Book Contents

Book Index

Plánování a zásobování výroby

Book Contents

Book Index

Kalendáře

Po spuštění této funkce se vyvolá kniha Výrobní kalendáře, ve které definujeme kalendáře pro výrobní zdroje. Rozsah kalendářů pro zobrazení kapacit nastavujeme pomocí kláves Alt+F10.

Pic_874

Obr.: Kniha Výrobní kalendáře

Book Contents

Book Index

Kalendář (1. strana)

V záhlaví jsou obsaženy základní údaje kalendáře.

Hlavní část plochy zabírá kalendář zdroje (v zadaném rozsahu) po dnech: jeho kapacity, případně požadavky (viz. dále popis nabídky Poskytovatelé).

Plocha se skládá ze 3 panelů:

Pic_1034

Obr.: Výrobní kalendáře - 1. strana

Popis polí:

Typ

Typ kalendáře. Výběr z uživatelsky definovaného číselníku.

Zkratka

Jedinečné označení kalendáře.

Popis

Popis kalendáře.

Režim

Výběr z číselníku režimů kalendáře. Režim lze zvolit Jednosměnný provoz, Dvousměnný provoz, Trojsměnný provoz, Nepřetržitý provoz nebo Jiný režim.

Číslo

Identifikační číslo kalendáře.

Firma

Nastavení vlastní firmy. Kalendáře nepatřící do aktuálně nastavené firmy uživatele nejsou v knize zobrazeny.

Poslední změna

Datum a čas poslední změny.

Změnil

Jméno uživatele, který provedl poslední změnu.

Popis tlačítek:

Pic_1031i

Vytvoření nové položky kalendáře. Při vytváření si vybíráme, zda chceme vytvořit položku kalendáře - "časový úsek dne" (využívá se pro běžnou kapacitu zdroje) nebo - "den" (vhodné např. pro potlačení všech kapacit daného dne bez ohledu na Směnu, např. záznam "dovolená"). Vkládat nové položky lze pouze ve stavu Změna. Lze nahradit klávesou Insert.

pic_200i

Úprava položky kalendáře ve Změně. Lze nahradit klávesou Enter.

Smazání položky kalendáře. Lze nahradit klávesou Delete.

pic_032i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na den. Lze nahradit klávesami Ctrl+D.

pic_022i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na týden. Lze nahradit klávesami Ctrl+T.

Pic_1023i

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na měsíc. Lze nahradit klávesami Ctrl+M.

Pic_1024i

Zobrazení nebo skrytí sobot a neděl. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+W.

Pic_1025i

Sloučení sobot a neděl do jedné buňky.

Přenačtení obsahu kalendáře.

Vyhledání záznamu podle textu. Lze nahradit klávesami Ctrl+F.

Vyhledání dalšího výskytu.

Pic_1026i

Uspořádání položek kalendáře podle času bez překrytí. Lze nahradit klávesami Ctrl+U.

Pic_1027i

Nastavení kalendáře.

Pic_1028i

Přepnutí kalendáře na celou obrazovku. Lze nahradit klávesou F11.

Pic_1029i

Zobrazení nebo skrytí levého panelu s kalendářem a tabulkovým výpisem kapacit. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+P.

Pic_1030i

Zobrazení nebo skrytí panelu s náhledem na vybraný den. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+B.

Pic_1036

Obr.: Nabídka spuštěná pravým tlačítkem myši na kalendáři

Popis vybraných funkcí nabídky přes pravé tlačítko myši:

Vyjmout, Kopírovat, Vložit

Nevyužívá se.

Poskytovatelé

Výběr položek, které se mají zobrazovat v kalendáři. Aktivace volby Časové položky průvodek zajistí zobrazení požadavků na daný zdroj ze zaplánovaných průvodek. Požadavky z průvodek se zobrazují podle volby Rozvrh výroby (nastavení v knize Zdrojů).

U záznamů kapacit na daný den se může zobrazovat ikona zámku (pic_814i) - kapacita v daném dni spadá do blokačního období pracoviště a nelze ji měnit či smazat.

Přeskok na

Přeskok na zadané datum. Lze nahradit klávesami Ctrl+G.

Najít

Možnost vyhledání zadaného textu. Lze nahradit klávesami Ctrl+F.

Rozbalit

Zobrazení pouze vybraného dne. Lze nahradit klávesami Ctrl+Num+ nebo kliknutím na ikonu "plus" umístěnou v pravém horním rohu dne.

Sbalit

Navrácení kalendáře do stavu, kdy nebude zobrazen pouze vybraný den. Lze nahradit klávesami Ctrl+Num- nebo kliknutím na ikonu "mínus" umístěnou v pravém horním rohu dne.

Uspořádat

Uspořádání položek v okně dne podle času. Lze nahradit klávesami Ctrl+U.

Book Contents

Book Index

Položka kalendáře

Obr.: Formulář Položka výrobního kalendáře

Popis polí:

Zdroj

Zdroj může být Definice, Editace nebo Externí. Definice znamená, že položka byla vytvořena pomocí definiční položky (3. strana), Editace znamená, že položka byla vytvořena ručně na 1. straně a Externí znamená, že položka byla vytvořena přidáním externího kalendáře přes 4. stranu kalendáře.

Kalendář

Zkratka kalendáře.

Typ

Typ kalendáře (vždy Výroba).

Interval

Interní identifikace intervalu položky.

Datum od, Čas od

Počáteční datum a čas intervalu položky.

Datum do, Čas do

Koncové datum a čas intervalu položky.

Trvání intervalu

Trvání položky. Vypočte se ze zadaného začátku a konce časového úseku.

Zasahuje do

Počet dnů, do kterých zasahuje časový úsek.

Číslo

Jedinečná interní identifikace položky.

Číslo definice

Číslo definiční položky (ze strany 3), ze které daný denní záznam vznikl.

Datum

Den, kterého se položka týká.

Akceptovat změny v definici

Týká se položek, které byly vytvořeny pomocí definiční položky (3. strana). Při vytvoření je automaticky toto pole zapnuté. Pokud tuto položku později změníme na 1. straně, toto pole se vypne. Při změně definiční položky se všechny položky, které mají zapnuté toto pole, vytvoří znovu. Položky, které mají vypnuté toto pole, zůstanou beze změny.

Den týd.

Den v týdnu.

Popis

Popis položky kalendáře.

Priorita

Výběr z číselníku priorit. Pomocí priorit řešíme nadřazenost a podřazenost položek - tj. potlačování kapacit. Potlačování položek typu "Časový úsek dne" se provádí pouze v rámci položek se stejnou směnou (pole Směna). Pro potlačení všech položek je nutné přidat s vyšší prioritou záznam typu "Den".

Čas. ús.

Výběr typu časového úseku. Pole má informativní charakter.

Začátek

Začátek časového úseku v daném dni.

Konec

Konec časového úseku v daném dni.

Trvání čas. úseku

Trvání časového úseku v daném dni. Vypočte se ze zadaného začátku a konce úseku.

Směna

Výběr z číselníku Směn. Směny se využívají pro plánování výroby po směnách.

Priorita zdroje

Ve standardu se nevyužívá.

Počet zdrojů

Počet zdrojů, který máme k dispozici, tj. kapacita zdroje.

Přetížení (%)

Maximální povolené procento přetížení zdroje. Využívá se při zaplánování s povolením přetížení zdrojů - bližší popis v kapitole Zaplánování průvodek.

Book Contents

Book Index

Definiční položky (3. strana)

Slouží k definici výrobních kapacit pro zvolené období.

Obr.: Formulář Výrobní kalendáře - definiční položky- 3. strana

Položky vkládáme pomocí klávesy Insert. Jako alternativní a efektivnější způsob pro definici a správu kapacit lze využít skript Zadávání kapacit zdrojů.

Obr.: Formulář Definiční položka výrobního kalendáře

Popis polí:

Číslo definice

Jedinečná identifikace položky.

Popis

Popis položky kalendáře.

Priorita

Výběr z číselníku priorit. Pomocí priorit řešíme nadřazenost a podřazenost položek - tj. potlačování kapacit. Potlačování položek typu "Časový úsek dne" se provádí pouze v rámci položek se stejnou směnou (pole Směna). Pro potlačení všech položek je nutné přidat s vyšší prioritou záznam typu "Den".

Typ položky

Výběr typu položky. Položka může být typu "časový úsek dne" (využívá se pro běžnou kapacitu zdroje) nebo "den" (vhodné např. pro potlačení všech kapacit daného dne bez ohledu na Směnu, např. záznam "dovolená").

Typ čas. úseku/Typ dne

Výběr typu časového úseku nebo dne. Pole má informativní charakter.

Začátek úseku

Začátek časového úseku.

Konec úseku

Konec časového úseku.

Trvání čas. úseku

Trvání časového úseku. Vypočte se ze zadaného začátku a konce úseku.

Úsek zasahuje do

Počet dnů, do kterých zasahuje časový úsek.

Způsob opakování při vytváření položek

V této části definujeme způsob opakování položky kalendáře. Jak často se má položka opakovat v daném rozsahu.

Akceptované dny při vytváření položek

Výběr, ve kterých dnech se položky vytvoří.

Interval automatického vytváření položek

Určení intervalu, ve kterém se vytvoří položky kalendáře.

Směna

Výběr z číselníku Směn. Směny se využívají pro plánování výroby po směnách.

Priorita zdroje

Ve standardu se nevyužívá.

Počet zdrojů

Počet zdrojů, který máme k dispozici v daném období. Hodnota 0 znamená neexistující kapacitu, požadavek na zdroj nelze zaplánovat. Toto platí také při plánování s povolenými kolizemi.

Přejeme-li si mít kapacitu zdroje nulovou (pro náhled kapacit, pro plánování bez povolení kolizí) ale současně bychom chtěli při povolení kolizí umět požadavky na zdroj zaplánovat, pak zadáváme počet zdrojů = -1. Tzn. při plánování s povolenými kolizemi je v případě kapacity větší než 0 a nebo rovno -1 možno plánovat bez omezení, a v případě kapacity = 0 zaplánovat nelze.

Přetížení (%)

Maximální povolené procento přetížení zdroje. Využívá se při zaplánování s povolením přetížení zdrojů - bližší popis v kapitole Zaplánování průvodek.

Kapacity a blokační období na pracovišti

Je-li pracoviště, do něhož spadá zdroj, do určitého data pro kapacitní plánování blokováno, pak v tomto blokačním období nelze vytvářet, měnit a mazat kapacity zdroje. Rozsah nové definiční položky lze nastavit i přes toto blokované období, denní kapacity se však do tohoto období nevytvoří. Při změně definiční položky se tyto změny provedou pouze do záznamů po blokačním období. Při výmazu definiční položky, která částečně spadá do blokačního období, se tato definiční položka vymaže, vymažou se také denní kapacity v neblokovaném období, ale kapacity v blokovaném období zůstanou zachovány (bez odkazu na definiční položku). Definiční položku která celá spadá do blokovaného období nelze editovat ani smazat vůbec.

Definiční položka zasahující částečně do blokovaného období je indikována ikonou pic_823i. Definiční položka patřící celá do blokovaného období je indikována ikonou pic_814i.

Book Contents

Book Index

Připojené kalendáře (4. strana)

Tato strana obsahuje dodatečné připojené kalendáře. Připojit lze jak jiný výrobní kalendář tak také Kalendář svátků a speciálních dnů. Nejčastější využití připojení kalendáře je pro potlačování položek vlastního kalendáře na určité období či dny. Z tohoto důvodu nejčastěji využíváme kalendář volných dnů, který obsahuje definiční položky s nulovou kapacitou pro oficiální dny svátků a volna.

Potlačování kapacit se řídí zadanou prioritou položek. Položky s vyšší prioritou potlačí položky s prioritou nižší. Potlačování u položek typu "časový úsek dne" probíhá pouze v rámci položek se stejnou směnou (pole Směna). Naopak položky typu "den" potlačí všechny položky s nižší prioritou bez ohledu na směny.

Pic_1038

Obr.: Formulář Výrobní kalendáře - 4. strana

Kalendář vkládáme pomocí klávesy Insert.

Book Contents

Book Index

Zadávání kapacit zdrojů

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: ResourceCalendar.PAS

Popis: Skript umožňuje definovat výrobní kalendáře a jejich definiční položky pro zdroje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CalendarMode - 100 (Jiný)

Přednastavený režim pro nový kalendář.

CheckMultiCalendars - Ano

Ano - při spuštění skriptu se kontroluje, zda není jeden kalendář použit pro více zdrojů a v případě že je, zobrazí se hlášení s výpisem těchto kalendářů. Ne - použití kalendáře pro více zdrojů se nekontroluje.

ShiftDescription - 'Směna'

Přednastavený popis pro novou definiční položku směny.

ShiftPriority - 550 (Nízká priorita)

Přednastavená priorita pro novou definiční položku směny.

ShiftTimeFrom - '06:00:00'

Přednastavený čas začátku pro novou definiční položku směny.

ShiftTimeTo - '14:00:00'

Přednastavený čas konce pro novou definiční položku směny.

HolidayDescription - 'Dovolená'

Přednastavený popis pro novou definiční položku dovolené.

HolidayPriority - 150 (Vysoká priorita)

Přednastavená priorita pro novou definiční položku dovolené.

WorkDays - Ne

Přednastavení volby Pracovní dny: Ano - bude aktivována volba Pracovní dny pro novou definiční položku směny.

Skript se spouští nad knihou Zdrojů. Ke spuštění skriptu je vyžadováno právo uživatele Výroba / Kalendáře / Nový kalendář.

Ve stavu tabulky Filtr nebo Kontejner načte vyfiltrované zdroje, ve stavu Kniha pak všechny zdroje kromě sumačních. Máme-li některé zdroje označeny hvězdičkami, pak jsou rovněž načteny všechny zdroje, hvězdičky se však přenesou do formuláře skriptu. Ke každému zdroji je dále načten jeho kalendář a definiční položky z třetí strany kalendáře. Definiční položky se načítají podle zadaného intervalu kalendáře v knize Výrobní kalendáře: načtou se ty definiční položky, které alespoň částí spadají do zvoleného intervalu.

Po spuštění se kontroluje, zda platí, že každý zdroj má svůj vlastní kalendář. Je-li některý kalendář přiřazen více zdrojům, je uživatel informován hlášením "Kalendář X je přiřazený pro tyto zdroje: Y, Z". Toto hlášení je pouze informativní a nemá vliv na další práci při definici kapacit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář pro zadávání kapacit zdrojů

Formulář je rozdělen do dvou částí: horní tabulka zobrazuje seznam načtených zdrojů (jejich Zkratku, Název, Pracoviště a Kalendář), ve spodní tabulce jsou pak zobrazeny příslušné načtené definiční položky z kalendáře (implicitně jsou zobrazeny nejpodstatnější údaje Datum od/do, Čas od/do, Popis a Počet zdrojů).

