 

Použití: V současné době se v sestavách nad hlavní knihou pohyby na otvírkovém a závěrkovém účtu do salda nezahrnují, což je správně. Výjimku je právě tato sestava, protože např. když se kontroluje podle párovacího symbolu, zobrazují se párovací symboly, na které byla např. příjemka v loňském roce a faktura v letošním roce, jako nespárované. Parametr TestNaUzaverku = Ano (true) zobrazí tyto doklady jako spárované.

TestNaUzaverkuOZ - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na závěrkovém dokladu.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty podle setřídění - XL

Číslo procesu: UCT021

Ident. číslo sestavy: SUCT035

Soubor: UCT_HLKGX.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí si součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria. Tisk na šířku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná, má význam pouze s parametrem "PouzeNesparovane" = "Ano".

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

TestNaUzaverku - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na otvírkovém dokladu.

 

Použití: V současné době se v sestavách nad hlavní knihou pohyby na otvírkovém a závěrkovém účtu do salda nezahrnují, což je správně. Výjimku je právě tato sestava, protože např. když se kontroluje podle párovacího symbolu, zobrazují se párovací symboly, na které byla např. příjemka v loňském roce a faktura v letošním roce, jako nespárované. Parametr TestNaUzaverku = Ano (true) zobrazí tyto doklady jako spárované.

TestNaUzaverkuOZ - Ano

Ano - zahrne do salda i pohyby na závěrkovém dokladu.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty setříděné

Číslo procesu: UCT021; UCT020; UCT006; UCT007; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT036

Soubor: UCT_HLKS.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty setříděné - XL

Číslo procesu: UCT021

Ident. číslo sestavy: SUCT037

Soubor: UCT_HLKSX.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Tisk na šířku.

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden účet.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowNoOfPrimaryDoc - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu místo sloupce číslo účetního dokladu.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty SUM

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT038

Soubor: UCT_HLSU.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na jednotlivých účtech za zvolené kritérium (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotní doklad).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

Grouping - -1

Seskupení sestavy (číslo podle formuláře).

GroupingFrom

Seskupení od.

GroupingTo

Seskupení do.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden doklad.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná.

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

Setrideni - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

SetrideniDo

Filtr na setřídění "do".

SetrideniOd

Filtr na setřídění "od".

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ValueToSplitRow - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - an. účty SUM - XL

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT039

Soubor: UCT_HLSUX.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na jednotlivých účtech za zvolené kritérium (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotní doklad). Tisk na šířku.

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

BalanceFromCumul - Ano

Ano - Saldo se napočte z Kumulace obratu Má dáti - Dal, Ne - Saldo se napočte z obratu Má dáti - Dal.

Grouping - -1

Setřídění (uvádí se číslo setřídění – je uvedeno ve vstupním formuláři sestavy, který se zobrazí, pokud není zadaný tento parametr).

0 - dle datumu, 1 - dle párovacího symbolu, 2 - střediska, 3 - kódu zakázky, 4 - kódu zboží, 5 - popis pár. symbolu, 6 - protiúčtu, 7 - typu, 8 - dokladu, 9 - zákazníka, 10 - kódu 1, 11 - kódu 2, 12 - Referenta.

GroupingFrom

Seskupení od.

GroupingTo

Seskupení do.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

JedenUcet - Ne

Ano - vynucený jeden doklad.

MinRozdil - 0,001

Do jaké meze je položka spárovaná.

PouzeNesparovane - Ne

Ano - tiskne pouze nespárované.

PouzeSparovane - Ne

Ano - tiskne pouze spárované.

Report_Title

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

TestNaUzaverku - Ano

Ano - ignoruje závěrkové operace; Ne - neignoruje.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT047

Soubor: UCT_OBZ.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období (počáteční stav, obrat za poslední měsíc, obrat za období celkem, konečný zůstatek). Sestavu je možné spustit jen pro setřídění Datum (neplatí je-li parametr TurnoverTotal_DSC1 nastaven na hodnotu Ano).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

OffBalanceSheetAccount - 8;9

Podrozvahovahové účty, které se zobrazí při zapnutém parametru IncomeStatement.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - pokud je zapnut parametr IncomeStatement, do sum zahrne podrozvahovahové účty, zadané v parametru OffBalanceSheetAccount.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowBalance_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupec Saldo, Ne - zobrazí sloupec Zůstatek.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ReportTitle

Název sestavy.

TurnoverTotal_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupce obrat celkem. Nezobrazí sloupce obrat za prodlení periodu. Pokud je parametr nastaven na Ano, pak parametr ValueToSplitRow_DSC1 je nefunkční (není potřeba).

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty - XL

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT048

Soubor: UCT_OBZ_X.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období (počáteční stav, obrat za poslední měsíc, obrat za období celkem, konečný zůstatek). Tisk na šířku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 1

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

OffBalanceSheetAccount - 8;9

Podrozvahovahové účty, které se zobrazí při zapnutém parametru IncomeStatement.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - pokud je zapnut parametr IncomeStatement, do sum zahrne podrozvahovahové účty, zadané v parametru OffBalanceSheetAccount.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowBalance_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupec Saldo, Ne - zobrazí sloupec Zůstatek.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ReportTitle

Název sestavy.

TurnoverTotal_DSC1 - Ne

Ano - zobrazí sloupce obrat celkem. Nezobrazí sloupce obrat za prodlení periodu. Pokud je parametr nastaven na Ano, pak parametr ValueToSplitRow_DSC1 je nefunkční (není potřeba).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty - položky

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT042

Soubor: UCT_OBZP.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období po periodách a jednotl. účetních knihách.

