Book Contents

Book Index

Webová K2

Webová K2, jak již její název napovídá, je webová aplikace, která Vám zajistí přístup k datům a funkcím ERP systému K2 odkudkoliv a kdykoliv. Ke svému fungování potřebuje přístup k internetu. Díky němu pak funguje na kterémkoliv zařízení od mobilu, přes tablety, notebook, stolní počítač až po čtečku ve skladu.

Veškeré úpravy, které uživatel prostřednictvím webové K2 provede, ať už změny záznamů, vytváření nových či výmaz stávajících, jsou ihned zapisovány do databáze K2 a jsou tak ihned k dispozici v plném klientu K2 i z ostatních zařízení.

Book Contents

Book Index

Testované operační systémy a prohlížeče

Operační systém\Prohlížeč

Google Chrome

Firefox

Safari

Windows 10

80+

75+

-

Android 9

81+

68+

-

iOS 13.3.1

-

-

13+

Book Contents

Book Index

Přihlášení uživatele K2 v prohlížeči

Po spuštění webové K2 v prohlížeči prostřednictvím internetové adresy, na níž je aplikace nainstalovaná, se uživateli zobrazí přihlašovací okno. K přihlášení uživatel použije své Jméno a Heslo.

pic_5196.png

Obr. Přihlašovací okno Webové K2

Book Contents

Book Index

Dvoufaktorové ověřování

Dvoufaktorové ověřování je moderní funkce pro zabezpečení přihlašování do webové K2. Nastavením této možnosti se výrazně zvýší Vaše bezpečnost a data budou lépe chráněna před napadením. Tato funkce využívá pro ověřování dva na sobě nezávislé faktory, které využívají odlišnou komunikační cestu.

Ověřování tedy probíhá na základě dvou fází (faktorů):

  1. Zadáním uživatelského jména a hesla.
  2. Potvrzením přihlášení na mobilním zařízení.

Podmínkou pro využívání dvoufaktorového ověřování je instalace K2 serveru webových služeb. Firma, která chce tuto bezpečnostní politiku aplikovat, musí mít pro tento produkt zakoupenou licenci. Druhou podmínkou je instalace aplikace K2 Security na příslušné mobilní zařízení. Aplikace je dostupná pro platformu Android i iOS. Server webových služeb pak slouží ke komunikaci s mobilní aplikací K2 Security pro ověření uživatele.

Zároveň je také nutné, aby měla firma, v rámci svého účtu u společnosti Google, vytvořen projekt na platformě Firebase. Údaje z tohoto projektu je pak nutné zadat do IS K2. Postup vytvoření projektu je uveden v kapitole Zřízení služby Firebase.

Book Contents

Book Index

Registrace zařízení

Funkce dvoufaktorového ověřování je určena výhradně pro Webovou K2 a pracuje na principu ověření pomocí mobilní aplikace. V první fázi je tedy nutné, aby si uživatel stáhnul a nainstaloval na své mobilní zařízení aplikaci K2 Security.

Dále je nutné mobilní zařízení registrovat. To provedeme při prvním přihlášení s použitím této funkce. První přihlášení musí provést uživatel vždy v desktopové verzi IS K2! Po zadání jména a hesla se zobrazí QR kód, který v sobě nese přístupové údaje do IS K2 nastavené na kontaktní osobě spojené s daným uživatelem.

pic_5220

Obr.: QR kód pro přihlášení do IS K2

Tento QR kód dále naskenujeme pomocí aplikace K2 Security tak, že zde klikneme na tlačítko Naskenovat.

pic_5221

Obr.: Volba Naskenovat v aplikaci K2 Security

Po naskenování QR kódu dojde k přihlášení uživatele do desktopové IS K2, zároveň se v aplikaci K2 Security na obrazovce mobilního zařízení objeví informace o tom, že je registrováno. V tuto chvíli dojde k propojení mobilního zařízení a uživatelského účtu IS K2. Dvoufaktorové ověřování je pro daného uživatele nastaveno.