Tlačítko Kalendář v záhlaví formuláře slouží k přeskoku do kalendáře vybraného zdroje.

Základní podmínky práce se zdroji:

Veškeré akce spouštěné z formuláře skriptu pracují buď s aktuálním zdrojem, nebo se zdroji, které jsou označeny hvězdičkami. Výjimkou je využití kláves Insert a Delete (popis viz dále), které pracují vždy s aktuálním zdrojem.

Se zdroji, které nemají zatím přiřazen žádný kalendář, nelze dále pracovat a definovat pro ně položky kalendáře (kapacity). K vytvoření nových kalendářů slouží tlačítko Nový kalendář. Nově vytvořený kalendář má název a popis převzat ze zdroje.

Základní podmínky vytváření nových položek kalendářů:

Datum pro nové položky kalendářů přednastavujeme v záhlaví formuláře v polích Datum od a Datum do. Rozsah pro vytvoření nových položek nelze zadat mimo datumový rozsah z knihy Kalendářů (tento je zobrazen také v modré liště formuláře). Pole jsou implicitně předvyplněna v rozsahu aktuální datum / koncové datum z rozsahu kalendářů.

Datum a veškeré další přednastavené údaje pro nové položky lze před vytvořením položky ještě ve formuláři Definiční položka výrobního kalendáře změnit.

Jedinečným klíčem každé definiční položky je Datum od, Datum do a Popis. Znamená to, že nelze mít dvě položky se stejnými údaji v těchto polích. V případě, že vytvoříme novou položku se stejným popisem, která se plně překrývá s již existující položkou, pak tato nová automaticky přepíše původní shodnou položku. V případě, že nová položka se stejným popisem překrývá částečně již existující položku, pak je původní položka automaticky datumově zkrácena. (Pozn.: toto je rozdíl oproti chování programu při definici položek uživatelem přímo v knize Výrobních kalendářů - tam duplicita hlídána není.)

Dostupné operace s definičními položkami kalendářů:

Nová směna: vytvoří nové položky směn. Popis a priorita položky jsou přednastaveny parametry skriptu "ShiftDescription" a "ShiftPriority". Přednastavená nízká priorita (NS) zajistí, že položka bude potlačována položkami s vyšší prioritou. Čas začátku a konce směny je také přednastaven v parametrech skriptu ("ShiftTimeFrom", "ShiftTimeTo"). Typ časového úseku je automaticky nastaven na PS - pracovní směna. Novou směnu lze zadat rovněž klávesou Insert, v tomto případě však položka vznikne pouze pro aktuální zdroj!

Nová dovolená: vytvoří nové položky dovolených s typem položky "Čas". Taková položka potlačuje kapacity s nižší prioritou a pouze stejnou směnou. Popis a priorita položky jsou přednastaveny parametry skriptu "HolidayDescription" a "HolidayPriority". Přednastavená vysoká priorita (VS) zajistí, že položka bude potlačovat položky s nižší prioritou. Typ časového úseku je automaticky nastaven na ABS - nepřítomnost.

Nová dovolená (Den): vytvoří nové položky dovolených s typem položky "Den". Taková položka potlačuje kapacity s nižší prioritou bez ohledu na směnu. Popis a priorita položky jsou přednastaveny parametry skriptu "HolidayDescription" a "HolidayPriority". Přednastavená vysoká priorita (VS) zajistí, že položka bude potlačovat položky s nižší prioritou.

Kopírovat položku: zkopíruje definiční položku, na které je aktuálně nastaveno pravítko. Kopírovat lze položku z libovolného zdroje, nová položka vznikne pro zdroje podle pravidla uvedeného výše (aktuální zdroj nebo zdroje označené hvězdičkami).

Duplikovat položky: zduplikuje v rámci jednotlivých kalendářů jejich definiční položky. Duplikují se pouze položky vyhovující podmínkám filtru. Formulář filtru se zobrazí po stisknutí tlačítka pro duplikaci položek, přičemž podmínky filtru jsou vyplněny podle aktuálně pravítkem označené položky a nelze je měnit. Položky lze filtrovat podle polí Datum od, Datum do a Popis. Implicitně je aktivována filtrace podle datumů.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Podmínky výběru při duplikaci a výmazu položek

Změnit položky: změní položky vyhovující filtru. Podmínky filtru jsou vyplněny podle aktuálně pravítkem označené položky a nelze je měnit. Formulář dále zobrazuje řádek s polem, kterému může uživatel změnit hodnotu. Toto pole je závislé na nastavení pravítka na položce: na položkách je aktivována řádková editace a podle toho, na který editovatelný sloupec nastavíme aktivní část pravítka (Datum od/do, Čas od/do, Počet zdrojů), tak tuto hodnotu můžeme změnit. Máme-li aktivní část pravítka na needitovatelném sloupci nebo v horní tabulce na zdroji, pak se implicitně nabízí ke změně pole Počet zdrojů.

Změnu libovolné hodnoty aktuální položky lze provést přímo ve formuláři Definiční položka výrobního kalendáře, který vyvoláme klávesami Ctrl+Shift+Enter.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář pro změnu položek

Smazat položky: smaže položky vyhovující filtru. Podmínky filtru jsou vyplněny podle aktuálně pravítkem označené položky a nelze je měnit. Využijeme-li pro smazání položky klávesu Delete, smaže se pouze aktuální definiční položka.

Provedené změny v definičních položkách ukládáme tlačítkem Uložit, respektive klávesou F2. Tlačítkem Obnovit, respektive klávesou F3 se můžeme vrátit k naposledy uloženému stavu (tj. tato akce odpovídá zavření formuláře bez uložení změn a opětovnému spuštění skriptu).

Book Contents

Book Index

Dispečer

Funkce Dispečer umožňuje plánovat výrobu, vytvářet průvodky a zajistit zásobování výroby (vytvářet objednávky vydané na chybějící množství materiálů). Přehledně jsou zde uspořádány informace potřebné k výrobě, např. jaké množství výrobku a materiálů je požadováno, jaké je k dispozici, kolik je objednáno a k jakému datu, jaký je předpokládaný skluz výroby, jaké množství materiálu chybí k určitému datu, jaké je vytížení kapacit, přehled zaplánovaných operací atd.

Spuštění Dispečera

Funkci spouštíme pomocí kláves Shift+F2 z knihy Zakázky, Rezervační listy, Průvodky, Výrobní příkazy a Položky prodeje. Dispečera mohou spustit pouze uživatelé s právem Výroba / Plánování výroby / Spuštění dispečera. Ve všech knihách se spouštění funkce chová stejně.

Dispečer automaticky vytváří výrobní strom i pro výrobky a polotovary, pro které ještě není průvodka vytvořena (položka výrobku/polotovaru ve stromu má místo označení dokladu průvodky uveden text "nový").

Dispečer umožní vytvořit průvodku pouze pro položky prodeje, které mají vytvořený rezervační list (ikona pic_715i). Položky prodeje bez vytvořeného rezervačního listu se sice vytvoří do stromu průvodek, ale budou typu běžné položky s ikonou pic_245i.png, takže na ně nepůjde vytvořit průvodka. Dále nelze vytvářet průvodky pro blokované či zneplatněné varianty technologického postupu.

Funkci lze spouštět také v knize Zboží, nad kartou výrobku/polotovaru. Automaticky se načte výrobní strom pro implicitní variantu technologického postupu a množství výroby se přednastaví na hodnotu dle pole Množství v hlavičce varianty TP. Nadřízené doklady (požadavky prodeje) k průvodce lze přidávat označováním konkrétních požadavků hvězdičkami v panelu Pokrytí na záložce 1 - Pokrytí. Tímto dochází také k úpravě vyráběného množství dle označených požadavků. Tento postup lze uplatnit v případě, kdy si přejeme sloučit požadavky prodeje do jedné průvodky.

Funkci lze také spouštět přímo nad variantou technologického postupu v knize Variantní technologické postupy. Množství výroby se přednastaví na hodnotu dle pole Množství v hlavičce varianty TP. Přidávání nadřízených dokladů (požadavků prodeje) je popsáno v předchozím odstavci.

Zaokrouhlování množství na výrobní dávky

Je-li ve variantě technologického postupu definována výrobní dávka (pole Dávka na záložce 1-Základní údaje), pak lze při vytváření nových průvodek zaokrouhlovat vyráběné množství dle této dávky. Nastavení provádíme volbou Zaokrouhlovat na výrobní dávky v Možnostech dispečera.

Množství, které je díky zaokrouhlení vyráběno na sklad (neexistuje pro něj nadřízený doklad), je vyrobeno na obecný kód zakázky (nastavený v Možnostech dispečera).

Rozdělování průvodek dle výrobních dávek

Při nastavených výrobních dávkách ve variantách technologických postupů lze zajistit také rozdělení výroby do průvodek dle těchto dávek. Nastavení provádíme volbou Rozdělovat na výrobní dávky v Možnostech dispečera. Rozdělení průvodek dle dávek probíhá pouze při vytváření nových průvodek - tj. neprobíhá při pozdějších změnách ve vyráběném množství na načtených výrobních stromech.

Vytváření průvodek s typem plánu

Typ plánu pro nové průvodky se načítá z nadřízené položky (položka zakázky, položka průvodky). Při spuštění Dispečera nad knihou Zboží se průvodky vytvoří s typem plánu zadaným v knize Zboží (je-li zadán sumační typ plánu, tento se ignoruje).

Výmaz úrovní stromu pomocí Delete

V případě, že si přejeme určitou úroveň stromu zrušit (nevyrábět), označíme kurzorem tuto úroveň a zmáčkneme klávesu Delete. Z dané průvodky se smaže odkaz na nadřízený doklad. O množství ze zrušené průvodky se poníží vyráběné množství na všech podřízených průvodkách nebo se podřízené průvodky zruší. Na položce polotovaru v nadřízeném dokladu se aktivuje volba Nevytvářet podřízené průvodky. Místo smazané průvodky se ve stromové struktuře objeví ikona žluté složky.

Obr.: Formulář Dispečer

Popis ikon ve standardním panelu:

Vytvoření nových průvodek či uložení změn existujících průvodek.

Vytvoření nových průvodek

Průvodky se vytvoří jen pro uzly (výrobní stromy), které jsou označeny ve stromu hvězdičkami. Pokud je Dispečer spuštěn nad knihou Zboží či TPV, pak se po uložení nově vytvořené průvodky nepromítnou do stromu. O vzniku nových průvodek je uživatel informován zobrazením chybového protokolu, ve kterém je uveden seznam nově vytvořených kořenových průvodek.

Uložení změn

Pro existující průvodky dochází k uložení změn ve všech načtených výrobních stromech.

Uložení záznamů a automatické opuštění funkce Dispečer.

PIC_1083i

Obnova.

PIC_172I

Změna plánovacího období pro plánování průvodek. Nastavené období se zobrazuje v horní modré liště formuláře.

Export dat do excelu.

Přepnutí do funkce Plánovač.

Zaplánování stromu průvodek. Zaplánování je popsáno v kapitole Dispečer / Doklady.

Popis polí z hlavičky formuláře:

Datum výroby

Zadání data, do kterého se budou načítat požadavky na výrobu. Doklady po tomto datu nebudou načteny. Zadání data nemá vliv na zobrazení záznamů v pokrytí (záložka Pokrytí, spodní okno).

Př.: Pokud budeme mít požadavek prodeje (zakázka + rezervační list) s datem rezervace na 8.10.2011 a zadáme Datum výroby 7.10.2011, nebude tento doklad brán v úvahu, horní a prostřední okno na záložce Pokrytí bude prázdné.

Kód zakázky

Omezení požadavků na zvolený kód zakázky. Po zatrhnutí a výběru kódu se zobrazí požadavky, které se vztahují k vybranému kódu zakázky.

Sklad

Sklad pro vykrývání požadavků - ze zvoleného skladu budou brány hodnoty pro sloupec Na skladě.

Typ plánu

Omezení požadavků podle typu plánu.

Tlačítkem Možnosti definujeme možnosti pro vytváření nových průvodek, zaplánování průvodek, zobrazování ve stromu a vykrytí požadavků. Chování dispečera lze nastavit také pomocí globální funkce Nastavení dispečera a plánovače, kterou nalezneme ve stromovém menu K2 v části Výroba / Řízení výroby.

Obr.: Formulář Dispečer - Možnosti

Popis polí formuláře Dispečer - možnosti:

Kniha průvodek

Výběr knihy, ve které se vytvoří nové průvodky. Není-li zadána, průvodky se vytvoří do aktuálně nastavené knihy v průvodkách.

Kniha výrobních příkazů

Výběr knihy, ve které se vytvoří nové výrobní příkazy pro vytvářené průvodky. Není-li zadána, výrobní příkazy se vytvoří do aktuálně nastavené knihy ve výrobních příkazech.

Výrobní sklad

Výběr skladu, na který budou vytvořeny průvodky. Tento se dosazuje do hlavičky průvodky a položek pouze v případě, že sklad není předdefinovaný přímo v technologickém postupu.

Umístění

Umístění, které se dosadí do vytvářených průvodek.

Kód zakázky

Kód zakázky pro nové průvodky. Na tento kód se vytváří průvodky v případě, že kód zakázky není definován v požadavku (tj. využije se pouze při vytváření průvodek ze zboží).

Nastavit příznak realizace

Aktivuje volbu Realizace v nově vytvořených průvodkách.

Snížit množství polotovarů podle dispozice

Při načítání nových výrobních stromů dochází ke snížení vyráběného množství polotovarů na základě existující dispozice na skladě. Zohlednění dispozic respektuje aktuální nastavení Dispečera (sklad (viz volba Sklad polotovarů), volný kód zakázky, pokrytí). Lze-li celou potřebu polotovaru vykrýt existující dispozicí, daná průvodka a celý podřízený podstrom průvodek nevzniká.

Sklad polotovarů

Váže se k volbě Snížit množství polotovarů podle dispozice. V poli přednastavujeme sklad, na němž se zjišťuje dispozice polotovarů pro snižování vyráběného množství při načítání nových výrobních stromů. Není-li žádný sklad zadán, pak se respektuje sklad zadaný v záhlaví Dispečera v poli Sklad.

Využití pole může být pro případy, kdy v Dispečeru máme přednastaven sumační sklad ale množství polotovarů vždy krátíme podle dispozice jen na určitém fyzickém skladě.

Slučovat stejné průvodky

Při načítání stromů slučuje nově vznikající průvodky. Slučují se průvodky vyrábějící stejný výrobek a stejnou variantu. Sloučení probíhá jak na úrovni výrobku (hlavní úrovni) tak na úrovni polotovarů (podřízených úrovních).

V tomto slučovacím režimu jsou po spuštění Dispečera označeny všechny načtené výrobní stromy hvězdičkami.

Dojde-li ke sloučení na úrovni polotovarů a nejsou-li pak při ukládání výrobních stromů uloženy všechny nadřízené průvodky (uživatel zrušil hvězdičky u některých úrovní stromů), pak nedojde ani k uložení průvodek polotovarů (sloučená průvodka polotovaru potřebuje znát své nadřízené doklady).

