Book Contents

Book Index

Doklad Zakázka

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně dokladu Zakázka jsou uvedeny základní údaje, které vytváří tzv. hlavičku dokladu. Údaje záhlaví (první tři řádky) se zobrazují také na ostatních stranách dokladu.

Obr.: Zakázka - 1. strana

Popis polí:

Zakázka

Číslo a období zakázky.

Adresy

Tímto tlačítkem se vyvolá formulář pro zadání adresáta. Formulář vyvoláme také stisknutím klávesy Ctrl+F4. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Základní údaje o odběrateli - zkratka, název, stát, město, cenová skupina. Struktura těchto informací se nastavuje v Parametrech mandanta.

Ceny

Údaje o cenách - položky brutto, netto, DPH, kód měny.

Měna

Volba se automaticky zatrhává podle zadané měny na dokladu.

DPH

Volba určuje, že je zakázka vystavena s DPH.

Režim náhradního plnění

Volba určuje, že zakázka je v režimu náhradního plnění.

K zakázkám je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Pro zapsání libovolně dlouhého textu k zakázce slouží záložka Interní text. Je-li text zadán, zobrazí se na záložce znak "*". Záložka Interní text odběratele slouží pouze pro zobrazení interního textu odběratele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Platební podmínky je možné zobrazit na záložce Platební podmínky, změnit je můžeme stejnojmenným tlačítkem.

Základní údaje hlavičky jsou rozděleny do záložek.

Book Contents

Book Index

Údaje - ZAKÁZKY

Záložka Údaje obsahuje základní informace hlavičky dokladu.

pic_2946

Obr.: Údaje - Zakázka (1.strana)

Popis polí:

Středisko

Středisko, které zakázku vystavuje.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Zakázky se kopíruje do podřízených dokladů.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Číslo obj. objedn.

Pole pro vypsání čísla objednávky, na základě které byla zakázka vystavena.

Forma objednávky

Způsob, jakým si odběratel objednal zboží.

Způsob platby

Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, apod. Jedná se o uživatelský číselník.

Na 1. straně záznamu lze aktivací volby Dobírka stanovit, že daný způsob platby je "dobírka". Tento příznak se využívá pro určení dobírky v modulu Zásilky.

Na 1.straně záznamu lze aktivaci volby Hotovostní platba stanovit, že daný způsob platby patří mezi hotovostní platby. Hotovostní platby pak na základě nastavení kreditů nemusí vstupovat do limitů pro kredity (vi část Kredity).

Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží. Má-li záznam způsobu dopravy aktivovánu volbu Vyhrazený způsob odběru, pak lze následně do pole Způsob odběru zadat jen takové záznamy, které jsou k příslušnému způsobu dopravy přiřazeny (bližší popis u pole Způsob odběru).

Tlačítko pic_290i u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.

Způsob odběru

Způsob odběru zboží. Záznamy způsobů odběru lze přiřadit k záznamům Způsobu dopravy. Má-li záznam způsobu dopravy aktivovánu volbu Vyhrazený způsob odběru, pak se pro výběr do dokladu nabízí pouze způsoby odběru patřící k již zadanému způsobu dopravy.

Pole Kód služby se využívá pro zásilkovou komunikaci s firmou Balíkobot.

Kontaktní osoba

Osoba, která smluvila daný obchod ze strany odběratele. Vazba do knihy Kontaktní osoby.

Po zobrazení knihy kontaktních osob (např. klávesou F12) se zobrazí filtr jen těch kontaktních osob, které patří k danému partnerovi vybraného zákazníka. Není-li při výběru kontaktní osoby ještě vybrán zákazník, zobrazí se seznam všech kontaktních osob.

Pokud uživatel vepíše do pole Kontaktní osoba znak (znaky) a stiskne klávesové zkratky Ctrl + Mezerník v poli Kontaktní osoba se nabídnou jen kontatní osoby z celé knihy začínající na v poli vepsané znaky (tedy bez vazby na vybraného partnera zákazníka).

Kontaktní informace

Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.

Kurz

Měna, na kterou je zakázka vystavena. V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou zakázky.

K. lístek

Toto tlačítko otevře Kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů. Kurzy se definují v číselníku Měna.

Kurz podle data

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení zakázky. Spouští se pouze ve stavu Změna.

