Book Contents

Book Index

Skripty a parametry workflow

Book Contents

Book Index

Skripty workflow

Skripty workflow se mohou zadávat:

Book Contents

Book Index

Vstupní s výběrem uživatele, plnění proměnné

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF003

Soubor: EntryUserVar.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává, když se vytváří krok, při události Vstupní a Výstupní, vybírá kontaktní osoby podle proměnné. Jako parametr se zadává Název proměnné.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Add_User_G

Zadává se Role se seznamem kontaktních osob, které můžou s procesem pracovat, vidět údaje procesu, aniž by byli zařazení v nějaké Roli v procesu. Můžou do procesu zadávat Komentář.

Beg_Stmt

Do hodnoty proměnné dosazuje určitou hodnotu, běží před zobrazením formuláře, pokud chceme něco vypočítat na začátku práce s krokem.

CostCentreVar

Můžeme ovlivnit výběr kontaktních osob dle střediska. Např. {CostCentreVar}[STR];[STR2]. Do hranatých závorek se zadává název proměnné pro středisko (proměnných může být více, oddělí se středníkem).

End_Stmt

Do hodnoty proměnné dosazuje určitou hodnotu, běží po zpracování kroku, pokud chceme něco vypočítat na konci práce s krokem.

Exclude_Users

Maže kontaktní osoby z role tak, aby neměly přístup k údajům procesu.

Fill_Var

Naplňuje proměnnou výpočtem (odpovídá parametru Calcvar, viz Parametry workflow). Např.

{Fill_Var}[UZIVATEL_O]:=%USER% doplní do proměnné kontaktní osobu spojenou s aktuálním uživatelem.

User_Var

Můžeme ovlivnit výběr kontaktních osob, kterým bude krok vytvořen. Př. {USER_VAR}[ZADAVATEL]. Do hranatých závorek se zadává jméno proměnné, ve které očekáváme číslo kontaktní osoby, které se má daný krok vytvořit.

Book Contents

Book Index

Stav kroku

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF004

Soubor: CheckStep.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává na produktu workflow na registrovaném bodě produktu. Zjišťuje stav kroku procesu, který je přiřazen u produktu, který má zadán tento skript. (Skript např. zajistí, že přijatá faktura nepůjde potvrdit, pokud krok "Schválení faktury" není odsouhlasen).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Step_Name

Zadává se název kroku, který se má kontrolovat.

ExistProcess - 0

0 - skript se vyhodnocuje vždy; 1 - skript se bude vyhodnocovat pouze, pokud bude produkt (faktura, zakázka..) na 9. straně obsahovat proces.

Book Contents

Book Index

Vytvoř proces

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF005

Soubor: CreateProc.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává v knize Produkty workflow, v registrovaných bodech produktu. Př. Když vznikne nová zakázka, vytvoří se k zakázce proces.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Proc_Name

Zadáváme procesu jméno (např. Zakázka 10/2010).

Name_Fld

Zadáme, že chceme zobrazit číslo zakázky. Toto číslo pak můžeme např. naplnit do jména procesu, který bude vytvořen parametrem "Proc_Name".

Ver_Abbr

Zadáme Zkratku hlavičky postupu, ze které se má při registrovaném bodu vytvořit proces.

Book Contents

Book Index

Produkt nad zakázkou

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF006

Soubor: Wkf_Zak_Prod.PAS

Popis skriptu: Skript provádí akce nad produkty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Action

Parametr, který provádí akce s produkty. Př. Když odsouhlasíme krok, skript potvrdí nebo odpotvrdí produkt (fakturu, zakázku...).

Book Contents

Book Index

WKF email

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF007

Soubor: WKF_Email.PAS

Popis skriptu: Skript posílá e-mail s určitými informacemi na emailovou adresu zadanou v parametru skriptu. Je třeba mít nastaveny potřebné informace v účtu v modulu Pošta.

