Book Contents

Book Index

Faktury vydané

Kniha Faktur vydaných slouží k vystavování faktur odběratelům a k jejich evidenci. Je zde možné vystavovat jak faktury ze zavedených zakázek, tak samostatné faktury bez zakázky (volné doklady). Faktury slouží jako daňové doklady v účetnictví. Zároveň se z faktur provádí vyhodnocování prodeje zboží, odběrů zákazníků, a to vždy dle data uskutečnění zdanitelného plnění (Datum UZP).

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Kniha Faktury vydané

Na jednotlivých stranách faktur nalezneme položky, které jsou u obou druhů faktur (vydaných i přijatých) svou funkcí velmi podobné. Totéž platí i o rozvržení jednotlivých stran a charakteru informací na nich zobrazených.

Obr.: Kniha Faktury vydané

Význam grafických symbolů zaplacenosti na fakturách vydaných

pic_096i nezaplaceno ve splatnosti

pic_097i nedoplaceno ve splatnosti

pic_381i nezaplaceno po splatnosti

pic_382i nedoplaceno po splatnosti

pic_098i nezaplaceno po x dnech po splatnosti (počet dnů po splatnosti, kdy má čvereček zčervenat, se zadává v parametrech uživatele, v záložce Nákup a prodej do pole Blesk po x dnech po splatnosti)

pic_099i nedoplaceno po x dnech po splatnosti

pic_095i přeplaceno

pic_094i zaplaceno

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana faktur slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o faktuře a některých dalších informací, jako je způsob platby, způsob dopravy, datum vystavení atd.

Obr.: Faktury vydané - 1. strana

Popis polí:

Zakázka

Pole slouží pro uvedení čísla zakázky, se kterou je faktura svázána. Pokud je faktura vystavena jako volný doklad, je toto pole prázdné.

Pozn.: Ještě před vytvořením faktury určujeme prostřednictvím pomocníka, zda se bude jednat o doklad vázaný či volný. Ve Změně již nelze zakázku měnit.

Adresy

Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Faktura

Kniha, období a číslo faktury.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Jméno obchodního partnera, které vkládáme výběrem z knihy Dod./Odb. Do této knihy lze v případě nového partnera vložit další kartu Dodavatele/Odběratele stisknutím klávesy Ins pro vložení nového záznamu (příp. F6 - vložení podle označeného vzoru), upravit (klávesa F5), nebo jen nahlédnout do karty (klávesa F4).

Ceny

Částka, na kterou je faktura vystavena. V tomto řádku je uvedena jak cena brutto, tak netto a v neposlední řadě také výše DPH.

Měna

Příznak určuje, že je faktura vystavena v cizí měně.

DPH

Je-li pole zatrženo, jedná se o běžnou fakturu, u níž je odváděna daň z přidané hodnoty.

Opravný DD

Je-li pole zatrženo, jedná se o opravný daňový doklad.

Spotřební daň

Je-li pole zatrženo, na faktuře se vypočte spotřební daň.

Režim náhradního plnění

Volba určuje, že faktura je v režimu náhradního plnění.

K fakturám je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Pro zobrazení interního textu odběratele slouží záložka Interní text odběratele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Platební podmínky je možné zobrazit na záložce Platební podmínky.

Základní údaje hlavičky Faktury vydané jsou rozděleny do několika záložek.

Book Contents

Book Index

Údaje - FAKTURY VYDANÉ

Záložka Údaje obsahuje základní informace hlavičky dokladu.

pic_2954

Obr.: Údaje - Faktura vydaná (1.strana)

Popis polí:

Středisko

Opět vyplníme z nabídkové tabulky středisek.

Kód zakázky

Je libovolný číselný nebo textový údaj, sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Datum zaplacení

Datum skutečného zaplacení faktury.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Zakázky se kopíruje do podřízených dokladů.

Kód 1, Kód 2, Refernt

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Číslo objednávky

Ručně vepsané číslo objednávky.

Forma objednávky

Forma, jakou byla objednávka na zboží učiněna.

Způsob platby

Způsob úhrady faktury.

Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží.

Tlačítko pic_290i u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.

Pozn.: Pro potřeby Intrastatu lze ke každému způsobu dopravy přiřadit druh dopravy.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví. Změna data lze na faktuře vydané (ve Změně) nastavit dle data potvrzení výdejky kombinací kláves Shift + F2.

Datum UZP

Datum UZP vstupuje do Přiznání k DPH. Pokud je Datum UZP nulové, doklad do Přiznání k DPH nevstupuje.

Externí číslo

Externí číslo (60-ti znakový text).

IČO

IČO zákaznika. Pokud není zadáno, platí IČO z karty odběratele.

DIČ

DIČ zákaznika. Pokud není zadáno, platí DIČ z karty odběratele.

Daňové číslo

Daňové číslo zákaznika. Pokud není zadáno, platí daňové číslo z karty odběratele.

Počet dnů splatnosti

Počet dnů splatnosti. Automaticky se dosazuje počet dnů přednastavený v Parametrech mandanta (modul Správce), resp. z karty Dod./Odb.

Kurz

Měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. Vybírá se kurz platný k datu vystavení. Pokud je v Parametrech mandanta zatrženo Kurz na fakturách podle Data úč. případu, doplní se kurz k datu úč. případu. Po zaplacení nebo přecenění dokladu již pole nelze editovat.

Kurz podle data

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu v závislosti na parametru Kurz podle data úč. případu.

K. lístek

Otevře náhled do kurzovního lístku dané měny, pravítko nastaví na kurz platný k datu vystavení faktury.

Typ

Typ daně určuje, do kterého řádku Přiznání k DPH se faktura načte.

Bankovní účet

Bankovní účet „naší“ firmy, na který má být zaslána platba. Pokud je zapnut parametr mandanta Jednotné bankovní spojení na VF, dosadí se bankovní účet ze zákazníka ve vlastní firmě, jinak se dosadí bankovní účet nastavený na kartě Dod./Odb.

Úrok z prodlení (%)

Procento úroku z prodlení za každý den prodlení platby ode dne splatnosti - doplní se z karty Dod./Odb. Pokud je zatrženo Zákonný úrok, úrok z prodlení se dosazuje z tabulky Zákonný úrok.

Párovací symbol

Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).

Kontace

Volbou kontace (výběrem z nabídkové tabulky) stanovíme, jak bude vytvářená faktura zaúčtována. Kontace se nastavují v modulu Účetnictví - Souvztažnosti. Na 1. straně Knih prodeje je možné nastavit, jaká kontace se do tohoto pole vyplní automaticky.

Účet

Pole se automaticky vyplní podle Účtu v Knize prodeje. Pokud v knize není vyplněno, doplní se Pohledávkový účet z 1. strany karty Dod./Odb..

Číslo účtu, Banka/SCB, IBAN

Číslo bankovního účtu zákazníka. Lze vybrat účet zadaný na kartě Zákazníka (nevyplňuje se automaticky) nebo zadat hodnoty ručně.

Variabilní symbol

Variabilní symbol faktury - může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách prodeje. Musí být unikátní - program upozorní na případnou duplicitu Variabilního symbolu.

Konstantní symbol

Konstantní symbol doplněný výběrem z nabídkové tabulky.

Specifický symbol

Specifický symbol pro platbu.

Cenová skupina

Cenová skupina hlavičky faktury, podle které se určují prodejní ceny. Tato cenová skupina se kopíruje do jednotlivých položek faktury.

Typ plánu

Do tohoto pole se implicitně dosazuje typ plánu, který je definovaný v dané knize prodeje (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu). Typ plánu slouží pro členění dokladů.

Datum vystavení

Datum vystavení faktury. Automaticky je do tohoto pole vkládáno aktuální datum. V případě potřeby je možné datum přepsat.

Datum splatnosti

Datum splatnosti faktury. Podle nastavení parametru mandanta Datum splatnosti odvíjet od Data úč. případu se dosazuje automaticky přičtením počtu dnů splatnosti k hodnotě v poli Datum vystavení nebo Datum úč. případu. Pokud je na kartě Dod./Odb. na záložce Platební podmínky zatržená tzv. Pohyblivá splatnost, datum splatnosti se dosazuje dle hodnot Posun měsíců a Počet dnů od začátku měsíce.