Typ

Typ daně. Na doklad se doplní z karty Dod./Odb. (pokud je zde zadán) nebo z Knihy prodeje.

Bankovní účet

Předvyplní se účet, který je zadaný na kartě odběratele.

Párovací symbol

Údaje o párovacím symbolu. Tento se dále využívá v účetnictví.

Variabilní symbol

Variabilní symbol zakázky. Může být automaticky vytvářen podle nastavení v Knihách prodeje.

Specifický symbol

Specifický symbol.

Cenová skupina

Cenová skupina zakázky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek zakázky.

Dodací podmínky

Evidence dodacích podmínek. Předvyplní se údajem z karty odběratale.

Typ plánu

Výběr z číselníku Typ plánu, který slouží pro odlišení plánovacích a skutečných dokladů. Implicitně se dosazuje do nových dokladů typ plánu definovaný v knize Knihy nákupu/prodeje na 1. straně v poli Typ plánu (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

IČO

IČO zákaznika. Pokud není zadáno, platí IČO z karty odběratele.

DIČ

DIČ zákaznika. Pokud není zadáno, platí DIČ z karty odběratele.

Daňové číslo

Daňové číslo zákaznika. Pokud není zadáno, platí daňové číslo z karty odběratele.

Datum vystavení

Datum vystavení zakázky.

Požadované dodání

Termín, do kterého má být zboží dodáno zákazníkovi. Pokud je vyplněno, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu.

Potvrzeno na

Termín, na který jsme potvrdili zákazníkovi dodání zboží. Automaticky se plní Datem požadovaného dodání v případě, že je datum nezadáno nebo je stejné jako Datum požadovaného dodání. Pokud je vyplněno, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu. Uživatelsky jej lze zadávat pouze v univerzálních formulářích.

Expedice

Termín, kdy má proběhnout odeslání zboží. Automaticky se nevyplňuje. Pokud je vyplněn, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu. Uživatelsky jej lze zadávat pouze v univerzálních formulářích.

Lhůta

Lhůta, ve které má být zboží dodáno.

Popis

Pro odlišení jednotlivých zakázek v knize můžeme přímo vepsat popis nebo vybrat text z číselníku.

Vystavil

Jméno pracovníka, který zakázku vystavil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu zakázky.

Platební podmínky

Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané zakázky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.

Book Contents

Book Index

Daňová rekapitulace - ZAKÁZKY

V záložce Daňová rekapitulace je zobrazena tabulka cenové rekapitulace.

pic_1008

Obr.: Daňová rekapitulace - Zakázka (1.strana)

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně zakázky jsou zařazeny položky, které jsou předmětem prodeje. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka prodeje. Stejný formulář vyvoláme, pokud na zakázce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

Obr.: Zakázky - 2. strana

V záhlaví dokladu lze zobrazit údaje o plánovaném a skutečném zisku a marži dokladu. Bližší popis v kapitole Zisk, marže a skladová cena.

K označení záznamů můžeme ve Změně využít tlačítek , a popsaných v kapitole Označování záznamů.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Tlačítko TP položky slouží k zobrazení varianty technologického postupu označené položky výrobku nebo polotovaru.

Ve spodní části 2. strany zakázky jsou tlačítka a pole, související s přijatými zálohami. Částky jsou uvedeny v měně zakázky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha k zakázce

Tlačítko pro vytvoření nové přijaté zálohy s předvyplněnými údaji ze zakázky.

Nová záloha k zakázce %

Tlačítko pro vytvoření nové přijaté zálohy s předvyplněnými údaji ze zakázky. Zadáváme výši zálohy v %.

Zálohy k zakázce

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k zakázce.

Zálohy k zákazníkovi

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k zákazníkovi.

Čerpáno ze záloh k zakázce

Částka záloh k zakázce, která již byla čerpána na faktuře.

Čerpáno ze záloh k zákazníkovi

Částka záloh k zákazníkovi, která již byla čerpána na faktuře.

Zbývá dočerpat ze záloh k zakázce

Částka zaplacených záloh k zakázce, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Zbývá dočerpat ze záloh k zákazníkovi

Částka zaplacených záloh k zákazníkovi, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Podrobný popis vystavení přijaté zálohy je uveden v kapitole Postup při přijetí zálohy od odběratele.

