Book Contents

Book Index

Novinky ve verzi

Book Contents

Book Index

Novinky K2 gaia.04

Book Contents

Book Index

Základní funkce

Book Contents

Book Index

Parametrické pole pro poslední komentář na dokladu

Do hlaviček všech dokladů jsme přidali parametrické pole umožňující zobrazit poslední komentář vybraného typu na dokladu. Není-li typ komentáře specifikován, zobrazí se text obecně posledního komentáře. Typ komentáře zadáváme ve vlastnostech sloupce v poli Typ komentáře.

(Poznámka: parametrická pole jsou podporována pouze v univerzálních formulářích).

Book Contents

Book Index

Moje kancelář

Book Contents

Book Index

Workflow

Book Contents

Book Index

Nové typy produktů

Do workflow byly přidány nové typy produktů:

Book Contents

Book Index

Marketing

Book Contents

Book Index

Hromadná změna nad Partnery a Kontakt. osob. - Změna položek

V univerzálních formulářích byla do knihy Partnerů a Kontaktních osob přidána hromadná akce Změna položek. Pro označené záznamy nebo záznamy z kontejneru lze touto hromadnou změnou nastavit záznamům Marketingové zařazení a v případě Partnerů i nastavit Branži.

Book Contents

Book Index

Komunikace

Book Contents

Book Index

Nastavení pro stahování zpráv z datových schránek

Nastavení pro stahování zpráv z datových schránek bylo přesunuto z Komunikace - Datová schránka - Parametry ISDS do nastavení na knize Listovní pošty.

Dosud bylo toto nastavení na mandanta a tedy společné pro všechny knihy listovní pošty a tedy pro všechny datové schránky. Nyní je toto nastavení možné provést pro každou knihu listovní pošty samostatně.

Inicializace verze původní nastavení v Parametrech ISDS přesune do všech knih listovní pošty, kde je poté možné toto nastavení upravit dle potřeby.

Book Contents

Book Index

Nákup/Prodej

Book Contents

Book Index

Rozpuštění VN - také do rozpisů zbožních

Při rozpouštění vedlejších nákladů do zbožních položek se nově vedlejší náklady rozpustí také do položek typu "rozpis zbožní".

Book Contents

Book Index

EKOKOM - zobrazení logu

Pokud bude při zpracování EKO-KOMu nalezeno zboží, pro které sice existuje nadefinovaný obal, ale z důvodu nesplnění podmínky pro nastavené omezení obalu (např. nastavení obalu jen pro konkrétního dodavatele/odběratele nebo adresní klíč) se toto zboží nezahrne do výpočtu, pak bude na konci výpočtu nově zobrazen log s výpisem takových karet zboží.

Book Contents

Book Index

Nový parametr QRCode v sestavách (VF_DOK01, OBP_DOK02 a ADVPRO_DOC01)

Do sestavy faktura vydaná (VF_DOK01.AM), proforma faktura (OBP_DOK02.AM) a záloha přijatá (ADVPRO_DOC01.AM) byl přidán parametr QRCode, která může nabývat hodnot 0 až 3.

Nový parametr umožňuje větší variabilitu uživatelského nastavení pro tisk qr kódu v sestavách.

Parametr tak nahrazuje původní parametr QRBankOrder, který QR kód buď zobrazil nebo nezobrazil. Nebyla možnost uživatelsky vynutit, který QR kód se má tisknout.

Protože z technických důvodů nelze měnit typ parametru ani smazat parametr v uvolněných verzích, bude parametr QRBankOrder zrušen od verze 2022.

V případě, že je původní parametr QRBankOrder ve verzi Luna nebo Gaia uživatelsky nastaven na hodnotu Ne (např. v zařazení sestavy v F9), pak se QR kód nezobrazí, ani když je nový parametr nastavený na hodnotu 1. Důvodem takového opatření je, že hodnota Ne původního parametru QRBankOrder není implicitní, takže se předpokládá záměrně nastavení na hodnotu Ne a je snaha zajistit kontinuitu tohoto uživatelského nastavení.

Book Contents

Book Index

Odfiltrování šarží z cizích vlastních firem nad doklady

Při zobrazení šarží či skladového pomocníka z položek dokladů jsou zobrazovány pouze šarže příslušné vlastní firmy dle kontextu dokladu a šarže bez zadané vlastní firmy. Tím se zamezí možnosti omylem vložit do dokladu šarži cizí vlastní firmy (např. při vratce). (Poznámka: vlastní firmu do šarží neplní standard K2, jedná se o podporu, pokud je vlastní firma do šarží plněna speciálním řešením).

Book Contents

Book Index

Ceníky - nové pole Katalogový

Do nastavení ceníků bylo přidáno pole Používat katalogové ceníky. Pokud je zatrženo, pak je možné na záložce Základní údaje v cenících zatrhnout pole Katalogový. Pokud bude zatrženo, pak se v rámci zjištění katalogové ceny (tedy pole Katalogová v části Ceny na položce dokladu) nejprve snaží pro zboží najít platný ceník s příznakem Katalogový. Pokud nenajde, pak se hledá cena dle původní logiky. Ceník s příznakem Katalogový se nebere v potaz při hledání prodejní ceny.

Book Contents

Book Index

Pole Editovat DPH v Ostatních pohledávkách

Na formulář Položky v Ostatních pohledávkách bylo přidáno zatrhávací pole Editovat DPH. Po zatrhnutí tohoto pole lze editovat částky Netto a DPH. Brutto se dopočte jako jejich součet.

Book Contents

Book Index

Knihy prodeje - nová pole pro One Stop Shop

Do Knih prodeje jsme v souvislosti s režimem One Stop Shop přidali nová pole:

Book Contents

Book Index

Kód akceptace ve zprávě ORDRSP (EDI)

Do skriptu EDI.pas (EDI prodej) jsme přidali nový parametr DefaultMessageFunction, kterým lze nastavit implicitní hodnotu, kterou se má plnit element Message_function (Kód akceptace) ve zprávě ORDRSP.

Zároveň jsem přidali sloupec do spodní tabulky v záložce Potvrzení objednávky, kde lze řádkovou editaci změnit/nastavit kód akceptace pro jednotlivé exportované objednávky.

Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Nahrazení parametru mandanta Nekontrolovat nastavení skladové evidence ve zboží právem

Parametr mandanta Nekontrolovat nastavení skladové evidence ve zboží byl zrušen a byl nahrazen novým právem Změna nastavení skladové evidence bez kontroly stavu zásob. Právo je ve výchozím stavu uživatelům nenastaveno, to znamená odpovídá původnímu výchozímu stavu aktivované volby v Parametrech mandanta.

Book Contents

Book Index

Skript Vytvoření zásilek - zpracování aktuálního dokladu

Upravili jsme chování skriptu Vytvoření zásilek (ParcelCreate.pas) s ohledem na zpracovávané prvotní doklady. Doposud skript vyžadoval mít také ve stavu "kniha" doklad ke zpracování (zakázku) označenou hvězdičkou. Nově ve stavu tabulky "kniha" funkce zpracovává aktuální doklad, v případě označení hvězdičkami tyto označené doklady a ve stavu "filtr" či "kontejner" vybrané doklady.

Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

TPV - Kontrola zacyklení

Vytvořili jsme novou funkci, která provede kontrolu zacyklení technologických postupů. Funkci lze spustit přímo v knize TPV pomocí tlačítka Test zacyklení (v pásu karet na záložce Funkce), nebo jako samostatnou funkci z hlavního menu (Výroba / Technologická příprava výroby). Detailní popis funkce je uveden v dokumentaci.

Book Contents

Book Index

Přepočet výrobků - nezapisování ceny na kartu zboží

Do funkce Přepočet výrobků jsme přidali novou volbu Nezapisovat cenu na kartu zboží. V případě aktivace volby nebude vypočtená cena výrobku z implicitní varianty TP zapsána do Plánované skladové ceny na kartě zboží.

Book Contents

Book Index

Funkce Aktualizuj ceny podle kalkulací

V modulu výrobních kalkulací jsme vytvořili novou hromadnou akci Aktualizuj ceny podle kalkulací. Funkce umožní přenos výsledné jednotkové ceny kalkulace do ceny varianty TP nebo / a do plánované skladové ceny na kartě zboží.

Book Contents

Book Index

Zrušení volby Zbývající čas podle množství pro průvodky

Byla zrušena volba Zbývající čas podle množství, která ovlivňovala výpočet zbývajícího času pro zaplánování operací po provedení částečných odvodů. Nově se zbývající čas operací pro zaplánování a dále také hodnota pole Plnění (%) - Procento plnění operace, počítají vždy na základě množství, které zbývá v operaci vyrobit - tj. jako by původní vlastnost byla zapnuta.

Zaplánování operací po částečných odvodech a indikace stavu operace tak bude nyní korektní jak pro firmy, které při odvodech skutečné časy potřebné na výrobu oproti plánu nemění, tak pro firmy, které skutečné časy při odvodech mění (např. po odvedení 5 ks z celkových 10 ks ale při strávení 60% času, se nově bude vždy indikovat, že operace je splněna na 50% a při přeplánování se bude plánovat 50% celkového času operace).

Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Projekty - Metoda kritické cesty

Do modulu Projekty bylo zapracováno plánování metodou kritické cesty. Metoda kritické cesty je algoritmus plánování průběhu činností projektu. Kritická cesta představuje nejkratší možnou dobu trvání celého projektu, tedy časový úsek potřebný ke splnění všech činností v projektu.

Do Knih projektů bylo přidáno pole Typ plánování.

Na Základní údaje projektu bylo přidáno tlačítko Plánování, které umožňuje nastavení Typu plánování, které se při zakládání nového projektu přednastaví z nastavení Typu plánování na knize projektů. Stejně tak se nastavení typu plánování přenáší z projektu do jednotlivých činností projektu, kde bylo rovněž přidáno tlačítko Plánování. Nové činnosti projektu tedy přebírají nastavení typu plánování projektu.

V nastavení plánování projektu je rovněž nožné nastavit kalendář pro plánování. Toto nastavení se také přebírá z Knihy projektů.

Typ plánování na projektu:

- Co nejdříve - od data zahájení projektu - činnosti budou plánovány tak, aby začínaly od data zahájení projektu nebo později. Všechny nově vkládané činnosti budou mít nastaven Typ plánování na hodnotu Co nejdříve. Plánované datum ukončení projektu je nepřístupné, spočítá se z posloupnosti činností.

- Co nejpozději - od data dokončení projektu - činnosti budou plánovány tak, aby končily nejpozději k datu dokončení projektu nebo dříve, aniž by zpozdily další činnosti. Všechny nově vkládané činnosti budou mít nastaveny Typ plánování na hodnotu Co nejpozději. Plánované datum zahájení projektu bude vypočítáno, jeho pole nebude dostupné k editaci.

- Ručně - Plánované datum zahájení i ukončení jsou přístupné - plánuje se tedy ručním zadáváním datumů

Typ plánování v knihách projektů bude inicializací verze nastaven na hodnotu Co nejdříve. Na stávajících projektech bude inicializací verze nastavena hodnota Typu plánování Ručně.

Metoda kritické cesty

- údaje na etapách týkající se plánování (Plánované dny trvání, Plánované datum zahájení, Plánované datum ukončení, Plánovaná doba práce) nelze editovat, načítají se z podřízených činností

- údaje na projektu týkající se plánování (Plánované dny trvání, Plánované datum zahájení - pokud je plánování Co nejpozději, Plánované datum ukončení - pokud je plánování Co nejdříve , Plánovaná doba práce) se načítají z etap

- při provádění změn na jednotlivých činnostech (Plánovaných dní trvání, Plánovaného data zahájení a ukončení, Typu plánování, Data omezení, Navazování a struktury etap) se programem doplní údaje do části Kritická cesta pod tlačítkem Plánování na jednotlivých činnostech. Vyplní se Nejdřívější a Nejpozdější začátky a konce, Časová rezerva a také informace o tom, zda se jedná o Kritickou činnost. Kritická činnost má nulovou časovou rezervu a jejím zpožděním by došlo ke zpoždění celého projektu. Tyto změny na činnostech je možné provádět také posunem činností v ganttu.