Adresa ve stromu:[Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

NewPage - Ne

Ano - každé setřídění se zobrazí na nové straně.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - započítává závěrkové a otvírkové operace.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowDescription - Ano

Ano - zobrazí zkratku a popis analytické osy, Ne - zobrazí zkratku analytické osy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty po položkách

Číslo procesu: UCT021

Ident. číslo sestavy: SUCT044

Soubor: UCT_OBZR.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období za jednotlivé účetní knihy, střediska, kódy zakázek, kódy zboží a periody.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

NewPage - Ne

Ano - každé setřídění se zobrazí na nové straně.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - započítává závěrkové a otvírkové operace.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowDescription - Ano

Ano - zobrazí zkratku a popis analytické osy, Ne - zobrazí zkratku analytické osy.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

ValueToSplitRow_DSC1 - 100000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Hl. kn. - obraty po položkách - XL

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT045

Soubor: UCT_OBZRX.AM

Popis sestavy: Tisk obratů na účtech v nastaveném období za jednotlivé účetní knihy, střediska, kódy zakázek, kódy zboží a periody. Tisk na šířku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

IgnoreTaxUndeductAccounts - Ne

Ano - v sestavách se nezobrazí účty, označené v účetním rozvrhu jako Daňově neuznatelné. Pokud je parametr na Ano, pak parametr AccountType je automaticky nastaven na hodnotu = 1 (bez ohledu na uživatelské nastavení např. v knize F9).

IncomeStatement - Ne

Ano - zobrazí jen výsledkové účty.

NewPage - Ne

Ano - každé setřídění se zobrazí na nové straně.

OffBalanceSheetAccounts - Ne

Ano - započítává závěrkové a otvírkové operace.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowDescription - Ano

Ano - zobrazí zkratku a popis analytické osy, Ne - zobrazí zkratku analytické osy.

SuppressEmptyRows - Ano

Ano - skryje prázdné řádky.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hl. kn. dle pár. symb. - pouze nespár.

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT267

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Hl. kn. - an. účty podle setřídění. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Setrideni - 1

PouzeNesparovane - Ano

UCT_HLKG_NS

Book Contents

Book Index

Hl. kn. dle párovacích symbolů

Číslo procesu: UCT021; UCT009; UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT266

Soubor: UCT_HLKG.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech, které jsou setříděny podle zvoleného kritéria (datum dokladu, párovací symbol, středisko, kód zakázky, kód zboží, protiúčet, částka, typ účetního dokladu, prvotního dokladu). Na sestavě se zobrazí součty za jednotlivé hodnoty třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Základní nastavení účetnictví] [Párovací symboly]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Hl. kn. - an. účty podle setřídění. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

Setrideni - 1

UCT_HLKG_S

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - analytické účty

Číslo procesu: UCT021; UCT002; UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT030

Soubor: UCT_HLKN.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

DescriptionCanGrow - Ne

Ano - popis rozdělí na více řádků.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

Report_Title

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowPrimaryDocCounterAcc - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí sloupce Prvotní doklad a Protiúčet; Ne - zobrazí se Popis.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Vysledovka - Ne

Ano - tiskne jen účty 5, 6.

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - analytické účty XL

Číslo procesu: UCT021; UCT002; UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT033

Soubor: UCT_HLKNX.AM

Popis sestavy: Tisk hlavní knihy včetně pohybů na účtech. Tisk na šířku.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

AccountType - 0

Typ účtu: 0 - vše; 1 - pouze analytické účty; 2 - pouze sběrné účty.

DescriptionCanGrow - Ne

Ano - popis rozdělí na více řádků.

IgnoreCloseOp - Ne

Ano - ignoruje závěrkové operace.

IgnoreOpenOp - Ne

Ano - ignoruje otvírkové operace.

Report_Title

Název sestavy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowPrimaryDocCounterAcc - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí sloupce Prvotní doklad a Protiúčet; Ne - zobrazí se Popis.

ValueToSplitRow - 10000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Vysledovka - Ne

Ano - tiskne jen účty 5, 6.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - obraty celkem

Číslo procesu: UCT021

Ident. č. sestavy: SUCT332

Soubor: UCT_OBZ.AM

Popis sestavy: Tisk celkových obratů na účtech v nastaveném období.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Hl. kn. - obraty. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

TurnoverTotal_DSC1 - Ano

UCT_OBZ1

Book Contents

Book Index

Hlavní kniha - párovací symboly

Číslo procesu: UCT025

Ident. č. sestavy: SUCT334

Soubor: UCT_ParSymb.AM

Popis sestavy: Sestavu lze spustit nad Hlavní knihou a zobrazí pro saldokontní účty hodnoty ze 4. strany Hlavní knihy. Saldo celkem odpovídá zůstatku na účtu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

ShowNilWithoutMatchSymbol - Ne

Ne - pokud součet položek účetního deníku bez párovacího symbolu je nula, tyto položky se v sestavě nezobrazí, Ano - v sestavě se zobrazí všechny položky.

UCT_ParSymb

Book Contents

Book Index

Kontrola ekonomických analýz

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT046

Soubor: UCT_OBK.AM

Popis sestavy: Seznam analytických účtů, na kterých v zobrazeném období došlo k pohybu. U každého účtu je uvedeno číslo řádku ekonomické analýzy, do kterého je napočítán. Na sestavě je možné zobrazit až 3 analýzy (parametry Anal1 – 3).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Hlavní kniha] [Tisk hlavní knihy]

Parametry sestavy:

Anal1 - 15

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 1.

Anal2 - 16

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 2.

Anal3 - 4

Číslo hlavičky ekonomické analýzy č. 3.