pic_5222

Obr.: Registrace zařízení

Pokud registrace proběhne úspěšně, doplní se toto zařízení danému uživateli mezi jeho seznam zařízení v desktopové verzi K2. Tento seznam nalezneme v nastavení notifikačního systému na záložce Příjemci a zařízení. Zde je uvedena, jako položka, Kontaktní osoba spojená s přihlášeným uživatelem.

pic_5227

Obr.: Nastavení notifikací - záložka Příjemci a zařízení

Jakmile rozklikneme tuto položku zobrazí se formulář kde je na záložce Zařízení uveden seznam všech zaregistrovaných zařízení daného uživatele. Po registraci zařízení pro dvoufaktorové ověřování zde funkce doplní položku, která bude mít ve sloupci Typ zařízení uvedeno Firebase. Po rozkliknutí této položky má ještě pro identifikaci nastaven příznak Two Factor Auth.

pic_5228

Obr.: Seznam zaregistrovaných zařízení uživatele

Zařízení s typem Firebase je určeno pro dvoufaktorové ověřování. To je důležité např. pokud musí uživatel registrovat nové zařízení. V tomto případě stačí vymazat z tohoto seznamu položku s typem Firebase. Následně se při prvním pokusu o přihlášení do desktopové verze K2 znovu zobrazí QR kód pro registraci zařízení.

Druhou možností jak ihned vyvolat novou registraci zařízení, např. v případě nutnosti použít nové mobilní zařízení, je pomocí funkce, která je dostupná v knize Uživatelé nastavení zabezpečení.

pic_5229

Obr.: Tlačítko pro spuštění funkce pro registraci mobilního zařízení

Kliknutím na tlačítko Registrovat mobilní zařízení, se zobrazí QR kód pro registraci uživatele. Takto lze registraci mobilního zařízení vynutit.

Book Contents

Book Index

Přihlášení uživatele s využitím dvoufaktorového ověřování

Každé přihlášení do Webové K2 s využitím dvoufaktorového ověřování probíhá tak, že se po zadání internetové adresy a vyplnění přihlašovacího jména a hesla, zobrazí okno s informací o pokračování na mobilním zařízení.

pic_5223

Obr.: Informace o potvrzení přihlášení na mobilním zařízení

Zároveň je na mobilní zařízení odeslána notifikace pro potvrzení přihlášení do systému.

pic_5224

Obr.: Notifikace pro potvrzení přihlášení

Jakmile tuto notifikaci rozklikneme, zobrazí se v rámci aplikace K2 Security v mobilním zařízení detailní informace o probíhajícím přihlašovaní.

pic_5225

Obr.: Detailní informace o probíhajícím přihlašování

Popis polí:

Uživatelské jméno

Název uživatele, který se aktuálně přihlašuje do webové K2.

Prohlížeč

Prohlížeč, na kterém je spuštěna webová K2.

Operační systém

Verze operačního systému.

IP adresa

IP adresa počítače, na kterém se uživatel aktuálně přihlašuje do webové K2.

Stisknutím tlačítka Přihlásit se dojde k přihlášení uživatele do webové K2. Toto přihlášení musí uživatel ještě potvrdit využitím bezpečnostního prvku mobilního zařízení (otisk prstu, gesto nebo PIN kód).

Následně se v mobilní aplikaci K2 Security se zobrazí obrazovka, která uživatele informuje o úspěšném přihlášení a nutnosti pokračovat v systému K2.

pic_5226

Obr.: Informace o příhlášení uživatele do webové K2

Book Contents

Book Index

Popis obrazovky

Pracovní plocha Webové K2 je rozdělena do dvou částí:

Book Contents

Book Index

Navigační panel

pic_5197.png

Obr. Navigační panel (vyznačený v červeném rámečku)

V navigačním panelu se modrými ikonami přepínáme mezi různými plochami:

pic_1022i.png

Zobrazí se Pracovní plocha se všemi otevřenými knihami.

pic_1021i.png

Zobrazí se plocha s oblíbenými položkami. Implicitně je záložka prázdná. Oblíbené položky lze prozatím vložit pouze přes plného klienta K2. Po uložení plochy se ikony zobrazí i ve webové K2.

pic_1020i.png

Zobrazí se výchozí seznam ikon, stejný jako v lokální K2.

pic_1019i

Tato ikona jako jediná po zvolení nemění barvu. Zobrazí se pouze volba, která umožní odhlášení uživatele.