V tomto případě - vyřazení některých průvodek (úrovní) z označení - lze následně pomocí funkce "ChangeTreesBySelection" (je nutno ji zavolat ve speciálně napsaném skriptu a skript zařadit např. do uživatelské lišty) aktualizovat strom a vyráběná množství dle označení hvězdičkami.

Alternativním postupem ke zrušení hvězdiček pro vyřazení určitých průvodek z výroby je využití klávesy Delete. Bližší popis v úvodu kapitoly.

Rozdělovat na výrobní dávky

Při vytváření stromu průvodek je požadované množství výroby rozděleno do průvodek dle velikosti výrobní dávky definované ve variantě technologického postupu. Poslední průvodka obsahuje zbytkové množství.

Poznámka 1: Je-li současně aktivována volba Zaokrouhlovat na výrobní dávky, pak je množství výroby v každém stromu průvodek zaokrouhleno na celou dávku.

Poznámka 2: Je-li současně aktivována volba Slučovat stejné průvodky, pak dochází pouze ke slučování průvodek, rozdělování je ignorováno.

Zaokrouhlovat na výrobní dávky

Při vytváření stromu průvodek se vyráběné množství zaokrouhlí dle definované výrobní dávky (pole Dávka ve variantě technologického postupu).

 

Sdružovat do výrobních příkazů

Nabízí tři možnosti pro vytváření výrobních příkazů pro nové průvodky:

 • Nic: Výrobní příkazy pro průvodky nebudou vznikat.
 • Stromy: Pro každý výrobní strom vznikne jeden výrobní příkaz, do popisu má dosazen název finálního výrobku daného stromu průvodek.
 • Dávky: V případě rozdělování vyráběného množství na dávky budou do výrobních příkazů zařazeny jednotlivé průvodky dávek. Jednotlivé dávky požadované výroby tak mohou být následně plánovány za sebou (při plánování sdruženě dle výrobních příkazů).

Nastavit termín rezervace v prodeji

Při uložení nové průvodky nastaví do data rezervace na položce prodeje Termín do z průvodky.

Zkratky ve stromu

Je-li volba aktivována, zobrazují se ve stromu průvodek zkratky. Volbu lze mít aktivovánu současně s volbou Název ve stromu.

Název ve stromu

Je-li volba aktivována, zobrazují se ve stromu průvodek názvy. Volbu lze mít aktivovánu současně s volbou Zkratky ve stromu.

Zobrazit všechny operace

Je-li volba aktivována, budou se ve stromu průvodek vždy zobrazovat i operace, pro které nejsou v důsledku nastavení filtru druhů zboží (aktivována volba Filtr druhů nad stromem) a v důsledku nastavení zobrazování zdrojů a položek (volba Zobrazit zdroje a Zobrazit položky v Možnostech dispečera) zobrazeny žádné položky. V opačném případě se tyto operace nezobrazují.

Zobrazit zdroje

Je-li volba aktivována, budou se ve stromu průvodek zobrazovat také položky zdrojů. Implicitně se zdroje nezobrazují.

Zobrazit položky

Je-li volba aktivována, budou se ve stromu průvodek zobrazovat také položky technologického postupu (materiály, výkonové položky).

Logování variant

Při spuštění Dispečera je kontrolováno, zda jsou do výrobních stromů načítány platné varianty technologických postupů. V chybovém protokolu se zobrazují dva druhy hlášení:

 • pro výrobek nebyla načtena žádná varianta (žádná varianta neexistuje): v tomto případě lze vytvořit prázdnou průvodku;
 • požadovaná varianta pro výrobek je blokovaná (blokovaná pro výběr / zneplatněná): v tomto případě je výrobek načten jako materiál a průvodku nelze vytvořit.

Obecný kód zakázky

Kód, který se považuje za volný kód zakázky, z něhož je možno vykrývat požadavky jiných kódů zakázek (při aktivní volbě Pokrytí zakázek) - viz popis sloupců záložky Pokrytí v kapitole Pokrytí - DISPEČER.

Počítat pokrytí nových průvodek

Do pokrytí se budou načítat také nové - ještě neexistující průvodky. Tyto průvodky jsou v pokrytí identifikovány textem "Nový (číslo)". Množství požadavku z těchto nových průvodek pak není napočteno do sloupce "Pož. TPV" ale do sloupce "Pož. množ." jako by průvodka již byla uložena.

Kapacitní plán - Online

Nastavuje online / offline režim kapacitního plánu.

Je-li volba aktivována, pak dojde po spuštění Plánovače k automatickému načtení zdrojů a kapacit a dále po provedení změn dochází k automatické aktualizaci tabulky. Aktuálnost dat je indikována zeleným tlačítkem přepočtu pic_782i.

Je-li volba vypnuta, pak se data automaticky nepřepočítávají. Stav, kdy nejsou údaje aktuální a neodpovídají nastavení, je indikován červeným animovaným tlačítkem pic_783i. Data aktulizujeme klikem na tuto ikonu. Po přenačtení dat se zobrazí zelená ikona.

Popis tlačítek ve spodní části formuláře:

Doklad

Pomocí tohoto tlačítka se dostaneme na doklad, na kterém máme nastaveno pravítko.

Pokrytí

Pomocí tohoto tlačítka se otevře funkce Pokrytí poptávaného zboží pro aktuálně označenou položku.

Zboží

Pomocí tohoto tlačítka se dostaneme do knihy Zboží.

TP položky

Slouží pro přeskok na 2. stranu technologického postupu aktuálně označené položky.

V levé části formuláře je zobrazen strom průvodek podle technologického postupu výrobku. Strom znázorňuje všechny úrovně výrobku, tzn. pokud má položka svůj vlastní TP, je i tento TP zanořen ve stromu.

Varianta technologického postupu výrobku se načítá podle těchto pravidel:

Množství výrobku ve stromu průvodek je dáno při spuštění funkce z knihy Zakázky nebo knihy Rezervační listy množstvím na položce prodeje. Pokud funkci spouštíme z knihy Zboží, je strom načten na množství z implicitní varianty TP. V tomto případě máme možnost měnit množství označením požadavků v tabulce Pokrytí hvězdičkami.

Popis tlačítek a polí umístěných nad stromem:

Filtr druhů

Po aktivaci této volby se vyfiltrují položky technologického postupu výrobku podle vybraných druhů.

Druhy

Po kliknutí na toto tlačítko se dostaneme do knihy Druh zboží, kde si pomocí klávesy Ins vybereme druhy, které chceme vyfiltrovat.

Nevykryté

Vyfiltrují se nevykryté položky (položky, které mají nenulovou hodnotu ve sloupci Chybí).

Rozbalí všechny úrovně stromu.

Sbalí všechny úrovně stromu.

Označí aktuální položku.

Označí aktuální položku a všechny položky na nižší úrovni v příslušném uzlu.

Odstraní označení u aktuální položky a všech položek na nižší úrovni v příslušném uzlu.

Označí všechny položky, které jsou v nižší úrovni než aktuální položka.

pic_016i

Označí všechny položky, které jsou na stejné úrovni v rámci nadřízeného uzlu.

Pokud má položka TP nebo zdroj definovanou záměnu, nebo se jedná o zdroj typu "skupina", otevře se formulář Nabídka záměn, kde vybíráme záměnu položky.

PIC_1119i

Změna varianty TP v průvodce. Po výběru varianty TP se tato dosadí do průvodky a dojde k převytvoření položek průvodky. Odpovídá funkci Kopie TP (Ctrl+F3) nad průvodkou. Při přegenerování položek TP zůstanou v případě, že byla zachována varianta, na položkách průvodky již přidané poznámky.

Změna stromu průvodek - umožňuje změnit aktuální výrobní strom, změna se provede v úrovni označené pravítkem a ve všech jí podřízených úrovních.

 • Plánované množství: změna plánovaného vyráběného množství v průvodkách včetně možnosti změny skladové jednotky. Volba obsahuje dvě podřízené volby:
 • Množství polotovarů podle dispozice: se změnou plánovaného množství lze krátit vyráběné množství polotovarů dle existující dispozice na skladě. Zohlednění dispozic respektuje aktuální nastavení Dispečera (sklad, volný kód zakázky, pokrytí). Lze-li celou potřebu polotovaru vykrýt existující dispozicí, daná průvodka a celý podřízený podstrom průvodek se stornuje. Snižování množství se neprovádí na částečně odvedených průvodkách a jejich podřízených podstromech průvodek. Aktivace této volby automaticky aktivuje také volbu Aktualizovat průvodky podle TP - tzn. dochází k přenačtení položek průvodek dle technologického postupu.
 • Aktualizovat průvodky podle TP: se změnou plánovaného množství můžeme rovněž vyvolat přenačtení položek průvodky podle technologického postupu. Automaticky k němu dochází při snižování množství polotovarů dle dispozice (viz výše).

 

 • Kód zakázky: změna kódu zakázky v průvodkách.

Pic_1056

Obr.: Formulář Změna stromu průvodek

Tímto tlačítkem uložíme průvodky na označené výrobky nebo polotovary ve stromu.

pic_065i

Hledání položek ve stromu. Nalezená položka, popř. položky budou označeny ikonou pic_359i

Posun na další vyhovující položku při hledání.

Popis nabídky pravého tlačítka myši nad stromem

Většina funkcí nabídky pravého tlačítka myši nad stromem je spustitelná pomocí tlačítek nad stromem. Výjimku tvoří následující funkce.

Vytvořit kontejner průvodek

Vytvoří kontejner z průvodek aktuálně načtených ve stromu.

Přidat do kontejneru průvodek

Do existujícího kontejneru průvodek přidá průvodky načtené ve stromu.

Popis ikon položek stromu:

Kontejner - zobrazuje se jako hlavní uzel v případě, že je Dispečer spuštěn nad kontejnerem dokladů.

pic_335i

Doklad požadavku, nad kterým je Dispečer spuštěn (zakázka, rezervační list, výrobní příkaz).

Pic_1031i

Má dva významy: současně s textem "Nový" za ikonou symbolizuje novou neexistující průvodku, s uvedením čísla dokladu za ikonou symbolizuje existující průvodku s vypnutou volbou Realizace.

pic_556i

Průvodka s aktivovanou volbou Realizace.

pic_557i

Částečně realizovaná průvodka - průvodka s potvrzenými operacemi a nepotvrzenou hlavičkou nebo nepotvrzená průvodka typu "normální", která obsahuje položky s příznakem výdeje.

Potvrzená průvodka.

pic_248i

Operace.

pic_245i.png

Položka kusovníku.

pic_357i

Oceňovací položka.

pic_330i

Zdroj.

Hlavní pracovní plocha Dispečera je rozdělena do 5 záložek (Pokrytí, Zdroje, Doklady, Gantt, Kolize).

Book Contents

Book Index

Pokrytí

Záložka Pokrytí je rozdělena na 3 části:

Položky technologického postupu

Horní část záložky Pokrytí obsahuje okno s položkami TP výrobku či polotovaru, který se má vyrábět. Implicitně se zde načítají a sčítají také požadavky nezbožních položek (výkonů), tyto se však nevykrývají. Omezit jejich zobrazování lze nastavením volby Filtr druhů.

V závislosti na tom, zda je aktivována volba Sumačně, se zobrazují buď pouze položky aktuálně označené úrovně ve stromu nebo naopak položky ze všech nižších úrovní technologického postupu.

Ke každé položce jsou zde sumačně napočteny požadavky z aktuálního výrobního stromu a jejich možné vykrytí.

Pozn.: Záznamy v tomto okně lze setřídit podle požadovaného sloupce, nastavené třídění se však ruší vždy při přenačtení obsahu (např. při akcích Přepočet, označení jiné úrovně ve stromu, apod.).

Obr.: Formulář Dispečer - záložka Pokrytí

Popis polí:

Filtr druhů

Po zatržení tohoto pole se v okně Položky TP zobrazí jen položky technologického postupu podle vybraných druhů (definovaných tlačítkem Druhy).

Druhy

Po kliknutí na toto tlačítko se dostaneme do knihy Druh zboží, kde si pomocí klávesy Ins vybere druhy, které chceme vyfiltrovat.

Nevykryté

V okně Položky TP se vyfiltrují nevykryté položky. Jde o položky, jejichž požadavky nejsou vykryty stavem na skladě a objednaným množstvím. Tyto položky mají nenulovou hodnotu ve sloupci Chybí.

Sumačně

Při aktivaci se zobrazují nejen položky aktuálně označeného uzlu, ale také položky z podřízených úrovní, tj. položky z TP polotovarů.

Označené

Po zatržení se zobrazí pouze položky, které jsou označeny hvězdičkou.

Online

Pokud je toto pole při spuštění funkce vypnuté, nenačtou se položky do tabulky. Pro načtení položek je potřeba toto pole zapnout nebo kliknout na ikonu (Přepočet).

Pozn.: Při vypnuté volbě se načítají po spuštění pouze položky, pro které byl v dokladech proveden Přepočet pokrytí.

Pozn.2: Při zapnuté volbě se pro položky (operace) automaticky napočítává termín vykrytí ("CFCoverageDate") a to bez ohledu na to, zda byl pro danou průvodku proveden Přepočet pokrytí.

pic_349i

Tlačítko pro nastavení pokrytí. Nastavením pokrytí ovlivňujeme načítání záznamů do funkce Pokrytí poptávaného zboží. Toto nastavení pak ovlivňuje načítání požadavků a jejich vykrývání.

Označí nebo odznačí položku, na které je nastaveno pravítko.

Pic_867i

Označí chybějící položky (tj. ty, které mají nenulovou hodnotu ve sloupci Chybí).

Odstraní označení u všech položek.

Přepočte, respektive aktualizuje data pokrytí. Také napočítává termín vykrytí ("CFCoverageDate") a to bez ohledu na to, zda byl pro danou průvodku proveden Přepočet pokrytí.

PIC_247

Nalezne aktuálně označenou položku ve stromu průvodek a šedě ji podbarví. Existuje-li pro položku současně více požadavků (dokladů, na kterých se nachází - tyto najdeme v prostřední části záložky Pokrytí), pak je nutné označit pravítkem ještě požadovaný doklad požadavku. V opačném případě se pro položku nalezne ve stromu průvodek první vyhovující záznam.

Popis sloupců:

Pož. TPV

Množství materiálu či polotovaru, které je potřeba pro výrobu požadovaného množství výrobku označeného ve stromu průvodek. Do sloupce se načítají hodnoty z nových (ještě neexistujících) průvodek. Po vytvoření průvodek se hodnota přesune do sloupce Pož. množství. Pokud je však v Možnostech dispečera aktivována volba Počítat pokrytí nových průvodek, pak se požadavky z neexistujících průvodek načítají již do sloupce Pož. množ..

Pož. množství

U výrobku hodnota zobrazuje, na jaké množství daného výrobku je požadavek prodeje (zakázka s rezervačním listem).

