Book Contents

Book Index

Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky jsou určeny pro evidenci pohledávek, které nevyplývají z fakturace. Jedná se např. o pohledávky vůči finančnímu úřadu (např. při nadměrném odpočtu DPH, přeplatek daně z příjmů), splátky, pozastávky apod.

Book Contents

Book Index

Knihy ostatních pohledávek

Ostatní pohledávky se evidují v Knihách ostatních pohledávek.

pic_3755

Obr.: Kniha Knihy ostatních pohledávek

Popis práce s knihami a princip nastavení naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Výchozí nastavení

pic_3756

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení - Knihy ostatních pohledávek

Popis polí:

Typ daně

Typ daně ostatní pohledávky - výběr z tabulky Typy daní.

Kontace

Kontace dokladu - výběr z tabulky Souvztažnosti.

Účet

Účet dokladu - výběr z tabulky Účetní rozvrh.

Konstantní symbol

Konstantní symbol dokladu.

Datum UZP

Nastavuje Datum UZP při vystavení dokladu, aktualizuje Datum UZP při změně Data úč. případu.

Párovací symbol

Lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměnných parametrů.

Středisko

Toto středisko se předvyplní do nově vytvořeného dokladu.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat doklad, u kterého je rozdíl mezi celkovou částkou dokladu a účtovanou částkou.

DIČ vlastní firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.

Variabilní symbol

Zde můžeme přednastavit variabilní symboly, které se budou vkládat do dokladů.

Variabilní symbol lze poskládat z napevno zadaných znaků nebo s využitím proměnných parametrů "@". Popis parametrů je v kap. Nastavení prodeje / Knihy prodeje.

Book Contents

Book Index

Kniha Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky se spouští ze stromového menu Prodej - Ostatní pohledávky - Ostatní pohledávky.

pic_3757

Obr.: Kniha Ostatní pohledávky

Book Contents

Book Index

Doklad Ostatní pohledávka

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana ostatních pohledávek slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů a některých dalších informací, jako je způsob platby, datum vystavení, datum splatnosti atd.

pic_3758

Obr.: Ostatní pohledávka - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu

Kniha, období a číslo ostatní pohledávky.

Adresy

Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Doklad

Doklad (vydaná faktura, interní doklad...), který je k dokladu přiřazen.

Vybere se typ dokladu a tlačítkem Doklad pak bude nabídnuta příslušná kniha.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Jméno obchodního partnera, které vkládáme výběrem z knihy Dod./Odb.

Měna

Příznak určuje, že doklad je vystaven v cizí měně.

DPH

Je-li pole zatrženo, jedná se o daňový doklad.

Brutto, Netto, DPH

Částky v měně dokladu. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazují se také částky v měně mandanta.

K ostatním pohledávkám je umožněno připojovat komentáře, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

1. strana dokladu je rozdělena do několika záložek:

Book Contents

Book Index

Údaje

Záložka Údaje obsahuje základní informace dokladu.

Popis polí:

Středisko, Kód zakázky, Prostředek, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent

Údaje, sloužící k třídění aktivit společnosti. Bližší popis je v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly.

Kurz

Měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. Vybírá se kurz platný k datu vystavení. Pokud je v Parametrech mandanta zatrženo Kurz na fakturách podle Data úč. případu, doplní se kurz k datu úč. případu. Po zaplacení nebo přecenění dokladu již pole nelze editovat.

Kurz podle data

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu v závislosti na parametru Kurz podle data úč. případu.

Typ daně

Určení zařazení na řádek v přiznání k DPH.

K. lístek

Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz k datu.

Způsob platby

Způsob úhrady dokladu.

Bankovní účet

Bankovní účet „naší“ firmy, na který má být zaslána platba. Pokud je zapnut parametr mandanta Jednotné bankovní spojení na VF, dosadí se bankovní účet ze zákazníka ve vlastní firmě, jinak se dosadí bankovní účet nastavený na kartě Dod./Odb.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví.

Párovací symbol

Párovací symbol pro účetní doklady (viz kapitola Účetnictví – Párovací symboly).

Kontace

Volbou kontace stanovíme, jak bude doklad zaúčtován. Doplní se z Knihy ostatních pohledávek.

Číslo účtu, Banka/SCB, IBAN

Číslo bankovního účtu zákazníka. Lze vybrat účet zadaný na kartě Zákazníka (nevyplňuje se automaticky) nebo zadat hodnoty ručně.