- do preview na projektu bylo přidáno zatržítko Kritická cesta - v ganttu se červeně zvýrazní kritické činnosti

Typ plánování na činnostech

- Co nejdříve

- Co nejpozději

- Dokončit před dnem (včetně) - činnost skončí konkrétní den nebo dříve

- Zahájit po dni (včetně) - činnost začne konkrétní den nebo později

Při provádění změn na činnosti v polích Plánované dny trvání, Plánované datum zahájení a Plánované datum konce se provedené změny projeví na činnosti následovně, např. činnost, která má v Typu plánování nastaveno Co nejdříve (podobně funguje typ plánování Co nejpozději, pouze obráceně):

- při změně pole Plánované dny trvání se změní Plánované datum ukončení

- při změně Plánovaného data zahájení se do Typu plánování nastaví Zahájit po dni a do pole Datum omezení se nastaví datum Plánovaného data zahájení činnosti

- při změně Plánovaného data ukončení se do Typu plánování nastaví Dokončit před dnem a do pole Datum omezení se nastaví datum Plánovaného data ukončení činnosti

Při provádění editace činností prostřednictvím ganttu:

- posun konce činnosti mění Plánované datum ukončení a Plánované dny trvání

- posun celé úsečky mění Plánované datum zahájení a Plánované datum ukončení

- posun začátku mění Plánované datum zahájení i Plánované dny trvání

Místo pole pro Plánovaný čas byly přidány dvě nová pole. Tato pole jsou na projektu a také na jednotlivých činnostech.

- Plánované dny trvání - délka trvání ve dnech

- Plánovaná doba práce - jedná se o původní pole Plánovaný čas - nyní jsou jednotkou pouze hodiny

Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Bankovní účty - pole Kontokorent

Na bankovní účty bylo přidáno pole Kontokorent, do kterého je možné zadat částku kontokorentu v měně bankovního účtu.

O částku Kontokorentu je pak navýšen zůstatek v knize Řízení financí a zůstatek ve formuláři funkce na vytvoření bankovního příkazu z knihy Řízení financí a Saldokonto.

Book Contents

Book Index

Řízení financí - zobrazení příjmů/výdejů a počátečních stavů BÚ a pokladen

Do knihy Řízení financí byly přidány nové funkce:

Book Contents

Book Index

Řízení financí - zobrazení dokladů bez bankovního účtu

Do knihy Řízení financí bylo přidáno zatržítko Zobrazit doklady bez BU. Pokud je zadaný Zobrazovaný bankovní účet, zatržítkem Zobrazit doklady bez BU je možné zobrazit i doklady bez zadaného bankovního účtu.

Book Contents

Book Index

Řízení financí - zobrazení knihy ve zvolené měně

V poli Měna může uživatel zvolit měnu, ve které se budou zobrazovat doklady. Pokud doklad není ve zvolené měně, přepočte se částka dokladu podle kurzovních lístků vlastní firmy, které daný doklad patří. Do zvolené měny se přepočtou i zůstatky BÚ a pokladen.

Book Contents

Book Index

Řízení financí - hromadná akce Změna údajů pro platbu

Do hromadné akce Změna údajů pro platbu nad knihou Řízení financí byly přidány pole pro změnu:

Book Contents

Book Index

Řízení financí - doplnění polí Uhrazeno a Uhrazeno M

Do knihy Řízení financí byla přidána pole Uhrazeno a Uhrazeno M . V polích se zobrazuje hodnota z bankovního příkazu který není dosud spárovaný s bankovním výpisem.. Pole je možné v knize Řízení financí vybrat do sloupců.

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z knihy Řízení financí

Při vytváření bankovního příkazu v knize Řízení financí je možné ve formuláři zapnout novou volbu:

Book Contents

Book Index

Metodika pro převedení zaplacené zálohy na jinou firmu

Byla zpracována metodika pro Převedení zaplacené zálohy na jinou firmu. Metodika bude k dispozici v dokumentaci části Prodej/Přijaté zálohy/Metodiky k přijatým zálohám od nových release K2 luna.08 a K2 gaia.04.

Book Contents

Book Index

Zobrazovací filtr na nespárované položky bankovního výpisu

Nad položky bankovního výpisu byl přidán "zobrazovací" filtr, který po aktivaci bude zobrazovat pouze nespárované položky. Při editaci položky a změně typu na jiný než N (nespárováno), položka ze seznamu nespárovaných položek zmizí.

Book Contents

Book Index

Změna nastavení blokace period pro bankovní příkazy a upomínky

Došlo ke změně v blokaci period pro bankovní příkazy a upomínky. Dosud bylo rozhodné datum potvrzení bankovního příkazu a datum potvrzení upomínky.

Od verze K2 gaia.04 je u bankovních příkazů rozhodné pro blokaci period Datum splatnosti bankovního příkazu. Pokud bude datum splatnosti bankovního příkazu v blokované periodě, doklad se neuloží. U upomínek je rozhodné pro blokaci period Datum vystavení. Pokud bude datum vystavení v blokované periodě, doklad se neuloží.

Book Contents

Book Index

Sestava Bankovní příkaz (BPR_DOK02.AM) - parametry pro zobrazení názvu firmy

Do sestavy Bankovní příkaz (BPR_DOK02.AM) jsme přidali nové parametry pro zobrazení názvu firmy:

ShowTradingPartnerName - Ne

Ano - zobrazí místo Zkratky firmy Název firmy (ořezaný).

TradingPartnerNameCanGrow - Ne

Ano - zobrazí celý název firmy (i na více řádků).

Book Contents

Book Index

Pokladní doklady - úpravy na položce dokladu

Na položce pokladního dokladu typu příjem a výdej:

Book Contents

Book Index

Manažerské přehledy

Book Contents

Book Index

Export dashboardů do PDF

Dashboardy je nyní možné exportovat do formátu PDF. Export provedeme pomocí ikony pic_856i, která je v horní části dashboardu a následně přes volbu Export do PDF. Následně se zobrazí dialogové okno pro uložení PDF souboru.

Book Contents

Book Index

Nový parametr Zkratka/Popis pro osu Prostředek

Vytvořili jsme nový parametr OLAPu Zkratka/Popis pro osu Prostředek. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, je osa Prostředek definována popisem. Pokud je nastaven na hodnotu Ne je osa definována zkratkou.

Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

Legislativa DPH - One Stop Shop od 1.7.2021

One Stop Shop (OSS) slouží od 1.7.2021 k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Funkce pro vytvoření daňového přiznání v režimu OSS bude v IS K2 od verzí K2 luna.08 a K2 gaia.04 (červenec 2021).

Book Contents

Book Index

Otevření Účetního rozvrhu z Hlavní knihy

V Hlavní knize byla do ribbonu na záložku Domů přidána sekce Související, ve které je nyní akce Účetní rozvrh. Po spuštění akce se otevře Účetní rozvrh na záložce Základní údaje účtu, na kterém bylo nastaveno pravítko v Hlavní knize.

Book Contents

Book Index

Vytvoření interního dokladu z ostatní pohledávky a závazku

Rozšířili jsme funkčnost skriptu Vytvoření interního dokladu z faktury (INV_CreateInternalDoc.PAS) - lze jej použít také pro vytvoření interního dokladu z ostatní pohledávky a závazku.

Book Contents

Book Index

Automatické potvrzení interních dokladů

Do knih interních dokladů bylo doplněno zatržítko Automaticky potvrzovat. Pokud se vytváří nový interní doklad do knihy interních dokladů s nastaveným zatržítkem Automaticky potvrzovat, při uložení dokladu se zobrazí dotaz: Přejete si potvrdit doklad? Po jeho odsouhlašení se doklad rovnou potvrdí.

Při automatické platbě faktur a záloh pomocí funkce Shift+F3 nebo při hromadné akci Platba interním dokladem, se dotaz na potvrzení dokladu již nezobrazuje a doklad je potvrzen automaticky.

Book Contents

Book Index

Sestava Předkontace účetních dokladů - nové a zrušené parametry

Do sestavy Předkontace účetních dokladů (UCT_PRKD.AM) jsme přidali parametry Column05, Column06, Column07 a Column08, do kterých lze zadat číslo pole ze vstupního formuláře, které má být ve vstupním formuláři sestavy označeno hvězdičkou (zobrazí se v sestavě). Např. pokud zadáme do některého z parametrů hodnotu 5, ve vstupním formuláři bude hvězdička u pole Kód zakázky MD a pole se zobrazí v sestavě.

Zrušili jsme parametry Tisknout_Strediska, Tisknout_KodZakazky a Tisknout_KodZboží, které se nepoužívaly.

Book Contents

Book Index

Úprava sestavy Ekonomická analýza - 4 sloupce

Do sestavy Ekonomická analýza - 4 sloupce (UCT_EKAN4S.AM) jsme přidali sloupec Č. položky, ve kterém se zobrazí označení řádku analýzy, zadané v poli Odstavec.

V této sestavě a také v sestavě Ekonomická analýza - 4 sloupce (na šířku) (UCT_EKAN4S_X.AM):

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Nová funkce v Majetku - Zrušení změny kódů

Nad kartou majetku jsme vytvořili funkci Zrušení změny kódů (Ctrl+Shift+F6), pomocí které lze vymazat pohyby majetku s typem "Změna kódu" (Středisko, Umístění,...) od zvoleného data. Pokud jsou tyto pohyby majetku zaúčtované, stornují se.

Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

Duplicitní osobní číslo v Personalistice

Do Parametrů mandanta - Ostatní - tlačítko Personalistika a mzdy bylo přidáno zatržítko Povolit duplicitní osobní číslo v Personalistice.

Pokud bude zatržítko zatrženo, pak půjde v knize Personální údaje založit a také editovat personální karty se stejným osobním číslem. Zatržítko bude po reinstalaci na verzi K2 GAIA.04 implicitně zatrženo, chování tedy bude stejné jako dosud.

Při odtržení zatržítka bude program hlídat duplicitu osobních čísel, tedy nedovolí takovéto karty vytvořit, ani stávající karty s duplicitním osobním číslem měnit, dokud nedojde ke změně osobního čísla na unikátní.

Book Contents

Book Index

Obsazený pracovník - středisko

Při zadávání obsazeného pracovníka do Organizační jednotky se po výběru kontaktní osoby nově vyplní do pole Středisko středisko vyplněné na této vybrané kontaktní osobě.

Book Contents

Book Index

Mzdový kalendář - zobrazení rozvrhu

Do knihy Mzdový kalendář v novém UI byla přidána možnost zobrazit směny na záložce Rozvrh jako tabulku. Do ribbonu byla přidána možnost přepnout zobrazení:

U obou zobrazení lze pracovat s jednotlivými směnami - tedy vkládat nové směny, mazat i editovat směny stávající.

Stejné přepínání zobrazení bylo přidáno také do ribbonu knihy Mzdové údaje.

Book Contents

Book Index

Statistika mzdových složek - export do Excelu - úpravy

Do skriptu Statistika mzdových složek - export do Excelu (MZD_CompToExcel.PAS) byly přidány dva parametry:

- SortingByItemsField - řadit dle pole z položek dokladu, implicitně nastaven na hodnotu NE. Pokud je parametr nastaven na hodnotu ANO, pak se pole pro řazení načítá z výstupních mzdových složek.

- SortingField - pole pro řazení. Pole se bere dle nastavení parametru SortingByItemsField buď z hlavičky dokladu, nebo z výstupních položek.

Implicitní hodnota parametru při parametru SortingByItemsField na hodnotu Ano je CostCentre1Id;Abbr (Středisko 1)

Implicitní hodnota parametru při parametru SortingByItemsField na Ne je EmployedPersonId;CostCentreIdCalc;Abbr (Kmenové středisko z personalistiky)

Book Contents

Book Index

Informační karta zaměstnavatele - úpravy

Byly upraveny sestavy pro informační kartu zaměstnavatele:

Do všech sestav byla doplněna část "Záznam krajské pobočky ÚP ČR v". Dále bylo do všech sestav upraveno načítání informace o cestovním dokladu. Pokud není na personální kartě vyplněno Číslo pasu, pak se nově načítají údaje o občanském průkazu.

Book Contents

Book Index

Uživatelské nastavení mzdových konstant - Nezařazeno

Do funkce Uživatelské nastavení mzdových konstant byla přidána část Nezařazeno, ve které jsou zobrazeny všechny mzdové konstanty typu Obecné, jejichž hodnotu lze z tohoto místa také změnit.

Book Contents

Book Index

Příloha k žádosti o dávku - neplacené volno

Došlo k úpravě ve skriptu Příloha k žádosti o dávku (MZD_NEM.PAS).