U materiálů a polotovarů hodnota zobrazuje, na jaké množství existuje požadavek výroby (nepotvrzená průvodka) pro aktuální strom průvodek. Pokud je v Možnostech dispečera aktivována volba Počítat pokrytí nových průvodek, pak jsou zde napočteny i požadavky z neexistujících průvodek.

Na skladě

Hodnota zobrazuje jakým množstvím z existujících stavů na skladě lze vykrýt konkrétní požadované množství. Nejedná se tedy o celkovou dispozici, ale pouze o tu část, kterou lze využít na vykrytí daného požadavku.

Objedn.

Hodnota obecně zobrazuje, jakým množstvím z budoucích plánovaných či potvrzených příjmů lze vykrýt konkrétní požadované množství. Nejedná se tedy o celkové existující objednané množství, ale pouze o tu část, kterou lze využít na vykrytí daného požadavku.

U položek výrobků a polotovarů zobrazuje tedy jaké množství bude vyrobeno (průvodka s příznakem Realizace), u položek materiálů jaké množství je objednáno objednávkou vydanou.

Pozn.: Z kterých dokladů a typů záznamů z Pokrytí se hodnota načítá je dáno aktuálním nastavením pokrytí, viz výše popis ikony Nastavení pokrytí.

Chybí

Množství, které chybí k úplnému vykrytí požadovaného množství. Hodnota je vypočtena jako Pož. množství - Na skladě - Objedn.. Položky, které jsou zcela pokryty, jsou indikovány ve vedlejším sloupci ikonou pic_256i, položky, které jsou pokryty částečně, ikonou pic_255i, a položky, které zcela chybí, ikonou pic_254i.

Prodlení

Prodlení položky ve dnech. Jedná se o rozdíl mezi termínem vykrytí položky (kdy bude položka k dispozici) a termínem požadavku. Kladná hodnota znamená prodlení, záporná hodnota předstih. Prodlení je indikováno ve vedlejším sloupci ikonou PIC_1072i.

U výrobků se tedy jedná o rozdíl mezi termínem průvodky a termínem z rezervačního listu, u polotovarů mezi termínem průvodky daného polotovaru a termínem požadavku na polotovar v průvodce výrobku a u materiálů o rozdíl mezi plánovaným dodáním na sklad a požadovaným termínem z položky průvodky.

U nevykrytých položek (sloupec "Chybí" > 0) se do prodlení zohledňuje dodací lhůta dle dodavatelského ceníku načteného z karty Zboží.

Potřebuje-li uživatel zobrazit prodlení vzhledem k aktuálnímu datu (nikoliv k datu požadavku), pak je potřeba v části Pokrytí aktivovat ikonu pic_242i (Posun minulosti). Aktivace této funkce zajistí změnu termínů z minulosti na aktuální datum (tj. realizace požadavků je jakoby plánovaná na dnešní den).

Pozn.: Ačkoliv datum požadavku se vizuálně v pokrytí také změní na aktuální, pro výpočet prodlení se využívá stále původní termín požadavku (viditelný v prostřední části u dokladu požadavku).

Požadavky

Prostřední část záložky Pokrytí zobrazuje doklady požadavků pro aktuálně označenou položku v části Položky TP. Jedná se tak o rozpad sumačních hodnot z horního okna formuláře na jednotlivé požadavky.

Hodnoty sloupců Na skladě a Objedn. jsou zde navíc rozděleny na dvě části:

Obecný kód zakázky je takový kód, který lze využít v případě sledování pokrývání zakázek (viz. níže popis volby Pokrytí zakázek) k vykrytí jiných požadavků. Obecný kód definujeme tlačítkem Možnosti v záhlaví formuláře Dispečera.

Množství na vlastním kódu zakázky má pro vykrytí požadavku vždy přednost (i přes možné prodlení) před kódem obecným.

Nemáme-li volbu Pokrytí zakázek aktivovánu, pak se požadavky vykrývají bez ohledu na kód zakázky a hodnoty množství se napočítávají pouze do sloupců Na skladě vl. a Objedn. vl..

Zobrazením sloupce Dnů (programový název "DeliveryDays") lze mít přehled u nevykrytých položek (sloupec "Chybí" > 0) o počtu dní dodání z dodavatelského ceníku. Datum vykrytí položky (sloupec Termín vykr., programový název "CovDate") se počítá jako dnešní datum plus počet dnů dodání.

Nastavíme-li pro aktuální položku z okna Položky TP pravítko na konkrétní doklad požadavku a stiskneme ikonu PIC_247 pro nalezení položky ve stromu, pak se nám najde tato položka ve výrobním stromu právě podle označeného dokladu požadavku.

Pokrytí

V dolní části záložky Pokrytí je umístěna 1. strana funkce Pokrytí poptávaného zboží, která je blíže popsána v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Zboží - Pokrytí poptávaného zboží. Pokrytí se vztahuje ke zboží, na kterém máme nastaveno pravítko (ve stromu nebo v okně Položky TP). Pomocí tlačítka Pokrytí, které je umístěno ve spodní části formuláře, se otevře kompletní funkce Pokrytí poptávaného zboží.

Pokrytí průvodek načtených v Dispečerovi se načítá z paměťového datového modulu. To znamená, nenačítají se uložená data z tabulek, ale aktuální hodnoty z paměťového modulu ještě před uložením do databáze. Takto lze v pokrytí ihned sledovat dopad právě provedených změn. Doklady načítané z Dispečera jsou v tabulce Pokrytí indikovány ikonou černého puntíku pic_459i.

Popis vybraných voleb:

Pokrytí zakázek

Je-li tato volba aktivována, pak pokrytí a vykrývání požadavků sledujeme podle jednotlivých kódů zakázek. Tato volba má vliv na nápočet hodnot do sloupců Na skladě vl./ob. a Objedn. vl./ob. v prostředním okně záložky Pokrytí. Bližší popis těchto sloupců je uveden výše v této kapitole v části Požadavky.

Pokrytí variant

Je-li tato volba aktivována, pak pokrytí a vykrývání požadavků sledujeme podle jednotlivých variant technologického postupu.

pic_242i

Posun termínů z minulosti na aktuální datum. Bližší popis je uveden výše v této kapitole v části Položky technologického postupu, u popisu sloupce Prodlení.

pic_964i

Zobrazit datum u požadavků pokrytých z dispozice.

Vypnuto: požadavky pokryté z dispozice mají nulové datum (a jsou tedy zařazeny na začátku seznamu požadavků)

Zapnuto: u požadavků pokrytých z dispozice je zobrazeno skutečné datum požadavku; pro výpočet možnosti snížení vyráběného množství polotovarů je však interně stále počítáno s nulovým datem!

Book Contents

Book Index

Zdroje

Na záložce 2-Zdroje se zobrazuje kapacitní plán zdrojů ze stromu průvodek pro zvolený interval zobrazení a v členění podle zvolené periody. Podrobný popis funkčnosti a nastavení kapacitního plánu je uveden v kapitole Zdroje - kapacitní plán.

pic_1097

Obr.: Formulář Dispečer - záložka Zdroje

Popis vybraných polí:

Pole platná pro nastavení a ovládání kapacitního plánu společná pro všechny moduly jsou popsána v kapitole Zdroje - kapacitní plán.

Sumačně

Je-li volba aktivována, pak se zobrazují všechny zdroje pro aktuálně označenou úroveň ve stromu a všechny nižší úrovně.

Je-li volba deaktivována, pak se zobrazují zdroje pouze z aktuálně označené úrovně.

Spodní část záložky 2-Zdroje obsahuje tři záložky: Požadavky, Kapacity, Graf. Veškeré údaje se zobrazují podle nastaveného intervalu na této záložce.

Požadavky

Na záložce Požadavky jsou zobrazeny požadavky na vybraný zdroj, tj. doklady a operace, kterými je zdroj požadován. Aktivací volby Včetně opožděných lze zobrazit i opožděné požadavky.

Kapacity

Přehled kapacit vybraného zdroje.

Graf

Představuje grafické zobrazení kapacitního plánu. Bližší popis je uveden v kapitole Zdroje - kapacitní plán.

Book Contents

Book Index

Doklady

Na záložce 3-Doklady se v horní části zobrazuje seznam načtených průvodek. V případě víceúrovňových stromů jde pouze o kořenové průvodky výrobků. Doklady jsou vždy implicitně seřazeny dle priority a pořadí. Průvodky s nezadanou prioritou jsou řazeny na konci.V prostřední části je zobrazena hlavička aktuálně označené průvodky a ve spodní části na záložce Položky položky průvodky (plánované hodnoty z 2. strany). Na záložce Nadřízené je zobrazen seznam nadřízených dokladů průvodky.

Popis tlačítek v záhlaví záložky:

Zm. pořadí

Tlačítkem můžeme ovlivnit pořadí průvodek (výrobních stromů) pro zaplánování. Pořadí můžeme stanovit na základě těchto údajů:

První úroveň řazení může být na základě pole Priorita z průvodky. Průvodky bez priority mají nižší význam než průvodky s vyplněnou hodnotou priority. Pokud nechceme určovat pořadí dle pole Priorita, volbu odtrhneme. (Pozor: po restartu programu a načtení průvodek do Dispečera budou doklady opět implicitně seřazeny dle priority a pořadí.)

Dále lze pořadí průvodek stanovit dle:

 • Kniha a číslo (seřadí se abecedně podle knih dokladů a čísla).
 • Datum rezervace.
 • Výrobní cena (vyšší cena má vyšší prioritu).
 • Prodejní cena (vyšší cena má vyšší prioritu).

Nahoru

Slouží ke změně pořadí dokladů. Posune aktuálně označený záznam o úroveň nahoru. Posun lze provést také klávesou Num -.

Dolů

Slouží ke změně pořadí dokladů. Posune aktuálně označený záznam o úroveň dolů. Posun lze provést také klávesou Num +.

Přidat na VP

Přidá označené průvodky a jejich podřízené průvodky (celý výrobní strom) na zvolený výrobní příkaz. Neexistuje-li ještě takový, v knize Výrobní příkazy jej vytvoříme.

Smazat z VP

Smaže označené průvodky a jejich podřízené průvodky (celý výrobní strom) ze zvoleného výrobního příkazu.

Zobrazit VP

Zobrazí výrobní příkaz vybrané průvodky.

Z Dispozice

Snižuje vyráběné množství polotovarů dle existující dispozice na skladě pro všechny hvězdičkou označené výrobní stromy. Odpovídá volbě Množství polotovarů podle dispozice ve funkci Změna stromu průvodek (ikona nad stromem průvodek).

Změna priority

Změna priority průvodky pro plánování. Změna se provede buď pro aktuální doklad nebo doklady označené hvězdičkou.

Změna pořadí

Tlačítkem můžeme ovlivnit pořadí průvodek (výrobních stromů) pro zaplánování. Pořadí můžeme stanovit na základě těchto údajů:

První úroveň řazení může být na základě pole Priorita z průvodky. Průvodky bez priority mají nižší význam než průvodky s vyplněnou hodnotou priority. Pokud nechceme určovat pořadí dle pole Priorita, volbu odtrhneme. (Pozor: po restartu programu a načtení průvodek do Dispečera budou doklady opět implicitně seřazeny dle priority a pořadí.)

Dále lze pořadí průvodek stanovit dle:

 • Kniha a číslo (seřadí se abecedně podle knih dokladů a čísla).
 • Datum rezervace.
 • Výrobní cena (vyšší cena má vyšší prioritu).
 • Prodejní cena (vyšší cena má vyšší prioritu).

pic_801ipic_802i

Slouží ke změně pořadí dokladů. Posune aktuálně označený záznam o úroveň nahoru / dolů. Posun lze provádět pouze v rámci dokladů se stejnou prioritou. Posun lze provést také klávesou Num + / Num -.

Poznámka ke změně pořadí průvodek: Přesun průvodky na konkrétní požadovanou pozici lze navíc provést pomocí skriptu Změna pořadí průvodky (Plan_ChangeSequence.pas), který zařadíme do uživatelského panelu s ručním vstupem na parametr "NewSequence".

Obr.: Formulář Dispečer - záložka Doklady

Popis vybraných sloupců v tabulce dokladů:

Plánované datum od, Plánované datum do

Aktuální termíny zaplánování výrobního stromu (minimální a maximální datum z celého výrobního stromu).

Plánované datum od - původní, Plánované datum do - původní

Původní termíny zaplánování průvodky při načtení průvodky do Dispečera. Přeplánováním se nemění.

Prodlení

Vyjadřuje rozdíl mezi termínem kdy bude výroba hotová a datem rezervace. Kladné číslo vyjadřuje zpoždění, záporné číslo předstih.

Prodlení - původní

Prodlení vypočtené z původních termínů výroby (při načtení průvodek do Dispečera, přeplánováním se nemění).

Prodlení - rozdíl

Rozdíl mezi aktuálním prodlením a původním prodlením. Vyjadřuje změnu prodlení po přeplánování průvodek.

Book Contents

Book Index

Gantt - DISPEČER

Na této záložce se zobrazuje Ganttův graf zaplánovaných operací. Zobrazují se ty položky, které jsou vidět ve stromu (tzn. pokud máme strom zabalený, v Ganttově grafu nevidíme nic). Graf zobrazuje primárně časovou náročnost jednotlivých průvodek a operací. Kromě toho jsou zde ještě zobrazeny i položky materiálů (jako body, tj. vyjadřují, ve který časový okamžik je daný materiál potřeba).

Úsečky grafu jsou standardně zobrazeny zelenou barvou. Máme-li některé z položek ve stromu označeny hvězdičkami, pak jsou úsečky těchto položek zobrazeny červeně.

Pomocí tahu při zmáčknutém levém tlačítku myši lze graf posouvat po časové ose.

PIC_1066

Obr.: Funkce Dispečer - záložka Gantt

Popis tlačítek:

PIC_1115i

Přepínání zobrazení časové osy: podle termínu z průvodek nebo podle zadaného plánovacího období.

PIC_1116i

Zmenšit měřítko zobrazení.

PIC_1117i

Zvětšit měřítko zobrazení.

PIC_1118i

Obnovit měřítko na 100 %.

Book Contents

Book Index

Kolize

Na záložce Kolize lze zobrazit kolize, které nastanou na zdrojích a na průvodkách. Program dokáže zobrazit dva druhy kolizí:

Ve sloupci Zkratka výrobku se vždy zobrazuje výrobek z kořenové průvodky.

Tlačítkem Doklad lze zobrazit průvodku z vybraného řádku kolize.