Adresa ve stromu:

[Workflow] [Administrace workflow] [Postupy]

Parametry skriptu:

EAdress

Vytváří text e-mailu, v subjektu je Zkratka postupu, Id procesu a Jméno procesu. V těle je ID a Název procesu a všechny Komentáře procesu.

Př.: {EAddress}k2.demo@k2atmitec.cz

Book Contents

Book Index

Workflow Step form

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF008

Soubor: WKF_Step.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří formulář pro kroky, umožňuje práci s kroky. Nahrazuje funkčnost formuláře pro odsouhlasení kroku s funkčností popsanou Parametry.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Ascend - 0

Třídění zobrazení kroků vzestupně, dle data vytvoření.

Beg_Stmt

Dosazuje hodnotu do proměnné, určitou proměnnou počítá při zobrazení formuláře Pracovní krok.

End_Stmt

Dosazuje hodnotu do proměnné, počítá určitou proměnnou po ukončení formuláře Pracovní krok.

Link_Doc_Typ

Určíme, který typ dokumentu se má vytvořit.

Proc_Var

Možnost při běhu procesu zadat hodnotu určité proměnné (např. částku faktury, označení střediska), zobrazuje proměnné procesu.

Prod_Id

Přidává kroku produkt.

Show_Vars

Rozhoduje o tom, zda na formuláři budou zobrazeny proměnné.

Step_Var

Možnost při běhu procesu zadat hodnotu určité proměnné (např. částku faktury, označení střediska), zobrazuje proměnné kroku.

Book Contents

Book Index

Připoj dokument k produktu

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF009

Soubor: LinkDocToProd.PAS

Popis skriptu: Skript umožní připojit dokumenty typu "DKHL" k produktům K2 (fakturám, zálohám, dodacím listům), a to při určité události kroku v procesu. Produkty i dokumenty musí být připojeny k procesu.

Př.: Naskenovaná faktura doručená poštou (dokument typu "DKHL") se připojí k Přijaté faktuře v knize Přijaté faktury, a to na její 9. stranu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Skript se zadává na 2. straně knihy Verzované postupy na záložce Události v poli Skript, po označení kroku. Zadává se společně s událostí, při které se má spustit (pole Událost).

V procesu se pak při provedení operace na tomto kroku, která spustí vybranou událost, objeví formulář Přiřazení dokumentů k produktům.

pic_2019

Obr.: Formulář Přiřazení dokumentů k produktům

V horní části formuláře jsou uvedeny všechny produkty, které jsou k procesu připojeny, v dolní části formuláře jsou uvedeny všechny dokumenty typu DKHL, které jsou k procesu připojeny a které se budou přiřazovat k produktům K2 uvedeným v horní části formuláře.

Tlačítkem Předchozí a Další listujeme mezi jednotlivými produkty v horní části formuláře. Produkt, ke kterému právě připojujeme dokument, je označený hvězdičkou.

V dolní části formuláře označujeme hvězdičkou dokumenty, které chceme přiřadit produktu označeném hvězdičkou v horní části formuláře. Můžeme označit libovolný počet dokumentů. Nemusíme však označovat žádný, pokud k produktu dokument přiřadit nechceme.

Pokud existuje ve formuláři jeden produkt a jeden nebo více dokumentů, tyto dokumenty se označí automaticky.

Tlačítkem OK se pak přiřazování dokumentů potvrdí a dokumenty se přiřadí na 9. stranu produktů K2 (faktur, záloh, bankovních dokladů...) a produkty K2 se přiřadí na 2. stranu dokumentů.

Pokud v procesu neexistuje přiřazený produkt nebo dokument, objeví se hlášení, které uživatele na tuto skutečnost upozorní, a uživatel buď může pokračovat ve zpracovávání kroku dále, nebo může zpracování přerušit a dokumenty a produkty k procesu přiřadit.

Pozn.: Při použití skriptu nesmí být pro zpracování kroku určeno více kontaktních osob. U kroku, který má zadán tento skript, musí být pro řešitele nastaven způsob výběru pouze "Jeden z nich" nebo "Uživatelsky jeden z nich".