Pozn.: Ikona, která je právě aktivní (tzn. jejíž plocha je zobrazena), má světle modré pozadí. Ostatní ikony, jejichž plochy nejsou aktivní, jsou tmavě modré.

Book Contents

Book Index

Hlavní oblast

Hlavní oblast je stejná jako v plném klientu K2. Skládá se tedy z několika částí:

pic_5198.png

Obr.: Základní členění plochy knihy - Seznam záložek, Seznam záznamů/Detail záznamu, Náhled záznamu, Nástrojový panel

Stisknutím pravého tlačítka má uživatel možnost připnout (zobrazit i příště) a odepnout záložku.

Book Contents

Book Index

Moduly a komponenty podporované ve Webové K2

Ve webové K2 lze pracovat v modulech, pro které existuje tzv. univerzální formulář (modrý formulář). Veškeré funkce a významy polí těchto modulů jsou popsány v uživatelském manuálu IS K2. Zde jsou popsány jen odlišnosti od práce v K2 IS. Webová K2 nepodporuje zobrazení původního uživatelského rozhraní (šedé formuláře) a generovaných šedých formulářů. Ve chvíli, kdy dojde na server k požadavku pro zobrazení takového formuláře, končí Webová K2 chybou.

Webová K2 bude nadále postupně rozšiřována o další moduly a komponenty UI.

Seznam implementovaných komponentů:

KONTEJNEROVÉ KOMPONENTY:

PROSTÉ KOMPONENTY:

Prostřednictvím webové K2 a jejich komponentů je možné pracovat s moduly K2 jako v plném klientu, včetně spouštění sestav a skriptů. Úprava sestav a skriptů je možná zatím pouze v plném klientovi, neboť, jak již bylo zmíněno výše, nepodporuje zobrazování formulářů v šedých formulářích. Pro spuštění sestavy nebo skriptu je potřeba, aby měly příznak AS3Compatible.

Book Contents

Book Index

Responzivita

Webová K2 dokáže při zobrazení formuláře načíst konkrétní definovaný formulář pro aktuální šířku displeje, na kterém je spuštěna. Pokud formulář pro tento displej navržen není, zobrazí výchozí formulář daného modulu, přičemž jej upraví tak, aby byl na daném zařízení dobře ovladatelný.

Book Contents

Book Index

Příklady zobrazení formulářů na různých zařízeních

Webová K2 si nejprve přepočítá šířku displeje a to tak, že přečte informace z prohlížeče a tím detekuje, zda se jedná o mobil, tablet nebo desktopové zařízení. Dále přepočítá šířku displeje na základě rozlišení a DPI (na mobilu tak může mít jiný formulář při zobrazení na výšku nebo na šířku).

pic_5617

Obr. Přihlášení uživatele do webové K2

Book Contents

Book Index

Příklad otevření knihy Zboží na notebooku

Při otevření knihy Zboží, webová K2 načítá definici formuláře pro Zboží a konkrétní zjištěnou šířku displeje a přihlášeného uživatele. Pokud neexistuje formulář pro požadovanou šířku, hledá se formulář menší velikosti (případně se použije výchozí a to 33 cm).

pic_5618

Obr. Příklad otevření knihy Zboží na notebooku

Každý formulář v K2 je rozdělen do sloupců a řádků. Komponenta na formuláři má nadefinováno pořadí, počet sloupců a řádků, které má obsadit. Při vykreslení formuláře se komponenty (dle pořadí) postupně vykreslují do sloupců a řádků podle jejich definice.