Col1 - 3

Sloupec z analýzy č. 1.

Col2 - 1

Sloupec z analýzy č. 2.

Col3 - 1

Sloupec z analýzy č. 3.

Kontroluj_i_sberne - 0

0 - pouze analytické účty; 1 - pouze sběrné; 2 - analytické i sběrné.

ShowAllAccounts - Ano

Ano - zobrazí všechny účty.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Typ_sbernych_uctu - 123

1 - jednomístné; 2 - dvojmístné; 3 - trojmístné; lze zadat i kombinace.

Book Contents

Book Index

Rozpouštění vedlejších nákladů

Číslo procesu: UCT019

Ident. č. sestavy: SUCT197

Soubor: HLB_VEDN.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští funkcí pro rozpouštění vedlejších nákladů a zobrazuje obraty na skladových účtech, účtu vedlejších pořizovacích nákladů a návrh jejich rozpuštění do nákladů. Pouští se skriptem HLB_VEDN_MO.PAS z filtru Hlavní knihy nebo ze stromu.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Funkce]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Ekonomické analýzy

Book Contents

Book Index

Výsledovka

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT317

Soubor: UCT_EA_INCSTMT.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EKA_INCSTMT.pas" ([Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí výsledovku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_IncStmt

UCT_EA_IncStmt_1

Book Contents

Book Index

Výsledovka ve zkráceném rozsahu

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT321

Soubor: UCT_EA_INCSTMTS.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EA_INCSTMTS.pas" ( [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí výsledovku ve zkráceném rozsahu.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášenéno uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_IncStmtS

UCT_EA_IncStmtS_1

Book Contents

Book Index

Výsledovka neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT318

Soubor: UCT_EA_MOINCSTMT.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EA_MOINCSTMT.pas" ( [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]). Zobrazí výsledovku neziskové organizace.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_NOIncStmt

UCT_EA_NOIncStmt_1

UCT_EA_NOIncStmt_2

Book Contents

Book Index

Rozvaha

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT315

Soubor: UCT_EA_BALANCE.AM

"opis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EKA_BALANCE.pas" ([Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí rozvahu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_Balance

UCT_EA_Balance_2

UCT_EA_Balance_3

UCT_EA_Balance_4

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT320

Soubor: UCT_EA_BALANCES.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EA_BALANCES.pas" ( [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí rozvahu ve zkráceném rozsahu - rozšířenou.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_BalanceS

UCT_EA_BalanceS_1

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT343

Soubor: UCT_EA_BALANCESS.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EA_BALANCESS.pas" ( [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí rozvahu ve zkráceném rozsahu - základní.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;255;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_BalanceSS

Book Contents

Book Index

Rozvaha neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT316

Soubor: UCT_EA_MOBALANCE.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EA_MOBALANCE.pas" ( [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]). Zobrazí rozvahu neziskové organizace.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Sign - 23;29;188;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_NOBalance

UCT_EA_NOBalance_1

UCT_EA_NOBalance_2

UCT_EA_NOBalance_3

UCT_EA_NOBalance_4

Book Contents

Book Index

Přehled o peněžních tocích

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT342

Soubor: UCT_EA_CashFlow2016.AM

"opis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu Přehled o peněžních tocích a zobrazí jmenovaný výkaz.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_CashFlow

UCT_EA_CashFlow_1

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza za období

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT028

Soubor: UCT_EKANOB.AM

Popis sestavy: Tisk aktuální ekonomické analýzy. Pokud je při výpočtu analýzy vybráno setřídění Datum, zobrazí se také hodnoty za poslední periodu/den sledovaného období.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Column - 1

Sloupec.

Filtres - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

KontrolaVypocAnalyzy - Ano

Ano - kontrola vypočtení analýzy.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

UCT_EKANOB

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza 4 sloupce

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT026

Soubor: UCT_EKAN4S.AM

Popis sestavy: Tisk hodnot ekonomické analýzy jednotlivých řádků a sloupců s 1- 4 sloupci.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filtres - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

Show_Null_lines - Ano

Ano - zobrazí nulové řádky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název

UCT_EKAN4S

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza 4 sloupce (na šířku)

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT333

Soubor: UCT_EKAN4S_X.AM

Popis sestavy: Tisk hodnot ekonomické analýzy jednotlivých řádků a sloupců s 1- 4 sloupci (na šířku).

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filtres - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

Show_Null_lines - Ano

Ano - zobrazí nulové řádky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kontrola účtů v ekonomické analýze

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT040

Soubor: UCT_EKAK.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje u každého účtů počet jeho výskytu v aktuální ekonomické analýze.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

AllColumns - Ne

Ano - zobrazí výskyt ve všech sloupcích ekonomické analýzy.

CountFromColumns - 1

Číslo sloupce, ze kterého se napočte výskyt (1-9). Parametr se bere v úvahu, pokud parametr AllColumns = Ne.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - definice

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT020

Soubor: UCT_EKAN04.AM

Popis sestavy: Definice řádků aktuálního sloupce ekonomické analýzy.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

NoteKindAltTitle

Typ poznámky pro alternativní název.

ShowAllColums - Ano

Ano - zobrazí všechny sloupce.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

UseAlterTitle - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - definice (podle účtů)

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT021

Soubor: UCT_EKAN05.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam účtů s uvedením, na kterém řádku aktuální ekonomické analýzy se nacházejí, a informaci o použitém definičním vztahu.

Adresa ve stromu: - [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

NoteKindAltTitle

Typ poznámky pro alternativní název.

ShowAllColums - Ano

Ano - zobrazí všechny sloupce.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowDefRelation - Ano

Ano - zobrazí definiční vztahy.

