Book Contents

Book Index

Správa dokumentů (DMS)

Book Contents

Book Index

Práce s dokumenty v jednotlivých modulech

S dokumenty lze pracovat ve všech modulech K2, které obsahují záložku Přílohy, přičemž v ribbonu je přidaná sekce Dokumenty. Zde je práce obdobná jako práce s dokumenty v K2, kdy pro přesun je nutné zaevidovat dokument jako již předdefinovaný stav z prvního kroku v konfiguraci dokumentu.

Na této kartě lze přidávat k jednotlivým dokladům nebo záznamům dokumenty, které mají být k dokladu připojeny. Lze zde provádět náhled dokumentu, kdy se do dokumentu nahlíží pouze ve stavu pro čtení, proto žádné změny, které uživatel udělá nebudou uloženy. Pro revizi dokumentu je potřeba otevřít dokument funkcí Otevřít revizi dokumentu. Další možnosti práce s revizemi je její uzavření či zrušení. Pozor zrušení revize znamená, že současná revize se zneplatní.

pic_5543.png

Obr. Připojení dokumentu k dokladu v samostatných modulech

Vyhledávání v obsahu příloh lze spustit v nastavení příloh v sekci Dokumenty, kde v ribbonu je sekce Vytvořit filtr podle obsahu dokumentu. Stisknutím funkce Přidat podmínku podle obsahu dokumentu lze přidat podmínku pro předchozí vytvořený filtr podle obsahu dokumentu. V seznamu se vytvoří filtr dokladů, které obsahují hledaný text.

Book Contents

Book Index

Tisk

Pro zobrazování tiskových sestav se používá vlastní interní program AM. Tento slouží rovněž jako nástroj na tvorbu těchto tiskových sestav.

Typy tiskových sestav:

Skript K2

Jedná se o vlastní programový interpreter. Jako základ byl použit programovací jazyk Pascal. Zdrojové texty jsou v souborech *.PAS:

Skriptem K2 lze provádět libovolné výpočty, vytvářet lokální výpočtové tabulky, popř. zapisovat přímo do dat K2. Lze z něj spouštět libovolné funkce K2 a zároveň lze spouštět libovolné jiné programy. Skript K2 může využívat OLE pro komunikaci s jinými programy. Tímto nástrojem lze tedy provádět srovnatelné operace jako např. s produktem Visual Basic s tím rozdílem, že zde je automaticky zabudována podpora prostředí K2 se všemi programovými objekty, což znamená podstatně pružnější programování, a potom i samotný běh výpočtu, než kdyby byly veškeré funkce K2 volány přes OLE z Visual Basicu, popř. jiného vývojového nástroje. Avšak i tato cesta je možná.

Book Contents

Book Index

Klasické formuláře

Book Contents

Book Index

Spouštění výstupních sestav

Výstupní sestavy lze spouštět následujícími způsoby:

Book Contents

Book Index

Tisk pomocí klávesy F9

Tiskové sestavy a skripty vyvoláme klávesou F9 nad knihou nebo nad dokladem. Po stisknutí této funkce se vyvolá nabídková tabulka, která obsahuje zařazené výstupní sestavy. Na obrázku vidíte rozdělení sestav do tzv. témat, což jsou složky, pod kterými je daná sestava zařazena. Rozbalení (zabalení) nabídky jednotlivých složek provádíme dvojitým poklepnutím myši nebo klávesou Enter.

Pokud si přejeme seřadit témata v knize jiným způsobem, než jsou zobrazena na obrazovce, nastavíme pravítko na jedno z témat a stiskneme klávesy Alt+šedé plus. Tímto se celá složka (včetně sestav, které jsou v ní zařazeny) přesune o jedno místo dolů. Současným stisknutím kláves Alt+šedé mínus se složka posouvá zpátky nahoru.

Obr.: Kniha zařazených výstupních sestav - F9

Požadovanou sestavu lze vybrat pomocí šipek nahoru a dolů a výběr potvrdit klávesou Enter. Standardně lze sestavu zobrazit na monitor, vytisknout na tiskárně nebo zapsat do souboru. Volbu výstupu můžeme provést pomocí tlačítek Monitor, Tiskárna a Export. Klávesou Esc lze přerušit vytváření dané sestavy.

Pozn.: Po spuštění výstupní sestavy mohou následovat dotazy na další vstupní parametry, které se musí zadat pro danou sestavu.

Book Contents

Book Index

Prohlížení tiskových sestav

pic_1128

Obr.: Formulář pro prohlížení tiskové sestavy

Book Contents

Book Index

Tisk ze standardního uživatelského panelu

Druhou možností, jak spustit výstupní sestavu či skript, je využít nabídky standardního uživatelského panelu. V tomto panelu jsou zařazeny sestavy a funkce, které lze spustit nad danou knihou. U každé ze zařazených sestav je zobrazena ikona a zkratka sestavy. Sestavu spouštíme kliknutím myši na ikonu.

Pozn.: Bližší popis uživatelského panelu včetně zařazování nových funkcí je uveden v kapitole Funkce Menu modulu - Zobrazit - Definice nástrojových panelů.

Book Contents

Book Index

Tisk ze stromového menu

V nabídce stromového menu jsou zařazeny základní tiskové sestavy každého modulu. Tyto sestavy jsou označeny ikonou pic_268i nebo pic_270i (u statistik a vyhodnocování). Po kliknutí myši na ikonu se spouští tisk dané sestavy. Pro tisk platí stejná pravidla jako při tisku pomocí F9 a uživatelského panelu. Spustíme-li tisk mimo datový modul dané sestavy (např. ze základní pracovní plochy), zobrazí se nejdříve formulář pro zadání filtrovacích podmínek.

Obr.: Formulář Nastavení podmínek - Filr faktur vydaných

Ve formuláři filtru zvolíme podmínky, které nás při tisku sestavy zajímají. Po zadání těchto podmínek se vytiskne sestava.

Příklad: Z nabídky stromového menu vybereme sestavu Faktura vydaná (Prodej - Faktury vydané - Tisk dokladů - seznamy). Po stisknutí ikony se zobrazí formulář pro zadání podmínek filtru. Zde nastavíme např. v poli Dod./Odb. firmu "AB GROUP" a po stisknutí tlačítka OK se sestava zobrazí na monitoru.

Ze stromového menu lze spouštět také skripty či funkce.

Book Contents

Book Index

Vložení nové sestavy

Je-li na obrazovce zobrazena aktuální nabídková tabulka vybraných výstupních sestav (buď po stisknutí klávesy F9 nebo vyvoláním z uživatelského panelu), lze tuto tabulku doplnit o další výstupní sestavu. Klávesou Ins vyvoláme seznam všech existujících sestav a skriptů. Tyto se načítají z databáze, a není-li nastavena v Parametrech mandanta volba Spouštět skripty pouze z databáze také z adresáře [K2]\SESTAVYW\SPECIAL.

V záhlaví této tabulky jsou uvedena pole s jednotlivými typy výstupních sestav a skriptů. Nabídka ve spodní části tabulky se mění podle toho, které z polí zatrhneme. Po zatrhnutí všech polí je nabídková tabulka sestav úplná.

Údaje v nabídce sestav:

K2 Skript

*.PAS

K2 sestavy

*.AM

K2 Plugin

 

Balíčky

*.BK2

Obr.: Tabulka všech nadefinovaných výstupních sestav - Ins

Pozn.: Po reinstalaci programu je nabídka sestav prázdná. Při prvním přihlášení se do programu kterýmkoliv uživatelem dojde automaticky k tzv. registraci reportů, čímž se seznam reportů naplní.

Pokud byly vytvořeny nové sestavy, které byly načteny do databáze nebo nahrány do adresáře SPECIAL, je nutné tuto tabulku aktualizovat tlačítkem Registrace nových. Nabídková tabulka se tak doplní o nově zařazené sestavy. Pro aktualizaci tabulky je také možné použít klávesy Alt+F3, které provedou výmaz všech reportů z nabídky a následné vytvoření nové nabídky. Z nabídky sestav budou odstraněny ty sestavy a skripty, které byly již odmazány.

Výběr z nabídkové tabulky sestav a skriptů provádíme buď šipkami, nebo lokátorem (vyhledávání pomocí klíčového slova). Je-li záznam vyhledán (označen pravítkem), potvrdíme výběr klávesou Enter.

Book Contents

Book Index

Konfigurace sestavy (1. strana)

Obr.: Formulář Konfigurace sestavy - 1. strana

Po vyplnění dalších výstupních parametrů (popsáno v následujícím textu) zbývá výběr potvrdit klávesou Enter. Tím se nová výstupní sestava objeví v aktuální tabulce.

Popis polí:

Původní název

Název vybrané sestavy, popř. skriptu K2 zadaný výrobcem.

Sestava
(K2 skript)
(Třída)

Název sestavy/skriptu nebo "Plugin" (pole se pak jmenuje Třída), která se bude spouštět.

Název

Název vybrané sestavy, který bude uveden v tabulce zařazených sestav. Pokud se jedná o vložení sestavy do uživatelského nástrojového panelu, doporučujeme mít tento název co nejkratší.

Po zařazení sestavy můžeme tento název změnit, tzn. bude odlišný od popisu v poli Původní název. Tato změna bude platná pro celou firmu.

Zkratka

Zkratka zařazené sestavy.

Téma

Při zařazování sestavy můžeme v tomto poli vybrat téma (složku), do které bude sestava začleněna. Toto téma se pak zobrazí na 1. straně nabídkové tabulky sestav. Seznam témat, která jsou k dispozici, lze klávesou Ins doplnit o další položku.

Ikona

V tomto poli lze dané sestavě přiřadit ikonu. Tuto možnost je vhodné využít při zařazování sestav do uživatelského nástrojového panelu, protože ikony nám pomohou ke snazší orientaci mezi sestavami zařazenými v panelu.

Skupina tisků

Výběrem z nabídkové tabulky lze provést přiřazení sestavy nějaké skupině uživatelů, čímž lze omezit přístup k této sestavě. Pokud se nezadá žádná skupina tisků, bude daná sestava přístupná všem uživatelům, kteří mají přístup k danému modulu.

Pozn.: Zařazení uživatele do skupiny tisků se provádí v modulu Správce - Uživatelé na 3. straně.

Lokální zařazení pro

V tomto poli je možné přiřadit sestavu pouze jednomu konkrétnímu uživateli. Na nulté straně formuláře se pak u této sestavy zobrazí ikona uživatele. Pokud nevybereme žádného uživatele, bude daná sestava přístupná všem uživatelům, kteří mají přístup k danému modulu nebo mají nastaveno právo Správce - Sestavy a funkce (F9) - Zobrazit lokální zařazení.

Tiskárna

Přednastavení tiskárny, na které požadujeme tisknout report. Pole lze ponechat prázdné.

Strany, Kopie

Zde lze zadat rozsah tištěných stran, popř. počet kopií. Zadání těchto parametrů není nutné.

Na šířku

Nastavení papíru na šířku.

Kompletovat

Pokud chceme nejprve vytisknout celou kopii dokumentu a teprve potom tisknout další kopii, zatrhneme tento příznak. Mají-li být naopak vytištěny nejprve všechny kopie první stránky a pak postupně kopie stránek následujících, pole nezatrháváme.

Book Contents

Book Index

Parametry sestavy (2. strana)

Na druhé straně lze zadat vstupní parametry sestavy. Tyto jsou rozděleny do základních skupin:

Obr.: Parametry dané sestavy - 2. strana

Obr.: Seznam všech parametrů k dané sestavě - Ins

Obecné parametry sestavy:

Akce_AplikacePo

Spuštění aplikace po sestavě - do textu vepíšeme aplikaci včetně cesty, která má být spuštěna po výpočtu sestavy.

Akce_AplikacePred

Spuštění aplikace před sestavou.

Akce_AsociovanáApl

Spuštění asociované aplikace se souborem exportu - pokud je součástí sestavy exportovaný soubor, lze tímto parametrem zadat jeho otevření, popř. vytištění asociovanou aplikací ve Windows (např. otevření MS Excelu apod.).

ESign_ThumbPrint

Certifikát (Thumbprint)

ESign_ToSign

Podepsat, nepodepsat, dle certifikátu

F9_CílExportu

Cíl exportu (Soubor, Mail, Outlook, …) - tímto parametrem se zadává způsob exportu.

F9_Nespustit

Nespustí se vlastní report - tímto parametrem lze docílit, že se provedou pouze připojené akce (spouštění aplikací před, po, otevření souboru, poslání pošty apod.), aniž by se spustila vlastní sestava, popř. skript K2.

F9_Přepsat

Přepsat soubor novým exportem Ano/Ne - takto lze předem definovat ochranu přepisu souborů bez nutnosti zadávání při každém běhu sestavy.

F9_SkryjLevé

Skryje levé tlačítko Ano/Ne - pro spuštění jsou k dispozici 3 tlačítka se standardními výstupy - Monitor, Tiskárna a Export. Počet tlačítek lze snížit a přiřadit jim jiný význam. Tento příkaz skryje levé tlačítko.

F9_SkryjPravé

Skryje pravé tlačítko Ano/Ne.

F9_SkryjStřední

Skryje střední tlačítko Ano/Ne.

F9_Soubor

Jméno souboru s exportem - bude použito v případě volby exportu do souboru.

F9_TextLevého

Text levého tlačítka - změněný popis levého tlačítka.

F9_TextPravého

Text pravého tlačítka.

F9_TextStředního

Text středního tlačítka.

F9_TlačítkoNaEnter

Tlačítko zmáčknuté na ENTER - tímto lze přednastavit tlačítko, které bude implicitně spouštěno klávesou Enter.