Datum UZP

Datum UZP vstupuje do Přiznání k DPH. Pokud je Datum UZP nulové, doklad do Přiznání k DPH nevstupuje.

Variabilní symbol

Pole pro variabilní symbol dokladu. Může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách ostatních pohledávek. Program upozorní na případnou duplicitu Variabilního symbolu.

Účet

Účet dokladu. Pole se automaticky vyplní účtem dle nastavení v Knize ostatních pohledávek.

Počet dnů splat.

Počet dnů splatnosti.

Konstantní symbol

Konstantní symbol doplněný výběrem z nabídkové tabulky.

Úrok z prodlení (%)

Procento úroku z prodlení za každý den prodlení platby ode dne splatnosti - doplní se z karty Dod./Odb. Pokud je zatržen Zákonný úrok, úrok z prodlení se dosazuje z číselníku Zákonný úrok.

Zákonný úrok

Zatržítko, které určuje, zda se budou úroky z prodlení počítat smluvně nebo dle zákona.

Externí číslo

Externí číslo (60 znakový text).

Datum KH

Datum pro Kontrolní hlášení. Je třeba jej vyplnit pouze v případě, že je jiné než Datum UZP.

Datum vystavení

Datum vystavení dokladu.

Datum splatnosti

Datum splatnosti dokladu. Podle nastavení parametru mandanta Datum splatnosti odvíjet od Data úč. případu se dosazuje automaticky přičtením počtu dnů splatnosti k hodnotě v poli Datum vystavení nebo Datum úč. případu. Pokud je na kartě Dod./Odb. na záložce Platební podmínky zatržená tzv. Pohyblivá splatnost, datum splatnosti se dosazuje dle hodnot Posun měsíců a Počet dnů od začátku měsíce.

Popis

Do tohoto pole je možné ručně nebo výběrem z nabídkové tabulky vložit popis.

Vystavil

Jméno pracovníka, který doklad vystavil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu dokladu.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně lze vložit položky ostatní pohledávky.

pic_3759

Obr.: Ostatní pohledávka - 2. strana - položky

pic_3760

Obr.: Ostatní pohledávka - formulář položky

Popis polí:

Sazba DPH

Sazba DPH položky. Vybíráme z číselníku Daně.

Typ daně

Typ daně položky. Vybíráme z číselníku Typ daně.

Brutto, Netto, DPH

Částky v měně dokladu. Částku DPH nelze editovat. Pokud je doklad v cizí měně, zobrazují se také částky v měně mandanta.

Editovat DPH

Po zatrhnutí pole Editovat DPH lze editovat částky Netto a DPH. Brutto se dopočte jako jejich součet.

Popis

Popis položky. Lze vybrat z číselníku Karty ostatních pohledávek nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.

Účet

Výběr z číselníku Účetní rozvrh.

Středisko

Výběr z číselníku Středisko.

Kód zakázky

Výběr z číselníku Kód zakázky.

Kód 1

Výběr z číselníku Kód 1.

Kód 2

Výběr z číselníku Kód 2.

Referent

Výběr z číselníku Referent.

Kód zboží

Výběr z číselníku Kód zboží.

Párovací symbol

Výběr z číselníku Párovací symbol.

Prostředek

Výběr z číselníku Prostředek.

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

K zaúčtování ostatní pohledávky se používá 2. strana, která je opticky rozdělena do dvou částí. V horní části se zobrazují jednotlivé položky dokladu. Dolní část je určena pro zaúčtování dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidace a účtování je uveden v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

pic_3792

Obr.: Ostatní pohledávka - 3. strana

Book Contents

Book Index

Platby (6. strana)

Na 6. straně dokladu lze sledovat skutečnosti související se stavem zaplacení - zda je doklad zaplacen celý nebo částečně, datum splatnosti, prodlení, penále nebo informace o konkrétních platbách (spodní část obrazovky). Tato strana se zobrazuje pouze v Prohlížení (ve Změně či v Novém dokladu přístupná není).

pic_3793

Obr.: Ostatní pohledávka - 6. strana

Pozn. V univerzálních formulářích je pole Vytvářet upomínky. Při vytvoření dokladu a změně Dod./Odb. se pole nastavuje dle nastavení na kartě Dod./Odb. Doklady s tímto zatržítkem vstupují do funkce Vytváření upomínek.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu ostatních pohledávek je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Karta ostatní pohledávky

Číselník Karta ostatní pohledávky lze využít na položkách ostatních pohledávek. Údaje z karty se kopírují do položky dokladu.

pic_3761

Obr.: Karta ostatní pohledávky - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

1. strana slouží k evidenci údajů.

pic_3762

Obr.: Karta ostatní pohledávky - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka karty ostatní pohledávky.