ShowFilters - Ano

Ano - zobrazí popis filtru.

ShowOnlyAccounts - Ne

Ano - zobrazí pouze účty.

UseAlterTitle - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - setříděná

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT023

Soubor: UCT_EKANT.AM

Popis sestavy: Tisk ekonomické analýzy podle zvoleného setřídění. Data lze setřídit podle řady, střediska, kódu zakázky, kódu zboží, data nebo podle sloupce (v libovolném pořadí). Ve výstupu se zobrazí i součty hodnot u prvního třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

GenerovatMezisoucty - Ano

Vytvářet mezisoučty.

NotInterAktiv - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář pro zadání podmínek třídění.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Sloupec - 0

Výběr sloupce pro zobrazení hodnot.

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Zobrazit

Zobrazit parametry.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - zkrácená

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT025

Soubor: UCT_EKAZ.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje jen nenulové řádky aktuální ekonomické analýzy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

KontrolaVypocAnalyzy - Ano

Ano - kontrola vypočtení analýzy.

Pouzit_Altern_Nazev - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Typ_Pozn_AlterNaz

Typ poznámky pro alternativní název.

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza data

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT027

Soubor: UCT_EKAND.AM

Popis sestavy: Tisk jednotlivých řádků ekonomické analýzy s uvedením hodnot za vybraná kritéria.

Adresa ve stromu: - [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

Sloupec - 0

Výběr sloupce pro zobrazení hodnot.

GenerovatMezisoucty - Ano

Ano - vytvářet mezisoučty.

Zobrazit

Zobrazit parametry.

NotInterAktiv - Ne

Ano - nezobrazí formulář.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Rozvaha podle středisek

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT273

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění středisko / období / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivá střediska do listů tabulky, období do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT273-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Rozvaha podle středisek za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT274

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění středisko / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivá střediska do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT274-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Rozvaha podle zakázek

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT275

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění zakázka / období / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé zakázky do listů tabulky, období do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT275-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Rozvaha podle zakázek za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT276

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění zakázka / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé zakázky do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT276-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Rozvaha por. pl. a skuteč. za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT278

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění kniha / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé knihy do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT278-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Rozvaha por. plánu a skutečnosti

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT277

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má dva a více sloupců, v setřídění kniha / období / řádek ekonomické analýzy / sloupec ekonomické analýzy. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé knihy do listů tabulky, období do sloupců tabulky, řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky a sloupce ekonomické analýzy jako další řádek tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT277-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka podle středisek

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT253

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění středisko / období / řádek ekonomické analýzy. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivá střediska do listů tabulky, období do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

UCT_EKA

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka podle středisek za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT268

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění středisko / řádek ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za střediska do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT268-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka podle zakázek

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT269

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění zakázka / období / řádek ekonomické analýzy. Při použití tlačítka export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé zakázky do listů tabulky, období do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT269-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka podle zakázek za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT270

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění zakázka / řádek ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za zakázky do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT270-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka porov. pl. a skut. za období

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT272

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění kniha / řádek ekonomické analýzy, za období, které je zadáno při výpočtu ekonomické analýzy pomocí kláves Alt + F9. Při použití tlačítka Export na zobrazené sestavě se vyexportují data za knihy do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT272-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Výsledovka porovnání pl. a skuteč.

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT271

Soubor: UCT_EKA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí jednotlivé řádky ekonomické analýzy, která má jeden sloupec, v setřídění kniha / období / řádek ekonomické analýzy. Při použití tlačítka export na zobrazené sestavě se vyexportují data za jednotlivé knihy do listů tabulky, období do sloupců tabulky a řádky ekonomické analýzy do řádků tabulky. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Tisk ekonomické analýzy.

SUCT271-am

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Kontroly zaúčtování

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování DPH

Číslo procesu: UCT005

Ident. č. sestavy: SUCT337

Soubor: CVAT_SEZ01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí informace zobrazené funkcí Kontrola zaúčtování DPH spustitelné ze stromového menu [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování].

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování pohledávek, závazků a plateb

Číslo procesu: UCT020; UCT002; UCT006; UCT007

Ident. číslo sestavy: SUCT090

Soubor: KK_FA_PL.AM

Popis sestavy: Kontrola správnosti zaúčtování faktur, ostatních pohledávek a závazků a plateb na vybraný účet.

Při prvním spuštění sestavy vložíme do vstupního formuláře odběratelské a dodavatelské účty (kl. Insert).

Na sestavě jsou v levé části prvotní doklady, které mají být zaúčtovány na vybraný účet, a na pravé straně jsou účetní doklady, které jsou na stejný účet zaúčtovány. Vytisknou se doklady, které jsou zaúčtovány buď na jiný účet, než by měly být, nebo na kterých je částka na prvotním dokladu jiná než na účetním dokladu, nebo doklady, na kterých datum úč. případu je jiné než datum úč. dokladu.

Pokud brutto záloh účtujeme na stejné účty jako faktury (311, 321), parametry CheckProv.Advances a CheckRecAdvances nastavíme na hodnotu "Ano".

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DatumOd - 0.0.0000

Datum, od kterého se mají údaje zpracovávat.

DatumDo - 0.0.0000

Datum, do kterého se mají údaje zpracovat.

GenerovatFiltry - Ano

Vytvořit kontejnery špatně zaúčtovaných dokladů.

CheckInternalDoc - Ano

Ano - kontrolovat interní doklady.

CheckOtherLiability - Ano

Ano - kontrolovat ostatní závazky.

