Book Contents

Book Index

Analytické služby

Součástí modulu Analytické služby jsou knihy Prvky dashboardů a Konfigurace dashboardů. Tyto knihy slouží k vytváření a evidenci Reportů Filtrů, Dlaždic a Dashboardů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat data IS K2. Výsledné dashboardy je možné zobrazit v grafické podobě prostřednictvím K2 4 WEB, případně K2 Android klienta.

Book Contents

Book Index

Knihovny pro manažerské přehledy

Pro správné fungování IS K2 a jeho komunikaci s Analytickou službou, v případě práce s dashboardy i konfigurací práv na kostky OLAPu a dalších modulů, je nutné mít nainstalované knihovny pro správu a komunikaci. Jedná se o Microsoft® SQL Server® ADOMD.NET a Microsoft® SQL Server® 2012 Analysis Management Objects. Vyhledat tyto knihovny je možné pomocí webového vyhledávače po zadání textu Feature Pack SQL Server.

Tyto knihovny IS K2 primárně vyhledává v systému uživatele. Pokud zde nejsou nalezeny, použijí se knihovny distribuované s verzí IS K2. Jedná se o "Microsoft.AnalysisServices.dll" a "Microsoft.AnalysisServicesAdomdClient.dll" komunikující z verzí SQL serveru 2008 R2.

Upozorňujeme uživatele, že tyto knihovny nemusí komunikovat se všemi dostupnými verzemi SQL serveru, proto doporučujeme lokální instalaci uvedených knihoven pro konkrétní používanou verzi SQL serveru!

Pro funkčnost detailu záznamů v OLAPu (Drillthrough) je nutné mít na klientských stanicích nainstalován Analysis Services OLE DB Provider odpovídající správné verzi Microsoft SQL Serveru. Podporované verze provideru jsou:

Book Contents

Book Index

Prvky dashboardů

Tato kniha slouží pro definici Reportů, Dlaždic, Filtrů a jejich závislostí. Z prvků nadefinovaných v této knize skládáme výsledné dashboardy. Novou položku zde založíme pomocí klávesy Insert. Zda se jedná o Filtr, Dlaždici nebo Report určujeme, při vytváření nové položky, v poli Typ.

pic_2816

Obr.: Formulář Prvky dashboardů - 1. strana

Pomocí tlačítka Def. objekt zobrazíme formulář, ve kterém definujeme vlastnosti prvků dashboardů.

Book Contents

Book Index

Report

V případě, že v poli Typ zvolíme možnost Report, zobrazí se po stisknutí tlačítka Def. objekt formulář Definice části. Zde definujeme veškeré vlastnosti reportu.

pic_2817

Obr.: Formulář Definice části

Book Contents

Book Index

Definice části

V této sekci záložek a polí je možné zvolit typ zdroje dat pro vyhodnocování a způsob jejich zobrazení.

Book Contents

Book Index

Zdroj dat

V této části určujeme zdroj dat pro vyhodnocení a zadáváme ručně psané SQL, případně MDX dotazy.

Book Contents

Book Index

Definice zobrazených dat

V této sekci záložek a polí je možné zadávat MDX a SQL dotazům parametry a dynamicky definovat jednotlivé reporty.

Book Contents

Book Index

Parametry pro ručně psané dotazy (SQL i MDX)

Toto pole (záložka) slouží pro zadávání parametrů. Tyto parametry je možné využít v ručně psaném SQL a MDX dotazu. Nový parametr zde zakládáme pomocí klávesy Insert. Hodnota (string) z MDX dotazu zadaná v poli Alias parametru bude nahrazena hodnotou parametru zadanou v poli Hodnota parametru.

pic_2829

Obr.: Formulář Definice části pro zadávání parametrů

Book Contents

Book Index

Principy tvorby reportu SQL dotazem

SQL dotaz využívá datapointy. Je tedy nutné správně nastavit Typ zobrazovaných dat na hodnotu Datapointy (Koláčový graf). SQL dotaz vytváříme ve tvaru X, Y, tzn., SELECT (HODNOTA MÍRY, IDENTIFIKACE BODU NA SOUŘADNICI Y). Z toho vyplývá použití jedné série (datapointy).

V SELECTU je možné používat klauzuli FROM jméno databáze (JMENO DATABAZE.DBO.TABULKA).

Data jsou čteny z datového skladu. Pro přístup na jiný server doporučujeme používat Linked server. Reporty vytvořené ručně psaným SQL dotazem nepodporují interaktivní odkazy.

Příklad:

select SUM (T.Brutto), T.Firma from (

SELECT TOP 100

ZAK.Z_Firma as Firma,

Brutto as Brutto

FROM [dbo].[K2_FaktVyda] as FV

JOIN [dbo].[Zakaznik] as ZAK on ZAK.[Z_IdBaz] = FV.[CDo]

where ('%kod%' = '0') or (FV.[ContractCode] = '%kod%') order by IdDT desc ) as T GROUP BY T.Firma ORDER BY SUM(T.Brutto) desc

Book Contents

Book Index

Dynamický dotaz

Skupina záložek a polí pro objektové definování prvků reportů.

