Book Contents

Book Index

Přiznání k dani silniční

V IS K2 lze vystavit řádné Přiznání k dani silniční.

Informace, potřebné pro sestavení Přiznání k dani silniční, se evidují v knihách Vozidla a Záznamy pro silniční daň.

Parametry silniční daně lze nastavit pomocí funkce Přiznání k silniční dani - nastavení parametrů..

Podklady pro výpočet záloh a přiznání lze vytvořit pomocí funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export. Pro odevzdání Přiznání k dani silniční finančnímu úřadu se využije vyexportovaný soubor .xml.

K Přiznání k silniční dani lze vytisknout sestavy Přiznání k silniční dani - výpis hodnot a Přiznání k silniční dani - výpis služebních jízd.

Platné sazby silniční daně lze do IS K2 importovat pomocí funkce Naplnění číselníku Sazby silniční daně. Do karet vozidel lze dosadit správnou sazbu silniční daně pomocí funkce Nastavení silniční daně na vozidlech.

Book Contents

Book Index

Popis číselníků potřebných pro silniční daň

Book Contents

Book Index

Sazby silniční daně

Seznam sazeb podle zákona o silniční dani.

pic_2657

Obr.: Číselník Sazby silniční daně

pic_2687

Obr.: Číselník Sazby silniční daně - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka sazby silniční daně.

Sazba

Roční nebo denní sazba daně v Kč.

Denní sazba

Pokud je zatrženo, vozidlo s touto sazbou se v přiznání k silniční dani zpracuje jako osobní vozidlo zaměstnance použité pro služební cestu s denní sazbou.

Popis

Libovolný popis.

Book Contents

Book Index

Naplnění číselníku Sazby silniční daně

Číslo procesu: UCT035

Id. číslo skriptu: FDOP001

Soubor: Voz_RoadTaxRates.PAS

Popis skriptu: Import sazeb silniční daně z CSV souboru. Po spuštění se zadá datum, od kdy jsou sazby daně platné.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Silniční daň] [Základní nastavení]

[Doprava] [Základní data]

Parametry skriptu:

Delete - Ne

Ano - smaže záznamy z tabulky.

FillFromExcel - Ne

Ano - importuje záznamy z excelu, Ne - importuje záznamy z CSV souboru. Oba jsou uložené v adresáři K2/SupportFiles.

Book Contents

Book Index

Vozidla

V knize Vozidla evidujeme všechna vozidla, za která platíme silniční daň, tzn. vozidla, která provozujeme, a vozidla zaměstnanců, která se používají pro služební cesty.

Book Contents

Book Index

Evidence vozidel, u kterých se uplatňuje roční sazba silniční daně

Na kartě vozidla, u kterého se uplatňuje roční sazba daně, musí být vyplněny následující údaje:

Obr.: Vozidlo - 1. strana

Popis vybraných polí na 1. straně:

Zkratka 1

Povinný údaj každé karty. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou. Nejvhodnější zkratkou se jeví SPZ (nyní Registrační značka) jednotlivých vozidel.

SPZ

Registrační značka (SPZ) pro jednotlivá vozidla. Unikátní zápis.

Objem motoru (ccm)

Údaj z technického průkazu vozidla. Musí být uvedeno u osobních aut s výjimkou elektromobilů.

Datum první registrace

Údaj z technického průkazu vozidla. Musí být uvedeno u aut, u kterých uplatňujeme nárok na snížení roční sazby daně dle § 6 odst. 6.

Zařazení do provozu

Datum zařazení do provozu. Vozidlo vstupuje do Přiznání k dani silniční od měsíce dle data zařazení.

Vyřazení z provozu

Datum vyřazení z provozu. Vozidlo vstupuje do Přiznání k dani silniční do měsíce dle data vyřazení. Pokud je současně zatržen příznak Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení, vstupuje vozidlo do přiznání do měsíce, který předchází měsíci dle data vyřazení.

Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení

Zatrhne se v případě, že vozidlo je vyřazeno a současně dochází ke změně poplatníka silniční daně v měsíci vyřazení (např. při prodeji v průběhu měsíce).

Obr.: Vozidlo - 2. strana

Popis vybraných polí na 2. straně:

Nosnost (kg)

Maximální přípustné zatížení v sumě na všechny nápravy. Údaj z technického průkazu. Musí být uvedeno u návěsů a ostatních vozidel (nákladní, tahače apod.).