CheckOtherReceivable - Ano

Ano - kontrolovat ostatní pohledávky.

CheckProvAdvances - Ne

Ano - kontrolují se i poskytnuté zálohy. Parametr je třeba nastavit v případě, kdy je brutto poskytnutých záloh účtováno na stejný účet, jako přijaté faktury (účet 321).

CheckRecAdvances - Ne

Ano - kontrolují se i přijaté zálohy. Parametr je třeba nastavit v případě, kdy je brutto přijatých záloh účtováno na stejný účet, jako vydané faktury (účet 311).

CheckZFlag - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí také správně zaúčtované doklady, které mají příznak zaúčtování "z".

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignoruje závěrkové doklady.

KontrolaStorna - Ano

Kontrola, jestli faktura k platbě není stornovaná.

KontrolaUctDat - Ano

Ano - kontroluje zaúčtování, jestli tam najde doklad se stejnou částkou.

KontrolovatBVY - Ano

Ano - kontrolovat bankovní výpisy.

KontrolovatFAP - Ano

Ano - kontrolovat faktury přijaté.

KontrolovatFAV - Ano

Ano - kontrolovat faktury vydané.

KontrolovatPDO - Ano

Ano - kontrolovat pokladní doklady.

MinDiff - 0,02

Minimálně přípustný rozdíl.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování pohledávek, závazků a plateb - XL

Číslo procesu: UCT002

Ident. č. sestavy: SUCT091

Soubor: KK_FA_PLX.AM

Popis sestavy: Viz sestava Kontrola zaúčtování pohledávek, závazků a plateb. Tisk na šířku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DatumOd - 0.0.0000

Datum, od kterého se mají údaje zpracovávat.

DatumDo - 0.0.0000

Datum, do kterého se mají údaje zpracovat.

GenerovatFiltry - Ano

Vytvořit kontejnery špatně zaúčtovaných dokladů.

CheckInternalDoc - Ano

Ano - kontrolovat interní doklady.

CheckOtherLiability - Ano

Ano - kontrolovat ostatní závazky.

CheckOtherReceivable - Ano

Ano - kontrolovat ostatní pohledávky.

CheckProvAdvances - Ne

Ano - kontrolují se i poskytnuté zálohy. Parametr je třeba nastavit v případě, kdy je brutto poskytnutých záloh účtováno na stejný účet, jako přijaté faktury (účet 321).

CheckRecAdvances - Ne

Ano - kontrolují se i přijaté zálohy. Parametr je třeba nastavit v případě, kdy je brutto přijatých záloh účtováno na stejný účet, jako vydané faktury (účet 311).

CheckZFlag - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí také správně zaúčtované doklady, které mají příznak zaúčtování "z".

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignoruje závěrkové doklady.

KontrolaStorna - Ano

Kontrola, jestli faktura k platbě není stornovaná.

KontrolaUctDat - Ano

Ano - kontroluje zaúčtování, jestli tam najde doklad se stejnou částkou.

KontrolovatBVY - Ano

Ano - kontrolovat bankovní výpisy.

KontrolovatFAP - Ano

Ano - kontrolovat faktury přijaté.

KontrolovatFAV - Ano

Ano - kontrolovat faktury vydané.

KontrolovatPDO - Ano

Ano - kontrolovat pokladní doklady.

MinDiff - 0,02

Minimálně přípustný rozdíl.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování záloh a plateb

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SUCT306

Soubor: CHECKPOSTING_ADVANCE_PAYMENTS.AM

Popis sestavy: Kontrola správnosti zaúčtování na vybraný účet přijatých / poskytnutých záloh, jejich plateb, čerpání a přecenění k rozvahovému dni.

Při prvním spuštění sestavy vložíme do vstupního formuláře účty, na které se účtuje brutto a netto záloh (kl. Insert).

Na sestavě jsou v levé části prvotní doklady, které mají být zaúčtovány na vybraný účet, a na pravé straně jsou účetní doklady, které jsou na stejný účet zaúčtovány. Vytisknou se doklady, které jsou zaúčtovány buď na jiný účet, než by měly být, nebo doklady, na kterých je částka na prvotním dokladu jiná než na účetním dokladu, popř. jsou nalezeny další chyby v zaúčtování. Pokud jsou všechny doklady zaúčtovány správně, je sestava prázdná.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

CreateFilters - Ano

Ano - vytvoří kontejnery špatně zaúčtovaných dokladů.

Date_From - 0.0.0000

Datum, od kterého se mají údaje zpracovávat.

Date_To - 0.0.0000

Datum, do kterého se mají údaje zpracovat.

CheckAccDocuments - Ano

Ano - kontroluje zaúčtování, jestli tam najde doklad se stejnou částkou.

CheckBankStatements - Ano

Ano - kontrolovat bankovní výpisy.

CheckCancelledDoc - Ano

Ano - kontrola, jestli doklad k platbě není stornován.

CheckCashVouchers - Ano

Ano - kontrolovat pokladní doklady.

CheckInternalDoc - Ano

Ano - kontrolovat interní doklady

CheckInvoicesIn - Ano

Ano - kontrolovat faktury přijaté.

CheckInvoicesOut - Ano

Ano - kontrolovat faktury vydané.

CheckProvAdvances - Ano

Ano - kontrola poskytnutých záloh.

CheckRecAdvances - Ano

Ano - kontrola přijatých záloh.

CheckZFlag - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí také správně zaúčtované doklady, které mají příznak zaúčtování "z".

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignorovat závěrkové doklady.

MinDifference - 0,02

Skrýt doklad s rozdílem menší než...