Obsah řádků a sloupců

Na této záložce definujeme, co a jak bude graficky zobrazeno, tzn., vybíráme zde osy, míry a jejich umístění. Jednotlivé osy a míry je možné vkládat do řádků, sloupců, případně je zařadit do pozadí reportu. Novou položku zde vložíme pomocí klávesy Insert. Zobrazí formulář, kde je nejprve nutné určit, zda vkládáme Osu (Dimension) nebo Míru (Measure).

Dalším krokem je již zařazení konkrétní osy nebo míry do reportu. K tomu jsou určena pole Osa a Míra ve formuláři Definice části. Jednotlivé osy a míry vybíráme vždy ze seznamu, který je vztažen k vybranému zdroji dat.

Konkrétní dimenzi, a míru je nutné v daném reportu umístit. V poli Umístění jsou k dispozici možnosti:

pic_2830

Obr.: Formulář Definice části

Tlačítkem Výběr prvků zobrazíme elementy vybrané osy. Zatržením těchto elementů je možné výsledná zobrazená data omezit (např. roky, zákazníky, atd.). Při tvorbě reportů je nutné mít na paměti, že musí být zvolen vždy minimálně jeden prvek.

pic_2831

Obr.: Formulář pro výběr prvků

Při volbě prvků není nutné je jednotlivě zatrhávat. Pravým tlačítkem myši lze zobrazit nabídku možností pro výběr prvků. Jsou zde k dispozici možnosti:

Při tvorbě reportů je vhodné používat tlačítko Test, které vždy vrátí a zobrazí výsledná data a hodnoty odpovídající nadefinovanému reportu.

pic_2832

Obr.: Příklad testu výsledných hodnot

Řádky, Sloupce - třídění a topování

Na těchto záložkách můžeme hodnotám v řádcích a sloupcích nastavit jejich setřídění a také topování. Topování chápeme jako zobrazení omezeného množství hodnot podle zvolené možnosti (např. zobrazení pouze 5 partnerů s nejvyšším počtem aktivit).

pic_3127

Obr: Formulář Definice částí - třídění a topování

Zatržením pole Nezobrazovat prázdné řádky odstraníme z výsledných dashboardů prázdné řádky, případně sloupce.

Popis polí (Třídění):

Název

Popis

Směr

Pole pro určení způsobu třídění. Jednotlivé hodnoty je možné třídit Sestupně, Vzestupně.

Podle

Výběr podmínky (míry) pro setřídění hodnot.

Podle (Custom)

Pole pro zadání podmínky (míry) pro setřídění hodnot vstupem uživatele pomocí MDX dotazu.

Popis polí (Topování):

Název

Popis

Možnost

Pole pro výběr funkce. Topování se provádí vždy dle sumy. Vybranou funkcí zadáváme způsob určení nejlepších (nejhorších) hodnot. Tyto hodnoty zadáváme do pole Počet prvků.

 • TopCount - nejlepší podle počtu (např. 10 nejlepších zákazníků z hlediska obratu).
 • TopPercent - nejlepší v % (např. nejlepší zákazníci do 50 % obratu).
 • TopSum - nejlepší podle sumy (např. nejlepší zákazníci do obratu 100 000,--).
 • BottomCount - nejhorší podle počtu.
 • BottomPercent - nejhorší v %.
 • BottomSum - nejhorší podle sumy.

Podle

Podmínka (míra) pro topování hodnot.

Podle (Custom)

Pole pro zadání podmínky (míry) pro topování hodnot vstupem uživatele pomocí MDX dotazu.

Počet prvků

Počet zobrazených prvků (např. 10 zákazníků, 50 % obratu, nebo výše obratu 100 000,--).

Book Contents

Book Index

Počítaná míra

Pokročilým uživatelům je umožněno vytvářet jednotlivé reporty také s využitím tzv. Počítané míry. Počítané míry do reportů vkládáme stejným způsobem jako standardní míry, na záložce Dynamicky dotaz (Obsah řádků a sloupců). Po stisknutí klávesy Insert, se zobrazí formulář, kde zvolíme možnost CalculatedMeasure.

pic_3392

Obr.: Výběr Počítané míry

V dalším formuláři je již možné nastavit základní vlastnosti Počítané míry.

pic_3393

Obr.: Definice Počítané míry

Popis polí (Třídění):

Název

Popis

Umístění

Umístění počítané míry (Sloupce, Řádky, Filtr\Pozadí).

Jméno míry

Pole pro zadání názvu počítané míry.

MDX výraz

MDX výraz pro výpočet požadované počítané míry.

MDX formát

Formát MDX výrazu.