Počet náprav

Údaj se doplní z technického průkazu vozidla. Musí být uvedeno u návěsů a ostatních vozidel.

Silniční daň

Sazba silniční daně. Doplní se výběrem z číselníku nebo pomocí skriptu Nastavení silniční daně na vozidlech (podle cm3 nebo podle počtu náprav a jejich zatížení).

Druh vozidla

Doplní se z číselníku Druh vozidla. Zkratka druhu vozidla musí odpovídat kódu pro přiznání k silniční dani ("5" = nákladní, "2" = tahač, "1" = osobní apod.)

Book Contents

Book Index

Evidence vozidel, u kterých se uplatňuje denní sazba silniční daně

Na kartě vozidla, u kterého se uplatňuje denní sazba daně, musí být vyplněny následující údaje:

pic_2658

Obr.: Vozidlo - 1. strana

Popis vybraných polí na 1. straně:

Zkratka 1

Povinný údaj každé karty. Dvě karty nemohou mít tuto zkratku stejnou. Nejvhodnější zkratkou se jeví SPZ (nyní Registrační značka) jednotlivých vozidel.

SPZ

Registrační značka (SPZ) pro jednotlivá vozidla. Unikátní zápis.

pic_2659

Obr.: Vozidlo - 2. strana

Popis vybraných polí na 2. straně:

Silniční daň

Sazba silniční daně. Doplní se z číselníku Sazby silniční daně - vybraný záznam musí mít zatržen příznak Denní sazba.

Druh vozidla

Doplní se z číselníku Druh vozidla. Zkratka druhu vozidla musí odpovídat kódu pro přiznání k silniční dani ("1" = osobní).

Osádka 1

Zaměstnanec - majitel vozidla.

Book Contents

Book Index

Záznamy pro silniční daň

Kniha Záznamy pro silniční daň slouží pro evidenci počtu dní, za které zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za použití osobního auta. Z těchto záznamů se pak vypočte silniční daň za vozidla, u kterých se uplatňuje denní sazba.

pic_2660

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň

pic_2661

Obr.: Číselník Záznamy pro silniční daň - 1. strana

Popis polí:

Číslo

Interní číslo záznamu (nelze editovat).

Vozidlo

Osobní vozidlo zaměstnance - výběr z číselníku Vozidla.

Zaměstnanec

Zaměstnanec - výběr z číselníku Referenti.

Datum

Datum služební cesty.

Počet dní

Počet dní služební cesty, kdy bylo auto použito.

Pokud služební cesta trvala více dní a dny spadají do více částí zdaňovacího období, je třeba vytvořit více záznamů pro silniční daň.

Příklad: Zaměstnanec Martin Janeček byl ve dnech 28.6. - 3.7.2012 na služební cestě svým osobním autem 4T3 8752. Auto použil ve dnech 28.6., 29.6. a 3.7.2012.

V knize Záznamy pro silniční daň vytvoříme 2 záznamy, jeden pro použití auta v červnu, druhý pro použití auta v červenci.

Do prvního záznamu zadáme:

Druhý záznam vytvoříme kopií prvního záznamu (F6) a zadáme:

Oba záznamy potvrdíme.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů silniční daně

Před vytvořením prvního Přiznání k dani silniční nastavíme údaje pro formulář přiznání.

Spustíme funkci Přiznání k silniční dani - nastavení parametrů. Při prvním spuštění funkce se většina parametrů doplní automaticky z Parametrů DPH. Ručně doplníme:

pic_2662

Obr.: Formulář Přiznání k silniční dani - nastavení parametrů

V části Vystavení závazku / pohledávky nastavíme parametry pro vytvoření ostatního závazku / pohledávky ze silniční daně.

pic_3880

Obr.: Formulář Přiznání k silniční dani - nastavení parametrů pro vystavení závazku / pohledávky

Popis polí:

Firma (Finanční úřad)

Finanční úřad - výběr z číselníku Dod./Odb.

Bankovní účet, IBAN, Banka

Bankovní spojení finančního úřadu pro silniční daň.

Kniha ostatních závazků

Kniha ostatních závazků, ve které se vytvoří závazek - záloha nebo vyúčtování silniční daně.