F9_Typ

Typ exportu (DOC, HTM, TXT…) - zde se jedná o formáty exportu.

F9_VýznamLevého

Význam levého tlačítka - přiřazení významu jednotlivých tlačítek. Tento příkaz změní význam prvního tlačítka.

F9_VýznamPravého

Význam pravého tlačítka.

F9_VýznamStředního

Význam středního tlačítka.

Jazyk_Polí

Jazyk doplňkových polí v sestavách.

Jazyk_Reportu

Jazyk textů v sestavách.

Mail_Adresa

Adresa elektronické pošty.

Mail_BCC

Adresy dalšího skrytého rozesílání.

Mail_CC

Adresy dalšího rozesílání.

Mail_Heslo

Heslo pro přihlášení k mail funkcím.

Mail_Poslat

Odeslat přímo bez mail dialogu Ano/Ne.

Mail_Profil

Profil pro přihlášení k mail funkcím.

Mail_Věc

Stručný popis pošty.

Mail_Zpráva

Zpráva předaná poštou.

Preview_GridName

Číslo gridu spojeného s náhledem.

Preview_K2FormLook

Režim formuláře, ve kterém je náhled zobrazen (v look-up, v knize, v obou).

Preview_K2FormMode

Režim formuláře, ve kterém je náhled zobrazen (ve Změně, v Prohlížení, v obou stavech).

Preview_PageNames

Strany zobrazující náhled.

Skript_ObnovaPozice

Obnovení pozice po skriptu.

SQL_DatabaseName

Jméno SQL databáze pro SQL tabulky v reportech.

SQL_Password

Heslo uživatele SQL databáze.

SQL_ServerName

Jméno SQL serveru pro SQL tabulky v reportech.

SQL_UserName

Jméno uživatele SQL databáze.

Book Contents

Book Index

Parametr

Každému vybranému parametru můžeme nastavit implicitní hodnotu, případně upřesnit nebo omezit zadávání povolených hodnot.

pic_4296

Obr.: Formulář Parametr

Hodnota

Nastavíme hodnotu parametru s jakou se bude zařazená sestava spouštět.

Pro parametr typu Boolean zvolíme hodnotu Ano/Ne. Pro číselné parametry zadáme číselné hodnoty. Pro stringové parametry zadáme požadovaný text (např. parametr Title u standardních dokladů nákupu a prodeje),

Popis

Popis parametru. Lze uživatelsky upravit.

Ruční vstup

Pokud je zatrženo, pak se při každém spuštění sestavy zobrazí formulář Parametr a zvolíme požadovanou hodnotu parametru. Typicky lze využít tehdy, pakliže je hodnota parametru pro každé spuštění jiná (např. výběr zákazníka, zboží...)

Auto plnění

Podle definovaného předpisu se vygeneruje hodnota parametru.

Výčet hodnot

Lze použít, pakliže je umožněno do parametru zadávat hodnoty oddělené středníkem. (např. inventura za konkrétní sklady).

Interval

Umožňuje omezit seznam povolených hodnot jen na konkrétní interval.

Book Contents

Book Index

Úprava parametrů sestavy

Pokud potřebujeme v již zařazené sestavě upravit libovolné údaje (např. zadat počty kopií, změnit parametry sestavy apod.), pomocí šipek označíme sestavu pravítkem a klávesou F5 vstoupíme do stavu Změna. Na 1. či 2. straně knihy Sestavy můžeme provést požadované změny. Klávesou F2 pak provedené změny uložíme.

Book Contents

Book Index

Možnosti exportu sestavy

Vytisknutou sestavu můžeme např. vyexportovat do požadovaného formátu souboru nebo poslat e-mailem.

pic_2921
Obr.: Možnosti sestavy

Popis funkcí:

pic_566i

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře nabídka, kde si zvolíme možnost zobrazení sestavy.

pic_2922

Možnost Nerozděleno je implicitně nastavená. Znamená, že je vždy zobrazena jedna strana sestavy.

Možnost Vedle sebe vertikálně rozpůli okno na dvě části. V obou částech je pak zobrazena stejná sestava.

Možnost Nad sebe funguje obdobně jako předchozí možnost, ale okno rozdělí horizontálně.

Poslední dvě možnosti se používají pro lepší přehlednost v datech, např. při kontrole hodnot mezi horní a dolní části sestavy. Každá polovina okna má svůj posuvník.

pic_567i

Stisknutím této funkce zobrazíme v levé části obrazovky strom grup (skupin), kterými je sestava členěna. Skupiny jsou zobrazeny pro všechny vytištěné doklady.

pic_2923
Obr.: Zobrazení stromu group

pic_568i

Změnší přiblížení sestavy. V poli s hodnotou s procenty si můžeme sami nastavit přesnější přiblížení sestavy.

pic_569i

Zvětší přiblížení sestavy.

pic_130i

Vytiskne stránku ve 100 % velikosti.

pic_571i

Zobrazí celou stránku sestavy.

pic_572i

Zvětší sestavu tak, aby byla na celou šířku obrazovky.

pic_291i

Přeskočí na první stránku.

pic_292i

Přepne se o jednu stránku vzad.

pic_293i

Přepne se o jednu stránku vpřed.

pic_294i

Přeskočí na poslední stránku.

pic_573i

Tisk sestavy.

pic_574i

Umožňuje export sestavy do souboru, do aplikace, nebo poslat e-mail. Sestava lze exportovat do těchto formátů: *.MHT, *.HTM, *.XLS, *.XLSX, *.ODS, *.SLK, *.RTF, *.PDF, PNG obrázek.

pic_575i

Sestava se vyexportuje ve formátu *.PDF do aplikace podporující tento formát.

pic_576i

Exportuje sestavu do *.PDF a následně ji umožní odeslat e-mailem.

pic_577i

Volby exportu zapnuty/vypnuty. V případě vypnuté volby se nezobrazí formulář pro nastavení exportu, např. u exportu do *.PDF, do e-mailu.

Book Contents

Book Index

Vyřazení sestavy

Sestavu, kterou chceme z nabídkové tabulky vyřadit, označíme pomocí šipek a stiskneme klávesu Del. Po kladném zodpovězení dotazu se sestava z nabídky vyřadí.

Book Contents

Book Index

Spouštěcí dávky tisků

Spouštěcí dávky umožňují v rámci zařazování sestavy do výběru (klávesa F9) přímo definovat posloupnost spouštění filtrů, skriptů a sestav. Pro jednoduchou posloupnost kroků potom není nutné definovat samostatný skript apod. Další výhodou tohoto postupu je velmi jednoduché ovládání, které je určeno i pro běžnou obsluhu.

Příklad: Pro lepší pochopení si postup při sestavování dávky vysvětlíme nad fakturami vydanými. Do nabídky tiskových sestav chceme vložit sestavu Seznam faktur a zároveň chceme, aby se tato sestava spouštěla nad filtrem faktur.

Postup při sestavování spouštěcí dávky:

Obr.: Vstupní formulář pro sestavení dávky

Pozn.: Sestavy nadefinované v dávce se spouští postupně tak, jak jsou zadány. Protože se vložené sestavy a skripty řadí abecedně podle názvu, je nutné jejich názvy adekvátně upravit (např. číslováním položek), aby byly jednotlivé funkce spouštěny ve správném pořadí.

Nyní musíme nadefinovat datový modul, nad kterým se bude dávka spouštět. Nad položkou Tabulka, na 1. straně, využijeme tlačítko Možnosti a vybereme požadovaný datový modul - Faktury vydané. U pole Vyhodnocovací filtr zapnut ponecháme zatrhnutí.

Obr.: Výběr datového modulu pro sestavení dávky v položce „Tabulka“

Obr.: Nadefinovaná dávka sestavy

Pozn.: Stejným způsobem je možné zařadit spouštěcí dávku tisků do standardního uživatelského panelu a z něj ji pomocí tlačítka spouštět.

Obdobným způsobem můžeme místo filtru do dávky zařadit i výběr (TQueryED). Ve formuláři pro konfiguraci výběru je navíc zatrhávací pole V dávce spustit na aktuálním datovém modulu. Implicitně je pole nezatržené.

Pokud křížek není zatržený, pak je výběr spouštěn nad datovým modulem, který je určený nastavením. A další zařazení v dávce tento datový modul přebírají (analogie s pluginou Tabulka).
Pokud křížek bude zatržený, pak je výběr spouštěn nad aktuálním datovým modulem nebo nad modulem, který je specifikovaný dříve v plugině Tabulka (TExplicitDm).

Pokud výběr není zařazený v dávce, pak je tento křížek ignorován.

pic_2408

Obr.: Konfigurace výběru

Book Contents

Book Index

Protokolování sestav

IS K2 nabízí možnost evidovat každé spouštění sestav a doklady, které byly danou sestavou zpracovány. Dále umožňuje archivovat výstup na tisk, blokovat tisk dokladů, které již byly dříve alespoň jednou tištěny. Uchová informace o dokladu, kdo, kdy nebo kam tu kterou sestavu spustil.

V knize Sestavy na 3. straně je možné protokolovat záznamy tisku, exportu nebo zobrazení na monitor všech sestav.

pic_1087.png

Obr.: Kniha Sestavy - 3. strana

Popis polí

Protokolovat

Toto pole říká, která sestava se bude protokolovat. V knize Protokolování sestav se budou evidovat přístupy k příslušným sestavám podle zadání.

Skupina

Jednotlivé sestavy lze rozlišit podle potřeby do různých skupin. Po stisknutí tlačítka Zobrazit záznamy se otevře kniha Protokolování sestav, která zobrazí filtrované záznamy právě podle vybrané skupiny.

Na tiskárnu

Budou provedeny operace týkající se pouze spuštění sestavy na tiskárnu a to přímo z F9 nebo z náhledu sestavy pomocí ikony pro tisk (toto platí pouze pro AM sestavy, ne pro RPM).

Export

Budou provedeny operace týkající se pouze exportu do aplikací nebo do souboru a to přímo z F9 nebo z náhledu sestavy pomocí ikony pro export (toto platí pouze pro AM sestavy, ne pro RPM).

Na monitor

Budou provedeny operace týkající se pouze zobrazení na monitor.

Archivovat

Zatržením Archivovat bude systém archivovat data do "*.pdf" dokumentu. Tento dokument se bude nacházet v knize Protokolování sestav na 1. straně u příslušného záznamu. Pro fyzické ukládání na disk slouží pro tyto ".pdf" dokumenty ve firemním adresáři adresář REPARCHIVE.

Záznam ke každému zpracovanému dokladu

Zatržením této volby se uloží v knize Protokolování sestav na 1. straně každý záznam, který má být danou sestavou zpracován.

Blokování

Pole nabízí možnosti, jakým způsobem zamezit vytisknutí konkrétního dokladu více než jedenkrát. Pokud bude vybrána jakákoliv jiná volba než Neblokováno, automaticky budou zatrhávací pole Archivovat a Záznam ke každému zpracovanému dokladu uživateli nepřístupná, přičemž systém s nimi pracuje jako se zatrženými.

Práva

3. stranu knihy Sestavy může editovat pouze ten uživatel, který má v knize Uživatelů na 5. straně v sekci Správce/Sestavy a funkce F9 nastaveno právo Změna protokolovacích parametrů sestav a funkcí.

AM Reportovač

Pokud je žádoucí, aby na sestavu byl vždy vytvořen záznam pro Protokolování, je možné ve vlastnostech sestavy (po otevření v návrhu Ctrl+F5 (Object inspektor) v sekci "Logging" nastavit atribut "Required" na „True“. Tato vlastnost zajistí, že sestava bude otevřena pouze v případě, že na 3. straně bude zatrhnuté pole Protokolovat. Jinak se zobrazí chybové hlášení a akce pro spuštění sestavy skončí.

Možnosti pole Blokování

Spuštěná sestava (na 0. straně), která má na 3. straně knihy Sestavy v poli Blokování vybranou některou z hodnot „Archiv“, „Archiv nebo spustit“ či „Blokovat“, běží standardním způsobem. Avšak zjistí-li systém, že tato sestava již dříve tiskla doklad, který chce uživatel nyní tisknout znovu, přeruší tisk a otevře formulář příslušný vybrané hodnotě.

Pic_1117

Obr.: Výběr pro pole Blokování

Archiv

Při spuštění sestavy se otevře formulář, který zobrazí všechny aktuálně zpracovávané doklady dané sestavy. Ty doklady, které už byly alespoň jednou spuštěny, mají v příslušném sloupci zobrazen grafický symbol „Zákaz“. Tlačítkem Archiv je možné otevřít archivovanou sestavu s doklady, které jsou nyní blokované.

PIC_1119

Obr.: Blokace "Archiv" - 1. strana

2. strana blokovacího formuláře zobrazí podrobné údaje o spuštění sestavy. Tato strana je stejná pro všechny stavy blokování.

Levá tabulka zobrazuje sestavu, která byla spuštěna, a na kterou je blokace vázána. Pravé okno zobrazí doklady, které mají být danou sestavou zpracovány.

Pic_1122

Obr.: Blokace „Archiv“ – 2. strana

Pic_1120

Obr. Blokace „Archiv“ - Bez detailu

Archiv nebo spustit

Formulář nabídne tlačítkem Pokračovat další spouštění sestavy nebo tlačítkem Archiv otevřít archivovanou sestavu s doklady, které jsou nyní blokované.

Pic_1121

Obr.: Blokace „Archiv nebo spustit“ – 1. strana

Blokovat

Formulář nenabízí žádnou operaci, pouze zobrazení detailu o blokaci.

Pic_1118

Obr.: Blokace „Blokovat“ – 1. strana

Kniha Protokolování sestav

Zobrazení knihy Protokolování sestav v knize Sestavy je možná klávesovou zkratkou Ctrl+F4 z knihy Sestavy nebo tlačítkem Zobrazit záznamy z 3. strany.