Book Contents

Book Index

Definice zobrazení

Tato záložka slouží pro nastavení způsobu zobrazení výsledných hodnot v dashboardu. Volíme zde typ grafu, jehož prostřednictvím budou výsledky interpretovány.

pic_3128

Obr.: Záložka Definice zobrazení

Popis polí

Název

Popis

Typ zobrazení dat

Typ grafu pro prezentaci výsledků:

 • Podle podrobného nastavení sérií - řídí se nastavením sérií na záložce Pokročilé nastavení sérií.
 • Jednoduchá tabulka
 • Sloupcový graf
 • Čárový graf
 • Skládaný graf
 • Koláčový graf
 • Plošný graf

Nadpis reportu

Nadpis reportu.

Zobrazovat informace o skrytých filtrech

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se v reportu výpis všech aplikovaných filtrů.

Omezit informace jen na dimenze

Toto pole se zobrazí pouze pokud je zatrženo pole Zobrazovat informace o skrytých filtrech. Je zde možné omezit výpis aplikovaných filtrů. V reportu se pak budou zobrazovat pouze vybrané.

Nadpis legendy

Pojmenování legendy grafu.

Umístění legendy

Pole pro zadání umístění legendy grafu.

Zobrazit hodnoty na grafu

Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se v reportu (grafu) také hodnoty.

Styl zobrazených hodnot na grafu

Pole pro výběr stylu zobrazené hodnoty na grafu (procento, popis, atd.).

Book Contents

Book Index

Nastavení interaktivních odkazů

Na této záložce definujeme interaktivní odkazy. Pomocí těchto odkazů se mohou vzájemně ovlivňovat reporty v rámci jednoho dashboardu. Správným nastavením interaktivních odkazů je možné např. kliknutím na prvek jednoho reportu filtrovat hodnoty jiného reportu. Pomocí interaktivních odkazů je možné nadefinovat také odkaz do jiného dashboardu.

Interaktivní odkaz zde vložíme pomocí klávesy Insert.

pic_3213

Obr.: Formulář pro nastavení interaktivních odkazů

Popis polí

Název

Popis

Druh odkazu

Druh interaktivního odkazu:

 • Interaktivní výběr v rámci dashboardu - tento druh interaktivního odkazu umožní kliknutím na prvek jednoho reportu filtrovat hodnoty, dle tohoto prvku, v druhém reportu, v rámci jednoho dashboardu.
 • Odkaz do jiného dashboardu z kontextového menu - nastavením tohoto interaktivního odkazu se můžeme přepnout z kontextového menu jednoho dashboardu do jiného.
 • Odkaz na detailní záznamy z kontextového menu - nadefinování tohoto interaktivního odkazu nám umožní zobrazit si, z výsledného dashboardu, detail záznamů (např. seznam dokladů), které jsou výsledkem vyhodnocení. IS K2 umožňuje zobrazit konkrétní doklad z výpisu všech dokladů v detailu. Doklad je možné zobrazit pomocí tlačítka Přejít na záznam do knihy. IS K2 v tomto případě respektuje, zda má uživatel nastaveny univerzální, či klasické šedé formuláře.
 • Odkaz na webovou stránku z kontextového menu - interaktivní odkaz pro možnost zobrazení webové stránky z dashboardu.

Cílový dashboard

Cílový dashboard pro přepnutí z kontextového menu dashboardu.

Předávat hodnotu dimenze

Pole pro nastavení dimenze, jejíž hodnotu předáváme, tzn. dimenze, přes kterou budeme filtrovat hodnoty jiného reportu, případně dashboardu.

Jako dimenzi (př. parametr)

Hodnotu dimenze je možné předávat jako dimenzi nebo jako parametr pro ručně psaný MDX dotaz. Název použitého parametru pak doplníme do tohoto pole.

Text pro kontextové menu (%S)

Text, který se bude zobrazovat v kontextovém menu dashboardu. Za %S se doplní hodnota z reportu, jehož hodnotu předáváme.

Typ předávané hodnoty

Unikátní jméno.

Po vytvoření interaktivních odkazů je nutné je nastavit jako Závislé části v konkrétních dashboardech a zvolit zde cílovou dimenzi.

Book Contents

Book Index

Pokročilé nastavení sérií

Tato záložka slouží k nastavení některých aspektů pro jednotlivé série u typu prezentace Podle podrobného nastavení sérií. Pro každou sérii zde můžeme nastavit Typ zobrazení série, Popis série a Barvu série.

pic_2833

Obr.: Záložka Pokročilé nastavení sérií

Klávesou Insert zobrazíme formulář kde je možné vlastnosti jednotlivým sériím nadefinovat.

pic_2834

Obr.: Formulář pro nastavení sérií

V poli Typ zobrazené série volíme typ grafu pro konkrétní sérii. Je zde možné volit mezi zobrazením ve sloupcovém a čárovém grafu. Pole Popis série slouží pro popis k legendě. V poli Barva série definujeme barvu zobrazení konkrétní série.