V hlavičce zakázky mohou být na 1. a 2. str. jsou zobrazeny bitmapy, které informují o existenci záloh :

Pozn.: Pokud na zakázce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme kombinaci kláves Ctrl+F8, vyvoláme formulář pro vytvoření nového servisního listu. Pro tuto funkčnost je nutné mít nastaven modul Reklamace/Servis.

Book Contents

Book Index

Uplatnění kuponu

Uplatnění slevového kuponu na položkách zakázky se provádí stiskem kláves Ctrl + F7 ve stavu Změna. Zobrazí se formulář Uplatnění kuponu, ve kterém se zadá kód kuponu. Na jednom dokladu lze uplatnit jen jeden slevový kupon. Po stisku tlačítka OK dojde ke vložení položky (vloží se karta zboží podle hodnoty v poli Karta zboží na 1.straně příslušného kuponu).

pic_3971

Obr.: Formulář Uplatnění kuponu

Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění kuponu, pak po uložení položky na zakázce dojde k aktualizaci statistik na třetí straně slevových kuponů, bude přidán záznam do položek vyhodnocení na 3.straně a pakliže budou splněny podmínky pro změnu stavu na Uplatněno, dojde i k této změně. (např. je-li naplněn počet použití kuponu).

Podmínky pro uplatnění kuponu

V případě porušení některé z podmínek bude zobrazena chybová hláška.

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na 5. straně zakázky je uveden přehled všech dokladů, které jsou se zakázkou provázány. Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Ctrl+Enter.

Obr.: Zakázky - 5. strana s otevřenou záložkou Výdejky

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu zakázky je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Interní zakázky - interní rezervace na výrobu

"Interní zakázka" představuje doklad, který tvoří interní požadavek na výrobu výrobku či polotovaru. Interní zakázky tvoříme v Knihách prodeje, které mají aktivovánu volbu Interní zakázky. Hodnota, že se jedná o položku interní zakázky je uložena v položce prodeje.

Položka interní zakázky s rezervačním listem a bez průvodky s Realizací tvoří v Pokrytí požadavek na výrobu. Jde o typy záznamů:

Hodnota těchto záznamů v Pokrytí je kladná a do celkového stavu pokrytí se přičítá. Představuje totiž budoucí výrobu - příjem na sklad.

Výši interních rezervací na výrobky lze sledovat v knize Zboží, a to pomocí sloupce Interní rezervace.

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Zakázky

Obr.: Funkce menu modulu Zakázky

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Změna termínu dodání

Funkce umožní na nepotvrzených zakázkách změnit:

 • Termín dodání,
 • datum Požadováno na položkách (pokud na položce není potvrzená objednávka přijatá),
 • sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a Termínu dodání (pokud na položce není potvrzená objednávka přijatá, faktura vydaná nebo dodací list).

 

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce zakázky nepotvrzený podřízený doklad, dojde také ke změně částek na podřízeném dokladu.

Přepočet pokrytí

Provede vyhodnocení stavu vykrytí položek všech dokladů, které tvoří požadavek výroby či prodeje (položky nepotvrzených dokladů s příznakem rezervace). Seznam přepočítávaného zboží je dán kartami, které jsou aktuálně na zakázkách v kontejneru. Na základě stavu vykrytí jednotlivých položek je vypočten i stav pokrytí celého dokladu, v průvodkách navíc také stav pokrytí jednotlivých operací.

Vyhodnocení každé položky probíhá k termínu požadavku.

Na zobrazeném formuláři je nutno nastavit za jakých podmínek má být přepočet proveden. Nastavení ovlivňuje nápočet dat pokrytí a tím i vyhodnocení vykrytí položek.

 • Zachovat datum u požadavků pokrytých z dispozice: u položek polotovarů z průvodek, které mají aktivovánu volbu Z dispozice, bude přepočet počítat s reálným datumem požadavku z položky - nikoliv tedy s nulovým datumem, se kterým se takové položky zobrazují v pokrytí. (Toto je potřeba nastavit v případě, kdy položka z dispozice má současně svou průvodku, kterou bude vyrobena, aby požadavek byl v pokrytí časově zařazen až za příjmem z dané průvodky).

Nastavení polí ve formuláři se pamatuje.