Pic_1123

Obr.: Kniha Protokolování sestav

Pic_1124

Obr.: Kniha Protokolování sestav - 1. strana

Popis polí:

Skupina

Zobrazí zvolenou skupinu, která je zadána na 3. straně knihy Sestavy, viz výše.

Číslo

Číslo záznamu, pod kterým je blokovaná událost uložena v knize Protokolování sestav.

Název

Název sestavy.

Spustil

Jméno uživatele, který spustil sestavu. Datum a čas, kdy ji spustil.

Cíl

Pole zobrazí, jak chtěl uživatel sestavu zobrazit – na monitor, exportovat, tisknout.

Definice 1

Název sestavy nebo podpůrného skriptu na disku.

Definice 2

Název sestavy nebo podpůrného skriptu na disku.

Archiv

Název ".pdf" dokumentu, který archivuje výstup sestavy, jak ji spustil uživatel uvedený v poli Spustil, v daný datum a čas. Stisknutím tlačítka Otevřít se otevře archivovaný dokument.

Význam grafických symbolů:

Sestava je blokovaná (sloupec B).

Stav výstupu – zamítnut (sloupec O).

Pic_1124i

Stav výstupu – povolen, např. při blokování „Archiv nebo spustit“, po spuštění tlačítka Pokračovat (sloupec O).

pic_894i.png

Tento vykřičník upozorní, že daný záznam byl změněn. Chce-li uživatel změnit záznam z blokovaného na povolený, stiskne klávesu F8 nebo Del a tím odblokuje záznam pro spouštění sestavy (symbol "Stop" zmizí ze sloupce "B"). Použitím zmíněných kláves systém zaznamená manipulaci a symbol "Vykřičník" ve sloupci MB již zůstane i po vrácení záznamu do původního stavu (sloupec MB).

Book Contents

Book Index

Automatická sestava

Výhodou automatické sestavy je jednoduchá možnost tvorby výstupní sestavy bez návrhu v editoru AM sestav, jejíž vzhled vychází z podoby aktuálně spuštěné a nakonfigurované knihy. Ikonu pro tisk automatické sestavy nalezneme ve spodním panelu nástrojů. Stiskneme-li u ikony pic_379i pouze tlačítko s šipkou pic_301i, zobrazíme si nabídku uložených automatických sestav.

pic_2252
Obr.: Rozbalená nabídka automatických sestav v knize Zakázky

Popis nabídky automatická sestava:

Správa

Po otevření nabídky Správa se zobrazí formulář pro správu automatických sestav. Práce s formulářem pro správu automatické sestavy je obdobná jako u filtrů, viz kapitola Uložení filtru v knize Základní funkce.

Po stisknutí ikony pic_379i ve spodním panelu nástrojů se otevře formulář pro definici automatické sestavy.

pic_2021
Obr.: Automatická sestava

Popis polí:

Nadpis

Nadpis sestavy.

Formát

Tady zvolíme formát papíru, pro který se bude sestava vytvářet a zda se bude tisknout na výšku nebo na šířku.

Zobrazení

Zde si můžeme vybrat, jestli chceme zalamovat text, zobrazit pouze údaje pro export dat, nebo zda chceme pro nadpis sestavy použít název filtru.

Šablona

Toto rozbalovací pole obsahuje seznam předdefinovaných šablon (výchozí, pruhy, suma, tabulka, suma - 3 úrovně, suma - 6 úrovní). Šablonu lze vytvořit novou nebo změnit původní.

Popis funkcí v pruhu řazení/seskupování:

pic_2253
Obr.: Pruh řazení/seskupování

V tomto návrhu lze pomocí zatrhávacího pole pro seskupení zvolit, podle kterého pole se budou záznamy seskupovat. Např. podle "K." se záznamy seskupí podle knihy. Ikona pic_374i umožňuje seřadit záznamy vzestupně nebo sestupně. pic_377i provede řazení podle agregované hodnoty. Ikonou pic_376i můžeme přidat sloupec, podle kterého budeme řadit a seskupovat. Ikona pic_375i odstraní vložený sloupec. Stisknutím ikony pic_523i se každá skupina vytiskne na novou stránku. Ikona se změní na pic_524i. Po jejím dalším stisknutí se tisk na novou stránku vypne.

pic_2247
Obr.: Automatická sestava - zobrazení knihy a čísla zakázky

Popis ostatních funkcí obrázku:

V návrhu lze zvolit tisknuté sloupce. Ikonou pic_376i můžeme přidat další sloupec, který se bude na sestavě tisknout. Ikona pic_375i odstraní vložený sloupec. pic_377i spustí agregační funkci (Suma, Průměr, Maximum, Minimum, Počet). Je li automatická sestava spuštěna nástrojem pic_379i a zároveň je v gridu vybráno číselné pole, pak se automaticky na toto pole vytvoří agregace suma. Zapnutím ikony pic_378i si stanovíme minimální šířku sloupce. Minimální šířka je označena černým pruhem. V pruhu polí lze upravovat šířku sloupců táhnutím za předěl mezi poli. Pokud je při změně šířky stisknuta klávesa Ctrl, pak dojde ke změně šířky pouze uvnitř celkové šířky sestavy. Sloupce lze přesouvat i mezi sebou, a to táhnutím celého pole. Sloupce můžeme přesunout i do pruhu řazení/seskupování. Pokud při tomto přesouvání budeme také držet klávesu Ctrl, pak se sloupec nepřesune, ale zkopíruje do pruhu řazení/seskupování. Po kliknutí na název sloupce můžeme tento název změnit.

Tlačítko Zkrácená / kompletní sestava

Ve zkrácené variantě sestava vytiskne pouze 5 záznamů. Je zobrazena zarovnaně s pruhem polí. Je to výchozí stav návrhu automatické sestavy, který šetří čas potřebný pro zobrazení sestavy, např. po přidání pole.

pic_2248
Obr.: Automatická sestava - tlačítko Zkrácená / kompletní sestava - režim zkrácené sestavy

Režim kompletní sestavy zobrazuje všechna data tak, jak bude zobrazen výsledný report (není ho vlastně ani potřeba spouštět). Nevýhodou tohoto režimu je delší formátování sestavy při změně definice automatické sestavy.

pic_2250
Obr.: Automatická sestava - tlačítko Zkrácená / kompletní sestava - režim kompletní sestavy

Tlačítko Přepočítat šířky sloupců

Slouží k úpravě šířky polí přesně na šířku použitého formátu. Přepočítání zachová vzájemné poměry šířek jednotlivých polí.

pic_2249
Obr.: Automatická sestava - tlačítko Přepočítat šířky sloupců

Nadefinovanou sestavu můžeme spustit, uložit anebo upravit tento návrh také v AM editoru.

pic_2251

Obr.: Automatická sestava - nabídka akcí nad sestavou

Popis akcí:

Spustit sestavu F9

Spustí se sestava v běžném náhledu AM sestavy.

Upravit sestavu Ctrl+F5

Vygeneruje se sestava a spustí se na ní AM editor. Tuto sestavu lze uložit jako běžnou AM sestavu a lze ji zařadit do F9 nebo uživatelské lišty.

Uložit Ctrl+S

Definici sestavy lze uložit pro pozdější spuštění. Toto uložení je obdobné s ukládáním např. filtrů a podléhá stejným pravidlům. V tomto případě se ukládá nikoli sestava, ale její definice. Sestavy jsou spustitelné ve spodním nástrojovém panelu modulu pomocí ikony pic_368i, kde jsou vidět všechny uložené automatické sestavy.

Uložit jako

Uloží filtr pod námi zvoleným názvem, uživatelem, úrovní... Filtr lze kdykoliv znovu vyvolat.

Vlastnosti

Vlastnosti uložené definice sestavy. Můžeme zde změnit údaje.

Book Contents

Book Index

Podokno náhledu

Podokno náhledu nám umožňuje zobrazit sestavy a skripty pro daný datový modul bez toho, aniž bychom je museli spouštět klávesou F9 z knihy Sestavy. Podokno lze nastavit pro kterýkoliv datový modul a pro libovolnou stranu. Podokno používá speciálně vytvořené sestavy a skripty. Jejich nastavení je lepší ponechat konzultantům.

pic_2991
Obr.: Faktury vydané - podokno náhledu

Zobrazení podokna náhledu je podmíněno zapnutím parametru Zobrazovat podokno náhledu, který najdeme v Parametrech uživatele na 1. straně. Tím je zajištěno, že lze podokno náhledu zobrazit v kterémkoliv datovém modulu. Pro zobrazení v konkrétním datovém modulu ještě musíme v menu daného modulu zatrhnout volbu Zobrazovat podokno náhledu, viz obrázek níže.

pic_2992
Obr.: Faktury vydané - volba Zobrazovat podokno náhledu

Vzhled podokna náhledu stanoví konzultant na základě konkrétních požadavků. Můžeme si však nastavit, na kterých stranách či za jakých podmínek se bude podokno spouštět. K tomuto slouží volba v menu modulu položka Definice náhledů.

pic_2993
Obr.: Faktury vydané - volba Definice náhledů

Po jejím zvolení je zobrazen formulář známý jako F9. Klávesou Insert pak vložíme AM sestavu nebo PAS unitu (viz kapitola Základní funkce - Tisk - Vložení nové sestavy) se speciálním "náhledovým formulářem". V podokně náhledu však nelze nastavit parametry patřící pouze konkrétnímu skriptu nebo sestavě, ale pouze obecné parametry.

Pro práci s podoknem náhledu můžeme každé sestavě či skriptu nastavit tyto parametry:

Preview_GridName

- tento parametr obsahuje název (name) xGrid komponenty, ke které je náhled napojen (pohnutí pravítka, šedé plus tohoto gridu způsobí obnovení náhledu). Např. pro grid na nulté straně se použije fGrid0, pro položky na druhé straně použijeme fGrid21.

Preview_K2FormLook

- režim (Lookup/Kniha) formuláře, ve kterém je náhled zobrazován.

Parametr nabývá hodnot:

 • Kniha -  náhled je zobrazen jen v knize.
 • Kniha, Lookup - náhled je zobrazen v knize i v lookup-u.
 • Lookup - náhled je zobrazen jen v lookup-u.

Výchozí hodnota je Kniha.

Preview_K2FormMode

- režim (Změna/Prohlížení) formuláře, ve kterém je náhled zobrazován.

Parametr nabývá hodnot:

 • Prohlížení - náhled je zobrazen jen, pokud formulář není ve změně.
 • Změna - náhled je zobrazen jen ve změně.
 • Změna, Prohlížení - náhled je zobrazen ve změně i v prohlížení.

Výchozí hodnota je Prohlížení.

Preview_PageNames

- tento parametr udává strany (name TTabSheet-ů oddělené čárkami), na kterých je náhled zobrazen. Pokud je parametr prázdný nebo není uveden, je náhled zobrazován na každé straně – to se týká jen náhledů napojených na fGrid0, náhledy napojené např. na fGrid21 jsou zobrazeny pouze na té straně, na které je grid zobrazen (volbou gridu je zvolena i strana náhledu a není třeba parametr zadávat). Např. pro náhled napojený na fGrid0 a zobrazený na stranách 0, 1 a 4 je v tomto parametru: „Strana0, Strana1, Strana4“

K nastavení parametrů se také dostaneme stisknutím pravého tlačítka myši na sestavě/skriptu v podokně náhledu (viz obrázek níže). V knize Sestavy se pak přepneme na 2. stranu a pokračujeme stejně jako v Definici náhledů.

pic_2995
Obr: Podokno náhledu - nastavení sestavy/skriptu

Náhledy jsou umístěny u spodní hrany formuláře a jsou odděleny od zbytku formuláře rozdělovníkem. Jednotlivé náhledy jsou spouštěny až v okamžiku potřeby - tedy pokud je náhled zobrazen (vybrán jako aktivní záložka) a v napojeném gridu je pravítko na jiném záznamu než v okamžiku posledního spuštění.

Náhledy lze zakázat nebo povolit červeným křížkem nebo zelenou fajfkou v záložce. Pokud je náhled zakázán, pak není obnoven a jeho realizace nezdržuje např. procházení knihy, i když je vybrán jako aktivní záložka. Zakázaný náhled je vyšrafován:

pic_2998
Obr.: Podokno náhledu - neaktivní záložka

Pokud jsou bitmapy blokovány je zakázaný náhled zobrazen takto:

pic_5267.png

Obr.: Podokno náhledu - blokované bitmapy

Podokno náhledu lze také minimalizovat či úplně zavřít (tlačítka v červeném rámečku na obrázku níže). Když podokno zavřeme, zároveň se zruší "zatržítko" u volby Zobrazovat podokno náhledu v menu modulu. Podokno zapneme opětovným zatržením volby.

pic_2997
Obr.: Podokno náhledu - minimalizace a zavření

Minimalizované okno lze znovu maximalizovat pomocí tlačítka na obrázku níže. Také v minimalizovaném stavu lze křížkem podokno uzavřít.

pic_2999
Obr.: Podokno náhledu - maximalizace a zavření

V AM sestravě jsou nové vlastnosti:

PreviewType

 

 

Pohled - sestava je zobrazena v náhledu bez okrajů stránky a bez ovládacích komponent sestavy:

 

pic_5268.png

Obr.: Pohled

 

Tisknutelná sestava - sestava je v náhledu zobrazena jako normální report:

 

pic_5269.png

Obr.: Tisknutelná sestava

Color

Barva pozadí sestavy se bere v úvahu pouze pro zobrazení na monitor (podokno náhledu, nebo náhled sestavy).