Book Contents

Book Index

Příklad otevření knihy Zboží na tabletu

Při otevření knihy Zboží na tabletu, webová K2 detekuje typ zařízení v pozici na šířku a pokouší se načíst formulář konkrétní velikosti (např. pro 11-palcový iPad Pro v pozici na šířku se pokouší načíst formulář šířky 25 cm). Pokud formulář nenajde, hledá formulář menší velikosti. Pokud nenajde ani ten, otevírá výchozí formulář pro šířku 33 cm a ten upravuje:

Komponenty obsahující záložky transformuje pod rozbalovací tlačítko (na obrázku čísla 1., 2., 4.).

Ribbon změní obsah na malá tlačítka (na obrázku číslo 3.).

Preview panel se skryje pod tlačítko (stejným způsobem se skryjí všechny splittery na formuláři).

Obsahové komponenty jako jsou panely, expandery a groupboxy sníží počet sloupců, do kterých budou komponenty vykresleny viz 4., čímž dochází ke změně rozmístění komponent.

Vyskakovací okna pro výběr hodnoty (například lookup) se automaticky zobrazí na celou velikost obrazovky a použijí animaci zobrazení okna vyjetím zleva.

Vyskakovací okna pro zobrazení dotazu použijí animaci vyjetí okna zespodu.

Vyskakovací okna pro zobrazení menu (pop-up menu) použijí animaci vyjetí zespodu.

pic_5619

Obr. Příklad otevření knihy Zboží na tabletu

Book Contents

Book Index

Příklad otevření knihy Zboží na mobilu v pozici na výšku

Při otevření knihy Zboží na mobilu, zobrazení probíhá stejným způsobem jako na tabletu. Rozdíl je v obsahových komponentách, které transformují obsah do jednoho sloupce, tak aby byl formulář na mobilu ovladatelný.

pic_5620

Obr. Příklad otevření knihy Zboží na mobilu v pozici na výšku

Chování automatické úpravy formuláře je možné ovlivnit pomocí URL parametrů, které jsou popsány v sekci parametry webové K2.

Book Contents

Book Index

Parametry ovlivňující responzivní zobrazení.

ScreenSize – velikost formuláře v cm, které bude webová K2 zobrazovat. Zapnutím tohoto parametru vypneme automatickou detekci velikosti, která na konkrétních displejích nemusí být přesná. Výchozí velikost formulářů v K2 je 33 cm.

StyleOfModalWindowShow – Definuje styl otevírání vyskakujících oken (hodnoty: mobile nebo normal).

IsPdfSupport – určuje, zda prohlížeč podporuje zařízení nativní zobrazení PDF (hodnoty: 0, 1).

Zoom – nastaví defaultní VCX zoom (hodnota zvětšení/zmenšení např: 1.5).

TransformColumnsCount – definuje počet sloupců, kde se má transformovat obsahová komponenta (expander,panel, groupbox) (např. [2,4] – 2 na výšku a 4 na šířku).

ResponsiveBreakpoint – můžeme definovat od kolika pixelů má webová K2 používat transformaci komponent formuláře pro dotykové zařízení (např. záložky, preview panel apod.).

Book Contents

Book Index

Speciální funkce Webové K2

Book Contents

Book Index

Reconnect

Reconnect je vlastnost webové K2, díky které uživatel neztratí rozdělanou práci ani ve chvíli, kdy dočasně ztratí připojení k internetu. V případě, že uživateli vypadne signál, pokusí se aplikace v definovaných intervalech o opětovné připojení. Jakmile je připojení k dispozici, načte se poslední stav aplikace uživatele. Při X neúspěšných pokusech se aplikace ukončí.