Datum KH

Datum pro Kontrolní hlášení. Je třeba jej vyplnit pouze v případě, že je jiné než Datum UZP.

Zákonný úrok

Zatržítko, které určuje, zda se budou úroky z prodlení počítat smluvně nebo dle zákona.

Popis

Do tohoto pole je možné ručně nebo výběrem z nabídkové tabulky vložit bližší specifikaci faktury (účel, za jakým byla vystavena …).

DIČ z adresáta

Pro přiznání k DPH se vezme DIČ z fakturační adresy (pokud je fakturační adresa vyplněna).

Neevidovat

Při zatržení pole se částka faktury nepřičte do obratů zákazníka zobrazených na 2. straně karty Dod./Odb.. Zároveň potvrzení faktury s tímto zatrženým polem neovlivní hodnotu pole Poslední cena na kartě Zboží, Datum poslední ceny a Datum posledního nákupu, rovněž se faktura při potvrzení nepřičte do kreditu na 1. straně karty Dod./Odb.

Pole se automaticky zatrhne, pokud má odběratel z faktury zatrhnuté pole Fiktivní.

Vystavil

Jméno pracovníka, který fakturu vystavil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu faktury.

Book Contents

Book Index

Daňová rekapitulace - FAKTURY VYDANÉ

V horní části záložky Daňová rekapitulace jsou uvedené ceny faktury bez čerpání záloh. Zobrazené hodnoty Brutto, Netto a DPH uvádějí částku faktury bez čerpaných záloh.

Pod těmito informacemi je zobrazena tabulka cenové rekapitulace faktury.

pic_2916

Obr.: Daňová rekapitulace - Faktura vydaná (1.strana)

Book Contents

Book Index

Položky dokladů DPH - FAKTURY VYDANÉ

Zobrazuje položky dokladů DPH, ve kterých je faktura uvedena.

pic_3321

Obr.: Faktura vydaná - 1. str. s položkami dokladů DPH

Book Contents

Book Index

Interní doklady

Zobrazuje interní doklady, ve kterých je faktura uvedena v hlavičce interního dokladu v poli Doklad.

pic_3693

Obr.: Faktura vydaná - 1. strana - záložka Interní doklady

Book Contents

Book Index

Intrastat - FAKTURY VYDANÉ

Záložka slouží k zadávání údajů důležitých pro vykazování Intrastatu.

pic_2968

Obr.: Faktura vydaná - 1. str. záložka Intrastat

Datum přechodu hranice

Rozhodující datum pro vstup faktury do Intrastatu. Plní se datem UZP faktury. Pokud je zatržen parametr mandanta Datum přechodu hranice plnit dle data uskutečnění, plní se tímto datem.

Transakce

Druh transakce faktury.

Dodací podmínky

Dodací podmínky faktury.

Stát určení

Stát určení faktury. Možno vyplnit, pokud je stát určení jiný, než je stát v adrese odběratele (případně dodací adrese, pakliže je zadaná).

Druh dopravy

Druh dopravy faktury. Možno vyplnit, pokud není zadán Druh dopravy v číselníku Způsob dopravy.

Nezahrnovat do Intrastatu

Zatržené pole zajistí, že doklad nevstoupí do Intrastatu (i když by tam podle ostatních podmínek vstoupit měl).

Malá zásilka

Údaje o jednotlivých zásilkách odeslaného zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 200 EUR, se mohou vyznačovat souhrnně jako Malá zásilka pod společným kódem zboží „99500000“. Zatrhnutím příznaku se provede kontrola, zda faktura podmínky pro malou zásilku splňuje. Pokud faktura podmínky nesplňuje, budou položky v Intrastatu napočítány samostatně.

Dobropis v odeslání

Zatržené pole zajistí, že se položka faktury vydané se záporným množstvím dostane do Intrastat - odeslání. Pokud není pole zatržené, pak daná položka vstoupí do Intrastat - přijetí.

Pozn.: Vhodné použít v případě, že firma vykazuje jen Intrastat - odeslání.

Intrastat mimo EU

Pokud je zatrženo, pak se do Intrastatu dostane i doklad, který má v dodací adrese stát, který nemá zatržen příznak Intrastat. (Pokud není zadána dodací adresa, pak jde o stát v adrese odběratele).

Pole řeší situace, kdy jsou realizovány prodeje např. z eshopu do Velké Británie (od 1.1.2021 se nevykazuje do Intrastatu), ale některé (např. jednoduché) dodací adresy jsou ze Severního Irska (od 1.1.2021 jde o Intrastat).

Pro takovéto doklady vytvoříme kontejner a pomocí hromadné změny Intrastatu zatrhneme toto pole.

Book Contents

Book Index

Položky dokladů Intrastatu - FAKTURY VYDANÉ

Zobrazuje položky dokladu Intrastat, ve kterých je daná faktura vydaná uvedena.

pic_3322

Obr.: Faktura vydaná - 1. str. s položkami dokladů Intrastatu

Book Contents

Book Index

Spotřební daň - FAKTURY VYDANÉ

Zobrazuje rekapitulaci Spotřební daně.

pic_2969

Obr.: Faktura vydaná - 1. str. - Spotřební daň

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na druhé straně faktur nalezneme výčet jednotlivých položek, na které je faktura vystavena. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins. Pokud vystavujeme volný doklad, zobrazí se formulář Položka prodeje, do kterého vybereme požadované zboží a zapíšeme potřebné údaje. Pokud vystavujeme doklad vázaný, po stisku klávesy Ins vybíráme položky z knihy Položky hlavičky. Zde jsou uvedeny všechny položky, které jsou zařazeny na zakázce, ale doposud na ně nebyla vystavena faktura.

Obr.: Faktury vydané - 2. strana

Formulář Položka prodeje můžeme vyvolat také stisknutím klávesy Enter na jednotlivých položkách faktury, a to jak ve Změně, tak v Prohlížení. Ve Změně navíc můžeme poopravit údaje o fakturovaných cenách, množství, dosadit kódy apod.

V záhlaví dokladu lze zobrazit údaje o plánovaném a skutečném zisku a marži dokladu. Bližší popis v kapitole Zisk, marže a skladová cena.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Ve spodní části 2. strany faktury se zobrazuje seznam čerpaných záloh a vpravo se zobrazují částky, které je možné čerpat (částky jsou uvedeny v měně faktury). Ve Změně jsou přístupná tlačítka pro čerpání zálohy.

Popis vybraných polí:

Čerpání zálohy k zakázce

Po stisknutí tlačítka se nabídnou k čerpání zálohy k zakázce, ke které je připojena faktura.

Čerpání zálohy k zákazníkovi

Po stisknutí tlačítka se nabídnou k čerpání zálohy k zákazníkovi.

Zbývá dočerpat ze záloh k zakázce

Částka zaplacených záloh k zakázce, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Zbývá dočerpat ze záloh k zákazníkovi

Částka zaplacených záloh k zákazníkovi, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Podrobný popis čerpání zálohy je uveden v kapitole Čerpání přijaté zálohy na faktuře vydané.

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

K zaúčtování faktur se používá 3. strana, která je opticky rozdělena na tři části. V horní části se zobrazují jednotlivé položky faktury. Pod tím se zobrazují čerpané zálohy. Dolní část je určena pro zaúčtování dokladu.

Pozn.: Bližší popis likvidace a účtování je uveden v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Obr.: Faktury vydané - 3. strana

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na 5. straně faktury vydané je uveden přehled všech dokladů, které jsou s touto fakturou provázány přes nadřízený doklad (zakázku). Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

Obr.: Faktury vydané - 5. strana s otevřenou záložkou Rezervační listy

Book Contents

Book Index

Platby (6. strana)

Na 6. straně faktury je uživateli umožněno sledovat skutečnosti související se stavem zaplacení faktury jako skutečnost, zda je faktura celá, nebo částečně zaplacená, datum splatnosti, prodlení, penále nebo informace o konkrétních platbách (spodní část obrazovky). Tato strana se zobrazuje pouze v Prohlížení (ve Změně či v Novém dokladu přístupná není).