Číslo

Interní číslo karty.

Název

Název karty ostatní pohledávky.

Sazba DPH

Sazba DPH.

Typ daně

Typ daně.

Účet

Účet položky.

Středisko

Výběr z číselníku Středisko.

Kód zakázky

Výběr z číselníku Kód zakázky.

Kód 1

Výběr z číselníku Kód 1.

Kód 2

Výběr z číselníku Kód 2.

Referent

Výběr z číselníku Referent.

Kód zboží

Výběr z číselníku Kód zboží.

Párovací symbol

Výběr z číselníku Párovací symbol.

Prostředek

Výběr z číselníku Prostředek.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu karty ostatní pohledávky je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Ostatní pohledávky

Hromadné akce lze spustit přes Formulář - Hromadné akce nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

Popis akcí:

Přepočet plateb

Funkce pro hromadný přepočet plateb ostatních pohledávek.

Platba pokladnou

Provede automatické zaplacení dokladů pokladnou. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.

Platba interním dokladem

Provede automatické zaplacení interním dokladem. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.

Přecenění k rozvahovému dni

Provede přecenění faktur k rozvahovému dni interním dokladem. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.

Storno přecenění k rozvahovému dni

Provede storno přecenění k rozvahovému dni. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.

Změna Data úč. případu a UZP

Funkce umožní změnit Datum účetního případu a Datum UZP na nepotvrzených dokladech.

Book Contents

Book Index

Funkce nad ostatními pohledávkami

Popis funkcí:

Ctrl+F3

Na 6. straně v Prohlížení vyvolá přepočet plateb.

Shift+F2

Na 6. straně v Prohlížení spouští funkci pro automatické placení pokladnou.

Shift+F3

Na 6. straně v Prohlížení spouští funkci pro automatické placení interním dokladem.

Shift+F5

V knize vyvolá formulář na vytváření upomínek.

Ctrl+Alt+F5

Funkce umožňuje vybrat Stav dokladu.

Shift+F4

Hromadné vytváření dokladů - opakovaných ostatních pohledávek.

Book Contents

Book Index

Vytváření opakovaných ostatních pohledávek

Funkce je určena pro automatické vytváření dokladů "kopírováním" aktuálního dokladu, kdy nové doklady se od aktuálního liší pouze v datumech. Má využití např. pro vytvoření splátek.

Po spuštění funkce (Shift+F4) se zobrazí vstupní formulář funkce:

pic_3763

Obr.: Formulář funkce Vytvoření ostatních pohledávek

Ve vstupním formuláři:

Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nové doklady, které budou mít Datum úč. případu nastaveno dle zvolené frekvence opakování, Datum splatnosti se nastaví dle počtu dnů splatnosti na výchozím dokladu.

Book Contents

Book Index

Sestavy - Ostatní pohledávky

Book Contents

Book Index

Ostatní pohledávka

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. sestavy: SZAK163

Soubor: Other_Receivable01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí doklad Ostatní pohledávka.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 1

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

OwnCurrency - 0

Na dokladech v cizí měně: 0 - zobrazí částky jen v měně dokladu, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SupplFromCustomer -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

OTHER_RECEIVABLE01

Book Contents

Book Index

Seznam ostatních pohledávek

Číslo procesu: ZAK019

Ident. č. sestavy: SZAK164

Soubor: Other_List.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam ostatních pohledávek.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ReportId - 0

0 - třídění podle čísla dokladu;

1 - třídění podle data úč. případu;

2 - třídění podle data splatnosti;

3 - třídění podle částky brutto,

4 - třídění podle IČO,

5 - třídění podle měny,

6 - třídění podle dodavatele/odběratele,

7 - třídění podle data UZP,

8 - třídění podle střediska.

ShowBothCurr - Ano

Ano - zobrazí částky v měně zálohy i v měně firmy.

ShowCustContrAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku firmy; Ne - zobrazí název firmy.

OTHER_LIST