Book Contents

Book Index

Šarže

Šarže jsou využívány k rozlišení jednotlivých dodávek zboží nebo výrobních dávek.

Výhody evidování šarží spočívají:

Book Contents

Book Index

Kniha Šarže

Knihu Šarží vyvoláváme vždy pro konkrétní kartu Zboží: v knize Zboží klávesou Ctrl+F4, z položek dokladů otevřením pole Šarže, popřípadě z dalších míst kde jsou pole s odkazem do šarží. V knize je uveden seznam šarží příslušejících k dané kartě Zboží. Klávesou Ins lze založit novou šarži.

Obr.: Kniha Šarže (zobrazení pouze šarží s dispozicí)

Popis polí:

Informace ze skladu

Sklad z něhož jsou získány údaje o dispozici šarže.

Nenulové

Aktivací volby budou v seznamu zobrazeny pouze šarže s nenulovou hodnotou Dispozice nebo Zadáno.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Obr.: Šarže - 1. strana

Popis polí:

Druh

Uživatelský číselník - možnost definovat druh šarže.

Rozpracovaná výroba

Označuje šarži vyrobenou odvodem mezioperací (odvodem neposlední operace).

Poznámka: slouží pro zajištění správného třídění šarží odvodů na 7. straně plánovacích průvodek. Dále jsou tyto šarže ignorovány pro určení ceny nové šarže při korekčních příjmech v rámci inventur.

FIFO

Volba, jejíž aktivace určuje, že šarže bude použita při dosazování šarží do výdejů metodou FIFO. Pole FIFO je při vytváření nové šarže zatrženo implicitně. Šarže, která toto pole zatrženo nemá, nebude do položek dokladů dosazována, tzn. nebude vyskladněna.

K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, viz popis pole Zkratka.

Zkratka

Zkratka šarže. Ve standardu K2 je zkratka tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Pokud jsou pro určení pořadí vyčerpány tři pozice na konci zkratky šarže (např. 20150625-999), pak se pořadí šarží značí doplněním písmen A až Z před tento trojmístný kód (např. 20150625-A001).

Zkratka šarže je rozhodující pro vyskladňování metodou FIFO.

Název

Název šarže.

Datum vstupu

Datum přijetí šarže do skladové evidence.

Datum výstupu

Pole pro zadání data exspirace šarže.

Počet

Počet dní (např. trvanlivost potravin).

Kvalita

Uživatelský číselník - možnost definovat kvalitu šarže.

Varianta TP

Varianta technologického postupu. Pokud je šarže vytvořena při odvádění výroby nového výrobku, je zde uložena varianta TP z odváděcí průvodky.

Stát původu

Stát původu zboží.

Popis

Popis dané šarže, např. číslo příjemky.

Druh účtování

Druh účtování - pokud je na šarži zadáno, má přednost před druhem účtování na kartě Zboží.

Přijato

Údaj o množství zboží ve stavu "Přijato" (po prvním potvrzení příjmu při dvojím potvrzování).

Dispozice

Údaj o dispozici dané šarže na skladě.

Zadáno

Údaj o množství zboží ve stavu "Zadáno" (nepotvrzený výdej).

Skladová cena

Skladová cena šarže. Šarže se oceňují pouze v případě příjmu na sklad na němž se zásoby oceňují "cenou dle šarží". Šarže se ocení cenou prvního příjmu. Je-li příjem šarže proveden na více položkách v rámci jednoho dokladu, pak je šarže oceněna průměrnou cenou z daných položek. Průměrnou cenu šarže napočítává funkce Přepočet skladů.

Náklad. cena

Nákladová cena šarže. Ve standardu K2 je shodná se skladovou cenou šarže.

Prodejní cena

Prodejní cena dané šarže. Ve standardu se automaticky předvyplňuje skladovou cenou šarže. V případě prodejních cen podle šarží je tato cena na dokladech prodeje upravena o přirážku definovanou v prodejních cenách zboží (relativní prodejní cena).

Nedosazovat

Volba pro skladovou, nákladovou a prodejní cenu. Je-li volba u příslušné ceny aktivována, pak se uvedená cena považuje za ručně definovanou a nepřepočítává se na základě dokladů.

Prodejní cena podle šarže

Pokud je na 1. straně karty Zboží aktivována volba Evidence šarží a současně na 2. straně aktivována volba Prodejní ceny podle šarží, pak zajistíme, že vytvořené šarže budou mít přednastavenu tuto volbu a konečná prodejní cena zboží pak bude podle šarže (upravená dle nastavených cenových a produktových skupin).

Povolen záporný stav

Povolí záporný stav šarže na skladě.

Změnil

Datum a jméno uživatele, který provedl poslední změnu.

Na 1. straně knihy Šarže je v Prohlížení umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky a Text patičky.

Book Contents

Book Index

Parametry šarže (2. strana)

Na druhé straně karty šarže se zobrazí seznam nadefinovaných parametrů i s příslušnými hodnotami pro danou šarži.