Obr.: Faktury vydané - 6. strana

Popis polí:

Celkem zaplaceno

Celková částka, která již byla zaplacena.

Zaplaceno archivem

Částka zaplacená doklady, které již byly přesunuty do archivu.

Zbývá zaplatit

Částka, která ještě zbývá zaplatit.

Datum splatnosti

Datum splatnosti faktury.

Počet dnů splatnosti

Počet dnů splatnosti, po které má být faktura zaplacena.

Uhrazeno

Částka, která byla uhrazena bankovními příkazy.

Celkem kurz. rozd.

Celková částka kurzového rozdílu vyčíslená k faktuře.

Přepočet

Tlačítko Přepočet provede přepočet plateb k faktuře. Pro spuštění přepočtu je také možné použít klávesy Ctrl + F3 na 6.str. faktury. Pokud se vedle tlačítka zobrazuje vykřičník, nejsou platby na 6. straně správně napočteny - je třeba spustit přepočet plateb.

Datum zaplacení

Skutečné datum zaplacení faktury.

Počet dnů prodlení

Zpoždění úhrady ve dnech.

Úrok z prodlení dnes

Celkový úrok z prodlení.

Úrok z prodlení

Smluvní úrok z prodlení zadaný v % za každý den prodlení..

Celkem úrok z prodlení

Částka úroku z prodlení vypočítaná ze zadaného procenta a počtu dnů prodlení k datu platby.

Zákonný úrok

V případě zatrhnutí se k faktuře bude počítat úrok stanovený zákonem.

Dnes zbývá zaplatit

Částka, která zbývá zaplatit k aktuálnímu datu.

Datum prvního skonta

Datum prvního skonta podle platebních podmínek zadaných na 1. straně faktury. Nejsou-li zadány platební podmínky, pak je datum shodné s datem splatnosti. Částka v poli pod tím je částkou, která zbývá zaplatit k tomuto datu.

Datum druhého skonta

Datum druhého skonta podle platebních podmínek zadaných na 1. straně faktury. Nejsou-li zadány platební podmínky, pak je datum shodné s datem splatnosti. Částka v poli pod tím je částkou, která zbývá zaplatit k tomuto datu.

Skonto uplatněno

Pole slouží k označení dokladů, které splnily podmínky skonta a již u nich bylo skonto uplatněno. Uživatelsky nelze pole editovat.

Plánované datum zaplacení

Plánované datum platby. Automaticky se doplňuje datum splatnosti zohledněné o prodlení z karty zákazníka k datu vystavení dokladu. Je možné jej změnit.

Předpokládané datum platby

Datum splatnosti zohledněné o aktuální prodlení z karty zákazníka. Pole nelze editovat.

Priorita

K nastavení priority pro platbu.

Stav platby

Stav platby, kterým je možné platbu pozastavit nebo úplně zablokovat. Může nabývat hodnot Povoleno, Pozastaveno, Blokováno. Doklady se stavem platby Pozastaveno nebo Blokováno nelze vložit na bankovní příkaz.

Nezahrnovat do řízení financí

Pokud je volba zatržena, doklad se nezobrazí v modulu Řízení financí.

Pozn.V univerzálních formulářích je pole Vytvářet upomínky. Při vytvoření dokladu a změně Dod./Odb. se pole nastavuje dle nastavení na kartě Dod./Odb. Doklady s tímto zatržítkem vstupují do funkce Vytváření upomínek.

Máme-li v Parametrech mandanta nastavenu zaokrouhlovací chybu, potom je-li částka v poli Zbývá zaplatit (na 6. straně faktury) menší než nastavená zaokrouhlovací chyba, jsou faktury označeny jako zaplacené.

Spodní část 6. strany je rozdělena do 3 záložek:

V záložce Platby se zobrazují jednotlivé platby faktury. Po stisknutí klávesy EnterProhlížení na konkrétní platbě se zobrazí 2. strana bankovního výpisu, pokladního nebo interního dokladu, příp. bankovního příkazu, kterým byla platba provedena. V platebním dokladu se nastaví pravítko na položku, která odpovídá platbě faktury.

V záložce Plány plateb můžeme ve stavu Změna (zapneme jej přímo na 6. straně) pomocí klávesy Insert vložit položky, které budou označovat plánované platby. U každého plánu si stanovíme datum, měnu a částku, kterou budeme chtít v budoucnu zaplatit. Vytořené plány se budou zobrazovat v knize Řízení financí. Na záložce je možné také změnit plánované datum platby. Pokud má uživatel nastavené právo Finance/Řízení financí/Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období, může měnit údaje i na dokladech, které jsou v blokovaném období.

pic_5642

Obr.: Formulář pro Plánované platby

V záložce Upomínky se zobrazují jednotlivé upomínky vystavené na fakturu. Pomocí kláves Ctrl+Enter se přepneme do knihy upomínek s nastaveným pravítkem na konkrétní upomínce.

Book Contents

Book Index

Automatická platba pokladnou a interním dokladem

Úhradu faktur lze provádět nejen v modulu Finance pomocí bankovních příkazů, bankovních výpisů a pokladních dokladů, ale lze také využít funkci automatického placení faktur přímo na fakturách vydaných (přijatých). Tuto funkci lze vyvolat následujícími způsoby:

Obr.: Formulář Automatické placení - Shift+F2

Popis polí:

Pokladna

Výběr pokladny (z tabulky Knihy pokladny), kterou bude platba provedena.

Datum platby

Datum provedení platby.

Výše částky

Výše částky, která se má zaplatit. Do pole lze vypsat buď částku v měně faktury, nebo lze zadat procento úhrady (např. uhradit 20 % celkové částky faktury).

V případě, že platíme hromadně více faktur se zadáním částky (ne %), doklady se zápornou částkou doplatit jsou z platby vyloučeny (zobrazí se v chybovém hlášení).

Částka - zbývá doplatit

Volba pro zaplacení zbývající částky faktury (používá se u faktur, které jsou již částečně zaplacené). Tuto volbu lze kombinovat i s předchozí volbou, kdy je možné zaplatit např. 50 % zbývající částky.

Zaokrouhlit částku platby na celé jednotky

Zaokrouhlí částku platby na celé jednotky.

Platit i opravné daňové doklady

Pokud je faktura vystavena jako opravný daňový doklad, potom nelze bez zatržení tohoto příznaku provést její zaplacení.

Jedním dokladem

Tato volba je přístupná při automatickém placení, které spustíme na více fakturách přes hromadné akce. Po zatrhnutí volby budou vybrané faktury zaplaceny jedním dokladem. V opačném případě bude na každou z faktur vystaven jeden pokladní doklad.

Srovnat přeplatky

Volba na dorovnání haléřových nedoplatků. Pokud bude zatrženo dojde k doplacení dokladů, jejichž částka Doplatit je menší (nebo rovna) zaokrouhlovací chybě.

Nastavit kurz zálohy podle platby.

Tato volba je pro platby záloh v cizí měně - pokud je záloha i platba ve stejné měně, nastaví na placené záloze kurz dle platby zálohy (při placení záloh nemají vznikat kurzové rozdíly).

Pozn.: Pokud jsou záznamy označeny hvězdičkou - funkce platí doklady od poslední hvězdičky. Pokud jsou doklady v kontejneru, funkce platí doklady od prvního dokladu.

Formulář automatického placení interním dokladem je obdobný, navíc lze zadat Měnu dokladu (tj. měnu interního dokladu).

pic_2286

Obr.: Formulář pro automatickou platbu interním dokladem

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu faktur vydaných je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

Obr.: Funkce menu modulu Faktury vydané

Popis akcí:

Přepočet plateb

Funkce pro hromadný přepočet plateb faktur vydaných.

Platba pokladnou

Provede automatické zaplacení faktur pokladnou. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.

Platba interním dokladem

 

Provede automatické zaplacení faktur interním dokladem. Bližší popis v kap. Platby Faktury - Automatická platba pokladnou a interním dokladem.

V této souvislosti je nastavený filtr Nedoplacené a přeplacené doklady. Po spuštění uživatel zadá datum účetního případu, od kterého chce doklady vybrat, a rozmezí pole doplatit (např. od -1 do 1). Vytvořený filtr bude obsahovat nedoplacené či přeplacené doklady, které je možné po označení hvězdičkou hromadně zaplatit interním dokladem.