Karta ostatního závazku

Karta ostatního závazku, která se vloží na položku ostatního závazku.

Kniha ostatních pohledávek

Kniha ostatních pohledávek, ve které se vytvoří pohledávka - přeplatek silniční daně.

Karta ostatní pohledávky

Karta ostatní pohledávky, která se vloží na položku ostatní pohledávky.

Účet ostatního závazku / pohledávky

Účet pro ostatní daně a poplatky.

Středisko, Kód zakázky, Způsob platby

Hodnoty, které se vloží na ostatní závazek / pohledávku.

Potvrdit doklad

Pokud je zatrženo, ostatní závazek / pohledávka se automaticky potvrdí.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů silniční daně pro členy skupiny

Pokud v rámci jednoho mandanta v IS K2 pořizuje doklady více subjektů, které podávají Přiznání k dani silniční samostatně, je třeba nastavit parametry pro každého člena skupiny.

Na 1. straně číselníku Člen skupiny ve Změně stiskneme tlačítko Nastavení pro silniční daň a doplníme chybějící parametry.

pic_6612

Obr.: Číselník Člen skupiny – 1. strana

Book Contents

Book Index

Výpočet záloh na silniční daň

Podklady pro výpočet záloh vytvoříme pomocí funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export.

Příklad: Vypočteme zálohu a vytiskneme podklady pro silniční daň za měsíce červenec - září 2012.

Ve vstupním formuláři zadáme:

pic_2663

Obr.: Vstupní formulář funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export

Ostatní pole ve vstupním formuláři nemusíme při výpočtu zálohy vyplnit, jsou určena pro Přiznání k dani silniční.

Po odsouhlasení formuláře proběhne výpočet zálohy. V sestavě Výpis hodnot přiznání se zobrazí vypočtené zálohy pro vybrané období pro všechna vozidla, která evidujeme v knize Vozidla.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Obr.: Sestava Výpis hodnot přiznání

V sestavě Výpis služebních jízd soukromými vozidly se pro jednotlivá vozidla (u kterých je nastavena denní sazba silniční daně) zobrazí počty dní a částka silniční daně.

VOZ_RTD_PriVeh

Obr.: Sestava Výpis služebních jízd soukromými vozidly

Pokud je ve vstupním formuláři zatrženo Vytvořit ostatní závazek / pohledávku, nakonec se zobrazí dotaz "Přejete si vytvořit Ostatní závazek / pohledávku?" Po odsouhlasení se vytvoří nový doklad ostatní závazek (dle nastavení v Parametrech silniční daně). V položkách dokladu jsou částky záloh za jednotlivá vozidla, z karty Vozidla se na položku doplní Středisko, Kód zakázky, Kód zboží a Prostředek.

Book Contents

Book Index

Vystavení Přiznání k dani silniční

Přiznání k silniční dani vytvoříme pomocí funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export.

pic_2663

Obr.: Vstupní formulář funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export

Popis polí:

Rok

Rok, za který se podává přiznání.

Záloha I. (1-3)

Zatrhne se při výpočtu zálohy za 1. čtvrtletí.

Záloha II. (4-6)

Zatrhne se při výpočtu zálohy za 2. čtvrtletí.

Záloha III. (7-9)

Zatrhne se při výpočtu zálohy za 3. čtvrtletí.

Záloha IV. (10-11)

Zatrhne se při výpočtu zálohy za říjen a listopad.

Daň V. (1-12)

Zatrhne se při vytvoření Přiznání k dani silniční.

Kód rozlišení typu přiznání

Kód rozlišení typu přiznání.

Datum likvidace, konkurzu či úmrtí

Uvádí se pro kódy rozlišení typu přiznání B - U.

Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání

Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného ´přiznání.

Na zálohách zaplaceno

Zobrazuje se částka, která je zadána ve vstupním formuláři v části Zálohy.

Pouze potvrzené doklady pro silniční daň

Pokud je zatrženo, zpracují se jen potvrzené Záznamy pro silniční daň.

Pouze kontejner dokladů pro silniční daň

Pokud je zatrženo, zpracují se jen Záznamy pro silniční daň v kontejneru.

Sestava Výpis hodnot přiznání

Pokud je zatrženo, zobrazí vypočtené částky silniční daně pro vybrané období pro všechna vozidla, která evidujeme v knize Vozidla.