Book Contents

Book Index

Filtr

Pokud v poli Typ při vytváření prvku reportu zvolíme Filtr, zobrazí se po stisknutí tlačítka Def. objekt formulář Nastavení filtru, kde definujeme jeho vlastnosti.

pic_2828

Obr.: Formulář Nastavení filtru

Book Contents

Book Index

Nastavení filtru

Na této záložce nastavíme typ zdroje dat pro filtr a typ filtru.

Book Contents

Book Index

Zdroje dat

V této části nastavujeme zdroj dat pro filtr a také jeho zobrazené a vybrané prvky.

Tlačítkem Zobrazené prvky vybíráme hodnoty, které budou ve filtru viditelné. Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí elementy vybrané osy, přes kterou filtrujeme a jejich zatržením je do filtru vložíme.

Tlačítko Vybrané prvky slouží pro nastavení prvků filtru, které budou po spuštění již vybrány.

Při volbě prvků není nutné je jednotlivě zatrhávat. Pravým tlačítkem myši lze zobrazit nabídku možností pro výběr prvků. Jsou zde k dispozici možnosti:

Pokud je filtr vytvářen jako ručně psaný MDX nebo SQL dotaz, definujeme zobrazené a vybrané prvky filtru na záložkách Vybrané prvky a Zobrazené prvky. Tyto záložky jsou viditelné, pokud je nastaven typ zdroje dat MDX dotaz - ručně psaný nebo SQL dotaz - ručně psaný.

Při tvorbě filtrů je možné využívat tlačítko Test, které vždy vrátí a zobrazí výsledné hodnoty odpovídající nadefinovanému filtru.

Book Contents

Book Index

Principy tvorby filtru SQL dotazem

Obecný formát dotazu pro SQL plnění filtru je SELECT NADPIS, HODNOTA. Doporučujeme omezit počet záznamů přes TOP N.

Pro zobrazené prvky se dá použít klauzule UNION se spojením SELECT NADPIS, HODNOTA (viz. příklad na připojení fixních hodnot). Pro filtr vytvořený SQL dotazem doporučujeme používat jako typ filtru Rozbalovací seznam s možností výběru jednoho prvku.

Příklad filtru na připojení fixních hodnot:

SELECT 'Vývoj / Testy',1

UNION

SELECT 'Obchod / SI',2

UNION

SELECT 'Zákazníci',3

Ve vytvořeném filtru budou na výběr hodnoty: Vývoj / Testy, Obchod / SI, Zákazníci.

Příklad filtru na připojení fixních hodnot:

SELECT '10','10'

UNION SELECT '15','15'

UNION SELECT '20','20'

UNION SELECT '30','30'

UNION SELECT '50','50'

Ve vytvořeném filtru budou na výběr hodnoty: 10, 15, 20, 30, 50.

Příklad filtru z databázové tabulky:

SELECT

IT.[Name] AS 'Etapa',

IT.[RID]

FROM [dbo].[PROJECT] PR

JOIN [dbo].[PROJECTSTAGEPLANNEDOPERATION] IT ON IT.MasterRID = PR.RID

ORDER BY IT.[DateTo_OP]

Příklad filtru z databázové tabulky:

select "Kód Zakázky",MAX (T.[ContractCode]) from (

SELECT TOP 100

KODZAK.[Zkratka] as "Kód Zakázky", [ContractCode]

FROM [dbo].[K2_FaktVyda] as FV

JOIN [dbo].[Kod_Zakazky] as KODZAK on KODZAK.[OriginalCi] = FV.[ContractCode]

order by IdDT desc ) as T GROUP BY "Kód Zakázky"

UNION SELECT 'Všechny kódy','0'

Book Contents

Book Index

Definice zobrazení

Na této záložce je možné nastavit jméno konkrétního filtru v poli Název filtru.

Book Contents

Book Index

Dlaždice (Tile)

V případě, že v poli Typ zvolíme Dlaždice, zobrazí se po stisknutí tlačítka Def. objekt formulář, kde je možné definovat její vlastnosti.

Z nadefinovaných dlaždic můžeme vytvářet menu a to pak zobrazit prostřednictvím aplikace K2 4 WEB nebo K2 Android klienta. Jednotlivým dlaždicím je možné nadefinovat např. barvu, ikonu, případně číselné hodnoty (fixní nebo definované MDX dotazem) a tyto hodnoty porovnávat. Výsledek porovnání těchto hodnot se může do dlaždice promítnout, např. prostřednictvím ikony vyjadřující hodnocení.

Dlaždicím lze přiřadit také dashboard.

pic_3187

Obr.: Formulář Definice dlaždice (tile)

Book Contents

Book Index

Definice dlaždice

Základní definice dlaždice.

