Book Contents

Book Index

Finance

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z filtru FP

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Soubor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu z kontejneru faktur přijatých, záloh poskytnutých, závazků z mezd a ostatních závazků.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka]

[Mzdy] [Závazky z mezd]

Parametry skriptu:

AdvancesProvided - Ne

Ano - zpracuje poskytnuté zálohy, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

BookOfBo -

Zkratka knihy, ve které se vytvoří bankovní příkaz.

DateDue - 0

Datum splatnosti. Parametr se nebere v úvahu, pokud parametr NewDailyOrder = Ano.

DaysToMat - 0

Počet dní, o kolik se posune datum platby.

InvoicesReceived - Ano

Ne - zpracuje přijaté faktury, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

NewDailyOrder - Ne

Ano - doklady vloží na příkazy dle data splatnosti; Ne - všechny doklady vloží na jeden příkaz.

OtherLiability - Ne

Ano - zpracuje ostatní závazky, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

PayrollLiab - Ne

Ano - zpracuje závazky z mezd, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu. Do příkazu jsou načítány faktury přijaté (zálohy poskytnuté, závazky z mezd, ostatní závazky) z aktuálního datového modulu (označené hvězdičkami, z kontejneru, knihy). Datum splatnosti příkazu je implicitně nastaveno podle aktuálního data.

Hvězdičkou si označíme doklady v knize faktur přijatých (záloh poskytnutých, závazků z mezd, ostatních závazků), které chceme zaplatit z jednoho bankovního účtu. Nad těmito doklady spustíme skript Bankovní příkaz z filtru PF, VZ, MZ a OV. Vybereme knihu bankovního účtu, ve které chceme vytvořit příkaz. Pokud nechceme platit doklady přesně v den splatnosti, ale dříve nebo naopak později, pak nastavíme i parametr „DaysToMat“. Uvádíme počet dnů, o který chceme posunout datum platby. Kladná hodnota znamená, že bude placeno x dnů před splatností, záporná hodnota, že bude faktura zaplacena x dnů po splatnosti.

Po spuštění funkce se zobrazí hlášení o počtu dokladů ve filtru s uvedením informace, u kolika dokladů je možné provést platbu. Překážkou v placení může být zjištění, že doklad již byl uhrazen, částka k úhradě je záporná nebo není zadán bankovní účet dodavatele.

Výsledkem je jeden nebo více bankovních příkazů vytvořených ve vybrané knize. Po vytvoření příkazu se zobrazí informace o dokladech, které nebylo možné na příkaz vložit.

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro KB

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Soubor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu ckm, kterou požaduje Komerční banka v rámci své služby Elektronická zástava pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje KB požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

 

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

 

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro ČSOB

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Soubor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu XLS, kterou požaduje banka ČSOB v rámci své služby Import pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro ČS

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Soubor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu csv, kterou požaduje banka Česká spořitelna pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

UserRefNo - Ano

Exportuje variabilní symbol

DateOfContract

Datum smlouvy

SupplementNo

Číslo dodatku smlouvy

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro CITI

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Soubor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu xls, kterou požaduje CITI banka pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum, ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní se do sloupce Loan Number v excelu.

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Book Contents

Book Index

Homebanking

Book Contents

Book Index

HB - bankovní příkaz

Číslo procesu: FIN003, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN052

Soubor: HB_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke tvorbě bankovních příkazů pro všechny používané bankovní systémy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Export bankovního příkazu.

Book Contents

Book Index

HB - bankovní výpis

Číslo procesu: FIN002, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN053

Soubor: HB_STATEMENT.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k importu bankovních výpisů všech používaných systémů do IS K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Import a párování bankovního výpisu.

Book Contents

Book Index

HB - seskupení položek

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN054

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k seskupení plateb jednotlivým dodavatelům v rámci jednoho příkazu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Parametry skriptu:

Parametry jsou popsány v dokumentaci Finance / Banka / Homebanking / Seskupení položek.

Book Contents

Book Index

HB - nastavení párování položek bankovního výpisu

Číslo procesu: FIN002

Id. číslo skriptu: FFIN060

Soubor: HB_GROUPORDER.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné zadat variabilní symboly, které chceme vyloučit z párování pomocí skriptu HB - bankovní výpis. Zadané variabilní symboly se nebudou vyhledávat v příkazech.

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní výpisy]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

HB - Podepsání příkazu I.CA

Číslo procesu:není zařazeno

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: HB_SignIca.pas

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné přidat 2. podpis na vyexportovaný příkaz (soubor)

Adresa ve stromu: [Finance] [Banka] [Homebanking] [Bankovní příkazy]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

HB - Konfigurátor hromadných plateb

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FFIN064

Soubor: HB_RefNoLoaderConfig.PAS

Popis skriptu: Pomocí skriptu je možné nastavit konfiguraci hromadných plateb. Skript umí uložit nebo načíst z externího souboru, podle toho, který parametr je zadaný.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

InputFile

Parametr pro načtení uložené konfigurace ze souboru.

OutputFile

Parametr pro uložení konfigurace do souboru.

Book Contents

Book Index

Zápočet

Číslo procesu: FIN006

Id. číslo skriptu: FFIN055

Soubor: OFFSETN.PAS

Popis skriptu: Funkce pro vytváření návrhů zápočtů. Bližší popis je v uživatelské příručce - Finance.

Adresa ve stromu: [Nákup / Zásobování] [Funkce]

[Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

AdditionalParagraph

Text dalšího (přídavného) odstavce v tisku návrhu zápočtu.

AddressShift - 0

Pomocí parametru lze v sestavě posunout adresu dolů.

AllowMultipleInstances - Ne

Ano - povolí vícenásobné spuštění programu.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí fakturační adresa, zadaná na kartě Dod./Odb. (musí být označena hvězdičkou).

Currency

Měna, ve které bude zápočet navržen nebo proveden. Pokud je zadána, nezobrazí se při spuštění funkce Zápočet formulář Definice měny zápočtu.

DateOfIssueBS - Ne

Předvolené datum pro bankovní výpis - zápočet.

Datum_Zap - 0.00.0000

Předvolené datum pro bankovní příkaz - návrh zápočtu.

DaysAfterTodayFuture_P - 0

Přičte zadaný počet dnů k dnešnímu dni pro datum zápočtu. (Umožní vytvořit návrh zápočtu v budoucnu.)

DefaultExport - Ne

Typ exportu (Ano - nový; Ne - původní).

DiffCurr - Ne

Ano - Započítat doklady v různých měnách.

DisableMultipleBO - Ne

Zakázat vložení faktury na více návrhů zápočtů.

Doklad - Ano

Ano - program poběží na jednom dodavateli/odběrateli; Ne - program bude brát aktuální stav datového modulu.

EditExistingOnly - Ne

Ano - skript přeskočí první krok - Analýza zákazníků a načte existující návrhy zápočtu. Parametr ignoruje stav datového modulu. Prochází všechny zákazníky, ke kterým existuje nějaký uložený návrh zápočtu.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá komentář o exportu na doklad.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu komentáře.

FilterInvoice - Ne

Ano - funkce při analýze závazků a pohledávek prochází pouze faktury v kontejneru; Ne - program bere aktuální stav datového modulu.

F9file1 - Offset.am

Název speciální tiskové AM sestavy (pokud není používaná standardní).

HideParagraph4 - Ne

Pomocí tohoto parametru je možné skrýt 4. odstavec při tisku návrhu zápočtu.

IgnoreDateOfPay - Ano

Ano - umožní zpracovat faktury s pozdějším datem splatnosti, než je datum návrhu zápočtu.

IgnoreWayofPayment

Seznam způsobů plateb, které budou ignorovány (v nastaveném parametru se oddělují středníkem).

IncludedOtherLiabilityBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy ostatních závazků (oddělovač ;).

IncludedOtherReceivableBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy ostatních pohledávek (oddělovač ;).

IncludedPurchaseBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy nákupu (oddělovač ;).

IncludedSaleBooks -

Zpracovat pouze tyto knihy prodeje (oddělovač ;).

Jen_Tisk - Ne

Ano - ve funkci Zápočet lze vytisknout Návrh zápočtu i na potvrzeném zápočtu (což je v IS K2 bankovní výpis); Ne - potvrzené zápočty se k tisku nebudou nabízet.

Kontrola_Splatnosti - Ano

Ano - kontroluje splatnost faktur a upozorňuje na případný problém.

Language - implicitní

Parametr k nastavení jazyka pro tisk sestavy z modulu zápočet.

LogoPictureHeader -

Logo pro hlavičku. Nevyplněno - zobrazí se logo firmy ze správy multi ompany; 0 - Místo pro logo bude prázdné; 1 - Nezobrazí ani místo pro logo; lze zadat název obrázku *.png - obrázek musí být umístěn v adresáři PICTURES ve firemním cadresáři K2.

NeInteraktiv - Ano

Ano - nezobrazí se formulář na určení bankovního účtu pro zápočtové transakce (a možné uložení do parametru); Ne - formulář se zobrazí.

NezpracPF_Rada

Knihy PF, které se nebudou zpracovávat; pro každou knihu jsou vždy 2 místa; rozdělovačem je středník ';'.

NezpracVF_Rada

Knihy VF, které se nebudou zpracovávat; pro každou knihu jsou vždy 2 místa; rozdělovačem je středník ';'.

OffsetByICO - Ne

Ano - vytvoří zápočet na základě IČ.

OffsetByTaxID - Ne

Ano - vytvoří zápočet na základě DIČ.

OneSideOffset - Ne

Ano - vytiskne se jako jednostranný zápočet.

OtherRecLiab - Ano

Ano - zahrnout ostatní pohledávky a závazky.

OznacitRozdil_Faktur - Ne

Ano - v tiskové sestavě budou označeny rámečkem ty faktury, kde se Částka doplatit liší od částky Do zápočtu se zahrnuje.

PFZFSL_Ident_Dle_Uctu - Ano

Ano - splátkové listy se identifikují dle účtu faktury; Ne - dle poznámky k faktuře. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktuře pro identifikaci splátkových listů. Parametr platí pouze pro Faktury vydané. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 321

Účty faktur nebo jen části účtů; pro identifikaci splátkových listů. Rozdělovačem je středník ';'. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

PouzePohlIZav - Ano

Ano - do zápočtu se zařazují pouze zákazníci, kteří mají zároveň závazky i pohledávky.

PovolNepotvrzFAP - Ano

Ano - je možné do zápočtu zařadit i nepotvrzené faktury přijaté, zálohy poskytnuté a ostatní závazky.

PovolNepotvrzFAV - Ano

Ano - je možné do zápočtu zařadit i nepotvrzené faktury vydané, zálohy přijaté a ostatní pohledávky.

ReportGUID

Unikátní číslo GUID, pod kterým je zařazená sestava v univerzálních formulářích. Pokud je parametr zadán, ignorují se ostatní parametry určené pro tisk sestavy kromě parametru Language.

ReportNumber -

Unikátní číslo z F9, pod kterým je sestava zařazena v klasických formulářích. Pokud je parametr zadán, ignorují se ostatní parametry určené pro tisk sestavy.

ReportTitle

Alternativní název sestavy.

ShowBarCode - Ne

Ano - na sestavě zobrazí čárový kód.

ShowOffsetID - Ano

Ano - v sestavě se zobrazí číslo zápočtového bankovního příkazu.

ShowSuperiorName - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí název nadřízeného dodavatele.

Sign

0 - zobrazí se obrázek se jménem přihlášeného uživatele; parametr nevyplněn - zobrazí se bitmapa se jménem toho, kdo doklad vystavil; jiný název - lze zobrazit libovolný soubor. (Bitmapy se musí nacházet v adresáři firmy v podadresáři "Pictures"). Parametr není v „txt" verzi.

Tabulka - Ne

Funkce prochází celou knihu. Pokud je hodnota parametru „NE", funkce bere v úvahu aktuální stav zobrazení (Kniha, Filtr zap.).

Test_NadDod - Ne

Ano - bude možné zahrnout do zápočtu pro nadřízenou firmu i faktury vystavené na firmu podřízenou. Funkci je ale nutné spouštět nad konkrétní nadřízenou firmou (před spuštěním musí být umístěno pravítko na daném zákazníkovi a musí být zadán parametr Doklad = „ANO", nebo stačí spouštět funkci nad jinou než 0. stranou konkrétního zákazníka).

UpdateAdvanceRate - Ano

Ano - při platbě zálohy v cizí měně se aktualizuje kurz zálohy podle kurzu platby (pokud je bankovní výpis ve stejné měně).

UserInfoVisible - Ne

Ano - tiskne se v sestavě jméno, telefon a fax přihlášeného uživatele.

UserText4

Text 4. doplňujícího odstavce v sestavě. Pokud má hodnotu "0", nezobrazí se poslední část textu závěrečného odstavce (do kolika dnů má být uhrazen rozdíl).

VFiltr - Ne

Ano - funkce Zápočet zpracuje vždy dodavatele/odběratele v kontejneru (i když se funkce spouští na knize).

VFZFSL_ Ident_Dle_Uctu - Ano

Ano - splátkové listy se identifikují dle účtu faktury; Ne - dle poznámky k faktuře. Parametr platí pouze pro faktury vydané.

VFZFSL_TypPozn_Pro_Ident

Typ poznámky k faktuře pro identifikaci splátkových listů. Parametr platí pouze pro Faktury vydané. Parametr platí pouze pro faktury vydané.

VFZFSL_Ucet_Pro_Ident - 311

Účty faktur nebo jen části účtů; pro identifikaci splátkových listů. Rozdělovačem je středník ';'. Parametr platí pouze pro faktury přijaté.

ZadatPomText - Ne

Ano - možnost zadání pomocného textu před tiskem sestavy.

Zalohovky - Ne

Ano - zpracuje i zálohy.

ZapRada - ZA

Kniha bankovního účtu pro zápočtové transakce.

Zobrazovat_Odmit_Fak - Ano

Ano - zobrazuje v seznamu bez možnosti zpracování některé faktury, které by jinak byly odmítnuty; Ne - tyto faktury v seznamu nezobrazuje. Jedná se o následující druhy faktur:

- faktury v nepovolených knihách (viz níže),

- faktury vystavené po datu návrhu zápočtu,

- stornované faktury,

- nepotvrzené faktury v IS K2,

 

faktury identifikované jako výzva k zaplacení zálohy (přijatá nebo poskytnutá) bez obdržení/zaplacení této zálohy (nejsou platby na fakturách).

Zprac_FaktPriExist_NezapBP - Ano

Ano - zpracovávají se i takové faktury, které jsou zařazeny do bankovního příkazu, který je vystaven v jiné knize než zápočtové.

Book Contents

Book Index

Párování plateb kartou

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN019

Soubor: PARPLKAR.PAS

Popis skriptu: Funkce do každého pokladního dokladu z filtru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z filtru a částky párované položky bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

ArticleCode

Kód zboží, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code1

Kód 1, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Code2

Kód 2, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

ContractCode

Kód zakázky, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

CostCentre

Středisko, které se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Device

Prostředek, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Officer

Referent, který se doplní do položek bankovního výpisu (do změněné položky i do nově vzniklých).

Ucet_Prijmu - 311000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu příjem.

Ucet_Vydeje - 568000

Účet, který se doplní do bankovního výpisu do položky typu výdej.

Book Contents

Book Index

Párování plateb kartou s výpisem

Číslo procesu: FIN008, ZAS015

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: CardPaymentPairing.PAS

Popis skriptu: Funkce umožní na základě výpisu poskytovatele platebních karet (z České spořitelny - formát xml) rozdělit položku bankovního výpisu na jednotlivé platby a spárovat je s pokladními / interními doklady. Pro každou platbu kartou se na výpise vytvoří příjmová položka dle výše platby a výdajová položka ve výši poplatku za platbu kartou. Funkce se spouští nad položkou bankovního výpisu (typ P nebo N). Po spuštění je třeba vybrat xml soubor s výpisem platebních karet. Zobrazí se formulář funkce, kde v levé části se zobrazí nespárované položky výpisu platebních karet, v pravé části pokladní/interní doklady, které dosud nebyly spárovány. Pokladní/interní doklady se automaticky přiřadí k položkám výpisu na základě variabilního symbolu. Položky lze také párovat ručně. Po odsouhlasení formuláře funkce se položka BV rozpadne na položky dle výpisu karet, na spárované pokladní/interní doklady se vloží komentář s číslem bankovního výpisu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

CardCompanyBacc

Bankovní účet poskytovatele plateb.

CardCompanyBank

Kód banky poskytovatele plateb.

CashbackAccount

Účet pro výběr hotovosti.

CurrentUFContext

Kontext uživatelského rozhraní (nezadávat).

DocBook

Knihy pokladních / interních dokladů pro platbu kartou (oddělené středníkem).

DocType - 2

Typ dokladu pro platbu kartou: 1 - interní doklad, 2 - pokladní doklad.

FeeAccount

Účet poplatku.

FileMask - *.xml

Maska souborů.

IncomeAccount

Účet příjmu.

InputFileType - -1

Typ vstupního souboru.

PathToFile

Adresář se vstupními soubory.

Book Contents

Book Index

Skonto

Book Contents

Book Index

Aktualizace platebních podmínek na zakázkách a objednávkách

Číslo procesu: FIN007

Id. číslo skriptu: FFIN050

Soubor: SKONTO_CHANGE_BY_BAZ.PAS

Popis skriptu: Skript se spouští na objednávkách a zakázkách a provede aktualizaci platebních podmínek v případě, že dojde k jejich změně u dodavatele/odběratele.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Penalizace

Book Contents

Book Index

Penalizace

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP001

Soubor: FAV_PEN0M.PAS

Popis skriptu: Zobrazí úvodní formulář pro spuštění tří kroků penalizace.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Prodej / Zpracování zakázek] [Faktury vydané] [Saldokonto]

Parametry skriptu:

AllowCanceled - Ne

Ano - bere v úvahu i stornované doklady.

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

FormClose - Ne

Parametr, kterým určíme, zda se má po ukončení akce ukončit i formulář.

IgnoreSelection - Ne

Ano - nezpracuje záznamy označené hvězdičkou.

NumberOfDays - 0

Používá se při tisku speciální penalizační faktury, lze zde nastavit počet dnů k uhrazení.

OnlyConfirmed - Ano

Ano - zpracuje i nepotvrzené záznamy.

Recipient - Ano

Ano - pokud existuje CD1, pak má přednost; Ne - bere se vždy CD0.

ShowBalanceContacts - KB

Zobrazí bankovní kontakty z parametru mandanta.

SpecPEN1file1

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro AM a PAS).

SpecPEN1file2

Název speciální sestavy pro tisk penalizační faktury (pro RPM).

WholeTable - Ne

Ano - zpracuje všechny záznamy z 0. strany.

Book Contents

Book Index

Penalizace, krok 1 - výběr faktur k penalizaci

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP002

Soubor: FAV_PEN1.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontejner faktur vydaných vhodných pro penalizaci.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

EvaluationFilter - Ano

Ano - vytvoří kontejner faktur vhodných k penalizování; Ne - omezí existující kontejner.

Book Contents

Book Index

Penalizace, krok 2 - tvorba penalizačních faktur

Číslo procesu: EXP012

Id. číslo skriptu: FEXP003

Soubor: FAV_PEN2.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří penalizační faktury k fakturám v kontejneru, vytvoří křížové odkazy mezi fakturou penalizační a penalizovanou a mezi platbou a penalizační fakturou.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Amount - 0

Minimální částka brutto vhodná k penalizování.

Book

Kniha, ve které se budou tvořit penalizační faktury.

Delay - 1

Počet dnů prodlení, od kterého již penalizovat.

InclLateChargTod - Ne

Penalizuje se i nezaplacená částka částečně zaplacené faktury. Penále se bude počítat ze součtu Celkem úrok z prodlení + Úrok z prodlení dnes.

Krok 3. - tisk penalizačních faktur je popsaný výše v kapitole Tisk penalizačních faktur.

Book Contents

Book Index

Opravné daňové doklady

Book Contents

Book Index

Opravné daňové doklady

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP017

Soubor: FA_DOB.PAS

Popis skriptu: Funkce zajišťuje tvorbu opravných daňových dokladů k položkám faktur a k zálohám a jejich vzájemné provázání. Je možné ji použít hromadně k více fakturám, je možné vytvářet pouze skladový doklad. Princip řešení spočívá v tom, že se k původní faktuře, resp. její položce, vytvoří faktura nová (opravný daňový doklad), která obsahuje jednu nebo dvě položky v závislosti na tom, zda se jedná o opravu množství nebo ceny.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Parametry skriptu:

AccDate_VF -

Datum účetního případu faktury vydané - ODD.

ArticleFilter - Ne

Ano - v úvodním formuláři se zobrazí jen položky z kontejneru zboží.

BorderCrossingDate - 0.0.0000

Datum přechodu hranic, které se doplní do položek. Pokud je parametr s nulovým datem, pak se v případě cenového dobropisu doplní do položek datum vystavení dobropisované faktury.

ConfirmInvoice - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená faktura (opravný DD) a záloha (opravný DD).

ConfirmNewCommission - Ne

Ano - pokud parametr CreateNewCommission = Ano a všechny podřízené doklady jsou potvrzené, potvrdí se i nově vytvořená zakázka.

ConfirmRel - Ne

Ano - potvrdí se nově vytvořená příjemka/výdejka.

ContractCode_VY -

Zkratka kódu zakázky nově vytvořené výdejka.

CopyBatch_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí šarže z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se dosadí nejstarší šarže s dispozicí.

CopyLocation_RP - Ano

Ano - do dobropisované příjemky se dosadí umístění z původní příjemky. Ne - do dobropisované příjemky se umístění nedosadí.

CorrTaxTypes - Ne

Ano - na nově vytvořené faktuře se změní typ daně (využití pro slovenskou legislativu).

CreatedDocuments

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

CreateFreeInvoice - Ne

Ano - v případě cenového dobropisu se vytvoří volná faktura.

CreateInvoice - Ano

Ne - nevytvoří novou fakturu - opravný daňový doklad. Používá se v případě, pokud chceme vytvářet pouze skladové doklady.

CreateNewCommission - Ne

Parametr má význam pouze u faktur vydaných a faktur přijatých. Ano - vytváří se také nová zakázka/objednávka. Položky se nevkládají do původní zakázky/objednávky; Ne - nevytváří se nová zakázka/objednávka.

CreateOffset – Ne

Vytvořit zápočet faktury a ODD interním dokladem.

CreateStockDoc - Ano

Ano - vytvoří k faktuře příjemku/výdejku.

CopyPaymentCondition - Ano

Ne - nekopíruje platební podmínky do nové faktury - opravného daňového dokladu.

DateOfIssue_VF -

Datumm vystavení faktury vydané - ODD.

EmptyInvoiceDate - Ne

Ano - doplní na novou fakturu nulové datum UZP.

EnterRebate - Ne

Ano - u cenového dobropisu se zadává sleva na položku; Ne - zadává se nová cena položky.

IgnoreReceiptPrice_VY - Ne

Ano - nastaví na výdejce Ignoruj ceny příjmu při oceňování klouzavou cenou nebo oceňování podle šarží.

IncidentalCost - Ano

Ano - na faktuře přijaté se položky cenového dobropisu označí jako Vedlejší náklad.

InternalDocBook

Zkratka knihy interních dokladů pro zápočet.

InvoicePostingKey

Zkratka kontace faktury - opravného daňového dokladu.

LinkForOriginalInvoice - Ne

Ano - do položek a na 9. stranu vytvořeného ODD se vloží vazba na původní doklad. (Má význam u opakovaných cenových dobropisů.)

Location_VF

Interní číslo Umístění pro dobropisované výdejky.

Messages - Ano

Ano - zobrazí se dotaz po odsouhlasení vstupního formuláře a hlášení. Ne - dotaz a hlášení se nezobrazí.

NameOfReasonToDescr - Ne

Ano - do Popisu faktury - ODD a zakázky (pokud vzniká nová) se vloží důvod opravy. Pokud je důvod opravy uložen v číselníku, do Popisu se vloží Název z číselníku.

NewAdvanceBook_PZ

Nastavení knihy prodeje, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewAdvanceBook_VZ

Nastavení knihy nákupu, ve které budou zálohy - opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_PF

Nastavení knihy nákupu, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewCommissionBook_VF

Nastavení knihy prodeje, ve které budou opravné DD vytvářeny.

NewDocStatus

Zkratka Stavu, který se doplní do nově vytvořených dokladů.

NoInteractive - Ne

Ano - vytvoří se opravný daňový doklad ke všem položkám faktury bez zobrazení formuláře.

NoInteractiveXml

Parametr slouží pouze k internímu programovému použití.

NoIntrastat - Ne

Ano - na faktuře se zatrhne Nezahrnovat do Intrastatu.

OriginalStockPrice_VY - Ne

Ano - při množstevním dobropise se do výdejky dosadí skladová cena z původní výdejky.

PrintReport - Ne

Parametr pro přednastavení zatržítka "Zobrazit sestavu". Je možné zobrazit sestavu i když je nastaven parametr "NoInteractive" na hodnotu "Ano".

ReasonForCorrection

Parametr pro přednastavení důvodu opravy - zobrazí se ve vstupním formuláři.

ReasonForCorrectionRequired- Ne

Vyžadovat vyplnění Důvodu opravy.

Ano - pokud není vyplněn důvod opravy, opravný daňový doklad se nevytvoří.

ReportNumber

Parametr pro zadání čísla tiskové sestavy v F9 (pro tisk sestavy s nastavenými parametry tisku).

ReportPath_PF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury přijaté. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_PZ

Parametr pro tisk speciální sestavy přijaté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VF

Parametr pro tisk speciální sestavy faktury vydané. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ReportPath_VZ

Parametr pro tisk speciální sestavy poskytnuté zálohy. Je nutné zadat celou cestu k uložené sestavě.

ShowOnlyToCreditNote - Ne

Ano - v úvodním formuláři zobrazí jen položky, které lze dobropisovat.

Stock_PF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny příjemky.

Stock_VF - 0

Parametr slouží pro nastavení čísla skladu, na kterém budou vytvářeny výdejky.

StockDocPostingKey -

Zkratka kontace příjemky / výdejky.

Book Contents

Book Index

Vzájemné čerpání zálohy a opravného daňového dokladu

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP019

Soubor: ADV_MutualDeduction.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu. Skript je možné spustit nad jednou zálohou ODD nebo hromadně nad kontejnerem záloh ODD nebo nad ohvězdičkovanými doklady.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Parametry skriptu:

CorrTaxTypes - Ne

Ano - lze vzájemně čerpat zálohu a opravný DD s různým typem daně (využití pro slovenskou legislativu).

CheckActualRate - Ne

Ano - kontroluje se, zda zálohy mají stejný aktuální kurz; Ne - kontroluje se, zda zálohy byly vystaveny se stejným kurzem.

Book Contents

Book Index

Zrušení vzájemného čerpání zálohy a opravného daňového dokladu

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP020

Soubor: ADV_MutualDeductionC.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke zrušení vzájemnému čerpání zálohy a opravného daňového dokladu.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Storno zálohy - ODD

Číslo procesu: EXP014

Id. číslo skriptu: FEXP018

Soubor: ADV_StornoODD.PAS

Popis skriptu: Skript slouží ke stornování nezaplacené zálohy - opravného daňového dokladu. Původní záloha se pak opět nabízí k čerpání.

Adresa ve stromu: [Finance] [Opravné daňové doklady]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Import kurzovního lístku

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN043

Soubor: EXCHANGELISTIMPORT.PAS

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy měn ze zadané webové adresy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

PathExList - K_CURR.TXT

Cesta ke kurzovnímu lístku staženému z webu - standardně v uživatelském adresáři.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

WWW - http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek.

Book Contents

Book Index

Import kurzovního lístku ostatních měn

Číslo procesu: FIN009

Id. číslo skriptu: FFIN063

Soubor: ExchangeListImportOther.pas

Popis skriptu: Naimportuje do knihy Měny kurzy ostatních měn z adresy https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

AktDatum - Ne

Ano - načíst kurzovní lístek k dnešnímu datu a ukládat s datem výpisu; Ne - načíst včerejší kurzovní lístek a ukládat s dnešním datem.

CompanyId - 0

Číslo vlastní firmy - zadává se pouze v případě, že vlastní firma používá vlastní kurzovní lístek.

FromToDate - Ne

Ano - můžeme určit datum "od" a datum "do". Budou se stahovat všechny kurzovní lístky, které jsou k tomuto období; Ne - kurzovní lístky se stahují od počátku roku ke dnešku.

ListDate - 0.0.0000

Datum, ke kterému se má stáhnout kurzovní lístek.

ProxyAuthorizat - Ne

Ano - proxy vyžaduje autorizaci; Ne - nevyžaduje.

ProxyPassword

Heslo..

ProxyPort - 0

Port proxy.

ProxyServer

Server proxy.

ProxyUsername

Uživatelské jméno.

ReWrite - Ne

Ano - pokud v K2 existuje kurzovní lístek k datu, které určíme pro stáhnutí lístku, pak se kurz k tomuto datu přepíše; Ne - nepřepíše.

ShowLog - Ne

Ano - zobrazovat hlášení o chybách a výjimkách; Ne - nezobrazovat.

ShowMessages - Ne

Ano - zobrazovat hlášení skriptu; Ne - nezobrazovat.

WWW - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Internetová adresa odkazující se na kurzovní lístek pro ostatní měny.

Book Contents

Book Index

Import sazeb zákonných úroků

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z prodlení podle hodnot vyplněných v souboru K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pro českého mandanta a ze souboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pro slovenského mandanta. Soubory .csv budou udržovány firmou K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

bez parametrů