Změna Data úč. případu a UZP

Funkce umožní na nepotvrzených fakturách změnit:

  • Datum úč. případu,
  • Datum UZP,
  • sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a Data úč. případu (pokud na položce není potvrzená objednávka přijatá nebo dodací list).

 

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce faktury nepotvrzená objednávka přijatá nebo dodací list, dojde také ke změně částek na těchto dokladech.

Změna typu daně

Funkce pro hromadnou změnu typu daně. Změna se projeví v hlavičce dokladu i v Daňové rekapitulaci.

Změna záznamů pro Intrastat

Provede změnu záznamů polí týkající se Intrastatu (viz záložka Intrastat na 1.straně faktury vydané). Uživatel, který chce hromadnou změnu spustit, musí mít právo Změna dokladu intrastatu nebo Hromadná změna faktur.

pic_3349

Obr.: Formulář pro změnu záznamů Intrastatu

Popis polí:

I pro potvrzené doklady

Změny se provedou i do potvrzených dokladů.

Pozn.: Pokud pole není zatržené a změna záznamů se má provést nad doklady, které obsahují potvrzený doklad, dojde ke zobrazení chybového hlášení upozorňující na potvrzený doklad.

S odmazáním z kontejneru

Po provedení změn dojde k vyprázdnění kontejneru.

Datum přechodu hranice

Hodnota, která se dosadí do pole Datum přechodu hranice na faktuře.

Dodací podmínky

Hodnota, která se dosadí do pole Dodací podmínky na faktuře.

Transakce

Hodnota, která se dosadí do pole Transakce na faktuře.

Stát určení/odeslání

Hodnota, která se dosadí do pole stát určení (v případě, že je hromadná změna spuštěná nad fakturou vydanou).

Hodnota, která se dosadí do pole stát odeslání (v případě, že je hromadná změna spuštěná nad fakturou přijatou).

Nezahrnout do Intrastatu

Ano - zatrhne se příznak v poli Nezahrnout do Intrastatu na faktuře, Ne - pole se nezatrhne.

Malá zásilka

Ano - zatrhne se příznak v poli Malá zásilka na faktuře, Ne - pole se nezatrhne.

Dobropis v přijetí/odeslání

Ano - zatrhne se příznak v poli Dobropis v odeslání (v případě, že je hromadná změna spuštěná nad fakturou vydanou).

Ano - zatrhne se příznak v poli Dobropis v přijetí (v případě, že je hromadná změna spuštěná nad fakturou přijatou).

Popis dalších akcí:

Přecenění k rozvahovému dni

Provede přecenění faktur k rozvahovému dni interním dokladem. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.

Storno přecenění k rozvahovému dni

Provede storno přecenění k rozvahovému dni. Bližší popis je v části Účetnictví - Přecenění k rozvahovému dni.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Fakturami vydanými

Popis funkcí:

Alt+F6

Převod plateb pokladnou (kniha a Prohlížení).

Ctrl+F3

Na 6. straně v Prohlížení vyvolá přepočet plateb na fakturu.

Ctrl+F6

Převod plateb pokladnou (kniha a Prohlížení).

Shift+F2

Vyvolá formulář pro změnu data UZP (v knize a na 1. straně v Prohlížení). Spustitelné jen nad opravnými daňovými doklady.

Na 6. straně v Prohlížení spouští funkci pro automatické placení faktur pokladnou.

Shift+F3

Na 6. straně v Prohlížení spouští funkci pro automatické placení faktur interním dokladem.

Shift+F5

V knize vyvolá formulář na vytváření upomínek.

Ctrl+Shift+Alt+F5

Na 6. straně v Prohlížení vyvolá formulář pro Změnu platby archivem.

Ctrl+Shift+F8

Na 2. straně Prohlížení vyvolá formulář pro vytvoření nového servisního listu. Pro tuto funkčnost je nutné mít nastaven modul Reklamace/Servis.

F5

Pokud klávesu spustíme nad 6. stranou faktury, doklad jde do změny. Ve Změně pak můžeme vkládat plány plateb. Klávesa je funkční na potvrzeném i na nepotvrzeném dokladu.

Ctrl+Alt+F5

Funkce umožňuje vybrat Stav dokladu.

Book Contents

Book Index

Stornování faktur (F8)

Pokud již byla faktura uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat klávesou F8. Stornovaná faktura zůstává v databázi s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Je proto možno vždy zjistit, na jakou částku zněla a co bylo jejím obsahem. Stornovanou fakturu již nelze změnit podobně jako při potvrzení. Opětovným zmáčknutím klávesy F8 může oprávněná osoba provést odstornování. Postup je shodný jako při odpotvrzování.

Je-li stornován doklad s rozpuštěnými vedlejšími náklady, pak dochází automaticky k výmazu těchto vedlejších nákladů. Z této skutečnosti vyplývá, že takový doklad nelze stornovat v případě, kdy uživatel nemá právo na rozpouštění vedlejších nákladů a nebo vedlejší náklady jsou rozpuštěny do položky příjemky, která je v blokované periodě.

Pokud dojde k vytvoření faktury omylem a není žádoucí, aby faktura vystupovala jako storno v tabulce faktur, lze tuto pomocí Párování - Alt+F5 navázat k jiné objednávce a takto využít vytvořeného čísla pro jinou fakturu.

Book Contents

Book Index

Převod plateb faktur Alt+F6 (Ctrl+F6)

Funkce Převod plateb faktur umožní převézt platby z jedné faktury na jinou. Převod se uskuteční pokladním dokladem.

Funkci lze spustit v Prohlížení na jednotlivých stranách faktur klávesami Alt+F6 (nebo Ctrl+F6) - zobrazí se formulář Převod plateb faktur.

Obr.: Formulář Převod plateb faktur - Alt+F6 (Ctrl+F6)

Popis polí:

Placená faktura

Kniha, číslo a období aktuální faktury (faktura, na kterou se platba převádí).

Zbývá zaplatit

Částka, která na aktuální faktuře zbývá zaplatit. Ve formuláři se pouze zobrazuje.

Převést z faktury

Pole pro výběr faktury, ze které se má provést převedení platby.

Zbývá zaplatit

Částka, která na vybrané faktuře zbývá zaplatit. Ve formuláři se pouze zobrazuje.

Výše částky

Výše částky, která se má mezi fakturami převést. Implicitně je nastavena částka, která fakturu doplatí (částka, která je zadána v poli Zbývá zaplatit u placené faktury).

Datum platby

Datum provedení platby.

Pokladna

Výběr pokladny (z tabulky Knihy pokladny), kterou má být převod proveden.

Po provedeném převodu plateb se vytvoří pokladní doklad (v pokladně, která byla ve formuláři vybrána), na kterém budou zavedeny dvě položky se stejně velkými částkami, ale s opačnými znaménky. Tento pokladní doklad se automaticky potvrdí, pokud je na 2. straně v definici pokladen zatrhnuto pole Automaticky potvrzovat.

Book Contents

Book Index

Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby

Pro Faktury vydané v tuzemské měně je možné nastavit zaokrouhlení závislé na vyplněném Způsobu platby. Zaokrouhlení se nastavuje v číselníku Způsob platby zobrazeném v stavu Prohlížení nad Fakturou vydanou. Do pole Konstanta se zadává hodnota, která má být k zaokrouhlovanému číslu před samotným zaokrouhlením přičtena či odečtena (umožní zaokrouhlení nahoru nebo dolů). Do pole Řád se zadává hodnota, na kterou má být zaokrouhleno.

pic_1297

Obr.: Formulář Nastavení zaokrouhlení ke způsobu platby

Při nastavení zaokrouhlení podle obrázku bude dosaženo zaokrouhlení na celé jednotky.