PIC_1082

Obr.: Funkce Dispečer - záložka Kolize

Book Contents

Book Index

Zaplánování průvodek

Před vytvořením nebo po vytvoření průvodek (pořadí vykonání akcí nehraje z pohledu výsledku (dat) roli) je nutno průvodky zaplánovat, tzn. požadavky na zdroje se ve vybranou dobu zapíší do kalendáře a daný počet zdrojů v tento časový úsek bude vytížen touto výrobou. Před zaplánováním je potřeba zkontrolovat nastavené období pro plánování, které je zobrazeno v titulkové liště formuláře. Průvodky k zaplánování se musí do nastaveného rozsahu období časově vejít. Pokud období nevyhovuje, změníme jej pomocí tlačítka PIC_172I (Alt+F10), které je umístěno ve standardním panelu formuláře. Při standardním nastavení se Datum od vždy po novém spuštění programu K2 nastaví na aktuální datum. V případě, že si uživatel nepřeje Datum od nastavovat vždy na aktuální, lze toto zajistit nastavením ve formuláři Definice období, který vyvoláme v knize Zdrojů, v dolním panelu prvním tlačítkem za poli pro nastavení zobrazovacího období. V daném formuláři aktivujeme volbu Nastavovat ručně. Změnu Data od pak provádí uživatel dle potřeby.

Pro otevření formuláře k zaplánování použijeme ikonu (Shift+F3) umístěnou ve standardním panelu.

Při zaplánování výrobního stromu se zaplánování optimalizuje s ohledem na potřebu polotovarů v jednotlivých operacích. Příslušné operace výrobku se plánují v návaznosti na dokončený polotovar.

Při neúspěšném zaplánování průvodky polotovaru se pokračuje v zaplánování dalších průvodek výrobního stromu. V protokolu se objeví všechny průvodky stromu, které se nepodařilo zaplánovat. Tyto průvodky budou po uložení nezaplánované (v knize průvodek ikona pic_100i - pole "BFCalDiffer"). Do operací a hlavičky nezaplánovaných průvodek se dosadí maximální plánovací termín. Ve výrobním stromu, který obsahuje nezaplánovanou průvodku, je pak vidět termín výroby = 31.12.2999 a počet dnů = -9999 (Dispečer, záložka 3-Doklady, sloupec "Dnů").

Po úspěšném zaplánování je potřeba změny uložit.

Při vytváření a zaplánování nových průvodek je vhodné mít v Možnostech dispečera aktivovánu volbu Počítat pokrytí nových průvodek. V tomto případě budou do vykrytí požadavků napočteny také nové (neexistující) průvodky, a uživatel může tyto informace využít pro řízení a korigování plánu výroby aniž by průvodky musely být již vytvořeny.

PIC_1081

Obr.: Formulář Zaplánování stromu průvodek

Popis polí:

Název

Popis z řádku ve stromu, který máme aktuálně označen pravítkem.

Plánovat dopředu od

Pomocí této volby se průvodky zaplánují dopředu od zadaného data.

Sdružovat podle výrobních příkazů

Umožňuje zaplánovat za sebou průvodky z jednoho výrobního příkazu. Platí i pro podřízené průvodky polotovarů. To znamená: jakmile se při plánování zjistí zařazení určité průvodky na výrobním příkazu, zaplánují se následně za ní přednostně všechny další průvodky z daného výrobního příkazu.

Je-li volba aktivována, nelze plánovat s optimalizací posloupnosti operací a nelze vyhodnocovat dobu čekání na zdrojích.

Plánovat zpětně do

Pomocí této volby se průvodky zaplánují zpětně do zadaného data.

Pozn.: Při zpětném plánování se ty výrobní stromy, které by překročily plánovací "období od" zaplánují směrem dopředu a to od začátku plánovacího "období od".

Termín z rezervačního listu

Pomocí této volby se průvodky zaplánují zpětně od data z rezervačního listu. Pro každý výrobní strom se zjišťuje, zda je zadán termín rezervace v položce prodeje. Pokud ano, pak se bere termín z položky. Pokud je zadáno pouze datum a čas je nulový (00:00:00), pak se plánuje zpětně od předchozího dne (tak aby byla výroba na den rezervace hotova). Pokud je stanoven také čas rezervace, pak se plánuje od tohoto času daného dne.

Pokud termín rezervace v položce prodeje zadán není, pak se plánuje dle termínu stanoveného v hlavičce rezervačního listu v poli Datum rezervace od.

U volné průvodky (bez vazby na zakázku) je za rezervační datum považován Termín do z hlavičky průvodky.

Posunout o počet dnů

Vztahuje se k volbě Termín z rezervačního listu. Pomocí zadání kladného čísla posuneme zahájení zpětného zaplánování o určený počet dnů před datum rezervace. Výroba tak bude hotova s daným předstihem.

Skončit v čase

Vztahuje se k volbě Termín z rezervačního listu. Slouží k zadání času, do kterého musí být výroba hotova. V tomto případě má čas zadaný v tomto poli přednost před časem z rezervačního listu.

Zaplánovat označené

Je-li volba aktivována, zaplánují se všechny uzly (průvodky) označené hvězdičkou ve stromu. V opačném případě se zaplánuje aktuálně označený uzel (včetně podřízených pokud existují).

Povolit kolize na zdrojích

Povolením kolizí na zdrojích stanovíme, že na zdroj mohou být v jeden okamžik zaplánovány požadavky nad rámec kapacity zdroje. Které požadavky lze plánovat kolizně, respektive které kolizně plánovat nelze, stanovujeme v poli Oblast bez kolizí.

Je-li volba aktivována, pak povolíme kolize na všech zdrojích, které máme k zaplánování. Je-li vypnuta, pak se každý zdroj chová podle nastavení této volby na své kartě.

Pozn.: Má-li zdroj definovánu kapacitu = 0, pak na něj ani při povolení kolizí plánovat nelze. Bližší popis zadání kapacity = 0 pro plánování s kolizemi je uveden v kapitole Výroba / Plánování a zásobování výroby / Kalendáře / Definiční položky (3. strana).

Oblast bez kolizí

V případě plánování s kolizemi volíme v tomto poli mezi kterými požadavky nelze kolize povolit. Na výběr máme tyto oblasti:

 • Žádná (výchozí hodnota): kolize jsou povoleny mezi všemi požadavky na zdroj.
 • Výrobní strom: kolize nejsou povoleny mezi požadavky z jednoho výrobního stromu průvodek.
 • Zakázka: kolize nejsou povoleny mezi požadavky spadajícími pod jednu zakázku.
 • Plánované průvodky: kolize nejsou povoleny mezi požadavky z aktuálně zaplánovávaných průvodek.

Optimalizovat posloupnost operací

Při optimalizaci dochází ke snaze zaplánovat operace tak, aby byla zajištěna jejich návaznost. Zaplánování každého výrobního stromu probíhá dvouprůchodově: nejdříve dopředu a následně od poslední operace zpět s cílem posunout předchozí operace co nejblíže k sobě. Je-li volba vypnuta, probíhá zaplánování pouze jednoprůchodově (tj. směrem dopředu).

Při zpětném plánování je postup běhů opačný.

Poznámka: Optimalizace posloupnosti není dostupná při dopředném plánování se sdružováním dle výrobních příkazů.

Rozdíl v zaplánování je zobrazen na obrázku Zaplánování s volbou Optimalizovat posloupnost operací. Obě situace představují zaplánování od 6 hodin směrem dopředu, přičemž v druhém případě se v optimalizačním běhu operace 1 a 2 posunou co nejblíže k operaci 3.

Zohlednit termín pokrytí

Zaplánovat i nepokryté výrobní stromy

Zohlednit dodací lhůty

Aktivovaná volba zajistí, aby se operace nezaplánovala dříve než k termínu, kdy bude pokryta materiálem. Pro využití této funkčnosti je nutné, aby byl pro materiály, respektive pro operace znám termín vykrytí. Existují tyto možnosti jak jej mít napočten:

a) byl proveden Přepočet pokrytí daných průvodek, termíny vykrytí jsou uloženy v databázi;

b) pokud Přepočet pokrytí spuštěn nebyl, pak musí termíny vykrytí spočítat Dispečer: buď je nutné mít aktivováno online napočítávání pokrytí (záložka 1-Pokrytí, volba Online), nebo nápočet provést ručně (záložka 1-Pokrytí, tlačítko přepočtu ).

 

Přístup k zaplánování nepokrytých průvodek volíme volbou Zaplánovat i nepokryté výrobní stromy:

 • Vypnuto: nepokryté průvodky a jejich nadřízené průvodky nebudou zaplánovány (popřípadě budou odplánovány), do hlavičky průvodky a do operací se dosadí maximální plánovací datum 31.12.2999.
 • Zapnuto: pokud ve výrobním stromě existuje alespoň jedna nepokrytá průvodka (tj. nelze ji zaplánovat), pak se celý výrobní strom zaplánuje bez ohledu na pokrytí. Všechny průvodky tohoto stromu mají následně aktivovánu volbu Zaplánováno bez pokrytí (2. strana průvodky v hlavičce). V seznamu průvodek si lze zobrazit sloupec s ikonou "ScheduledWithoutCoverageImg".

 

Plánujeme-li s ohledem na termín pokrytí zpětně, a dojde-li u některých operací k porušení termínu vykrytí, pak zpětné zaplánování doběhne do konce, a následně se celý výrobní strom plánuje od nejmenšího data (zjištěného ze zpětného zaplánování) dopředně.

U nepokrytých položek (mají termín vykrytí 31.12.2999) je standardně termín vykrytí napočten z dodavatelského ceníku optimálního dodavatele a to podle počtu dnů dodání. Vyjadřuje tak možný termín, kdy by mohl být materiál dodán, kdyby byl aktuálně objednán. Pokud si přejeme zohlednit takto vypočtený termín pokrytí při zaplánování, pak aktivujeme volbu Zohlednit dodací lhůty.

Vyhodnotit čekání na zdroje

Umožňuje vyhodnocovat dobu, o kterou bude operace na jednotlivých zdrojích splněna později oproti optimálnímu zaplánování. Optimálním zaplánováním na zdroji se rozumí zaplánování s povolením kolizí. Tyto údaje nalezneme na záložkách 3-Zdroje a 4-Doklady, na podzáložce Čekání v pravé tabulce.

V souhrném pohledu lze celkovou dobu čekání vyhodnotit:

 • na jednotlivých zdrojích za všechny výrobní stromy (záložka 3-Zdroje, zařazením sloupce "QueueTimeTextCalc");
 • na jednotlivých zdrojích po výrobních stromech (záložka 3-Zdroje, podzáložka Čekání - levá tabulka);
 • na jednotlivých výrobních stromech za všechny zdroje (záložka 4-Doklady, zařazením sloupce "QueueTimeTextCalc");
 • na jednotlivých výrobních stromech po zdrojích (záložka 4-Doklady, podzáložka Čekání - levá tabulka).

 

Základem je zaplánování jedné operace průvodky.

 • Operace se nejprve zaplánuje bez ohledu na ostatní požadavky (dočasně povoleny kolize).
 • Následně se operace zaplánuje s ohledem na ostatní požadavky (zakázány kolize).
 • Do paměťové tabulky se zapíše rozdíl vypočtených termínů.
 • Pokud jsou při zaplánování povoleny kolize, čekání se nepočítá. Pokud jsou povoleny kolize na zdroji, nepočítá se čekání pro tento zdroj (pokud je v operaci jediný).
 • Při zaplánování průvodek s optimalizací se optimalizační běh pro výpočet doby čekání ignoruje. Důvodem je skutečnost, že optimalizace nemá vliv na výsledný termín, čekání (posuny) jsou dány dopředným během zaplánování.
 • Pokud je v operaci více zdrojů, pak první zdroj je označen jako hlavní a jeho čekání je započteno do sumační hodnoty v rámci výrobního stromu.

 

Poznámka: Vyhodnocovat čekání na zdrojích nelze při dopředném plánování se sdružováním dle výrobních příkazů.

Max. přetížení zdrojů (%)

Při zaplánování výroby lze počítat s větším počtem zdrojů než je skutečná kapacita zdroje (např. pro zjištění možností a dopadu na zaplánování). V kalendáři zdroje v definiční položce je nutné v poli Přetížení (%) toto přetížení povolit (nastavením maximálního povoleného procenta přetížení). Při zaplánování výrobních stromů pak zadáváme aktuální požadované přetížení v tomto poli. Při výpočtu navýšeného počtu zdrojů se bere menší hodnota povoleného přetížení. Počet zdrojů se zaokrouhluje na celé číslo dolů.

Příklad 1: Máme kapacitu 10 dělníků. Víme, že v případě potřeby můžeme přidat až 3 dělníky navíc. V kalendáři zdroje zadáme procento přetížení 30 %. Máme 12 prioritních zakázek, každou zakázku dělá jeden dělník. Situace nám umožňuje dva dělníky přidat. Při zaplánování těchto 12 průvodek zadáme přetížení 20 %. Při zaplánování se tedy počítá s kapacitou 12 lidí. Všech 12 průvodek se zaplánuje na stejný čas, 2 z nich budou mimo kapacitu (v Plánovači v Grafu zdrojů budou na šedém pozadí).

Příklad 2: Máme kapacitu 10 dělníků, přičemž čas operace pro zaplánování se krátí dle kapacity zdroje v kalendáři. Při přetížení 30 % bude tedy délka operace dělena 13, nikoliv 10.

pic_2137

Obr.: Zaplánování s volbou Optimalizovat posloupnost operací

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Dispečer

Book Contents

Book Index

Formulář - Akce

Popis funkcí:

Přizpůsobení formuláře

Obnoví jednotlivé části formuláře (záložky, gridy) tak, aby byly přizpůsobeny a viditelné při aktuálním rozlišení obrazovky.

Book Contents

Book Index

Plánovač

K plánování výroby v IS K2 můžeme kromě funkce Dispečer používat také funkci Plánovač. Plánovač mimo jiné obsahuje grafické znázornění zaplánování výroby, a to jak z pohledu jednotlivých zdrojů, tak z pohledu průvodek a jejich operací.

Plánovač můžeme spustit těmito způsoby:

Označený zdroj (typ zdroje)

Načítat související zdroje = NE

Načítat související průvodky = NE

Načítat související zdroje = ANO

Načítat související průvodky = NE

Načítat související zdroje = ANO

Načítat související průvodky = ANO

Fyzický zdroj nepatřící do skupiny

Jen označený zdroj. Požadavky v grafu jsou aktivní.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek. Pokud je v průvodce použita skupina, pak jen tato skupina. Graf aktivní jen pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj (tj. jsou načteny jen průvodky, ve kterých je označený zdroj). Požadavky souvisejících zdrojů jsou však pro práci na úrovni operací načteny jen ve stavu pro čtení (úsečky mají jednoduché šrafování zprava doleva). Při nastaveném typu označení jiném než "operace" nebo při celkovém přeplánování průvodek se s nimi však pracuje - již nejsou ve stavu jen pro čtení.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek + zdroje z průvodek tvořících výrobní strom. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a pro požadavky z načteného výrobního stromu (tj. jsou načteny průvodky ve kterých je označený zdroj + svázané průvodky tvořící strom). Požadavky všech ostatních zdrojů (tedy kromě zdroje pro něhož byl Plánovač spuštěn), jsou však pro práci na úrovni operací načteny jen ve stavu pro čtení (úsečky mají jednoduché šrafování zprava doleva). Při nastaveném typu označení jiném než "operace" nebo při celkovém přeplánování průvodek se s nimi však pracuje - již nejsou ve stavu jen pro čtení.