Book Contents

Book Index

Vytvoření aktivity procesu

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF010

Soubor: ActivityCreate.PAS

Popis skriptu: Skript "ActivityCreate" umožní v průběhu procesu vytvořit aktivitu. V postupu nastavíme, že při uživatelské události na kroku (např. při odsouhlasení kroku) se zobrazí formulář pro vytvoření nové aktivity - 1. strana aktivity. Pokud je k procesu připojena příležitost, předvyplní se do formuláře aktivity údaje z této příležitosti a aktivita se k ní připojí.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontrola uživatelů

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF010

Soubor: EntryCheckUser.PAS

Popis skriptu: Skript "EntryCheckUser" se zadává na "vstupní" události kroku (2. strana knihy Verzované postupy, označení kroku, záložka Akce). To znamená, že se vyhodnocuje při vytvoření kroku v procesu. Skript zajistí, že se krok vytvoří všem kontaktním osobám zadaným jako řešitelé kroku VYJMA osoby, která byla řešitelem předchozího kroku.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Schválení kroku workflow z emailu

Funkce umožňuje schválení kroků workflow, které nevyžadují uživatelský vstup. Uživatel může kroky schválit nebo zamítnout přímo z emailu nebo je otevřít jako html odkaz.

pic_3778

Obr.: Náhled emailu kroku workflow

Popis polí:

Souhlasím

Uživatel odsouhlasí krok přímo z emailu

Zamítám

Uživatel zamítne krok přímo z emailu

Otevřít

Uživatel otevře krok workflow ve výchozím webovém prohlížeči pro daný systém. Jestliže jsou parametry kroku nastaveny jako editovatelné, pak zde může změnit jejich hodnoty, případně komentář.

pic_3779

Obr.: Náhled kroku workflow ve webovém prohlížeči

Postup nastavení:

1. Musí být nainstalovaný AS zkonfigurovaný také pro plánovač úloh tzn. parametr v ini souboru AS SCHEDULESERVICE=1 a zprovozněný K2 API (server webových služeb).

2. V IS K2 spustit skript WkfEmailConfiguration.pas a nastavit jeho hodnoty.

pic_3776

Obr. Konfigurace kroku emailem

Popis polí:

URL adresa serveru webových služeb

Server, na kterém je nainstalován K2 API

Typ el. adresy pro email

Typ el. adresy, která se má použít z Kontaktní osoby pro zaslání emailu uživateli workflow

3. Uživatel, pomocí kterého komunikuje AS s IS K2, musí mít správně nastavený a konfigurovaný poštovní účet v IS K2 v modulu pošta.

4. Uživatelé IS K2 musí být správně spárování s Kontaktní osobou.

5. Každá Kontaktní osoba, spojená s uživatelem, musí mít na straně E uvedeny přihlašovací údaje pro K2 API. Číslo hodnoty záznamu v poli "Web" musí být uvedeno v INI souboru AS jako parametr "AS3IO".

pic_3777

Obr.: Přihlašovací údaje Kontaktní osoby pro K2 API

6. V IS K2 v knize postupu workflow musí být na konkrétním kroku postupu, který nevyžaduje uživatelský vstup a může být schválen emailem, zařazen skript WKFSheduleEmailTask.pas (tento skript je popsán včetně parametrů v katalogu skriptů). Proměnné postupu, které jsou na tomto kroku, se vygenerují v pořadí, v jakém jsou na kroku zadány a s vlastnostmi, které jsou u nich uvedeny.

7. Schvalování kroku emailem bylo doplněno o volbu Selstep. Uživatel si nyní v emailu může vybrat, na kterého uživatele pošle další krok. Výběr uživatelů na krocích je definován postupem.

Book Contents

Book Index

Parametry workflow

Parametry workflow se zadávají v knize Verzované postupy na 2. straně v záložce Události. Zadávají se vždy k události, ke které chce uživatel parametr vyhodnocovat/zadávat.

