Book Contents

Book Index

Metodiky - společné prvky nákupu a prodeje

Book Contents

Book Index

Tvorba cen v IS K2

V IS K2 je možno definovat systém cen tak, aby reflektovaly cenovou politiku společnosti. Ceny je možno nastavit pro různé měny, cenové (dealerské) skupiny, konkrétní zákazníky, odstupňovat podle množství atd.

V popisu se budeme také věnovat cenám nákupním, aby bylo zřejmé, z jakého základu ceny prodeje vycházejí.

Book Contents

Book Index

Nákupní ceny

V IS K2 evidujeme nákupní ceny na kartách Zboží. Těchto cen využíváme např. k dočasnému ocenění zboží, než přijde faktura. Ceny můžeme různým způsobem měnit, aktualizovat.

Book Contents

Book Index

Karta Zboží - nákupní ceny

Nákupní ceny definujeme na 2. straně karty Zboží.

pim_338.png

Obr.: Karta Zboží - 2. strana

Popisy jednotlivých polí 2. strany karty Zboží jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Definujeme zde cenu pořízení, náklady pořízení, plánovanou skladovou cenu a výši režijních nákladů.

Význam nákupních cen v IS K2:

Existuje několik variant zadávání skladové ceny v dokladech nákupu. Ideální případ nastane, když k přijímanému zboží máme nejdříve potvrzenou fakturu. Tato cena z faktury je zároveň cenou příjmu na sklad (cena v poli S na položce příjemky).

Pokud ale některá z položek příjemky není na potvrzené faktuře, tj. není přesně dána fakturovaná cena, je do skladové ceny položky dosazena Plánovaná skladová cena z karty Zboží. Tuto dosazenou cenu můžeme změnit. V případě, že potvrdíme příjemku dříve než fakturu, budeme na to upozorněni a příjem se provede v ceně uvedené v poli S na položce příjemky. Fakturovaná cena bude potom uložena pouze ve faktuře a skladovou cenu příjemky již nezmění. Skladová cena na příjemce se v takovém případě upraví později při Přepočtu skladů. Ten spustíme z úvodního menu z nabídky Modul - Správce - Přepočty - Přepočet skladů.

Plán. skl. cena z karty Zboží se tedy použije v dokladech nákupu tehdy, není-li cena přijímaného zboží dána cenou z faktury přijaté. Dále se tato cena používá při oceňování výrobků pevnými cenami.

Cena uvedená v poli Cena pořízení se automaticky dosazuje do ceny objednávky (pole O (Cena netto/MJ) na položce nákupu) a do fakturované ceny (pole F (Cena netto/MJ) na položce nákupu). Je-li však v Parametrech uživatele aktivována volba V nákupu dosazovat poslední cenu, pak se do objednávky doplní cena z pole Poslední cena, tj. cena z poslední potvrzené faktury přijaté. V případě, že jsou definovány dodavatelské ceníky, se cena uvedená v poli Cena pořízení nedosazuje do objednávky (pole O a pole F).

Plánované vedlejší náklady související s pořízením zboží uvedené v poli Náklady pořízení na kartě Zboží se dosadí do položky nákupu do pole PV (Cena netto/MJ) v případě, že máme aktivován parametr mandanta Skladová cena s vedlejšími náklady. V případě, že do položky nákupu následně provedeme rozpuštění skutečných vedlejších nákladů pomocí funkce Rozpouštění vedlejších nákladů, dojde k zápisu těchto skutečných vedlejších nákladů do pole V a tyto náklady budou mít při výpočtu skutečné skladové ceny přednost před plánovanými vedlejšími náklady v poli PV.

Book Contents

Book Index

Aktualizace nákupních cen na kartě Zboží

Na kartě Zboží je několik polí či sloupců, které je nutné aktualizovat pomocí přepočtů.

Book Contents

Book Index

Aktualizace pole Klouzavá cena

Pole Klouzavá cena se vypočítává jako aktuální podíl hodnoty zboží na skladě a množství na skladě. Počítá se za účetní sklad. Aktualizovat jej lze také funkcí Přepočet skladů.

Při oceňování skladu cenami podle šarží nemá pole Klouzavá cena význam.

Příklad

U firmy, která oceňuje klouzavou cenou, došlo k následujícím skladovým pohybům:

1. února

příjem

1 ks

za 5 Kč

15. února

příjem

1 ks

za 4 Kč

16. února

výdej

2 ks

za X Kč

28. února

příjem

1 ks

za 3 Kč

10. března

příjem

1 ks

za 6 Kč

20. března

výdej

1 ks

za Y Kč

30. března

příjem

1 ks

za 5 Kč

Jakou cenou budou oceněny výdeje 16. února a 20. března a jaká bude klouzavá cena k 31. březnu?

Řešení:

Cena výdeje 16. února:

Aktuálně jsou na skladě 2 ks, 1 ks za cenu 5 Kč a 1 ks za cenu 4 Kč, tj. cenu výdeje vypočteme jako (1 ks*5 Kč + 1 ks*4 Kč)/2 ks = 4,5 Kč.

Cena výdeje 20. března:

Aktuálně jsou na skladě 2 ks, 1 ks za cenu 3 Kč a 1 ks za cenu 6 Kč, tj. cenu výdeje vypočteme jako (1 ks*3 Kč + 1 ks*6 Kč)/2 ks = 4,5 Kč. Na skladě tedy zbývá 1 ks, který je také oceněn klouzavou cenou, tj. 4,5 Kč.

Klouzavá cena k 31. březnu:

Na skladě jsou 2 ks zboží, 1 ks za cenu 4,5 Kč a 1 ks za cenu 5 Kč. Klouzavá cena je tedy (1 ks*4,5 Kč + 1 ks*5 Kč)/2 = 4,75 Kč.

Book Contents

Book Index

Aktualizace plánované skladové ceny

Je nutné mít na paměti, že Plánovaná skladová cena na 2. straně karty Zboží nemusí vždy odpovídat skladové ceně na položce nákupu a skladové kartě.

Plánovanou skladovou cenu na 2. straně karty Zboží lze aktualizovat pomocí funkce Přepočet skladových cen. Funkci spouštíme buď nad konkrétním zbožím (tj. nad 1. - 9. stranou karty daného zboží), nebo nad kontejnerem Zboží z menu modulu Akce - Přepočet skladových cen.

Pravidelnou aktualizaci je nutné provádět v případě, kdy skladovou cenu využíváme pro stanovení prodejní ceny (viz kapitola Marže).

pim_210.png

Obr.: Formulář - Přepočet skladových cen

Přepočtem zajistíme aktualizaci skladové ceny podle ceny poslední, skutečné, klouzavé, ceny pořízení, ceny optimálního dodavatele nebo čisté ceny optimálního dodavatele, z nichž některé z těchto hodnot jsou zobrazeny v polích na 2. straně karty Zboží. Podrobný popis této funkce je uveden v Základní příručce v kapitole Formulář - Akce - Zboží.

Book Contents

Book Index

Příklad: Definice nákupních cen

Příklad: Budeme nakupovat pánskou koženou aktovku. Nejprve zavedeme novou kartu pro toto zboží. Předpokládaná cena pořízení je 3.000,- Kč. Vedlejší náklady pořízení nepředpokládáme. Skladová cena bude rovněž 3.000,- Kč. Vystavíme objednávku na toto zboží v ceně 3.000,- Kč. Fakturovaná a skladová cena jsou automaticky předvyplněny na 3.000,- Kč.

pim_211.png

Obr.: Objednávka vydaná - formulář Položka nákupu

pim_212.png

Obr.: Faktura přijatá - formulář Položka nákupu

pim_213.png

Obr.: Karta Zboží - nákupní ceny - 2. strana

Plánovaná skladová cena se nezměnila. Poslední cena je cenou z potvrzené faktury. Klouzavá cena je napočtena podle ceny v příjemce.

Nezměnila se ani skladová cena na položce nákupu. Aby tato skladová cena odpovídala skutečnosti, je třeba provést Přepočet skladů.

pim_356.png

Obr.: Formulář Položka nákupu po Přepočtu skladů

Přepočet aktualizoval skladovou cenu na položce dokladu a Klouzavou cenu na kartě Zboží.

pim_355.png

Obr.: Karta Zboží - 2. strana - po Přepočtu skladů

Chceme-li tuto cenu nastavit jako Plánovanou skladovou, využijeme k tomu funkci Přepočet skladových cen. Přepočet spustíme pro příslušnou kartu zboží z menu Akce - Přepočet skladových cen.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské ceny

Dodavatelské ceny nám umožňují evidovat pevné ceny nasmlouvané s konkrétními dodavateli. Tyto ceny se pak automaticky vyplňují v Položce nákupu, zvolíme-li zboží a dodavatele odpovídající zadané definici dodavatelské ceny. Použití dodavatelských cen můžeme potlačit parametrem uživatele Nepoužívat dodavatelské ceny.

Dodavatelské ceny definujeme buď na kartě Zboží nebo na kartě Dodavatele. Zadání ceny pro konkrétní zboží a dodavatele se vždy zobrazí v obou modulech.

Book Contents

Book Index

Dodavatelské ceny (4. strana)

4. strana karty Zboží se využívá v případě, kdy nám dodavatel dodává zboží systémem pevných cen a vlastních kódů zboží. Přidaná dodavatelská cena se zobrazí na 5. straně karty Dodavatele.

Obr.: Zboží - 4. strana - Dodavatelské ceny

Novou dodavatelskou cenu lze zadat ve stavu Změna klávesou Ins.

Popis polí:

Dodavatel

Dodavatel pro něhož cena platí.

Jednotka

Skladová jednotka, ke které se cena vztahuje.

Od množství

Množství od něhož platí daná dodavatelská cena. Výchozí hodnota množství by měla být rovna nule.

Dodavatelský kód zboží

Označení zboží používané dodavatelem.

Dodavatelský ceník

Možnost přiřadit dodavatelskou cenu k dodavatelskému ceníku. Je-li dodavatelská cena zařazena do ceníku, pak se z ceníku přebírá měna a datumy platnosti ceny a tato pole nelze na formuláři ceny editovat. Ceník dále umožňuje omezit platnost cen na vlastní firmy, vybrané knihy nákupu či střediska.

Popis

Možnost bližšího komentáře k danému záznamu ceny.

Varianta TP

Některé dodávané zboží může mít více variant TP. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Dodavatelský kód 1

Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Dodavatelský kód 2

Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Měna

Měna, ve které je cena zadána. Je-li dodavatelská cena zařazena do ceníku, pak se měna přebírá z ceníku a nelze ji již editovat.

Produktová skupina

Dodavatelská produktová skupina. Záznamy číselníku jsou vždy přiřazeny ke konkrétnímu dodavateli. Slouží pro úpravu ceny pomocí multiplikátorů (sleva, přirážka) a k zaokrouhlení ceny.

Multiplikátory

Multiplikátorem se rozumí číselný údaj, který poskytuje možnost zohlednit různé odchylky od ceny dodavatele (skonta, rabaty, … - multiplikátor < 1; dopravu, přirážky, … - multiplikátor > 1 atd.). Ke každé produktové skupině je možné zadat až 4 takové faktory. Výsledkem je výpočet tzv. čisté nákupní ceny zboží. Hodnoty multiplikátorů zadáváme v číselníku Dodavatelské produktové skupiny.

Dodavatelská cena netto / brutto

Dodavatelská cena za jednu skladovou jednotku pro zadané množství. V případě, že je zadána Produktová skupina, je to výchozí cena platná pro danou produktovou skupinu. Je to taková cena, kterou má dodavatel ve svém ceníku.

Čistá nákupní cena netto / brutto

V případě, že je zadána Produktová skupina, je Čistá nákupní cena vypočítána z Dodavatelské ceny vynásobené všemi čtyřmi multiplikátory. Čistá nákupní cena se dosazuje automaticky do objednávky. Čisté nákupní ceny se ve formuláři pouze zobrazují.

Počet dnů dodání

Doba dodání zboží stanovená dodavatelem. S hodnotou pracuje funkce na vytvoření objednávek zboží.

Odběr po množství

Množství, v jakých sadách dodavatel zboží dodává. S hodnotou pracuje funkce na vytvoření objednávek zboží - zaokrouhluje požadované množství na příslušné sady.

Minimální odběr

Množství, v jakém dodavatel zboží minimálně dodává. S hodnotou pracuje funkce na vytvoření objednávek zboží - zaokrouhluje požadované množství na toto minimum.

Dispozice u dodavatele

Zde lze vyplnit, jaké množství zboží má dodavatel na skladě. Vychází se z údajů poskytnutých od dodavatele.

Datum od, Datum do

Datumy omezující platnost dodavatelské ceny. Je-li dodavatelská cena zařazena do ceníku, pak se datumy přebírají z ceníku a nelze je již editovat.

Pozn.: Datumová cena se aplikuje pouze v případě, že je v Parametrech mandanta aktivována volba Datumové ceny zboží používat on-line.

Přehled všech dodavatelských cen lze nalézt v samostatné knize Dodavatelské ceny.

Aplikace dodavatelské ceny do položky nákupu

Při vložení zboží do dokladu nákupu se dodavatelská cena dosadí v případě, že se nalezne vhodná dodavatelská cena s ohledem na:

Book Contents

Book Index

Prodejní ceny

Prodejní ceny lze zadávat pomocí Ceníků (musí být aktivovány v Nastavení ceníků) a nebo původním způsobem. Popis Ceníků je uveden v kapitole Prodej/ Základní nastavení /Ceníky. Následující kapitoly se věnují nastavení prodejních cen původním způsobem.

V prodejních cenách máme několik prostředků, které nám umožňují sloučit odběratele do skupin a podle jejich zařazení či smluv správně ocenit jejich zakázky. Odběratelskými cenami se rozumí ceny určitých skupin zboží pro konkrétní zákazníky (v níže uvedeném obrázku vztah č. 3). Zákaznické ceny jsou stanoveny přímým vztahem zboží - zákazník (v obrázku vztah č. 4).

PIM_657

Obr.: Možnosti v cenotvorbě

Book Contents

Book Index

Základní prostředky definice prodejních cen

Důležité pro cenovou politiku prodeje firmy jsou především marže, produktové skupiny a cenové skupiny. Další možnosti pak nabízejí různé parametry a příznaky.

Book Contents

Book Index

Marže

Prodejní cenu lze stanovit jako součet nákladů pořízení a přirážky. Přirážka může být zadána buď absolutní částkou, nebo v procentech z nákladů pořízení. Vedle pojmu přirážka se dále definuje marže, která je dána jako rozdíl mezi prodejní cenou a pořizovacími náklady, příp. jako podíl mezi prodejní cenou a pořizovacími náklady zboží.

Pozn.: IS K2 nepracuje s pojmem přirážka, ale používá se marže zdola nebo shora. Proto budeme i v dalším výkladu používat pojem marže.

Marže může být zadána buď absolutní částkou, nebo v procentech. Novou marži do číselníku zadáváme standardně klávesou Ins nebo F6.

Obr.: Formulář Marže - 1. strana

Popisy jednotlivých polí jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Vstupní cena je základní cenou, od které se odvíjí výpočet prodejní ceny. V nabídce se zobrazí cena pořízení, čistá nákupní, dodavatelská (z optimálního dodavatele), klouzavá, poslední, prodejní, skladová nebo skutečná.

Pozn.: V nabídce se zobrazují všechny typy cen, ne všechny však mají smysl jako základní. Např. se prodejní cena nemůže odvíjet od hodnoty "prodejní cena", tuto volbu tedy nepoužijeme.

Book Contents

Book Index

Cenové skupiny

V databázi Dod./Odb. jsou zákazníci rozděleni do různých cenových hladin podle tzv. cenových skupin. To umožňuje příslušníkům různých cenových skupin přiřadit různé slevy či přirážky.

Novou cenovou skupinu vkládáme standardně klávesou Ins nebo F6.

Obr.: Číselník Cenové skupiny

Obr.: Cenové skupiny - 1. strana

Popisy jednotlivých polí jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Pro zadání optimálního čísla cenové skupiny musíme zvážit, zda jsou tyto skupiny setříděné a pracujeme s jejich odstupňováním nebo je zakládáme náhodně. Toto má vliv na využití Parametru mandanta Nesetříděné cenové skupiny. Tento parametr ovlivňuje postup při dosazování prodejní ceny v případě, kdy není nadefinována cena přímo pro zvolenou cenovou skupinu.

Př.: Máme zboží Telefon a u něj je definovaná cena pouze pro skupiny M1 a M2 (viz obrázek výše: Číselník Cenové skupiny). Telefon chceme prodat zákazníkovi, který však má skupinu C1. Pokud zapneme parametr mandanta Nesetříděné cenové skupiny, pak se při nenalezení ceny pro C1 automaticky dosadí základní cena - tedy katalogová. Pokud tento parametr vypneme, dosadí se cena s nejbližším nižším číslem, tedy cena skupiny M1.

Book Contents

Book Index

Produktové skupiny

Produktové skupiny člení databázi Zboží do skupin, ke kterým se z hlediska cenotvorby chováme identicky.

Obr.: Nabídková tabulka Produktových skupin

Produktovou skupinu vkládáme do nabídkové tabulky klávesou Ins nebo F6. Výmaz produktové skupiny z nabídkové tabulky provést nelze.

Obr.: Produktové skupiny - 1. strana

Položkami produktové skupiny, které zadáváme na 1. straně klávesou Ins, určujeme slevy pro cenové skupiny nebo konkrétní odběratele.

Obr.: Formulář Položka produktové skupiny

Popisy jednotlivých polí formuláře Položka produktové skupiny jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Pro odmazání položky z produktové skupiny používáme ve Změně klávesu Del.

Book Contents

Book Index

Související možnosti, parametry a příznaky

V případě evidence šarží můžeme zvolit na 2. straně karty Zboží možnost Prodejní ceny podle šarží. Rovněž si zde můžeme zvolit příznak Odběratelské ceny v produktové skupině, který sníží počet záznamů v prodejních cenách za kartě Dod./Odb. a cena se vyčísluje v případě použití podle definice v produktové skupině.

V Parametrech uživatele dále můžeme nastavit, zda chceme do Zakázky vkládat cenu podle hlavního zákazníka či adresáta (Odběratelské ceny podle adresáta), zda daný uživatel vůbec používá odběratelské ceny či zda má vždy vycházet ze základní prodejní ceny (Nepoužívat odběratelské ceny). Dále zde můžeme potlačit zobrazení skladových a katalogové ceny v položce prodeje (Zobrazovat katalogovou (ceníkovou) cenu a Nezobrazovat skladové ceny v prodeji). Dále si můžeme zvolit, zda chceme do položek kopírovat cenovou skupinu z hlavičky dokladu či z předchozí položky (Cenová skupina na položce z hlavičky). Pokud zvolíme kopii z hlavičky dokladu, můžeme ještě určit, zda chceme v položce zachovávat původní nebo dosazovat výslednou cenovou skupinu (Dosazovat výslednou cenovou skupinu). V případě zapnutí tohoto parametru se může stát, že pole Cenová skupina v Položce prodeje bude prázdné - tímto způsobem se projevuje odběratelská nebo zákaznická cena, příp. cena vepsaná přímo do Položky prodeje.