Book Contents

Book Index

Podpis dokumentu na dotykovém zařízení prostřednictvím Webové K2

Podepisování dokumentů je jedna z předností Webové K2. Pro to, aby bylo podepisování funkční, je potřeba mít nainstalovanou webovou K2 a vytvořenou sestavu (příp. sestavy), která bude mít pro tuto akci vytvořená pole: SignPicture a SignText.

Postup pro přidání tlačítka pro podpis do ribbonu:

1. Zapneme návrhář formulářů, pomocí kláves CTRL+ALT+SHIFT+D , v knize, kde chceme, aby tato akce byla zprovozněna, v našem případě jsou to Dodací listy vydané.

2. Po otevření návrháře formulářů přejdeme k přidání nové akce tak, že dvojím kliknutím myší na fragment ribbonu, se nám otevře nový formulář.

pic_5205.png

Obr.: Přidání nové akce do Ribbonu

3. Klikneme na tlačítko Strom akcí, kde v novém formuláři vybereme umístění, kde chceme Podpis zobrazovat. Na obrázku níže je vybrána záložka Domů, sekce Ostatní. Když máme označenou sekci, můžeme přejít k zařazení samotné Akce, kliknutím na stejnojmenné tlačítko „Akci“.

pic_5199.png

Obr.: Přidání nové akce do Stromu akcí

4. Následně se otevře další formulář, viz níže. Na tomto formuláři nejprve v sekci Parametry zobrazení akcí vypneme volbu „TopLevelOnly“, pak vyhledáme command pro komponentu Ribbon, a to SignAMReportCOMAND, který vybereme.

pic_5200.png

Obr.: Hledání commandu SignAMReportCOMAND pro komponentu Ribbon

5. V dalším formuláři si zvolený command pojmenujeme v poli Title – to pak bude viditelné jako popis tlačítka v ribbonu. Ve spodním gridu Parametry vybereme jediný dostupný parametr Configuration.

pic_5201.png

Obr.: Pojmenování akce a vložení parametrů

6. Na dalším formuláři odtrhneme volbu User input a klikneme na tlačítko s tužkou pro další úpravy.

pic_5202.png

Obr.: Úprava parametru Configuration

7. Na novém formuláři vložíme do pole Sestava název sestavy, která splňuje předpoklady pro úspěšné podepsání (tj. pole s textem, nejčastěji Jméno a Příjmení; pole pro obrázek podpisu). V našem případě je pro podepsání nachystána sestava dokladu dodacího listu vydaného ::\\DBNAME\Standard\DLV_DOK01.AM. Dále je pak potřeba vyplnit pole DocumentTypeId: 33 (Jedná se o identifikační číslo typu dokumentu, který se má po podpisu vygenerovat. V tomto případě jde o pdf soubor.). V gridu pro Parametry přidáme pomocí klávesy Insert, nebo tlačítka Nový, dva parametry: JoinSign a Sign. Parametr JoinSign musí mít nastavenou hodnotu parametru na True.

pic_5203.png

Obr.: Vložení parametrů sestavy: JoinSign a Sign

8. Následně projdeme přes všechny otevřené formuláře a odsouhlasíme je tlačítkem OK. Jakmile návrh formuláře dokončíme je potřeba jej uložit. Tlačítko se zobrazí v horní liště tam, kde jsme jej umístili. V našem případě je to záložka Domů, sekce Ostatní.

pic_5204.png

Obr.: Tlačítko Podepsat na formuláři Dodací listy vydané

Podpis sestavy na mobilním zařízení

1. Ze seznamu záznamů označíme pravítkem ten, který chceme podepsat a poté klikneme na tlačítko Podepsat (příp. jinak nazvané tlačítko pro podpis dokumentu).

pic_5245

Obr.: Podpis sestavy Dodacího listu vydaného

2. Po kliknutí vidíme dokument, který si uživatel před samotným podpisem může ještě zkontrolovat. Pokud je vše v pořádku, napíšeme do pole vespod formuláře Jméno a Příjmení osoby, která dokument podepisuje. Následně klikneme na tlačítko Podepsat a přeneseme se tak do nového formuláře pro podpis.