Pro sestavy náhledů je silně doporučeno používat dataadaptér TADAAppendRecords a ne TADK2, který čte aktuální datový modul. Některé formuláře mohou mít problémy s tím že je aktuálním datamodulem manipulováno (a to přesto že TADK2 všechny datové moduly vrací zpět na původní pozice podle bookmarků).

Každý formulář si pro jednotlivé uživatele pamatuje výšku náhledové komponenty, stav (zakázáno/povoleno) a stav minimalizace.

Book Contents

Book Index

Univerzální formuláře

Book Contents

Book Index

Import sestav a skriptů z klasických do univerzálních formulářů

Zařazení sestav a skriptů v F9 není v klasických formulářích shodné se zařazením v univerzálních. Pomocí funkce č. 1230 - Import sestav a skriptů , je možné zařazení naimportovat hromadně z klasických formuářů.

pic_4098

Obr.: Import sestav a skriptů

V univerzálních formulářích se nepoužívají pro zařazení "Skupiny tisku", ale nově se používají "Skupiny uživatelů", proto je nutné v rámci importu zařazení původní původní Skupiny tisků spárovat ručně se Skupinami uživatelů a nebo povolit automatické vytvoření nových Skupin uživatel. Jestliže uživatel zvolí volbu Vytvoření automatických skupin, pak se v knize Skupin uživatelů vytvoří systémém nové Skupiny uživatelů odpovídající Skupinám tisků a budeou začínat na "ST_". Tlačítkem Spustit import všech formulářů, se dle zvolené činností sputí import zařazení.

Význam činností:

Vytvořit nové skupiny uživatelů

Volba vytvoří nové skupiny ve skupinách uživatelů ("ST_*") podle současných skupin tisku automacky. Automaticky zařadí uživatele do těchto nových skupin, pokud měl přiřazenou danou skupinu tisku. A tyto nové skupiny použije v modré F9.

Ruční mapování skupin uživatelů

Tato volba zobrazí záložku mapování, na které je nutné přiřadit Skupiny tisků Skupinám uživatelů a podle této záložky "mapování", tyto použije ve formuláři univerzální F9.

Book Contents

Book Index

Tisk pomocí F9

Tiskové sestavy a skripty vyvoláme klávesou F9 nad knihou nebo nad dokladem. Po stisknutí této funkce se vyvolá nabídková tabulka, která obsahuje zařazené výstupní sestavy. Na obrázku vidíte rozdělení sestav do tzv. témat, což jsou složky, pod kterými je daná sestava zařazena. Rozbalení (zabalení) nabídky jednotlivých složek provádíme dvojitým poklepnutím myši nebo klávesou Enter.

Klávesou Insert vložíme do seznamu sestavu nebo skript z knihy Sestavy. Novou sestavu, skript nebo dávku z databáze nebo ze souboru vložíme pomocí volby Nový v Nástrojovém panelu modulu. K editaci skriptu slouží klávesová zkratka Alt+F5, k editaci reportu Ctrl +F5 a k editaci nové sestavy Ctrl+F6, příp. pomocí právého tlačítka myši.

Pokud je aplikován pohled a grid má nastaveno jako výchozí nastavení tabulky nějaké nastavení a zároveň v aplikovaném pohledu jsou pro daný grid definovány sloupce, bere se jako výchozí právě to nastavení sloupců, které vychází z aplikace pohledu.

pic_4099

Obr.: Zobrazení Ikony

Dostupné funkce:

Předchozí

Posune pravítko v seznamu na předchozí záznam.

Další

Posune pravítko v seznamu na následující záznam.

Nový Ins

Otevře knihu sestav a umožní vybrat sestavu, skript nebo jinou funkci z této knihy.

Nový - sestava

Otevře formulář pro vložení a definici nové sestavy z databáze nebo souboru.

Nový - skript

Otevře formulář pro vložení a definici nového skriptu z databáze nebo souboru.

Nový - dávka

Otevře formulář pro vložení a definici nové dávky z databáze nebo souboru.

Změna

Změna záznamu

Kopie

Kopie záznamu

Oblíbené - zařadit na lištu

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu.

Oblíbené - zařadit na lištu do skupiny

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu do skupiny. Skupina, do které se zařadí je definovaná v detailu záznamu. Stromovou strukturu složek lze vytvořit v detailu v poli Skupina a pro odělení úrovní stromu použít "/" nako např. Doklady/FVOstrava.

Oblíbené - nezobrazovat na liště

Zruší zařazení sestavy, skriptu nebo dávky z Nástrojového panelu modulu.

Zobrazit i z lišty

Zobrazí/skryje v seznamu sestavy, skripty a dávky, které jsou zařazeny v Nástrojovém panelu modulu.

V tabulkovém zobrazení lze ve sloupcích přehledně vidět, cestu k souboru, zařazení do skupiny případně úroveň zařazení.

pic_4100

Obr.: Zobrazení Tabulka

Při zakládání nového záznamu prostřednictvím tlačítka na liště Nový (příp. pomocí pravého tlačítka myši) lze zvolit ze seznamu, zda budeme zakládat nový Skript, Sestavu nebo Dávku. V tom případě se nám zobrazí nové okno, kde lze upřesnit, jak chceme, aby skript (příp. sestava, dávka) fungoval. Po úspěšném zařazení skriptu či sestavy do seznamu je lze spustit pomocí tlačítek v dolní části okna nebo dvojitým poklepáním myši. V případě sestavy lze spuštění provést také zmáčknutím klávesy Enter.

pic_4926

Obr.: Zařazení nového skriptu

Popis polí:

Název

Název skriptu, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Popis

Popis skriptu, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Ikona

Ikona, která se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav. Je určena pro jednodušší rozeznání mezi jednotlivými položkami.

Skupina

Název skupiny, pod kterou bude skript zařazen. Skupiny se zobrazují pokud je zapnuto zobrazení Ikony. Název skupiny je také přebírán v případě, že je skript zařazen na lištu do skupiny.

Skript

Otevře formulář pro vložení a definici nového skriptu z databáze nebo souboru.

Zdroj dat

Zde lze omezit zdroj dat na určitý Datový modul, nad kterým má být skript spuštěn.

Přiřazení

V této oblasti lze skript přiřadit určité skupině uživatelů a to podle Úrovně, Uživatele, Mandanta nebo Vlastní firmy. Implicitně je zde vybrána úroveň Mandant.

pic_4927

Obr.: Zařazení nové sestavy

Popis polí:

Název

Název sestavy, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Popis

Popis sestavy, který se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav.

Ikona

Ikona, která se zobrazí v seznamu Skriptů a sestav. Je určena pro jednodušší rozeznání mezi jednotlivými položkami.

Skupina

Název skupiny, pod kterou bude sestava zařazena. Skupiny se zobrazují, pokud je zapnuto zobrazení Ikony. Název skupiny je také přebírán v případě, že je sestava zařazena na lištu do skupiny.

Sestava

Otevře formulář pro vložení a definici nové sestavy z databáze nebo souboru.

Spustit jako

V tomto poli lze zvolit, zda má být sestava spuštěna v samostatném okně nebo jestli má být rovnou vytisknuta či exportována.

Použít jazyk

Pokud je zatrženo, pak je sestava vytvořena ve zvoleném jazyce.

Elektronický podpis

Lze zvolit, zda má být sestava podespána či nikoliv.

Zdroj dat

Zde lze omezit zdroj dat na určitý Datový modul, nad kterým má být sestava spuštěna.

Nastavení tisku

V této oblasti lze upřesnit informace o tisku, jako jsou Tiskárna, Kopie či Zdroj papíru.

Nastavení exportu

V této oblasti lze upřesnit informace o exportu, tj. Cíl exportu, Formát, Jméno souboru.

Přiřazení

V této oblasti lze sestavu přiřadit určité skupině uživatelů a to podle Úrovně, Uživatele, Mandanta nebo Vlastní firmy. Implicitně je zde vybrána úroveň Mandant.

Book Contents

Book Index

Pohledy

Pohledy slouží k zachování nastavení knihy - sloupců, formátu sloupců, barevného zvýraznění dat, stavu tabulky, podmínek filtru, setřídění atd. Pohledy si můžeme ukládat a v případě potřeby kdykoliv vyvolat. V případě, že pohled obsahuje rovněž spuštění filtru, dochází k aktualizaci dat v tabulce. Tento pohled má oproti Pohledy - SQL výhodu, že si pamatuje stav podřízeného datového modulu.

Popis polí:

Pohled

Zkratka pohledu.

Popis

Popis pohledu.

Soubor

Soubor, do kterého se pohled ukládá.

Stav knihy a setřídění

Zapamatuje si stav knihy (rychlý filtr, kniha, vyhodnocovací filtr) a zvolený typ setřídění.

Sloupce

Zapamatuje si nastavení sloupců.

Parametry řádků a sloupců

Zapamatuje si nastavené parametry řádků a sloupců.

Nastavení formuláře

Nastavení formuláře - kniha, sklad, periody (tj. nastavení pomocí kombinace kláves Alt+F10).

Podmínky rychlého filtru

Toto pole je aktivní, pokud zadáváme nový pohled nad rychlým filtrem. Zapamatuje si podmínky rychlého filtru.

Podmínky vyhodnocovacího filtru

Toto pole je aktivní, pokud zadáváme nový pohled nad vyhodnocovacím filtrem. Zapamatuje si podmínky vyhodnocovacího filtru.

 

Spustit vyhodnocovací filtr

Automaticky spustí vyhodnocovací filtr:

 • s dotazem - po spuštění filtru se zobrazí formulář pro spuštění filtru (přidat, vytvořit, odmazat, ...),
 • bez dotazu - automaticky se provede akce vyhodnocovacího filtru bez spuštění dotazu.

 

Spustit akci filtru

Která z akcí vyhodnocovacího filtru se má spustit - zda přidat, vytvořit, odmazat apod.

tlačítko pro uložení pohledu (v nástrojovém panelu modulu)

Book Contents

Book Index

Potvrzení Alt+F2

Pojem potvrzení dokladu se v běžné účetní praxi nevyskytuje, ale u programu instalovaného v síti s více uživateli, kteří mají přístup k dokladům, znamená znemožnění dodatečných změn a úprav v dokladech. Potvrzená zakázka tak má charakter definitivně uzavřené obchodní smlouvy, potvrzená faktura je k dispozici pro nahlédnutí, ale ne pro změny atd.

Vlastnosti nepotvrzených dokladů:

Vlastnosti potvrzených dokladů:

V celém systému K2 se doklady potvrzují klávesami Alt+F2 a na 0. straně dokladu přes pravé tlačítko myši - volba Potvrzení. Jakmile je nějaký doklad potvrzen, nelze v něm již provádět žádné změny. Potvrzené doklady jsou označeny speciální ikonou potvrzení, tzn. je možné je na první pohled odlišit od nepotvrzených dokladů.

pic_741i ikona potvrzeného dokladu

pic_740i ikona prvního potvrzení skladového dokladu

Odpotvrzení dokladů je možné stisknutím kláves Ctrl+F2 nebo vybráním volby Odpotvrzení přes pravé tlačítko myši na 0. straně dokladu. Na odpotvrzení musí mít uživatel příslušné právo. Pro odpotvrzení dokladu jehož datum potvrzení je starší než aktuální datum musí mít uživatel navíc právo na změnu data potvrzení.

Při opětovném potvrzení dokladu (tj. při potvrzení dokladu který byl odpotvrzen) je doklad automaticky potvrzen k původnímu datu potvrzení. Pokud by mělo u skladových dokladů dojít k zápornému stavu, nebo spadá původní datum potvrzení do blokovaných periodách, nebo by datum druhého potvrzení mělo být menší než datum prvního potvrzení, má uživatel možnost potvrdit doklad k aktuálnímu datu - tato akce však vyžaduje právo na Změnu data potvrzení příslušného dokladu.

Změnu data potvrzení lze provést kombinací kláves Ctrl+F5. Ke změně data potvrzení musí mít uživatel příslušné právo.

Book Contents

Book Index

Obnova - F3

Stisknutí klávesy F3 nad tabulkou aktualizuje tuto tabulku. Jedná se o obnovu obrazovky. V Parametrech uživatele lze nastavit časový interval automatické obnovy. Lze tak například zajistit zobrazení neustále aktuálních stavů na skladě, aniž by muselo být zasahováno do programu z klávesnice.

Stisknutí klávesy F3 nad dokladem vede k obnově, tj. k uvedení údajů v položkách do stavu před provedením změny.

Book Contents

Book Index

Knihy Alt+F10

Knihy (řady) slouží k rozdělení dokladů (zakázek, objednávek, faktur, dodacích listů atd.) do skupin, ve kterých jsou číslovány samostatně. Rozdělení dokladů do knih lze přirovnat k jejich členění do „papírových šanonů“, ve kterých je možné mít odděleně zařazeny doklady tuzemské, zahraniční, interní, reklamace apod.

Všechny knihy, které lze v IS K2 nastavit, vidíte po rozbalení nabídky stromového menu Základní data. Před započetím práce v každém modulu je nutné si nastavit alespoň jednu knihu a její číslování, aby bylo možné správným způsobem zakládat nové doklady. Vlastnosti knih lze také zadávat přímo v nabídce daného modulu, a to v části Základní data - Nastavení…

Informace o tom, ve které knize se zrovna nacházíme, je zobrazena v horní modré liště daného dokladu. Vejdeme-li např. do knihy Faktur vydaných, potom při zapnutém stavu Kniha svítí v horní modré liště popis aktuální knihy (šanonu) - např. Kniha: 10 - Tuzemsko (zkratka a popis knihy). V tabulce jsou tedy zobrazeny všechny tuzemské faktury.