Parametr se vyhodnocuje ve chvíli, kdy uživatel provede v kroku procesu (nebo v procesu) tuto zadanou událost.

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení šipky

Parametr se zadává pro šipku, tzn. po označení šipky a slouží pro vyhodnocení toho, zda má běh procesu touto šipkou pokračovat.

Např. Proces může jít jinými kroky při vyšší částce faktury, při různě zadaných střediscích na faktuře, ...

Pro vyhodnocování můžeme použít:

pic_3120

Obr.: Zadání "průchodnosti" šipky při hodnotě proměnné "Kontrola" = "Ne"

pic_2045

Obr.: Postup "Úkol", zadání "průchodnosti" šipky při hodnotě proměnné "Kontrola" = "Ano"

.: Existuje postup "Úkol", viz obr. níže, který obsahuje proměnnou "Kontrola". Proměnná může mít hodnotu "Ano", nebo "Ne". Na hodnotě této proměnné záleží, který krok bude vytvořen po kroku "Řešení úkolu":

Nastavení parametru a proměnné v postupu:

Aby proces takto fungoval, musí být po označení šipky v záložce Akce nastaveny podmínky pro "průchod" touto šipkou:

pic_1066

Obr.: Formulář Zadání výrazu po vybrání parametru ArrowIf

Popis tlačítek ve formuláři:

nt

Logický výraz „not“ (pro negaci výrazu uvedeného v závorce).

ad

Logický výraz „and“ (logický součin).

or

Logický výraz „or“ (logický součet).

IF

Logický výraz „if“ (slouží pro výběr hodnoty, za určitých podmínek).

"V

Slouží pro výběr proměnné z Knihy proměnných postupu. Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí kniha Definice proměnných.

"P

Slouží pro zadání pole z přiřazeného produktu K2 (z faktury, objednávky...). Hodnota tohoto pole se bude při běhu procesu vyhodnocovat. Zadává se zde agregační funkce („first“, „last“...), kterou určíme způsob vyhodnocení proměnné, pokud bude proces obsahovat více produktů stejného typu (např. více faktur přijatých):

Př.: Proces má přiřazen 3 faktury přijaté. První má zadanou Netto částku: 300 Kč, druhá 200 Kč a třetí 10 Kč.

  • "First" - vyhodnotí se hodnota pole z prvního výskytu produktu (z první zadané faktury) - pro hodnocení se vybere Netto částka 300 Kč.
  • "Last" - vyhodnotí se z poslední - pro hodnocení se vybere částka 10 Kč.
  • "Max" - vybere se maximální hodnota ze všech - pro hodnocení se vybere částka 300 Kč.
  • "Min" - vybere se minimální - pro hodnocení se vybere částka 10Kč.
  • "Count" - sečte se počet všech hodnot - pro hodnocení se vybere číslo 3.
  • "Sum" - součet všech hodnot - pro hodnocení se zadá částka 510 Kč.
  • "Avg" - průměr hodnot - pro hodnocení se zadá částka 170 Kč.

Book Contents

Book Index

Stav procesu

Parametr „ProcStatus“ - Stav procesu:

Př.: V prvním kroku procesu se při Odsouhlasení kroku nastaví stav procesu na „Zadáno“, ve čtvrtém kroku se Stav procesu změní při události Odsouhlasení na „Schváleno“.

Nastavení změny stavu procesu v postupu:

pic_1068

Obr.: Formulář Hodnota - kniha po vybrání parametru „ProcStatus“

Book Contents

Book Index

Typ dokumentu

Parametr „DocType“ - Typ dokumentu umožní uživateli vložit procesu dokument, který má uložený ve svém počítači. A to pomocí tlačítka Vlož dokument v detailu kroku v knize Kroky (popř. v knize K Vyřízení). Toto tlačítko se stane aktivní správným zadáním parametru v postupu:

pic_1177

Obr.: Formulář Typy po vybrání parametru „DocType“

V knize K Vyřízení / Kroky stiskneme tlačítko Vlož dokument.