Obrázek z úvodu kapitoly o prodejních cenách si nyní můžeme představit o něco konkrétněji - v obrázku na Demonstračních datech K2: Vazba 1 určuje cenu skupiny karet Zboží (produktové skupiny) pro skupinu Zákazníků (cenové skupiny). Vazba 2 ocení pro skupiny Zákazníků konkrétní kartu Zboží. Vazba 3 naopak určí cenu skupiny Zboží pro konkrétního Zákazníka. Posledním vztahem je určena cena jedné karty Zboží pro jednoho konkrétního Zákazníka. Zbývá ještě poslední možnost - vepsání ceny přímo do Položky prodeje. Tato možnost je však z hlediska automatizované cenotvorby nezajímavá.

PIM_658

Obr.: Možnosti cenotvorby v Demonstračních datech

Vedle pole Cenová skupina jsou v Položce prodeje zobrazeny ikony. Oba tyto prvky usnadňují orientaci ve způsobu, jakým byla cena stanovena. Obecný popis těchto ikon je uveden v Základní příručce IS K2. Zde si uvedeme několik konkrétních příkladů.

Vyplněná cen. sk., bez ikon

Cena je stanovena produktovou skupinou pro cenovou skupinu.

PIC_007i PIC_006i

Cena je stanovena produktovou skupinou pro konkrétního zákazníka.

Vyplněná cen. sk., PIC_006i

Pro danou produktovou skupinu má zákazník přidělen jinou cenovou skupinu než vlastní z karty Zboží. Tzn. V produktové skupině je jeho cena definována tak, že základní cenou je jiná cenová skupina, cena není nijak dále upravována.

PIC_005iPIC_006i

Cena je pro daného zákazníka vepsána ke konkrétní kartě Zboží.

PIC_005i

Cena je vepsána přímo do Položky prodeje.

Book Contents

Book Index

Karta Zboží - prodejní ceny

Pokud nejsou aktivovány nové ceníky (bližší popis viz část Prodej/Základní data/Ceníky), pak na 5. straně karty Zboží definujeme trvalé i datumové prodejní ceny daného zboží.

V horní části obrazovky je zobrazena hlavička daného zboží, uprostřed definujeme prodejní a datumové ceny. Ve spodní části obrazovky je zobrazen seznam cen pro jednotlivé odběratele nebo cenové skupiny odpovídající prodejní nebo datumové ceně, na které je umístěno pravítko ve střední části obrazovky.

Obr.: Karta Zboží - 5. strana

Book Contents

Book Index

Příprava ceníku

Stiskem klávesy Ins ve Změně ve střední části obrazovky vyvoláme formulář Příprava ceníku. V 1. řádku se zadává základní prodejní cena, v dalších řádcích pak datumové ceny.

Ve formuláři Příprava ceníku volíme příslušnou marži (příp. prodejní cenu) a produktovou skupinu.

Obr.: Formulář Příprava ceníku - 5. strana karty Zboží

Popisy jednotlivých polí formuláře Příprava ceníku jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Po změně v poli Marže je při jeho opuštění uživatel tázán, má-li se přepočítat prodejní cena na tomto formuláři. Stejně tak je uživatel tázán po opuštění pole Produktová skupina a ukončení práce s formulářem, zda si přeje přepočítat cenové skupiny. Do spodní části 5. strany karty Zboží se po přepočítání zapíší ceny pro cenové skupiny definované v rámci produktové skupiny, není-li na dané kartě Zboží zatržen křížek Odběratelské ceny v produktové skupině. V tom případě se ceny ve spodní části nezobrazí. Cena bude vyčíslena přímo ve chvíli, kdy by se měla podle své definice v prodeji použít. Výhodou je zejména přehled na 7. straně karty Dodavatele / Odběratele, kde jsou v jiné části ceny definované produktovou skupinou a v jiné části zákaznické ceny definované přímo vztahem Zákazník - Zboží.

Výsledná prodejní cena vyplývající z tohoto formuláře se též nazývá Základní prodejní cena. Tato prodejní cena je vložena ve chvíli vytvoření nové položky prodeje do této položky jako Katalogová cena. Její hodnotu uživatel nemůže nijak ovlivnit ani následně přepočítat. Je-li na formuláři zatržena volba Prodej v cizí měně a měna dokladu je shodná, pak se do dokladu přenese takto zadaná Katalogová cena. Bude-li měna prodejní ceny jiná než na dokladu, přenese se Katalogová cena v měně mandanta a následně přepočte kurzem dokladu.

Book Contents

Book Index

Ceny zboží

Ve spodní části 5. strany karty Zboží jsou dále zobrazovány údaje, které se týkají nastavení cenových skupin, příp. odběratelských cen. Ceny lze zadat dvojím způsobem:

Obr.: Formulář Ceny zboží - 5. strana karty Zboží

Popisy jednotlivých polí formuláře Ceny zboží jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Book Contents

Book Index

Zobrazení prodejních cen

Prodejní ceny je možné prohlížet několika cestami:

Book Contents

Book Index

Odběratelské ceny

Odběratelskou cenou rozumíme prodejní cenu skupiny zboží definovaná pro konkrétního zákazníka.

Zákaznická cena je pak prodejní cena konkrétního zboží pro konkrétního zákazníka.

Odběratelské i zákaznické ceny definujeme na 5. straně karty Zboží nebo na 7. straně karty Dod./Odb.

pim_351.png

Obr.: Odběratelské ceny - 7. strana karty Dod./Odb.

Na této straně vkládáme záznamy pomocí tlačítek Smaž, Změň a Vlož ve stavu Prohlížení. Po stisknutí tlačítka Vlož nebo Změň se vyvolá formulář Položka produktové skupiny, resp. Odběratelské ceny zboží, podle toho, ve které části stojíme pravítkem. V horní tabulce definujeme ceny odběratelské. Vepíšeme novou položku produktové skupiny. Tento způsob je alternativou k vytváření položky produktové skupiny z této skupiny, záznam se následně promítne na obou místech. Popisu a účelu se blíže věnuje předchozí kapitola.

Ve spodní části formuláře se zobrazují všechny ceny definované pro daného zákazníka nebo pouze zákaznické ceny (v závislosti na vlastnosti daného zboží Odběratelské ceny v produktové skupině).

Obr.: Formulář Odběratelské ceny zboží

Popisy jednotlivých polí formuláře Odběratelské ceny zboží jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Book Contents

Book Index

Příklad: Definice prodejní ceny

Příklad: Firma vyrábí a prodává dva druhy zboží: květiny a zeleninu. Toto zboží prodává maloodběratelům (MO) a velkoodběratelům (VO). Maloodběratelé i velkoodběratelé pak mohou mít pro různé druhy zboží nadefinovány různé přirážky.

PIM_611.png

Obr.: Produktové a cenové skupiny

Základní prodejní cena vychází ze skladové ceny, k níž se připočte 25 % marže. Květiny i zelenina se prodávají běžným zákazníkům za tuto cenu. Stálým - registrovaným zákazníkům prodává firma květiny s 5 a zeleninu s 12% slevou. Pro velkoobchod platí cena o 12 % nižší u květin a o 18 % nižší u zeleniny.

Řešení:

PIM_357

Obr.: Marže „Zahradnictví"

PIM_358

Obr.: Cenová skupina „Stálý zákazník

PIM_359

Obr.: Cenová skupina „Velkoobchod“

PIM_360

Obr.: Formulář Položka produktové skupinyKvětiny“ pro „Stálé zákazníky

pim_361.png

Obr.: Formulář Položka produktové skupinyKvětiny“ pro „Velkoobchod

pim_362.png

Obr.: Formulář Položka produktové skupiny „Zelenina“ pro „Stálé zákazníky

PIM_363

Obr.: Formulář Položka produktové skupiny „Zelenina“ pro „Velkoobchod

pim_364.png

Obr.: Formulář Hromadná změna zboží – 2. strana

PIM_365

Obr.: Formulář Přepočet cen zboží

Funkce vypočte prodejní cenu dle definované marže a produktové skupiny na jednotlivých kartách zboží pro obě cenové skupiny.

Tuto funkci také používáme pro pravidelnou aktualizaci prodejní ceny na kartě Zboží.

Po nadefinování prodejních cen můžeme v IS K2 vytisknout ceník zboží. Nad filtrem karet Zboží pro květinyzeleninu vytiskneme sestavu Ceník zboží.

PIM_397

Obr.: Sestava Ceník zboží

V sestavě se zobrazují prodejní ceny definované na 5. straně karty Zboží, tj. vstupní cena upravená o marži nebo přesně definovaná prodejní cena.

Chceme-li zobrazit v ceníku i ceny upravené podle stanovené přirážky (slevy) pro určitou cenovou skupinu nebo odběratele, budeme tisknout sestavu Ceník zboží pro zákazníka nad konkrétním zákazníkem nebo filtrem zákazníků.

PIM_398

Obr.: Sestava Ceník zboží pro zákazníka

V sestavě jsou zobrazeny prodejní ceny pro konkrétního zákazníka. Druh ceny (např. Katalogová, Odběratelská - zobrazena je cenová skupina) zobrazuje způsob, jak byla výsledná cena určena.

V sestavách nejsou zohledňovány datumové ceny.

Book Contents

Book Index

Příklad: Definice odběratelské a zákaznické ceny

Příklad: Firma dohodla se svým největším odběratelem (tj. firma Bravo) následující obchodní podmínky:

1. Na květiny bude odběrateli poskytována sleva 15 %. Při odběru nad 50 ks stejného zboží dosáhne odběratel slevy 20 %, při odběru nad 100 ks bude poskytnuta sleva ve výši 25 %.

2. Na zeleninu budou odběrateli poskytnuty slevy ve výši 15 %. Odebere-li však více jak 20 ks, získá slevu 18 %.

3. Zboží „Mandle pražené“ bude odběrateli poskytován za prodejní cenu 24 Kč. Při odběru 2 ks bude cena za 1 ks 22 Kč.

Řešení:

Bod 1 a 2 jsou naplněny odběratelskou cenou. Bod 3 znamená definovat zákaznickou cenu.

Odběratelská cena:

V předchozích příkladech jsme nadefinovali pro květiny prodejní cenu rovnu skladové ceně + 25 % marže a produktovou skupinu „Květiny“. Nyní do této produktové skupiny přidáme další tři položky s odběratelskými cenami pro firmu Bravo.

pim_379.png

Obr.: Položka produktové skupiny pro odběratelskou cenu pro odběr do 50 ks

pim_380.png

Obr.: Položka produktové skupiny pro odběratelskou cenu pro odběr nad 50 ks

pim_381.png

Obr.: Položka produktové skupiny pro odběratelskou cenu pro odběr nad 100 ks

Obdobně budeme postupovat u zeleniny. Do produktové skupiny „Zelenina“ přidáme další dvě položky pro odběratelské ceny.

pim_382.png

Obr.: Položka produktové skupiny pro odběratelskou cenu pro odběr do 20 ks

pim_383.png

Obr.: Položka produktové skupiny pro odběratelskou cenu pro odběr nad 20 ks

Nad filtrem Zboží, ve kterém budou karty Zboží s produktovou skupinou „Květiny“ nebo „Zelenina“ provedeme Přepočet cen zboží, v něm přepočet odběratelských cen.

pim_384.png

Obr.: Formulář Přepočet cen zboží

Nadefinované ceny vidíme i na 7. straně karty Dod./Odb. Pokud by na některé kartě Zboží byl zatržen křížek Odběratelské ceny v produktové skupině, toto zboží by nemělo své záznamy ve spodní části formuláře. Při jeho prodeji by se uplatnila definice přímo z produktové skupiny.

pim_387.png

Obr.: Karta Dod./Odb. - 7. strana - odběratelské ceny

Zákaznická cena:

Nyní nám zbývá nadefinovat odběratelskou cenu pro „Mandle pražené“. Budeme ji zadávat na 7. straně karty Dod./Odb. ve spodní části obrazovky pomocí tlačítka Vlož(x), totéž bychom mohli udělat na 5. straně karty Zboží ve spodní části formuláře.

pim_385.png

Obr.: Odběratelská cena pro „Mandle pražené“ při odběru do 2 ks

pim_386.png

Obr.: Odběratelská cena pro „Mandle pražené“pří odběru 2 a více ks

Nadefinované ceny se doplnily také na 5. stranu karty Zboží.

pim_388.png

Obr.: Karta Zboží - 5. strana

Book Contents

Book Index

Příklad: Změna nastavení hodnot pro výpočet prodejní ceny

Příklad: Firma mění cenovou politiku u zeleniny. Dosud byla prodejní cena vypočtena jako skladová cena + 25% marže, stálým - registrovaným zákazníkům prodává firma s 12% slevou,pro velkoobchod platí cena o 18 % nižší.

Nově chce firma vytvářet prodejní cenu s marží 30 % ke skladové ceně. Velkoodběratelům pak bude firma poskytovat slevu 14 % a stálým zákazníkům 8 %.

Řešení:

pim_366.png

Obr.: Marže „SKLADOVÁ+30%

pim_368.png

Obr.: Upravené položky Produktové skupiny „Zelenina“

pim_369.png

Obr.: Formulář Hromadná změna zboží

pim_370.png

Obr.: Formulář Přepočet cen zboží

Book Contents

Book Index

Datumové ceny

Dalším nástrojem cenové politiky firmy jsou tzv. datumové ceny. Jedná se o ceny, které jsou platné k určitému datu. Datumové ceny se definují shodně jako prodejní ceny na 5. straně karty Zboží s tím rozdílem, že ve formuláři Příprava ceníku uvedeme datum, od - do kterého je cena platná, tedy období platnosti ceny.

pim_345.png

Obr.: Datumové cena ve ormuláři Příprava ceníku - 5. strana karty Zboží

Mimo tento zadaný interval platí trvalé ceny, tj. základní prodejní cena a ceny z ní odvozené, u nichž není definováno datum (tj. je ve formátu "0.0.0000", resp. "31.12.3000").

Aby se datumová cena automaticky dosazovala do položek zakázky a faktury vydané, je potřeba mít v Parametrech mandanta zatrženo pole Datumové ceny zboží používat on-line.

Metodicky doporučujeme, aby se datumové ceny nepřekrývaly. Při vyhodnocení platné ceny se najde ta cena, jejíž Datum od je nejnovější, tedy cena začínající včera má přednost před cenou začínající před třemi dny. Vyhodnotí se, zda je tato cena ještě platná (vyhovuje Datum do). Pokud je cena již neplatná, použije se běžná cena bez ohledu na to, že by mohla existovat ještě jiná datumová cena. Zároveň existuje-li více cen začínajících ve stejný den, použije se ta cena, která je ještě platná a končí nejdříve. Pokud již žádná z těchto datumových cen není platná, použije se cena, ve které vůbec není datum konce zadáno.

Book Contents

Book Index

Prodejní akce

Příklad: Firma má nadefinovánu aktuální cenu u zboží „Ředkvičky“ (datum je ve formátu „0.0.0000“), která vychází ze zadané prodejní ceny netto 5,75 Kč, velkoodběratelům je poskytována sleva 14 %, stálým zákazníkům 8 % (produktová skupina „Zelenina“).

pim_371.png

Obr.: Formulář Příprava ceníku pro základní cenu

Dále je definována datumová prodejní cena pro „Ředkvičky“, která platí od 1.8.2009. Její Platnost do data není určena. Tato datumová prodejní cena je definována jako cena pořízení včetně nákladů pořízení + 20 % marže, velkoodběratelům je poskytována sleva ve výši 20 % a stálým zákazníkům ve výši 10 %. Přičemž Cena pořízení zboží je Kč 3,90 a je nutné přičíst také 10 % nákladů pořízení.

Je tedy definována marže „Akce“ a produktová skupina „Zel_akce“.

pim_373.png

Obr.: Marže „Akce

pim_374.png

Obr.: Produktová skupina „Zel_akce

pim_372.png

Obr.: Formulář Příprava ceníku pro datumovou cenu platnou od 1.8.2009

Firma se rozhodla na začátku školního roku uspořádat „Vitamínový týden“ - Ředkvičky sleví od 1.9.2009 do 7.9.2009 z akční ceny stálým zákazníkům i velkoodběratelům o 20 %. Jako výchozí přitom použijeme akční prodejní cenu, tedy marži „Akce“.

Řešení:

pim_375.png

Obr.: Položka produktové skupiny Akce 09/2009“ pro „Stálé zákazníky

pim_377.png

Obr.: Formulář Příprava ceníku pro datumovou cenu platnou od 1. 9. do 7. 9.2009

Nadefinovali jsme akční cenu pro ředkvičky. Tato datumová cena bude platit od 1. 9. do 7. 9.2009 a dočasně přeruší platnost datumové ceny platné od 1.8.2009.

Book Contents

Book Index

Slevy

Při prodeji můžeme udělit také jednorázovou slevu na konkrétní položku prodeje, na výběr nebo na každou položku daného dokladu. Můžeme zadat slevu absolutní nebo procentuální. Absolutní slevu zadáváme vždy jako jednotkovou. Tzn. prodáváme-li 5 ks a zadáme slevu 10 Kč, výsledná sleva na položce bude 50 Kč.

Slevu můžeme zadat jednotlivě přímo v Položce prodeje v poli Sleva a příp. zatržením příznaku %, nebo hromadně na více položkách tlačítkem Hromadná změna položek přístupným ve Změně na 2. straně všech dokladů prodeje. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář pro hromadnou změnu údajů v položkách. Zatrhneme křížek Sleva, vepíšeme hodnotu slevy a příp. zatrhneme příznak %. Také zde vybereme, zda chceme tuto změnu uplatnit na aktuální položce, označených, neoznačených, nevyplněných (tzn. dosud bez slevy) nebo na všech položkách. Změna se provede po stisku tlačítka OK. Sleva se zobrazí v poli Sleva v Položce prodeje a také ve sloupci S příznakem pic_249i, popř. příznakem pic_250i, jedná-li se o přirážku.

Údaje pro slevu můžeme zadat i do pole Změna slev položek vedle tlačítka Změnit, v tom případě se nám do otevřeného formuláře již předvyplní.

pim_367.png

Obr.: Formulář Hromadná změna položek - zadání slevy

Bližší popis formuláře i slev je uveden v Základní příručce IS K2 v kapitole Položky nákupu/prodeje.

Sleva zadaná tímto způsobem může být zdůrazněna (samostatně vyčíslena) v tištěných dokladech u jednotlivých položek.

Pozn.: Ve formuláři je rovněž tlačítko Uživatelská sleva položek. To se stane aktivním, pokud existuje speciální skript jmenující se UsrReduction.pas. Toto tlačítko umožňuje zohlednit různá specifika jednotlivých firem a uživatelů K2.

Sleva se uplatní na zakázkovou i fakturační cenu. Možnost uplatnění slev se řídí stejnými pravidly jako samotná ruční editace prodejní ceny v Položce prodeje. Pokud je zakázková cena nedostupná (např. potvrzením některého podřízeného dokladu), cena se uplatní pouze na fakturační cenu a zatrhne se příznak Pouze cena F. V takovém případě se zakázková cena odliší od ceny fakturační. Opakovaně zadávaná sleva se nijak nenačítá, ale přepisuje. Pokud tedy provedeme slevu 10 % a později chceme slevu zvýšit na 15 %, pak do pole Sleva vepíšeme výslednou hodnotu, tzn. hodnotu "15".