Book Contents

Book Index

Zdroj dat pro aktuální (cílovou) hodnotu

Na těchto záložkách je možné nastavit zdroj dat pro získání porovnávaných hodnoty.

Book Contents

Book Index

Parametry pro ručně psané dotazy

Toto pole (záložka) slouží pro zadávání parametrů. Tyto parametry je možné využít v ručně psaném MDX dotazu. Nový parametr zde zakládáme pomocí klávesy Insert. Hodnota (string) z MDX dotazu zadaná v poli Alias parametru bude nahrazena hodnotou parametru zadanou v poli Hodnota parametru.

pic_2829

Obr.: Formulář Definice části pro zadávání parametrů

Book Contents

Book Index

Definice zobrazení tile

Tato záložka slouží pro nastavení zobrazení dlaždic.

pic_3188

Obr.: Formulář pro definici zobrazení dlaždice

Popis polí

Název dlaždice (tile)

Název dlaždice. Text se zobrazí v nadefinované dlaždici.

Velká ikona

Název hlavní ikony, která bude v dlaždici viditelná.

Barva Tile (Hex)

Pole pro definování barvy dlaždice.

Předpis pro výpis hodnoty

Text, který se zobrazí v dlaždici za výsledkem porovnání hodnot skutečnosti a plánu. %n vyjadřuje výsledek porovnání.

Odkaz na dashboard

Zde definujeme odkaz na konkrétní dashboard. Pole je vazbou do knihy Konfigurace dashboardů, kde vybíráme ze seznamu všech nadefinovaných dashboardů.

Typ navigace

Typ navigace na připojený dashboard:

 • V aktuálním dashboardu - v aktuálním okně se zobrazí připojený dashboard.
 • V novém okně - zobrazí se nové okno s připojeným dashboardem.
 • V nové záložce - připojený dashboard se zobrazí v nové záložce.

Ikona pozitivního hodnocení

Ikona, která se zobrazí v dlaždici v případě pozitivního hodnocení, tzn., výsledná hodnota získaná ze zdroje dat pro aktuální hodnotu je větší než hodnota ze zdroje dat pro plánovanou hodnotu.

Ikona neutrálního hodnocení

Ikona, která se zobrazí v dlaždici v případě neutrálního hodnocení, tzn., výsledná hodnota získaná ze zdroje dat pro aktuální hodnotu a hodnota získaná ze zdroje dat pro plánovanou hodnotu jsou v Toleranci pro neutrální hodnocení.

Ikona negativního hodnocení

Ikona, která se zobrazí v dlaždici v případě negativního hodnocení, tzn. výsledná hodnota získaná ze zdroje dat pro aktuální hodnotu je menší než hodnota ze zdroje dat pro plánovanou hodnotu.

Tolerance (%) pro neutrální hodnocení

Pole pro nastavení tolerance neutrálního hodnocení. Udává se v % z plánované hodnoty. Na číselné ose se jedná o toleranci směrem doleva (skutečnost se blíží plánu).

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka

V případě, že v poli Typ zvolíme Dlaždice, zobrazí se po stisknutí tlačítka Def. objekt formulář úrp definici kontingenční tabulky, kde je možné definovat její vlastnosti.

Jednotlivým kontingenčním tabulkám je možné nadefinovat zdrojovou kostku, formátování a obarvování hodnot, rozložení tabulky, případně parametry pro ručně psané SQL nebo MDX dotazy.

pic_3872

Obr.: Formulář Definice Kontingenční tabulky

Book Contents

Book Index

Definice kontingenční tabulky

Základní definice kontingenční tabuly.

Book Contents

Book Index

Zdroj dat

V této části nastavujeme zdroj dat pro Kontingenční tabulku.

Book Contents

Book Index

Rozložení kontingenční tabulky

Na této záložce je možné nastavit chování tabulky:

Book Contents

Book Index

Editace v kontingenční tabulkce

Velmi důležité je tlačítko ve spodní části formuláře Nastavení kontingenční tabulky.

pic_5038

Obr.: Formulář Kontingenční tabulka

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíme prostředí kontingenční tabulky pro nastavení a editaci všech požadovaných prvků kontingenční tabulky.

pic_4291_2020

Obr.: Editace kontingenční tabulky

Toto prostředí se skládá ze tří základních obrazovek. Jsou to Oblasti přetažení, Seznam polí a Informační panel. Princip práce v kontingenční tabulce spočívá v tom, že do polí pro řádky, sloupce nebo filtry vkládáme jednotlivé osy a míry. Manipulaci s těmito prvky provádíme jednoduchým přetažením myši nebo dvojím kliknutím levého tlačítka myši, případně pomocí pravého tlačítka myši. Bližší popis práce s touto tabulkou je uveden v kapitole Kontingenční tabulka.