V univerzálních formulářích lze pro přepočet definovat Vzory definic pokrytí. Do knihy vzorů pokrytí se dostaneme pomocí kláves Shift+Insert. Vzor definice pokrytí obsahuje veškeré nastavení nutné pro přepočet. Do samotného formuláře pro přepočet pokrytí pak vkládáme tyto uložené vzory. Lze však přidat i neuloženou definici klávesou Insert. Takto lze jedním spuštěním přepočíst různé položky s různým nastavením přepočtu (např. různé druhy zboží).

 

Funkce je dále dostupná jako zástupce, který lze umístit na pracovní plochu programu či do Plánovače úloh jako automaticky spouštěnou akci. V tomto případě je pak vyhodnocováno pokrytí všech karet zboží.

U pokrytí položek / dokladů rozlišujeme celkové vykrytí a vykrytí skladem. Zatímco u celkového vykrytí se vyhodnocují veškeré budoucí pohyby (vyhodnocuje se dle stavu, který je dostupný ve funkci Pokrytí poptávaného zboží), u vykrytí skladem se vyhodnocuje, zda lze položku pokrýt existující zásobou na skladě.

Vykrytí položek - celkové (BFCovered)
 • Vykryto pic_256i: položka je zcela vykryta, žádné množství k termínu požadavku nebude chybět;
 • Částečně vykryto pic_255i: položka je částečně vykryta, část požadovaného množství bude k termínu požadavku chybět;
 • Nevykryto pic_254i: položka k termínu požadavku bude zcela chybět.

 

Vykrytí položek - skladem (BFCoveredS)
 • Vykryto skladem pic_762i: položka je k termínu požadavku zcela vykryta dispozicí na skladě;
 • Částečně vykryto skladem pic_764i: položka je k termínu požadavku částečně vykryta dispozicí na skladě;
 • Nevykryto skladem pic_763: položku nelze k termínu požadavku vykrýt dispozicí skladu.
 
Vykrytí zakázky
 • Vykryto pic_256i: všechny položky jsou vykryty;
 • Vykryto skladem pic_762i: všechny položky jsou vykryty skladem;
 • Částečně vykryto pic_255i: alespoň jedna položka je částečně vykryta a ostatní jsou vykryty zcela;
 • Částečně vykryto skladem pic_764i: alespoň jedna položka je částečně vykryta skladem a ostatní jsou vykryty skladem zcela;
 • Nevykryto pic_254i: alespoň jedna položka je nevykryta.
 • Nevykryto skladem pic_763: alespoň jedna položka je nevykryta skladem.

pic_3559

Obr.: Formulář Přepočet pokrytí

pic_4925

Obr.: Formulář Přepočet pokrytí a Vzory definic pokrytí v univerzálních formulářích

Formulář - Akce - Doklady:

Průvodky

Dohledání průvodky výrobku.

Akce:

Výpočet skladové ceny výrobku

Nabídne aktualizaci skladové ceny výrobku.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Zakázkami

Alt+F6

Výdej z manipulační jednotky. Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (2. strana ve Změně). Pro položky automaticky vznikne doklad výdejka. Je-li v Knize prodeje předvyplněn sklad a zóna, vzniká výdejka přednostně na tento sklad a zónu.

Ctrl+F8

Zobrazí graf Gantt stavu výroby - graf zobrazující stav plnění výroby.

Ze strany 0: načte všechny položky zakázky.

Ze strany 2 v Prohlížení: načte aktuálně označenou položku nebo položky označené hvězdičkami.

Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt stavu výroby.

Ctrl+Shift+F6

Pro aktuálně označenou položku otevře formulář Pomocníka skladové evidence a umožní ruční dosazení vybrané kombinace (kód zakázky + šarže + umístění) do položky dokladu přímo z řádků položek dokladů. (2. strana, ve Změně).

Ctrl+Shift+F8

Pro aktuálně označenou položku vytvoří nový servisní list (strana 2 v Prohlížení).

Lze spustit ze všech dokladů prodeje.

Ctrl+Shift+F8

Zobrazí formulář Rozpracovanost po pracovištích (strana 0, pro aktuální či ohvězdičkované zakázky). Funkce je dostupná pouze v novém univerzálním formuláři. Bližší popis v kapitole Zakázky - Rozpracovanost po pracovištích.

Book Contents

Book Index

Stornování zakázek (F8)

Pokud již byla zakázka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat klávesou F8. Stornovaná zakázka zůstává v databázi s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Je proto možno vždy zjistit, co bylo jejím obsahem. Stornovanou zakázku již nelze změnit podobně jako při potvrzení.