Potřebujeme-li se mezi jednotlivými knihami přepnout, tzn. zobrazit si doklady z jiného šanonu (např. zahraniční faktury), stiskneme klávesy Alt+F10. Tím se vyvolá nabídková tabulka s nastavenými knihami, ve které lze pomocí šipek označit zvolenou knihu. Po odsouhlasení výběru klávesou Enter se zobrazí doklady nové knihy (šanonu) a pravítko se nastaví na poslední záznam v tabulce.

Obr.: Výběr knihy nad knihou Faktur vydaných - Alt+F10

Číslování dokladů v jednotlivých knihách je oddělené. Toto číslování lze ovlivnit v definici jednotlivých knih (nabídka stromového menu Základní data), kde lze zadávat nové knihy a nastavovat čísla posledních dokladů v dané knize. Pro doklady, které se začínají zakládat od počátku kalendářního roku, se používá číslování od jedničky.

Obdobně pokud se doklady začínají vystavovat až v průběhu roku (např. při přechodu z jiného systému na IS K2), je možné v knihách nastavit číslování dokladů od konkrétního čísla a tím navázat na číslování dokladů z předchozího systému.

Book Contents

Book Index

Období

Období slouží pro nadefinování roku, ve kterém mají být doklady vystavovány. Období definujeme v modulu Základní data - Období, přičemž pro každý rok používáme nový záznam. Nulté období je vždy povinné.

pic_1201

Obr.: Číselník Období

Na 1. straně záznamu můžeme do polí Datum od a Datum do zadat rozsah období. Při uložení nového dokladu se pak kontroluje, zda datum dokladu spadá do intervalu období, které má uživatel nastaveno (kontrola se týká dokladů, které se účtují).

pic_3896

Obr.: Číselník Období - 1. strana

Nastavení číselných řad dokladů ve "starých" knihách:

Ve "starých" knihách (např. Knihy listovní pošty, Knihy JCD a dopravy) vyvolaných ze stromového menu Základní data - Knihy … se pro každé období nastavuje nové číslování dokladů, jakoby šlo o novou knihu, pouze označení knihy je pro všechna období stejné. V jednotlivých knihách lze zadat interval období, tzn., že jedno číslování může být spojité přes více období. Pokud není zadána žádná kniha s obdobím (pouze s nultým), jsou v této knize vytvářeny doklady spojitě bez ohledu na uživatelské nastavení období.

Tvorba dokladů v období:

Aktuální období si každý uživatel zvolí v modulu Správce - Parametry uživatele. Toto období je neustále zobrazeno ve stavovém řádku (ve spodní části obrazovky). Podle takto nastaveného aktuálního období je při zakládání dokladu určeno, ve které číselné řadě bude daný nový doklad vytvořen.

Pro každého uživatele lze tedy nastavit, ve které číselné řadě bude vystavovat nové doklady. Jeden uživatel může vystavovat nové faktury v novém roce, zatímco někdo jiný může ještě řadit některé nové faktury do roku předchozího, či účtovat do starého roku apod.

Nadřízený doklad (zakázku) lze otevřít v jednom roce a podřízené doklady pak vytvářet v dalších letech. Tyto doklady budou sice vytvářeny v různém období, ale v jedné knize, a budou tedy připojeny k nadřízenému dokladu (zakázce).

Období nemusíme měnit pouze v Parametrech uživatele, ale rovněž stisknutím pravého tlačítka myši na období ve stavovém řádku. Z vyvolaného číselníku vybereme klávesou Enter požadované období. Zvolené období se automaticky dosadí do Parametrů uživatele.

Upozornění: Nastavení období ve stavovém řádku nefunguje jako filtr, tzn. po zvolení období jsou na obrazovce zobrazeny všechny doklady a ne pouze doklady zvoleného roku.

Book Contents

Book Index

Periody

Periody slouží k vyhodnocování různých stavů ve vymezených časových obdobích. Pro periody se nejčastěji zadávají měsíční rozsahy. Delší interval není vhodný především vzhledem k účetnictví, kdy je nutné provádět mezisoučty hlavní knihy nejdéle v měsíčních intervalech.

Periody se definují v modulu Správce - Číselníky - Periody. Při zadávání nových period lze využít automatické vytvoření period klávesami Ctrl+F6. Po jejich stisknutí se objeví hlášení systému, zda si přejeme vytvořit periody pro další rok. Po kladném odsouhlasení dotazu se periody automaticky vytvoří.

Po periodách dochází k těmto vyhodnocením:

Všechna vyhodnocení prováděná ve zvoleném modulu se pak týkají pouze údajů z nastavené periody.

Nabídkovou tabulku k vymezení period můžeme vyvolat např. v účetnictví v Hlavní knize, na 2. až 4. straně karty Dod./Odb., v knize Zboží (a dále také na 6. až 8. straně) atd. Ve všech uvedených případech slouží k vyvolání nabídkové tabulky period klávesy Alt+F10. Nastavený rozsah period je vždy uveden v horní modré liště obrazovky. V tabulce (ve formuláři) pak vidíme pouze údaje, které se týkají zvolených period.

Nastavení period v knize Zboží:

Nabídková tabulka nad knihou Zboží umožní vybrat libovolnou periodu a tím zobrazit stav na zadaném skladě ke konci vybrané periody. Pokud vybereme periodu, která je aktuální k dnešnímu dni, zobrazí se aktuální stavy na skladech.

Obr.: Nabídková tabulka pro stanovení periody a skladu nad knihou Zboží - Alt+F10

Nastavení period nad Hlavní knihou:

Nabídková tabulka nad Hlavní knihou a v analýzách umožňuje nastavit délku sledované periody. V poli Perioda od nastavíme měsíc, v jehož prvém dni perioda začíná, v poli Perioda do měsíc, v jehož posledním dni perioda končí. Dále je možné nastavit knihu, ze které mají být údaje zobrazeny.

Obr.: Nabídková tabulka pro stanovení intervalu period a knihy nad Hl. knihou - Alt+F10

Book Contents

Book Index

Adresy

Pro zadání adresy např. zákazníka nám slouží formulář Adresa. Používá se v těchto modulech:

Dod./Odb., Kontaktní osoby, Servisní zakázky, Sklady, Personalistika, Interní doklady, Pokladní doklady, Listovní pošta, doklady nákupu a prodeje, Zásilky.

pic_2888.png

Obr.: Formulář Adresa

Pozn.: Vybereme-li z nabídky PSČ, automaticky se dosadí podle číselníku i Místo. Stejně tak, když z nabídky vybereme Místo, pak se dosadí PSČ. K Místu také můžeme přiřadit libovolné PSČ. PSČ se pak podbarví červeně. Další možností je Místo a PSČ vyplnit ručně bez výběru z číselníku.

Popis tlačítek:

Výmaz

Vymažou se všechny údaje ve formuláři.

...

Tlačítko otevře internetovou stránku "maps.google.com", a pokud je již adresa uložená, vyhledá zadanou adresu na mapě.

Načti

Načte souřadnice pro vloženou adresu.

Historie

Evidence historie adres, viz níže.

V poli Platnost od můžeme zadat platnost dané adresy. Toto pole je ve formuláři zašedlé. Do stavu změna se přepne až po provedení změny v adrese a odkliknutí těchto změn klávesou Enter. Datum v poli Platnost od můžeme vybrat také přímo z kalendáře přes pic_018i.

Historie adres

Tlačítko Historie slouží nejen pro přehled změn údajů v historii, ale také pro nastavení platnosti uložených záznamů. Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Historie adresy.

pic_2889
Obr.: Formulář Historie adres

Platnost adresy můžeme kdykoliv změnit. Pokud změníme pole Platnost od, automaticky se přizpůsobí pole Platnost do na předchozím záznamu a naopak.

Pozn.: Při vytváření nové adresy vždy musíme vyplnit pole Platnost od. Pokud datum necháme nulové, změní se poslední uložený záznam.

pic_2890
Obr.: Formulář pro změnu platnosti záznamu

Book Contents

Book Index

Vzory dokladů

Pro jakékoliv typy dokladů je možné vytvářet tzv. vzory dokladů, které se používají pro zrychlené zadávání a vytváření nových dokladů. Vzhledem k tomu, že se vzory zakládají zvlášť pro každou knihu, je vhodné mít v dané knize alespoň jeden vytvořený doklad, ze kterého bude možné vytvořit vzor. (V případě, že žádný záznam v knize neexistuje, lze pomocí skriptu vytvořit celý nový doklad. Předpokladem je ovšem velmi dobrá znalost skriptu!)

Pozn.: Vzory se ukládají jako ".xml" soubory do adresáře mandanta "Samples". Každý záznam má své unikátní číslo, na základě kterého se pojmenovávají jednotlivé soubory ".xml".

Pozn.: Pochod vytváření vzoru a dokladu ze vzoru bude pro názornost popsán na fakturách vydaných.

Stiskneme-li v knize dokladů klávesu Shift+F6, objeví se nám nabídka obecných vzorů. Z této knihy vzorů pak klávesou Enter vybíráme některý z existujících (nabízených) vzorů, a tím vytváříme nový doklad.

Obr.: Kniha vzorů faktur vydaných

Book Contents

Book Index

Vytvoření nového vzoru

V knize nastavíme pravítko na doklad, který bude sloužit jako podklad pro vzor. Klávesami Shift+F6 vyvoláme knihu vzorů. Pro vytvoření nového vzoru použijeme klávesu Ins a vyplníme 1. stranu budoucího vzoru.

pic_084

Obr.: Vytvoření nového vzoru pro faktury vydané

Popis polí:

Číslo

Automaticky přiřazené pořadové číslo vzoru.

Zkratka

Zkratka vzoru.

Název

Název vzoru.

Popis

Bližší popis vzoru.

Načtení do vzoru

Klávesou F12 nebo tlačítkem vedle pole vyvoláme knihu Skripty, sestavy. Z této knihy může uživatel vybrat skript, kterým je definováno, která pole dokladu se budou do vzoru načítat. V knize skriptů a sestav jsou zařazeny vzory pro všechny standardní doklady. Tyto přednastavené skripty hledáme podle klíčového slova "vzory". Jestliže v tomto poli není vybrán žádný skript, uloží se do knihy Obecné vzory jako vzor hlavička toho dokladu, na kterém stojí pravítko.

Editace vzoru

Tímto tlačítkem lze editovat pouze vzory vytvořené speciálním skriptem. Rovněž tato akce vyžaduje velmi dobrou znalost skriptu. (Nový vzor nelze editovat přes toto tlačítko. Můžeme však po změně přeuložit stávající vzor pomocí tlačítka Načtení.)

Uložení ze vzoru

Jestliže je v poli Uložení ze vzoru vybrán z knihy Skripty, sestavy konkrétní skript, můžeme jím ovlivnit načtení polí ze vzoru. Jestliže zůstane pole nevyplněno, načte se pouze hlavička dokladu.

Tlačítkem Načtení se načtou pole vybraného dokladu a uloží se do vzoru. Pokud se do vzoru načítají pole pomocí skriptu, objeví se hlášení o úspěšném načtení. Pokud není v poli Načtení do vzoru vybrán žádný skript, akce se provede, ale hlášení se nezobrazí.

Pozn.: Původní vzory nelze vytvářet. Je možné je pouze editovat používat je.

Tlačítko Uložení má stejný význam jako stisknutí klávesy Enter na vybraném vzoru - dojde k vytvoření nového dokladu ze vzoru.

Book Contents

Book Index

Vytvoření dokladu ze vzoru

V knize dokladů stiskneme klávesu Shift+F6 a tím se přepneme do knihy vzorů. Pravítkem najedeme na příslušný vzor a klávesou Enter výběr potvrdíme. Tímto se otevře formulář dokladu na 1. straně ve Změně s předvyplněnými údaji ze vzoru. Ostatní nezadaná povinná pole musí uživatel doplnit.

Pozn.: Parametrech uživatele - Obecné je možné zatrhnout volbu Záměna klávesy Insert a Shift+F6. Tím dojde k záměně těchto funkcí - po stisknutí klávesy Ins se vyvolá kniha vzorů a klávesami Shift+F6 založíme nový doklad.

Book Contents

Book Index

Porovnávač záznamů

Funkce umožňuje vybrat dva či více záznamů v libovolné tabulce a porovnat hodnoty požadovaných polí záznamů, a to včetně položkových modulů. Základem je vytvoření definice pro porovnání.

Příkladem pro využití může být:

Nástroj Porovnávač záznamů najdeme v nabídce funkcí nad každou tabulkou (ikona pic_831i).

Novou definici založíme buď pomocí nabídky Nový porovnávač záznamů, nebo ve Správě porovnávačů záznamů pomocí klávesy Insert.

Představení nástroje bude uvedeno na příkladu nastavení porovnání výrobních kalkulací - kde budeme chtít porovnat hlavičkové údaje kalkulace (např. výsledná cena), dále jednotlivé sumační kategorie (po druzích zboží) a nakonec i obsah položek a jejich množství v těchto kategoriích. V ukázce tak bude aplikace nastavení pro hlavičkové údaje, položkový modul a podpoložkový modul.