Zaokrouhlení se provede při vytvoření faktury vydané, v níž je nastaven zvolený způsob platby, nebo při změně způsobu platby, přičemž se musí jednat o tuzemskou fakturu (není zatržena volba Měna), na které není zatržena volba Upraveno (na záložce Daňová rekapitulace). Pokud je vypnuto pole Nerozpouštět zaokrouhlení, zaokrouhlovací rozdíl se rozpustí do hodnot Netto a jedné sazby DPH. (Týká se faktur, na kterých je Datum úč. případu větší nebo rovno datu Legislativa DPH 2019 - Nový způsob výpočtu od v Parametrech mandanta. Na fakturách se starším datem se zaokrouhlovací rozdíl rozpustí vždy.)

Pole Nerozpouštět zaokrouhlení by mělo být zapnuto na způsobech platby, na kterých je nastaveno zaokrouhlení na celé jednotky a představují hotovostní platbu.

Podle způsobu platby se doklad zaokrouhlí jen v případě, že jeho měna je shodná s měnou v parametrech mandanta.

Book Contents

Book Index

Opravné daňové doklady

Funkce zajišťuje tvorbu opravných daňových dokladů k položkám faktur a k zálohám a jejich vzájemné provázání. Princip řešení spočívá v tom, že se k původní faktuře, resp. její položce, vytvoří faktura nová (opravný daňový doklad), která obsahuje jednu nebo dvě položky v závislosti na tom, zda se jedná o opravu množství nebo ceny. Funkce také umožňuje vytvářet opravné daňové doklady k více fakturám najednou, nebo pouze skladové doklady.

Opravný daňový doklad lze vytvořit také k záloze, která je zaplacena a není dočerpána. K původní záloze se vytvoří nová záloha (opravný daňový doklad) se zápornou částkou (u záloh se vždy jedná o opravu ceny).

Funkci pro zpracování opravných daňových dokladů je možné spustit nad konkrétní fakturou vydanou, přijatou zálohou, fakturou přijatou nebo poskytnutou zálohou. Pokud budeme funkci spouštět z 0. strany, je třeba označit záznamy, se kterými chceme pracovat, hvězdičkou nebo vložit faktury do kontejneru. Funkce se spouští skriptem Opravné daňové doklady, který lze spustit ze stromovém menu Finance – Opravné daňové doklady.

Book Contents

Book Index

Oprava množství

Příklad: Je vytvořena zakázka na zboží v hodnotě 10 040,- Kč bez DPH. Na položky této zakázky byla vystavena faktura a zboží bylo také fyzicky vyskladněno (byla vytvořena výdejka). Jedna z položek zakázky je na 20 kusů zboží „Metaxa“ za cenu netto 250,- Kč / 1 ks (300 Kč s DPH). 10 kusů tohoto zboží je vadných a zákazník je vrací. Je tedy nutné vytvořit opravný daňový doklad na 10 kusů zboží „Metaxa“.

Nad fakturou, ke které chceme vystavit opravný daňový doklad, spustíme funkci Opravné daňové doklady. Zobrazí se vstupní formulář funkce.

pim_663

Obr.: Formulář Opravné daňové doklady

Popis polí:

Faktura

Číslo faktury, která je zpracovávaná.

Způsob platby

Způsob platby, který se dosadí do nové faktury - ODD.

Potvrdit ODD

Zatržítko, jestli chci potvrdit novou fakturu - ODD.

Potvrdit příjemku/výdejku

Zatržítko, jestli chci potvrdit příjemku/výdejku - ODD.

Položky faktury

V tomto okně jsou zobrazeny všechny položky faktury.

Zboží

Zkratka a název zboží z položky faktury.

Šarže

Zkratka a popis šarže z položky faktury.

Již na opravných DD

Počet kusů, který již byl k této položce faktury dobropisován.

Filtrovat

Pokud je toto pole zatrženo, jsou ve spodní části tohoto formuláře zobrazeny pouze opravné daňové doklady vztahující se k položce faktury, na které stojí pravítko. Pokud toto pole zatrženo není, jsou zde zobrazeny již vytvořené opravné daňové doklady ke všem položkám faktury.

Důvod opravy

Pole pro zadání důvodu opravy. Můžeme jej editovat, z číselníku vybrat existující důvod opravy nebo do číselníku vložit nový záznam.

Opravný daňový doklad

V tomto okně formuláře se pracuje s vybranými položkami faktur při vytváření opravných daňových dokladů. Dále jsou zde zobrazeny již existující opravné daňové doklady k vybrané faktuře nebo jejím položkám.

Zlevnit

Po stisknutí tlačítka se slevní položky v okně Opravný daňový doklad o zadané procento.

Zákazník vrací 10 ks zboží „Metaxa“. Budeme tedy pracovat s touto položkou. V horní části formuláře je nutné označit hvězdičkou ty položky, které chceme dobropisovat. Označení je možné provést klávesami Shift+Enter nebo pomocí standardních ikon s hvězdičkami ve formuláři. Označené položky z horní části formuláře přesuneme do spodního okna pomocí tlačítek se šipkami. V této spodní části formuláře můžeme vybrané položky dále editovat.

pim_664

Obr.: Formulář Opravné daňové doklady s dobropisovanou položkou - oprava množství

Počet kusů dobropisovaného zboží určujeme ve sloupci

Množství. V případě, že vytváříme opravný daňový doklad na opravu ceny, slouží sloupce Cena netto a Cena brutto ke stanovení nové ceny zboží. Sloupce lze editovat pomocí klávesy Enter.

V našem případě, kdy dochází k opravě množství, editujeme pouze sloupec

Množství. Zde upřesníme počet kusů vrácených zákazníkem, tedy 10 kusů zboží „Metaxa“. Vytvořený opravný daňový doklad uložíme pomocí tlačítka Vytvořit. Stisknutím tlačítka OK doklad rovněž uložíme, ale současně uzavřeme formulář funkce.

Skriptem je vytvořena nová faktura a výdejka s jednou zápornou položkou. Stejná záporná položka je automaticky vložena také na původní zakázku.

Vytvořením opravného daňového dokladu byla na zakázku vložena záporná položka -10 x 250,- Kč. Cena netto byla snížena o 2500,- Kč.

pim_665

Obr.: Zakázka se zápornou položkou – oprava množství

Po vytvoření opravného daňového dokladu je možné nad nově vytvořenou fakturou vytisknout standardní sestavu

Faktura vydaná. Pokud je na faktuře nastaven parametr TaxCreditNoteConfirmation na hodnotu „ANO", vytiskne se spolu s fakturou příloha Potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

VF_DOK01_PP_1STR

VF_DOK01_PP_2STR

Pozn.:

V případě, že potřebujeme opravit množství i cenu, ve spodním okně formuláře zadáme novou cenu (pokud je ve funkci nastaven parametr

EnterRebate = Ano", zadáme slevu) - Typ na položce se automaticky změní na "C", my jej změníme zpět na "M".

Pokud budeme vytvářet opravný daňový doklad k položce, na které je zneplatněná karta zboží, pak se po odsouhlasení formuláře zobrazí hláška: "Na vytvořeném opravném daňovém dokladu jsou zneplatněné karty zboží ...". Po odsouhlasení hlášky se vytvoří opravný daňový doklad na toto zboží

.

Book Contents

Book Index

Oprava ceny

Příklad: Je vytvořena zakázka na zboží v hodnotě 9 600,- Kč bez DPH. Na položky této zakázky byla vystavena faktura a zboží bylo také fyzicky vyskladněno (byla vytvořena výdejka). Jedna z položek zakázky je na 10 kusů zboží „Metaxa“ za cenu netto 400,- Kč (480,- Kč s DPH). Zákazník požaduje slevu na 5 vadných kusů tohoto zboží. Nová cena tohoto zboží je netto 200,- Kč. Je tedy nutné vytvořit opravný daňový doklad s opravou ceny 5 kusů zboží „Metaxa“.

Ve formuláři pro vytváření opravného daňového dokladu označíme zboží a pomocí tlačítek se šipkami položku přesuneme do spodního okna. Opravujeme cenu, proto je nutné editovat nejen sloupec Množství, ale také jeden ze sloupců Cena netto, Cena brutto, Netto celkem, Brutto celkem. V těchto sloupcích určujeme novou cenu zboží.

pim_667

Obr.: Formulář Opravné daňové doklady - oprava ceny

Nová cena zboží je stanovena na 200,- Kč/jednotku bez DPH, proto je nutné vyplnit sloupec

Cena netto. Do sloupce Množství dále vyplníme počet kusů příslušného zboží. Do sloupce Typ se automaticky dosadilo písmeno "C" (oprava ceny).