Mzdové složky se do části Další sdělení načítají nově pouze na základě zařazení do nově vytvořené skupiny mzdových složek MZD_NEM - vyloučené dny NP.

K úpravě došlo proto, aby bylo možné uživatelsky ovlivnit, jaké mzdové složky se do této části načtou. Skupinu mzdových složek je možné uživatelsky rozšířit o další mzdové složky.

Ve skupině jsou implicitně zařazeny mzdové složky:

Book Contents

Book Index

Mzdový list - nový parametr

Do sestav Mzdový list (MZD_LIST.AM), Mzdový list na výšku (MZD_LISTV.AM) a Mzdový list (MZD_LIT02.AM) byl přidán parametr WorkTypeFromOrgJob - druh práce z pracovního místa. Pokud bude parametr nastaven na ANO, pak se druh práce na mzdový list načte z pracovního místa. Implicitně je parametr nastaven na hodnotu NE.

Book Contents

Book Index

Mzdové údaje - volby výpočtu

V knize Mzdové údaje v univerzálních formulářích byly do ribbonu přidány pod Hromadné akce jednotlivé akce výpočtu, které se automaticky vždy spouští nad všemi záznamy:

Zároveň je možné uzavření období na zaměstnanci provést na klávesovou zkratkou Alt+F2 a odblokování uzavřeného období na zaměstnanci klávesovou zkratku CTRL+F2.

Tyto dvě klávesové zkratky jsou funkční i v šedých formulářích.

Book Contents

Book Index

Úprava číselníku mzdových složek

Do číselníku mzdových složek byla přidána zatržítka pro Nápočty dosažených hodin pro výpočet nároku dovolené:

Dosud byly mzdové složky zařazeny programem a toto zařazení nebylo možné uživatelsky ovlivnit. Mzdové složky se do jednotlivých skupin zařadí inicializací verze. Toto zařazení je možné uživatelsky ovlivnit a nápočet mzdové složky pro dovolenou tedy upravit.

Book Contents

Book Index

Web a e-shop

Book Contents

Book Index

Sitemap

K2 e-shop má možnost vygenerovat sitemap soubory spuštěním skriptu Eshop_ExportSitemap.pas kdy, podle nastavení parametrů buď vygeneruje jeden soubor sitemap.xml, který obsahuje jak produkty, tak kategorie nebo podle nastaveného parametru generuje produkty i kategorie do samostatných XML souborů a k nim jeden zastřešující sitemap index. V tomto režimu si také hlídá max. limit 50 000 URL v jednom souboru. Pokud by přesáhl, pak vytvoří další XML soubor, atd.. V případě CreateSitemapIndex = true, lze ještě nastavit parametr CreateImageSiteMap. V tomto případě se bude generovat soubor navíc s odkazy na obrázky produktů.

Book Contents

Book Index

DMS

Book Contents

Book Index

Import do DMS

Převod dokumentu do DMS byl nahrazen dvoufázovým importem souboru, kdy první fáze obsahuje samostatný import souborů a druhá fáze spočívá v jejich výmazu. Důležitou vlastnosti nového importu je, že zachovává stávající typ dokumentu.

Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

Dílčí aktualizace K2

Byl přepracován modul Dílčích aktualizací K2. Hlavní změnou je správa v modulu Instalované aktualizace, kde se uchovává kompletní historie i po reinstalaci programu K2.

Book Contents

Book Index

Webová K2

Book Contents

Book Index

Device connector

Device connector je služba pro možnost komunikace mezi webovou K2 a lokálními prostředky PC, na kterém se webová K2 používá. Možnost instalace je podobná se jako Windows služba, právě na tom využívaném lokálním PC. Podporuje jednoduchou rozšířitelnost pomoci pluginu napsaných v .NET. Je tedy možné napsat si vlastní plugin, který provede libovolnou operaci na lokálním PC a tuto operaci volat z webové K2.

Book Contents

Book Index

Novinky K2 gaia.03

Book Contents

Book Index

Základní funkce

Book Contents

Book Index

Filtrování v aplikaci pohledu

Do definice pohledu je přidána možnost zvolit "hlavní" filtr, který se při aplikaci pohledu spustí - i v případě zapamatovaného pohledu při opuštění formuláře a jeho opětovném spuštění.
Výběr filtru je prováděn commandem v inputu, (tři tečky), nebo zapsáním platného názvu nebo Guidu.
Pokud je filtr nastaven i v Shortcutu, spustí se dva po sobě. Je potřeba si vybrat, zdali budu mít filtr v pohledu nebo v shortcutu.
Zapamatovaný pohled (ApplyAttributes) je aplikován pouze při první realizaci.
Pokud je pohled vnesen do formuláře zvenčí (z shortcutu), není zapamatován v atributech. Místo toho se formulář snaží udržet pohled naposledy uživatelem zvolený a zapamatovaný.

Book Contents

Book Index

Základní číselníky a podpůrné moduly

Book Contents

Book Index

Analytické osy - rozšíření vyhodnocení o pohyby majetku

Do číselníků analytických os (Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1 - 6, Referent, Prostředek) jsme do Položek a Vyhodnocení přidali Pohyby majetku - odpisy.

Book Contents

Book Index

Komunikace

Book Contents

Book Index

Možnost nastavení internetových kalendářů

K2 kalendář lze propojit s internetovými kalendáři, kdy za pomocí URL cesty definované z K2, uvede možnost konfigurace s jinými kalendáři, a to konkrétně se systémem iOS, Android a Exchange. Uživatelé kalendáře nyní mají možnost mít dostupný přehled o kalendářových či klientských datech ve svých mobilních zařízeních.

Book Contents

Book Index

Nákup/Prodej

Book Contents

Book Index

Zálohy poskytnuté - přidána volba na změnu externího čísla

Nad potvrzenou zálohou poskytnutou, která není ve stavu daňový doklad byla do funkce Ctrl+F6 na Změnu data účetního případu a UZP přidána i volba na změnu Externího čísla.

Book Contents

Book Index

Knihy prodeje - přidáno pole Bankovní účet

Do knih prodeje bylo přidáno pole Bankovní účet.

Pokud bude v knize prodeje Bankovní účet zadán, na zakázku, volnou fakturu a zálohu se dosadí Bankovní účet z knihy (nebude se v takovém případě přebírat ze zákazníka). Na fakturách a zálohách k zakázce se bude Bankovní účet přebírat jako dosud ze zakázky.

Pokud bude pole Bankovní účet v knize prázdné, tak zůstává stávající funkčnost.

Book Contents

Book Index

Ceníky - novinky

V cenících dochází od verzí K2 luna.07 a K2 gaia.03 k těmto změnám:

Pokud je v Definici ceníku v části Zdroj původní ceny vybrána možnost Jiný ceník, pak se nově zpřístupní i pole Převzít všechny množstevní ceny. Pokud je zatrženo a v původním ceníku jsou pro stejné zboží definovány různé ceny pro různá množství, pak se v novém ceníku přebírají všechny záznamy dle původního ceníku a zároveň dojde k znepřístupnění polí Množství a Jednotka v části Závislost na množství. Pokud není zatrženo, pak se v novém ceníku vytvoří v položkách definice jen jeden záznam s nejnižší cenou.

Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Vyúčtování cestovního příkazu - nepřenáší se osa Zákazník

Při vyúčtování cestovního příkazu pokladním nebo interním dokladem se do dokladu nevloží Zákazník, zadaný na cestovním příkaze.

Book Contents

Book Index

Nový modul Ležáků

Vytvořili jsme dvě nové funkce pro zjištění ležáků:

Funkce nalezneme v knize Zboží, v univerzálních formulářích, v pásu karet na záložce Hromadné akce, tlačítko Ležáky. Funkčností a rozsahem nahrazují tyto funkce dosavadní tiskovou sestavu Inventura ležáků (Zb_InvLez1.am), která i nadále zůstává podporována.

Podrobný popis naleznete v aktuální dokumentaci k verzi Gaia.03.

Book Contents

Book Index

Vytváření zásilek - Balíkobot - zadávání manipulačních jednotek

Do skriptu Vytvoření zásilek (ParcelCreate.pas) jsme přidali podporu pro snadnější zadávání manipulačních jednotek a jejich počtu pro balíky v případě zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě využití paletové přepravy (vybraní přepravci či jejich konkrétní služby).

Pomocí parametru "ShowFrmHandlingUnit" nastaveného na hodnotu = Ano, se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností zadání vybrané manipulační jednotky a množství této jednotky pro daný balík. Záznamy manipulačních jednotek, které budeme u jednotlivých přepravců chtít používat, je potřeba nejdříve navést do příslušného číselníku (např. přes záznam balíku, pole Manipulační jednotka). Tyto údaje jsou uloženy následně do balíku. Pro každý balík se pak tiskne tolik štítků, kolik je zadáno přepravních jednotek (např. palet).

Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

TP - kopie položek z jiných variant - změna klávesové zkratky

V klasických formulářích jsme změnili klávesovou zkratku v knize technologických postupů pro funkci kopírování položek z jiných variant. Funkce je nově dostupná pomocí kláves Ctrl+F6 (doposud to bylo pomocí klávesy F6). Funkce není dostupná v případě zobrazení víceúrovňového postupu (volba Víceúrovňový TP).

Touto úpravou došlo k sjednocení chování mezi klasickým a univerzálním uživatelským prostředím.

Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Logické kontroly navazování Etap/činností

Při zadávání navazování se nově provádějí programem logické kontroly, takže nelze zadat navazování Etap/plánovaných činností takto:

Book Contents

Book Index

Etapy/činnosti - předchůdci, následovníci

Do sloupců na záložce Etapy/činnosti lze přidat počítaná pole Předchůdci (Predecessors) a Následovníci (Successors), která zobrazují návaznosti jednotlivých Etap/činností.

Pole Předchůdci (Predecessors) je nově editovatelné a lze jej vyplňovat přímo ve sloupci řádkovou editací. Pokud uživatel za číslem etapy/činnosti pro navazování nezadá typ navazování, doplní se implicitně FinishToStart.

Po číslu Etapy/činnosti se nově zobrazuje zkratka typu navazování. Zobrazení této zkratky v poli je možné potlačit nastavením v knize projektů novým zatržítkem Skrýt zkratku typu navazování.

Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Nové právo Finance/Řízení financí/Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období

Bylo přidáno nové právo Finance/Řízení financí/Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období. Právo umožňuje uživateli na fakturách, zálohách a ostatních pohledávkách a závazcích na záložce Platby pomocí tlačítka Změna plánovaných plateb měnit údaje i na dokladech, které jsou v blokovaném období.

Book Contents

Book Index

HB-bankovní výpis - doplněn parametr na kontrolu pole Externí reference

Do funkce HB - bankovní výpis (HB_Statement.pas) byl doplněn parametr ExternalReferenceCheck na kontrolu pole Externí reference. Implicitní hodnota parametru je Ne.

Parametr umožní zapnout kontrolu na pole Externí reference, která byla přidána do K2 gaia.02 v souvislosti s bankovním API. Kontrola byla určená k zamezení duplicitního importu položek bankovního výpisu. Některé banky ale v poli Externí reference evidují číslo položky místo unikátního čísla položky a pak by nedošlo k načtení všech položek výpisu. U bankovních účtů, které nemají aktivovánu funkci Bankovní API je tato kontrola zbytečná, proto jsme přidali tento parametr s hodnotou Ne.

Parametr doporučujeme zapnout při importu bankovních účtů, které jsou současně importovány i přes Bankovní API.

Book Contents

Book Index

Ikona informující, že všechny položky bankovního výpisu jsou spárované

Na Bankovní výpis na záložku Základní údaje byla přidána nová ikona pic_1099i. Ikona informuje uživatele, že všechny položky bankovního výpisu jsou spárované, tzn. výpis neobsahuje položku typu N (nespárováno).

Současně byl nad bankovními výpisy nastaven tovární filtr Nespárované položky, kterým je možné vyfiltrovat bankovní výpisy, které obsahují nespárované položky typu N.

Book Contents

Book Index

Metodika pro platby kartou realizované interními doklady

Byla zpracována metodika pro platby kartou realizované interními doklady. Metodika je v manuálu K2 zařazená pod Finance kapitolu Zpracování plateb faktur platebními kartami.

Book Contents

Book Index

Nové parametry funkce HB - bankovní výpis

Došlo k úpravám ve funkci HB - bankovní výpis (HB_Statement.pas), do které byly přidány nové parametry:

ConfirmStatementSave

Potvrzení uložení výpisu. Zruší potvrzovací okno před uložením výpisu. Toto okno se objeví pouze v případě konfliktu čísla výpisu.