Porovnávaná pole

Na této záložce nastavíme pole hlavního datového modulu (nad nímž porovnávací definici tvoříme), jejichž hodnoty chceme zobrazit a porovnávat.V našem příkladu tedy vybraná hlavičková pole kalkulace - výrobek, množství, specifikaci ceny, celkovou a jednotkovou cenu kalkulace. Po zadání datového pole se vždy do pole Název přenese uživatelská reprezentace zvoleného pole. Tento název upravíme podle potřeby, jak si přejeme mít pole ve výstupu reprezentováno. (Příklad: po zadání pole s vazbou "ArticleId.Abbr" se uživatelsky naplní název "Zboží.Zkratka1", což přepíšeme například na "Zboží".) Pořadí vložených polí pro zobrazení lze dle potřeby měnit pomocí tlačítek šipek v záhlaví tabulky.

pic_5448

Obr.: Porovnávač záznamů - Výběr polí pro porovnání

Položkové moduly

V případě, že kromě hlavičkových údajů chceme porovnávat také údaje z položek, definujeme na záložce Položkové moduly příslušný položkový modul. Nový modul přidáme klávesou Insert. V našem příkladě vybereme modul "SummaryChild" - Kalkulace - sumace po kategoriích. Po zadání datového modulu lze v poli Název tento název upravit na takový, jak si přejeme mít modul ve výstupu reprezentován.

Nyní je potřeba z položkového modulu vybrat pole, které bude sloužit jako párovací pole - pole jednoznačně identifikující položku. V našem příkladu to bude pole "Name" - Název kategorie. Jak bude toto pole prezentováno uživateli v tabulce porovnávače definujeme v řádku Prezentace položky. Zde je nutné do složených závorek (může jich být definováno více za sebou) uvést pole, z nichž se budou číst hodnoty pro zobrazení. Typickým příkladem bude zobrazení např. Zkratky, Názvu, nebo obojího za sebou (Příklad: {Abbr} - {Name}). V našem příkladu kalkulací budeme chtít kategorii zobrazit pouze jejím jménem - zadáme tedy název pole "Name".

Následuje zadání polí pro porovnání z tohoto podřízeného položkového modulu - a to na záložce Porovnávaná pole. V našem příkladu budeme chtít opět porovnat výslednou cenu každé kategorie - vybereme tedy pole s cenou.

pic_5449

Obr.: Porovnávač záznamů - Položkový modul a definice párovacího pole

pic_5450

Obr.: Porovnávač záznamů - Položkový modul a výběr polí pro porovnání

Má-li vybraný položkový modul další položkový modul, lze dále porovnávat i záznamy z těchto "podpoložek". V našem případě kalkulací chceme vidět i samostatné položky zboží spadající do sumačních kategorií a porovnat jejich množství (spotřebu v kalkulaci).

Postupujeme stejným způsobem jako při definici prvního položkového modulu. V našem příkladu vybereme modul "SummaryItemChild" - Kalkulace - položky kategorií, vybereme párovací pole a stanovíme jeho prezentaci (pole "Name" - Název, a prezentaci stanovíme jako {Name}). Nakonec vybereme pole pro porovnání: "Quantity" - Množství.

pic_5451

Obr.: Porovnávač záznamů - Podpoložkový modul a definice párovacího pole

pic_5452

Obr.: Porovnávač záznamů - Podpoložkový modul a výběr polí pro porovnání

Tímto je definice hotova. Náhled na výsledek lze průběžně provádět z hlavního formuláře definice pomocí tlačítka Spustit porovnávač. Konečnou definici porovnávače uložíme dle potřeby do požadované úrovně (globální, mandant, uživatel, apod.).

Ukázka porovnání dvou kalkulací - plán vs skutečnost na průvodce

Zobrazení všech položek porovnávaných záznamů:

pic_5453

Obr.: Porovnávač záznamů - porovnání dvou kalkulací

Zobrazení pouze rozdílných položek porovnávaných záznamů - aktivní volba Zobrazit pouze rozdílné řádky:

pic_5454

Obr.: Porovnávač záznamů - porovnání dvou kalkulací - zobrazení pouze rozdílných řádků

Book Contents

Book Index

Funkce Menu modulu

Nacházíte-li se uvnitř modulu, tzn. v tabulce, nebo na některé stránce dokladu, vidíte v horní šedé liště Menu modulu systému K2. Z něj lze otevřít nabídku Formulář, Úpravy, Zobrazit, Nástroje, (Okno) a Nápověda. Na jednotlivé položky menu modulu se dostanete stisknutím klávesy Alt nebo jedním stisknutím levého tlačítka myši na příslušné nabídce. Dál se pohybujete šipkami (nebo myší), zpátky do tabulky se dostanete klávesou Alt nebo dvojím stisknutím klávesy Esc.

Funkce menu modulu jsou nad jednotlivými moduly podobné. V následujícím textu jsou uvedeny společné znaky, specifické funkce menu modulu budou popsány v odpovídajících kapitolách příslušných modulů.

Book Contents

Book Index

Formulář

Obr.: Formulář Menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Hromadné akce

Hromadné akce se používají, potřebujeme-li provést danou akci (funkci) nad více záznamy (doklady) najednou. Nabídka hromadných akcí se pro různé moduly částečně liší. Některé akce zařazené v této nabídce plní stejnou funkci jako klávesové zkratky, které se běžně používají.

Hromadné akce lze spustit následujícím způsobem:

Obr.: Hromadné akce - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Akce

Popis akce

Potvrzení

Potvrzení (uzamčení) dokladu (obdoba funkce Alt+F2). Tato funkce nastaví ikonu potvrzení dokladu a datum potvrzení dokladu. Po provedené akci se doklady z kontejneru odmažou.

Potvrzení bez odmazání

Potvrzení dokladu (obdoba funkce Alt+F2). Po provedené akci zůstávají vybrané doklady v kontejneru.

Odpotvrzení

Odpotvrzení dokladu (obdoba funkce Ctrl+F2). Tato funkce ruší příznak a datum potvrzení dokladu.

Změna data potvrzení

U potvrzených dokladů umožňuje změnit datum potvrzení (obdoba funkce Ctrl+F5).

Storno

Hromadné stornování vybraných dokladů (obdoba funkce F8), u kterých nastaví ikonu stornování.

Odstorno

Odstornování stornovaných dokladů (obdoba funkce F8). U těchto dokladů zmizí ikona stornování.

Změna záznamu

Umožňuje hromadně měnit vybrané položky záznamů jednotlivých modulů (viz nabídka každého formuláře).

Zneplatnění

Zneplatnění záznamu (obdoba funkce F8), tzn. znemožnění záznamu používat ho pro další práci. Funkce zneplatnění se používá např. u karet zboží nebo dodavatelů/odběratelů.

Zplatnění

Opětovné zplatnění zneplatněného záznamu (obdoba funkce F8). Záznam je možné po provedené akci dále používat.

Změna práva na záznam

Přidělení skupiny práv na prohlížení a změnu pro vybrané karty. Takové karty pak mohou prohlížet nebo měnit jen ti uživatelé, kteří mají danou skupinu práv. Ostatní uživatelé vidí místo karet jen křížky. Práva na záznam se přidělují na 4. straně knihy Uživatelé.

Vložení poznámky

K vybraným záznamům se vloží poznámka stejného typu.

Výmaz poznámky

Hromadné vymazání poznámky z vybraných záznamů.

Po spuštění funkce se vyvolá formulář Hromadný výmaz poznámek, ve kterém nadefinujeme typ poznámky pro odmazání. Pokud vyplníme pole Formulář, vymažou se poznámky se stejným vstupním formulářem. Můžeme také zadat pořadí vymazávané poznámky. Pokud však pole Řádek není vyplněno, smaže se první poznámka zadaného typu. Ve formuláři lze také nastavit, zda záznamy po provedené akci zůstanou či nezůstanou v kontejneru.

Změna položek

Změní se položky, které uživatel zadá ve formuláři. Položky může uživate Přidávat, Aktualizovat, Odebírat.

Book Contents

Book Index

Akce

V nabídce menu modulu Akce jsou zařazeny doplňující funkce, které je možné spustit přímo nad daným modulem. Některé z funkcí mohou být nad modulem potlačeny. Akce jsou pro přehlednost zařazeny do jednotlivých skupin:

Obr.: Akce - Formulář Menu modulu Faktury vydané

V nabídce akcí mohou být zařazeny další specifické funkce pro daný modul, např. přepnutí cen, přepnutí mezi doklady v Nákupu a v Prodeji, přepočty nad knihou Zboží apod. Pro názornost je v následujícím textu uveden přehled akcí nad knihou Faktur vydaných.

Book Contents

Book Index

Základní

Základní akce se týkají jednoduchých funkcí, např. uložení změn, obnova, přepnutí mezi knihou a záznamem. U každé z akcí je vypsána klávesová zkratka, kterou se dá tato funkce spustit.

Obr.: Základní akce - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Pokročilé

V pokročilých akcích jsou zařazeny funkce, které se týkají potvrzování (odpotvrzování) dokladů, přepínání mezi kontejnery, nastavení podmínek pro kontejnery apod. U jednotlivých funkcí jsou uvedeny klávesové zkratky.

Obr.: Pokročilé akce - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Pozn.: V následujícím textu je uveden popis specifických funkcí.

Popis akcí:

Uložení do vzoru

Touto akcí otevřeme formulář Obecné vzory pro uložení vzorů dokladů. (Bližší popis viz kapitola Vytvoření nového vzoru.)

Otevření dokl. dokumentu

Ke každému dokladu je možné na 9. straně přiřadit různé dokumenty. Pomocí této nabídky je možné dokument otevřít. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Zavření dokl. dokumentu

Navazuje na otevření dokladového dokumentu. Je-li dokument otevřen z IS K2, po skončení práce v něm ho uzavřeme pomocí funkce Zavření dokl. dokumentu.

Otevření dokl. dokumentu
bez kontroly

Otevření dokladového dokumentu na 9. straně. Při spuštění této funkce není požadováno zavření předchozího dokumentu.

Uložení implicitních hodnot

Některé položky jsou programově přednastaveny jako implicitní, tzn., že mohou mít uživatelem nebo správcem přednastavenu určitou hodnotu. Pokud v Novém záznamu nebo ve Změně po vyplnění jednotlivých položek dokladu nebo číselníku vyvoláme tuto akci, uložíme hodnoty položek jako implicitní.

Z knihy nebo z Prohlížení lze pak načtením implicitních hodnot (funkce Načtení implicitních hodnot) zadat nový doklad, který do zakázaných polí pro uživatele nakopíruje přednastavené implicitní hodnoty. Pole, která bude mít uživatel zakázaná, lze zadat na 6. straně karty Uživatelé (v modulu Správce).

Načtení implicitních hodnot

Akce je obdobou klávesy F6 (nový doklad). Spuštěním akce Načtení implicitních hodnot se v novém formuláři do zakázaných (nepřístupných) polí automaticky dosadí implicitní hodnoty (tyto je však nutné nejdříve uložit).

Parametrech uživatele lze pak stanovit, jestli se budou vyplňovat pouze pole povinná, nebo i další přednastavená implicitní pole (příznak Implicitní hodnoty jen u požadovaných polí).

Přizpůsobení 2.strany

Akce je dostupná jen pro faktury vydané. Spuštěním akce dojde k původnímu nastavení formuláře na 2.straně faktur vydaných.

Vhodné spustit, pokud je program K2 spuštěn na monitoru s atypickým rozlišením nebo poté, co bylo uživatelsky změněno nastavení formuláře na 2.straně FV. Např. nastavení výšky sekce se zálohama na 2.straně faktury vydaných.

Obnovení rozložení formuláře

Po spuštění funkce a znovuotevření formuláře dojde k implicitnímu nastavení formuláře. Vhodné použít pro uživatele K2, kterému se znejasných důvodů například překrývají částí formulářů nebo nějaká část formuláře není k dispozici.

Book Contents

Book Index

Filtr

V nabídce Kontejner jsou přístupné další akce, které je možné spustit nad modulem. Jedná se o práci s kontejnery dokladů.

Obr.: Kontejner - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Vytvoření jiného kontejneru:

Některé položky dokladů mají vazby také do jiných databází. Díky tomu můžeme získávat informace pomocí tzv. jiných kontejnerů (viz kapitola Základní funkce - Filtry Alt+F9 - Jiné kontejnery). Pomocí této funkce můžeme např. zjistit, jaké zboží z faktur vydaných bylo vyfakturováno.

Obr.: Číselník Jiné odkazy

Postup při vytvoření tohoto kontejneru je následující:

Popis ostatních akcí:

Přidání do jiného kontejneru

Pomocí této funkce je možné přidat do již vytvořeného kontejneru další položky. Potřebujeme-li např. jiný kontejner zboží doplnit o další fakturované položky, přidáme do kontejneru faktur vydaných další doklad. Nad kontejnerem faktur pak zvolíme funkci Akce - Přidání do jiného kontejneru, vybereme opět položku s označením Položky prodeje - Zboží a výběr potvrdíme. Po odsouhlasení dotazu se do kontejneru zboží přidají položky z nové faktury.

Odmazání z jiného kontejneru

Tato akce funguje podobným způsobem jako předchozí s tím rozdílem, že se příslušné záznamy z vytvořeného kontejneru odmažou. Tzn. spustíme-li tuto akci nad kontejnerem faktur vydaných, po výběru položky označené Položky prodeje - Zboží se z kontejneru zboží odmažou všechny karty, které byly zařazeny na příslušných fakturách vydaných.

Přidání vybraných do kontejneru

Pomocí této akce je možné přidat do kontejneru záznamy označené hvězdičkami. Plní tedy podobnou funkci jako klávesová zkratka Alt+Ctrl+Shift+F9 (tato však navíc slouží i pro vytvoření nového kontejneru obsahujícího pouze vybrané záznamy).

Příklad: Potřebujeme-li např. přidat do kontejneru faktur vydaných další doklady, označíme je pomocí hvězdiček (např. klávesami Ctrl+mezerník) a zvolíme akci Přidání vybraných do kontejneru. Po kladném odsouhlasení dotazu se záznamy do kontejneru přiřadí.