Klávesou Alt + H lze zobrazit historii hodnot jednotlivých parametrů.

Parametry lze měnit jen pokud je nastaveno uživatelské právo Změna parametrů šarže (viz Číselníky/Šarže/Změna parametrů šarže).

Obr.: Šarže - 2. strana

pic_4101

Obr. Historie hodnoty parametrů šarže

Book Contents

Book Index

Cena podle druhů (3. strana)

Pokud se jedná o výrobek nebo polotovar, pak tato 3. strana slouží pro rozpad ceny šarže podle druhů zboží, které tvoří dle kalkulačního vzorce cenu šarže. Rozpad se napočítává funkcí Přepočet skladů. Ta napočte plánovanou, skladovou a nákladovou cenu šarže podle příslušných kalkulačních vzorců z průvodky. Podmínkou napočtení ceny šarže podle položek kalkulačního vzorce je aktivace volby Cena šarže podle druhů na 2. straně Parametrů mandanta.

Pozn.: Pokud má šarže u skladové nebo nákladové ceny aktivovánu volbu Nedosazovat, rozpad dle druhů se pro danou cenu neprovede a v rozpadu se zobrazí pouze druh zpracovávané karty zboží v hodnotě této ručně zadané ceny.

PIC_1135

Obr.: Kniha Šarže - 3. strana Cena podle druhů

Book Contents

Book Index

Skladová karta (8. strana)

Tato strana poskytuje přehled o skladových pohybech šarže za zvolené období a sklad. Ovládání a funkce jsou shodné se skladovou kartou Zboží, popis je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 / Zboží / Karta zboží / Skladová karta.

Obr.: Šarže - 8. strana Skladová karta

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu šarže lze stejně jako v jiných modulech přiřazovat dokumenty nebo doklady k příslušné šarži. (Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.)

Book Contents

Book Index

Požadované parametry šarží

Požadované parametry šarže zadáváme na Položce prodeje nebo na Položce nákupu, popřípadě na jiných místech K2 (položka převodky, průvodky, apod.). Pole pro zadání požadovaných parametrů je dostupné pouze v případě, že zboží má evidenci šarží a na straně "P" definován alespoň jeden parametr s aktivovanou volbou Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech (interně pro kartu existuje Typ šarže).

PIC_1556

Obr.: Formulář Požadované parametry šarží - kniha

Nový záznam požadovaných parametrů (hlavičku) vytváříme klávesou Insert, popřípadě kopií stávajícího záznamu pomocí klávesy F6. Na 1. stranu do seznamu parametrů se po vytvoření záznamu (hlavičky) automaticky načtou ty parametry z karty Zboží, které mají aktivovánu volbu Implicitní požadovaný parametr. Další parametry lze přidávat klávesou Insert. V editovatelném sloupci "Hodnota" zadáváme následně parametrům jejich hodnoty.

PIC_1558

Obr.: Formulář Požadované parametry šarží - 1. strana

Book Contents

Book Index

Požadované parametry šarží ve výrobě

Požadované parametry šarží ve výrobě můžeme přednastavit již ve variantě technologického postupu výrobku/polotovaru (1. strana, pole Požad. par.). Požadované parametry šarže můžeme zadat pouze v případě, že zboží má evidenci šarží a na straně "P" uveden alespoň jeden parametr s aktivovanou volbou Hodnota je definována na šarži nebo požadovaných parametrech (interně pro kartu existuje Typ šarže).

PIC_1559

Obr.: Zadání požadovaných parametrů ve variantě TP

Takto zadané parametry se následně přednabídnou při vytváření průvodky na 1. straně průvodky v poli Požad. par.. Na záložce Pož. parametry jsou pak uvedeny jednotlivé parametry s hodnotou.

PIC_1564

Obr.: Záložka Požadované parametry na průvodce

Book Contents

Book Index

Funkce pro šarže nad databází Zboží

Popis funkcí:

Ctrl+F4

Přepnutí do knihy Šarží.

Shift+Ctrl+F4

Filtrování parametrů šarží vybraného zboží.

Obr.: Parametry šarží nad zbožím

Shift+Alt+F4

Filtrování parametrů jednotlivých zařazení.

Obr.: Parametry šarží nad zařazením

Shift+Ctrl+Alt+F4

Vyhledávání zboží (šarží) dle parametrů šarží nad celou databázi Zboží.

Obr.: Parametry šarží nad celou databázi zboží

V levé části vybíráme parametry (aktivací volby Zahrnout parametr nebo přiřazením hvězdičky pomocí Ctrl+Mezerník) a hodnoty daného parametru (přiřazením / odebráním hvězdiček u jednotlivých hodnot pomocí Ctrl+Mezerník). Pro vyfiltrování dle nastavení musíme aktivovat volbu Filtrovat dle hodnot. Filtraci provedeme tlačítkem Použít podmínky.