Chceme-li u něktého zákazníka uplatňovat takovouto slevu pravidelně, můžeme výši slevy zadat na 1. straně karty Dod./Odb v poli Sleva. V takovém případě se u dokladů ve Změně zobrazí hodnota z karty Dod./Odb. Na uživateli pak je, zda slevu uplatní nebo ne. Teprve jejím uplatněním (tzn. Tlačítko Změnit a následné OK) se skutečně projeví v cenách dokladů.

Celou metodiku můžeme analogicky využít i v nákupu pro zaznačení obdržené slevy, pokud ji např. chceme samostatně vyčíslit.

Book Contents

Book Index

Příklad: Sleva zadaná na položku dokladu prodeje

Příklad: Firma rozhodla poskytnout slevu 20 % na právě realizovanou zakázku (1000 ks velkých růží).

Řešení:

Pro udělení slevy není potřeba žádné přípravy. Vytvoříme zakázku s položkou Růže velká, na kterou chceme zadat slevu 20 %. Tuto slevu vepíšeme rovnou do pole Sleva.

pim_464.png

Obr.: Formulář Položka prodeje pro zboží "Růže velká"

Pokračování: Zákazník se rozhodl tuto zakázku rozšířit - přidat ještě i 500 ks zboží Růže modrá. Protože tím zvýšil zakázku, firma se rozhodla zvýšit slevu na všech položkách na 25 %.

Řešení:

V zakázce vytvoříme 2. položku na požadované zboží. Tentokrát nebudeme slevu zadávat přímo v položce, ale využijeme možnosti hromadně opravit slevu na všech položkách.

Do pole Změna slev položek vepíšeme hodnotu 25 a zatrhneme pole %.Stiskneme tlačítko Změnit. Zobrazí se formulář s vyplněnými námi zadanými údaji. Necháme zatrženou variantu Všechny položky a stiskneme tlačítko OK. Do všech položek daného dokladu se tak vepíše sleva ve výši 25 %.

PIM_500

Obr.: Formulář Hromadná změna položek

Book Contents

Book Index

Přepočty cen

Přepočty cen umožňují manipulovat s cenami zboží hromadně. K jejich pouštění je potřeba právo Spouštění přepočtů cen ve Zboží ve Správci - část Obecné.

Book Contents

Book Index

Přepočet cen zboží

Nabídne aktualizaci cen zboží, a to jak cen pořízení a základní prodejní ceny, tak cenových skupin i odběratelských cen. Rovněž umožňuje vytvořit na základě vypočtených hodnot datumovou cenu.

Funkce se spouští nad jednou kartou Zboží (tj. nad jinou než 0. stranou) nebo nad kontejnerem Zboží z menu modulu Akce - Přepočet cen zboží.

Obr.: Formulář Přepočet cen zboží

Popisy jednotlivých polí formuláře Přepočet cen zboží jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Book Contents

Book Index

Přepočet odběratelských cen

U všech karet Zboží v kontejneru umožní přepočítat odběratelské ceny jednoho konkrétního odběratele. Přepočtem je možno změnit způsob výpočtu odběratelské ceny (změnit min. množství pro odběr za tuto cenu - pole Množství, výchozí cenu - pole Základní cena, procenta přirážky či slevy - pole Přirážka).

Funkce se spouští nad jednou kartou Zboží (tj. nad jinou než 0. stranou) nebo nad kontejnerem zboží z menu modulu Akce - Přepočet odběratelských cen a přepočítává ceny vybraného odběratele dle nastavených parametrů ve formuláři Přepočet odběratelských cen. Takto provedené změny se však projeví pouze v dolní části 5. strany karty Zboží, nikoliv do Produktových skupin.

Obr.: Formulář Přepočet odběratelských cen

Popisy jednotlivých polí formuláře Přepočet odběratelských cen jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Book Contents

Book Index

Přecenění zboží

Provede změnu cen zboží vybraného do kontejneru. Tato změna (procentuální přirážka) se nabízí pro Dodavatelské ceny (podle vybraného dodavatele), Cenu pořízení, Prodejní cenu, Cenové skupiny (možno nadefinovat interval cenových skupin, které mají být korigovány), stejně jako pro Odběratelské ceny (opět pro zvoleného odběratele).

Funkce se spouští nad jednou kartou Zboží (tj. nad jinou než 0. stranou) nebo nad kontejnerem zboží z menu modulu Akce - Přecenění zboží. I zde se nabízí možnost vytvořit datumové ceny. Ceny je možné také zaokrouhlovat podle nastaveného řádu a konstanty.

Obr.: Formulář Přecenění zboží

Spustíme-li přepočet tlačítkem Přepočíst, přepočtou se ceny zboží v kontejneru a dané zboží z kontejneru odmaže.

Book Contents

Book Index

Změna kurzu s přepočtem cen

Tato funkce umožní změnit nákupní a prodejní ceny všeho zboží v kontejneru, jehož ceny jsou uvedeny ve zvolené měně (zboží, které využívá pro ocenění jinou měnu, zůstává v původních cenách), podle zadaného kurzu.

Funkce se spouští nad jednou kartou Zboží (tj. nad jinou než 0. stranou) nebo nad kontejnerem zboží z menu modulu Akce - Změna kurzu s přepočtem cen.

Obr.: Formulář Změna kurzu s přepočtem cen

Při zatržení polí Nákupní ceny nebo Prodejní ceny funkce přepočítává ceny v základní měně podle kurzu zadaného ve formuláři Změna kurzu s přepočtem cen. V případě nezatržení těchto polí se přepočtou pouze ceny ve vybrané cizí měně.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce - Změna záznamu

Funkci spouštíme z menu modulu Formulář - Hromadné akce - Změna záznamu nad kontejnerem Zboží nebo nad záznamy označenými hvězdičkou. Slouží k hromadným změnám u vybraného zboží.

Pole důležitá pro oceňování jsou uvedena na 2. straně formuláře Hromadná změna zboží.

pim_364.png

Obr.: Formulář Hromadná změna zboží - 2. strana

Označením polí Měna a Kurz dojde k přepočtu cen podle zadané měny a kurzu. Lze zvolit, zda se změna týká nákupních či prodejních cen.

Poznámka: Na rozdíl od funkce Změna kurzu s přepočtem cen je možné touto funkcí změnit i měnu.

Dále lze hromadně pro daný kontejner Zboží měnit všechny údaje související s cenotvorbou, přičemž prodejní cena se změní až po spuštění funkce Přepočet cen zboží.

Book Contents

Book Index

Přepočet datumových cen

Pro změnu aktuálních cen na datumové, příp. pro změnu datumových cen na aktuální používáme funkci Přepočet datumových cen, kterou spouštíme z Menu modulu - Akce - Přepočet datumových cen. Tato funkce slouží rovněž ke změně termínu datumové akce (tzn. obou hranic akce) nebo můžeme datumovou cenu platnou v zadaném intervalu vymazat.

Obr.: Formulář Přepočet datumových cen

Popisy jednotlivých polí formuláře Přepočet datumových cen jsou uvedeny v Základní příručce IS K2.

Book Contents

Book Index

Přehled parametrů a vybraných polí souvisejících s cenotvorbou v IS K2

Tato kapitola shrnuje užitečné příznaky a parametry, které mohou ovlivnit chování K2 v oblasti cenotvorby. Není to úplný výpis a stejně tak zde nenajdete přesný popis. Pro podrobnější zkoumání použijte tuto metodiku nebo Základní příručku IS K2 - sekci Základní číselníky, Společné prvky nákupu a prodeje a sekci Správce - Parametry uživatele a Parametry mandanta.

Nákup

Parametry uživatele

Parametry mandanta

Prodej

Karta zboží

Parametry uživatele

Parametry mandanta

Datumové ceny

Parametry mandanta

Book Contents

Book Index

EKOKOM - Evidence obalových materiálů pro výkaz o produkci obalů

Součásti Smlouvy o sdruženém plnění mezi autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a společností prodávající obaly nebo balené zboží (neboli povinnou osobou) je čtvrtletní výkaz o produkci obalů.

Vyplněné výkazy slouží k:

Aktuální verze výkazu se vykazují ve formátech MS Excel a 602XML Filler. IS K2 vytváří výkaz exportem dat do excelu pomocí skriptu EKO-KOM - Export do excelu 2021 (EkoKomToExc2021.PAS).

Principem nástroje sloužícího k evidenci obalů a následnému výpočtu dat pro výkaz EKO-KOM je evidence obalů v knize EKO-KOM Obaly, jejich následné přiřazené kartám zboží (lze evidovat obaly pro různé měrné jednotky, případně i obaly pro různé dodavatelé nebo odběratelé). Pokud dané zboží bude na faktuře vydané / výdejce nebo faktuře přijaté / příjemce, pak funkce Produkce obalu EKO-KOM tyto doklady zpracuje a na základě informací z karty obalů pak vytvoří výstup, kde jsou data pro EKO-KOM uspořádána do jednotlivých uzlů podle režimů a dalších evidenčních informací. Funkce Ekokom - Export do excelu 2021 (spouští se z knihy Skripty a sestavy) pak umožní export vypočtených dat do aktuálního souboru excelu, který zveřejňuje každé čtvrtletí společnost EKOKOM.

Book Contents

Book Index

Inicializace pro legislativu platnou od 1.1.2021

Od 1.1.2021 je platná nová legislativa. Po reinstalaci na verzi K2 mia.11, K2 luna.07 a K2 gaia.03 je nutné před první použití funkce pro výpočet EKO-KOMu spustit v Inicializacích verze záznam EKO-KOM legislativa 2021. Tato inicializace zajistí převod původních karet obalů nastavených podle legislativy platné do 31.12.2020 do nastavení platné pro legislativu od 1.1.2021. Naplní tabulku Složky obalu podle původní hodnoty, která se evidovala v poli Druh obalu, naplní hodnotu v poli Původ z hodnot, které byly nastavené v původním poli Směr. V případě obalů s druhem materiálú plasty, u kterých bylo v popisu "nad 5 l", pak se naplní i pole Tvar.

Tato inicializace nemůže naplnit všechna nová pole platná pro legislativu od 1.1.2021, protože celá řada informací se v IS K2 dosud neevidovala. Nezbytnou součásti přípravy pro první úspěšné použití je i dodatečné naplnění těchto nových polí na kartě obalů. Toto nastavení je nutné provést ručně. Lze k tomu využít i hromadné akce pro změnu polí na kartě obalů.

Následná kontrola nastavení těchto obalů je pak součásti i funkce Produkce obalu EKO-KOM , kde je k dispozici tlačítko Kontrola dat pro novou legislativu (od 1.1.2021). Toto tlačítko zajistí kontrolu správnosti vyplnění polí na kartách obalů. Pokud bude nalezen záznam s chybou, zobrazí se chybový protokol a uživatel může obal editovat. Po úspěšné kontrole se již toto tlačítko nezobrazí.

Book Contents

Book Index

Členění obalů

Obaly jsou rozděleny do základních skupin:

Každá z těchto skupin má následující podskupiny:

Tyto skupiny se dále dělí na typy dle povahy obalu:

Výše zmíněné členění obalů včetně dalších informací se nastavuje na kartě obalu. Hodnoty v číselnících Režim, Typ a Původ jsou nadefinovány dle platné legislativy.

pic_4596

Obr.: Karta obalu (záložka Základní údaje)

Pozn. č.1: Systém vyhodnotí, zda se jedná o export do zahraničí automaticky bez ohledu, co je zadáno v poli Režim u obalu, který je vložený na kartě zboží. Pokud má odběratel v Dodací adrese (pokud není zadána, pak v adrese Odběratele) jiný stát je než je stát vlastní firmy, pak v případě hodnot Obaly pro jedno použití – zpoplatněné obaly, Obaly pro jedno použití – předplacené obaly, Obaly pro jedno použití – neplacené obaly v poli Režim změní ve výkazu pro EKO-KOM na Obaly pro jedno použití – exportované obaly. Analogicky toto platí i pro hodnoty Opakovaně používané obaly – zpoplatněné obaly, Opakovaně používané obaly – předplacené obaly a Opakovaně používané obaly – neplacené obaly. V takovém případě se změní hodnota automaticky na Opakovaně používané obaly – exportované obaly. Díky tomuto automatickému vyhodnocení není potřeba zakládat dva typy obalů jednak pro tuzemské zákazníky a jednak pro zahraniční zákazníky. Stačí mít zadané typy obalů jen pro tuzemsko.

Pozn. č.2: Pokud je ale obal pro zahraniční zákazníky odlišný i v jiné vlastnosti než je pole Režim (viz Pozn. č.1), pak je potřeba definovat dva typy obalů.

Book Contents

Book Index

EKO-KOM Obaly

Kniha EKO-KOM Obaly slouží k evidenci všech obalů, které se ve firmě používají. Přehled těchto obalů vidíme na záložce Seznam. Obaly se zakládají klávesou Ins nebo klávesou F5 (tedy kopii) již existujícího záznamu. Tyto obaly se pak následně přiřazují kartám zboží. Jeden obal může být přiřazen více kartám zboží. Přehled zboží, které mají přiřazený daný obal, nalezneme na záložce Použito.

pic_4595

Obr.: Kniha EKO-KOM - Obaly - záložka Seznam

Book Contents

Book Index

EKO-KOM Obaly - Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou všechny potřebné evidenční údaje, které jsou nutné pro správné napočtení údajů, které jsou vyžadovány ve výkazu o produkci obalu. Pouze správné a úplné navedení požadovaných informací zajistí korektní údaje, které jsou součásti funkce Produkce obalu EKO-KOM.

pic_5696

Obr.: EKO-KOM Obaly - Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Zkratka obalu. Slouží pro interní potřebu. Hodnota nevstupuje do výkazu pro EKO-KOM.

Popis

Popis obalu. Slouží pro interní potřebu. Hodnota nevstupuje do výkazu pro EKO-KOM.

Režim

Možnost vybrat z číselníku režim, ve kterém se obal eviduje. Režim určuje, zda jde o jednorázové nebo opakované použití obalů. Určující je první číslo z hodnoty. Jednorázové použití definuje číslo 1. Opakované použití pak hodnota 2.

Druhá část hodnoty pak určuje, zda se jedná o zpoplatněné, předplacené, neplacené nebo exportované obaly.

Tato hodnota je určujícím klíčem pro určení, ve kterém listu excelu výkazu (v případě režimu 1.1. a 2.1. do kterých listů) se obal vykáže.

Typ

Možnost vybrat z číselníku typ obalu. Legislativa rozeznává typ Přepravní, Prodejní, Průmyslový a Skupinový.

Tento údaj specifikuje v případě režimů 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3 a 2.4 možné sloupce v rámci listu excelu, který slouží jako výkaz.

V případě režimu 1.1 a 2.1 pak blíže upřesňuje, který z listů bude použít.

Původ

Možnost vybrat z číselníku původ. Legislativa dělí směr obalů na Vyrobené a nakoupené v ČR a Importované do ČR.

Pozn.: Toto pole od legislativy 2021 nahrazuje původní pole Směr, ve kterém se hodnoty pro vyrobené a nakoupené v ČR evidovaly samostatně.

Výchozí hmotnost

Hmotnost obalu (v kg). Je možné uvést hmotnost na šest desetinných míst. Hodnota se přenáší do pole Hmotnost v položkách obalu karty zboží.

Obsahuje nápoje

Pole je dostupné jen v případě zvolení hodnoty 1.1 nebo 2.1 v poli Režim. Toto zatrhávací pole blíže specifikuje listy v excelu, na kterém se obal bude vykazovat.

Legislativa do 31.12.2020

Pokud už byl obal používán pro legislativu platnou v roce 2020 a dříve, pak se zobrazí formulář s platnou hodnotou v poli Druh materiálu a poli Směr, případně stav zatržení polí související s paletami.

Platnost od Platnost do

Lze zadat datum platnosti obalu. Pokud zůstanou data nulová, pak se obal považuje za platný.

Tip: Pokud dojde k situaci, že se obal používá na více kartách zboží a jen pro některé z těchto zboží se obal již nemá dále používat, pak lze omezit platnost obalu na kartě zboží přímo v položkách obalu na záložce EKO-KOM na kartě zboží.

Složky obalu

Tabulka, ve které se evidují jednotlivé složky obalů. Podrobnější popis viz následující kapitola

Tvar

Pole Tvar se ve spodní části formuláře zpřístupní jen pro režim 1.1 a 2.1 a v případě, že je mezi složkami obalu materiál, u kterého se sleduje, zda jsou měkké, flexibilní nebo pevné duté do 3 l, případně pevné duté nad 3 l. Daná vlastnost se sleduje u plastů, kovů a nápojového kartonu.

Barva

Pole Barva se ve spodní části formuláře zpřístupní jen pro režim 1.1 a 2.1 a v případě, že je mezi složkami obalu materiál, u kterého se barva sleduje. Jde o materiály plasty a sklo.

Book Contents

Book Index

Složky obalu

Obal se může skládat ze dvou a více vrstev různých materiálů, které nejdou ručně od sebe oddělit. Pokud tedy evidujeme takový obal, je nutné zadat všechny složky tohoto obalu včetně druhu a podruhu materiálů, případně zadat procento recyklace a správně vyplnit hodnotu v poli Hmotnostní procento. IS K2 pak na základě hodnoty pole Hmotnostní procento a na kombinaci druhu materiálů zjistí, zda jde o obal s převládajícím materiálem, kdy do výkazu půjde jen tato složka a nebo se jedná o kompozitní obal a případně o jaký typ kompozitního obalu se jedná.

Složky obalu se vkládají klávesou Ins. Zobrazí se formulář Složky obalu, ve kterém se v poli Druh materiálu vybere druh materiálu. Podle vybraného materiálu se může zobrazit i další pole Druh plastu, Druh kovu, Druh nápojového kartonu nebo Druh papíru. V těchto polích se zobrazí seznam přípustných hodnot.

Druh materiálu blíže určuje řádek ve výkazu. Platí i v případě, že systém IS K2 vyhodnotí daný obal jako kompozitní. Pokud se tak stane, pak systém zajistí správné plnění řádku pro kompozit a následně zajistí i plnění odpovídajícího listu, ve kterém je následně rozepsán daný kompozitní obal.

pic_5698

Obr.: Formulář Složky obalu

pic_5699

Obr,: Formulář Složky obalu - Plasty

Popis polí:

Druh materiálu

Hodnota z číselníku Druh obalu. Hodnota blíže specifikuje řádek ve výkazu pro EKO-KOM.

Druh plastu

Druh kovu

Druh nápojového kartonu

Druh papíru

V závislosti na výběru druhu materiálu se zpřístupní i adekvátní pole pro poddruh materiálu. Hodnota blíže určuje řádek ve výkazu pro EKO-KOM.

Recyklát

Pokud je daný obal recyklát, pak je potřeba vyplnit procento recyklátu. Toto pole má význam pro sloupec Primární a Recyklát v excelu pro výkaz. Hmotnost obalu se pak poměrně rozpočte do sloupců pro primární a recyklát podle hodnoty zadané v tomto poli.