FieldK2BankBalance

Pole K2, kam se bude plnit zůstatek na účtu. Jedná se o Ex_pole typu desetinné číslo.

SourceType

Parametr pro zadání typu souboru (mine formulář pro výběr zda zpracovat soubor nebo doklad) Zdroj dat: 0 - soubor, 1 - doklad, 2 - výběr soubor nebo doklad. Nahrazuje SelectSource, který je stále funkční.

Book Contents

Book Index

Konfigurace hromadných plateb

V souvislosti s nárůstem hromadných plateb byly přidány nové možnosti do tlačítka Konfigurace hromadných plateb, které se nachází ve formuláři Zpracování bankovního výpisu funkce HB_Bankovní výpis. Přibyly zejména nové možnosti při importu souboru hromadných plateb:

Book Contents

Book Index

Manažerské přehledy

Book Contents

Book Index

Možnosti dynamického filtru z prvků

V dynamickém filtru nyní můžeme zobrazit názvy možností z prvků těchto možností. To lze pomocí zatrhávacího pole Přebírat název možnosti s výsledných prvků (dynamicky). Pokud je toto pole zatrženo, název se generuje z prvků možnosti. V případě intervalu se zobrazí první a poslední prvek.

Book Contents

Book Index

Zdroj dat pro jednoduchý graf

U jednoduchých grafů je nyní možné nastavit také zdroj dat včetně filtru v rámci tohoto zdroje dat. Nad konkrétním datovým modulem si tak lze vytvořit a zobrazit jednoduchý graf ze zcela jiného datového modulu s jiným zdrojem dat.

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka podle sloupců tabulky

Do kontingenční tabulky nad daty IS K2 jsme přidali možnost pro vytvoření kontingenční tabulky podle sloupců tabulky. Pomocí této funkce, se vytvoří kontingenční tabulka, kde budou automaticky ve vyhodnocení použita všechna pole, která jsou zároveň zařazena jako sloupce v dané knize. Zároveň je zachováno také pořadí sloupců.

Book Contents

Book Index

Export kontingenční tabulky do dashboardu

Do kontingenční tabulky jsme nově zařadili možnost pro export do dashboardu. Pomocí této funkce je možné jednoduchým způsobem vytvořit přímo z kontingenční tabulky dashboard s příslušnými prvky. Funkce dokáže vytvořit pro tento dashboard také dlaždici a zařadit ji do již existujícího dashboardu.

Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

Aktualizace ostatního závazku / pohledávky při opakovaném potvrzení dokladu DPH

Při opakovaném potvrzení dokladu DPH se aktualizuje stávající ostatní závazek / pohledávka, vytvořený k dokladu DPH (dosud se při potvrzení dokladu DPH vytvářel vždy nový závazek / pohledávka).

Book Contents

Book Index

Souvztažnosti - nový parametr pro Párovací symbol na platebních dokladech

Do Souvztažností pro zaúčtování bankovních výpisů, pokladních a interních dokladů jsme pro Párovací symbol přidali parametr "Rok a měsíc placeného dokladu" - do párovacího symbolu se uloží rok/měsíc dle Data úč. případu dokladu, který je na položce platebního dokladu v poli Placený doklad.

Book Contents

Book Index

Pohyby majetku v knize Nezaúčtováno

V knize Nezaúčtováno se nově zobrazují také nezaúčtované Pohyby majetku.

Book Contents

Book Index

Intrastat

Book Contents

Book Index

Pole Intrastat mimo EU na kartě Odběratelé/Dodavatelé

Na kartu Odběratelé / Dodavatelé byl přidán nový příznak Intrastat mimo EU. Pokud bude mít karta Dodavatelé/Odběratelé zatržen tento příznak, pak se doklad faktury vydané (přijaté) dostane do Intrastatu (pokud jsou splněny další náležitosti dokladu) i když daný stát v adrese nebude mít zatržen příznak Intrastat v číselníku Státy. Pole bylo přidáno v souvislosti s Brexitem. Pole tedy řeší nový stav, kdy se obchod s jednou zemí vykazuje i nevykazuje do Intrastatu zároveň.

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Prodloužení účetních odpisů hmotného majetku po technickém zhodnocení

Do vstupního formuláře funkce Technické zhodnocení jsme přidali pole Po TZ účetně odpisovat (x) let. Do tohoto pole lze zadat počet let, po které se má odpisovat po technickém zhodnocení, týká se pouze procentuálních odpisových plánů.

Book Contents

Book Index

Nová funkce Zařazení karty majetku

Vytvořili jsme novou funkci Zařazení karty majetku. Funkci lze spustit nad kartou majetku, která je evidována v knize se zapnutou volbou Evidence pořizovaného majetku (v této knize se evidují karty majetku před zařazením do užívání).

Po spuštění funkce vybereme knihu majetku, ve které má být nová karta vytvořena.

Book Contents

Book Index

Otevření přiřazených dokladů na kartě majetku

Na kartě Majetku jsme do ribbonu přidali akci Přiřazený doklad. Po spuštění akce (nebo po stisknutí kláves Ctrl+Enter) se otevře doklad, který se zobrazuje na záložce Přiřazené doklady.

Book Contents

Book Index

Vytvoření karty majetku z výdejky – doplnění sériového čísla

Do skriptu Vytvoření karty majetku (CreateAsset.pas) jsme přidali parametr SerialNumber – Sériové číslo. Pokud je parametr nastaven na „Ano“, při vytvoření karty majetku z výdejky se do pole Evidenční číslo na kartě majetku vloží sériové číslo položky:

Book Contents

Book Index

Inventury majetku na mobilním terminálu

Vytvořili jsme novou funkci Inventury majetku na mobilním terminálu, která slouží k zadávání inventurních stavů do soupisových listů při provádění inventury majetku.

Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

HZUPN - aktualizovat neukončené

Do skriptu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (MZD_HZUPN) bylo na formulář pro aktualizaci záznamu (CTRL+F6) přidáno Zatržítko Aktualizovat neukončené.

Toto zatržítko umožní položku vygenerovat i v měsíci, kde ještě datum ukončení není zadáno. Informace o ukončení pracovní neschopnosti na vygenerované položce - záložka Další údaje je poté nutné doplnit ručně. Zatržítko je možné použít např. v situaci, kdy je konec pracovní neschopnosti počátkem následujícího měsíce a ve Mzdových údajích se zpracovává měsíc, ve kterém pracovní neschopnost ještě nekončí, ale pokračuje do měsíce příštího. Datum ukončení pracovní neschopnosti je však již známo.

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zaměstnání - úpravy

Byly provedeny následující úpravy v sestavě Potvrzení o zaměstnání (MZD_SEZZ.AM) týkající se srážek ze mzdy.

Book Contents

Book Index

Organizační struktura - nový parametr v sestavách

Do sestav nad Organizační strukturou byl přidán parametr RecordNo - pořadí organizační jednotky k tisku struktury. Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

Úprava se týká sestav:

Book Contents

Book Index

Příloha k žádosti dávku - neplacené volno

Byl upraven skript Příloha k žádosti o dávku (MZD_NEM.PAS).

Při aktualizaci se do přílohy na záložku Další údaje do části Další sdělení načtou údaje, kdy bylo čerpáno neplacené volno. Načtou se pouze celé dny čerpání, tedy ty, které se načítají do vyloučených dní.

Book Contents

Book Index

Průběh výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou - nová sestava

Byla vytvořena nová sestava Průběh výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou (MZD_PresumedLeaveCalc.AM).

Sestava zobrazuje postup výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou, který v K2 probíhá v těchto situacích:

- Předvýpočtem na počátku roku nebo na počátku pracovního vztahu

- Přepočet nároku na dovolenou při zadávání data ukončení pracovního vztahu

- Tlačítkem Při změně kalendáře na straně P v knize Mzdové údaje

Book Contents

Book Index

Kontrola na datum konce zkušební doby

Byla upravena automatická kontrola na datum konce zkušební doby. Zkušební doba se nově posouvá o pracovní dny. Tedy se prodlouží tak, aby zaměstnanec odpracoval stejný počet směn, které zameškal. Původně docházelo k posunu o dny kalendářní. Nepřítomnost přes státní svátek se nebere v potaz.

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zaměstnání - nový parametr

Do sestavy Potvrzení o zaměstnání (MZD_SEZZ.AM) byl přidán parametr WorkTypeFromOrgJob - druh práce z pracovního místa - implicitně nastaven na hodnotu Ne.

Při nastavení na hodnotu ANO se tiskne na sestavu Druh práce z pole Pracovní místo.

Book Contents

Book Index

Prohlášení poplatníka, Žádost o RZD - nový parametr

Do sestav Prohlášení poplatníka (PERS_TaxpayerStatement.AM) a Žádost o roční zúčtování daně (PERS_TaxRequest.AM) byl přidán parametr Sorting s implicitní hodnotou JM (JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla).

Book Contents

Book Index

Úprava chování tlačítka Výpočet nároku

Byla upravena funkčnost tlačítka Výpočet nároku na straně P (Před výpočtem) v knize Mzdové údaje.

Tlačítko Výpočet nároku dovolené se používá pro přepočet nároku na dovolenou, pokud kontrolní výpočet hlásí nesoulad mezi zadaným a vypočteným nárokem na dovolenou. Pak tlačítko Výpočet nároku dovolené nastaví na stranu Před výpočtem korektní hodnoty.

Tlačítko Výpočet nároku dovolené počítá dovolenou na základě skutečně odpracovaných hodin a náhradních dob.

Pokud bylo tlačítko použito v měsíci, kdy nebyl proveden kontrolní výpočet, pak nebyla období do aktuálního období včetně brána v potaz. Podmínkou funkčnosti byl tedy provedený kontrolní výpočet. Funkčnost tlačítka byla pro tuto situaci upravena:

Výpočet nároku na dovolenou pomocí tlačítka Výpočet nároku probíhá do aktuálního období ze skutečně vypočtených hodnot a období budoucí (a také aktuální období, pokud není spuštěn kontrolní výpočet) se bere jako plně odpracované (zde se tedy jedná o předpoklad). Tlačítko je tedy nyní možné využít i v situaci, kdy v aktuálním období ještě není proveden kontrolní výpočet.

Book Contents

Book Index

Web a e-shop

Book Contents

Book Index

Alza dropshipment

Alza dropshipment je forma obchodní spolupráce mezi internetovým obchodem Alza a zákazníkem K2, kde uživatel K2 je považován za poskytovatele zboží, tedy má sklad, a internetový obchod Alza sklad nemá, ale prodává zboží, které se nachází na skladě dodavatele. V případě, kdy chce uživatel K2 využívat prodej na internetu přes společnost Alza, je potřeba mít vlastní licenci K2 API, díky které si může ale zřídit i e-shop vlastní a mít dvě možnosti prodeje přes internet. Díky K2 API a přímém spojení se systémem Alza dochází k úplné automatizaci všech procesů prodeje.

Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

Rozšíření souborových modulů

Do formuláře Rozšířené pole v Rozšíření souborových modulů byly přidány pole:

Book Contents

Book Index

Rozšíření rychlého filtru v plánovaných úlohách

V konfiguraci plánovaných úloh byl rozšířen rychlý filtr o následující možnosti zobrazení:

Původní filtry Povoleno a Zakázáno byly zachovány.

Book Contents

Book Index

Webová K2

Book Contents

Book Index

Zavedené funkce pro Webovou K2

Webová K2 má možnost přepínání vlastních firem, které jsou nastavené v IS K2 ve správě vlastních firem. Mezi jednotlivými firmami se lze přepínat v navigačním panelu, který nabízí možnost výběru vlastní firmy, či úplné odhlášení.

V případě reinstalace či jiné chtěné odstávky webové K2 má správce možnost ručně nastavit stránku, že na webu probíhá údržba.

V kontextovém menu je možnost funkce export do excelu.

Každé zobrazené telefonní číslo má přes pravé tlačítko v kontextovém menu funkci uskutečnit hovor.

Book Contents

Book Index

Novinky K2 gaia.02

Book Contents

Book Index

Základní číselníky a podpůrné moduly

Book Contents

Book Index

ARES - doplnění bankovních účtů

Při importu bankovních účtů funkcí ARES se nedoplňuje pole měna bankovního účtu, protože Ares tuto informaci neposkytuje.

