Book Contents

Book Index

Definice proměnných

Proměnná je objekt, pomocí kterého můžeme v procesu a v kroku procesu zadávat konkrétní hodnoty různých veličin, a to hodnoty číselné, textové i datumové. Proces může mít, dle nastavení ve verzovaném postupu, zadáno několik proměnných. Konkrétní dosazené hodnoty těchto proměnných pak mohou rozhodovat o dalším průběhu procesu.

Book Contents

Book Index

Kniha Definice proměnných

Kniha Definice proměnných je seznamem definic proměnných a metrik, které je možno nastavit ve verzovaných postupech a zadat v procesech a umožnit tak uložení konkrétních hodnot ve vytvořeném kroku procesu.

V knize Verzované postupy je možno:

pic_1136

Obr.: Definice proměnných - kniha

Popis polí:

Identifikátor

Zkratka proměnné.

Název

Jazykový název proměnné.

Hodnota

Výchozí hodnota proměnné.

Typ

Typ proměnné.

Velikost

Velikost proměnné.

Desetinná část

Počet desetinných míst proměnné.

Maska

Maska proměnné.

Popis

Jazykový popis proměnné.

Pr

Ukazatel, zda je proměnná viditelná v procesu.

St

Ukazatel, zda je proměnná viditelná v kroku procesu.

V

Ukazatel, zda je proměnná.

M

Ukazatel, zda je metrika.

Book Contents

Book Index

Definice proměnných - základní údaje (1. strana)

Na 1. straně knihy Definice proměnných jsou zobrazeny veškeré údaje o proměnné.

pic_1137

Obr.: Definice proměnných - 1. strana

Popis polí:

Identifikátor

Zkratka proměnné, toto pole musí být jedinečné a je povinné jej zadat.

Číslo

Jedinečné číslo proměnné automaticky přidělené programem.

Název

Název proměnné.

Četnost měření

Uživatelský číselník četnosti měření proměnné.

Záhlaví

Záhlaví proměnné. Text tohoto pole se objeví jako název proměnné, kterou má uživatel zadat v procesu. Proto je důležité záhlaví definovat takovým způsobem, aby uživatel poznal, co má do hodnoty proměnné vyplnit.

Zařazení

Uživatelský číselník zařazení proměnné.

Typ

Typ proměnné. Vyplnění tohoto pole je povinné. Určujeme jím, jaký typ hodnoty se bude v procesu vyplňovat (číslo, datum, text, ...).

Velikost

Údaj o maximální velikosti proměnné.

Deset. míst

Údaj o počtu desetinných míst proměnné.

Maska

Předvyplňuje se dle výběru Typu proměnné. Lze přepsat.

Nabízet ve sloupcích procesů

Zatrhnutím tohoto pole bude moci uživatel vidět hodnotu této proměnné na 0. straně knihy Procesy, a to po vybrání konkrétní proměnné při "výběru sloupců".

Nabízet ve sloupcích kroků

Zatrhnutím tohoto pole bude moci uživatel vidět hodnotu této proměnné na 0. straně knihy Kroky/K Vyřízení), a to po vybrání konkrétní proměnné při "výběru sloupců".

Proměnná

Zatrhnutím tohoto pole určíme, že se jedná o proměnnou.

Metrika

Zatrhnutím tohoto pole určíme, že se jedná o metriku, proměnná pak vstupuje do sestav jako metrika.

Počítaná

Zatrhnutím tohoto pole určíme, že se jedná o počítanou proměnnou.

Zobrazit jako Checkbox

U proměnné typu boolean zatrhnutím pole určíme, že proměnná se na pracovním kroku zobrazí jako zaškrtávací pole. Pokud pole není zatrženo, proměnná se zobrazí jako look-up s volbami Ano/Ne).

Vazba

Vlastnosti vazby proměnné.

 

Typ

Určení Typu vazby proměnné. Obsahuje seznam vazeb na knihy K2.

 

Pole

Umožňuje zadat do proměnné určité pole dle zadané vazby (Zkratku, Popis, ...).

 

Parametry

(1, 2, 3, 4)

Číselný údaj parametru, který jednoznačně identifikuje záznam z Typu vazby (např. číslo skupiny).

 

Povinná

Zatrhnutím tohoto pole určíme, že se jedná o povinnou proměnnou ve vazbě.

 

Testovaná

Zatrhnutím tohoto pole určíme, že se jedná o testovanou proměnnou. Nedovolí zadat nesmyslnou hodnotu.

Popis

Popis proměnné.

Výchozí hodnota

Výchozí hodnota proměnné, která se doplní při vytvoření kroku nebo procesu.

Jazykový název

Lokalizovaný název proměnné.

Jazykové záhlaví

Lokalizované záhlaví proměnné.

Jazykový popis

Lokalizovaný popis proměnné.

Implicitní

Lokalizovaný dlouhý popis proměnné.

Book Contents

Book Index

Vytvoření vlastního číselníku

V proměnných lze vytvářet své vlastní číselníky a vkládat jim hodnoty. Z těchto hodnot pak uživatelé v krocích vybírají rozbalovací nabídkou hodnoty proměnných pro kroky.

Vytváření vlastních číselníků je určeno pouze pro Administrátory, protože se jedná o pokročilá nastavení a je potřeba znát základní databázové operace.

Postup zadání proměnné s vytvořením číselníku:

1) Zadáme pole Zkratka, Název, Záhlaví.

2) Zadáme pole Typ - dle toho, jakou zkratku budeme zadávat do hodnot proměnných, které se budou uživatelům předbízet:

3) Zadáme maximální Velikost pole (nelze zadat více než 25 znaků),

4) Zadáme Vazbu:

pic_2855

Obr.: Zadání proměnné s vlastním číselníkem, vytváření hodnot v číselníku