Hmotnostní procento

Při vložení první složky materálu, se hodnota předvyplní hodnotou 100. Pokud bude mít obal více složek materiálu, je nutné zadat adekvátní hodnotu podílu daného materiálu na celkové hmotnosti obalu.

Při vložení další položky se pak automaticky vypočte rozdíl mez hodnotou 100 a hodnotou v tomto poli u první složky obalu.

Hodnota všech složek obalů se musí rovnat hodnotě 100. Pokud tomu tak nebude, zobrazí se chybové hlášení.

Hmotnostní procento je pak klíčovou hodnotou pro zjišťování, zda je daný obal kompozitním nebo se jedná o obal s převládajícím materiálem.

Obecně platí, že hmotnostní procento s 95% a více se považuje jako převládající materiál a obal se do výkazu vykáže jen s tímto převládajícím materiálem.

Pokud jde o kombinaci dvou různých materiálů, pak pokud jedna ze složek má převažující hodnotu mezi 70% a méně než 95%, pak se jedná o kompozit daného materiálu.

Pokud jde o kombinaci dvou různých materiálů, pak pokud jedna ze složek má převažující hodnotu menší než 70% pak se jedná o kompozit.

Pokud by šlo o kombinaci složek, které mají stejný druh materiálu (např. Plasty) a liší se v podruhu materiálu (tedy pole Druh plastů), pak pokud jedna složek převažuje z více než 70%, pak se jedná o převažující materiál a ten vstoupí so výkazu pro EKO-KOM.

Pokud by šlo o kombinaci složek, které mají stejný druh materiálu (např. Plasty) a liší se v podruhu materiálu (tedy pole Druh plastů), pak pokud jedna složek převažuje z méně než 70%, pak se jedná o převažující kompozit daného materiálu.

Book Contents

Book Index

EKO-KOM Obaly - Použito

Na záložce Použito je seznam zboží, které má daný obal přiřazen. Ve sloupcích Jednotka, Adresní klíč a Zákazník je pak uvedena hodnota, pro jakou se daný obal na kartě zboží eviduje.

pic_5697

Obr.: EKO-KOM Obaly - Použito

Book Contents

Book Index

Přiřazení obalů na karty Zboží

Obaly ke kartě Zboží přidáváme na záložce Obaly EKO-KOM, která je na záložce Základní údaje.

pic_4594

Obr.: záložka EKOKOM na kartě Zboží

Na záložce Obaly EKO-KOM vkládáme obaly pro zboží. Pokud je zatrženo pole Evidence pro EKO-KOM při nákupu, pak se EKO-KOM počítá jen z dokladů nákupu (přijatá faktura a příjemka). Každá karta zboží může mít nadefinované obaly pro různé skladové jednotky. Pro každou skladovou jendnotku může existovat více obalů. Můžeme tak mít pro různé odběratelé/dodavatelé (případně skupinu zadaného formou adresního klíče) různé obaly. Stiskem klávesy Ins se zobrazí seznam měrných jednotek, které jsou pro zboží definované. Po výběru měrné jednotky, pro které obaly definujeme, se zobrazí formulář Obaly EKO-KOM. Do pole Jednotka se vyplní vybraná měrná jednotka.

V poli Omezení obalu můžeme vybrat následující možnosti:

pic_4734

Obr.: Obaly EKO-KOM (Omezení obalu pro konkrétního zákazníka)

pic_4735

Obr.: Obaly EKO-KOM (Omezení obalu pro Skupinu odb./dod.)

pic_4736

Obr.: Obaly EKO-KOM (Omezení obalu pro Výchozí pro hodnotu)

V poli Název můžeme doplnit název. Vyplněním polí Platnost od a Platnost do můžeme omezit platnost nastaveného obalu. Pokud je doklad s tímto zbožím (obalem) a datum potvrzení je mimo nastavenou platnost, pak se zboží z tohoto obalu do EKO-KOMu nenapočítá.

Ve spodní části pak pro vybíráme již existující obal. Po výběru karty obalu řádkovou editací zadáme hmotnost (je-li odlišná od hodnoty na kartě obalu). Potvrzením se na záložce Obaly EKO-KOM přidá nový záznam.

Pokud není nalezen vhodný obal v číselník ještě neexistuje, pak nový obal standardním způsobem vytvoříme.

Book Contents

Book Index

Hromadná akce - Změna EKOKOM

Pokud existuje skupina zboží, pak je možné obaly vkládat pomocí hromadné akce Změna EKOKOM, která je dostupná v ribbonu karty Zboží na záložce Hromadné akce (akce je přístupná jen v univerzálních formulářích). Zboží, kterému budeme hromadně přiřazovat karty obalů, musí být označeno hvězdičkou, případně karty zboží musí být v kontejneru.

Po stisku akce Změna EKOKOM se zobrazí formulář, ve kterém určíme jakou akci s vybranou skupinou zboží provedeme. Můžeme obal přidat nebo odebrat. V případě odebrání obalů bude aktivní i pole Odebrat obal bez položek. Do pole Jednotka vybereme měrnou jednotku, pro kterou budeme obal přidávat. V seznamu měrných jednotek se zobrazí jen seznam jednotek, které se vyskytují na označených kartách zboží.

V poli Omezení obalu můžeme vybrat, zda se obal bude přidávat jen pro vybraného zákazníka nebo skupinu zákazníků. V tabulce Položky obalu pak vkládáme postupně karty obalů, případně řádkovou editaci upřesníme hodnotu v poli Hmotnost.

Tlačítkem OK pak přidáme obal na karty zboží.

pic_5700

Obr.: Hromadná akce Změna EKOKOM

Pokud vybereme možnost Odebrat obal, pak postupujem stejným způsobem, jako v minulém případě. V tabulce Položky obalu přidáme záznamy které pak z karet zboží po stisku tlačítka OK budou odmazány. Pokud bude zatrženo i pole Odebrat obal bez položek, pak dojde ke smazání i záznamu, který již nemá žádný obal.

Book Contents

Book Index

Produkce obalu EKO-KOM

Vyhodnocení množství obalů se provádí funkcí Produkce obalů EKO-KOM. Funkce je dostupná ze stromového menu Prodej/Zpracování zakázek / EKO-KOM nebo Nákup/Zásobování / EKO-KOM, případně z knihy Položky prodeje nebo Položky nákupu. Po spuštění uživatel zadá období. Implicitně se nabídne uplynulé kalendářní čtvrtletí. Uživatel může ovlivnit, z jakých dokladů se výkaz napočte. Napočítává se z položek (nestornovaných) potvrzených výdejek (zatržené pole Zpracovat položky výdejek), kde datum druhého potvrzení výdejky je v intervalu zvoleném v poli Datum od / Datum do. Pokud uživatel nechá zatržené jen pole Zpracovat položky faktur, pak dojde ke zpracování výkazu jen z položek nestornovaných potvrzených faktur vydaných. Pozn.: Pokud budou zatržena obě pole a existuje položka faktury vydané i výdejky splňující podmínky pro výkaz, pak se do výkazu položka napočte jen jednou.

Obdobná logika platí i pro nákup. Vyhodnocení lze provádět najednou pro prodej i pro nákup.

Výpočet EKO-KOMu lze omezit jen na vybrané knihy prodeje nebo nákupu. Pokud není část Knihy prodeje/nákupu vyplněna, pak se EKO-KOM počítá za všechny knihy.

Po stisku tlačítka EKO-KOM výpočet dojde k napočtení dat a jejich zobrazení ve spodní části. Výstup je seskupený podle hodnot polí Režim, pokud jde o režim 1.1 nebo 2.1, pak následuje rozdělení na nenápojové a nápojové obaly, následuje pro všechny režimy rozpad podle Typu, druhu materiálu a podruhu materiálu, v případě režimu 1.1 a 2.1 pak následuje rozpad dle hodnot z pole Barva, Tvar a procenta recyklátu, pro všechny režimy pak následuje rozpad dle hodnoty z pole Původ.

Při prvním spuštění této funkce se v horním liště zobrazí tlačítko Kontrola dat pro novou legislativu od 1.1.2021. Tlačítko zajistí kontrolu všech záznamů v knize EKO-KOM Obaly a všech potřebných informací pro legislativu platnou od 1.1.2021. Pokud bude nalezen záznam, který nebudem mít vyplněnou některou z informací určených pro správnou identifikaci ve výkazu, zobrazí se chybový potokol. Uživatel pak může zvolit možnost zobrazit kontejner dokladů s obaly a informace doplnit.

pic_5707

Obr.: Funkce Produkce obalů EKO-KOM před první spuštěním (s tlačítkem pro kontrolu dat)

pic_4597

Obr.: Funkce Produkce obalů EKO-KOM po výpočtu

Pokud bude při zpracování EKO-KOMu nalezeno zboží, pro které sice existuje nadefinovaný obal, ale z důvodu nesplnění podmínky pro nastavené omezení obalu (např. nastavení obalu jen pro konkrétního dodavatele/odběratele nebo adresní klíč) se toto zboží nezahrne do výpočtu, pak bude na konci výpočtu nově zobrazen log s výpisem takových karet zboží.

Tlačítko Zboží zobrazí pak kartu se zbožím, na kterém stojí pravítko. Tlačítko Vytvořit kontejner zboží pak zobrazí seznam všech karet zboží z chybového protokolu.

pic_6012

Obr.: Chybový protokol se zbožím, pro který nebyl nalezen obal, i když obal má zboží nastavené

Book Contents

Book Index

Skripty EKO-KOM

Book Contents

Book Index

Konverze dat pro EKOKOM

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: FEXP021

Soubor: Ekokom_conversion.pas

Popis skriptu:

Před spuštěním konverze doporučujeme zálohovat tabulku DOK_POZ.

Skript umožňuje konverzi původních poznámek EKOKOMu na nové záznamy v modulu Ekokom na kartě Zboží. Funkci je možné spustit nad knihou Zboží. Skript projde karty zboží a zjistí, zda v poznámkách byly poznámky EK (typ EKOKOKOM) pakliže ano, z každé poznámky EK vytvoří záznam v Obalech EKOKOM (karta prodej).

 

Po zobrazení formuláře zkontrolujeme hodnoty pro zkratky typu obalů, režimu, směru a způsobu, včetně prefixu zkratky pro zboží. Jde o hodnoty, které se zadávaly do poznámek typu EK na kartě zboží. Hodnoty jsou nastavené implicitně podle doporučené metodiky. Nicméně v praxi bylo možné si zkratky upravit. Pokud tedy jsou použity jiné zkratky, pak je potřeba dané parametry upravit.

 

V záložce čísla zboží je zobrazen seznam všech Druhů obalů (dle aktuální metodiky). Pro konkrétní druh obalu pak vybereme zboží (může jich být více), které ve starších verzích reprezentovalo druh obalu. Výběr provádíme klávesou Enter nebo dvojkklikem myši. Zobrazí se formulář, ve kterém v poli Hodnota vybereme (např. označením hvězdičkou záznam nebo záznamy původním karet reprezentující druh obalu). Do pole se pak doplní čísla těchto karet zboží.

 

Po stisku tlačítka OK dojde ke konverzi dat.

Adresa ve stromu:

Práce s konverzním skriptem předpokládá znalost starého způsobu zadávání poznámek typu EK na kartě Zboží. Pokud na kartě Zboží byla vložena poznámka nebo vícero poznámek typu EK (viz obrázek). Nicméně pokud byla akceptována původní metodika, pak nastavené hodnoty na formuláři zůstanou beze změny.

pim_1349

Obr.: poznámky typu EK na kartě Zboží ve starších verzích

V původní metodice se do pole Typ plnily hodnoty Směr, typ a režim. Jednotlivé hodnoty byly oddělené mezerníkem (viz obrázek Původní poznámka EK a hodnota poli Typ IMP_SK_1x). V doporučené metodice část pro směr mohla nabývat hodnot VYR, IMP a CR. Část pro typ obalu mohla nabývat hodnot SP, SK, PE a PR. Část pro režim obalu pak nabývala hodnot 1x nebo opak. Tyto hodnoty jsou implicitně nastavené do formuláře. Pokud si zákazník v rámci své interní metodiky zvolil historicky jiné hodnoty, pak je nutné adekvátně nastavit tyto hodnoty do příslušného parametru.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Původní poznámka EK ve verzi nižší než K2 mia

Book Contents

Book Index

EKOKOM - Export do excelu

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: EXP021

Soubor: EkokomToExc.pas

Popis skriptu: Skript se pouští nad funkcí Produkce obalů - EkoKom. Provede export napočtených dat do aktualního výkazu v excelu. Skript automaticky stáhne aktuální formulář v excelu pro zadané období.

 

Skript je určen jen pro legislativu platnou do konce roku 2020.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

MyFirm -

Číslo vlastní firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vaší objednávky v excelu.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v excelu.

Correction - Ne

Hodnota Ano doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pro příjem faktur v excelu.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktní osoba v excelu.

Phone -

Plní pole Tel. v excelu.

Fax -

Plní pole Fax v excelu.

Email -

Plní pole E-mail v excelu.

Book Contents

Book Index

EKOKOM - Export do excelu 2021

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: EXP023

Soubor: EkokomToExc2021.pas

 

Popis skriptu: Skript se pouští nad funkcí Produkce obalů - EkoKom a je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021. Provede export napočtených dat do aktualního výkazu v excelu. Skript automaticky stáhne aktuální formulář v excelu pro zadané období.

 

Skript je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

MyFirm -

Číslo vlastní firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vaší objednávky v excelu.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v excelu.

Correction - Ne

Hodnota Ano doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pro příjem faktur v excelu.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktní osoba v excelu.

Phone -

Plní pole Tel. v excelu.

Fax -

Plní pole Fax v excelu.

Email -

Plní pole E-mail v excelu.

ExistingFile -

Pokud není vyplněno, stáhne se excel ze stránek EKOKOMu. Do parametru lze zadat cestu k souboru, pokud je již soubor uložen (např. C:\EKOKOM).

Book Contents

Book Index

EKOKOM - prodej, nákup

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SZAK165, SZAK166

Soubor:

Ekokom_Sale.AM, Ekokom_Purchsale.AM

Popis sestavy:

Po výpočtu Ekokomu funkcí Produkce obalů EKOKOM a zobrazení položek přes tlačítko Položky prodeje se v knize Položky prodeje zobrazí seznam všech položek, ze kterých byl napočten ekokom.

 

Při spuštění je třeba zadat období, za které jsou položky napočtené. Hodnoty slouží pouze ke zobrazení intervalu na sestavě. Nijak již neovlivňují napočtené položky.

 

Po spuštění sestavy se zobrazí v první části sumy v tunách za jednotlivé obaly. Hodnoty jsou vysčítané z položek prodeje dokladů, které obsahují karty zboží, na kterých se evidují obaly pro Ekokom.

Dále pak jsou v závislosti na parametru SortBy zobrazeny karty zboží/doklady nebo doklady/karty zboží i s množstvím jednotlivých obalů.

 

Sestava může sloužit jako podklad pro případnou kontrolu.

 

Protože sestava může mít i několik desítektisíc stran, může její zobrazení trvat déle.

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FromDate - 0.00.0000

Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy.

SortBy - 0

0 - setřídění podle čísla zboží, 1 - setřídění podle dokladu

ToDate - 0.0.0000

Automaticky se doplní datum zadané v úvodním formuláři po spuštění sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Financování sběru elektroodpadu - recyklační poplatky

V souvislosti s legislativní úpravou v zákoně č.542/2020 Sb o výrobcích s ukončenou životností, která nařizuje uvádět na daňovém dokladu odděleně náklady na zpětný odběr při prodeji elektrozařízení, resp. pneumatik (recyklační poplatky), je tato problematika řešena v IS K2 následujícím způsobem.

V IS K2 je informace o výši poplatku uvedena na kartě Zboží v univerzálních formulářích v Základních informacích na záložce Elektroodpad.

Existují dvě možná řešení, jak zobrazit recyklační poplatky na daňovém dokladu. Kritériem, kterou možnost zvolit, může být způsob, jakým firma eviduje ceny svých produktů. Jestli jsou v nich již recyklační poplatky zahrnuty nebo jsou ceny uvedené bez těchto poplatků.

V prvním případě lze využít parametr RecycleCharge v sestavách VF_DOK01.AM a PARAGON.AM. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano (implicitní hodnota), pak u položky zboží, pro kterou je na kartě zboží evidovan elektroodpad, se zobrazí informace o recyklačním poplatku včetně sazby a celkové hodnoty podle množství položky zboží. Kromě navedení poplatků na karty zboží v tomto případě není třeba dalšího nastavení v IS K2.

Pokud jde o druhý případ a firma eviduje ceny bez těchto recyklačních poplatků, pak lze nastavit registrovanou funkci (viz další kapitoly), která na základě záznamů z záložky Elektroodpad do dokladů nákupu a dokladu prodeje automaticky k položce se zbožím vyžadujícím recyklační poplatek vytvoří další položku nákupu/prodeje s vyčíslenou hodnotou recyklačního poplatku.

Evidence recyklačních poplatků funguje v IS K2 pro jeden typ výrobku a je pro každého výrobce/prodejce stejný, ať je zaregistrován u jakékoliv společnosti (Rema, Asekol…).

Book Contents

Book Index

Záložka Elektroodpad

Informace o existenci a výši recyklačního poplatku je na kartě Zboží uložena v Základních údajích v univerzálních formulářích na záložce Elektroodpad. Na karty zboží (elektrospotřebičů) je tedy nutno na záložce Elektroodpad vložit záznam reprezentující odpad.

Pokud tedy vkládáme nový záznam na kartě zboží, pro kterou chceme evidovat elektroodpad, pak v části Elektroodpad klávesou Ins zobrazíme knihu Zboží. Vybereme zboží, které jsme v minulém kroku založili. Po potvrzení výběru se zobrazí formulář Elektroodpad. Zadáme cenu poplatku (bez DPH), případně vyplníme koeficient (multiplikátor poplatku (např. pro svítidlo, které má 3 žárovky). Pokud je pole nevyplněné (zobrazuje se 0), do výpočtu nevstupuje). Tlačítkem OK potvrdíme vložení záznamu.

pic_4535

Obr.: Záložka Elektroodpad na kartě Zboží

PIM_587

Obr.: Formulář Elektroodpadu

Popis polí:

Zkratka 1

Jako elektroodpad se vloží karta zboží, která recyklační poplatek představuje. Pokud tato karta zboží ještě není vytvořena, pak se založí standardním způsobem. Zvolíme zkratku a název takového zboží. Název této karty zboží se pak bude zobrazovat v sestavě faktury vydané nebo paragonu.

Toto pole je povinné.

Dod. název

Pokud zvolíme pro označení skupiny pouze jednu kartu, pak lze pomocí dodatkového názvu lépe specifikovat položku na faktuře. Pole má význam jen při zobrazení recyklačních poplatků pomocí registrované funkce.

Cena

Recyklační poplatek v korunách, uvádí se cena bez DPH.

Koeficient

Multiplikátor poplatku (např. pro svítidlo, které má 3 žárovky). Pokud je nevyplněný (zobrazuje se 0), do výpočtu nevstupuje.