Veškeré úpravy provedené v kontingenční tabulce je pak nutné uložit pomocí ikony pic_939i a následně přes volbu Uložit změny do dashboardu. Až poté se veškeré provedené změny projeví v kontingenční tabulce, která je součástí dasbhoardu.

Book Contents

Book Index

Podmíněné formátování

V sekci Podmíněném formátování definujeme formátovací pravidla a styl obarvení buňěk. Nové pravidlo zde vkládáme pomocí klávesy Insert a vybíráme z těchto možností:

Dle zvoleného typu pravidla, definujeme míru, kterou chceme obarvit, barvu popředí, barvu pozadí, formát a operaci a porovnávací hodnotu, pomocí které se má zadaná míra formátovat.

Book Contents

Book Index

Nastavení interaktivních odkazů

Na této záložce definujeme interaktivní odkazy, které slouží pro nastavení závislostí v dashboardech nebo mezi nimi. Nastavení těchto odkazů je blíže popsáno v kapitole Reporty.

Book Contents

Book Index

Dynamický filtr

Pokud v poli Typ při vytváření prvku reportu zvolíme Dynamický filtr, zobrazí se po stisknutí tlačítka Def. objekt formulář Nastavení dynamického filtru, kde definujeme jeho vlastnosti.

Pomocí dynamického filtru dokážeme zobrazovat data v aktuálním čase s posunutím o konkrténím časový interval.

pic_3873

Obr.: Formulář Definice dynamického filtru

Book Contents

Book Index

Nastavení filtru

Na této záložce nastavíme typ zdroje dat pro dynamický filtr a typ zobrazovaných dat.

Book Contents

Book Index

Zdroj dat

V této části nastavujeme zdroj dat pro Dynamický filtr.

Book Contents

Book Index

Možnosti

Na této záložce nastavíme možnosti dynamického filtru.

Uživatel může volit, zda v dynamickém filtru zobrazit text (nastaví se na v poli Název možnosti) nebo název z prvků těchto možností. To lze pomocí zatrhávacího pole Přebírat název možnosti s výsledných prvků (dynamicky). Pokud je toto pole zatrženo, název se generuje z prvků možnosti. V případě intervalu se zobrazí první a poslední prvek.

U dynamického časového filtru můžeme dále nastavit formáty času.

Book Contents

Book Index

Konfigurace dashboardů

Tato kniha slouží pro definici, správu a zobrazování dashboardů. Každý dashboard je tvořen prvky, tzn., skládá se z reportů, filtrů nebo dlaždic. Při vytváření dashboardů skládáme jednotlivé jeho prvky do tzv. kontejnerů. Výsledné dashboardy si uživatel může v knize Konfigurace dashboardů přímo zobrazit nebo může pro tyto účely využít mobilní klienty či aplikaci K2 4 WEB a K2 Android klient.

Dashboardy nadefinované v knize Konfigurace dashboardů lze také zařadit do univerzálních formulářů v knichách IS K2. Je pro to nutné použít speciální komponentu dostupnou přes návrháře formulářů.

Nový dashboard v této knize založíme pomocí klávesy Insert.

Book Contents

Book Index

Vlastnosti

Na záložce Vlastnosti definuje základní uspořádání jednotlivých kontejnerů v rámci dashboardu a jejich zarovnání.

Book Contents

Book Index

Containers

Na záložce Containers vkládáme do dashboardu jednotlivé kontejnery, které tvoří výsledný dashboard. Nový kontejner zde vložíme klávesou Insert. Zobrazí se formulář pro definování základních vlastností kontejneru.

pic_2836

Obr.: Formulář pro vkládání kontejnerů

Popis polí

Description

Popis kontejneru.

Rozložení částí v kontejneru

Rozložení částí v kontejneru:

 • Části pod sebou - jednotlivé reporty se v rámci kontejneru skládají pod sebe.
 • Části vedle sebe - jednotlivé reporty se v rámci kontejneru skládají vedle sebe.

Velikost kontejneru (%)

Šířka, případně výška kontejneru v rámci dashboardu. U vertikálně (pod sebou) řazených kontejnerů se jedná o jejich výšku v rámci celého dashboardu. U horizontálně (vedle sebe) řazených kontejnerů je to jejich šířka. V případě kontejnerů s filtry nahoře zde zadáváme výšku těchto kontejnerů z celku sníženého o velikost kontejneru s filtry. Zadává se zde vždy hodnota v % z celku.

Po nastavení základních vlastností kontejneru (velikost a rozložení jeho částí) můžeme vložit do kontejneru jeho prvky (reporty, filtry, případně dlaždice). Tyto prvky vkládáme do kontejneru na záložce Part (Prvek) a vybíráme je vždy z knihy Prvky dashboardů, kde jsou nadefinovány. Stisknutím klávesy Insert na záložce Parts (Prvky) zobrazíme formulář pro vkládání prvků dashboardu.

pic_2837

Obr.: Formulář Vlastnosti pro vkládání prvků dashboardu

Popis polí:

Prvek (Part)

Pole pro výběr prvku (nadefinovaného reportu, filtru, případně dlaždice) do dashboardu. Pole je odkazem do knihy Prvky dashboardů.