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

CHECKPOSTING

Book Contents

Book Index

KK Obrat MD faktur vydaných

Číslo procesu: UCT002

Ident. č. sestavy: SUCT326

Soubor: KK_VF_OBRMD.AM

Popis sestavy: Sestava pro kontrolu obratu Md. Spouští se nad filtrem potvrzených faktur s Datem úč. případu v příslušném období. Obrat a jeho kumulace, zobrazené v sestavě, odpovídá obratům na odběratelských / dodavatelských účtech v Hlavní knize.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Accounts -

Možno zadat více účtů oddělených středníkem - implicitně prázdné - zpracují se všechny doklady.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od. implicitně je nastaveno na začátek měsíce předcházející aktuálnímu.

DateTo - 0.0.0000

Datum od. implicitně je nastaveno na konec měsíce předcházející aktuálnímu.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář pro zadání datum od/do, Ano - Nezobrazí formulář.

KK_VF_OBRMD

Book Contents

Book Index

KK Platby faktur vydaných

Číslo procesu: UCT002; UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT081

Soubor: KKPLVF01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam plateb faktur vydaných a čerpání záloh v zadaném období v setřídění podle účtů, na který by doklady měly být zaúčtovány. Sestava se používá ke kontrole obratu Dal analytických účtů 311.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování] [Kontrola obratu D VF]

Parametry sestavy:

Do_Data - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

FiltrFA - Ne

Ano - kontrola běží na kontejneru faktur vydaných.

FiltrPDOBVY - Ne

Ano - kontrola běží na kontejneru pokladních dokladů a bankovních výpisů.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Od_Data - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

VyberFa - Ne

Ano - kontrola běží na filtru faktur vydaných.

Book Contents

Book Index

KK Obrat D faktur přijatých

Číslo procesu: UCT002

Ident. č. sestavy: SUCT327

Soubor: KK_PF_OBRD.AM

Popis sestavy: Sestava pro kontrolu obratu Dal. Spouští se nad filtrem potvrzených faktur s Datem úč. případu v příslušném období. Obrat a jeho kumulace, zobrazené v sestavě, odpovídá obratům na odběratelských / dodavatelských účtech v Hlavní knize.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Accounts -

Možno zadat více účtů oddělených středníkem - implicitně prázdné - zpracují se všechny doklady.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od. implicitně je nastaveno na začátek měsíce předcházející aktuálnímu.

DateTo - 0.0.0000

Datum od. implicitně je nastaveno na konec měsíce předcházející aktuálnímu.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář pro zadání datumu od/do, Ano - Nezobrazí formulář.

KK_PF_OBRD

Book Contents

Book Index

KK Platby faktur přijatých

Číslo procesu: UCT020; UCT002

Ident. č. sestavy: SUCT080

Soubor: KKPLPF01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam plateb faktur přijatých a čerpání záloh s datem úč. případu v zadaném období v setřídění podle účtů, na který by doklady měly být zaúčtovány. Sestava se používá ke kontrole obratu Má dáti analytických účtů 321.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování] [Kontrola obratu MD PF]

Parametry sestavy:

Do_Data - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

FiltrFA - Ne

Ano - kontrola běží na kontejneru faktur přijatých.

FiltrPDOBVY - Ne

Ano - kontrola běží na kontejneru pokladních dokladů a bankovních výpisů.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Od_Data - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

VyberFa - Ne

Ano - kontrola běží na filtru faktur přijatých.

Book Contents

Book Index

KK Zálohy

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SUCT305

Soubor: CC_ADVANCES.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam záloh přijatých / poskytnutých s datem uskutečnění v zadaném období, seznam plateb záloh s datem vystavení v zadaném období, seznam faktur s čerpáním záloh s datem čerpání v zadaném období a seznam kurzových pokladních dokladů s datem vystavení v zadaném období. Všechny doklady jsou na sestavě setříděny podle účtů, na které by měly být zaúčtovány, a seřazeny chronologicky podle data. Používá se ke kontrole obratu Má dáti a obratu Dal analytických účtů 324 a 314.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Date_From - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

Date_To - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

NoInteraktive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

CC_ADVANCES

Book Contents

Book Index

KK Pokladní doklady

Číslo procesu: UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT082

Soubor: KK_PDO.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam položek pokladních dokladů v zadaném období v setřídění podle účtů, na který by doklady měly být zaúčtovány. Používáme ji ke kontrole obratů účtů 211.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Do_data - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Od_data - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

Book Contents

Book Index

KK Bankovních výpisů

Číslo procesu: UCT020; UCT006; UCT007

Ident. č. sestavy: SUCT079

Soubor: KK_BVY.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam položek bankovních výpisů v zadaném období v setřídění podle účtů, na který by doklady měly být zaúčtovány. Používáme ji ke kontrole obratů analytických účtů 221.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DatumDo - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

DatumOd - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

NeInteraktiv - Ne

Ano - skryje vstupní formuláře.

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování skladů

Číslo procesu: UCT020; UCT009; UCT010; UCT011; UCT012

Ident. č. sestavy: SUCT077

Soubor: KK_U_SKL(_SQL).AM

Popis sestavy: Kontrola správnosti zaúčtování skladových dokladů na vybraný účet (nebo za všechny účty). Na sestavě jsou v levé části prvotní doklady, které mají být zaúčtovány na vybraný účet, na pravé straně jsou účetní doklady, které jsou na stejný účet zaúčtovány. Vytisknou se doklady, které jsou zaúčtovány buď na jiný účet, než by měly být, nebo na kterých je částka na prvotním dokladu jiná než na účetním dokladu, na kterých datum potvrzení je jiné než datum úč. dokladu. Pokud jsou všechny doklady zaúčtovány správně, je sestava prázdná.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

AccountS

Kontrolovaný účet.