pic_2877

Obr.: Stisknutí tlačítka Vlož dokument, zobrazení seznamu typů dokumentů pro vložení

Book Contents

Book Index

Vložení produktu

Parametr „InsProd“ - Vložení produktu umožní řešiteli kroku procesu připojit k tomuto procesu Produkty (fakturu, bankovní výpis, dodací list, ...) ze systému K2. A to pomocí tlačítka Vlož produkt v detailu kroku v knize Kroky (popř. v knize K Vyřízení). Toto tlačítko se stane aktivní správným zadáním parametru v postupu:

pic_2878

Obr.: Formulář Produkt - zadávání produktů v parametru „InsProd“

V knize K Vyřízení / Kroky stiskneme tlačítko Vlož produkt.

pic_1178

Obr.: Formulář Pracovní krok po stisknutí tlačítka Vlož produkt

Book Contents

Book Index

Vlastník podle jiného kroku

Parametr „UserStep“ - Vlastník podle jiného kroku se používá při události Vstupní a podle vlastníka jiného kroku vybírá, které kontaktní osobě bude krok vytvořen.

Př.: V knize Kroky postupu je seznam kroků postupu „Cestovní příkaz“. Krok „Vyplnění povolení“ přijala a zpracovala osoba zařazená v roli „CP_VYUCT“, krok „Vyúčtování cesty“ má být vytvořen také osobě s rolí "CP_VYUCT". Proto ve Vstupní události kroku „Vyúčtování cesty“ zadáme parametr „UserStep“ a do pole Hodnota vybereme krok „Vyplnění povolení“.

pic_1179

Obr.: Formulář Kroky postupu - kniha po vybrání parametru „UserStep“

Book Contents

Book Index

Stejný vlastník

Parametr „SameUser“ - Stejný vlastník se používá při události Vstupní. Z kontaktních osob, zařazených v Roli kroku, vybírá toho vlastníka kroku, který již dříve krok zpracoval (zamítl, nebo odsouhlasil).

Př.: Pět koordinátorek ve firmě posílá smlouvy k podpisu řediteli. Při zamítnutí podpisu smlouvy ředitelem se proces schvalování smlouvy vrátí k té koordinátorce, která smlouvu řediteli poslala.

Book Contents

Book Index

Výběr následných kroků

Parametrem „SelStep“ - Výběr následných kroků umožníme uživateli při Výstupní události (Odsouhlasení nebo Zamítnutí kroku) vybrat z následujících kroků procesu krok, který má být vytvořen. Těchto kroků může uživatel vybrat i více.

Book Contents

Book Index

Výpočet hodnoty proměnné

Použitím parametru „CalcVar“ - Výpočet hodnoty proměnné se při zadané události do proměnné procesu dosadí zadaná hodnota.

Pozn.: Vysvětlení tlačítek nt, ad, or, IF, "V, "P viz Popis polí v editoru, parametr „ArrowIf“.

Př. 1: Na obr. viz níže se do proměnné procesu DNU při události Odsouhlasení tohoto kroku nastaví hodnota „6“.

pic_1180

Obr.: Formulář Sestavení výrazu po vybrání parametru „CalcVar“ pro zadání jeho Hodnoty

Př. 2: {CALCVAR}[DATUM_OD]:=[DATUM_OD_PL] - vybraná událost kroku nebo procesu přiřadí do proměnné DATUM_OD aktuální hodnotu proměnné DATUM_OD_PL.

Př. 3: {CALCVAR}[DATUM_OD]:=0 - do proměnné DATUM_OD se přiřadí nulové datum.

Př. 4: {CALCVAR}[DATUM_OD]:=%12.12.2012 - do proměnné DATUM_OD se přiřadí 12.12.2012. (před datumovou hodnotu dosadíme znak procenta).

Př. 5: {CALCVAR}[STAV]:='Výchozí' - do proměnné STAV se přiřadí text "Výchozí". (textová hodnota proměnné musí být zadána v apostrofech).