Načtení / Uložení kontejneru

Při práci s kontejnery je možné vytvářet si zálohy každého kontejneru. Toto se provádí nad knihou filtrovaných dokladů, kdy spustíme funkci Načtení / uložení kontejnerů. Tím se vyvolá kniha Načtení a uložení kontejneru, ve které jsou zobrazeny všechny existující zálohy kontejnerů.

Do této knihy je možné klávesou Ins zavést nový záznam, kdy zadáme pořadové číslo a popis kontejneru. Klávesou F2 pak zálohu uložíme. Nově vytvořený záznam se pak zařadí do knihy. Pokud chceme kontejner opět načíst, zvolíme nabídku z menu modulu Akce - Načtení / Uložení kontejneru. V tabulce vybereme pravítkem požadovaný kontejner a volbu potvrdíme stisknutím tlačítka Načíst.

Přejeme-li si uložený kontejner odmazat, pak jej v knize Načtení a uložení kontejneru označíme pravítkem a stiskneme tlačítko Odmazat. Tím dojde k výmazu zálohy kontejneru.

Book Contents

Book Index

Doklady

Přepnutí modulů se standardně provádí přes Hlavní menu K2. Nabídka Doklady urychluje přepínání příbuzných modulů přes zrychlující klávesy přímo z formuláře.

Obr.: Doklady - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Následující záznam

Funkce Následující záznam umožní přechod na následující záznam v tabulce. Pokud si prohlížíme doklad, listujeme po jednotlivých dokladech vzestupně. Listování po záznamech vzestupně umožňuje také klávesa šedé plus.

Book Contents

Book Index

Předchozí záznam

Funkce Předchozí záznam umožní přechod na předcházející záznam v tabulce. Pokud si prohlížíme doklad, listujeme po jednotlivých dokladech sestupně. Listování po záznamech sestupně umožňuje také klávesa šedé mínus.

Book Contents

Book Index

Ceny

Ceny se týkají všech modulů, které pracují s položkami nákupu nebo prodeje. Zde jsou zobrazeny přepínače pro zobrazení různých cen v tabulce položek 2. strany těchto dokladů.

Obr.: Ceny - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Přehled funkcí:

Ctrl+Alt+M

Přepnutí měny.

Ctrl+Alt+B

Přepnutí ceny brutto/netto.

Ctrl+Alt+F

Přepnutí plánované/fakturované ceny.

Ctrl+Alt+S

Přepnutí skladové/plánované skladové ceny nebo ceny skladové/vedlejších nákladů.

Ctrl+Alt+D

Přepnutí ceny/skladové ceny.

Book Contents

Book Index

Ostatní

V nabídce Ostatní jsou zařazeny další doplňující funkce. V případě faktur vydaných se jedná o přesun na kartu partnera a dále o rozpad položek podle středisek a kódu zakázky.

Obr.: Ostatní - Formulář Menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Konec

Vyvoláním této funkce uzavřeme aktuální knihu či formulář. Pro uzavření můžeme rovněž použít klávesy Alt+F4.

Book Contents

Book Index

Úpravy

V nabídce Úpravy jsou vypsány horké klávesy, které lze používat při práci s textem. Klávesové zkratky a jim přiřazené funkce jsou stejné jako v prostředí Windows.

Obr.: Úpravy Menu modulu Faktury vydané

Popis funkcí:

Ctrl+X

Zkratka pro vyjmutí označeného textu do schránky.

Ctrl+C

Kopírování textu označeného do bloku.

Ctrl+V

Vložení textu ze schránky.

Pozn.: Tatáž nabídka se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši ve Změně formulářů v prostoru polí, která se dají editovat (jsou prosvětlena bíle).

Book Contents

Book Index

Zobrazit

Obr.: Zobrazit Menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Klávesová nápověda

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení řádku ve spodní části obrazovky. Číslice s pořadovým číslem 1 - 10 odpovídají funkčním klávesám F1 - F10, přičemž u každého čísla je zobrazen zkrácený popis volatelné funkce. Po stisknutí pomocných kláves Alt, Ctrl nebo Shift se tento popis mění aktuálně podle stisknuté klávesy.

Obr.: Klávesová nápověda nad knihou Faktur vydaných

Book Contents

Book Index

Stavový řádek

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení řádku ve spodní části obrazovky s informací o stavu modulu. Stavový řádek je rozdělen na několik částí.

Obr.: Stavový řádek

Popis polí stavového řádku:

Část

Funkce

Příklad

Viz kapitola

1

Informace o stavu knihy

Kniha, Kontejner, Vše, Rychlý filtr, Filtr

Filtry Alt+F9

2

Hledání

Změna dokladu (*)

Hledej

Změna

Rychlé vyhledávání Alt+F7

Základní ovládání programu

3

Aktuální období

2004

Období

4

Aktivní/Neaktivní přepis

PŘES

Kniha

5

Počet vybraných záznamů

5

Označování záznamů

6

Zkratka skladu vybraného v knize Zboží

EXP, MAT

Kniha Zboží

7

 

 

 

8

Zkratka mandanta, ve kterém pracujeme

DEMO

 

9

Počet záznamů ve složce

12

 

10

Nápověda pro tlačítka nástrojových panelů

Změna (F5)

Nástrojové panely

(*) V okamžiku změny kterékoliv položky dokladu se ve stavovém řádku zobrazí Změna.

Book Contents

Book Index

Nástrojové panely

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení panelů s ikonami (tlačítky) pro základní funkce modulu. Z této nabídky je možné nastavit zobrazení standardního a uživatelského panelu. Pokud není definována žádná uživatelská funkce, nelze zobrazení uživatelského nástrojového panelu zapnout.

Book Contents

Book Index

Definice nástrojových panelů

Obr.: Definice nástrojových panelů - Zobrazit Menu modulu Faktury vydané

Definici jednotlivých nástrojových panelů vyvoláme přes Menu modulu Zobrazit, nebo dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na příslušném panelu. Formulář slouží k výběru funkcí pro jednotlivé nástrojové panely. Funkce lze do panelu přidávat a odebírat tlačítky Přidat, Přidat vše, Odebrat, Odebrat vše. Uspořádání funkcí nastavujeme tlačítky Nahoru a Dolů.

Book Contents

Book Index

Standardní nástrojový panel

Ve standardním nástrojovém panelu jsou uvedeny funkce definované výrobcem programu K2. Příkladem mohou být např. funkce Ulož, Obnova, Změna, Potvrzení, funkce pro práci s dokumenty.

Obr.: Definice standardního nástrojového panelu

Stiskneme-li pravé tlačítko myši na standardním panelu, zobrazí se nám všechny nabízené funkce, které lze tímto přímo spustit.

Obr.: Výběr funkcí pravým tlačítkem myši na řádku s ikonami

Book Contents

Book Index

Uživatelský nástrojový panel

V uživatelském nástrojovém panelu jsou uvedeny funkce předdefinované v knize Uživatelských funkcí.

Obr.: Definice uživatelského nástrojového panelu

V definici pro uživatelský nástrojový panel určujeme, které nadefinované uživatelské funkce budou v panelu zobrazeny.

Book Contents

Book Index

Uživatelské funkce

Knihu Uživatelských funkcí vyvoláme přes nabídku menu modulu Zobrazit, nebo stisknutím pravého tlačítka myši v uživatelském panelu. Zobrazí se standardní obsluha klávesy F9. Uživatelskou funkcí máme na mysli sestavu nebo skript.

Obr.: Kniha Uživatelské funkce

Book Contents

Book Index

Nastavení tabulky

Pomocí této funkce si můžeme nastavit vzhled a uspořádání sloupců v Knize. Funkci vyvoláme buď přes nabídku menu modulu Zobrazit, nebo stisknutím pravého tlačítka myši v záhlaví sloupců.

Obr.: Nastavení tabulky - Zobrazit Menu modulu Faktury vydané

Popis funkcí:

Výběr sloupců

Výběr sloupců ovlivní uživatelské nastavení v knize. Přidáním nebo odebráním sloupců lze nastavit požadované položky. Podrobněji popsáno níže.

Parametry sloupce

Touto volbou nastavujeme formát vybraného sloupce. Podrobněji popsáno níže.

Implicitní sloupce

Toto nastavení sloupců je definováno výrobcem IS K2 a po volbě této funkce se pro dané setřídění obnoví. Pokud změníme velikost okna, jejich šířka se automaticky přizpůsobí. Při zmenšování okna vidíme stále všechny sloupce, přičemž údaje jsou při nedostatku místa nahrazovány tečkami.

Implicitní sloupce bez přizpůsobení

Pro každý sloupec je určena minimální šířka, která je nezávislá na velikosti okna. Zmenšujeme-li okno, sloupce se postupně zakrývají. Údaje v tabulce zůstávají nezměněny.

Všechny sloupce

Po výběru této možnosti se zobrazí všechny možné sloupce datového modulu. Pole modulu mohou být následující:

 • Databázová - zadáváme do databáze (např. v knize Faktur vydaných variabilní symbol, měna…)
 • Vypočtená - tato jsou zobrazena na začátku, počítají se automaticky (např. DPH, suma penále…)

Původní sloupce

Provedeme-li v Knize změny v uspořádání sloupců, po výběru této volby se změny zruší a nastavení sloupců se uvede do stavu po přihlášení do programu. Provedené změny se uloží buď korektním ukončením práce s programem K2, nebo spuštěním funkce Vyprázdnění cache v modulu Správce.

Přizpůsobovat sloupce

Při zatrhnutí tohoto pole se šířka sloupců přizpůsobuje změně velikosti okna. V opačném případě se velikost sloupců nemění. Po zmenšení okna se sloupce postupně zakrývají a v dolní části obrazovky máme k dispozici lištu pro rolování.

Šířku sloupce si můžeme podle potřeb upravovat. V záhlaví tabulky najedeme myší na hranici dvou sloupců a tažením hranice si šířku přizpůsobíme. Tažením celého sloupce můžeme měnit pořadí sloupců v Knize. Pořadí zadáváme buď ve formuláři pro Výběr sloupců (popsáno níže), nebo tažením myši.

Příklad: V knize Faktur vydaných si nastavíme implicitní sloupce. Budeme chtít vložit sloupec Číslo na počátek tabulky a za něj sloupec Firma. Na sloupec Číslo najedeme myší, stiskneme levé tlačítko a tažením posuneme ukazovátko na sloupec Pr.Z. Stejným způsobem přesuneme sloupec Firma. Nové pořadí sloupců bude tedy následující: Číslo, Firma, Pr.Z, Zak. atd.

Z tabulky je možné odebrat sloupec těmito způsoby:

pic_2343
Obr.: Kniha Faktury vydané - pravé tlačítko myši na sloupci Firma

pic_2344
Obr.: Kniha Faktury vydané - po výběru volby Skrýt sloupec na sloupci Firma

Export do Excelu nebo do CSV souboru:

Nastavenou tabulku je možné vyexportovat do Excelu nebo do CSV souboru. Uživatel si tedy může v tabulce zvolit ty sloupce, které ho zajímají, a údaje z těchto sloupců následně vyexportovat do jiných aplikací. Pro export se používají tlačítka zařazená ve standardním uživatelském panelu - viz kapitola Funkce Menu modulu - Zobrazit - Standardní nástrojový panel.

Exportovat do aplikace Microsoft Excel

 • Po stisknutí tohoto tlačítka se data vyexportují rovnou do Excelu.

Exportovat do CSV

 • Po stisknutí tlačítka nejdříve zapíšeme název výstupního souboru a poté se provede export do CSV.

Pozn.: Tlačítko není implicitně zařazeno ve standardním nástrojovém panelu.

Book Contents

Book Index

Výběr sloupců

Ovlivní uživatelské nastavení zobrazení dat v tabulce. Přidáním nebo odebráním lze zobrazit jen požadované položky.

Obr.: Formulář Výběr sloupců

Ve formuláři Výběr sloupců si zvolíme, které sloupce budou v knize uvedeny. V levé části jsou zobrazena Pole příslušného datového modulu, která máme k dispozici. V pravé části tabulky jsou uvedena pole, která chceme zobrazit v příslušném pořadí. Pole z levé a pravé části můžeme libovolně přesouvat tlačítky Přidat, Přidat vše, Odebrat, Odebrat vše. V pravé části tabulky pomocí tlačítek Nahoru a Dolů volíme uspořádání sloupců.

U každého pole je uvedeno jeho Jméno, sloupec s Ikonou, Zkratka a případně i Popis.

Význam ikon pole datového modulu:

Ikona „Obrázek“ - jedná se o pole s obrázkem (bitmapou). Např. pole 'Z' (ikony o zaplacení).

Ikona „zelené V“ - tuto ikonu mají pole, u kterých je možná vazba do jiných datových modulů, tzn. dále se zanořují.

Vytvoření nového sloupce:

Příklad: Do knihy Faktur vydaných chceme přidat nový sloupec, ve kterém bude uvedena „Zkratka 1 zákazníka“.

CDo

Volba pole z aktuálního datového modulu - v našem případě z modulu Faktur vydaných - Číslo Dod./Odb.

;

Označuje další zanoření.

Zkr

Volba pole z jiného datového modulu - zde z modulu Dod./Odb. - Zkratka 1.

Příklad: V knize Faktur vydaných chceme mít uvedeno město zákazníka.

Book Contents

Book Index

Parametry sloupce

Touto volbou nastavujeme formát vybraného sloupce.

Způsoby nastavení parametrů sloupce:

Obr.: Formulář Nastavení parametrů sloupce

Popis polí:

Nadpis

Nastavení nadpisu sloupce v záhlaví.

Font záhlaví

Nastavení typu písma pro hlavičku sloupce (viz kapitola Správce - Číselníky - Názvy - Písma).

Zarovnání záhlaví

Nastavení zarovnání hlavičky vlevo, vpravo, na střed.