V této souvislosti jsme provedli změnu na bankovních účtech Dodavatele/Odběratele. Pole Měna bankovního účtu je nově pole nepovinné.

Book Contents

Book Index

Marketing

Book Contents

Book Index

Synchronizace emailů do aktivit v K2

Automatické stahování emailů do aktivit v K2 je nástroj, pomocí kterého dojde k odeslání celého emailu do K2. Na jeho základě dojde k vytvoření aktivity s obsahem emailu a propojení aktivity na kontaktní osoby nebo partnery dle odesilatele nebo příjemců emailu. Aktivita je vytvořená bez zásahu uživatele na základě nastavené plánované úlohy pro Synchronizaci emailů.

Nástroj se dá využít zejména v zákaznické podpoře, kde dochází k evidenci veškeré komunikace se zákazníkem nebo jako podpora pro obchodníky a marketing, při sledování a vyhodnocování příležitostí apod.

Tato funkce je dostupná pouze pro použití s poštovním serverem MS Exchange.

Nastavení nástroje je popsáno v dokumentaci pod modulem Marketing/Synchronizace emailů do aktivit v K2.

Book Contents

Book Index

Kontaktní centrum

Modul Kontaktní centrum umožňuje zobrazit informace o příchozím hovoru přímo v K2. Základem pro fungování Kontaktního centra je propojení K2 s telefonní ústřednou. Díky tomu dokáže K2 zobrazovat uživatelům informace, o jejich hovorech. Důležité je, že K2 na základě telefonního čísla identifikuje osobu nebo zákazníka. Díky tomu je uživatel K2 informován o volajícím ještě dřív, než hovor zvedne.

Tento modul také umí uložit automaticky všechny hovory, které probíhají přes ústřednu do K2. Tím je možné získat přehled o hovorech všech Vašich zákazníků. Uživatelům, kteří jsou připojeni ke kontaktnímu centru, zobrazuje informace o probíhajících hovorech prostřednictvím otevřeného formuláře aktivity. Jednoduše tak mohou přímo z probíhajícího hovoru vytvořit zápis do CRM.

Slouží také k vyhodnocování přijatých, zmeškaných a odchozích hovorů, které se provádí nad knihou Historie volání.

Můžeme pomocí něj volat z K2, tzn. vytáčet číslo kontaktní osoby přímo z formuláře v K2.

Kontaktní centrum je určeno pro firmy, které mají zákaznickou podporu a chtějí řešit její kvalitu.

Book Contents

Book Index

Nákup/Prodej

Book Contents

Book Index

Změna EKOKOM

Do hromadných akcí do ribbonu na kartě zboží byla přidána nová akce Změna EKOKOM. Pro hvězdičkou označené zboží nebo pro zboží v kontejneru umožní hromadné vkládání nebo naopak odebírání obalů pro vybranou skupinu zboží. Bližší popis viz manuál pro verze K2 luna.06 a K2 gaia.02.

Book Contents

Book Index

Ceníky - nové pole "Pouze pro násobek množství" (verze K2 luna.06 a K2 gaia.02)

Následující text se týká jen tzv. nové cenotvorby a jen verzí K2 luna.06 a K2 gaia.02.

V definici i v položce ceníku bylo přidáno nové pole Pouze pro násobek množství. Pokud je zatrženo a je zadáno pole Množství, pak se zde definovaná cena aplikuje pouze při přesném (celočíselném) násobku zadaného množství v položce prodeje.

Logika zjišťování ceny se nemění, tzn. veškeré vyhovující ceny pro zboží z ceníku jsou seřazeny podle priority a od nejnižší a kontroluje se, zda cena splňuje podmínky na množství. Nová volba tedy nemá automaticky přednost (to znamená, že se může dosadit i cena z jiného ceníku, pokud je nižší).

Toto pole je určeno pro případy, kdy umožníme zákazníkovi dát nižší cenu, pokud koupí množství zboží, které není potřeba nijak rozbalovat.

Příklad: Zboží má v definici ceníku zadané množství 15, je zatrženo pole Pouze pro násobek množství. Sleva 10% z ceny zadané v ceníku X1.

Pokud uživatel koupí zboží v množství 15 (a jeho násobků např. 30, 45...), pak se bude aplikovat cena se slevou 10%. Při jiném množství nakupovaného zboží (např. množství 1 až 14, 16 až 29, 31...) se bude aplikovat cena z ceníku X1.

Book Contents

Book Index

Zatržítko Vytvářet upomínky

Do univerzálních formulářů na fakturách přijatých a vydaných, zálohách poskytnutých a přijatých, ostatních pohledávkách a ostatních závazcích, přibylo do záložky Platby zatržítko Vytvářet upomínky.

Stejné zatržítko přibylo i na kartě Dod./Odb. do záložky Prodej/Platební podmínky a Nákup/Platební podmínky.

Při vytváření dokladů se bude zatržítko nastavovat dle karty Dod./Odb.

Při vytváření nového zákazníka se bude zatržítko nastavovat dle nastavení ve Správě vlastních firem v záložce Nastavení financí.

Do již existujících dokladů i zákazníků se zatržítko nastaví při inicializaci verze.

Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Pokrytí zboží podle vlastních firem

Upravili jsme zobrazování záznamů z vlastních firem ve funkci Pokrytí zboží. Záznamy z firem, které si uživatel aktuálně nezobrazuje, se do pokrytí nenačítají. Dále přibyla možnost definovat výčet vlastních firem pro pokrytí v Nastavení pokrytí. Uživatel si tak může v K2 zobrazovat pouze data své aktuální vlastní firmy, ale v pokrytí sledovat data i z dalších firem.

Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

Inverzní kusovník

V knize Zboží, pouze v univerzálních formulářích, je dostupná nová funkce Inverzní kusovník. Tento zobrazí seznam variant technologických postupů výrobků, do nichž vstupuje aktuálně označená karta zboží. Lze zobrazit také celé stromy až po finální výrobek.

Podrobný popis naleznete v dokumentaci v části Základní číselníky a podpůrné moduly / Zboží / Funkce nad databází zboží / Inverzní kusovník.

Book Contents

Book Index

Plánování operací - úpravy

V oblasti plánování výroby jsme provedli několik úprav pro optimalizaci zaplánování operací.

Karta operace: nová volba Přípravný čas nevyžaduje vstup

Přípravný čas nevyžaduje vstup

Volba určuje, jak se přistupuje k zaplánování operace má-li tato definovaný přípravný čas.Vstupem se zde rozumí výrobek dokončený předchozí operací.

Vypnuto: Operace navazuje na předchozí operaci svým přípravným časem. To znamená, operace jako celek může začít až tehdy, kdy je zcela dokončena předchozí operace.

Zapnuto: Operace navazuje na předchozí operaci svým výrobním časem. Přípravná část operace tak běží paralelně s předchozí operací.

Operace TP / Operace průvodky:

Hodnotu pole Posun lze zadávat jako desetinné číslo a dále jsme přidali novou volbu Posun po výrobní dávce

Posun po výrobní dávce

V případě, že při plánování operací má probíhat posun mezi průvodkou polotovaru (jeho poslední operací) a průvodkou nadřízeného výrobku, přičemž průvodky polotovarů jsou rozděleny na výrobní dávky a tento posun se má uskutečnit po vyrobení první dávky polotovarů (tj. po první průvodce), pak nemusí uživatel zadávat hodnotu posunu pomocí množství do pole Posun, ale může aktivovat tuto volbu.Množství posunu se na průvodce vypočte automaticky a bude odpovídat vyráběnému množství v hlavičce průvodky.

Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Zápočet (OffsetN.pas) - jazyk tisku

Provedli jsme úpravu ve funkci Zápočet (OffsetN.pas), aby tisk respektoval jazyk nastavený v kartě zákazníka.

V souvislosti s touto úpravou byl zrušen z funkce parametr Language, který byl zaveden novinkou od verze 140.07 a 2020.03. Parametr znemožňuje tisk zápočtu podle jazyka nastaveného na zákazníkovi.

Book Contents

Book Index

Vytváření upomínek

Funkce na Vytváření upomínek byla upravená o novou podmínku. Nově se budou upomínat jen doklady, které mají zatržítko Vytvářet upomínky.

V této souvislosti bylo přidáno zatržítko Vytvářet upomínky na doklady nákupu a prodeje, které bude na již existujících dokladech nastaveno při inicializaci verze.

Book Contents

Book Index

Řízení financí - zobrazení dokladů od aktuálního data

Do Konfigurace řízení financí byla přidána nová volba Zobrazit doklady od následujících x dnů. Pokud je v poli nastaveno např. -10, v Řízení financí se zobrazí doklady splatné 10 dnů před aktuálním datem.

Book Contents

Book Index

Manažerské přehledy

Book Contents

Book Index

Fiskální rok

Pomocí kontingenční tabulky je nyní možné vyhodnocovat přes tzv. fiskální rok. Do OLAPu jsme z tohoto důvodu, zařadili dva nové parametry.

Parametr Fiskální časová osa slouží pro zapnutí nové fiskální časové osy, která je dostupná v kostkách nákupu a prodeje a také v hlavní knize.

Pomocí parametru První měsíc fiskální časové osy je možné zvolit číslo měsíce, kdy fiskální rok začíná.

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Daňový balíček - změny v odpisování majetku

Byl schválen daňový balíček pro rok 2021, který obsahuje následující úpravy v odpisování majetku:

Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

Hodiny nepřítomnosti první a poslední den

Do kontrolního výpočtu mezd byla přidána kontrola na zadání hodin do polí Hodiny nepřítomnosti první a poslední den u mzdových složek, která tato pole obsahují.

Výpočet nebude umožněn, pokud zde zadaná hodnota bude vyšší, než je délka směny v kalendáři na příslušný den.

Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

Logování K2 do určité velikosti souboru

Přibyl nový parametr LogMaxFileSize, kterým lze zadat maximální velikost logovacího souboru v MB. Očekává se celé číslo.

Book Contents

Book Index

Parametr "preventivní restart" pro AS

Přibyl nový parametr AS3TryToRestartAfter, kterým se nastavuje doba v hodinách, po které se K2_AS pokusí o tzv. "preventivní" restart.

Book Contents

Book Index

Notifikace - Přihlášení do banky (API)

Do notifikací přibyla nová akce Přihlášení do banky (API). Notifikace bude vyvolána, pokud plánovaná úloha Import bankovních výpisů (API) nemá platné přihlašovací údaje (např. uživatel se ještě v K2 nepřihlásil, nebo vypršela platnost tokenu, kterou lze nastavit v Erste developer portal na max. 3 měsíce). Jako obsluha notifikace se zobrazí speciální formulář s tlačítkem pro přechod na login stránku Internetového bankovnictví.

Book Contents

Book Index

Parametr pro omezení paměti AS

Přibyl nový parametr LimitMemoryTo, který slouží k nastavení maximální alokované velikosti paměti aplikací. Velikost paměti se udává v MB.

Book Contents

Book Index

Výmaz mandanta DEMO a INIT

Ve správě mandantů je nová funkce na výmaz mandanta DEMO a INIT. Jednoduše odstraní DEMO a INIT z nainstalované K2.

Book Contents

Book Index

Správa vlastních firem - Nastavení financí

Do správy vlastních firem přibyla nová záložka Nastavení financí, která obsahuje nastavení pro kartu Dod./Odb. V této záložce je možné zvolit, jestli se má do karty nového Dod./Odb. automaticky nastavit zatržítko

Pro zachování současné funkčnosti budou zatržítka nastavena při inicializaci verze. Stejně tak budou při inicializaci verze nastavená zatržítka na všech dokladech nákupu a prodeje a na všech kartách Dod./Odb.

Book Contents

Book Index

Novinky K2 gaia.01

Book Contents

Book Index

Základní funkce

Book Contents

Book Index

Porovnávač záznamů

V programu K2 jsme vytvořili nový obecný nástroj Porovnávač záznamů. Funkce umožňuje vybrat dva či více záznamů v libovolné tabulce a porovnat hodnoty požadovaných polí záznamů, a to včetně položkových modulů. Základem je vytvoření definice pro porovnání.

Příkladem pro využití může být:

Podrobný popis nastavení na příkladu porovnání výrobních kalkulací najdete v dokumentaci k verzi.