Velikost částí (%)

Šířka (výška) prvku v rámci kontejneru. Zadává se hodnota v % z celku.

Prvkům (reportům a filtrům) zařazeným do dashboardu můžeme definovat jejich závislosti. Tyto závislosti využíváme v případě, že chceme, aby se reporty ovlivňovaly pomocí interaktivních odkazů a také při zařazení filtrů do reportu. Nastavení závislostí provedeme na záložce Závislé části.

Závislost nastavujeme vždy na tom prvku dashboardu, přes který filtrujeme a jehož hodnotu posíláme jinému reportu.

pic_2847

Obr.: Závislosti prvků dashboardu

V levé částí formuláře se vždy nabízí všechny prvky zařazené do konkrétního dashboardu. Závislost mezi prvky nastavíme tak, že položku přesuneme do pravé části formuláře Vybrané záznamy. Pokud tedy filtru přiřadíme do Vybraných záznamů report, bude tento report na filtru datově závislý. Stejná situace nastane, pokud reportu přiřadíme do Vybraných záznamů jiný report.

Při definování závislostí mezi prvky je vždy nutné nastavit cílovou dimenzi, která bude pro tuto závislost určující. Pokud např. tvoříme závislost mezi filtrem období a reportem je nutné nastavit vazbu přes Časovou osu základní, pokud definujeme závislost mezi filtrem zákazníků a reportem, nastavíme vazbu přes osu Zákazníci. Tuto vazbu definujeme v poli Cílová dimenze, které je k dispozici ve formuláři, který se zobrazí pomocí klávesy Enter na položce v části Vybrané záznamy.

pic_2840

Obr.: Formulář pro nastavení cílové dimenze

Book Contents

Book Index

Integration Parameters

Záložka pro vytvoření integračních parametrů dashboardu. Parametry je nutné vytvořit v případě, kdy chceme vložit dashboard do formuláře v rámci univerzálních formulářů IS K2. Na této záložce je k dispozici tlačítko Fill Integration Parameters. Stisknutím tohoto tlačítka dojde k vyplnění integračních parametrů a dashboard je připraven pro vložení do formuláře.

Book Contents

Book Index

Export a Import dashboardů

Pomocí těchto funkcí je zajištěn přenos dashboardů, včetně všech jejich částí a vazeb, mezi jednotlivými IS K2. Dashboardy jsou při exportu ukládány do "*.xml" souboru.

Funkce pro export dashboardů je k dispozici v knize Konfigurace dashboardů a lze ji spustit ze seznamu akcí této knihy pomocí volby Formulář - Akce - Export. Po spuštění se zobrazí formulář se seznamem všech nadefinovaných dashboardů.

pic_3531

Obr.: Seznam dashboardů

Dashboardy, které chceme exportovat je nutné označit příznakem ve sloupci Selected. Stisknutím tlačítka Export pak zobrazíme další formulář, kde je uveden seznam všech prvků vybraných dashboardů.

pic_3532

Obr.: Seznam prvků vybraných dashboardů k exportu

Zde je možné volit prvky vybraných dashboardů, které budou exportovány. Není tedy vždy nutné exportovat celý dashboard, a je možný přenos pouze některých jeho částí.

Tlačítkem Pokračovat zobrazíme okno pro výběr uložiště "*.xml" souboru a export dokončíme.

Import dashboardů je možné spustit v knize Konfigurace dashboardů pomocí volby Formulář - Akce - Import. Při importu je nutné vybrat "*xml" soubor s exportovanými dashboardy. Po provedení akce se vždy zobrazí informace o výsledku importu. Veškeré vazby jsou v dashboardech definovány zkratkou. V knize nemohou být dva dashboardy se stejnou zkratkou. V případě, že dojde k importu dashboardu s již existující zkratkou, doplní se do pole Zkratka číslo pro odlišení, např. 1Monitoring strojů.

pic_3533

Obr.: Hlášení s výsledky importu

Book Contents

Book Index

Grafické zobrazení dashboardů

Nadefinované dashboardy lze zobrazovat trojím způsobem:

Book Contents

Book Index

Zobrazení přímo v knize Konfigurace dashboardů

V případě, že uživatel využívá K2 univerzální formuláře, může zobrazovat dashboardy přímo v knize Konfigurace dashboardů. Záznamy (nadefinované dashboardy) v této knize obsahují vždy záložku Náhled, na které je příslušný dashboard zobrazen. Výhodou této možnosti je, že nevyžaduje instalaci a použití další nástrojů, jako jsou např. Aplikační server nebo Server webových služeb.

pic_4290

Obr.: Příklad zobrazení dashboardu v knize Konfigurace dashboardů

U každého dashboardu je zde k dispozici tzv. Editační mód. Ten umožňuje rychlejší úpravu každého prvku, který je součástí zobrazeného dashboardu. Editační mód je nutné zapnout pomocí ikony pic_856i a následně přes volbu Edit Mode. U každého prvku dahsboardu se poté zobrazí ikona pic_857i. Touto ikonou zobrazíme formulář, který obsahuje záložky pro nastavení a editaci daného prvku. Odpadá tak nutnost vyhledávat tyto prvky v knize.