AllAccounts - Ne

Ano - všechny účty; Ne - jeden účet.

DatFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se mají údaje zpracovávat.

DatTo - 0.0.0000

Datum, do kterého se mají údaje zpracovat.

GoodsFilter - Ne

Ano - vezme jen zboží z kontejneru zboží.

GroupByAccount - Ano

Ano - seskupí podle účtů, Ne - podle data.

CheckAccountJournal - Ano

Ano - kontrola účetního deníku.

CheckJobCards - Ano

Ano - kontrola průvodek.

CheckReceiptCards - Ano

Ano - kontrola příjemek.

CheckReleaseNotes - Ano

Ano - kontrola výdejek.

CheckTransferNotes - Ano

Ano - kontrola převodek.

CheckZFlag - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí také správně zaúčtované doklady, které mají příznak zaúčtování "z".

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignoruje závěrkové doklady.

MakeFilters - Ano

Ano - vytvoří kontejnery špatně zaúčtovaných dokladů.

MinDiff - 0,02

Minimálně přípustný rozdíl.

NebratDruhy

Které druhy se nemají zpracovávat.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

SuppressDocWithoutAcc - Ne

Ano - Nezobrazí doklady s nezadaných účtem na skladě.

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování skladů - XL

Číslo procesu: UCT020

Ident. číslo sestavy: SUCT078

Soubor: KK_U_SKLX.AM

Popis sestavy: Kontrola správnosti zaúčtování skladových dokladů na vybraný účet (nebo za všechny účty). Na sestavě jsou v levé části prvotní doklady, které mají být zaúčtovány na vybraný účet, na pravé straně jsou účetní doklady, které jsou na stejný účet zaúčtovány. Vytisknou se doklady, které jsou zaúčtovány buď na jiný účet, než by měly být, nebo na kterých je částka na prvotním dokladu jiná než na účetním dokladu, na kterých datum potvrzení je jiné než datum úč. dokladu. Pokud jsou všechny doklady zaúčtovány správně, je sestava prázdná. Tisk na šířku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AllAccounts - Ne

Ano - všechny účty; Ne - jeden účet.

DatumOd - 0.0.0000

Datum, od kterého se mají údaje zpracovávat.

DatumDo - 0.0.0000

Datum, do kterého se mají údaje zpracovat.

GroupByAccount - Ano

Ano - seskupí podle účtů; Ne - podle data.

CheckAccountJournal - Ano

Ano - kontrola účetního deníku.

CheckJobCards - Ano

Ano - kontrola průvodek.

CheckReceiptCards - Ano

Ano - kontrola příjemek.

CheckReleaseNotes - Ano

Ano - kontrola výdejek.

CheckTransferNotes - Ano

Ano - kontrola převodek.

CheckZFlag - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí také správně zaúčtované doklady, které mají příznak zaúčtování "z".

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignoruje závěrkové doklady.

MakeFilters - Ano

Ano - vytvoří kontejnery špatně zaúčtovaných dokladů.

MinimalniRozdil - 0,02

Minimálně přípustný rozdíl.

NebratDruhy

Které druhy se nemají zpracovávat.

NeInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

UcetS

Kontrolovaný účet.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

KK Skladová evidence

Číslo procesu: UCT020; UCT009-012

Ident. číslo sestavy: SUCT085

Soubor: KK_SKL01_SQL.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam skladových dokladů s datem 1. potvrzení (u převodek 2. potvrzení) v zadaném období v setřídění podle účtů, na které by doklady měly být zaúčtovány (dle účtu zadaného ve skladu v druhu účtování nebo v poli Účet). Používáme ji ke kontrole obratů skladových účtů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Do_data - 0.0.0000

Zpracovat doklady do data.

DrillDown - Ne

Ano - pokud i par. "OrderByArticle", tak se zobrazí pro každé zboží rozpad na doklady.

FiltPre - 2

0 - ignorují se převodky; 1 - kontejner převodek; 2 - všechny doklady dle data.

FiltPri - 2

0 - ignorují se příjemky; 1 - kontejner příjemek; 2 - všechny příjemky dle data.

FiltVyd - 2

0 - ignorují se výdejky; 1 - kontejner výdejek; 2 - všechny výdejky dle data.

FiltVyr - 2

0 - ignorují se průvodky; 1 - kontejner průvodek; 2 - všechny průvodky dle data.

FiltZbo - 2

0 - vše; 1 - kontejner; 2 - jen typ zbožní, rozpis zboží, obaly.

Nesumovat - Ne

Ano - Nesumuje položky za doklad a účet.

NoInteraktive - Ne

Ano - skryje vstupní formulář.

Od_data - 0.0.0000

Zpracovat doklady od data.

OrderByArticle - Ne

Ano - položky dokladu seskupí podle zboží.

PrevZnPri - Ne

Ano - výměna MD za D a naopak u dobropisů příjemek.

PrevZnVyd - Ne

Ano - výměna MD za D a naopak u dobropisů výdejek.

PouzeSklady - Ne

Zobrazí pouze vybrané listové sklady, musí být čárka na začátku i na konci.

PouzeSUctem - Ano

Zobrazí pouze řádky, kde je účet.

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování majetku

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ037

Soubor: AssetCheckPosting.AM

Popis sestavy: Kontrola zaúčtování majetku zobrazí položku karty majetku a účetní doklad, připojený k této položce.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly zaúčtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

CheckCorrectPosting - Ano

Ano - zkontroloje korektní zaúčtování (změna dokladu po zaúčtování).