Book Contents

Book Index

Hromadné přidání/změna záznamů elektroodpadu

Pro usnadnění vkládání záznamu Elektroodpadu na karty Zboží existuje skript Hromadné přidání/změna elektroodpadu (technické informace jsou uvedeny níže).

PIM_591

Obr.: Formulář pro hromadné vkládání, změnu nebo odstranění záznamu elektroodpadu

1. Hromadné vytváření záznamů:

Na kontejneru Zboží vyplníme pravou stranu formuláře. Zadáme hodnoty pole a zatržením pole aktivujeme.

PIM_592

Obr.: Použití skriptu na hromadné vkládání záznamu elektroodpadu

2. Hromadná změna:

V levé části formuláře vyplníme a aktivujeme výběrové kritérium, v pravé části pak aktivujeme pole, která se mají změnit naplněnou hodnotou. Pokud skript pustíme v knize Zboží (ve stavu „Kniha“), pak se do kontejneru vloží všechny karty zboží, které mají záznam elektroodpadu vyhovující levé straně formuláře a změní se dle zadání pravé strany formuláře. Pokud skript pustíme na kontejneru zboží, pak se změní pouze ty záznamy z kontejneru, které vyhovují levé straně formuláře. Hodnoty se mění dle pravé strany formuláře.

PIM_593

Obr.: Použití skriptu na hromadnou změnu záznamu elektroodpadu

3. Vyhledávání a filtrování:

Pokud v knize Zboží ve stavu „Kniha“ spustíme skript a použijeme pouze levou stranu formuláře, pak se do kontejneru vloží všechny karty zboží, které mají záznam elektroodpadu vyhovující levé straně formuláře.

PIM_594

Obr.: Použití skriptu na vyhledávání záznamu elektroodpadu

4. Výmaz všech záznamů elektroodpadu:

Pole Vymazat vše funguje pouze ve stavu Kontejner. Odmaže z karet zboží v kontejneru všechny záznamy elektroodpadu.

PIM_595

Obr.: Použití skriptu na vymazání záznamů elektroodpadu

Book Contents

Book Index

Recyklační poplatky v ceně bez použití registrované funkce

Pokud firma uvádí ceny včetně těchto recyklačních poplatků a potřebuje na daňových dokladech jen zobrazit výši těchto poplatků, pak nemusí provádět žádné další nastavení v K2 formou registrovaných funkcí. Stačí zobrazit doklad tiskovou sestavou faktura vydaná (VF_DOK01.AM) nebo PARAGON.AM, které mají parametr RecycleCharge, který zobrazí k položce zboží řádek s recyklačním poplatkem. Tento řádek se zobrazí pro položku zboží, která má na kartě zboží záznam v části Elektroodpad. V řádku se objeví sazba zadaná v elektroodpadu se sazbou daně podle položky zboží a zobrazí se také celková částka poplatku podle množství položky zboží.

Pozn.: Pokud už je nastavená registrovaná funkce pro vkládání položek elektroodpadů (v registrovaném skriptu např. rf_xx.pas jsou zaregistrované skripty Vloz_EO_Zak.PAS a Vloz_EO_Obv.PAS pomocí řádků:

RDSAdd ('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DmIdToNum('TD_Zak'), 2, 0, 3);

RDSAdd ('Vloz_EO_Obv.PAS', false, DmIdToNum('TD_Obv'), 2, 0, 3);

pak je potřeba registrované skripty deaktivovat (zapoznámkovaním nebo odmazáním řádků). V případě nejasností, kontaktujte konzultanta.

V případě použití eshopu nedochází k žádným změnám. V košíku, ani v přehledu objednávky se recyklační poplatky nezobrazí. Ke zobrazení recyklačních poplatků dojde až na dokladu faktura vydaná.

pic_5644

Obr.: Zobrazení recyklačního poplatku na sestavě VF_DOK01

Book Contents

Book Index

Recyklační poplatky s použitím registrované funkce

Pokud firma eviduje ceny bez těchto recyklačních poplatků, pak se tyto recyklační poplatky budou vkládat automaticky pomocí registrované funkce jako nová položka na dokladu prodeje případně nákupu. V tomto případě je třeba potřeba zaregistrovat skripty Vloz_EO_Zak.PAS' a Vloz_EO_Obv.PAS. Tyto skripty zajistí po uložení nového dokladu vznik další položky s elektroodpadem. Zároveň tyto funkce zajistí i automatickou aktualizaci této položky v návaznosti na možné změny v množství, sazby daně nebo typu daně u položky zboží, pro kterou se recyklační poplatek přidává.

Skripty je potřeba zaregistrovat v registračním skriptu (např. rf_xx.pas) přidáním následujících řádků.

RDSAdd ('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DmIdToNum('TD_Zak'), 2, 0, 3); // zajistí přidání položky recyklačního poplatku na zakázce

RDSAdd ('Vloz_EO_Obv.PAS', false, DmIdToNum('TD_Obv'), 2, 0, 3); // zajistí přidání položky recyklačního poplatku na objednávce vydané

RDSAdd('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DmIdToNum('TD_Fav'), 2, 0, 3); // zajistí přidání položky recyklačního poplatku na volné faktuře vydané

V případě nejasností s registrací, prosím kontaktujte svého konzultanta.

Pokud se má provádět aktualizace hodnot v řádku s recyklačním poplatkem (např. změna množství) i na podřízených dokladech, pak je potřeba přidat v registračním skriptu i řádky s těmito moduly. Např. pro výdejky by řádek vypadal takto:

RDSAdd('Vloz_EO_Zak.PAS', false, DmIdToNum('TD_Vyd'), 2, 0, 3);

Při vzniku dokladu a jeho uložení pak budou automaticky vznikat nové položky s recyklačním poplatkem pro položky zboží, které mají nastaveny elektroodpady. Při změnách množství, při rozpadu položky nebo při změně sazby daně nebo typu daně dojde po uložení k aktualizaci i v položce s recyklačním poplatkem.

Omezení vytváření poplatků v knihách nákupu nebo prodeje:

Poplatky se nemusí vkládat do dokladů nákupu a prodeje ve všech knihách, vytváření lze v určitých knihách potlačit. Toto lze nastavit v unitě U_RegGlobalVarEO.pas. V proměnných Rada_EO_ZAK a Rada_EO_OBV lze zadat knihy, pro které se položky recyklačních poplatků vytvářet nemají. Jednotlivé knihy je třeba oddělit středníkem. Vzor unity lze nalézt v ve stromovém menu Správce/Skripty a sestavy pod názvem XU_RegGlobalVarEO.pas. Tuto unitu vyexportujeme například do adresáře, kde máme registrovaný skript a upravíme název na U_RegGlobalVarEO.pas. Případně lze vyexportovanou unitu naimportovat jako speciál. V registrovaném skriptu (např. rf_xx.pas) je potřeba v části uses tuto unitu definovat. V případě nejasností, prosím kontaktujte svého konzultanta.

eo5

Obr.: Doklad s automaticky přidanou položku pomocí registrované funkce

Při použítí na eshopu je potřeba po nastavení karet zboží s elektroodpady spustit přepočet pro eshopy. Zároveň je potřeba mít nastaven nový příznak v konfiguraci eshopu Zahrnovat poplatky za elektroodpad.

eo07

Obr.: Konfigurace eshopu

Při následujícím tisku faktury vydané je potřeba mít nový parametr RecycleCharge = Ne, protože recyklační poplatek není součásti položky, ale je řešen samostatnou položkou. Příklad takového dokladu je na následujícím obrázku:

eo6

Obr.: Doklad faktura vydaná se samostatnou položkou pro recyklační poplatky

Book Contents

Book Index

EDI - Prodej

EDI.PAS – import/export zpráv pro elektronickou výměnu dat

Skript pracuje ve formátu Xml

Formát InHouse není podporován

Skript slouží pro:

Book Contents

Book Index

Instalace

PIM_616.png

Obr.: Nastavení Formy objednávky v IS K2

Nastavení cest k souborům:

Cesta je složena z období který je zadán parametrem Edi_Dir, a postfixu, se kterým pracuje skript. Adresářová struktura se vytvoří při prvním spuštění skriptu.

Adresářová struktura pro implicitní nastavení bude vypadat takto:

C:\K2EDI\XML\IN\Orders

Adresář, ze kterého se importují xml objednávky do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\IMPORTED

Adresář, do kterého se ukládají úspěšně importované xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv

Adresář, ze kterého se importují xml potvrzení o příjmu do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\BadAddr

Adresář, do kterého se ukládají chybné xml objednávky.

C:\K2EDI\XML\OUT

Adresář, do kterého se ukládají všechny exportované xml zprávy.

Zadávání EAN kódů v IS K2 pro K2–EDI:

Zákazníci

EAN kód zadáváme na 1. stranu karty Dod./Odb. do pole Zkratka 2. EAN je možné zadat také do speciálního pole. V tomto případě je nutné nastavit parametr BuyerEANField.

Zboží

EAN kód můžeme zadat buď do pole Zkratka 2 na 1. straně karty Zboží, nebo jako “čárový kód” na 1. straně Zboží nebo na 4.straně Zboží v Dodavatelských cenách jako kód dodavatele. EAN je možné nastavit také do speciálního doplňkového pole a to jak na 1. straně karty Zboží, tak na 4. straně. K tomu slouží parametr GoodsEANField.

Priorita použití EAN: Pokud je nastaven parametr skriptu SupplierCode na hodnotu True (implicitně je False), pak se použije EAN, který je zadán v dodavatelských kódech pro daného dodavatele na 4.straně karty Zboží v Dodavatelských cenách. Pokud je nataven parametr GoodsEANField bere se s odpovídajícího doplňkového pole. Pokud v dodavatelských kódech není EAN zadán, použije se EAN z čárových kódů, pokud není zadán ani zde, pak se použije EAN ze Zkratky 2.

Pokud je EAN zadán v gridu pro čárové kódy (lze zadat více kódů), do EDI se použije ten, který má zatržen příznak EAN (a zároveň skladová jednotka se rovná té na dokladu). Pokud má více EANů zatržen příznak, použije se první z nich, který splňuje podmínku, že skladová jednotka se rovná té na dokladu.

Book Contents

Book Index

Parametry skriptu

Popis parametrů:

Název parametru

Datový typ

Popis

Implicitní hodnota

AllowSameOrderNo

Boolean

True - Přidává k číslu objednávky 001,002....

False

autoGen

Boolean

Pokud je True, pak se zprávy INVRPT budou vytvářet automaticky.

False

AutomaticFill

Boolean

True - Automatické plnění vhdonými fakturami, dodacími listy a stavy zásob

True

basicRate

Integer

Základní sazba DPH. Dle zkratky ZS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou základní sazbou daně než je implicitní (ZS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

 

BatchPath

String

Vstupní dávka pro přípravu dat

‘‘

bookOrd_from_delivery_ean

Boolean

Řada pro import zakázek se hledá u CDo nebo CD1.

True

BuyerEANField

String

Parametr pro určení pole z karty Dod./Odb., ve kterém je zadán EAN kód, a ze kterého se bude tento kód načítat.

Zkr1

CDoToBuyer

Boolean

Pokud hodnota True, pak kupující je CDo, jinak CD1.

True

CDoToDelivery

Boolean

Pokud hodnota True, pak místo dodání je CDo, jinak CD1.

False

CDoToInvoice

Boolean

Pokud hodnota True, pak fakturační místo je z CDo, jinak z CD1.

True

CDoToOrderer

Boolean

Pokud hodnota True, pak objednavatel je z CDo, jinak z CD1

True

ContractCode

String

Kód zakázky.

-

CostCentre

String

Středisko.

-

ChangeCdoCd1

Boolean

Pokud je False, pak patří do CDo zákazník z buyer_ean. Pokud je True, pak patří do CD1 zákazník z buyer_ean.

False

CreateBookingNote

Boolean

True - Vytvoří rezervační list.

False

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Při každém spuštění skriptu dojde k vymazání všech dříve vytvořených a uložených log souborů (pouze log soubory prodeje).

False

DeliveryNoteOnInvoice

Boolean

True - Exportuje číslo dodacího listu na faktuře.

False

DeliveryTerms

String

Způsob odběru.

-

DeliveryTime

String.

Termín dodání.

-

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - Je potlačena kontrola formátu EANu u zboží.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným souborům.

'C:\K2EDI\'

EDITEL_tag_interchange

Integer

Údaj v hlavičce XML souboru

0

EDITEL_tags

Boolean

Pokud hodnota True, potom v hlavičce přibude údaj EDITEL_tag_interchange

False

Export_VarS

Boolean

True - Místo čísla faktury v K2 tvaru exportuje variabilní symbol (u faktur).

False

FillOrderLineNumber

Boolean

True - plní se element "order_line_number" ve zprávě ORDRSP. Plní se zde hodnota z pole OrigItemZ z položek faktury.

False

foreign_ex

Boolean

Pokud je True, pak se vezme měna podle zákazníka.

False

genTime

TTime

Čas, kdy se začnou vytvářet zprávy INVRPT.

23:59:59

GoodsEANField

String

Parametr pro určení pole z karty zboží, ze kterého se bude načítat kód EAN (např. v případě využití spciálního pole).

 

idTypeGoods_G

Integer

Číslo typu zbožní položky

1

idTypeGoods_P

Integer

číslo typu položky - Obal

4

impPrefix

Integer

Prefix

0

ItemPlaceOfDeliveryFromReleaseNote

Boolean

Ano - některá pole se při exportu faktury plní z výdejky; Ne - pole se plní z dodacího listu. Jedná se o pole Číslo dodacího listu, Datum vystavení dodacího listu, Datum dodání a Místo dodání.

False

MyEANCode

String

Můj EAN kód.

'999999999999'

MergePackaging

Boolean

True - Zapne funkci sloučení zboží a obalu do jedné položky

False

ModeOfTransport

String

Způsob dopravy.

-

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokud je parametr nastaven na hodnotu True, ignoruje skript (při importu i exportu) čárové kódy nastavené na 1. straně karty zboží (v tabulce).

False

OldAddressFillingLogic

 

False - exportuje se fakturační a dodací adresa vždy přesně dle nastavení těchto adres v dokladech IS K2. Také při importu se tyto adresy plní dle adres uvedených v importovaném "*.xml" soboru. Pokud nejsou adresy v IS K2 nebo v importovaném sobouru uvedeny, neplní se. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, logika plnění adres se nemění.

True

paymentMethod

String

Způsob platby na zakázce

‘Převodem‘

PoznCiDLV

String

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla dodacího listu.

Např. do poznámky typu CD (Druh poznámky "popis na 60 znaků") se vloží formát KKYY@CI(NXX), kde znaky 'KK' slouží jako identifikátor knihy (např. řada '10'), znaky 'YY' představují prefix (např. '10' pro rok 2010), XX je číslo ve tvaru např. '06', které definuje počet míst pro číslo dokladu.

Příklad: Pokud bude na knihu prodeje pro příslušný prefix vložena poznámka CD ve formátu 1010@CI(N06), potom číslo dodacího listu 10/2010/234 bude mít v EDI formát 1010000234. Pokud parametr nebude vyplněn nebo poznámka neexistuje, formát v EDI bude 10/2010/234.

‘‘

PoznCiFAV

String

Typ poznámky v knize, která definuje formát čísla faktury. (viz popis parametru PoznCiDLV). Pokud má být formát pro fakturu jiný, než pro dodací list, je možno definovat na knize prodeje další poznámku např. 'CV'

‘‘

Price4DecPlaces

Boolean

Zobrazovat v "*.xml" dokladech ceny na 4 desetinná místa.

False

radaDok

String

Řada dokladu

‘10,20‘

radaZak

String

Řada pro import zakázek

‘10‘

reducedRate

Integer

Snížená sazba DPH. Dle zkratky SS z číselníku Období a daně. Při exportu dokladu s jinou sníženou sazbou daně než je implicitní (SS), je nutné tuto daň parametrem zadat (číselnou hodnotou).

 

rounding

Boolean

Nerozpouštění

False

RoundQuantity

Integer

Zaokrouhlení množství na faktuře, určuje počet číslic pro zaokrouhlení (-3 = 3 des. místa).

-3

RozsireniAdresati

Boolean

Pokud je hodnota True, pak při vytváření zakazky naplnit rozšířené adresáty

False

StorehouseEAN

String

Explicitní EAN kód distribučního skladu dodavatele

‘‘

SupplementAbbrBI

String

Parametr pro zadání zkratky dodatku mandanta se spisovou značkou.

OR

supplier

Boolean

Pokud je True, pak se pro vytváření zprávy INVRPT berou v úvahu jen ti zákazníci, kteří jsou dodavateli.

False

SuppressUnitControl

Boolean

True - Omezí kontrolu měrné jednotky při importu na EAN (při vypnutém parametru hledá dál podle zkratky jednotky)

False

UnitDescription

Boolean

True - Při importu objednávky se měrná jednotka dosadí podle popisu u EANu (musí obsahovat zkratku dosazované jednotky, množství se nemění) + export popisu u EANu jako jednotky u faktur a dodacích listů

False

UseICDPH

Boolean

True - Pro SVK použít IČDPH z dodatku mandanta místo DIČ

False

setEncoding

String

Kódování xml zpráv. Další alternativy jsou:

 • 'windows-1250' ... Central European alphabet
 • 'windows-1252 ... Windows Code Page
 • 'UTF-16' ... Unicode 16

'UTF-16'

showXmlLog

Boolean

Hodnota True zobrazí log po importu a exportu xml zpráv.

True

SloucitPolozkyFAV

Boolean

Při načítání faktur vydaných sesumuje položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

False

SloucitPolozkyDLV

Boolean

Při načítání dodacích listů sesumuje položky se stejným číslem zboží C_Zbo.

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z pole Kód na dodavatelských cenách na 4. straně zboží.

False

ZobrazLogCen

Boolean

True - Zobrazovat log ceny

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých stran

K2–EDI obsahuje záložku pro import objednávek a potvrzení příjmů do IS K2, dále pak záložky pro export avíz o dodání, faktur, dodacích listů a stavu skladových zásob. Poslední záložkou je nastavení K2–EDI. Uživatel vidí pouze ty záložky, které mu jsou povoleny na straně Nastavení. Mezi jednotlivými záložkami se lze přepínat kliknutím Levého tlačítka myši na příslušnou záložku, nebo klávesovými zkratkami Alt + počáteční písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Potvrzení příjmů

Alt+P

Avízo o dodání

Alt+A

Faktury

Alt+F

Dodací listy

Alt+D

Skladové zásoby

Alt+S

Nastavení

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavení

Tato záložka slouží k nastavení základních parametrů pro export a import zpráv. Definujeme zde uživatele, jejich práva, nastavení K2-EDI a zákazníky, se kterými si chceme vyměňovat zprávy.

PIM_617

Obr.: Záložka Nastavení

Uživatelé:

Zde vkládáme uživatele, kteří budou mít přístup do K2-EDI. Klávesou Ins nebo tlačítkem Nový se zobrazí kniha Uživatelů, ze které můžeme uživatele přidávat. Klávesou Del nebo tlačítkem Smazat můžeme uživatele odebrat.