Book Contents

Book Index

Zobrazení dahsboardu v ploše IS K2

Dashboard je možné integrovat do plochy IS K2. Pro tyto účely je nutné použit nový element Dashboard. V rámci plochy se pak zobrazí konkrétní dasbhoard, pokud je do elementu zařazen. V případě, že je daný element v ploše zařazen a neobsahuje konkrétní dashboard, zobrazí se implicitní dasboard uživatele.

pic_4316

Obr.: Dashboard integrovaný do plochy IS K2

Book Contents

Book Index

Zobrazení v K2 4 WEB

Po přihlášení do webové aplikace K2 4 WEB se zobrazí implicitní dashboard, tzn. ten, který je nastaven jako výchozí v parametrech uživatele v poli Výchozí dashboard.

pic_3220

Obr.: Příklad grafické prezentace - Výchozí dashboard s dlaždicemi

Seznam všech nadefinovaných dashboardů je v aplikaci K2 4 WEB uveden v knize Dashboardy. Jsou zde uvedeny všechny dashboardy zařazené do knihy Konfigurace dashboardů v IS K2, se kterou je tato aplikace datově propojena.

Z knihy Dashboardy můžeme jednotlivé pohledy graficky zobrazit.

pic_2849

Obr. Příklad grafické prezentace - Koláčový a Sloupcový graf

V aplikaci K2 4 WEB lze změnit typ zobrazení grafu. To provedeme pomocí ikony pic_624i, která je k dispozici v pravém horním rohu každého grafu. Stisknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu si zobrazíme nabídku, kde můžeme zvolit jiný typ zobrazení.

Návrat k výchozímu nadefinovanému zobrazením provedeme vždy pomocí ikony pic_626iVýchozí zobrazení. Stisknutím této ikony dojde také k vymazání zapamatovaných hodnot filtrů na dashboardu. Pokud je daný filtr zařazen do více dashboardů, vymažou se jeho zapamatované hodnoty na všech jeho umístěních.

pic_2850

Obr.: Příklad grafické prezentace - Sloupcový graf s možností změny zobrazení

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka

Součástí dashboardů může být také kontingenční tabulka. V případě této tabulky má uživatel možnost pomocí tlačítka pic_624i provést její následnou úpravu. Zobrazí se formulář pro nastavení kontingenční tabulky.

pic_3876

Obr.: Kontingenční tabulka

V nastavení kontingenční tabulky můžeme jednoduchým přetažením vkládat míry a osy do námi požadovaného umístění, tzn. do řádků, sloupců nebo do oblasti filtru. Konkrétní míru nebo dimenzi přiřadíme do zvoleného oddílu tak, že na ni klikneme levým tlačítkem myši a přetáhneme na zvolené místo. Po definici všech hodnot, stikneme tlačítko Použít.

pic_3877

Obr. Nastavení kontingenční tabulky

Book Contents

Book Index

Zobrazení prostřednictvím K2 Android klienta

V hlavní nabídce K2 Android klienta je zařazena kniha Dashboardy, ve které je uveden seznam všech nadefinovaných dashboardů v IS K2, se kterým je tato aplikace datově propojena. Z této knihy je možné pohledy spouštět. Zobrazit dashboard lze krátkým stiskem na vybraném pohledu, případně dlouhým stisknutím a využitím možnosti Zobrazit dashboard.

pic_2844

Obr.: Příklad grafické prezentace - Koláčový a Sloupcový graf

pic_2851

Obr.: Příklad grafické prezentace - Sloupcový a spojnicový graf s tabulkou

pic_3242

Obr. Příklad grafické prezentace - Sloupcový graf s tabulkou

Book Contents

Book Index

Zobrazení pomocí iOS klienta

Zobrazit dashboardy je možné také prostřednictvím iOS klienta K2 sense. Součástí tohoto klienta je kniha Dashboardy, kde je uveden seznam všech nadefinovaných dashboardů v IS K2, se kterým je tato aplikace datově propojena. Z této knihy je možné dashboardy zobrazit. Aplikace K2 sense podporuje veškeré aspekty dostupné prostřednictvím dashboardů, tzn. filtrování, interaktivní odkazy nebo navigování pomocí dlaždic.

pic_3644

Obr.: Příklad zobrazení dashboardu pomocí iOS klienta