Book Contents

Book Index

Nastavení proměnné

Parametrem „SetVar“ - Nastavení proměnné umožníme uživateli kroku zadávat/měnit při běhu procesu hodnotu vybrané proměnné (např. částku faktury, označení střediska, zadávání textu...). Dle této proměnné pak může být proces dál vyhodnocován a řízen. (např. dle zadání střediska lze určit, kterým osobám bude proces dále směřovat).

Book Contents

Book Index

Vytvoření procesu

Parametrem „CreateProc“ - Vytvoření procesu zadaným na určité Události kroku zajistíme, že při této události bude vytvořen nový proces. Při zadávání tohoto parametru se vybírá hlavička postupu, dle kterého bude proces vytvořen. Proces pak poběží dle platné aktuální verze vybrané hlavičky postupu.

Book Contents

Book Index

Kontrola proměnných

Parametrem „Validation“ - Kontrola proměnných zajistíme kontrolu hodnoty proměnné zadané v procesu.

pic_1228

Obr.: Formulář Zadání výrazu po vybrání parametru „Validation“ pro zadání jeho Hodnoty

Př.: Na obrázku je zadáno, pomocí tlačítka "V, že v procesu:

Pokud chceme zkontrolovat v proměnné datumovou hodnotu, zadáme datum ve tvaru: [DATUM]>%12.12.2012. Tzn. před datumem musíme vložit značku procenta. To, že v datumové proměnné nebude nulová hodnota, tzn. 0.0.0000, zajistíme tímto zadáním: [DATUM]<=0.

Book Contents

Book Index

Uživatel pro pracovní krok

Parametr „UserVar“ - Uživatel pro pracovní krok nám umožní vytvořit v procesu krok kontaktní osobě dle hodnoty Proměnné. Proměnnou parametru můžeme zadat pomocí formuláře Zadání výrazu, který se objeví po vybrání parametru „UserVar“. Proměnnou zadáme do pole Výraz, a to pomocí tlačítka "V a vybráním nabídnuté proměnné, nebo ji můžeme vepsat ručně, a to zapsáním Identifikátoru proměnné uvedeným v hranatých závorkách.

pic_1943

Obr.: Formulář Zadání výrazu po vybrání parametru „UserVar“ pro zadání jeho proměnné

Aby parametr správně fungoval, proměnná musí splňovat následující podmínky:

Př.: Na obrázku výše je zadáno, pomocí tlačítka "V, že se krok v procesu bude vytvářet osobě, která bude aktuálně zadána v procesu v hodnotě proměnné "USRGRP".

Book Contents

Book Index

Akce na produktu

Parametr „ProdAct“ - Akce na produktu umožňuje při provést s produktem, který bude přiřazen k procesu, zadanou akci.

Např.: Při odsouhlasení kroku se potvrdí přijatá faktura, při zamítnutí kroku se provede storno přijaté faktury.

pic_1963

Obr.: Formulář Zadání akce na produktu po vybrání parametru „ProdAct“

Produkt

Zde se vybírá hlavička produktu. Konkrétní produkt, který pak bude přiřazen procesu, se při zadané události buď potvrdí, nebo stornuje.

Akce

Zde se zadává typ akce, která má být s produktem při zadané události provedena. S konkrétním produktem, přiřazeným ke konkrétnímu procesu, lze provést tyto akce:

Pokud bude procesu přiřazen produkt, který nebude splňovat podmínky pro provedení akce, nedovolí nám systém K2 operaci, která provádí tuto akci, provést.

Pokud bude procesu přiřazen produkt, na kterém už byla zadaná akce provedena, systém K2 operaci dovolí provést.

Book Contents

Book Index

Kontrola uzavření existujících kroků

Parametr šipky "AllStepsClosed" - Kontrola uzavření existujících kroků procesu řeší problematiku sbíhavosti kroků do jednoho kroku "Sjednocení" - sjednocení se vygeneruje až v případě, že jsou všechny kroky procesu ukončeny. Kroky "Na vědomí" se neberou v potaz.