PIM_618

Obr.: Záložka Nastavení - Vkládání uživatele

Práva:

Změnu práv uživatele provádíme na označeném záznamu Mezerníkem nebo klávesou Enter, příp. Dvojklikem levého tlačítka myši. Další možností je stisk tlačítka Změna práva. Pokud je ve sloupci 'P' písmeno 'A', potom má uživatel na daný modul právo. Pokud je ve sloupci písmeno 'N', pak na daný modul právo nemá.

Dodavatelé/Odběratelé:

Zde vkládáme všechny zákazníky, se kterými si chceme vyměňovat zprávy. Zákazníky vkládáme z knihy Dod./Odb. Mezerníkem nebo klávesou Enter, příp. Dvojklikem levého tlačítka myši.

PIM_619

Obr.: Záložka Nastavení - Vkládání zákazníků

Uživatelské nastavení:

Pole Po spuštění označit vše slouží k automatickému označování záznamů po spuštění K2-EDI. Jednotlivá písmena označují druhy záznamů, na které chceme funkci aplikovat.

Pole Stav skladových zásob slouží k automatickému generování zpráv INVRPT. Pokud jej zatrhneme a zvolíme čas, pak se bude v daný čas každý den generovat zprávy o stavech skladových zásob pro všechny zákazníky/dodavatele. Tuto možnost lze ovlivnit i parametry skriptu.

Dále je možné změnit období z knihy Období a řadu z knihy prodeje. Podle toho se nám budou importovat faktury a dodací listy do K2-EDI.

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Tato záložka slouží k práci s objednávkami. Pro správný import objednávek je třeba, aby byla v IS K2 přidána na 1. straně Zakázek v tabulce Forma objednávky možnost EDI.

PIM_620

Obr.: Záložka Objednávky

Tabulka obsahuje všechny objednávky, které se při spuštění K2-EDI načetly z adresáře C:\K2EDI\XML\IN\ORDERS při XML režimu. Kniha, do které se objednávka bude importovat, je implicitně nastavena parametrem skriptu. Měnit knihy objednávek po načtení do K2-EDI lze, a to stiskem klávesy Enter na knize příslušné objednávky.

PIM_621

Obr.: Výběr knihy objednávky

Detail objednávky se zobrazíme stiskem klávesy Enter na příslušné objednávce, pomocí tlačítka Zobrazit, nebo Dvojklikem levého tlačítka myši.

PIM_622

Obr.: Detail objednávky

Všechna data, která se zobrazují, se vyhledávají v IS K2 podle EAN kódů zboží a zákazníku. Pokud jakýkoliv EAN kód, který je ve zprávě, neexistuje v IS K2, pak se zobrazí hlášení „Nenalezen v K2“. Po doplnění příslušných chybějících dat do IS K2 provedeme aktualizaci stiskem tlačítka Aktualizovat. Aktualizují se informace o názvu zboží, kupujícího, fakturačního místa, dodavatele a místa dodání.

Import objednávek provedeme tak, že si nejprve zvolíme objednávky, které chceme importovat do IS K2. Označení objednávek provedeme klávesou Mezerník. Označená objednávka má ve sloupci 'O' zobrazenu žlutou hvězdičku - viz obrázek.

PIM_623

Obr.: Označení objednávky

Samotný import se provede stiskem tlačítka Import do K2, po kterém se importují všechny označené objednávky.

Importované objednávky se ukládají do archivu, který je možné si prohlédnout zaškrtnutím pole Archív. Tento archív slouží pouze pro informativní přehled o importovaných objednávkách.

PIM_624

Obr.: Archív importovaných objednávek

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrzení objednávky

Tato záložka slouží pro export potvrzení objednávek. Jedná se o zprávu ORDRSP. Zprávu ORDRSP (Order response) zasílá dodavatel zákazníkovi (zpravidla obchodnímu řetězci) jako odpověď na zprávu Objednávka (ORDERS). Tato zpráva slouží jako informace pro odběratele že dodávka zboží souhlasí s jeho objednávkou bez nutnosti manuální kontroly jednotlivých položek.

V IS K2 se jako Potvrzení objednávky exportují Objednávky přijaté.

Záložka Potvrzení objednávky je rozdělena do dvou částí. Horní část je seznamem již vyexportovaných potvrzení. Ve spodní části formuláře je uveden seznam Objednávek přijatých, tzn. jednotlivých potvrzení, která je možné exportovat jako zprávu ORDRSP.

pic_3295

Obr.: Záložka Potvrzení objednávky

Do formuláře se vždy načítají pro export pouze potvrzené Objednávky přijaté. Detail potvrzení objednávky je možné zobrazit stiskem klávesy Enter na příslušném záznamu, tlačítkem Upravit, nebo Dvojklikem levého tlačítka myši. Zde je možné ještě měnit některé údaje potvrzení objednavky, např. kód EAN nebo jednotlivé adresy.

pic_3296

Obr.: Detail Potvrzení objednávky

Exportovat lze pouze označené Objednávky přijaté. Označení záznamů provedeme klávesou Mezerník. Označený záznam má ve sloupci 'O' zobrazenu žlutou hvězdičku. Export provedeme stiskem tlačítka Export z K2.

Book Contents

Book Index

Záložka Potvrzení příjmu

Tato záložka slouží k práci s potvrzenými příjmy. Ke korespondující objednávce vytvoří fakturu. Pokud je na potvrzeném příjmu množství zboží menší, než je na objednávce, vytvoří dobropisovanou výdejku.

PIM_753

Obr.: Záložka Potvrzení příjmu

Tabulka obsahuje všechny potvrzení příjmu, které se při spuštění K2-EDI načetly z adresáře C:\K2EDI\XML\IN\RecAdv při XML režimu. Kniha, do které se potvrzení příjmu bude importovat, je implicitně nastavena parametrem skriptu. Měnit ji lze stiskem klávesy Enter na knize příslušného potvrzení příjmu.

Detail potvrzení příjmu se zobrazí stiskem klávesy Enter na příslušném potvrzení příjmu, tlačítkem Zobrazit, nebo Dvojklikem levého tlačítka myši.

PIM_755

Obr.: Detail potvrzení příjmu

Všechna data, která se zobrazují, se vyhledávají v IS K2 podle EAN kódů zboží a zákazníku. Pokud jakýkoliv EAN kód, který je ve zprávě, neexistuje v IS K2, pak se zobrazí hlášení „Nenalezen v K2“. Po doplnění příslušných chybějících dat do IS K2 provedeme aktualizaci stiskem tlačítka Aktualizovat. Aktualizují se informace o názvu zboží, kupujícího, fakturačního místa, dodavatele a místa dodání.

Import potvrzených příjmů provedeme tak, že si nejprve zvolíme potvrzené příjmy, které chceme importovat do IS K2. Označení potvrzených příjmů provedeme klávesou Mezerník. Označený potvrzený příjem má ve sloupci 'O' zobrazenu žlutou hvězdičku - viz obrázek.

PIM_756

Obr.: Označení potvrzení příjmu

Samotný import se provede stiskem tlačítka Import do K2, po kterém se importují všechny označené potvrzené příjmy.

Importované potvrzené příjmy se ukládají do archívu, který je možné si prohlédnout zaškrtnutím pole Archív. Tento archív slouží pouze pro informativní přehled o importovaných potvrzených příjmech.

Book Contents

Book Index

Záložka Avízo o dodání

Tato záložka slouží k práci s avízy o dodání. Spodní tabulka složí pro vytváření avíz o dodání. Horní tabulka slouží pro přehled o již exportovaných zprávách.

PIM_625

Obr.: Záložka Avízo o dodání

Vytvoření avíza se provede stiskem tlačítka Vytvořit nebo, pokud jsme ve spodní tabulce, stiskem klávesy Ins. Poté se objeví formulář pro vytvoření nové zprávy. Zde můžeme změnit datum a čas. Tlačítkem Změna vložíme příjemce, dopravce a místo dodání z knihy Dod./Odb. Do pole Text můžeme zadat 70 znaků dlouhý informativní text. Klávesou Ins se vkládají položky avíza z knihy Zakázky. Pokud chceme položku odstranit, nastavíme pravítko na požadovanou položku a stiskneme klávesu Del. Editování počtu palet provedeme stiskem klávesy Enter na příslušné položce ve sloupci Palet. Zprávu uložíme stiskem tlačítka Uložit.

PIM_626

Obr.: Formulář pro vytvoření nového avíza

Pozn.: Čas dodání musí být jiný než '00:00:00'!

Po uložení zprávy se objeví avízo ve spodní tabulce. To lze, stiskem tlačítka Upravit, nebo stiskem klávesy Enter, nebo Dvojklikem levého tlačítka myši na vybrané zprávě, ještě dodatečně upravit. Po stisku klávesy F12 dojde ke zobrazení dokladu zakázky.

Pokud nebude vyplněn potřebný údaj, pak se při exportu zobrazí výpis chybových hlášení s položkami, které chybí - viz obrázek. Samotný export se provede označením avíz, které chceme odeslat, a následným stiskem tlačítka Export z K2. Exportovaná avíza o dodání se zobrazují v horní tabulce. Exportovaná avíza lze z archivní databáze mazat stiskem klávesy Del.

PIM_627

Obr.: Výpis chybových hlášení - špatně zadaný čas dodání

V tomto formuláři můžeme ještě dodatečně změnit datum a čas dodání, příjemce, dopravce a místo dodání. Dále pak informativní text a počty palet u objednávek. Stiskem na tlačítko Uložit se zaznamenají změny.

Pokud ve spodní tabulce máme vytvořeny zprávy, které nechceme exportovat, můžeme je smazat buď všechny tlačítkem Smaž vše, nebo jen tu, kterou si označíme pravítkem a klávesou Del ji smažeme.

Již exportované zprávy lze prohlížet jejich vybráním a stiskem klávesy Enter, nebo Dvojklikem levého tlačítka myši.

PIM_628

Obr.: Náhled Avíza o dodání

Book Contents

Book Index

Záložka Faktury

Tato záložka slouží pro export faktur do zprávy INVOIC. Ve spodní části fomuláře jsou zobrazeny faktury, které je možné exportovat do "*.xml" zprávy INVOIC. Exportovat je možné také Opravné daňové doklady, tzn doklady se zatrženým příznakem Opravný DD. Doklad musí být vytvořen standardním skriptem Opravné daňové doklady (FA_DOB.pas). V opačném případě, nebude faktura jako Opravný daňový doklad exportována. Dostačující není ani ruční zatržení příznaku Opravný DD na faktuře. Pokud je faktura exportována jako Opravný daňový doklad, exportuje se jako typ dokumentu 83 (element document_type) a dále se plní některé další elementy ve výsledném "*.xml" souboru.

Horní tabulka slouží pro již exportované faktury. Vlastní export provedeme označením faktur a stiskem tlačítka Export z K2. Exportované faktury se přesunou do horní tabulky a jsou uloženy v archivní databázi pro přehled. Pokud chceme znova exportovat fakturu, musíme ji stiskem klávesy Del z horního okna smazat. Stiskem tlačítka Aktualizovat se přenačtou faktury pro export.

PIM_629

Obr.: Záložka Faktury

Detail faktury zobrazíme pomocí tlačítka Upravit, stiskem klávesy Enter nebo Dvojklikem levého tlačítka myši na příslušném dokladu. Na faktuře mámě možnost ještě upravit pole Objednavatel, Fakturační místo a Místo dodání.

PIM_630

Obr.: Formulář pro zobrazení faktury

Book Contents

Book Index

Záložka Dodací listy

Tato záložka slouží pro export dodacích listů do zprávy DESADV. Ve spodní části formuláře jsou zobrazeny ty dodací listy vydané, které je možné exportovat. Vlastní export se provede označením dodacích listů a stiskem tlačítka Export z K2. Exportované dodací listy se přesunou do horní části formuláře a jsou uloženy v archivní databázi pro přehled. Pokud chceme znova exportovat dodací list, je nutné ho stiskem klávesy Del z horního okna vymazat. Stiskem tlačítka Aktualizovat dojde k přenačtení dodacích listů pro export.

PIM_631

Obr.: Záložka Dodací listy vydané

Detail dodacího listu zobrazíme pomocí tlačítka Upravit, stiskem klávesy Enter nebo Dvojklikem levého tlačítka myši na příslušném dodacím listu. Na dodacím listu je možné dodatečně upravit pole Fakturační místo a Místo dodání.

PIM_632

Obr.: Formulář pro zobrazení dodacího listu vydaného

Book Contents

Book Index

Záložka Skladové zásoby

Tato záložka slouží pro export stavu skladových zásob do zprávy INVRPT. Ve spodní části formuláře jsou zobrazeni všichni zákazníci, které jsme vybrali na straně Nastavení, příp. jen dodavatelé, pokud je parametr supplier nastaven na hodnotu Ano. Při stisku na tlačítko Export z K2 se vytvoří zprávy o stavu skladu podle dodavatelů. Exportované zprávy se přesunou do horní tabulky a jsou uloženy v archivní databázi pro přehled. Ty je možné mazat stiskem klávesy Del. Pomocí tlačítka Aktualizovat se zprávy o stavech skladových zásob přenačtou.

PIM_633

Obr.: Záložka Skladové zásoby

Stiskem tlačítka Zobrazit, klávesou Enter, příp. Dvojklikem levého tlačítka myši na konkrétní položce je možné zobrazit formulář dodavatele se stavem zboží na skladě, které nám dodává.

PIM_634

Obr.: Seznam zboží dodávaný dodavatelem a jeho stav na skladě

Stejným způsobem si můžeme zobrazit detail již vygenerovaných zpráv o stavech skladových zásob v horní části formuláře.

Book Contents

Book Index

EDI - Nákup

Import/export zpráv pro elektronickou výměnu dat Nákup

Edi._K2_Purchase.pas

Skript pracuje ve formátu Xml

Formát InHouse není podporován

Skript slouží pro:

Nastavení:

V IS K2 je potřeba u objednávek vydaných a faktur přijatých mít nastavenu formu objednávky na hodnotu EDI. Také je potřeba, aby byly vyplněny správně všechny EAN kódy zákazníků (v poli Zkratka 2) a zboží (v poli Čárový kód nebo Zkratka 2 nebo na 4.straně Zboží v Dodavatelských cenách ). Při prvním spuštění je třeba být přihlášen jako uživatel „K2ATMITEC“ nebo „K2“. Pak je možné přidat v okně Nastavení další uživatele a jejich práva. Dále je nutné nastavit parametr skriptu MyEANCode na správnou hodnotu.

Nastavení cest k souborům:

Cesta je složena z období, který je zadán parametrem Edi_Dir, a postfixu, se kterým pracuje skript. Adresářová struktura se vytvoří při prvním spuštění skriptu.

Adresářová struktura pro implicitní nastavení bude vypadat takto:

C:\K2EDI\XML\LOG\

Pro logovací soubory.

C:\K2EDI\XML\IN\Invoice

Pro soubory, které se budou importovat do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\NotImported\

Pro soubory, které se nepodařilo importovat do IS K2.

C:\K2EDI\XML\IN\Imported\

Pro soubory importované do IS K2.

C:\K2EDI\XML\OUT\

Pro soubory exportované z IS K2.

Book Contents

Book Index

Parametry skriptu

Popis parametrů:

Název parametru

Datový typ

Popis

Implicitní hodnota

AutomaticFill

Boolean

Ano - automaticky se načítají doklady vhodné pro export. Ne - doklady se načítají až po přepnutí na konkrétní záložku ve formuláři.

True

BatchPath

String

Vstupní dávka pro přípravu dat

"

BookDocExp

String

Kniha, ze které se budou načítat doklady pro export.

'11;21'

BookDocImp

String

Kniha, ze které se budou načítat doklady pro import.

'11'

BuyerEANField

String

Parametr pro určení pole z karty Dod./Odb., ve kterém je zadán EAN kód, a ze kterého se bude tento kód načítat.

 

DeleteOldLogFiles

Boolean

True - Při každém spuštění skriptu dojde k vymazání všech dříve vytvořených a uložených log souborů (pouze log soubory nákupu).

False

DisableEANFormatCheck

Boolean

True - je potlačena kontrola formátu EANu u zboží.

False

Edi_Dir

String

Cesta k exportovaným a importovaným souborům.

''C:\K2EDI\XML\'

ExtendedLogging

Boolean

Režim rozšířeného logování.

False

GoodsEANField

String

Parametr pro určení pole z karty zboží, ze kterého se bude načítat kód EAN (např. v případě využití speciálního pole).

 

GroupOrderItems

Boolean

True - při exportu objednávky se její položky seskupí dle čísla zboží (C_Zbo) a jednotky.

False

ImpPrefix

Integer

Implicitní prefix dokladů.

0

MyBuyerName

String

Pokud je parametr zadán, přepíše se jeho hodnotou název kupujícího při exportu objednávky.

 

MyEANCode

String

Můj Ean kód EAN - kód kupujícího

'999999999999'

NoGoodsEANItemsSearch

Boolean

Pokud je parametr nastaven na hodnotu True, ignoruje skript (při importu i exportu) čárové kódy nastavené na 1. straně karty zboží (v tabulce).

False

NoVATFillForForeignInvoices

Boolean

True - při importu faktury (u faktur ze zahraničí) se nepřepisuje sazba DPH. Podmínkou je, aby stát Dod./Odb., jehož faktura je importována, byl jiný než stát nastavený v parametrech mandanta.

False

OldAddressFillingLogic

Boolean

False - exportuje se fakturační a dodací adresa vždy přesně dle nastavení těchto adres v dokladech IS K2. Také při importu se tyto adresy plní dle adres uvedených v importovaném "*.xml" soboru. Pokud nejsou adresy v IS K2 nebo v importovaném sobouru uvedeny, neplní se. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, logika plnění adres se nemění.

True

SetEncoding

String

Typ kódování xml zpráv.

'UTF-16'

ShowXmlLog

Boolean

Pokud je True, pak se bude při importech a exportech zobrazovat log soubor. Při chybě se zobrazí vždy!

False

SupplierCode

Boolean

True - Vezme EAN z pole Kód na dodavatelských cenách na 4. straně zboží.

False

Book Contents

Book Index

Popis jednotlivých stran

K2–EDI – Nákup obsahuje záložku faktur přijatých pro import do IS K2, dále pak záložku pro export objednávek vydaných, záložku pro export příjemek a záložku pro nastavení K2-EDI. Mezi jednotlivými záložkami se lze přepínat kliknutím Levého tlačítka myši na příslušnou záložku, nebo klávesovými zkratkami Alt + počáteční písmeno z názvu záložky:

Objednávka

Alt+O

Příjemky

Alt+P

Faktury

Alt+F

Nastavení

Alt+N

Book Contents

Book Index

Záložka Nastavení

Tato záložka slouží k nastavení parametrů a uživatelů. V sekci Nastavení je možné volit období a knihu, podle které se budou načítat doklady pro export a pro import.

Dále je možné vkládat uživatele, kteří budou moci spouštět tento skript, a práva, která budou mít. Vkládání/rušení uživatelů je možné provést tlačítky nebo přímo na okně stiskem kláves Ins/Del. Změnu práv uživatelů je možné provést tlačítkem Změnit nebo stiskem klávesy Enter.