Sestava Výpis služebních jízd soukromými vozidly

Pokud je zatrženo, pro jednotlivá vozidla, u kterých je nastavena denní sazba silniční daně, se zobrazí počty dní a částka silniční daně.

Export XLM

Pokud je zatrženo, vytvoří se xml soubor pro podání přiznání.

Cesta pro export XML

Zobrazuje se cesta pro export xml souboru (dle parametru PathForExport).

Vytvořit ostatní závazek / pohledávku

Pokud je zatrženo, lze vystavit ostatní závazek / pohledávku ve výši zálohy, doplatku / přeplatku silniční daně.

Parametry pro silniční daň člena skupiny

Pokud v rámci jednoho mandanta v IS K2 pořizuje doklady více subjektů, které podávají Přiznání k dani silniční samostatně, je třeba vybrat člena skupiny, pro kterého se přiznání vytváří.

Příklad: Vypočteme silniční daň za rok 2012, vyexportujeme do xml a vytiskneme podklady.

1. Ve vstupním formuláři zadáme:

pic_2664

Obr.: Vstupní formulář funkce Přiznání k silniční dani - výpočet a export

2. V levé části vstupního formuláře stiskneme Zálohy, v pravé části formuláře pak pomocí klávesy Insert zadáme zaplacené zálohy na silniční daň.

pic_2667

Obr.: Vstupní formulář funkce - zadání zaplacených záloh

Popis polí:

Datum zaplacení zálohy

Datum, kdy jsme zaplatili zálohu na silniční daň.

Rok

Rok, ve kterém bude záloha zúčtována.

Výše zálohy

Výše zaplacené zálohy.

Po zadání zaplacených záloh stiskneme OK. Proběhne výpočet silniční daně za celý rok, vytisknou se sestavy a vytvoří se xml soubor.

pic_2665

Obr.: Sestava Výpis hodnot přiznání

pic_2666

Obr.: Sestava Výpis služebních jízd soukromými vozidly

Pokud je ve vstupním formuláři zatrženo Vytvořit ostatní závazek / pohledávku, po zavření zobrazených sestav se zobrazí dotaz "Přejete si vytvořit Ostatní závazek / pohledávku?" Po odsouhlasení se vytvoří nový doklad ostatní závazek nebo pohledávka (dle nastavení v Parametrech silniční daně). V položkách dokladu jsou částky doplatku za jednotlivá vozidla. Pokud zaplacené zálohy, zadané ve formuláři Přiznání k dani silniční, neodpovídají zálohám, vypočteným v K2, přidá se do dokladu položka s částkou která představuje rozdíl mezi zálohami zadanými ve formuláři a vypočtenými v K2.

Book Contents

Book Index

Snížení a zvýšení sazby daně, osvobození, slevy

Book Contents

Book Index

Snížení sazby daně § 6 odst. 5 (vozidla v rostlinné výrobě)

Roční sazba daně se snižuje o 25% u vozidel, která jsou určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě.

Na kartě Vozidla musí být zadán Druh vozidla = "8" (vozidla určená pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě).

Book Contents

Book Index

Snížení sazby daně § 6 odst. 6 (vozidla mladší 9 let)

Roční sazba daně se u vozidel snižuje:

Na kartě Vozidla musí být vyplněno Datum první registrace.

V sestavě Výpis hodnot se takové vozidlo zobrazí následujícím způsobem:

pic_2668

Obr.: Sestava Výpis hodnot - vozidlo se sníženou sazbou daně dle § 6 odst. 6

Book Contents

Book Index

Zvýšení sazby daně § 6 odst. 8 (vozidla s první registrací do 31.12.1989)

U vozidel registrovaných poprvé do 31.12.1989 se roční sazba daně zvyšuje o 25%.

Na kartě Vozidla je vyplněno Datum první registrace nebo Zařazení do provozu, které je menší nebo rovno 31.12.1989.

Book Contents

Book Index

Snížení sazby daně § 6 odst. 9 (nákl. vozidla do 12 t nejsou používána k podnikání)

Roční sazba daně se snižuje o 100% u nákladních vozidel od 3,5 t do 12 t, pokud tato vozidla nejsou používána pro podnikání a jsou-li používána subjekty, vyjmenovanými v § 6 odst. 9.