Skriptem je vytvořena faktura (opravný daňový doklad), která má jednu zápornou položku s původní cenou (-5 ks x 400,- Kč) a jednu kladnou položku s cenou novou (5 ks x 200,- Kč). Obě dvě tyto položky jsou vloženy do původní zakázky a sníží tak její hodnotu. V případě opravy ceny nedochází k fyzickému vrácení zboží, proto se nevytváří výdejka.

pim_668

Obr.: Zakázka – oprava ceny

V případě, že chceme vytvořit 100 % cenový dobropis, ve formuláři změníme Typ na "C" a cenu necháme nulovou.

V případě, že ve formuláři chceme místo nové ceny zadat slevu, před spuštěním funkce

Opravné daňové doklady nastavíme parametr EnterRebate na "Ano".

V případě, že chceme položky zlevnit o určité procento, ve vstupním formuláři zadáme procento slevy a stiskneme tlačítko

Zlevnit - přepočte se netto u položek vybraných v okně Opravný daňový doklad.

Book Contents

Book Index

Hromadné vytváření dobropisů

Pokud chceme vytvořit dobropis k více fakturám najednou, faktury musí splňovat následující podmínky:

Pokud faktury nesplní některou z výše uvedených podmínek, funkce zahlásí, z jakého důvodu nemůže být spuštěna a ukončí se. Pokud faktury vyhoví všem uvedeným kontrolám, zobrazí se vstupní formulář funkce pro vytváření opravného daňového dokladu, ve kterém si již výše popsaným způsobem označujeme množství, resp. cenu, kterou chceme dobropisovat.

pic_2332

Obr. Formulář opravný daňový doklad

Po odsouhlasení se vytvoří nová faktura. Pole, která se do dobropisu přebírala z původní faktury se při hromadném vytváření dobropisů k více fakturám najednou budou přebírat následujícím způsobem:

Faktura, ze které jsou pole pro novou fakturu přebírána, je uvedena v hlavičce formuláře v poli Faktura. Na položky nově vytvořeného dokladu se vloží dodatek typu "VS". Pro každou původní fakturu, ze které se vytváří dobropis, se vytvoří jeden dodatek. Do popisu se vloží variabilní symbol původní faktury a do dlouhého textu se uloží číslo původní faktury ve formátu Kniha/Období/Číslo. V tiskové sestavě Faktura vydaná (VF_DOK01.AM) je pak možné parametrem ShowFormerInvoice nastavit, co se bude tisnout.

Nově vytvořená faktura se propojí přes 9. stranu se všemi fakturami, z jejichž položek byl dobropis vystaven.

pic_2330

Book Contents

Book Index

Vytváření jen skladových dokladů

Pomocí funkce Opravné daňové doklady (FA_DOB.pas) je možné vytvořit také jen skladové doklady. V této souvislosti vznikl nový parametr CreateInvoice (vytvářet faktury), který umožňuje potlačit vytváření faktur. Pokud parametr CreateInvoice má hodnotu "Ne", ve vstupním formuláři nelze zatrhnout Zobrazit sestavu, jinak se pracuje stejně.

Pokud máme parametr CreateInvoice nastavený na hodnotu "NE", vytvoříme jen skladové doklady. Na tyto skladové doklady se na 9. stranu vloží odkaz na původní fakturu/faktury (stejně jako na fakturu - dobropis). Na původní fakturu/faktury se na 9. straně vloží odkazy na vytvořené skladové doklady (Typ vazby = "Opravný daňový doklad").

Pokud budeme chtít faktury vytvořit později, použijeme standardního nástroje K2 Položky prodeje (Položky nákupu). Zde si vybereme předdefinovaný filtr "Nevyfakturované dobropisované položky", který zobrazí položky zakázek, ke kterým existuje dobropisovaná potvrzená výdejka a ještě nebyly vyfakturované (neexistuje faktura).

pic_2333

Obr.: Seznam předdefinovaných filtrů

Po spuštění filtru se otevře formulář, kde si zvolíme zákazníka, pro kterého chceme vytvořit dobropisovanou fakturu z výdejky.

pic_2335

Obr.: Formulář na volbu zákazníka ve filtru "Nevyfakturované dobropisované položky"

Zobrazí se seznam všech dobropisovaných položek zakázek pro vybraného zákazníka, ke kterému existuje potvrzená výdejka a neexistuje faktura.

pic_2336

Obr.: Seznam všech dobropisovaných položek pro vybraného zákazníka

Poté označíme hvězdičkou položky, ke kterým chceme vytvořit fakturu - Opravný daňový doklad, stiskneme klávesu F5 (Vytváření dokladů) a ve formuláři zatrhneme, že chceme vytvořit faktury. Je také vhodné zatrnout volbu Vytvořit kontejner dokladů, abychom pak vytvořenou fakturu nemuseli hledat a zmáčkneme tlačítko OK.

pic_2337

Obr.: Vytváření faktur z položek prodeje

V knize faktur vydaných zapneme kontejner, ve kterém je námi vytvořená dobropisovaná faktura. Na faktuře je třeba ručně zatrhnout příznak Opravný DD, fakturu potvrdíme a vytiskneme.

Book Contents

Book Index

Zaúčtování

Oprava ceny

Faktura vydaná

311/604

311/343

10ks x 5000,-

50 000,-

10 000,-

Faktura vydaná (opravný daňový doklad)

311/604

311/343

-5ks x 5000,-

-25 000,-

-5 000,-

 

311/604

311/343

5ks x 2000,-

10 000,-

2 000,-

Oprava množství

Faktura přijatá

111/321

343/321

10ks x 5000,-

50 000,-

10 000,-

Faktura přijatá (opravný daňový doklad)

111/321

343/321

-5ks x 5000,-

-25 000,-

-5 000,-

Book Contents

Book Index

Opravné daňové doklady

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Soubor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkce zajišťuje tvorbu opravných daňových dokladů k položkám faktur a k zálohám a jejich vzájemné provázání. Je možné ji použít hromadně k více fakturám, je možné vytvářet pouze skladový doklad. Princip řešení spočívá v tom, že se k původní faktuře, resp. její položce, vytvoří faktura nová (opravný daňový doklad), která obsahuje jednu nebo dvě položky v závislosti na tom, zda se jedná o opravu množství nebo ceny.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Parametry skriptu:

AccDate_VF -

Datum účetního případu faktury vydané - ODD.

ArticleFilter - Ne

Ano - v úvodním formuláři se zobrazí jen položky z kontejneru zboží.

BorderCrossingDate -

Datum přechodu hranic, které se doplní do položek.

ConfirmInvoice - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená faktura (opravný DD) a záloha (opravný DD).

ConfirmNewCommission - Ne

Ano - pokud parametr CreateNewCommission = Ano a všechny podřízené doklady jsou potvrzené, potvrdí se i nově vytvořená zakázka.

ConfirmRel - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená příjemka/výdejka.

ContractCode_VY -

Zkratka kódu zakázky nově vytvořené výdejka.

CopyBatch_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí šarže z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se dosadí nejstarší šarže s dispozicí.

CopyLocation_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí umístění z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se umístění nedosadí.

CorrTaxTypes - Ne

Ano - na nově vytvořené faktuře se změní typ daně (využití pro slovenskou legislativu).

CreatedDocuments

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

CreateFreeInvoice - Ne

Ano - v případě cenového dobropisu se vytvoří volná faktura.

CreateInvoice - Ano

Ne - nevytvoří novou fakturu - opravný daňový doklad. Používá se v případě, pokud chceme vytvářet pouze skladové doklady.

CreateNewCommission - Ne

Parametr má význam pouze u faktur vydaných a faktur přijatých. Ano - vytváří se také nová zakázka/objednávka. Položky se nevkládají do původní zakázky/objednávky; Ne - nevytváří se nová zakázka/objednávka.

CreateStockDoc - Ano

Ano - vytvoří k faktuře příjemku/výdejku.

CopyPaymentCondition - Ano

Ne - nekopíruje platební podmínky do nové faktury - opravného daňového dokladu.