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

KK majetek

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ038

Soubor: AssetCrossCheck.AM

Popis sestavy: Křížová kontrola majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly účtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetCrossCheck

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování starého majetku

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ018

Soubor: ZAR_KKM.AM

Popis sestavy: Kontrola zaúčtování majetku zobrazí položku karty majetku a účetní doklad, připojený k této položce.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy] [Kontroly účtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OnlyDifferences - Ano

Ano - zobrazí pouze položky s rozdíly.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 3

Typ setřídění.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

KK starého majetku - obraty

Číslo procesu: MAJ007

Ident. číslo sestavy: SMAJ017

Soubor: ZAR_UCT2.AM

Popis sestavy: Křížová kontrola majetku - obraty.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy] [Kontroly účtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Account - 551000

Analytický účet.

IgnoreCloseOp - Ano

Ano - ignorovat závěrkové doklady.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypeSort - 0

Typ setřidění.

SubTitle

Podtitulek.

SuppresDetail - Ano

Ano - potlačit detaily

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

ZAR_UCT2

Book Contents

Book Index

Saldo ostatních pohledávek podle účtu

Číslo procesu:UCT032

Ident. č. sestavy: SUCT338

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených ostatních pohledávek seskupený podle pohledávkového účtu. U každého dokladu je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

InvoiceIn - Ne

Liability - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OpenItemList_OR

Book Contents

Book Index

Saldo ostatních závazků podle účtu

Číslo procesu:UCT032

Ident. č. sestavy: SUCT339

Soubor: OPENITEMLIST.AM

Popis sestavy: Sestava obsahuje seznam nezaplacených ostatních závazků seskupený podle závazkového účtu. U každého dokladu je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Saldokonto - základní informace. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

InvoiceOut - Ne

InvoiceIn - Ne

OrderByAccount - Ano

OrderByCompany - Ne

ProvidedAdvances - Ne

Receivable - Ne

ReceivedAdvances - Ne

ShowExchangeRate - Ano

OpenItemList_OL

Book Contents

Book Index

Souhrn výstupních složek mezd dle kontace

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SUCT346

Soubor: PREMPACC_PrCompO.AM

Popis sestavy: Spustitelné z knihy Zaúčtování mezd. Sestava zobrazuje seznam mzdových složek sumovaných dle kontací a dle vybrané osy - implicitně dle střediska.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

Accfield -Pole pro účtovací osu

Implicitně středisko, ale je možné zadat jakoukoli jinou účtovací osu (Kód zakázky - ContractCode, Zboží - ArticleCode apod.)

PREMPACC_PrCompO

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování mezd

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SUCT173

Soubor: MZU_UCTO.AM

Popis sestavy: Kontrola správnosti zaúčtování mezd. Spustitelné z knihy Zaúčtování mezd.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - setřízení

Setřídění podle STR; ZAK; ZBO; UCET; UCED.

Sorting2 -setřídění položek v tabulce .

Setřídění podle STR; ZAK; ZBO; UCET; UCED.

SumTotal - Ano

Zobrazovat součet.

MZU_UCTO

Book Contents

Book Index

Přecenění k rozvahovému dni

Book Contents

Book Index

Přecenění závazků a pohledávek k RD - návrh

Číslo procesu: UCT022

Ident. č. sestavy: SUCT335

Soubor: ORP_OVERRATEPRINT.AM

Popis sestavy: Zobrazí návrh přecenění závazků a pohledávek k rozvahovému dni. Sestava je spustitelná z funkce Přecenění závazků a pohledávek spustitelné ze stromovéhu menu v uzlu [Účetnictví][Přecenění k rozvahovému dni][Přecenění závazků a pohledávek].

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přecenění závazků a pohledávek k RD

Číslo procesu: UCT022

Ident. č. sestavy: SUCT336

Soubor: INT_OVERRATE.AM

Popis sestavy: Zobrazí interní doklady vzniklé z přecenění závazků a pohledávek k rozvahovému dni.

Adresa ve stromu:[Účetnictví][Přecenění k rozvahovému dni][Přecenění závazků a pohledávek]

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Návrh přecenění banky a pokladny

Číslo procesu: UCT022

Ident. č. sestavy: SUCT344

Soubor: INT_OVERRATE.AM

Popis sestavy: Zobrazí návrh přecenění banky a pokladny. Sestavu lze spustit pouze z formuláře pro přecenění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

bez parametrů

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Opravné položky k pohledávkám

Book Contents

Book Index

Přehled opravných položek

Číslo procesu: UCT038

Ident. č. sestavy: SUCT345

Soubor: CORR_ITEM.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí přehled existujících opravných položek k pohledávkám setřízených za jednotlivé typy. V rámci typů jsou pak pohledávky seřazené za zákazníka. Pro každou pohledávku je zobrazen přehled za poslední tři roky.

 

[Účetnictví][Opravné položky k pohledávkám][Přehled opravných položek].

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Title

Titul sestavy. Lze si zvolit libovolný text.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Spotřební daň

Book Contents

Book Index

Evidence vybr. výrobků se SPD

Číslo procesu: ZAK016

Ident. číslo sestavy: SZAK151

Soubor: EXCISETAX.AM

Popis sestavy: Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani. Použití sestavy viz metodiky Met_130_spotrebni_dane.pdf.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Funkce] [Spotřební daně]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Zdaňovací období - datum od.

DateTo - 0.0.0000

Zdaňovací období - datum do.

MandantID - -1

Číslo mandanta z Dod./Odb. (číslo představuje vlastní firmu).

ProductionStockList - VYR;NV

Seznam zkratek výrobních skladů, oddělených ";".

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX