Book Contents

Book Index

Sériová čísla

Pro zadávání sériových čísel na formuláři položky nákupu/prodeje nebo formuláři položky Převodky, Průvodky se používá záložka 6 - Sériová čísla. Záložka 6 - Sériová čísla na formuláři položky dokladu je viditelná pouze pro zboží, které má evidenci sériových čísel. Šestá strana dokladu slouží pouze jako přehled použitých sériových čísel.

Pokud je na dokladu více zboží se sériovými čísly, pak lze na 6. straně využít filtrování k zobrazení sériových čísel pouze pro konkrétní zboží. Zatrhneme pole Filtr položek a do pole Pro zboží vybereme konkrétní položku dokladu.

Obr.: Výdejka - 6. strana - Sériová čísla

Sériové číslo může nabývat 5 stavů:

Pro kontrolu konzistence a přepočet sériových čísel na skladě slouží funkce Konzistence sériových čísel. Tato je dostupná ze stromového menu Správce - Konzistence. Funkce běží vždy na kontejneru zboží a napočítává stavy sériových čísel na skladě. Funkci lze spustit také pouze v režimu zjištění nekonzistencí bez výpočtu stavů. Blíže o této funkci v kapitole Správce / Konzistence.

Book Contents

Book Index

Vkládání sériových čísel

Pro evidenci sériových čísel je nutné u jednotlivých karet Zboží aktivovat volbu Evidence sériových čísel.

Sériová čísla vkládáme na položce nákupu/prodeje nebo na položce převodky a průvodky na záložce 6 - Sériová čísla pomocí klávesy Insert.

Příjem na sklad

V případě příjmových položek se vyvolá formulář Sériové číslo.

Obr.: Formulář Sériové číslo

Popis polí:

Sériové číslo

Pole pro zadávání nových sériových čísel. Pole lze rovněž otevřít pro náhled do tabulky Sériová čísla na skladě. Pro sériová čísla lze používat jak čísla, tak písmena.

Počet

Udává, kolik sériových čísel se má vytvořit. Zadáme-li např. počet 20, vytvoří se 20 nových položek s číslováním od zadaného sériového čísla.

Př.: Zadáme-li sériové číslo 1000 a počet 3, vytvoří se čísla 1000, 1001, 1002. Zadáme-li sériové číslo 001-AA, pak se vytvoří čísla 001-AA, 001-AB, 001-AC.

Nadřazené sériové číslo

Pole slouží pro evidenci výroby, kdy je možné spojit nadřazené sériové číslo výrobku se sériovým číslem spotřebované položky.

Výrobní číslo

Týká se výroby, na sériových číslech je nezávislé.

Hromadné načtení sériových čísel z textu

Zobrazí formulář pro hromadné zadávání sériových čísel. Formulář je rozdělen na dvě okna: do levého okna zadáme požadovaná sériová čísla (např. kopií z textu), zvolíme adekvátní oddělovač (nový řádek, mezera, čárka, apod.) a tlačítkem Načíst z textu >>> převedeme sériová čísla do pravého okna. Vložení sériových čísel do položky dokladu dokončíme tlačítkem Vložit do položky.

pic_2753

Obr.: Formulář Hromadné vkládání sériových čísel

Při příjmu zboží s evidencí sériových čísel a aktivovanou volbou Automat pro vytváření těchto čísel nemusíme sériová čísla zadávat. Při potvrzení dokladu nás systém upozorní, že nemáme zadána všechna sériová čísla a zda si je přejeme nechat vytvořit automatem. Po odsouhlasení vznikne správný počet automatem dovytvořených sériových čísel, která jsou obecně ve tvaru "~AUTOMAT/xxxxxxxx", kde "x" je osmimístné pořadové číslo. Vytvořené automatické sériové číslo je za všechna zboží jedinečné a nikdy se neopakuje.

Výdej ze skladu

V případě výdajových položek se vyvolá formulář Sériová čísla na skladě. Můžeme vybírat pouze ta sériová čísla, která jsou aktuálně na skladě k dispozici. Implicitně se zobrazují pouze sériová čísla, která jsou k dispozici pouze pro již zadanou kombinaci sklad/šarže/umístění/kód zakázky v položce dokladu. Vypnutím volby Pouze pro danou kombinaci sklad/šarže/umístění/kód zakázky zobrazíme i sériová čísla nevyhovující dané kombinaci (tzn. u položek, kde je již znám sklad (plánovaný nebo skutečný sklad z položky) to budou všechna sériová čísla na daném skladě, a u položek, kde sklad ještě není znám to budou sériová čísla ze všech skladů).

PIC_346

Obr.: Formulář Sériové číslo na skladě.

Sériové číslo vložíme klávesou Enter. Je-li hvězdičkami označeno více sériových čísel, vloží se všechny označené. Chceme-li sériová čísla vyhledávat pomocí lokátoru, musíme tabulku setřídit podle sloupce Sériové číslo, čímž tabulku přepneme do stavu Filtr a zobrazíme lokátor. Po uložení výdajového dokladu se do položky dosadí šarže, kód zakázky a umístění svázané se zvoleným sériovým číslem.

Potřebujeme-li vydat ze skladu sériové číslo, které zatím na skladě neexistuje (na skladě máme pouze obecná sériová čísla vytvořená automatem), pak využijeme klávesovou kombinaci Shift + Insert. Tato vyvolá formulář Sériové číslo (jako v případě příjmů). Do pole Sériové číslo zadáme požadované sériové číslo a po odsouhlasení dotazu se automatické sériové číslo (postupuje se metodou FIFO) nahradí námi zadaným číslem. V případě, že se u zboží eviduje další pomocná skladová evidence (šarže, kód zakázky, umístění), pak musí být nejdříve v položce tato kombinace vyplněna. Máme-li v Parametrech uživatele aktivovanou volbu Automatická změna sériových čísel bez dotazu, námi napsané sériové číslo se změní automaticky bez dotazu. Po změně automatického sériového čísla na konkrétní je tato záměna provedena na všech existujících dokladech.

Výmaz sériových čísel provádíme klávesou Del. Sériové číslo se označí červeným křížkem, po uložení dokladu se provede výmaz.

O aktuálním počtu již zadaných sériových čísel z celkového množství položky nás informuje pole Aktuální počet vložených sériových čísel, které se nachází v záhlaví záložky Sériová čísla (na formuláři položky).

Změna na potvrzených dokladech se sériovými čísly - servisní zásah

Potřebujeme-li odpotvrdit (popřípadě potvrdit) skladový doklad s povolením záporných stavů (Ctrl+Shift+F2) a tento doklad obsahuje alespoň jednu položku se zbožím s evidencí sériových čísel, zobrazí se pro doklad ikona pic_445i. Tato ikona signalizuje doklad ve stavu neaktualizovaných sériových čísel. Při této servisní akci:

- se při potvrzení neaktualizují sériová čísla na skladě. Nad těmito doklady je nutné následně spustit funkci Konzistence sériových čísel. Blíže o funkci v kapitole Správce / Konzistence.

- se při uložení neaktualizuje pole "Zadáno" ve skladové evidenci,

- se při ukládání položky nevolá plnění šarže/umístění/kódu zakázky podle sériového čísla. Doplnění správných hodnot je čistě na uživateli.

Dojde-li k neshodě mezi množstvím zboží na dokladu a počtem sériových čísel, zobrazí se v knize ve sloupci N (pole "CFNeshodaSN") ikona , která nás na tento nedostatek upozorní.