Book Contents

Book Index

Základní číselníky a podpůrné moduly

Book Contents

Book Index

Zboží - změna pole Značka (pro eshop)

Došlo ke změnám v souvislosti s polem Značka na Zboží. Původní textové pole Vyr bylo přejmenováno na TradeMark_old. Pole již není na formuláři a v budoucích verzích bude zrušeno. Místo něho vzniklo nové pole BrandRID s číselnou vazbou do nového číselníku TD_WebBrand.

Původní číselník TD_Producer a tabulka Producer byla ponechána pro možnost konverze a v budoucích verzích budou zrušena.

Byl vytvořen standardní konverzní skript ArticleBrandInit.PAS, který provádí konverzi z původního pole do nového. Skript se nepouští automaticky, ale je nutné ho spustit ručně. Parametrem skriptu se nastavuje, zda se mají zkonvertovat pouze značky z původního číselníku nebo všechny unikátní hodnoty původního pole Značka.

Book Contents

Book Index

Konfigurace analyticých os - možnost nastavit výchozí zobrazení

Do konfigurace analytický os byla ke každému číselníku doplněna možnost zvolit jeho výchozí zobrazení (strom/tabulka).

Pokud uživatel poprvé otevře daný číselník, použije se zobrazení podle tohoto nastavení. Uživatel má ale stále možnost se přepnout na druhé zobrazení a tato volba se mu zapamatuje.

Book Contents

Book Index

Zboží - další pole rozdělená na vlastní firmy

Ve verzi Gai došlo k rozdělení dalších polí z modulu Zboží na vlastní firmy. Nově jsou rozdělena tato pole:

Book Contents

Book Index

Údržba

Book Contents

Book Index

Nový modul pro Servis a Údržbu

Moduly Údržby: Servisovaná zařízení, Požadavky na servis a Plánované servisní úkony byly vytvořeny primárně pro podniky, které potřebují efektivně a přehledně řídit servisní služby i po prodeji svých produktů. Cílem bylo vytvořit takové prostředí, ve kterém jednoduše a přehledně zaevidujete veškerá svá servisovaná zařízení a následně můžete plánovat a řídit servisní úkony.

Modul lze využít i pro údržbu vlastních strojů, vozidel a majetku. Jednotlivá servisovaná zařízení lze vytvářet rovnou z jiných modulů: Zboží, Zdroje, Majetek, Dodavatelé/Odběrtelé.

Mezi Servisovaná zařízení lze zařadit prodávané zboží u kterého je třeba evidovat, kontrolovat a plánovat servisní zásahy. K danému zařízení lze přiřadit konkrétní servisní smlouvu nebo aktivity, které souvisí s údržbou/servisem daného zařízení.

Díky webové K2 je s tímto nástrojem velmi jednoduché si i v terénu zjistit potřebné informace o zařízení, včetně historie provedených úkonů, měněných dílů nebo i náhled na konkrétní smlouvy. V podstatě okamžitě, po provedení, nebo během servisní akce, je Váš technik schopen zaznamenat servisní úkony rovnou do Vaší K2.

Book Contents

Book Index

Nákup/Prodej

Book Contents

Book Index

Zobrazování nadřízených komentářů na dokladech nákupu a prodeje

Došlo k úpravě v názvu i fungování parametru uživatele Zobrazovat nadřízené poznámky. Nový název parametru je Zobrazovat nadřízené poznámky / komentáře. Zároveň došlo k rozšíření funkčnosti právě o zobrazení nadřízených komentářů. Pokud je parametr nastaven, pak se v zakázkách / objednávkách vydaných zobrazí i komentáře z odběratele / dodavatele. V podřízených dokladech se pak zobrazí kromě komentářů z odběratele / dodavatele pak i komentáře z nadřízeného dokladu (zakázka resp. objednávka vydaná). Komentáře z odběratele / dodavatele i komentáře z nadřízeného dokladu se zobrazí v samostatných záložkách a týká se jen univerzálních formulářů.

Book Contents

Book Index

Seznam nevyčerpaných záloh k datu (ADV_LIST02.AM) - nový parametr AllBook pro zobrazení dokladů ze všech knih

Do sestavy Seznam nevyčerpaných záloh k datu (ADV_LIST02.AM) jsme přidali nový parametr AllBook. Parametr je implicitně nastaven na Ne. Pokud bude mít nastavenou hodnotu ANO, dojde k zobrazení vyhovujících dokladů ze všech knih záloh.

Book Contents

Book Index

Přepočet ceníků pro plánovač úloh

Do funkce Přepočet ceníků určené pro plánovač úloh bylo přidáno pole Vlastní firma, které umožní specifikovat vlastní firmu, pro kterou se má přepočet spustit. Pokud není zadáno, přepočtou se ceníky všech vlastních firem, na které se má uživatel, který Plánovač úloh spouští, práva.

Book Contents

Book Index

Zakázka - datum Potvrzeno na a Expedice

V návaznosti na již existující pole Datum potvrzení na a Datum expedice v položkách prodeje jsme pole shodného názvu a významu přidali také na hlavičku dokladu zakázky. Pole jsou uživatelsky dostupná pouze v univerzálních formulářích.

Book Contents

Book Index

Objednávka - Datum objednání a 1. potvrzení dodání

Nově bylo přidáno na hlavičku dokladu Objednávek Datum objednání, stejné pole je k dispozici i na položkách nákupu. Dále jsme přidali 1. datum potvrzení dodání, které je k dispozici na položce dokladu. Pole jsou uživatelsky dostupná pouze v univerzálních formulářích.

Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

Nastavení dispečera a plánovače

Vytvořili jsme samostatnou funkci pro nastavení možností modulu Dispečer a Plánovač. Funkce je zařazena ve stromovém menu v části Výroba / Řízení výroby a formulář obsahuje veškerá nastavení, která jsou pak samostatně nastavitelná v Možnostech dispečera a Možnostech plánovače. Výhodou je, že chování pro tvorbu výrobních stromů a plánování lze nastavit a měnit, aniž by uživatel musel příslušné moduly nejdříve spustit.

Book Contents

Book Index

Nový modul Kalkulací

Vytvořili jsme samostatný modul Kalkulací. Modul umožňuje vytvářet kalkulace nejen pro výrobky, pro něž již existuje technologický postup či průvodka, ale v obecné rovině již na úrovni nabídky či zakázky pro jakýkoliv budoucí produkt či službu. Každou kalkulaci je možno uložit jako samostatný záznam a následně jej porovnávat s dalšími variantami kalkulací.

Book Contents

Book Index

Zvětšení zkratky varianty TP

Nově lze zadat zkratku varianty technologického postupu až na 30 znaků. Doposud to bylo pouze 12 znaků.

Book Contents

Book Index

Přílohy k operaci TP a průvodek

K záznamům operací technologických postupů a průvodek lze připojit přílohy - tj. stejně jako běžně k hlavičkovým záznamům.

Příloha přiřazená k operaci TP se však do operace průvodky při vzniku průvodky nepřenáší.

Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Etapy/činnosti - potvrzení, odpotvrzení

Na záložce Etapy/činnosti u Projektu je nyní možné provést potvrzení/odpotvrzení etap/činností pomocí klávesových zkratek.

- Potvrzení Etapy/činnosti ALT+F2 - potvrzení se provede včetně všech přiřazených zdrojů a včetně všech podřízených etap/činností a jejich přiřazených zdrojů
- Odpotvrzení Etapy/činnosti CTRL+F2 - odpotvrzení se provede pro danou etapu/činnost a její hlavní přiřazený zdroj.

Potvrzení a odpotvrzení položek se děje dle pozice lokátoru v položkách. Potvrzení/odpotvrzení projektu zůstává na tytéž klávesové zkratky. Pokud jsou potvrzeny všechny položky, dojde na klávesovou zkratku Alt+F2 k potvrzení projektu.

Potvrzení/odpotvrzení etap/činností je možné pomocí klávesových zkratek také v položkové knize Etapy/plánované činnosti.

Book Contents

Book Index

Projekty - číslování etap/činností

Do nastavení Knih projektů bylo přidáno zatržítko Automatické číslování etap/činností. Pokud je zatrženo, pak se při vkládání nových etap/činností do projektu tyto etapy/činnosti automaticky číslují. Číslo se ukládá do pole Kód na etapě/činnosti.

Zároveň byla do ribonu na záložku Funkce přidána funkce Automaticky očíslovat etapy/činnosti, která umožní ve změně projektu provést očíslování etap/činností.

Funkci lze spustit nad všemi položkami nebo pouze nad položkami označenými hvězdičkou. Pokud je například žádoucí přečíslovat pouze činnosti v rámci jedné etapy, protože došlo k výmazu některých činností, pak je vhodné označit všechny činnosti zařazené pod tuto etapu (etapu tedy neoznačit) a funkci spustit.

Funkce uloží přidělné číslo do pole Kód na etapě/činnosti.

Book Contents

Book Index

Projekty - sestavy - nový parametr

Do sestav Projekt - Vyhodnocení (PROJ_DOC02.AM) a Průběh plnění projektu (PROJ_DOC04.AM) byl přidán parametr ShowTimeSheets - zobrazit výkazy práce.

Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE. Při nastavení na hodnotu ANO se zobrazí v sestavách zdroje z výkazů práce.

Book Contents

Book Index

Projekty - potvrzení/odpotvrzení dle navazování

Byla přidána kontrola na potvrzení/odpotvrzení etapy/činnosti.

Není možné potvrdit etapu/činnost projektu, pokud není potvrzena předchozí etapa/činnost dle navazování.

Není možné odpotvrdit etapu/činnost projektu pokud, pokud není odpotvrzena následující etapa/činnost dle navazování.

Book Contents

Book Index

Rozdělení číselníků

Ve správě vlastních firem je nyní nově možné nastavit rozdělení pro tyto číselníky:

Book Contents

Book Index

Změna zdroje na výkazu práce

Při změně zdroje na výkazu práce se nově mění také jednotka zdroje na výkazu práce, pokud je jiná, než byla u původního zdroje.

Pokud se vykazuje ve stejném typu jednotky (časová, množstevní, nákladová) jako je plán (než má přiřazený zdroj = fronta práce), ale vykazuje se tedy jiný zdroj, pak se započte vykazovaný počet jednotek jen pokud je nalezen poměr mezi nimi (nastavení se provádí v Knihy Projektů - Poměry jednotek).

Pokud se vykazuje v jiném typu jednotky než je plán, tak se nezapočte vykazovaný počet jednotek, započtou se pouze náklady a výnosy.

Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Bankovní API

Bankovní API se využívá pro automatické stahování pohybů na bankovním účtu do K2 bez nutnosti uživatelského zásahu. Výsledkem je urychlení získání informací o došlé platbě na účet, čímž dojde ke zrychlení procesu vyřízení objednávky zákazníka. To je důležité především u zpracovávání objednávek z e-shopu.

Umožňuje zjistit skutečný aktuální zůstatek na bankovním účtu bez nutnosti otevírat internetové bankovnictví.

Podporované banky:

V souvislosti se zapracováním Bankovního API přibyla v knihách bankovních účtů ve Výchozím nastavení položka Bankovní API, kde je potřeba provést nastavení propojení na API banky. Nastavení je dostupné pouze při speciálním právu Bankovní účty/ Konfigurace bankovního API. Formulář pro nastavení se liší podle zvolené banky. Podrobná metodika pro nastavení Bankovního API pro českou spořitelnu je zpracována v dokumentaci Finance/Banka/Bankovní API.

V knize Bankovních výpisů v ribbonu na záložce Funkce jsou 2 funkce:

Logika tvorby výpisů – pro každý den je založen (resp. dohledán nepotvrzený) bankovní výpis. Do tohoto výpisu se dohrávají pohyby za daný den. Po doběhnutí akce se pouští funkce pro automatické párování položek. Pokud se funkce pustí ve změně, dohraje vždy položky do aktuálního měněného výpisu a nechá výpis neuložen.

Obě funkce jsou dostupné pouze ve stavu kniha a to za předpokladu, že pro aktuální knihu je nastaveno propojení na bankovní API. Pokud nastaveno není, funkce se skryjí.

Book Contents

Book Index

Nová pole na dokladech

Na Bankovní výpis, Bankovní příkaz, Pokladní doklad, Interní doklad a Upomíku byla přidána systémová pole CreatedOn a CreatedById, informující o datu a uživateli, který doklad vytvořil. Původní pole DateOfIssue bylo přejmenováno na IssueDate, IssuedBy na IssuedById.

Zároveň byla odstraněna pole BookOld a NumOld z hlaviček i položek Bankovních výpisů, Bankovních příkazů. Pokladních dokladů a interních dokladů.