Spodní okno obsahuje seznam zákazníků, s nimiž si chceme vyměňovat edi zprávy. To znamená, že se budou načítat jen ty doklady, které přísluší k těmto zvoleným zákazníkům. Zákazníky je možné přidávat/mazat stiskem kláves Ins/Del na okně zákazníků nebo tlačítky Přidat/Smazat.

PIM_635

Obr.: Záložka Nastavení

Book Contents

Book Index

Záložka Objednávky

Tato záložka slouží pro export objednávek vydaných do xml EDI zpráv. Spodní okno obsahuje všechny objednávky, které je možné vyexportovat z IS K2. Horní okno obsahuje archív všech již vyexportovaných objednávek vydaných.

Před samotným exportem je možné ještě dodatečně objednávku upravit, a to nastavením pravítka na objednávku, kterou chceme upravit, a stiskem tlačítka Upravit nebo stiskem klávesy Enter. Zde můžeme ještě změnit čas dodání, připojit popisný text a změnit fakturační a dodací místo.

PIM_636

Obr.: Náhled objednávky vydané

Označení objednávek, které se budou exportovat se provede klávesou Mezerník. Označená objednávka má ve sloupci 'S' žlutou hvězdičku. Po stisku tlačítka Export z K2 se vytvoří xml edi soubory. Horní okno nám slouží pro informaci, které objednávky již byly vyexportovány. Pokud je již nějaká objednávka vyexportována a my ji chceme vygenerovat znova, je třeba ji z horní části smazat stiskem klávesy Del. Detailní náhled objednávky se provede stiskem klávesy Enter.

PIM_637

Obr.: Záložka Objednávky

Book Contents

Book Index

Záložka Příjemky

Tato záložka slouží pro export příjemek do xml EDI zpráv. Spodní okno obsahuje všechny příjemky, které je možné vyexportovat z IS K2. Horní okno obsahuje archív všech již vyexportovaných příjemek.

Před samotným exportem je možné ještě dodatečně příjemku upravit, a to nastavením pravítka na příjemku, kterou chceme upravit, a stiskem tlačítka Upravit nebo stiskem klávesy Enter.

PIM_757

Obr.: Detail příjemky

Označení příjemek, které se budou exportovat se provede klávesou Mezerník. Označená příjemka má ve sloupci 'S' žlutou hvězdičku. Po stisku tlačítka Export z K2 se vytvoří xml edi soubory. Horní okno nám slouží pro informaci, které příjemky již byly vyexportovány. Pokud je již nějaká příjemka vyexportována a my ji chceme vygenerovat znova, je třeba ji z horní části smazat stiskem klávesy Del. Detailní náhled příjemky se provede stiskem klávesy Enter.

PIM_754.png

Obr.: Záložka Příjemky

Book Contents

Book Index

Záložka Faktury

Tato záložka slouží pro import faktur přijatých do IS K2. Ve spodním okně jsou načteny všechny faktury ze správných xml EDI zpráv. Detailní pohled na fakturu je možné zobrazit stiskem tlačítka Zobrazit nebo stiskem klávesy Enter. Volné faktury je možné importovat pouze v základní jednotce.

Import se provede označením faktur a stiskem tlačítka Import do K2.

PIM_638

Obr.: Záložka Faktury

Book Contents

Book Index

EDI - Import faktur přijatých

Od verze PORTAL 4 je možné importovat EDI faktury přijaté ve formátu INVOIC pomocí nově vytvořené funkce. Tato funkce je obecná a bude doplněna o možnost importu dokladů jiných formátu, jako je např. ISDOC. Součástí funkce jsou 3 základní skripty.

Book Contents

Book Index

EDI Nastavení importu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DocImpEdiSettings.pas

Popis skriptu: Skript pro konfiguraci importu EDI faktury.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů

 

Prvním krokem pro import EDI faktur ve formátu INVOIC je nastavení importu. Nastavení a konfiguraci základní aspektů importu EDI faktury provádíme pomocí skriptu EDI Nastavení importu. Po spuštění skriptu se zobrazí soubor formulářů pro konfiguraci.

Book Contents

Book Index

Doklady - EDI Nastavení importu

Na záložce Doklady definujeme Typ dokladu, tzn., jaký druh dokladu importujeme do IS K2, adresářovou strukturu "*.XML" souborů, se kterými funkce pracuje a některé hlavičkové údaje. Jednotlivé typy dokladů, které mohou být funkci importovány, jsou po spuštění již doplněny.

pic_3441

Obr.: Záložka Doklady - EDI Nastavení importu

Novou položku (typ dokladu) zde přidáme pomocí klávesy Insert. Zobrazí se znovu několik záložek pro nastavení.

pic_3442

Obr.: Dostupná nastavení pro typ importovaného dokladu

Popis polí:

Název

Popis

Typ dokladu

Typ importovaného dokladu. Pro EDI fakturu přijatou používáme typ 1.

DocTypeName

Název typu importovaného dokladu.

Maska souborů

Formát importovaného dokladu.

ItemAction

Pole pro upřesnění akce při importu dokladu (faktury přijaté) s položkou, která není na objednávce.

Dostupné možnosti:

 • iaError - při importu se zobrazí chybové hlášení o neexistující položce na objednávce.
 • iaIgnore - funkce tuto chybu ignoruje a doklad importuje.
 • iaCreate - funkce při importu faktury přijaté doplní chybějící položku na objednávku.

 

Další, zde dostupné záložky, jsou určeny pro nastavení adresářové struktury. Funkce pro import EDI faktury přijaté pracuje vždy s "*.XML" soubory. Zdrojový příchozí soubor EDI faktury (zpráva INVOIC) funkce modifikuje až do obecné podoby "*.XML" souboru vhodného pro import do IS K2. Pro tyto soubory je nutné nastavit adresářovou strukturu, tak aby nedocházelo k jejich přepisu a bylo možné je archivovat.

Book Contents

Book Index

Hlavičková pole - EDI Nastavení importu

Na této záložce je možné nastavit některá obecná pole hlavičky faktury. Toto nastavení se využívá pouze při importu volné faktury bez objednávky. Nastavení na záložce Hlavičková pole je platné pro všechny importované volné faktury.

pic_3443

Obr.: Hlavičková pole

Další možností uživatele je nastavení hlavičkových polí pro volnou fakturu importovanou do konkrétní knihy IS K2. To lze provézt na záložce Book Headers. Zde je možné pro každou knihu vložit jeden záznam s příslušnými hlavičkovými údaji a ty jsou poté vázány pouze na tuto knihu.

pic_3444

Obr. Hlavničkové údaje pro knihu

Book Contents

Book Index

Definice EAN polí dodavatele

Na této záložce definujeme pole z karty zákazníka, kde jsou zadány EAN kódy, a ze kterého bude funkce tyto kódy načítat. Lze nastavit také speciální doplňková pole. Novou položku zde přidáme pomocí klávesy Insert.

pic_3454

Obr.: Nastavení EAN kódu zákazníka

Popis polí:

Název

Popis

ProgName

Pole pro EAN kód zákazníka.

DataMId

Název datového modulu.

Book Contents

Book Index

Definice EAN polí zboží

Záložka pro nastavení polí, kde jsou nastaveny EAN kódy zboží, a ze kterých bude funkce tyto kódy načítat. Lze nastavit také speciální doplňková pole. Novou položku zde přidáme pomocí klávesy Insert.

pic_3455

Obr.: Nastavení EAN kódu zboží

Popis polí:

Název

Popis

ProgName

Název pole s EAN kódy zboží.

DataMId

Název datového modulu. U zboží můžeme EAN kódy definovat v datovém modulu Zboží nebo v Dodavatelských cenách.

Book Contents

Book Index

EDI - Výběr faktur pro import

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DocImpEdiInvSel.pas

Popis skriptu: Skript pro výběr dokladů k importu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

MakeImport - Ne

Ano - po výběru dokladů se automaticky spustí import dokladů do IS K2.

Po nastavení importu a adresářové struktury již můžeme vybrat konkrétní faktury pro import. Výběr těchto dokladů provádíme ve formuláři skriptu Výběr faktur pro import. Po spuštění skriptu se do formuláře načtou všechny doklady z výchozího adresáře pro Zdrojové soubory. Jedná se o EDI faktury přijaté (zprávy INVOIC), které chceme importovat do IS K2.

pic_3445

Obr.: Formulář pro výběr faktur ke zpracování

Faktury, které chceme importovat, je nutné označit hvězdičkami. Toto označení lze korigovat pomocí standardních ikon s hvězdičkami, popř. pomocí kombinace kláves Shift+Enter. Pro import se přiřadí vždy pouze takto označené záznamy.

Pomocí klávesy Enter provedeme výběr označených záznamů pro import. Fyzicky dojde k přesunu "*.XML" souboru (zprávy INVOIC) z adresáře pro Zdrojové soubory do adresáře pro Archív zdrojových souborů. Dále se tímto krokem vytvoří nový "*.XML" soubor v adresáři pro Pracovní soubory.

Book Contents

Book Index

Import dokladů

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DocImp.pas

Popis skriptu: Skript pro finální import EDI faktur přijatých do IS K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů

 

Třetím krokem při zpracovávání EDI faktur přijatých je jejich vlastní import, případně oprava některých chyb. Pro finální import EDI faktur přijatých je k dispozici uživateli skript Import dokladů. Po spuštění tohoto skriptu jsou vždy načteny všechny doklady z adresáře pro Pracovní soubory. Jedná se doklady vybrané pro import v předcházejícím kroku.

pic_3446

Obr.: Doklady vybrané pro import

U načtených dokladů ve formuláři jsou v jednotlivých sloupcích uvedeny jejich základní údaje.

Popis sloupců:

Název

Popis

D

Příznak pro typ dokladu.

Zdroj

Typ zdroje importované faktury přijaté.

Stav

Pole pro číselné vyjádření stavu zpracovávaného dokladu.

Stavy dokladu:

 1. Nový záznam určený ke zpracování.
 2. Záznam ve stavu zpracování (korekce dat).
 3. Připraveno pro import.
 4. Rozpracovaný import.
 5. Naimportováno.

Dodavatel zdroj

Dodavatel ze zdrojového "*.XML" souboru.

Dodavatel K2

Dodavatel nalezený v IS K2 podle kódu EAN.

Č. objednávky

Číslo objednávky.

VS zdroj

Číslo dokladu ze zdrojového "*.XML" souboru.

VS K2

Variabilní symbol.

UZP

Datum UZP.

Splatno

Datum splatnosti.

Brutto

Brutto faktury.

Ch

Sloupec pro zobrazení bitmapy vyjadřující stav dokladu. Pokud je zde zobrazen zelený semaforpic_256i, nevyskytuje se v dokladu žádná chyba. Doklad s chybou je označe červeným semaforem pic_254i.

Chyba

Popis chyby.

Záznamy je možné filtrovat pomocí zatrhávacích polí v horní části:

Book Contents

Book Index

Zpracování dokladů

Zpracovat načtené doklady můžeme pomocí klávesy F4. Proběhne kontrola správnosti daného dokladu. V případě, že funkce nenalezne chybu, zobrazí hlášení o správnosti.

pic_3448

Obr.: Hlášení IS K2

Pokud zvolíme možnost Ano, nastaví funkce danému dokladu stav 3 - připraveno pro import. Doklad je tak připraven k finálnímu importu do IS K2. Pokud je zvolena možnost Ne, zobrazí se detail dokladu. Detail dokladu se zobrazí automaticky, pokud je při této kontrole nalezena chyba.

pic_3449

Obr.: Detail dokladu

V levé horní části detailu faktury jsou uvedeny základní údaje hlavičky dokladu (Doklad, Dodavatel, Dodací místo, Měna), které funkce načetla z "*.XML" souboru. V pravé horní části jsou tyto informace čerpány z IS K2. Tabulka ve spodní části formuláře zobrazuje položky dokladu.

Detail položky dokladu je uveden na 1. straně formuláře.

pic_3451

Obr.: Detail položky dokladu

V případě, že je u některého z polí nebo položky nalezena chyba, zobrazí se zde bitmapa pic_254i.

pic_3450

Obr.: Detail dokladu s chybou

Pole je zde možné editovat a opravit tak nalezené chyby. Editaci položek dokladu provedeme na 1. straně formuláře. Provedené změny ukládáme kombinací kláves Alt+F2. Tyto změny se vždy uloží do "*.XML" souboru v adresáři pro Pracovní soubory.

Doklad lze dále importovat do IS K2 pouze pokud jsou všechny nalezené chyby opraveny.

Book Contents

Book Index

Import dokladů do IS K2

Doklady se stavem 3 - Připraveno pro import je možné již importovat do IS K2. Vlastní import prováníme opět pomocí klávesy F4. Dojde k přesunu "*.XML" souboru z adresáře pro Pracovní soubory do adresáře pro Importní soubory. Tento soubor je již v obecném formátu pro import do IS K2.

Po stisknutí klávesy F4 se zobrazí formulář pro dokončení importu.

pic_3452

Obr.: Formulář pro import dokladů do IS K2

V levé části formuláře je uveden seznam položek importované faktury. V pravé části jsou zobrazeny nalezené objednávky v IS K2 a jejich položky.

Pokud je v IS K2 nalezena odpovídající objednávka k importované faktuře, doplní funkce číslo této objednávky do sloupce Č. obj. u položek faktury. Položky budou při importu na tuto objednávku zařazeny a faktura pak bude přiřazena k této objednávce. Pokud je nalezeno v IS K2 více objednávek je možné je faktuře přiřadit manuálně pomocí tlačítka Importuj doklad. Stisknutím tohoto tlačítka dojde k doplnění položek faktury na vybranou objednávku bez uložení této faktury do IS K2. Číslo objednávky se znovu doplní do sloupce Č. obj.

V případě, že funkce objednávku nenalezne, importuje se faktura přijatá do IS K2 jako volný doklad.

Provedené změny můžeme průběžně ukládat pomocí tlačítka Ulož rozpracované. Finální import dokladu do IS K2 provedeme stisknutím tlačítka Vytvoř doklad.

Book Contents

Book Index

Spotřební daně - SPNaP

Book Contents

Book Index

Definice pojmů

Podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních spotřebními daněmi jsou:

Zákon souhrnně označuje všechny výrobky podléhající spotřebním daním jako vybrané výrobky.

Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství.

Dále rozlišujeme povinnost daň přiznat a zaplatit, která vzniká

Povinnost daň přiznat a zaplatit také vzniká

Vybrané výrobky lze vyrábět pouze v daňovém skladu a tyto výrobky jsou v režimu podmíněného osvobození od daně. Je tedy odložena povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu. Vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně lze skladovat v daňovém skladu nebo přepravovat při dodržení zákonem stanovených podmínek.

Plátci daně jsou provozovatel daňového skladu, oprávněný příjemce nebo výrobce, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu nebo v souvislosti s jejich ztrátou nebo znehodnocením. Dále je plátcem osoba, které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v ostatních výše uvedených případech anebo uplatňuje nárok na vrácení daně.

Nárok na vrácení spotřební daně je možné uplatnit při vývozu vybraných výrobků do třetích zemí, při vrácení vybraných výrobků od odběratele (jejich opětovné uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně) nebo jakmile jsou vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na území ČR dopraveny do jiného členského státu pro účely podnikání (při splnění zákonem stanovených podmínek).

Zdaňovací období pro tyto daně je jeden měsíc, pokud ale v tomto měsíci nevznikne povinnost k dani, nemusí se podávat daňové přiznání, avšak podle § 136 odst. 5 Daňového řádu je plátce povinen sdělit tuto skutečnost správci daně. Daňové přiznání se podává buď následující pracovní den po vzniku daňové povinnosti, nebo do 25. dne měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém daňová povinnost vznikla s výjimkou z tabákových výrobků, u kterých funkci daňového přiznání plní objednávka tabákových nálepek. Daňové přiznání se vyplňuje za každou daň samostatně, tj. za minerální oleje, líh, víno, pivo a tabákové výrobky (typy spotřebních daní). Výše spotřební daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Podle zákona o spotřebních daních je nutné vést evidenci o vybraných výrobcích vyrobených, zpracovaných, přijatých, vydaných a použitých pro vlastní spotřebu.

Zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu se prokazuje daňovým dokladem, dokladem o prodeji nebo dokladem o dopravě. Oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně se prokazuje zvláštním povolením a dokladem o osvobození vybraných výrobků od daně.

Book Contents

Book Index

Evidence spotřebních daní v IS K2

V IS K2 jsou vybrané výrobky evidovány na skladových kartách Zboží. Kartám je přiřazena sazba spotřební daně a číslo vybraného výrobku pro daňové přiznání. Pro správný výpočet spotřební daně na dokladech Nákupu a Prodeje je nutné u výrobků podléhajích dani z lihu uvádět i koncentraci ethanolu a u výrobků podléhajících dani z piva počet celých stupňů Plato. (viz dále kapitola Karta Zboží s evidencí spotřební daně)

Informace uvedené na kartě Zboží se automaticky dostávají do dokladů Nákupu a Prodeje a je-li na dokladu zatrhnutý příznak Spotřební daň, vyčíslí se podle zadaného množství výše spotřební daně. (viz dále kapitola Výpočet spotřební daně na dokladech)

Při vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit vytváříme v IS K2 Fakturu vydanou nebo Výdejku, kde zatrhneme příznak Spotřební daň. Existuje-li pro vybraný výrobek Faktura vydaná i Výdejka, zatrháváme příznak Spotřební daň pouze na Faktuře vydané. V případě zatržení příznaku na obou dokladech by došlo ke dvojímu uvedení v Evidenci vybraných výrobků podléhajících spotřební dani a tudíž ke dvojímu zdanění. Nárok na vrácení spotřební daně je možné uplatnit při vývozu vybraných výrobků do třetích zemí (v IS K2 se jedná o Fakturu vydanou, kde nezatrhneme příznak Spotřební daň, neboť daň již byla zaplacena), při vrácení výrobků od odběratele (v IS K2 vytvoříme dobropisovanou Fakturu vydanou, kde zatrhneme příznak Spotřební daň), při příjmu výrobků pro přepracování, úpravu nebo jako materiál pro výrobu (v IS K2 vytváříme Fakturu přijatou a zatrhneme příznak Spotřební daň).

Book Contents

Book Index

Karta Zboží s evidencí spotřební daně

Na kartách Zboží pro vybrané výrobky vyplňujeme pole Nomenklatura a Koncentrace, které nalezneme na 2. straně.

pim_078.png

Obr.: Karta Zboží - 2. strana - pole Nomenklatura a Koncentrace

V poli Nomenklatura vybíráme číslo vybraného výrobku, pod kterým bude uvedeno v přiznání ke spotřební dani. Nomenklatuře je přiřazena sazba spotřební daně.

pim_244

Obr.:Číselník Nomenklatury

Není-li číselník Nomenklatury vyplněný, pak klávesou Insert doplníme potřebná čísla vybraných výrobků. Uvedeme Zkratku, tj. číslo vybraného výrobku, dále Popis, tj. text, který rozklíčuje číselné označení, a Spotřební daň, tj. sazbu spotřební daně, kterou vybíráme z číselníku Spotřební daně.

pim_245

Obr.: Číselník Nomenklatury - 1. strana

Nejsou-li potřebné sazby v číselníku Spotřební daně uvedeny, pak je klávesou Insert doplníme. Vyplňujeme Zkratku, Popis, Sazbu a Jednotku. Musíme však dodržet následující pravidla:

Typ spotřební daně

První dva znaky Zkratky

daň z minerálních olejů

MO

daň z lihu

LI

daň z vína a meziproduktů

VI

daň z piva

PI

daň z tabákových výrobků

TV

pim_255

Obr.: Číselník Spotřební daně

pim_306

Obr.: Číselník Spotřební daně - 1. strana

Na kartě Zboží dále vyplňujeme pole Koncentrace. U vybraných výrobků podléhajících dani z lihu uvádíme procento koncentrace lihu ve výrobku ve formě desetinného čísla, tj. 38 % zapíšeme jako 0,38. U skladových karet piva vyplňujeme do pole Koncentrace počet celých stupňů Plato.