pic_5246

Obr.: Náhled sestavy před podpisem

3. Na vyznačené místo se podepíšeme. Potvrzením přes tlačítko OK se vygeneruje požadovaná sestava (v našem případě Dodací list vydaný) se jménem a podpisem.

pic_5247

Obr.: Formulář pro umístění podpisu

pic_5249

Obr.: Náhled automaticky vygenerovaného dokumentu - Dodací list vydaný

4. Sestava se po vygenerování automaticky přiřadí na záložku Přílohy daného záznamu v K2.

pic_5248

Obr.: Dodací listy vydané - záložka Přílohy

Book Contents

Book Index

Ostatní URL parametry

Možnosti, s kterými webová K2 spustí definované URL parametry:

Lng – jazyk uživatele. Webová K2 načítá jazyk z prostředí uživatele, z operačního systému. Parametrem lze jazyk vynutit, a ovlivnit tak chování některých komponent, které zobrazují data dle prostředí uživatele (hodnota např. cs).

IndependentFormatMode – Nezávislé datum a čas při zadávání (0 nebo 1).

ClassName – spustí okamžitě po přihlášení konkrétní modul nebo knihu (např: TD_ZAK).res

K2PK - otevře knihu na konkrétním záznamu (př. K2[DEMO].DM[193].PK[F4000000] otevře aktivity).

EditMode - funguje pouze v kombinaci s K2PK, nastaví stav v jakém se má záznam otevřít (editace/nový/atd.) (př. EditMode=remEdit).

ClassName - Definuje třídu, kterou má webová K2 otevřít, kvůli zpětné kompatibilitě. Pokud je použit jen tento parametr, tak se webová K2 otevře bez hlavní plochy. Tento stav je možno potlačit viz níže.

SelectionID – Identifikátor filtru, funguje pouze v kombinaci s parametrem ClassName, v tomto případě se otevírá v hlavní ploše jako záložka DM s aplikovaným filtrem. (př. className=TD_Zbo&SelectionID={D13D0EE7-A5CB-4976-9554-7EFAEE4884A9}). Zboží s filtrem Disp < Min.

ActiveDC - DataContext filedu, který má být nasetovaný po otevření. Pokud je použit s K2PK nebo ClassName, tak se setuje na otevřeném formuláři pro daný K2PK, ClassName. Pokud je použit bez těchto parametrů, tak se vztahuje k hlavní ploše. (př. ActiveDC=\:detail\:Detail\ActivityTreeGroupedChild\:list).

FrgtId – Fragment, který má byt použit pro formulář, v případě použití ClassName/K2PK, tak se vztahuje k němu, jinak k hlavní ploše. UseMainLayout- 0 - Otevře se jen záznam pro K2PK nebo Classname, pokud ale není ani jedno definováno, tak se i tak otevře plocha. 1 - Otevře se vždy vše v hlavní ploše.

Script - Po přihlášení se spustí definovaný script a po jeho ukončení K2 skončí. Vždy se pod ním otevře formulář plochy nebo pokud je zadán Classname/K2PK tak formulář daného záznamu. Script data nijak nepřebírá, jen se nad tím formulářem spustí.

InplaceEditBehavior=mobile|normal -Pro mobilní zařízení řeší chování řádkové editace tak, že se pro každý editovaný field vygeneruje formulář, který obsahuje field a tlačítka pro OK, storno a pohyb na další a předchozí editovatelný field.

StyleOfModalWindowShow=MOBILE&IsAnimationDisabled=1 - Pro mobilní zařízení vypíná animace.

Book Contents

Book Index

Volání na telefonní číslo

Každé zobrazené telefonní číslo má přes pravé tlačítko v kontextovém menu funkci uskutečnit hovor, a to buď přes telefonní aplikaci, či na na mobilním zařízení dojde k přesměrování hovoru.