Fyzický zdroj patřící do skupiny s vlastním kalendářem

Jen označený zdroj. Požadavky v grafu jsou aktivní.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek. Pokud je v průvodce použita skupina, pak jen tato skupina. Graf aktivní jen pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek + zdroje z průvodek tvořících výrobní strom. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a pro požadavky z načteného výrobního stromu.

Fyzický zdroj patřící do skupiny bez vlastního kalendáře

Jen označený zdroj. Požadavky v grafu jsou aktivní.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek. Pokud je v průvodce použita skupina, pak i všechny zdroje patřící do této skupiny (je potřeba načíst tyto zdroje, aby se mohl vytvořit fiktivní kalendář pro skupinu). Graf aktivní jen pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj.

Označený zdroj + související zdroje z načtených průvodek + zdroje z průvodek tvořících výrobní strom. Pokud je v průvodce použita skupina, pak i všechny zdroje patřící do této skupiny (je potřeba načíst tyto zdroje, aby se mohl vytvořit fiktivní kalendář pro skupinu). Graf aktivní jen pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a pro požadavky z načteného výrobního stromu.

Skupina

Skupina a její podřízené zdroje. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a také pro požadavky všech podřízených zdrojů.

Označený zdroj + jeho podřízené zdroje + související zdroje z načtených průvodek. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a také požadavky z průvodek, ve kterých jsou podřízené zdroje skupiny.

Označený zdroj + jeho podřízené zdroje + související zdroje z načtených průvodek + zdroje z průvodek tvořících výrobní strom. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých je tento označený zdroj a pro požadavky z načteného výrobního stromu.

Sumační

Všechny podřízené zdroje sumačního zdroje. Patří-li pod sumační zdroj skupina, pak také její podřízené zdroje. Graf aktivní pro požadavky všech načtených zdrojů.

Všechny podřízené zdroje sumačního zdroje + související zdroje z načtených průvodek. Patří-li pod sumační zdroj skupina, pak také její podřízené zdroje. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých se nachází podřízené zdroje sumačního zdroje či skupiny.

Všechny podřízené zdroje sumačního zdroje + související zdroje z načtených průvodek + zdroje z průvodek tvořících výrobní strom. Patří-li pod sumační zdroj skupina, pak také její podřízené zdroje. Graf aktivní pro požadavky z průvodek, ve kterých se nachází podřízené zdroje sumačního zdroje či skupiny.

Plánovací obdobi

Období pro plánování nastavujeme pomocí tlačítka PIC_172I (Alt+F10) umístěného ve standardním panelu Plánovače. Toto nastavení platí také pro modul Dispečer.

Období pro zobrazení / pro kapacitní plán

Nastavení období provádíme buď v Plánovači a Dispečeru (pole Zobrazit od / do) a nebo v knize Zdrojů (pole Datum od / do). Lze rovněž přednastavit automatický výpočet intervalu. Nastavení období platí pro modul Zdroje, Plánovač a Dispečer současně.

Poznámka: Symboly na tlačítku pro definici období:

Možnosti plánovače

Ve formuláři Plánování výroby - Možnosti nastavujeme chování a vlastnosti Plánovače. Chování plánovače lze nastavit také pomocí globální funkce Nastavení dispečera a plánovače, kterou nalezneme ve stromovém menu K2 v části Výroba / Řízení výroby.

pic_2762

Obr.: Formulář Plánování výroby - Možnosti

Popis polí:

Graf zdrojů

 

Zobrazit na ose Y

Určuje, zda budou zdroje zobrazeny pomocí Zkratky nebo Názvu. Zdroje jsou poté seřazeny abecedně dle zvolené možnosti.

Zobrazit pravý panel

Umožňuje zobrazit či skrýt Pravý panel grafu. Bližší popis v části Pravý panel v této kapitole.

Zobrazit dolní panel

Umožňuje pod grafem zdrojů zobrazit panel s detailními informacemi o aktuálně označeném záznamu (úsečce grafu) či kapacitě zdroje.

Na dolním panelu je přístupné tlačítko pro krokové zaplánování požadavků - viz níže část Krokové zaplánování výrobních stromů.

Interval posunu pomocí myši (min.)

Určuje (v minutách) nastavení časové mřížky, po které lze úsečky grafu posouvat při posunu pomocí myši.

Př.: Při zadání hodnoty 60 minut lze při tažení myši vždy posunout úsečku na celou hodinu, při zadání 30 minut lze úsečku posunout vždy tak aby začínala buď v celou hodinu či půlhodinu, atd.

Zobrazit úsečky po operacích

Jednotlivé úsečky jedné operace (rozdělené do více dnů nebo rozdělené dle typu času operace) budou zobrazeny jako jedna sloučená úsečka. Sloučeně se nezobrazují požadavky, které jsou rozděleny jiným požadavkem (jinou úsečkou).

Graf úkolů

Zobrazit na ose Y

Určuje co bude pro jednotlivé průvodky zobrazeno na ose Y (doklad, kód zakázky, zkratka 1, zkratka 2, název výrobku).

Zobrazit na ose Y variantu

Při aktivaci volby bude na ose Y zobrazena nejen požadovaná informace (viz. nastavení pole Zobrazit na ose Y), ale za lomítkem také varianta technologického postupu výrobku.

Zobrazit dolní panel

Umožňuje pod grafem úkolů zobrazit panel s detailními informacemi o aktuálně označeném záznamu (úsečce grafu).

Popis úseček grafu

Zobrazit v popisu

Určuje co bude zobrazeno v popisu úseček (při aktivaci volby Zobrazit s popisy v kontextové nabídce pravého tlačítka myši).

 • Doklad: bude zobrazeno číslo dokladu (průvodky)
 • Kód zakázky: bude zobrazen kód zakázky požadavku
 • Zkratka 1: bude zobrazena Zkratka 1 vyráběného produktu
 • Zkratka 2: bude zobrazena Zkratka 2 vyráběného produktu
 • Název: bude zobrazen název vyráběného produktu (název z karty Zboží, popřípadě doplňkový název z hlavičky průvodky).

Zobrazit v popisu variantu

Při aktivaci volby bude v popisu úseček grafu zobrazena nejen požadovaná informace (viz. nastavení pole Zobrazit v popisu), ale za lomítkem také varianta technologického postupu výrobku.

Možnosti načtení

Načítat související zdroje

Volba se uplatňuje pouze při spuštění modulu Plánovač z knihy Zdrojů.

Vypnuto: Výchozí hodnota. Do Plánovače se načtou pouze označené zdroje. Tento režim je vhodný pro prohlížení kapacit vybraných zdrojů. Dále je vhodný pro přeplánování pouze požadavků tohoto zdroje - tažením myší při nastaveném typu označení "Operace". Není vhodný pro přeplánování celých dokladů - v tomto režimu načtení dochází totiž k zaplánování a uložení pouze těchto načtených zdrojů.

Zapnuto: Do Plánovače se načtou označené zdroje a všechny související zdroje z načítaných průvodek. Požadavky souvisejících zdrojů jsou však pro práci na úrovni operací načteny jen ve stavu pro čtení (úsečky mají jednoduché šrafování zprava doleva). Při nastaveném typu označení jiném než "operace" nebo při celkovém přeplánování průvodek se s nimi však pracuje - již nejsou ve stavu jen pro čtení. Tento režim je vhodný pro situaci, kdy si uživatel přeje následně přeplánovat celé průvodky označených zdrojů.

Volba odpovídá parametru "AddResLoad" v plugině Plánovač (zařazené jako tlačítko v Uživatelském panelu).

Načítat související průvodky

Volba se uplatňuje pouze při spuštění modulu Plánovač z knihy Zdrojů.

Vypnuto: Výchozí hodnota. Do Plánovače se nenačítají nadřízené a podřízené průvodky k průvodkám načteným dle zdrojů. Nevytvoří se výrobní stromy.

Zapnuto: K průvodkám z označených zdrojů se načtou také nadřízené a podřízené průvodky. Vytvoří se výrobní stromy.

Volba odpovídá parametru "RelatedJCLoad" v plugině Plánovač (zařazené jako tlačítko v Uživatelském panelu).

Možnosti zaplánování při posunech

 

Plánovat zpětně

Je-li plánování prováděno ručním posunem označených úseček pomocí myši nebo přes funkci Posunout označené (pic_520i), pak při aktivaci této volby dochází ke zpětnému plánování.

Je-li pole deaktivováno, pak dochází k dopřednému plánování.

Povolit kolize na zdrojích

 

Povolením kolizí na zdrojích stanovíme, že na zdroj mohou být v jeden okamžik zaplánovány požadavky nad rámec kapacity zdroje.Při ručních posunech a při využití funkce Posunout označené (Shift+F4) platí, že jsou vždy povoleny také kolize v rámci jednoho výrobního stromu.

Nastavení této volby je propojené s formulářem Zaplánování stromu průvodek.

Bližší popis povolení kolizí je v kapitole Dispečer / Zaplánování průvodek.

 

Optimalizovat posloupnost operací

Při optimalizaci dochází ke snaze zaplánovat operace tak, aby byla zajištěna jejich návaznost.

Nastavení této volby je propojené s formulářem Zaplánování stromu průvodek.

Bližší popis je v kapitole Dispečer / Doklady v části Zaplánování průvodek.

Přednastavovat datum a čas začátku operace

Při aktivaci volny je při posunu vybrané operace pomocí funkce Posunout označené (pic_520i) ve formuláři předvyplněn datum a čas začátku dané operace. (Platí tedy jen při zvoleném Typu označení "Operace" a označení jediné operace.)

Není-li volba aktivována, pak je ve formuláři přednastaveno poslední použité datum a čas.

Kapacitní plán

Online

Nastavuje online / offline režim kapacitního plánu.

Je-li volba aktivována, pak dojde po spuštění Plánovače k automatickému načtení zdrojů a kapacit a dále po provedení změn dochází k automatické aktualizaci tabulky. Aktuálnost dat je indikována zeleným tlačítkem přepočtu pic_782i.

Je-li volba vypnuta, pak se data automaticky nepřepočítávají. Stav, kdy nejsou údaje aktuální a neodpovídají nastavení, je indikován červeným animovaným tlačítkem pic_783i. Data aktulizujeme klikem na tuto ikonu. Po přenačtení dat se zobrazí zelená ikona.

 

Plánovač je rozdělen do šesti záložek (Graf zdrojů, Graf úkolů, Zdroje, Doklady, Kolize, Protokol).

Book Contents

Book Index

Graf zdrojů

Na záložce Graf zdrojů je umístěn Ganttův graf zobrazující požadavky na jednotlivé zdroje (vyplývající ze zaplánovaných průvodek) v zadaném časovém období. Na svislé ose jsou znázorněny jednotlivé zdroje a na vodorovné ose časová řada. Bílá místa v grafu znázorňují dobu, kdy jsou zdroje k dispozici (kapacita zdroje nadefinovaná v kalendáři). Délka úsečky grafu znamená dobu, po kterou je zdroj požadován konkrétní operací. Úsečky grafů jednotlivých výrobních stromů (stromů průvodek) jsou barevně odlišeny. Barvy se přiřazují automaticky, v cyklu se střídá 13 základních barev. Úsečka v grafu může vizuálně nabývat následujících podob:

pic_787i

Standardní úsečka načteného požadavku.

pic_789i

Označená úsečka požadavku.

pic_790i

Neaktivní úsečka - požadavek, který není z aktuálně načtených průvodek.

pic_788i

Vyšrafovaná úsečka - zafixovaný požadavek.

pic_786i

Jednosměrně vyšrafovaná úsečka zprava doleva - požadavek v režimu jen pro čtení. Tento typ úsečky se může objevit v těchto situacích:

 • Plánovací modul je spuštěn pomocí skriptu Dispečer nebo Plánovač s parametrem "UseJobCardFilter" = "Ano". Požadavky z průvodek, které nebyly v kontejneru, jsou poté načteny v tomto režimu a nelze s nimi pracovat.
 • Plánovací modul je spuštěn z knihy Zdrojů pro zdroje označené hvězdičkami a při nastavení plánovače Načítat související zdroje = Ne. Požadavky ze souvisejících zdrojů jsou poté načteny v tomto režimu a nelze s nimi pracovat v režimu přeplánování operací (při nastaveném typu označení "Operace" a tažením myši). V režimu označení jiném než "Operace" a při celkovém přeplánování průvodek se s nimi však pracuje.

pic_842i

Jednosměrně vyšrafovaná úsečka zleva doprava - požadavek z rozvržené průvodky.

Kapacity a blokační období na pracovišti

Je-li pracoviště, do něhož spadá zdroj, do určitého data pro kapacitní plánování blokováno, pak nejsou okna volných kapacit bílá, ale tmavě šedá. Kapacity v blokovaném období nelze měnit, v blokovaném období nelze provádět ani změny do průvodek či je přeplánovat.

Pod grafem se zobrazují (v případě aktivované volby Zobrazit dolní panel v Možnostech) základní údaje o označeném záznamu (úsečce grafu) či označené kapacitě zdroje.

Dvojklikem myší na oblast kapacity zdroje (bílá pole v grafu) lze přímo na této záložce měnit kapacity zdrojů pro konkrétní dny. Změny je následně nutno uložit.

Přeplánování posunem

Změnu zaplánování výroby lze provádět přímo v grafu posunem vybraných úseček. A to buď posunem pomocí tahu myši (Ctrl+levé tlačítko myši) nebo přes funkci pic_520i- Posunout označené (bližší popis níže v části Nástrojový panel). Rozsah označení úseček grafu závisí na nastavení pole Typ označení (bližší popis níže v části Nástrojový panel). Posun lze provádět při typu označení "operace", "průvodka", "výrobní strom" nebo "výrobní příkaz". Při posunu pomocí tahu myší lze v Možnostech plánovače nastavit, po jaké časové mřížce lze posun úseček provádět (bližší popis níže v části Možnosti plánovače).

Při obou metodách posunu dojde při posunu automaticky k zaplánování operací. Nastavení vlastností zaplánování (dopředné/zpětné zaplánování, povolení kolizí a možnost optimalizace posloupnosti operací) provádíme v Možnostech plánovače (bližší popis v části Možnosti plánovače).

Pokud by se průvodka měla zaplánovat mimo nastavené plánovací období, zobrazí se hlášení "Průvodka je mimo zadané plánovací období" a operace se automaticky vrátí zpět na poslední zapamatovanou pozici.

pic_2145

Obr.: Plánovač - záložka Graf zdrojů se zobrazeným Pravým panelem

Nástrojový panel

V záhlaví formuláře je umístěn panel s poli a tlačítky pro základní ovládání a spouštění funkcí Plánovače. Většina funkcí je také dostupná v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nad oblastí grafu.