Book Contents

Book Index

Výpočet spotřební daně na dokladech

V IS K2 se částka spotřební daně vyčísluje na Faktuře vydané, Faktuře přijaté a Výdejce. Doklad musí mít zaškrtnutý křížek Spotřební daň na 1. straně.

pim_307

Obr.: Faktura vydaná - 1. strana - zaškrtnutý křížek Spotřební daň

V Knihách nákupu lze nastavit, aby se u každé nově vytvořené Faktury přijaté automaticky zaškrtl křížek Spotřební daň. Podobně je tomu i v Knihách prodeje, kde přednastavíme zaškrtnutí křížku pro každou nově vytvořenou Fakturu vydanou nebo Výdejku (nelze označit oba křížky najednou).

pim_311

Obr.: Knihy prodeje - 1. strana - křížky Spotřební daň - faktura, Spotřební daň - výdejka

Informace potřebné k výpočtu spotřební daně se do dokladu načtou z karty Zboží, tj. číslo vybraného výrobku, sazba spotřební daně, měrná jednotka a koncentrace. Číselné označení výrobku a sazba spotřební daně se uloží do položky Nákupu a Prodeje a je možné je zde změnit.

pim_308

Obr.: Položka Prodeje - strana Dimenze - pole Nomenklatura a Spotřební daň

Při uložení dokladu se vypočítá spotřební daň. Zobrazíme ji na záložce Spotřební daň na 1. straně Faktury vydané nebo Faktury přijaté. Na Výdejce zobrazíme spotřební daň (vypočtenou za položku) přidáním sloupce na 2. stranu Výdejky (sloupec Částka SD, název pole CFSpotrDanC).

pim_312

Obr.: Rekapitulace spotřební daně na Faktuře vydané

Book Contents

Book Index

Zaúčtování spotřební daně

Spotřební daň lze v IS K2 účtovat na Faktuře vydané, Faktuře přijaté nebo Výdejce. Účtovaný doklad musí mít zaškrtnutý křížek Spotřební daň.

V kontaci nastavíme pro účtování spotřební daně samostatný řádek. Zaškrtneme křížek Kontace hlavičky na kartě Podmínky, na kartě Předkontace nastavíme účty MD a D, popř. další údaje, a v poli Částka vyplníme +@SPOTRD (částka spotřební daně za celý doklad).

Vzhledem k tomu, že cena netto je včetně spotřební daně, pak při účtování spotřební daně, musíme spotřební daň z částky netto odečíst, tj. ve všech řádcích kontace, kde je částka @NETTO přidáme částku @SPOTRD s opačným znaménkem.

pim_309

Obr.: Nastavení kontace pro účtování spotřební daně na Faktuře vydané

Na následujícím obrázku vidíme zaúčtování Faktury vydané – částka netto byla ponížena o spotřební daň, která je zaúčtována samostatným řádkem.

pim_310

Obr.. Zaúčtování spotřební daně na Faktuře vydané

Book Contents

Book Index

Daňový doklad

Zdanění vybraných výrobků se prokazuje vystavením daňového dokladu, který je plátce povinen vystavit při uvedení výrobků do volného daňového oběhu. Daňový doklad v IS K2 získáme vytištěním sestavy Faktura vydaná.

pim_313

Obr.: Vytištěná sestava Faktura vydaná - daňový doklad se spotřební daní

Book Contents

Book Index

Evidence pro daňové účely

Pro daňové účely je nutné vést evidenci o vybraných výrobcích:

v členění podle druhu vybraného výrobku.

V IS K2 evidujeme pohyby vybraných výrobků z/do firmy pomocí jednotlivých dokladů. Evidenci lze vytisknout za požadované zdaňovací období pomocí sestavy Evidence vybraných výrobků podléhajích spotřební dani.

V následující tabulce je uvedeno, jaké doklady představují jednotlivé typy pohybů vybraných výrobků:

Typ dokladu

Křížek Spotřební daň

Další rozlišení

Význam pro evidenci pro daňové účely

výdejka

zaškrtnutý

výrobní sklad

vyrobené vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání

výdejka

nezaškrtnutý

výrobní sklad

vyrobené vybrané výrobky, jsou v podmíněném osvobození od daně, nevstupuje do daňového přiznání

výdejka

zaškrtnutý

vlastní firma

spotřebováno pro vlastní potřebu, vstupuje do daňového přiznání

výdejka

zaškrtnutý

jiný než výrobní sklad-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání

faktura vydaná

zaškrtnutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání

faktura vydaná

nezaškrtnutý

-

vydané vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání jako nárok na vrácení spotřební daně (např. při vývozu)

faktura vydaná

zaškrtnutý

opravný DD

přijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání jako nárok na vrácení spotřební daně

faktura přijatá

zaškrtnutý

-

přijaté vybrané výrobky, vstupuje do daňového přiznání jako nárok na vrácení spotřební daně

faktura přijatá

nezaškrtnutý

-

přijaté vybrané výrobky, nevstupuje do daňového přiznání

příjemka

-

výrobní sklad

zpracované vybrané výrobky, nevstupuje do daňového přiznání

pim_315

Obr.: Vytištěná sestava Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani

Book Contents

Book Index

Příklady

Book Contents

Book Index

Příklad 1

Prodej vybraného výrobku (minerální oleje, MJ tisíc litrů), faktura vydaná

Výrobce vyrobil a prodal (faktura vydaná SD/2008/1) 100 l benzinu Natural 95 (kód nomenklatury 27101145) za cenu 25 Kč bez DPH za 1 litr. Sazba spotřební daně je 11 840 Kč za tis. litrů, kód výrobku pro daňové přiznání je 271001. Spotřební daň se vypočte jako množství v tis. litrech * sazba daně = 100 l / 1000 l * 11840 Kč = 1 184 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 11 840 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "tis. l". Kód výrobku pro daňové přiznání (271001) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Natural 95" přidáme alternativní jednotku "tis. l" a dále dosadíme kód výrobku (271001) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (271001) a sazba spotřební daně (11 840) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně, kterou zobrazíme na záložce Spotřební daň, vyčíslena částka spotřební daně 1 184 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 2

Prodej vybraného výrobku (minerální oleje, MJ tuny), faktura vydaná

Výrobce vyrobil a prodal (faktura vydaná SD/2008/2) propan-butan v 10 tlakových nádobách o hmotnosti 25 kg (kód nomenklatury 27111211) za jednotkovou cenu 500 Kč bez DPH. Sazba spotřební daně je 3 933 Kč za 1 tunu, kód výrobku pro daňové přiznání je 271101. Spotřební daň se vypočte jako množství v tunách * sazba daně = (10 ks * 25 kg / 1000) t * 3933 Kč = 0,25 t * 3933 Kč = 983,25 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 3 933 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "t". Kód výrobku pro daňové přiznání (271101) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Propan-butan" přidáme alternativní jednotku "t" a dále dosadíme kód výrobku (271101) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (271101) a sazba spotřební daně (3 933) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 983,25 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 3

Vrácení spotřební daně (minerální oleje), faktura přijatá

Výrobce přijal (faktura přijatá SD/2008/1) 1 000 l znečištěného leteckého benzinu (kód nomenklatury 27101131) k přepracování za 50 Kč za 1 litr a bude uplatňovat nárok na vrácení spotřební daně. Letecký benzin je zdaněn sazbou spotřební daně 13 710 Kč za tisíc litrů, kód výrobku pro daňové přiznání je 271002. Spotřební daň zahrnutá v ceně je množství v tis. litrech * sazba spotřební daně = 1 * 13710 Kč = 13 710 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 13 710 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "tis. l". Kód výrobku pro daňové přiznání (271002) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Letecký benzín" přidáme alternativní jednotku "tis. l" a dále dosadíme kód výrobku (271002) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Fakturu přijatou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (271002) a sazba spotřební daně (13 710) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 13 710 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 4

Vrácení spotřební daně (vývoz), faktura vydaná

Prodejce vyvezl (faktura vydaná SD/2008/3) 50 lahví Metaxy 7* (kód nomenklatury 22082012) za cenu 403,00 Kč bez DPH za 1 láhev o obsahu 0,7 litrů s obsahem alkoholu 40 %. Sazba spotřební daně je 26 500 Kč za 1 hl etanolu, kód výrobku pro daňové přiznání 220810. Výše spotřební daně, která je zahrnuta do ceny zboží, se vypočte jako množství lihu v hektolitrech etanolu * sazba daně = {[(50 * 0,7) litrů / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 26 500 Kč = 0,14 * 26 500 Kč = 3 710 Kč. Prodejce uplatní nárok na vrácení spotřební daně.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 26 500 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "hl". Kód výrobku pro daňové přiznání (220810) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Metaxa 7*" přidáme alternativní jednotku "hl" a dále dosadíme kód výrobku (220810) do pole Nomenklatura a v poli Koncentrace uvedeme 0,40.

Vytvoříme Fakturu vydanou, nezatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (220810) a sazba spotřební daně (26 500) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 3 710 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 5

Vrácení spotřební daně (vrácení zboží), faktura vydaná, opravný daňový doklad

Pivovar prodal (faktura vydaná SD/2008/4) restauraci 12 sudů 10ti stupňového piva o objemu 50 l (kód nomenklatury 22030010) za cenu 10 Kč bez DPH za 1 litr. Z vyfakturované dodávky odvedl spotřební daň. Restaurace 2 sudy z dodávky vrátila a požadovala na ně vystavení opravného daňového dokladu (faktura vydaná SD/2008/5). Sazba spotřební daně z piva je 24,00 Kč za 1 hl a za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pro daňové přiznání je 220306. Výše spotřební daně se vypočte jako součin množství piva v hl * počet stupňů Plato * sazba daně = (2 * 50 / 100) hl * 10 stupňů * 24,00 Kč = 1 * 10 * 24,00 = 240 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 24,00 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "hl". Kód výrobku pro daňové přiznání (220306) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Pivo 10 st." přidáme alternativní jednotku "hl" a dále dosadíme kód výrobku (220306) do pole Nomenklatura a v poli Koncentrace uvedeme 10.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak spotřební daň. V položce uvedeme množství – 2 sudy. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (220306) a sazba spotřební daně (24,00) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně - 240 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 6

Podmíněné osvobození od daně (minerální oleje), faktura přijatá

Provozovatel daňového skladu přijal (faktura přijatá SD/2008/2) 1 000 l benzinu Natural 95 za cenu 20 Kč za 1 litr bez DPH. Benzin je v režimu podmíněného osvobození od daně.

Řešení:

Na kartě Zboží "Natural 95" již je vyplněn kód výrobku 271001 (viz Příklad 1).

Vytvoříme Fakturu přijatou, nezatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) bude bez spotřební daně. Faktura nemá vyčíslenu spotřební daň – nebude vstupovat do daňového přiznání.

Book Contents

Book Index

Příklad 7

Prodej vybraného výrobku (líh, 40 %), faktura vydaná

Výrobce vyrobil a prodal (faktura vydaná SD/2008/6) 10 lahví Metaxy 7* (kód nomenklatury 22082012) za cenu 403,00 Kč za 1 láhev o obsahu 0,7 litrů s obsahem alkoholu 40 %. Sazba spotřební daně je 26 500 Kč za 1 hl etanolu, kód výrobku pro daňové přiznání 220810. Výše spotřební daně se vypočte jako množství lihu v hektolitrech etanolu * sazba daně = {[(10 * 0,7) litrů / 100] hl * 40 / 100} hl etanolu * 26 500 Kč = 0,028 * 26 500 Kč = 742 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 26 500 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "hl". Kód výrobku pro daňové přiznání (220810) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Metaxa 7*" přidáme alternativní jednotku "hl" a dále dosadíme kód výrobku (220810) do pole Nomenklatura a v poli Koncentrace uvedeme 0,40.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (220810) a sazba spotřební daně (26 500) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 742 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 8

Prodej vybraného výrobku (pivo, 10 stupňů, faktura vydaná)

Malý nezávislý pivovar s produkcí 60 000 hl piva ročně dodá (faktura vydaná SD/2008/7) 5 sudů 10ti stupňového piva o objemu 50 l (kód nomenklatury 22030010) restauraci za cenu 10 Kč bez DPH za 1 litr. Sazba spotřební daně z piva pro malý nezávislý pivovar s produkcí do 100 000 hl piva ročně je 16,80 Kč za 1 hl za každý celý stupeň Plato, kód výrobku pro daňové přiznání je 220303. Výše spotřební daně se vypočte jako součin množství piva v hl * počet stupňů * sazba daně = (5 * 50 / 100) hl * 10 stupňů * 16,80 Kč = 2,5 * 10 * 16,80 = 420 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 16,80 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "hl". Kód výrobku pro daňové přiznání (220303) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Pivo 10 st." přidáme alternativní jednotku "hl" a dále dosadíme kód výrobku (220303) do pole Nomenklatura a v poli Koncentrace uvedeme 10.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Částka netto (bez DPH) musí mít již zahrnutou spotřební daň. Kód výrobku (220303) a sazba spotřební daně (16,80) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 420 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 9

Ztráta vybraných výrobků, výdejka

Při inventuře v daňovém skladu bylo zjištěno manko (VY SD/2008/1) 15,6 l benzinu Natural 98 (kód nomenklatury 27101149) v ceně 30 Kč bez DPH za 1 l. Benzín byl skladován v režimu podmíněného osvobození od daně, ale ztrátou vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Sazba spotřební daně je 11 840 Kč za tisíc litrů, kód výrobku pro daňové přiznání je 271001. Spotřební daň je množství v tisici litrech * sazba daně = 15,6 l / 1000 l * 11840 Kč = 0,0156 * 11840 = 184,70 Kč.

Řešení:

Sazbu spotřební daně 11 840 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "tis. l". Kód výrobku pro daňové přiznání (271001) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Natural 98" přidáme alternativní jednotku "tis. l" a dále dosadíme kód výrobku (271001) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Výdejku, odběratel je zákazník představující vlastní firmu, zatrhneme příznak Spotřební daň. Skladová cena je bez spotřební daně. Kód výrobku (271001) a sazba spotřební daně (11 840) se dosadily do položky výdejky. Po uložení výdejky se vyčíslí částka spotřební daně 184,70 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 10

Prodej vybraných výrobků (tabákové výrobky), faktura vydaná

Výrobce vyrobil a prodal (faktura vydaná SD/2008/8) 100 kartonů cigaret. Každý karton obsahuje 10 krabiček s 20 kusy cigaret. Stanovená prodejní cena jedné krabičky cigaret je 100 Kč včetně DPH. Pevná část sazby spotřební daně je 1,03 Kč za 1 ks, procentní část sazby spotřební daně je 28 % z konečné ceny pro spotřebitele vč. DPH, minimální sazba spotřební daně je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pro daňové přiznání je 240201. Spotřební daň je procentní část sazby daně * cena pro koneč. spotřebitele / 100 + pevná část sazby daně * počet kusů = 28 * 100 * 10 * 100 / 100 + 1,03 * 20 000 = 48 600,00 Kč.

Řešení:

Sazba spotřební daně pro cigarety má dvě složky – pevnou a procentní část. V IS K2 zadáváme pouze jednu sazbu a proto musíme sazbu spotřební daně nejprve dopočítat.

Sazba spotřební daně za 1 ks = 100 Kč / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28 % + 1,03 Kč = 1,4 + 1,03 = 2,43 Kč.

Sazbu spotřební daně 2,43 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "ks". Kód výrobku pro daňové přiznání (240201) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Cigarety" přidáme alternativní jednotku "ks" a dále dosadíme kód výrobku (240201) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Kód výrobku (240201) a sazba spotřební daně (2,43) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 48 600 Kč.

Book Contents

Book Index

Příklad 11

Prodej vybraných výrobků (tabákové výrobky, min. sazba), faktura vydaná

Výrobce vyrobil a prodal (faktura vydaná SD/2008/9) 100 kartonů cigaret. Každý karton obsahuje 10 krabiček s 20 kusy cigaret. Stanovená prodejní cena jedné krabičky cigaret je 50 Kč včetně DPH. Pevná část sazby spotřební daně je 1,03 Kč za 1 ks, procentní část sazby spotřební daně je 28 % z konečné ceny pro spotřebitele vč. DPH, minimální sazba spotřební daně je 1,92 Kč za 1 ks a kód výrobku pro daňové přiznání je 240201. Spotřební daň je procentní část sazby daně * cena pro koneč. spotřebitele / 100 + pevná část sazby daně * počet kusů = 28 * 100 * 10 * 50 / 100 + 1,03 * 20 000 = 34 600,00 Kč, což je na jednu cigaretu 1,73 Kč. Vypočtená spotřební daň je nižší než minimální sazba a proto se pro výpočet výše spotřební daně použije minimální sazba spotřební daně a výše spotřební daně tedy bude = minimální sazba daně * počet kusů = 1,92 * 20 000 = 38 400,00 Kč.

Řešení:

Sazba spotřební daně pro cigarety má dvě složky – pevnou a procentní část. V IS K2 zadáváme pouze jednu sazbu a proto musíme sazbu spotřební daně nejprve dopočítat.

Sazba spotřební daně za 1 ks = 50 Kč / 20 ks (konečná cena za jednu cigaretu) * 28 % + 1,03 Kč = 0,7 + 1,03 = 1,73 Kč. Vypočtená sazba je však nižší než minimální sazba, proto budou cigarety zdaněny minimální sazbou, která je 1,92 Kč za 1 ks.

Sazbu spotřební daně 1,92 Kč zadáme do číselníku Spotřební daně, uvedeme jednotku "ks". Kód výrobku pro daňové přiznání (240201) zadáme do číselníku Nomenklatury a přiřadíme sazbu spotřební daně. Na kartu Zboží "Cigarety" přidáme alternativní jednotku "ks" a dále dosadíme kód výrobku (240201) do pole Nomenklatura.

Vytvoříme Fakturu vydanou, zatrhneme příznak Spotřební daň. Kód výrobku (240201) a sazba spotřební daně (1,92) se dosadily do položky faktury. Po uložení faktury je v rekapitulaci spotřební daně vyčíslena částka spotřební daně 38 400 Kč.

pim_314

Obr.: Vytištěná sestava Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani - strana 1

pim_315

Obr.: Vytištěná sestava Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani - strana 2

pim_316

Obr.: Vytištěná sestava Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani - strana 3

pim_317

Obr.: Vytištěná sestava Evidence vybraných výrobků podléhajících spotřební dani - strana 4