Zarovnání sloupce

Nastavení zarovnání údajů sloupce vlevo, vpravo, na střed.

Formát

V nabídce jsou přednastaveny vzory formátování sloupce. Podrobněji popsáno níže.

Nastavení šířky

Můžeme zadat formátování pro šířku daného sloupce. Zobrazí se šířka sloupce s námi požadovaným počtem znaků. Když budeme sloupec rozšiřovat, budou znaky přibývat. Pro nastavení šířky lze používat všechny typy formátu, nejčastěji 'S' nebo 'W'. Opět vybíráme z přednastavených možností.

Př.: Ve sloupci Město nastavíme šířku 'S10', zobrazí se Ústí nad L a po roztažení sloupce pak bude zobrazen celý název.

Nastavení sloupce

Nastavení platí pro jeden sloupec. Podrobněji popsáno níže.

Parametry sloupce

Pomocí kláves Alt+F5 v Nastavení sloupce - kniha si uživatel může nastavit parametry sloupce a obarvování. Vyhodnocování barev je nastaveno dle úrovní, přičemž čím vyšší úroveň, tím je obarvení víc nahoře.

 1. 0. úroveň - základ
 2. 1. úroveň - obarvení sudých řádků
 3. 2. úroveň - obarvení řádků na podmínku
 4. 3. úroveň - obarvení sloupců na podmínku

Nastavení řádků

Nastavení platí pro všechny sloupce v tabulce. Podrobněji popsáno níže.

Linky v řádcích

Po zatržení se zobrazí vodorovné linkování.

Linky ve sloupcích

Po zatržení políčka je v tabulce linkování svislé.

Proužky podle
už. nastav.

V tabulce budou (nebudou) sudé řádky zvýrazněny jinou barvou, pokud v Parametrech uživatele je (není) zatrhnut příznak Zobrazovat sudé proužky v gridu jinou barvou.

Proužky zobrazit vždy

Po zatrhnutí příznaku budou v tabulce zobrazeny sudé řádky jinou barvou, bez ohledu na zapnutý/vypnutý příznak v Parametrech uživatele.

Progr. pole

Zobrazení zkratky pole z datového modulu.

Jméno pole

Zobrazení jména pole z datového modulu.

Book Contents

Book Index

Formát

Na tomto místě nastavujeme typ formátování, který je pro každý sloupec jiný. Pro text a pro čísla se používají odlišné typy znaků.

Přehled znaků pro formátování:

Znak

Popis

S

Používá se pro texty a uvádí se v kombinaci s číslem. (Celková šířka se určuje jako součin průměrné šířky znaků pro daný font a počtu znaků.) 'S' znamená řetězec znaků a číslovka jejich počet včetně mezer. Pokud budeme sloupec rozšiřovat, zůstane nastavení znaků beze změny.

T

Tento znak se používá pro čas, a to nejběžněji v nastavení 'T4'. Zobrazí se hod. - min. - sek.

D

Znak používaný pro datum v běžném nastavení 'D6'. Ve sloupci se zobrazí datum v pořadí den - měsíc a rok.

M, N

Znaky se používají pro formátování čísel. Užívají se v kombinaci s čísly (celkový počet znaků) a se zvláštními znaky.

 

 

'M'

Tento znak slouží k redukci oddělovačů v případě nedostatku počtu znaků, používá se při zobrazení v Knize.

 

 

'N'

Zobrazuje veškeré znaky. Při nedostatku počtu znaků se mění na křížky, používá se ve formuláři.

 

Speciální znaky:

 

 

'-'

Číslo není v absolutní hodnotě, tzn. jsou zobrazena čísla kladná i záporná.

 

 

'_'

Číslo je ořezané o znaky, vynechávají se mezery (není napsáno 1 284, ale 1284).

 

 

'0'

Zleva se dopisují nuly na potřebný počet znaků.

 

 

'''

Použití desetinné čárky (tečky), tečkou (mezerou) odděluje tisíce. Zobrazení znaků se odvíjí od nastavení ve Windows.

 

 

'.'

Místo desetinné čárky se používá desetinná tečka.

W

Podobně jako 'S', výpočet šířky podle nejširšího písmenka (nejčastěji 'W').

I

Podobně jako 'S', pro výpočet šířky se používá šířka znaku čísla.

P

Speciální znak pro poznámky, kromě něj se používá taky 'F' a dalších 9 znaků (to je složitější).

Příklady:

Formát

Zobrazení

Formát

Zobrazení

S30

„Ústí nad Labem“

S10

„Ústí nad L“

D5

„11.05.99“

D6

„11.05.1999“

T1

„9:53“

T4

„9:53:41“

Příklad: Zobrazení částky „-1 234 567,89“ ve sloupci Cena. Celkový počet znaků včetně mezer a znaménka je 13.

Formát

Zobrazení

Formát

Zobrazení

N15

1.234.568

M15

1.234.568

N8

#####

M8

1234.568

N-15

-1.234.568

M-15

-1.234.568

N_15

1234568

M_15

1234568

N-_15

-1234568

M-_15

-1234568

N10`2

#####

M10`2

1234567,89

N-15'2

-1.234.567,89

M-15'2

-1.234.567,89

N_15'2

-1234567,89

M_15'2

-1234567,89

N015

000000001234568

M015

000000001234568

N-015.2

-00001234567.89

M-015.2

-00001234567.89

N-15.2

-1.234.567.89

M-15.2

-1.234.567.89

Book Contents

Book Index

Nastavení sloupce a nastavení řádků

Knize máme možnost zvýraznit vybrané řádky nebo sloupce. Zadávání podmínek je v obou případech stejné. Údaje v kolonce Nastavení sloupce platí pro daný sloupec, údaje v kolonce Nastavení řádků jsou platné pro všechny sloupce.

Stisknutím klávesy F12 se dostáváme do knihy Procedury pro barvy, ve které je uveden seznam procedur. Běžnými klávesami (Insert, F5, F6) editujeme Zkratku, Popis a z číselníku vybereme Funkci. Klávesou Alt+F5Prohlížení zadáváme vlastní podmínky funkce. Vyvolá se formulář s názvem Historie - porovnání pole, který je rozdělen na dvě části. V horní části formuláře zadáváme podmínky pro platnost dané funkce a ve spodní části nastavujeme barvy a typy písma.

Obr.: Formulář Historie - porovnání pole - Alt+F5

Položky formuláře:

Vstupní pole

Vstupní pole pro testování podmínky. Pokud formulář vyplňujeme pro políčko Nastavení řádků, tak ho musíme vyplnit. Když není vyplněno, vyhodnocuje se funkce pro každý sloupec samostatně.

Při vyplňování formuláře pro Nastavení sloupce nemusí být vyplněno, podmínky pak platí pro hodnotu pole vybraného sloupce. Pokud je Vstupní pole vyplněno, nabývá funkce stejné hodnoty bez ohledu na vybraný sloupec.

Následují funkce

Pokud nevyhovuje námi zadaná podmínka, lze zadat podmínku, která se má vyhodnotit jako následující. Tímto způsobem lze vytvořit řetězec za sebou testovaných podmínek. Nevyhovuje-li sloupec podmínce, testuje se následující funkce. Pokud není výsledek ani u poslední podmínky, tak se zobrazuje standardní barva.

Celé číslo

Nastavení podmínek pro testování čísel v intervalu Od do.

Reálné číslo

Nastavení podmínek pro testování čísel v intervalu Od do.

Text

Nastavení podmínek pro testování textového řetězce v intervalu Od do.

Fulltext

Nastavení podmínek pro testování textu. Používají se speciální znaky:

 

'.'

povinný znak na první pozici; rozlišuje malá a velká písmenka,

 

'^'

povinný znak na první pozici; nerozlišuje malá a velká písmenka,

 

'*'

nahrazuje libovolný počet znaků (lze umístit na začátek, doprostřed, na konec),

 

'?'

nahrazuje jeden znak.

Spodní část formuláře slouží pro nastavení a výběr barev a písma v tabulkách. V dokladech rozlišujeme několik typů barev. Základní rozlišení je barva písma a barva pozadí. Tyto barvy pak mohou být v Prohlížení a ve Změně různé. Zvýrazněná barva pozadí odpovídá poloze pravítka.

Barva pozadí v prohlížení

Základní barva pozadí v Prohlížení je při standardním nastavení "Windows" šedá.

Barva pozadí ve změně

Základní barva pozadí ve Změně je při standardním nastavení Windows bílá. Kromě dokladů ve Změně se jedná o všechny tabulky na 0. straně. Po nastavení jiné barvy se změní pozadí odpovídajících položek.

Zvýrazněná barva pozadí

Zvýrazněná barva pozadí odpovídá poloze pravítka - základní barva je při standardním nastavení Windows modrá. Po změně barev v tomto políčku se budou měnit barvy pozadí na položkách pravítka.

Neaktivní zvýrazněná barva pozadí

Tato barva odpovídá poloze pravítka v okamžiku, stiskneme-li v horní části obrazovky výběrové políčko. Při standardním nastavení Windows se jedná o barvu světle šedou.

Barva písma

Změna barvy písma ve Změně a v Prohlížení. Základní barva písma při standardním nastavení Windows ve Změně i v Prohlížení je černá.

Zvýrazněná barva písma

Změna barvy písma v položkách pravítka. Základní barva při standardním nastavení Windows je bílá.

Neaktivní zvýrazněná barva písma

Neaktivní zvýrazněná barva odpovídá barvě na tzv. „šedém pravítku“, která je černá.

Písmo

Na této položce vybíráme různé typy písma z Knihy písem.

Barvy a písma zadané ve formuláři Parametry větší než mají větší prioritu než barvy a písma zadané v Knihách barev a písem.

Book Contents

Book Index

Masky sloupců

Pro zjednodušení nastavení zobrazení, zvláště pro více uživatelů, můžeme využít funkce Masky sloupců a vytvořit si vlastní nastavení (masky) podle našich potřeb. Tato nastavení se ukládají pod konkrétním jménem, pod kterým je lze opět u libovolného uživatele vyvolat.

Obr.: Číselník Masky

Funkci Masky sloupců vyvoláme přes nabídku menu modulu Zobrazit. Klávesou Insert vkládáme novou masku. Ve formuláři vyplníme Název masky, Popis, můžeme jí také přiřadit Ikonu. Do masky se automaticky nastaví ty sloupce, které jsou zobrazeny v Knize. Změníme-li v Knize nastavení sloupců, můžeme tuto změnu provést také v knize Masek. Pravítko nastavíme na masku, kterou chceme změnit, a po stisknutí klávesy F2 se nové nastavení uloží. Masku lze také z knihy masek vymazat. Nastavíme pravítko na masku, kterou chceme vymazat a stiskneme klávesu F8.

Program si pamatuje nastavení sloupců při vypnuté masce pro každé setřídění a pro každé nastavení filtru zvlášť. Po výběru vlastní masky je nastavení sloupců pro všechny typy setřídění stejné. Pokud masku vypneme (nastavení bez masky), obnoví se nám nastavení pro každé setřídění zvlášť, a to do stavu před výběrem vlastní masky. Pokud máme nastaveno zobrazení podle masky a v nějakém setřídění toto zobrazení změníme, po jakékoli změně setřídění nebo opuštění programu se obnoví zobrazení podle vybrané masky. Pokud máme nastavení bez masky, zobrazení se neobnovuje.

Book Contents

Book Index

Nástroje

Obr.: Nástroje Menu modulu Faktury vydané

Popis funkcí:

Pracovní plocha

Jestliže při práci v IS K2 spustíme v kterémkoliv modulu z jeho menu tuto funkci, otevře se pracovní plocha podle aktuálního nastavení (viz kapitola Správce - Systém - Masky pracovní plochy). V této nově otevřené pracovní ploše bude v horní modré liště za adresou firmy zobrazeno „2. inst.“. V tomto zobrazení však není možné editovat vzhled záložek.

Editace formuláře

Pomocí této funkce se uživatel dostává do možností pro editaci formuláře. Jedná se o specifickou funkci, na kterou existuje zvláštní právo.

Počet záznamů

Zobrazí počet záznamů v tabulce.

Upozornění: Číslo vyjadřující počet záznamů nemusí vždy odpovídat zobrazenému počtu položek.

 • Pokud tuto funkci spustíme v zapnutém vyhodnocovacím filtru (stav „Filtr Zap.“), zobrazí se počet záznamů filtrovaného souboru, tzn. zobrazí se stejný počet, který je vidět v tabulce.
 • Pokud funkci spustíme ve vypnutém vyhodnocovacím filtru (stav „Filtr Vyp.“) zobrazí se celkový počet záznamů včetně tzv. nultého záznamu (ten obsahují všechny číselníky v K2) či jiných záznamů, které nejsou vidět (u typových číselníků). V případě dokladů se tedy zobrazí stejný počet, u číselníků o jedno číslo větší a u typových číselníků o „n“ čísel větší.
 • Funkci můžeme spustit také ve stavu „Kniha“, pokud zde není umožněno filtrování. Princip zobrazování je pak stejný jako při vypnutém vyhodnocovacím filtru.

Book Contents

Book Index

Nápověda

Obr.: Nápověda Menu modulu Faktury vydané

Popis funkcí:

Obsah a rejstřík

Vyvolá tuto uživatelskou příručku.

Co je…

Informuje o systému K2. Ve vyvolaném formuláři můžeme nalézt mj. také číslo licence a číslo verze programu, kterou právě používáme.

Obr.: Formulář Co je...

Ve formuláři O aplikaci lze pomocí klávesové zkratky Ctrl+C zkopírovat číslo verze. Verze se kopíruje ve tvaru X.XXX.XX.XXXXX. Klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+C lze zkopírovat podrobnější informace o K2 a systému.