Book Contents

Book Index

Řízení financí - výpočet data Splatno u objednávek a zakázek

Do knihy Řízení financí jsme udělali úpravu pro zobrazení datumu Splatno pro položky objednávek a zakázek bez faktury. Pokud existuje potvrzená příjemka/výdejka, splatnost se bude odvíjet od data potvrzení skladového dokladu.

Datum Splatno, pod kterým jsou doklady v knize Řízení financí setříděny, se u Zakázek vypočte následujícím způsobem:

U Objednávek vydaných se datum Splatno vypočte následujícím způsobem:

Book Contents

Book Index

Platební doklady - přepínání knihy do jiné vlastní firmy během vytváření dokladu

Do pokladních dokladů, bankovních příkazů, bankovních výpisů a interních dokladů byla přidána kontrola na vlastní firmu při přepnutí knihy pomocí Alt+F10 v režimu Nový. Při přepnutí se zobrazí hlášení, že doklad patří do jiné vlastní firmy a doklad nejde do zvolené knihy z jiné vlastní firmy uložit. Po uložení (F2) se doklad uloží do původní knihy.

Důvodem je zamezení nežádoucím nekonzistencím v datech.

Book Contents

Book Index

Validace pole Zkratka na knihách s EET

Do knih pokladen a interních dokladů se zatržítkem EET povoleno byla přidána kontrola na Zkratku knihy, zda neobsahuje unicode znaky. Jedná se o omezení ze strany komunikačního protokolu pro EET (Kódování datových položek).

Book Contents

Book Index

Manažerské přehledy

Book Contents

Book Index

Osy Zboží a Zákazník bez úrovně setřídění

Do OLAPu jsme doplnili nový parametr Dimenze Zboží a Zákazník bez úrovně setřídění. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, zruší se seskupení zboží a zákazníků na těchto osách do skupin dle nastavení parametrů PocetVeZbozi a PocetVZakaznik.

Book Contents

Book Index

Uživatelský název pro osy Kód 1 a Kód 2

Vytvořili jsme nové parametry Kód1 uživatelský název a Kód2 uživatelský název. Pomocí těchto parametrů je možné nadefinovat uživatelský název osám Kód 1 a Kód 2.

Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

Zrušení načítání poznámek CF a PO do Kontrolního hlášení

Do Kontrolního hlášení se již nenačítají poznámky typu "CF" a "PO".

Při reinstalaci na verzi K2 gaia se na dokladech, které mohou vstupovat do Kontrolního hlášení, obsah poznámky "CF" vloží do pole Externí číslo (pokud je pole na dokladu prázdné) a datum z poznámky "PO" se vloží do pole Datum KH (pokud je datum na dokladu nulové).

Book Contents

Book Index

Účetní rozvrh - nové pole Nahrazující účet

Do Účetního rozvrhu jsme přidali pole Nahrazující účet. V rámci inicializace verze se toto pole naplní účtem z poznámky "NU" - Nahrazující účet. Poznámka "NU" se již nebere v úvahu.

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Nový modul Majetek

Ve verzi K2 gaia vznikl nový modul Majetek.

Karty majetku ze starého modulu lze převést pomocí funkce Konverze majetku.

Book Contents

Book Index

Změny v Knihách majetku

Číslování karet majetku bez Období - pokud je zapnuto, karty majetku se číslují bez ohledu na období. Pokud je vypnuto, karty majetku se číslují v rámci nastaveného Období.

Evidence pořizovaného majetku - zapne se v případě, že se v knize eviduje pořizovaný majetek před zařazením do užívání. Pokud je v knize volba vypnuta, majetek se eviduje od zařazení do užívání až do vyřazení.

U typů plánů, u kterých účtujeme odpisy, zatrhneme pole Účtovat odpisy plánu. A dále u typů plánů, u kterých účtujeme ostatní pohyby plánu (např. zařazení, technické zhodnocení, částečné vyřazení, ...) zatrhneme pole Účtovat ostatní pohyby plánu.

Pole Účtovat změnu analytické osy zapneme pro analytické osy (středisko, kód zakázky, ...), o kterých v majetku účtujeme.

Do Knih majetku jsme přidali nastavení pro inventarizaci majetku.

Byla zrušena funkce Volba typů plánů. Typy plánů se nastavují v Knihách majetku.

Book Contents

Book Index

Změny v číselníku Odpisové plány

Záznamy v číselníku se nepotvrzují, lze je zneplatnit.

Book Contents

Book Index

Změny v číselníku Předvolba odpisování

Předvolby odpisování nejsou označeny jako systémové. Při reinstalaci se automaticky neaktualizují.

Byl zrušen rok Účetní ani Účetní posunutý, který se používal pro leasingové plány, je nahrazeno rokem kalendářním relativním.

V poli Interval odpisu se nabízí z číselníku intervalu odepisování volba "Měsíční" nebo "Roční".

Záznamy v číselníku se nepotvrzují, lze je zneplatnit.

Book Contents

Book Index

Změny v CZ-CPA číselníku

Byla zrušena pole Odpisová skupina, Datum zařazení, Poznámka a zkratka anglicky a německy.

Lze editovat jazykovou zkratku a název.

Book Contents

Book Index

Nový číselník Umístění majetku

Vytvořili jsme nový číselník Umístění majetku, který nahrazuje stávající číselník.

Lze vytvářet stromovou strukturu číselníku (pomocí pole Nadřízený).

Book Contents

Book Index

Změny na Kartě majetku

K vybraným polím Vstupní cena, Předvolba 1, 2, Inventární číslo, Odpisová skupina, Obor majetku a CZ-CPA byla přidána historie změn. Formulář se zobrazí pomocí kliknutí pravého tlačítka myši na konkrétním poli a dále přes volbu Historie pole.

Na záložku Základní údaje byla přidána nová pole Množství, Jednotka, Jazykový název, Výrobce a Zboží.

Na záložku Položky bylo přidáno tlačítko Historie odpisů, které obsahuje historii všech provedených pohybů majetku evidovaného v IS K2 v původním modulu Majetek.

Na záložku Přiřazené doklady byl přidán nový typ položky Částečné vyřazení.

Book Contents

Book Index

Změny funkcí modulu Majetek

Nad kartou majetku byly přidány nové funkce:

Funkce Odpisování a Rušení odpisů byly přejmenovány na Zpracování odpisů a Zrušení zpracování odpisů.

Funkce Zvýšení ceny byla přejmenována na funkci Technické zhodnocení.

Všechny funkce lze spustit z ribbonu. Změnily se horké klávesy pro spuštění většiny funkcí.

Book Contents

Book Index

Změny hromadných akcí na kartách majetku

Hromadné akce na kartách majetku byly rozšířeny o:

Některé hromadné akce byly přejmenovány:

Book Contents

Book Index

Nová kniha Pohyby majetku

Vytvořili jsme novou knihu Pohyby majetku, která zaznamenává všechny odpisy a další majetkové operace, které byly vytvořeny na kartách majetku. Kniha je určená pro účtování pohybů majetku.

Book Contents

Book Index

Nová funkce Konverze majetku

V souvislosti s novým modulem Majetek byla vytvořena funkce Konverze majetku. Funkce je určená k převedení údajů z původního modulu Starý majetek do modulu Majetek.

Book Contents

Book Index

Přejmenování původního modulu Majetek

Stávající modul "Majetek" byl přejmenován na "Starý majetek".

Book Contents

Book Index

Mzdy

Book Contents

Book Index

ELDP - zasílání emailem

Do sestavy Evidenční list důchodového pojištění (MZD_ELDP09.AM) byla přidána možnost zaslání vyhotovených evidenčních listů emailem. Funkčnost zasílání je obdobná jako v sestavě Výplatní lístek (MZD_VYPL.AM). Do sestavy byly přidány parametry pro zasílání ELDP emailem a také parametr CryptPdfFile pro zaheslování zaslaného evidenčního listu.

Byl přidán taky parametr Sign, který umožňuje na ELDP vytisknout razítko s podpisem vybraného uživatele. Funkčnost parametru je obdobná jako na sestavě Faktura vydaná (VF_DOK01.AM), ale možné hodnoty parametru jsou na ELDP rozšířeny. Parametr může nabývat hodnot:

- @Vyst;;; - implicitní hodnota parametru . Údaj byl nově přidán do položky ELDP. V položkách (evidenčních listech) vytvořených v nižších verzích tedy vyplněn nebude.

Další možné hodnoty parametru:

- @akt - kdo je akt. přihlášen
- @conf - kdo potvrdil
- @exp - kdo exportoval
- přímo Logname - obrázek konkrétního uživatele

Book Contents

Book Index

Mzdy - univerzální formuláře

V modulu Mzdy je nově možné pracovat v univerzálních formulářích.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - předchozí příjmení

Na první stranu knihy Personální údaje bylo přidáno pole Předchozí příjmení. Toto pole bude po reinstalaci inicializováno z poznámek typu DR - Dřívější příjmení, ve kterých byla tato hodnota původně uložena. Zároveň se funkčnost poznámky ruší. Do pole Předchozí příjmení se inicializací verze dosadí všechna příjmení z poznámek typu DR, která jsou různá od příjmení uvedených v polích Příjmení a Příjmení rodné.

Pokud má tedy zaměstnankyně více předchozích příjmení, než je rodné příjmení, pak budou zapsána v poli Předchozí příjmení a oddělena čárkou. Do pole Předchozí příjmení nepatří příjmení rodné, to bude vyplněno pouze v poli Příjmení rodné.

Zároveň dochází k úpravě chování při změně příjmení na formuláři. Při provedení změny v poli Příjmení se původní příjmení po opuštění pole Příjmení automaticky dosadí do pole Příjmení rodné. Pokud je v poli Příjmení rodné již nějaká hodnota vyplněna (dochází tedy již ke druhé změně v příjmení), pak se původní příjmení dosadí automaticky do pole Předchozí příjmení a pole Příjmení rodné zůstane beze změny.

Book Contents

Book Index

Organizační struktura - úpravy

Z organizační jednotky bylo odebráno pole Plánovaný úvazek.

Zároveň byly přidány tyto informace:

Z první strany knihy Pracovní vztahy bylo odstraněno pole Pracovní pozice. Místo něj se na čtvrté straně v knize Pracovní vztahy v dolní části obrazovky nově zobrazují položky Obsazený pracovník. Jedná se o zařazení pracovního vztahu zaměstnance do organizační struktury. Pokud je pracovní vztah zaměstnance vyplněn v položce Obsazený pracovník na organizační jednotce, pak se zobrazuje tato položka také na pracovním vztahu.

Pracovní vztah zaměstnance lze do Obsazených pracovníků zadat také přímo ze strany pracovního vztahu pomocí klávesy INSERT, kde dojde k zobrazení Organizačních jednotek a po výběru organizační jednotky se zobrazí formulář pro zadání Obsazeného pracovníka, na kterém budou předvyplněny údaje z pracovního vztahu. Stejně tak lze pracovní vztah z položek Obsazeného pracovníka (a tedy přímo z organizační jednotky) smazat pomocí klávesy DEL přímo ze strany pracovního vztahu.

Na Organizační jednotce v knize Organizační struktura byla odebrána záložka Pracovní vztahy, protože se nově pracuje pouze ze záložkou Obsazení pracovníci, kterou tedy lze editovat také přímo ze strany Pracovních vztahů.

Po vyplnění pole Datum ukončení na pracovním vztahu v knize Pracovní vztahy se nově zobrazí dotaz: Vyplnit Platnost do do Obsazených pracovníků? Po volbě ANO se datum ukončení doplní do pole Platnost do na Obsazeném pracovníkovi v organizační jednotce. Tento dotaz se nezobrazuje při zadávání data ukončení v knize Mzdové údaje.

Do knihy Pracovní místo byly vedle polí přidány nově červené budíky, což značí, že jsou historicky sledované a po kliknutí na tuto bitmapu je možné zobrazit změny těchto polí v čase.

Při každé další provedené změně je tato uložena s platností dle nastaveného data na 0. straně v knize Pracovní místo v poli Platnost změn k. Pokud dojde v režimu změna (F5) ke změně pole s červeným budíkem, pak se do data změny uloží datum uvedené v poli Platnost změn k. Implicitně po otevření knihy je zde vždy nastaven počátek aktuální periody zpracování mezd a všechny změny těchto polí jsou tedy implicitně prováděny pro aktuální periodu. Pokud není k výpočtu mezd zaměstnanců využíván modul Mzdy v IS K2, pak je do pole vždy přednastaveno aktuální datum. Pomocí data Platnost změn k je možné provádět změny také do budoucího období.