Popis tlačítek:

Uložení provedených změn. Uložení nelze provádět v případě, že byl Plánovač spuštěn z modulu Dispečer. V tomto případě je nutné provedené změny uložit po návratu do Dispečera.

Uložení záznamů a automatické opuštění Plánovače. Funkce není dostupná v případě, že byl Plánovač spuštěn z modulu Dispečer. V tomto případě je nutné provedené změny uložit po návratu do Dispečera.

PIC_1083i

Obnova.

Posun grafu vlevo.

Posun grafu vpravo.

pic_515i

Přiblížení grafu. Přiblížení požadované oblasti lze provést také tahem myši při přidržení levého tlačítka myši a to ve směru zleva doprava. Při současném přidržení levé klávesy Shift provádíme zoom přes celou osu Y, při přidržení pravé klávesy Shift provádíme zoom přes celou osu X.

pic_516i

Zmenšení měřítka grafu.

pic_517i

Obnovení měřítka grafu na 100 %. Obnovu lze provést také tahem myši při přidržení levého tlačítka myši a to ve směru zprava doleva.

Měřítko

Nastavení měřítka grafu v %.

Typ označení

Výběrem typu označení určujeme, jaký rozsah požadavků (úseček v grafu) se nám označí, pokud klikneme na určitou úsečku grafu. Označené úsečky grafu mají červené rámování.

 • Operace: označí se pouze zvolená operace.
 • Průvodka: označí se všechny operace jedné průvodky.
 • Výrobní strom: označí se operace všech průvodek z výrobního stromu.
 • Výrobní příkaz: označí se všechny požadavky spadající pod výrobní příkaz. Nepatří-li označovaný požadavek k žádnému výrobnímu příkazu, označí se pouze operace průvodky.
 • Kód zakázky: označí se všechny požadavky s daným kódem zakázky.
 • Plánovací skupina: označí se všechny požadavky patřící pod danou plánovací skupinu (nastavenou na kartách výrobků/polotovarů).

Na záložce 1-Graf zdrojů: označí všechny (aktuálně zobrazené) položky v grafu a také všechny průvodky v načtených výrobních stromech.

Na záložce 4-Doklady: označí všechny načtené průvodky ve výrobních stromech.

Zruší označení (rozsah funkce popsán u tlačítka pro označení výše).

pic_518i

Označení určité skupiny požadavků. Zvýrazněné úsečky grafu mají červené rámování. Nabídka zahrnuje:

 • Filtr průvodek: označí se požadavky dle aktuálního filtru průvodek.
 • Kolize na zdroji: označí se požadavky, které jsou v kolizi na zdroji. Zjištění kolizí je blíže popsáno v kapitole Plánování výroby pomocí plánovače / Kolize.
 • Kolize termínu: označí se požadavky z kořenové průvodky, která je v kolizi termínu, tj. datum konce výroby výrobku je po datu rezervace v prodeji. Zjištění kolizí je blíže popsáno v kapitole Plánování výroby pomocí plánovače / Kolize.
 • Změněné záznamy: označí položky, které byly změněny a neuloženy.
 • Nevykryté operace: označí nevykryté operace.

pic_474i

Obarví požadavky dle příslušnosti k výrobním příkazům. Požadavky průvodek, které nejsou zařazeny na žádný výrobní příkaz, budou zobrazeny bílou barvou.

Pozn.: Aktivace tlačítka automaticky vypne případně aktivované tlačítko pro obarvení nevykrytých průvodek.

pic_519i

Obarví požadavky dle stavu jejich pokrytí (materiálem).

 • zeleně jsou zcela pokryté operace nebo operace jejichž položky nebyly přepočteny;
 • žlutě částečně pokryté operace;
 • červeně nevykryté operace.

 

Při zobrazení požadavků na záložce Graf úkolů bez rozpadu na operace je obarvení dle stavu pokrytí hlavičky průvodky

Pozn.: Aktivace tlačítka automaticky vypne případně aktivované tlačítko pro obarvení požadavků dle výrobních příkazů.

Bližší popis funkce pro nápočet pokrytí položek výroby je v kapitole Hromadné akce nad průvodkami.

pic_804i

Obarví požadavky dle priority. Pro priority je rezervováno 5 barev (v pořadí od nejvyšší priority):

1. červená
2. růžová
3. žlutá
4. zelená
5. modrá

Pokud průvodka nemá prioritu přiřazenu, úsečka má bílou barvu.

pic_965i

Obarví požadavky podle kódů zakázek.

pic_275i

Přepnutí do funkce Dispečer.

Pozn.: Do Dispečera se lze přepnout pouze tehdy, pokud byl Plánovač spuštěn z Dispečera.

PIC_172I

Změna plánovacího období.

Zaplánování stromu průvodek. Zaplánování je popsáno v kapitole Dispečer / Zaplánování průvodek.

Poznámka: Pokud zaplánování provádíme ze záložky Graf zdrojů či Graf úkolů a ve formuláři pro zaplánování nemáme aktivovánu volbu Zaplánovat označené, pak se pro zaplánování načte aktuálně vybraná průvodka (její identifikace je vlevo v dolním panelu pod grafem).

Pozor: Pokud nebyly výrobní stromy označeny hvězdičkami ve funkci Dispečer, a k označení průvodek (kořenových průvodek, na straně 3-Doklady) dojde v Plánovači, pak neproběhne zaplánování průvodek nižších úrovní ale pouze těchto kořenových (označených) průvodek. Proto spouštění funkce Plánovač nad knihou Zdrojů pro proces plánování průvodek má větší význam pouze v případě jednoúrovňové výroby.

pic_520i

Posun označených - umožňuje posunout a zaplánovat označenou operaci, průvodku, strom průvodek nebo výrobní příkaz od zadaného data a času. Je-li v Možnostech plánovače aktivována volba Při posunech plánovat zpětně, pak se jedná o koncový termín, v opačném případě o počáteční termín zaplánování.

pic_563i

Fixace označených položek - zafixuje termíny zaplánování na označených operacích. V případě, že jsou zafixovány všechny operace průvodky, nastaví se volba fixace také v hlavičce průvodky. Úsečky zafixovaných operací jsou vyplněny křížovým vzorkem (vyšrafovány). Zafixované operace nelze přeplánovat.

pic_564i

Zrušení fixace označených položek - zruší fixaci na označených operacích.

pic_472i

Přidá průvodky vybraných požadavků na nový výrobní příkaz.

pic_471i

Přidá průvodky vybraných požadavků na zvolený existující výrobní příkaz.

pic_473i

Smaže průvodky vybraných požadavků z výrobního příkazu.

Pozn.: Z výrobního příkazu se smažou i případné podřízené průvodky k označené průvodce.

pic_538i

Export grafu do souboru PDF.

Export dat do Excelu. Exportovat lze data ze všech datových mřížek v Plánovači.

pic_234i

Možnosti plánovače

Filtrovací panel

V záhlaví formuláře pod panelem funkcí je umístěn panel s poli a tlačítky pro nastavení zobrazení požadavků a jejich filtraci.

Popis polí filtrovacího panelu:

Zobrazit od

Datum, od kterého se zobrazuje časová osa v grafu. Tímto polem neměníme počátek období pro plánování, ale pouze zobrazované období.

do

Datum, do kterého se zobrazuje časová osa v grafu. Tímto polem neměníme konec období pro plánování, ale pouze zobrazované období.

Kolik dní od Data od se má implicitně zobrazit po spuštění Plánovače můžeme nastavit v Možnostech v poli Výchozí počet zobrazených dnů.

Kapacitní stř.

Filtr zdrojů dle kapacitního střediska.

Zdroj

Filtr pro zobrazení konkrétního zdroje.

Typ zdroje

Filtr zdrojů dle typu zdroje.

V.

Vybrané výrobní stromy - filtr pro zobrazení pouze těch dokladů (průvodek), které jsou označeny hvězdičkou na záložce Doklady. Označovat lze pouze kořenové průvodky (bližší popis v kapitole Doklady), zobrazeny však budou všechny průvodky z výrobního stromu.

Z.

Vybrané zdroje - filtr pro zobrazení pouze těch zdrojů, které jsou označeny hvězdičkou na záložce Zdroje.

P.

Zobrazit zdroje s požadavky - filtr pro zobrazení pouze těch zdrojů, na něž existují v daném období požadavky.

pic_328i

Standardní tlačítko výběrů - umožňuje obecné filtrování požadavků pomocí definice výběrů.

Pravý panel grafu

Panel obsahuje záložky Fronta práce a Kapacity, které slouží jak k prohlížení souvisejících údajů se zaplánováním zdrojů tak k provádění některých funkcí.

Pod ovládacími tlačítky je pole pro výběr zdroje. Zdroj lze také načíst klikem levého tlačítka myši do oblasti zdroje v grafu.

Záložka Fronta práce (na Pravém panelu)

Na záložce je zobrazena fronta práce vybraného zdroje. Jsou zde načteny pouze záznamy vyhovující zadanému intervalu zobrazení.

Ovládací tlačítka záložky Fronta práce:

Označí vybraný požadavek hvězdičkou. Požadavky z aktuálně nenačtených dokladů (v grafu představovány šedými tečkovanými úsečkami) označit nelze (obecně nelze s nimi pracovat).

Označí všechny požadavky zdroje hvězdičkou. Požadavky z aktuálně nenačtených dokladů (v grafu představovány šedými tečkovanými úsečkami) označit nelze (obecně nelze s nimi pracovat).

Zruší označení u všech položek.

Zobrazí pouze hvězdičkami označené položky.

h

Zobrazí trvání operací v hodinách.

m

Zobrazí trvání operací v minutách.

Provede záměnu zdroje pro vybrané požadavky. Bližší popis níže v části Provádění záměn zdrojů.

Kontextová nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši nad tabulkou obsahuje také funkce na vytvoření filtru průvodek podle aktuální fronty práce zdroje. Využít lze funkce Vytvořit filtr průvodek či Přidat do filtru průvodek.

V případě uživatelského setřídění tabulky se lze k výchozímu setřídění vrátit pomocí funkce Výchozí setřídění.

Záložka Kapacity (na Pravém panelu)

Na záložce jsou zobrazeny kapacity vybraného zdroje. Tyto můžeme měnit a to buď otevřením formuláře Kapacita na příslušném řádku klávesou Enter, nebo při aktivované volbě Řádková editace změnou hodnot v editovatelných sloupcích. Klávesou Insert lze nadefinovat novou kapacitu, klávesou Delete kapacitu smazat.

Nabídka funkcí pravého tlačítka myši nad grafem

Nastavení grafu a spouštění některých funkcí můžeme provádět také pomocí nabídky pravého tlačítka myši nad grafem.

Obr.: Nabídka spuštěná pravým tlačítkem myši na grafu

Popis nabídky:

Typ označení

Bližší popis v části Nástrojový panel.

Označit všechny položky

Označí všechny položky v grafu.

Zrušit označení všech položek

Zruší označení všech položek grafu.

Označit

Bližší popis v části Nástrojový panel - tlačítko pic_518i.

Obarvit podle

Výběrem z nabídky určujeme, dle jakých pravidel budou jednotlivé úsečky grafu obarveny.

 • Výrobní stromy: každý výrobní strom je barevně odlišen. Jde o implicitní chování, viz úvodní odstavec této kapitoly.
 • Výrobní příkazy: obarví požadavky dle příslušnosti k výrobním příkazům. Bližší popis v části Panel funkcí - tlačítko pic_474i.
 • Pokrytí: obarví požadavky podle pokrytí (materiálem). Bližší popis v části Nástrojový panel - tlačítko pic_519i.

pic_520i Posunout označené

Umožňuje posunout a zaplánovat označenou operaci, průvodku, strom průvodek nebo výrobní příkaz od zadaného data a času. Je-li v Možnostech plánovače aktivována volba Při posunech plánovat zpětně, pak se jedná o koncový termín, v opačném případě o počáteční termín zaplánování.

Fixace výr. stromu

Zafixuje nebo odfixuje průvodky ve stromu průvodek (průvodky všech úrovní). Úsečky zafixovaných dokladů jsou vyplněny křížovým vzorkem (vyšrafovány). Zafixované průvodky nelze v grafu posouvat, tj. nelze je přeplánovat.

Fixace průvodky

Zafixuje nebo odfixuje průvodku. Úsečky zafixovaných dokladů jsou vyplněny křížovým vzorkem (vyšrafovány). Zafixovaný doklad nelze v grafu posouvat, tj. nelze jej přeplánovat.

pic_472i Přidat označené na VP

Přidá průvodky označených požadavků na vybraný existující výrobní příkaz.

pic_471i Přidat označené na nový VP

Přidá průvodky označených požadavků na nový výrobní příkaz.

pic_473i Smazat označené z VP

Smaže průvodky označených požadavků z výrobního příkazu. Z výrobního příkazu se smažou i případné podřízené průvodky k označené průvodce.

Zobrazit s popisy

Zobrazí popisky u jednotlivých úseček grafu. Co bude v popisu zobrazeno nastavujeme v Možnostech plánovače v poli Zobrazit v popisu.

Zobrazit popisy u označených

Zobrazí popisky pouze u označených položek grafu. Má význam pouze v případě, pokud máme aktivní také volbu Zobrazit s popisy.

pic_234i Možnosti

Zobrazí formulář pro nastavení možností Plánovače.

Nabídka funkcí pravého tlačítka myši nad oblastí zdrojů (osou Y)

Nabídka obsahuje funkce na podporu skrývání, respektive zobrazování jen požadovaných zdrojů.

pic_2754

Obr.: Nabídka spuštěná pravým tlačítkem myši nad osou zdrojů

Popis nabídky:

Skrýt zdroj: XXX

Skryje aktuální zdroj (zdroj, nad nímž bylo zmáčknuto tlačítko myši).

Skrýt všechny zdroje

Skryje všechny zdroje.

Zobrazit všechny zdroje

Zobrazí všechny zdroje.

Zobrazit zdroj

Výběrem ze seznamu skrytých zdrojů určíme zdroje, které budou opětovně zobrazeny.

Provádění záměn zdrojů

Úkoly zaplánované na zdroj typu "skupina" nebo na zdroj, jenž má v technologickém postupu definovány záměny, lze v rámci operativního upřesňování plánu přesouvat na možné záměny zdroje. Záměnu zdroje pro operace můžeme provést:

Změny v delegování operací musíme následně uložit a výrobu přeplánovat.

Krokové zaplánování výrobních stromů

Existuje možnost zaplánovávat průvodky krokově - postupně každý výrobní strom zvlášť. Tato funkčnost je dostupná tlačítkem Ladění - start, které se nachází v Dolním panelu plánovače. Význam tohoto postupu je v tom, že uživatel může postupně sledovat zaplánování jednotlivých stromů a odhalit tak snadněji možné problémy či příčiny problémů (např. odsouvání požadavků apod.).