DateOfIssue_VF -

Datumm vystavení faktury vydané - ODD.

EmptyInvoiceDate - Ne

Ano - doplní na novou fakturu nulové datum UZP.

EnterRebate - Ne

Ano - u cenového dobropisu se zadává sleva na položku; Ne - zadává se nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Ne

Ano - nastaví na výdejce Ignoruj ceny příjmu při oceňování klouzavou cenou nebo oceňování podle šarží.

IncidentalCost - Ano

Ano - na faktuře přijaté se položky cenového dobropisu označí jako Vedlejší náklad.

InvoicePostingKey

Zkratka kontace faktury - opravného daňového dokladu.

LinkForOriginalInvoice - Ne

Ano - do položek a na 9. stranu vytvořeného ODD se vloží vazba na původní doklad. (Má význam u opakovaných cenových dobropisů.)

Location_VF

Interní číslo Umístění pro dobropisované výdejky.

Messages - Ano

Ano - zobrazí se dotaz po odsouhlasení vstupního formuláře a hlášení. Ne - dotaz a hlášení se nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Ne

Ano - do Popisu faktury - ODD a zakázky (pokud vzniká nová) se vloží důvod opravy. Pokud je důvod opravy uložen v číselníku, do Popisu se vloží Název z číselníku.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavení knihy prodeje, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavení knihy nákupu, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_PF

Nastavení knihy nákupu, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_VF

Nastavení knihy prodeje, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewDocStatus

Zkratka Stavu, který se doplní do nově vytvořených dokladů.

NoInteractive - Ne

Ano - vytvoří se opravný daňový doklad ke všem položkám faktury bez zobrazení formuláře.

NoInteractiveXml

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

NoIntrastat - Ne

Ano - na faktuře se zatrhne Nezahrnovat do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Ne

Ano - při množstevním dobropise se do výdejky dosadí skladová cena z původní výdejky.

PrintReport - Ne

Parametr pro přednastavení zatržítka "Zobrazit sestavu". Je možné zobrazit sestavu i když je nastaven parametr "NoInteractive" na hodnotu "Ano".

ReasonForCorrection

Parametr pro přednastavení důvodu opravy - zobrazí se ve vstupním formuláři.

ReasonForCorrectionRequired- Ne

Vyžadovat vyplnění Důvodu opravy.

Ano - pokud není vyplněn důvod opravy, opravný daňový doklad se nevytvoří.

ReportNumber

Parametr pro zadání čísla tiskové sestavy v F9 (pro tisk sestavy s nastavenými parametry tisku).

ReportPath_PF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury přijaté. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_PZ

Parametr pro tisk speciální sestavy přijaté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury vydané. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VZ

Parametr pro tisk speciální sestavy poskytnuté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ShowOnlyToCreditNote - Ne

Ano - v úvodním formuláři zobrazí jen položky, které lze dobropisovat.

Stock_PF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny příjemky.

Stock_VF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny výdejky.

StockDocPostingKey -

Zkratka kontace příjemky / výdejky.

Book Contents

Book Index

Opravné daňové doklady v podokně náhledu

Opravné daňové doklady si můžeme zobrazit v podokně náhledu na 0. a 2. straně faktur. Pokud je k faktuře vytvořen opravný daňový doklad, zobrazí se k faktuře v podokně náhledu.

pim_666

Obr.: Podokno náhledu Opravné daňové doklady

V podokně náhledu je zobrazena položka nově vytvořeného opravného daňového dokladu. Ve sloupci Typ je písmeno M. Znamená to, že byl vytvořen doklad s opravou množství. Dvojitým kliknutím myši na odkaz v podokně náhledu ve sloupci Faktura - opravný DD zobrazíme detail faktury (opravného DD) a pravítko bude nastaveno na konkrétní položce tohoto dokladu. Detail vytvořeného skladového dokladu je možné zobrazit dvojitým kliknutím myši na záznamu ve sloupci Výdejka/Příjemka.

Book Contents

Book Index

Nastavení podokna náhledu - Opravné daňové doklady

Pokud se nám podokno náhledu nezobrazuje, je třeba zkontrolovat, zda máme nastaven parametr uživatele Zobrazovat podokno náhledu.

Pokud máme nastaven parametr pro zobrazování podokna náhledu a podokno se nezobrazuje, je třeba nastavit skripty:

V knize Faktur vydaných v hlavním menu v záložce Zobrazit otevřeme Definice náhledů. Zobrazí se okno Sestavy a formuláře náhledu. V okně stiskneme klávesu pro vložení nového záznamu Insert - otevře se kniha Sestavy, poté toto okno zavřeme. Zobrazí se 1. strana v okně pro nově vkládanou sestavu a v její horní části klikneme na žlutou složku pro otevření souboru. V databázovém systému vybereme skript s názvem „FA_ItemConn_Form_Page0.PAS“ a nastavíme mu tyto parametry:

Aby bylo možné zobrazit podokno náhledu také na druhé straně, je nutné zařadit do definice náhledu ještě skript „FA_ItemConn_Form_Page2.PAS“ s parametry:

Tento postup je třeba opakovat všude tam, kde chceme mít podokno náhledu Opravné daňové doklady zobrazeno, tzn. ve fakturách vydaných, fakturách přijatých.

U Záloh přijatých a Záloh poskytnutých se pro nultou i druhou stranu používá skript „FA_ItemConn_Form_Page0.PAS“. Nastavení nulté strany je stejné jako u Faktur vydaných. Pro zobrazení podokna náhledu na 2. straně zálohy musíme nastavit tyto parametry:

Book Contents

Book Index

Export faktur do formátu ISDOC

Číslo procesu: ZAK015

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: FAV_ExportXML.pas

Popis skriptu: Skript umožní export faktur vydaných do formátu ISDOC, což je pevně strukturovaný "*.XML" soubor. Exportují se i čerpané zálohy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Path - C:\

Nastavení cesty, kam se má soubor(y) vyexportovat.

PaymentsInCash

Nastavení hodnoty pro platbu v hotovosti (oddělené středníkem).

TransferToAccount

Nastavení hodnoty pro platbu Převodem (oddělené středníkem).

NonTaxedType - N

Zkratka typu daně pro typ daně Nezařadit do přiznání.

PaymentsByCheck

Parametr pro určení způsobu platby - Platba šekem (oddělené středníkem).

DocSupplementType - ALL

Typ dokumentů, které budou vyexportované z 9. strany faktury (v parametru oddělené středníkem).

OnlyConfirmed - Ano

Parametr určuje, zda se exportují pouze potvrzené faktury.

PaymentsByCreditCard

Parametr pro určení způsobu platby - Platba kartou (oddělené středníkem).

AccountsBetweenPartners

Parametr pro určení způsobu platby - Zaúčtování mezi partnery (oddělené středníkem).

AlternativeItemDescription - Ne

Ano - do popisu položky se doplní název z faktury.

DeliveryNoteType - 1

Odkaz z položky faktury: 1 - dodací list, 2 - výdejka.

GenerateOnlyISDOCFile - Ne

Ano - generuje se pouze ISDOC soubor.

PrimarySellersItemIdField

Název pole s primárním identifikátorem položky.

SecondarySellersItemIdField

Název pole s druhým identifikátorem položky.

TertiarySellersItemIdField

Název pole s třetím identifikátorem položky

AddNoteToDoc

Po exportu vloží na doklad poznámku o provedení exportu.

Před spuštěním skriptu by měl uživatel pro jeho správnou funkčnost nastavit některé parametry. Jsou to:

Informace o vlastní firmě skript načítá z Parametrů mandanta. Element RegisterIdentificationType/Preformatted (identifikace vystavitele dokladu) se plní textem z dodatku mandanta typu OR.

Doklady, které mají být pomocí této funkce exportovány musí být označeny hvězdičkou. Pokud spustí uživatel skript na jiné než 0. straně dokladu, načte se do formuláře pouze tento konkrétní doklad. Exportují se i čerpané zálohy.

