Book Contents

Book Index

Pokrytí poptávaného zboží

Pomocí Pokrytí můžeme kontrolovat dostupnost vybraného zboží. Formulář zobrazující pokrytí zboží vyvoláme pomocí kláves Shift+F5 v knize Zboží a na položkách dokladů nákupu, prodeje, skladu a výroby. Pokrytí zobrazuje stavy zboží na skladech, veškeré nepotvrzené doklady nákupu a prodeje, které mají vliv na budoucí skladové pohyby, a dále nepotvrzené doklady převodek a průvodek. Stav pokrytí sledujeme ve sloupci "Stav".

Pokud je Pokrytí spuštěno ze zboží, pak se zobrazí pokrytí pro aktuální zboží. Pokud je Pokrytí spuštěno z položky dokladu, zobrazí se pokrytí pro zboží z této položky. Pro zobrazení pokrytí výrobku průvodky lze Pokrytí spustit přímo na 1. straně průvodky.

Pokrytí se zobrazí pro informační sklad a typ plánu, který je nastaven uživatelem. Pokrytí můžeme zobrazit také ve zvolené skladové jednotce.

Minimální/maximální množství a dále všechny typy "zadáno" neovlivňují průběžný stav zboží (sloupec "Stav"). Stav počítající s minimálním množstvím však lze zobrazit zařazením sloupce "Stav - Min" ("CFAboveMin").

Obr.: Formulář Pokrytí poptávaného zboží - 1. strana

Aktivací volby Filtr položek lze určit filtrování dokladů, a to podle kódu zakázky, šarže, varianty TP nebo dodavatele, případně jejich vzájemnou kombinaci.

Popis tlačítek a zatrhávacích polí:

OK

Zavře formulář Pokrytí poptávaného zboží.

Doklad

Zobrazí doklad označené položky.

Nadř. pokrytí

Pokud je aktuálně označená položka typu "Požadavek výroby" (položka průvodky), pak se stisknutím tohoto tlačítka zobrazí pokrytí pro zboží v hlavičce průvodky (pro výrobek).

Šarže

Zobrazí knihu Šarží a nastaví pravítko na šarži dle šarže v řádku pokrytí.

Pokrytí zakázek

Při aktivaci je pokrytí sledováno za jednotlivé kódy zakázek. Položky jsou seřazeny podle kódu zakázek a dispozice se zobrazuje v rozpadu podle kódů zakázek. Je-li v pokrytí typ "interní převodka", pak se zobrazí také řádek dispozice bez kódu zakázky (budoucí příjem z interní převodky).

Pokrytí parametrů

Při aktivaci je pokrytí sledováno za jednotlivé parametry zboží (parametry šarží), respektive za kombinace shodných hodnot těchto parametrů. Položky jsou seřazeny podle parametrů, dispozice se zobrazuje v rozpadu podle šarží.

Hodnoty parametrů zobrazíme pomocí sloupců s názvem "1. vlastnost", "2. vlastnost" atd. Které z parametrů chceme pro pokrytí vyhodnocovat můžeme nastavit v Konfiguraci pokrytí. Pokud konkrétní parametry nespecifikujeme, pak se vyhodnocuje prvních 5 parametrů.

Pokrytí šarží

Při aktivaci je pokrytí sledováno za jednotlivé šarže. Položky jsou seřazeny podle šarží a dispozice se zobrazuje v rozpadu podle šarží.

Pokrytí variant

Při aktivaci je pokrytí sledováno za jednotlivé varianty technologického postupu. Položky jsou seřazeny podle variant, dispozice se zobrazuje v rozpadu podle šarží.

Po řádky "Dispozice" je varianta načtena ze šarží, pro požadavky dokladů z varianty z položky dokladu, případně pokud v položce dokladu již existuje vyplněná šarže, pak přednostně z této šarže.

pic_349i

Tlačítko pro konfiguraci pokrytí.

pic_772i

Posun minulosti na aktuální den. Posune položky pokrytí s datem v minulosti na dnešní den. Toho můžeme využít pro vyhodnocení nesplněného plánu a pro případné přeplánování dokladů nebo výroby. Ke změně data dojde pouze ve formuláři Pokrytí; originální doklady zůstanou nezměněny s původním datem.

V případě nastaveného sumačního skladu zobrazí rozpad dispozice po fyzických skladech.

PIC_243i

Detailní zobrazení dispozice. Řádky dispozice jsou rozpadlé dle všech os pomocné skladové evidence. K rozpadu dochází pouze tehdy, je-li pokrytí sledováno podle některé z os (aktivní alespoň jedna z voleb v dolním panelu).

pic_964i

Zobrazit datum u požadavků pokrytých z dispozice.

Vypnuto: požadavky pokryté z dispozice mají nulové datum (a jsou tedy zařazeny na začátku seznamu požadavků)

Zapnuto: u požadavků pokrytých z dispozice je zobrazeno skutečné datum požadavku; pro výpočet možnosti snížení vyráběného množství polotovarů v Dispečerovi je však interně stále počítáno s nulovým datem!

Popis vybraných sloupců:

Sloupec D

Pokud je datum položky v minulosti, zobrazí se ikona PIC_1072i.