Na kartě Vozidla musí být zadána poznámka Typ poznámky = "S9" (Snížení silniční daně dle § 6 odst. 9), popis poznámky není třeba vyplňovat.

pic_2670

Obr.: Vložení poznámky "S9" na kartu vozidla

Book Contents

Book Index

Snížení sazby daně § 6 odst. 10 (nákl. vozidla nad 12 t nejsou používána k podnikání)

Roční sazba daně se snižuje o 48% u nákladních vozidel nad 12 t za podmínek uvedených v odst. 9.

Na kartě Vozidla musí být zadána poznámka Typ poznámky = "S1" (Snížení silniční daně dle § 6 odst. 10), popis poznámky není třeba vyplňovat.

pic_2671

Obr.: Vložení poznámky "S1" na kartu vozidla

Pozn.: U těchto vozidel se platí pouze 1 záloha na daň nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

Book Contents

Book Index

Osvobození od daně § 3

Od daně jsou osvobozena vozidla za podmínek vyjmenovaných v § 3.

Na kartě Vozidla musí být zadána poznámka Typ poznámky = "O3" (Osvobození od silniční daně), v Popisu poznámky musí být uvedeno písmeno odstavce, podle kterého se uplatňuje osvobození od daně.

pic_2673

Obr.: Vložení poznámky "O3" na kartu vozidla

Book Contents

Book Index

Sleva na dani § 12 (kombinovaná doprava)

Slevu na dani mají vozidla, která uskutečňují jízdy v kombinované dopravě za podmínek vyjmenovaných v § 12.

Na kartě Vozidla musí být zadána poznámka Typ poznámky = "SL" (Sleva na silniční dani), v Popisu poznámky musí být uvedeno procento slevy.

pic_2674

Obr.: Vložení poznámky "SL" na kartu vozidla

Book Contents

Book Index

Prominutí daně dle pokynu D-342 (vozidla požární ochrany)

Roční sazba daně se promíjí u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků.

Na kartě Vozidla musí být zadána poznámka Typ poznámky = "PS" (Prominutí silniční daně), popis poznámky není třeba vyplňovat.

pic_2675

Obr.: Vložení poznámky "PS" na kartu vozidla

Book Contents

Book Index

Nepoužívání vozidla v určitých měsících

V případě, že se vozidlo s roční sazbou daně v některých měsících nepoužívá k podnikání a za tento měsíc se neplatí silniční daň, zadá se tato informace na 7. stranu karty Vozidla do části Pauzy.

Do Pauzy se zadá Datum od a Datum do, lze zadat Popis. Pokud pauza zahrnuje celý kalendářní měsíc, za tento měsíc se nepočítá do silniční daně.

pic_2676

Obr.: Zadání pauzy na 7. straně karty Vozidla

Book Contents

Book Index

Zánik daňové povinnosti (vyřazení vozidla)

Při zániku daňové povinnosti na kartu Vozidla zadáme Datum vyřazení. V Přiznání k dani silniční bude vozidlo zahrnuto naposledy v měsíci dle data vyřazení.

Pokud však v průběhu zdaňovacího období dochází ke změně osoby poplatníka (např. prodej vozidla jinému poplatníkovi v průběhu měsíce), zaniká daňová povinnost uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. V takovém případě na kartě Vozidla zatrhneme příznak Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení.

Příklad: V září 2012 jsme vyřadili 2 vozidla. Osobní vozidlo 2T6 4754 jsme 20.9.2012 prodali jiné firmě (poplatníkovi silniční daně). Nákladní vozidlo 2T6 4772 jsme nechali zlikvidovat, z provozu bylo vyřazeno 12.9.2012.

Na 1. stranu karty vozidla 2T6 4754 zadáme Vyřazení z provozu = "20.9.2012" a zatrhneme příznak Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení.

pic_2680

Obr.: Karta vozidla 2T6 4754 po vyřazení

Na 1. stranu karty vozidla 2T6 4772 zadáme Vyřazení z provozu = "12.9.2012".

pic_2681

Obr.: Karta vozidla 2T6 4772 po vyřazení

V sestavě Výpis hodnot se vozidla zobrazí následujícím způsobem:

pic_2682

Obr.: Sestava Výpis hodnot - vozidla vyřazená v září 2012