Po spuštění skriptu se zobrazí formulář se dvěma tabulkami. V horní části tohoto formuláře jsou zobrazeny načtené doklady tj. ty které uživatel označil hvězdičkou a do spodní části formuláře jsou načteny dokumenty z 9. stran těchto dokladů. Tyto dokumenty se načítají dle nastavení parametru DocSupplementType. Pomocí tlačítka Doklad se může uživatel přepnout z formuláře vždy na 1. stranu konkrétní exportované faktury, na které stojí pravítkem.

Pokud doklad ještě nebyl vyexportován, označí se ve formuláři hvězdičkou a není u něj žádný další příznak. V případě že již doklad vyexportován byl má u sebe příznak . Již jednou vyexportovaný doklad je možné vyexportovat znovu, a to tím způsobem, že se označí znovu pro export.

Vždy budou vyexportovány pouze ty doklady, které jsou ve formuláři označeny hvězdičkou. Jednou z možných příloh může být dokument (např. PDF, DOC), který představuje náhled faktury. Pomocí tlačítka Označit jako náhled může obsluha takovou přílohu označit, čímž určí v exportovaném souboru, že se jedná o náhled faktury. Tlačítko Zobrazit slouží k otevření a zobrazení přílohy exportované faktury přímo z formuláře Export faktur.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Export faktur

Pokud uživatel označil všechny požadované dokumenty a přílohy, může export provést pomocí tlačítka OK. Soubory včetně příloh budou vyexportovány do souboru s příponou ISDOCX. Umístění vyexportovaného souboru je možné nastavit pomocí parametru PATH.

Každý soubor ve formátu ISDOCX obsahuje vždy jeden doklad a neomezený počet příloh, tzn. ke každému dokladu, který uživatel exportuje se vytvoří vždy nový soubor.

Vytvořené ISDOC soubory může uživatel otevřít a prohlížet pomocí programu ISDOCReader. Tento program je k dispozici ke stažení na stránkách www.isdoc.cz a také je distribuován s informačním systémem K2 a je uložen v souboru K2\SupportFiles\Lang5.

Book Contents

Book Index

Sestavy - Faktury vydané

Book Contents

Book Index

Faktura vydaná

Číslo procesu: EXP009

Ident. č. sestavy: SZAK009

Soubor: VF_DOK01.AM

Popis sestavy: Faktura vydaná

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BankContacts - 3

0 - informace o bankovním spojení se nezobrazí; 1 - informace se zobrazí jen v hlavičce; 2 - jen v sekci nad položkami; 3 - informace o bankovním spojení se zobrazí v hlavičce i v sekci nad položkami; hodnoty 4 - 6 odpovídají hodnotám 1 - 3, jen místo zkratky banky se zobrazí název banky.

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 1

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Počet dnů, do kdy se má vrátit potvrzeníParametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

EUCertificationDays - 10

Počet dnů, do kdy se má vrátit potvrzení.

EUCertificationDeliveryTerms - EXW;FCA

Dodací podmínky, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.

EUCertificationTyxTypex - PM;PO;VA;VE

Typy daní, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.

ExemptSupplies - Ano

Ano - Zobrazí řádky daňové rekapitulace. Ne - nezobrazí řádky daňové rekapitulace u faktur, které nemají zatržen příznak DPH. Slouží pro faktury, které se posílají do zahraničí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

FormerInvoice - 1

Zobrazí odkaz na původní fakturu ve tvaru: 0 – variabilní symbol, 1 – číslo, 2 – číslo a variabilní symbol při tisku faktury jako Opravného daňového dokladu.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

ISDOC_AccountsBetweenPartners -

Způsoby plateb v K2 pro platbu zaúčtování mezi partnery (oddělené středníkem).

ISDOC_CurrentCompany - 0

Identifikace (číslo firmy) v zákaznících.

ISDOC_DeliveryNoteType - 1

Který odkaz z položky faktury exportovat: 1 - dodací list, 2 - výdejku.

ISDOC_DocSupplementType - ALL

Typ dokumentu, který se bude exportovat.

ISDOC_NonTaxedType - N

Zkratka typu daně v K2, pro typ "Nezařadit do přiznání".

ISDOC_Path - C:\

Cesta pro export souboru.

ISDOC_PaymentsByCreditCard -

Způsoby plateb v K2 pro platbu kartou (oddělené středníkem).

ISDOC_PaymentsByCheck -

Způsoby plateb v K2 pro platbu šekem (oddělené středníkem).

ISDOC_PaymentsInCash -

Způsoby plateb v K2 pro platbu v hotovosti (oddělené středníkem).

ISDOC_SaleRefNo - Ne

Ano - do evidenčního čísla v ISDOCu doplní variabilní symbol faktury. Ne - doplní číslo dokladu

ISDOC_SuppressPicture - Ano

Ne - nezobrazí bitmapu v hlavičce pro ISDOC.

ISDOC_TransferToAccount -

Způsoby plateb v K2 pro platbu převodem (oddělené středníkem).

Items - Ano

Ne - schová všechny položky dokladu. Místo položek pak může uživatel tisknout svůj text definovaný např. v dodatku zákazníka. Daňová rekapitulace není tímto parametrem dotčena.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordToParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LoyaltyProgramOverview - Ano

Ano - zobrazí stav věrnostních programů pro zákazníka.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfDocOnItem - 1

0 - Nezobrazí nic, 1 - u položky zobrazí číslo výdejky, 2 - u položky zobrazí číslo dodacího listu.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

NumberOfOrders - 0

0 - číslo objednávky se zobrazí jen v hlavičce, 1 - číslo objednávky je v hlavičce i v položkách, 2 - číslo objednávky se zobrazí jen na položce, 3 - číslo objednávky se zobrazí v hlavičce a jen na položkách připojených z jiné zakázky.

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

OwnCurrency - 0

0 - nezobrazí informace o přepočtu daňové rekapitulace, 1 - zobrazí jen kurz, 2 - zobrazí daňovou rekapitulaci přepočtenou na měnu firmy, 3 - zobrazí přepočet daňové rekapitulace i kurs přepočtu, 4 - zobrazí daňovou rekapitulaci v měně dokladu. Pokud daňová rekapitulace není v jiné měně, než je měna firmy, nezobrazí se žádný přepočet ani kurs bez ohledu na hodnotu parametru.

Payment - 0

0 - žádný přidaný tisk, 1 - zobrazí pod daňovou rekapitulaci řádek "Odložené splátky", 2 - zobrazí pod daňovou rekapitulaci řádek "Pozastávky", 3 - zobrazí text "Zaplaceno".

PaymentInfo - Ne

Ano - zobrazí se čísla platebních dokladů a částky, u plateb podléhajících elektronické evidenci tržeb se zobrazí všechny údaje související s EET.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

QRBankOrder - Ano

Ano - zobrazí QR kód. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží.

QRCode - 1

Zobrazení QR kódu. Kód obsahuje hodnoty: číslo účtu, částka, měna, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti, zpráva pro příjemce. Pokud některá hodnota bude chybět, do kódu se nevloží. Pokud je nastaven parametr QRBankOrder na Ne, pak se QR kód nezobrazí, i když je QRCode na hodnotě 1.

Hodnoty:

0 - QR kód nezobrazí.

1 - zobrazí slovenský QR kód, pokud je stát z fakturační adresy Slovensko, jinak zobrazí QR Invoice.

2 - zobrazí vždy QR Invoice.

3 - zobrazí vždy slovenský QR kód.

RefNoAsInvoiceNo - 1.1.2999

Pokud bude datum UZP dokladu (pokud je datum UZP nulové, pak datum účetního případu) vyšší nebo rovno hodnotě v parametru, pak se místo čísla dokladu zobrazí v sestavě u pole Evidenční číslo hodnota variabilního symbolu místo čísla dokladu.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

Pokud se jedná o dobropis (je zatržen příznak Opravný DD na 1.straně VF), pak položky faktury jsou seskupeny podle čísla původní faktury (nebo jejich variabilního symbolu). Parametr SortBy pak seřadí tyto položky podle hodnoty z parametru jen pro položky v rámci seskupení.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - zobrazí potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Warranty - Ne

Ano - zobrazí počet měsíců záruky z položky. V případě zadané hodnoty na položce '999' se zobrazí záruka jako text "Doživotní".

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".