V dolní části záložky Údaje pro pracovní vztahy se nově zobrazují ty pracovní vztahy, které mají na první straně vyplněno toto pracovní místo v poli Pracovní místo.

Na první straně knihy Pracovní vztahy se vyplňuje pole Pracovní místo. Toto pole není nově ze strany Mzdových údajů editovatelné. Po vyplnění se program zeptá, zda přebrat nastavení z pracovního místa. Po odpovědi ANO se pak do pracovního vztahu dosadí hodnoty z pracovního místa (hodnoty z červených budíků) platné k datu odpovídajícímu datum Platnost změn k na nulté straně pracovního vztahu (před provedením F5 na pracovním vztahu).

Book Contents

Book Index

Druh důchodu

V číselníku Druh důchodu v knize Personální údaje byly zablokovány možnosti:

Aktuální číselník ČSSZ tyto údaje neobsahuje.

Book Contents

Book Index

Úplný výpis

V Parametrech uživatele - Personalistika a Mzdy bylo zrušeno zatržítko Výpis MS, které umožnilo zobrazit záložky Výpis na jednotlivých stranách knihy Mzdové údaje se mzdovými složkami. Zatržítko bylo nahrazeno zatržítkem Úplný výpis přímo v knize Mzdové údaje, které zobrazení mzdových složek ovlivňuje. Pokud je zatrženo, pak se zobrazují všechny mzdové složky, tedy i ty, které byly původně na záložce Výpis.

Book Contents

Book Index

Organizační struktura - Pracovní místo - historie

Do knihy Pracovní místo byly k jednotlivých polím přidány červené budíčky s historií a zároveň bylo na nultou stranu přidáno pole Platnost změn k, které určuje, k jakému datu se změny na polích provádějí/ukládají. Implicitně po otevření knihy je zde vždy nastaven počátek aktuální periody zpracování mezd a všechny změny těchto polí jsou tedy implicitně prováděny pro aktuální periodu. Pokud není k výpočtu mezd zaměstnanců využíván modul Mzdy v IS K2, pak je do pole vždy přednastaveno aktuální datum.

Pomocí data Platnost změn k je možné provádět změny také do budoucího období.

Pokud dochází k vyplnění pole Pracovní místo na pracovním vztahu (v knize Pracovní vztahy), pak se program zeptá, zda přebrat nastavení z pracovního místa. Po odpovědi ANO se do pracovního vztahu dosadí hodnoty z pracovního místa (hodnoty z červených budíků) platné k datu odpovídajícímu datu Platnost změn k na nulté straně pracovního vztahu (před provedením F5 na pracovním vztahu).

Pole pracovní místo lze nyní editovat pouze na pracovním vztahu, v knize Mzdové údaje je nyní pole zašedlé a editovat nelze.

Book Contents

Book Index

Dovolená - půl den posledního dne

Na mzdové složky pro čerpání dovolené byla přidána možnost zadat půl den posledního dne.

Jedná se o složky:
- 5200 - Dovolená
- 5250 - Přečerpání dovolené
- 6112 - Odměna jednatele dovolená
- 6132 - Odměna - dovolená

Zároveň je tento údaj možné importovat pomocí standardního skriptu Hromadné zadání mzdových složek (MZD_HrMs.PAS)

Book Contents

Book Index

Vystavení závazků z mezd

Vystavení závazků z mezd je nyní možné také na klávesovou zkratku CTRL+F3 a na formulář bylo přidáno zatržítko Stornovat i potvrzené závazky (dříve bylo nutné potvrzené závazky nejprve odpotvrdit).

Book Contents

Book Index

Rozdělení číselníků

Ve správě vlastních firem je nyní nově možné nastavit rozdělení pro tyto číselníky:

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - vlastní firmy

V knize Srážky z mezd byla další pole rozdělena na vlastní firmy. Tato pole tedy mohou nabývat v každé vlastní firmě, do které je srážka zařazena, jinou hodnotu.

Po zařazení srážky do jiné vlastní firmy nejsou tato pole vyplněna. Jedná se o pole :

Book Contents

Book Index

Výpočet mezd z nastavením

Nově lze přidat jako zástupce na plochu nebo zařadit jako automatickou akci do Plánovače úloh Výpočet mezd z nastavením. Funkce se spustí pro knihu a období zobrazené na formuláři a pro všechny záznamy v knize, pokud nejsou na záložce Pracovníci vybráni konkrétní zaměstnanci pro výpočet.

Book Contents

Book Index

Vytvoření mzdových dokladů

Do funkce pro vytváření mzdových dokladů byla přidána možnost vybrat knihu, do které se budou mzdové doklady vytvářet a také zatržítko, které umožní vytvořit doklady do jiné knihy, než je kniha vyplněna na pracovním vztahu v poli Kniha pro vytváření mzdových dokladů.

Tuto funkčnost je možné využít např. pro plánování mzdových nákladů. Tedy pro vytvoření mzdové knihy pro plán, kde je možné hromadně vytvořit mzdové doklady na celý rok a tyto spočítat dle zadaných požadavků. Změny provedené v dokladech této knihy se nebudou promítat do pracovních vztahů zaměstnanců. Tedy pokud se v této knize mzdových dokladů (která je různá od knihy pro vytváření mzdových dokladů na pracovním vztahu) změní jakékoli pole (základní mzda, osobní ohodnocení aj.), tato změna se nebude promítat do pracovního vztahu a ovlivňovat tak výpočet mezd v knize mzdových dokladů určené pro běžný výpočet mezd zaměstnanců.

Zároveň byla do knihy Pracovní vztahy přidána funkce Kopie položek do jiné knihy mzdových dokladů, která umožňuje nakopírovat trvalé složky zadané na pracovním vztahu do jiné knihy, než je kniha pro vytváření dokladů pro pracovní vztah, aby je zde nebylo nutné po vytvoření dokladů zadávat znovu ručně.

Book Contents

Book Index

Web a e-shop

Book Contents

Book Index

Vyhledávání (Elasticsearch)

Ve verzi K2 gaia jsme vylepšili podporu vyhledávání na našem e-shopovém řešení. Moderní technologie Elasticsearch umožňuje efektivní a přesné vyhledávání, včetně skloňování slov a řazení výsledků podle relevance. Nově je také možné vyhledávat v názvech i popisech kategorií, prodávaných značkách nebo blogových článcích.

Book Contents

Book Index

Virtuální kategorie

Virtuální kategorie umožňují dynamicky zařazovat produkty do kategorií na základě definovaných hodnot parametrů a při tom nastavit speciální pojmenování, popis a URL adresu. Slouží tak zároveň jako indexovatelná stránka pro vyhledávače bez nutnosti udržovat zařazení produktů do další kategorie. Dále nabízí lepší orientaci uživatelům e-shopu, protože při navolení odpovídající kombinace hodnot parametrů ve filtru v kategorii, dojde k automatickému přesměrování do virtuální kategorie a tím pádem zobrazení jejího názvu a popisu.

Book Contents

Book Index

Značky

Nově je vytvořena funkce, kdy lze na svůj e-shop vytvořit stránku Značky s přehledem prodávaných značek produktů. Ke každé značce lze doplnit formátovaný popis vč. obrázku a výpisu produktů této značky napříč kategoriemi. Popis a zařazení značky lze definovat rozdílně pro jednotlivé e-shopy vedené v K2.

Book Contents

Book Index

Změny v sekci Platební brány na e-shopu

Změny v sekci Platební brány

Book Contents

Book Index

Integrace platební brány ComGate

Nově lze v K2 e-shopu pro online platby používat také platební bránu ComGate.

Book Contents

Book Index

Hodnocení a dotazy k produktům

Na stránce s detailem produktu je možné zobrazit uživatelské hodnocení (recenze) a sekci pro dotazy. Dotazy i hodnocení pomocí známých hvězdiček a doplněním slovního komentáře mohou zadávat uživatelé e-shopu. Obojí je následně spravováno v nových modulech v K2.

Book Contents

Book Index

Skript EshopCron.PAS

Do skriptu EshopCron.pas byl doplněn nový parametr AllEshop. Pokud je zapnut, vytvoří cache všech platných e-shopů ihned. Doporučujeme jej využít po hromadné reinstalaci e-shopů.

Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

Nový systém nastavení práv

V knize Uživatelské role lze vytvořit skupinu práv, kterou bude využívat více uživatelů. Není tedy nutné přidělovat práva jednotlivě vždy konkrétnímu uživateli. Na vytvořené roli s právy pro uživatele lze vidět, ze kterých rolí se právo přebírá a kterým rolím se dané právo předává. Hierarchie rolí je zobrazena také ve stromu.

Book Contents

Book Index

Nová práva v modulu Majetek

Vytvořili jsme nová práva pro vzniklý modul Majetek:

Odpisové plány majetku:

Předvolby odpisování:

Obory majetku:

Karty majetku:

Pohyby majetku:

Inventury majetku:

Book Contents

Book Index

Volba Používat nový majetek

Do Parametrů mandanta jsme přidali volbu Používat nový majetek. Pole se nastaví automaticky při konverzi stávajícího modulu Starý majetek na nový modul Majetek.

Book Contents

Book Index

Nový modul Věrnostní programy

Modul umožňuje definovat jednotlivé věrnostní programy v knize Věrnostní porgramy. Principem je získávání bodů za jednotlivé prodejní případy (maloobchodní prodej, ale i prodej přes e-shop) na jednotlivé zákazníky nebo v případě e-shopu za jednotlivé kontaktní osoby. Po splnění kritérií dochází pro danou kontaktní osobu nebo zákazníka k napočtení bodů, která následně může kontaktní osoba nebo zákazník vyčerpat formou slevových kupónů. Bližší popis funkčnosti viz uživatelská příručka.

Book Contents

Book Index

Změna implicitní hodnoty parametru COMPANYCURRENCY

Byla změněná implicitní hodnota parametru COMPANYCURRENCY, který je možné zadat do K2.ini. Parametr je důležitý pro správné vytváření dokladů ve vlastních firmách v měně různé od měny mandanta. Od verze K2 gaia.01 je parametr implicitně nastaven na hodnotu 1. Jako měna vlastní firmy se pak nebere měna z Parametrů mandanta, ale z nastavení každé vlastní firmy.

Book Contents

Book Index

Webová K2

Book Contents

Book Index

Sloupcový filtr

Do webové K2 jsme přidali spoustu novinek, které umožní uživatelům lépe pracovat se systémem K2 přes webový prohlížeč. Ještě více jsme se tak přiblížili našemu cíli, aby webová K2 plně nahradila desktopovou. Uživatelé zde jistě ocení nové možnosti filtrování pomocí sloupcového filtru.

Book Contents

Book Index

Řádková editace a obarvování

Pro snadnější orientaci v datech jsme přidali možnost obarvování řádků nebo buněk tabulky . A pro změnu údajů mohou, stejně jako v plném klientu K2, využívat řádkovou editaci.

Pokud potřebujete rychle spočítat například součet konkrétního sloupce, stačí jedním kliknutím myši tuto operaci zapnout.

Book Contents

Book Index

Stromová struktura

Další komponentou, která usnadní uživatelům práci s daty je stromová tabulka, díky které můžeme nahlížet na data ve stromové struktuře a také s nimi pracovat, jako například ve stromu kategorií.

Book Contents

Book Index

Obnova spojení - mobilní zařízení

Vyslyšeli jsme přání zákazníků, kteří využívají webovou K2 mimo kancelář na mobilních zařízeních, a doplnili jsme funkci pro obnovu spojení. Pokud uživatel během práce ztratí připojení k internetu, systém počká na obnovu spojení a automaticky zobrazí poslední rozpracovanou obrazovku. Uživatel tak nepřijde o žádnou práci.

Book Contents

Book Index

Dvoufaktorové ověřování

Výrazně jsme posílili bezpečnost webové K2 pomocí tzv. dvoufaktorového ověření, které znáte zejména z bankovních aplikací. A také jsme přidali podporu přímého tisku z webové K2 na bluetooth tiskárnu.

Book Contents

Book Index

Kalendář

Další významnou novinkou je komponenta kalendáře, pomocí které lze zobrazit jakákoli data ze systému jako události v kalendáři.