Sloupec S

V sloupci se zobrazují tyto stavy:

 

pic_254i

pic_255i

pic_256i

- stav je v záporu nebo pod minimem a datum je v minulosti.

- stav je v záporu nebo pod minimem a datum není v minulosti.

- stav je nad maximem.

Typy pokrytí

Číslo

typ pokrytí (text z K2) a popis

 

0

Dispozice: dispozice na skladě

 

1

Zadáno-příj.: zadáno příjemkou = nepotvrzená záporná příjemka

 

2

Zadáno-výd.: zadáno výdejkou = nepotvrzená výdejka

 

3

Zadáno-přev.: zadáno převodkou = výdajová strana položky s příznakem výdeje na meziskladové převodce

 

4

Zadáno-prův.: zadáno průvodkou = položka nepotvrzené průvodky s příznakem výdeje

 

5

Objednáno: nepotvrzená objednávka vydaná bez dodacího listu a příjemky

 

6

Bude vyrob.: bude vyrobeno = objednáno průvodkou. Výrobek je v hlavičce nepotvrzené plánovací nebo normální průvodky s aktivovanou volbou Realizace. Množství požadavku je u plánovací průvodky rozdíl mezi množstvím plánovaným a skutečným; u normální průvodky je dáno množstvím skutečným. Datum položky pokrytí je datum konce výroby (Termín do z hlavičky, respektive datum konce poslední operace). Není-li termín stanoven, zobrazuje se datum 31.12.2999.

S tímto typem se v pokrytí zobrazuje také záporná položka nepotvrzené plánovací nebo normální průvodky s příznakem "r".

 

7

?Bude vyrob.: ?bude vyrobeno = záznam, kdy výrobek je v hlavičce nepotvrzené plánovací nebo normální průvodky bez aktivované volby Realizace. A dále výrobek v hlavičce nepotvrzené odváděcí průvodky (bez ohledu na příznak Realizace). Tento záznam neovlivňuje stav pokrytí! Typ se standardně v Pokrytí nezobrazuje, lze jej však zobrazovat úpravou souboru "StatusDef.xml" (uložen v adresáři "Conf") a nakopírováním souboru do příslušného mandanta.

S tímto typem se v pokrytí zobrazuje také záporná položka nepotvrzené plánovací nebo normální průvodky bez příznaku "r", a nebo záporná položka nepotvrzené odváděcí průvodky (bez ohledu na příznak "r").

 

8

Pož. prodeje: požadavek prodeje = rezervováno nepotvrzeným rezervačním listem

 

10

Pož. výroby: Požadavek výroby = rezervováno průvodkou (položka plánovací nebo normální průvodky s příznakem "r" (a bez příznaku "v"), která bude spotřebována pro výrobu). Množství požadavku se u normální průvodky načítá ze skutečných údajů, u plánovací průvodky jako rozdíl mezi plánem a skutečností. Datum položky je bráno v tomto pořadí: termín z položky, pokud je nulový pak počáteční datum z příslušné operace, nebo není-li položka v operaci, pak Termín od z hlavičky dokladu. Není-li průvodka zaplánována, zobrazuje se datum 31.12.2999.

Položky tohoto typu pokrytí avšak s nulovým datem (00.00.0000) jsou položky polotovarů z průvodek, které však nebudou vyrobeny svou vlastní průvodkou (pro tyto neexistuje záznam "Bude vyrobeno"), nýbrž potřebné množství bude zajištěno spotřebou existující dispozice. V podstatě se jedná o položky blokující potřebné množství dispozice pro svou potřebu. V průvodce se jedná o položky polotovarů, které ve formuláři položky na záložce 3 - Podřízené mají aktivovánu volbu Z dispozice.

 

11

?Pož. výroby: ?požadavek výroby = položka plánovací nebo normální průvodky bez příznaku rezervace, nebo položka odváděcí průvodky. Tento záznam neovlivňuje stav pokrytí! Typ se standardně v Pokrytí nezobrazuje, lze jej však zobrazovat úpravou souboru "StatusDef.xml" (uložen v adresáři "Conf") a nakopírováním souboru do příslušného mandanta

 

12

Potvr. dodání: potvrzené dodání = potvrzený doklad potvrzení dodání

 

13

V příjmu: v příjmu na příjemce = nepotvrzená příjemka

 

14

Plán. dodání: plánované dodání = nepotvrzený doklad potvrzení dodání

 

15

Potv. rezerv.: potvrzená rezervace = potvrzený rezervační list

 

16

Příjem-přev.: v příjmu na převodce = příjmová strana položky s příznakem výdeje na meziskladové převodce

 

17

Příjem-výd.: v příjmu na výdejce = nepotvrzená záporná výdejka

 

18

Přijato: - příjemka po 1. potvrzení (v případě dvojího potvrzování dokladů)

 

20

Min. množství: minimální (maximální) množství na skladě

 

21

Příjem-prův.: příjem průvodkou = záporná položka na nepotvrzené normální průvodce s příznakem "v".