Pokud zakázka obsahuje potvrzené podřízené doklady, tak nelze strono provést. V případě, že zakázka obsahuje nepotvrzené podřízené doklady, tak se program zeptá, zda se mají být vystornovány i podřízené doklady. Bude-li mít uživatel právo, pak budou současně vystornovány všechny doklady.


Book Contents

Book Index

Zakázky - Rozpracovanost po pracovištích

Funkce zobrazuje stav rozpracovanosti jednotlivých položek zakázek po pracovištích. Formulář funkce vyvoláme pomocí kláves Ctrl+Shift+F8 nad seznamem zakázek (pro aktuální či hvězdičkami označené záznamy). Funkce je dostupná pouze v nových univerzálních formulářích.

pic_4301

Obr.: Položky prodeje - rozpracovanost po pracovištích

Položky prodeje - rozpracovanost po pracovištích

V horní části formuláře je zobrazen přehled položek vybraných zakázek a ve sloupcích pak stav rozpracovanosti (procento plnění) na jednotlivých existujících pracovištích. Kromě hodnoty procenta plnění je pomocí barev signalizován stav položky s ohledem na dodržení termínů zaplánování. Klikem myší na konkrétní buňku tabulky je zobrazena podrobnější informace o stavu.

pic_884i

Světle červená barva udává stav, kdy je výroba ve zpoždění, to znamená, že aktuální datum je rovno nebo je větší než požadovaný termín ukončení z průvodek. Tmavě červenou je pak indikováno skutečné procento plnění.

pic_885i

Oranžová barva udává stav, kdy výroba může být ve zpoždění. To znamená, že ještě nezačala, ačkoliv aktuální datum je větší než požadovaný termín zahájení z průvodek. Současně však aktuální datum není větší nebo rovno požadovanému termínu ukončení. Výrobu lze ještě stihnout v termínu (např. přidáním směny, zvětšením počtu zdrojů, apod.).

pic_886i

Světle šedá barva a hodnota 0 označuje pracoviště, které se na výrobě položky nepodílí.

pic_887i

Tmavě šedá barva a hodnota 100 označuje splněný úkol - bez ohledu na to, zda byl splněn v termínu.

pic_888i

Bílá barva a hodnota 0 udává stav, kdy výroba nebyla ještě zahájena a přitom aktuální datum je menší než požadovaný termín zahájení.

pic_889i

Světle zelená barva udává stav, kdy výroba probíhá podle plánu. Byla již započata a aktuální datum je v intervalu požadovaného začátku a konce. Tmavě zelenou barvou je pak indikováno skutečné procento plnění.

Detail

Ve spodní části se pro aktuálně označenou položku zakázky zobrazuje přehled pro pracovištích s doplňujícími údaji.

Min. datum, Max. datum

Minimální datum začátku a maximální datum konce z průvodek na daném pracovišti.

Plnění %

Procento plnění, shodné s údajem v horní tabulce pro dané pracoviště.

Čas %

Procento stráveného času na plnění úkolu.

Book Contents

Book Index

Sestavy - Zakázky

Book Contents

Book Index

Zakázka

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK002

Soubor: ZAK_DOK01.AM

Popis sestavy: Zakázka odběratele.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - vyhodnocení]

Parametry sestavy:

Assignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování dokladů (údaje z 3. strany dokladu).

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1.strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Ano - oddělí od sebe jednotlivé položky čárkovanou linkou.

LogoPictureFooter - 0

Patametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Patametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo komkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ano

Ano - zobrazí se daňová rekapitulace.

TermsOfDelivery - Ano

Ano - U položek zobrazí text "Termín dodání", Ne - zobrazí text "Platnost nabídky do:".

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu.

TotalAmount - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém množství.

TotalItems - Ne

Ano - zobrazí informaci o celkovém počtu položek.

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Book Contents

Book Index

Výpis zakázek

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK005

Soubor: ZAK_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis zakázek

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SupressSum - Ne

Ano - schová celkem za položky.

Book Contents

Book Index

Seznam zakázek

Číslo procesu: ZAK014

Ident. č. sestavy: SZAK003

Soubor: ZAK_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam zakázek.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowDocDescription - Ne

Ano - zobrazí popis dokladu.