Postup práce:

 1. Označíme všechny požadavky.
 2. Tlačítkem Ladění - Start spustíme režim krokového zaplánování. Zobrazí se standardní formulář pro definici plánovacích podmínek, provedeme požadované nastavení a potvrdíme.
 3. Dojde k odplánování všech výrobních stromů (pouze v paměti Plánovače).
 4. Tlačítkem Zaplánovat další spustíme zaplánování prvního stromu v pořadí (dle nastaveného setřídění výrobních stromů). Strom se zaplánuje: aktuálně zaplánované požadavky (úsečky v grafu) se označí (červené rámování) a současně dojde také k označení aktuálně využitých zdrojů hvězdičkou (na záložce 3-Zdroje). Díky tomu lze pro snadnější orientaci v grafu využít zapnutí filtru pouze na vybrané zdroje (tlačítko "Z" v horním panelu) - po každém kroku zaplánování uvidíme jen graf aktuálně využitých zdrojů. V dolním panelu se zobrazí informace o zaplánování: identifikace průvodky, informace o tom, kolik bylo zaplánováno požadavků na zdroje, případné důvody proč nešlo zaplánovat apod.
 5. Tlačítkem Zaplánovat další postupně plánujeme všechny požadavky.
 6. Tlačítkem Ladění - stop můžeme zaplánování kdykoliv ukončit. Pozor: V případě, že takto nezaplánujeme všechny výrobní stromy (tj. režim přerušíme), a následně provedeme uložení změn, zůstanou nezaplánované průvodky "odplánovány" - viz. bod 3!
 7. Provedené změny uložíme.

Book Contents

Book Index

Graf úkolů

Na záložce Graf úkolů je umístěn Ganttův graf zobrazující zaplánované úkoly výroby v zadaném časovém období. Úsečky grafů jednotlivých výrobních stromů (stromů průvodek) jsou barevně odlišeny. Barvy se přiřazují automaticky, v cyklu se střídá 13 základních barev. Fixované úsečky jsou vyšrafovány, aktuálně označené úsečky mají červené rámování.

pic_2146

Obr. Plánovač - záložka Graf úkolů

Identifikace aktuálně zobrazovaného výrobního stromu je v poli Výrobní strom v záhlaví záložky. Z nabídky lze snadno vybrat zobrazení jiného načteného výrobního stromu nebo všech stromů.

Zobrazení grafu lze měnit na graf podle operací a na zobrazení podle průvodek. Zobrazení podle operací vyvoláme aktivací tlačítka O. v pravém ovládacím panelu nebo přes pravé tlačítko myši na grafu a výběrem volby Zobrazit operace.

Zobrazení podle operací

Graf znázorňuje jednotlivé operace průvodek v čase. Svislá osa je členěna podle jednotlivých kořenových průvodek (jedna kořenová průvodka může mít více podřízených průvodek), vodorovná osa znázorňuje časovou řadu. Jedna úsečka grafu znázorňuje jednu operaci. Délka úsečky znamená dobu, po kterou operace trvá, tzn. kolik minut je zadáno v TP průvodky u operace (včetně Času před a Času po). Operace spojené tenkou čárou jsou definovány v jedné průvodce nebo ve více průvodkách, které jsou propojeny přes nadřízené doklady.

Zobrazení podle průvodek

Graf znázorňuje jednotlivé průvodky v čase. Svislá osa je členěna podle jednotlivých kořenových průvodek (jedna kořenová průvodka může mít více podřízených průvodek), vodorovná osa znázorňuje časovou řadu. Jedna úsečka grafu znázorňuje jednu průvodku. Délka úsečky znamená dobu, po kterou trvají všechny operace, tzn. kolik minut je potřeba k provedení všech operací uvedených v TP průvodky. Průvodky spojené tenkou čárou jsou propojeny přes nadřízené doklady a tvoří spolu strom průvodek (výrobní strom).

Pod grafem lze přes Možnosti zobrazit tzv. dolní panel, ve kterém se zobrazují základní údaje o označeném záznamu (úsečce grafu).

Aktivací tlačítka pic_560i lze potlačit zobrazení nulových úseček (průvodky / operace s nulovými časy).

Tlačítkem pic_805i lze nastavit zoom dle výšky úseček. Toto se hodí v případě, že zobrazených úseček je více než se vejde na obrazovku a úsečky se navzájem překrývají.

Bližší popis ovládacích prvků společných se záložkou Graf zdrojů je uveden v kapitole Graf zdrojů.

Book Contents

Book Index

Zdroje

Na záložce 3-Zdroje se zobrazuje kapacitní plán pro načtené zdroje. Podrobný popis funkčnosti a nastavení kapacitního plánu je uveden v kapitole Zdroje - kapacitní plán.

Je-li modul Plánovač spuštěn z Dispečera, pak obsahuje zdroje, které jsou obsaženy v průvodkách načtených funkcí Dispečer.

Je-li modul Plánovač spuštěn nad knihou Zdrojů, pak obsahuje zdroje, pro které byla funkce spuštěna. Podrobný popis principu načítání zdrojů je uveden v tabulce v kapitole Plánovač.

Zdroje můžeme označovat hvězdičkami pomocí kláves Shift+Enter.

Obr.: Plánovač - záložka Zdroje

Popis vybraných tlačítek:

Aktualizuj

Funkce zajistí nápočet kalendářů zdrojů a aktualizaci jejich kapacit, aniž by se přenačítaly stromy průvodek.

Kalendář

Tlačítko pro přepnutí do kalendáře zdroje.

V dolní části jsou umístěny tyto záložky: Fronta práce, Kapacity, Graf a případně Čekání.

Fronta práce

Obsahuje seznam požadavků na zdroj ze zaplánovaných průvodek. Kontextová nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši nad tabulkou obsahuje také funkce na vytvoření filtru průvodek podle aktuální fronty práce zdroje. Využít lze funkce Vytvořit filtr průvodek či Přidat do filtru průvodek.

Kapacity

Je zde rozepsán kalendář aktuálně označeného zdroje. Jednotlivé údaje položek kalendáře lze měnit editací hodnot ve sloupcích, popřípadě pomocí kláves Ctrl+Shift+Enter vyvolat formulář Kapacita.

Obr.: Formulář Kapacita

Popis polí formuláře Kapacita je uveden v kapitole Výroba - Plánování a zásobování výroby - Kalendáře v části Popis polí položky kalendáře.

Graf

Představuje grafické zobrazení kapacitního plánu. Bližší popis je uveden v kapitole Zdroje - kapacitní plán.

Čekání

Zobrazuje dobu čekání na zdrojích. Záložka se zobrazí po zaplánování průvodek byla-li aktivována volba Vyhodnotit čekání na zdroje. Levá tabulka zobrazuje sumační přehled o čekání pro aktuálně označený zdroj po kořenových průvodkách výrobních stromů. Pravá tabulka pak detailní údaje o čekání po jednotlivých operacích průvodek aktuálně označené kořenové průvodky v levé tabulce. Celkové čekání na zdrojích bez ohledu na výrobní stromy lze zobrazit zařazením sloupce "QueueTimeTextCalc" do hlavní tabulky zdrojů. Bližší popis této problematiky je uveden v kapitole Zaplánování průvodek.

Book Contents

Book Index

Doklady

Na záložce 4-Doklady je v horní části zobrazena tabulka s načtenými průvodkami. Je-li funkce Plánovač spuštěna nad knihou Zdrojů, pak obsahuje průvodky, které obsahují požadavek na načtené zdroje. Je-li funkce spuštěna z Dispečera, pak obsahuje průvodky načtené funkcí Dispečer.

V tabulce se zobrazují pouze kořenové průvodky. Jednotlivé doklady lze označovat hvězdičkami pomocí kláves Shift+Enter / Ctrl+Mezerník. Podřízené průvodky polotovarů jsou zobrazeny v levé dolní části formuláře s titulkem Průvodky. Průvodky výrobního stromu lze zde zobrazit jako seznam položek nebo jako stromovou strukturu (volíme pomocí pravého tlačítka myši).

Obr.: Plánovač - záložka Doklady

V dolní části jsou umístěny tyto záložky: Položky, Požadavky a případně Čekání.

Položky

Zobrazuje položky aktuálně označené průvodky (ve stromu nebo v horní tabulce).

Požadavky

Zobrazuje požadavky na zdroje aktuálně označené průvodky.

Čekání

Zobrazuje dobu čekání na zdrojích. Záložka se zobrazí po zaplánování průvodek byla-li aktivována volba Vyhodnotit čekání na zdroje. Levá tabulka zobrazuje sumační pohled po jednotlivých zdrojích za celý výrobní strom. Pravá tabulka pak detailní údaje o čekání pro aktuálně označený zdroj z levé tabulky po jednotlivých operacích průvodek výrobního stromu. Celkové čekání na výrobních stromech bez ohledu na zdroje lze zobrazit zařazením sloupce "QueueTimeTextCalc" do hlavní tabulky dokladů. Bližší popis této problematiky je uveden v kapitole Zaplánování průvodek.

Popis vybraných tlačítek:

Změna priority, Změna pořadí, Nahoru, Dolů

Tlačítka jsou popsána v kapitole Výroba / Plánování a zásobování výroby / Dispečer / Doklady.

Přidat na VP

Přidá označené průvodky a jejich podřízené průvodky (celý výrobní strom) na zvolený výrobní příkaz. Neexistuje-li ještě takový, v knize Výrobní příkazy jej vytvoříme.

Smazat z VP

Smaže označené průvodky a jejich podřízené průvodky (celý výrobní strom) ze zvoleného výrobního příkazu.

Book Contents

Book Index

Kolize

Na záložce Kolize lze zobrazit výčet možných kolizí. Záložka má stejný význam jako ve funkci Dispečer. Podrobný popis naleznete v kapitole Výroba - Plánování a zásobování výroby - Dispečer - Kolize.

Obr.: Plánování výroby - záložka Kolize

Book Contents

Book Index

Protokol

Na záložce Protokol se zobrazuje podrobný popis o tom, co se dělo v Plánovači při otevření nebo přeplánování.

Obr.: Plánování výroby - záložka Protokol

Book Contents

Book Index

Objednání kooperací

Funkce umožňuje vystavit objednávku na kooperaci, která je v průvodce výrobku zastoupena vybranou kartou zboží. Typická kooperační položka zboží má tyto vlastnosti:

Aby fungovalo ocenění kooperačních položek přes šarže, je nutné, aby skladové pohyby (příjem i výroba) byly realizovány na skladech s oceňováním zásob dle šarží.

Funkci je nutno uživatelsky zařadit na plochu, a to pomocí zástupce Realizace požadavků - Objednání kooperací. Následně lze funkci nakonfigurovat.

Nastavení pro objednání kooperací:

Parametry pro objednávku

Nastavení knihy, do které se bude objednávka na kooperaci vytvářet a přednastavení dalších polí pro objednávku.

Filtr položek výroby

Povinné nastavení filtrace pro vyfiltrování kooperačních položek z dokladů průvodek (např. vybraný druh zboží z nepotvrzených průvodek určité knihy výroby).

Sklad, Konfigurace výroby

Sklad a konfigurace pokrytí pro zobrazení pokrytí. (S pokrytím požadavků se při objednávání kooperací nepracuje, pokrytí slouží pouze pro zobrazení souvisejících údajů.)

Nezávislost pokrytí na informačním skladě

Nastavení zobrazování záznamů v pokrytí. Popis volby je v kapitole Parametry mandanta.

Přeskočit formulář pro vyplnění údajů dokladu

Ano - Před vytvořením objednávek nebude zobrazen formulář s poli pro objednávku.

Ne - Před vytvořením objednávek se zobrazí formulář s možností upravit či doplnit hodnoty polí pro vytvářené objednávky.

Upřednostnit parametry před údaji z dodavatele či knihy

Ano - Pole objednávky, která se dají přednastavit v Knihách nákupu či na kartě Dodavatele, nebudou naplněna těmito údaji, ale údaji z konfigurace pro objednání kooperací.

Ne - Pole objednávky, která se dají přednastavit v Knihách nákupu či na kartě Dodavatele, budou naplněna těmito údaji; nastavení z konfigurace bude ignorováno.

Implicitní dodavatel

Dodavatel, na něhož bude objednávka vystavena v případě, že dodavatel (kooperant) není zadán v operaci průvodky a karta zboží nemá definovaného optimálního dodavatele.

Preferovat implicitního dodavatele před optimálním

Ano - Objednávka bude vždy vystavena na dodavatele zadaného v parametru Implicitní dodavatel.

Zobrazovat všechny položky

Ano - Do formuláře budou načteny i položky z existujících požadavků z průvodek, ke kterým existuje vytvořená objednávka.

Ne - Budou načteny pouze položky z existujících požadavků z průvodek, které ještě objednány nejsou - tj. pouze položky, které je aktuálně potřeba objednat.

Smazat v kooperační operaci vše kromě kooperační položky

Ano - Z operace, ve které je kooperační položka zboží, budou při realizaci objednávky vymazány všechny ostatní položky a zdroje.

Ne - V operaci, ve které je kooperační položka, zůstanou všechny ostatní původní položky a zdroje zachovány.

Kontejner - Vytvořit / Přidat

Volby, zda má být vytvořen kontejner z realizovaných objednávek, nebo zda mají být objednávky přidány do existujícího kontejneru dokladů.

Spuštění funkce zobrazí formulář s načtenými položkami průvodek dle filtru zadaného v konfiguraci.V případě aktivovaného parametru Zobrazovat všechny položky, budou načteny i položky průvodek, které jsou již objednány. Ve sloupci Datum dodání je načten konečný termín z příslušné operace.Datum lze editovat, ve vytvořené objednávce bude dosazeno v položce do pole Požadováno. Množství je plánované množství z položky průvodky. Editací sloupce Požadované množství jej lze snížit. Kooperace bude objednána v zadaném množství, na zbylé množství vznikne v průvodce nová položka. V případě potřeby snížit množství k objednání a současně objednat zbylé množství na jiný termín nebo u jiného kooperanta, využijeme funkci Rozdělit položku.

Vytvoření objednávek provedeme pomocí tlačítka XY. Pro každého dodavatele vznikne jedna objednávka.Současně s vytvořením objednávky dochází k vytvoření nových šarží pro objednávané položky. Šarže jsou dosazeny jak do položek objednávky tak do položek průvodky. Do šarže je dosazena plánovaná cena z položky průvodky. (V případě, že šarže již na položkách průvodky existovaly, použijí se do objednávky tyto šarže.)

Díky oceňování zásob cenou dle šarží a použitím stejné šarže do objednávky a průvodky, je položka průvodky a celá výroba výrobku po skončení celého procesu objednání, naskladění a vyfakturování oceněna korektně skutečnou fakturovanou cenou.

Pokrytí kooperační položky lze sledovat na záložce Pokrytí. Pokrytí je automaticky seskupeno a počítáno podle šarží.