 

22

Objedn.-přev.: objednáno převodkou = příjmová strana položky s příznakem rezervace na meziskladové převodce

 

23

Rezerv.-přev.: rezervováno převodkou = výdajová strana položky s příznakem rezervace na meziskladové převodce

 

24

Interní-přev.: interní převodka = výdajová strana položky s příznakem výdeje na interní převodce

 

25

V převodu: příjmová strana položky s příznakem výdeje na interní převodce

 

26

Int.rezervace-pož.: interní rezervace pro výrobu - požadavek = položka interní zakázky s nepotvrzeným rezervačním listem a bez průvodky s Realizací. Hodnota těchto záznamů v Pokrytí je kladná a do celkového stavu pokrytí se přičítá. Představuje totiž budoucí výrobu - příjem na sklad.

 

27

Int.rezervace-potvr.: interní rezervace pro výrobu - potvrzeno = položka interní zakázky s potvrzeným rezervačním listem a bez průvodky s Realizací. Hodnota těchto záznamů v Pokrytí je kladná a do celkového stavu pokrytí se přičítá. Představuje totiž budoucí výrobu - příjem na sklad.

Strana 2 - Stavy na skladech

Na 2. straně formuláře Pokrytí se zobrazuje množství Dispozice a Zadáno ze všech skladů, na kterých se dané zboží nachází.

Obr.: Formulář Pokrytí poptávaného zboží - strana 2 - Stavy na skladech

Strana 3 - Rezervováno a objednáno

Na 3. straně formuláře Pokrytí se zobrazuje množství Objednáno a Rezervováno, vysčítané podle skladu a podle typu plánu.

PIC_1565

Obr.: Formulář Pokrytí poptávaného zboží - strana 3 - Rezervováno a objednáno

Strana 4 - Graf pokrytí

Na 4. straně formuláře se zobrazuje graf budoucího vývoje pokrytí. V grafu lze aktivovat série Zásoby (neboli výsledný stav pokrytí), Prodej, Spotřeba ve výrobě, Minimální a Maximální stav.

Poznámka: Záporný stav pokrytí je znázorněn světle červenou barvou.

pic_3573

Obr.: Formulář Pokrytí poptávaného zboží - strana 4 - Graf pokrytí

Book Contents

Book Index

Nastavení pokrytí

Předvolby pokrytí je možné otevřít či nastavit z knihy Zboží (spodní panel), formuláře Pokrytí nebo z Dispečera (záložka Pokrytí) tlačítkem pic_349i. Nastavení pokrytí slouží pro omezení načítání záznamů pokrytí pro specifické potřeby jednotlivých skupin uživatelů, oddělení, poboček, nebo například pro zpracování skripty (např. načtení pouze obchodních dokladů bez výroby, pokrytí ignorující zahraniční knihy, pokrytí ignorující minimální množství, apod.).

pic_1294

Obr.: Formulář Nastavení pokrytí

Novou konfiguraci pokrytí zakládáme klávesou Insert. Ve formuláři Nastavení pokrytí zadáme potřebné údaje. Konfigurace obsahuje přednastavený záznam "<nezadáno>", jehož výběrem lze vymazat aktuálně vybrané nastavení pokrytí uživatele.

pic_1295

Obr.: Formulář pro Nastavení pokrytí

Popis polí:

Zkratka

Označení nastavení pokrytí.

Popis

Popis nastavení pokrytí.

Počet dní dopředu od aktuálního data

Hodnota udávaná ve dnech. Pokrytí načte záznamy do data "aktuální datum + hodnota tohoto pole". Nevyplněné pole znamená nápočet kompletního pokrytí.

Př: Hodnota v tomto poli = 30. Aktuální datum je 1.1.2012. V pokrytí se zobrazí záznamy, které mají datum maximálně 31.1.2012.

Pozor.: Nastavení této hodnoty ovlivňuje pouze zobrazení záznamů v pokrytí, nikoliv však nápočet Objednáno a Rezervováno v knize Zboží. Ty jsou sice napočteny vždy dle aktuální nastavené konfigurace pokrytí, ale bez omezení počtu dnů.

Výčet parametrů

Výčet parametrů zboží (vlastností šarží), které chceme v pokrytí sledovat (při aktivované volbě Pokrytí parametrů). Nejsou-li konkrétní parametry zvoleny, zobrazí pokrytí vždy prvních 5 parametrů (vlastností šarží).

Výčet vlastních firem

Výčet vlastních firem, jejichž data se budou v pokrytí zobrazovat. Uživatel si tak může v K2 zobrazovat pouze data své aktuální vlastní firmy, ale v pokrytí sledovat data i z dalších firem.

Prodej, Nákup, Převodky, Průvodky

V jednotlivých sekcích nastavujeme vždy výčet knih, které se mají buď načítat nebo ignorovat. Načtení či ignoraci zvolíme v prvním poli každé sekce z rozevíracího seznamu.

Typy pokrytí

Výčet typů pokrytí, které se mají načítat nebo naopak ignorovat.

Zobrazovat hodnoty dobropisů

V pokrytí zobrazí také záporné položky z rezervačních listů a objednávek vydaných a započte jejich množství v knize Zboží do sloupců Rezervováno a Objednáno.