Book Contents

Book Index

Mzdové údaje

Mzdové údaje je kniha, která slouží k evidenci mzdových dokladů, zpracování mezd a uchování výsledků vypočtených mezd. Doklad pro pracovní vztah se zde vytvoří:

pic_5913

Obr.: Mzdové údaje - kniha

V Náhledu záznamu (na pravé straně) je vidět nastavená perioda zpracování mezd, kterou měníme funkcí Období zpracování mezd nebo klávesami Ctrl+F10.

pic_5914

Obr.: Nastavení období

Pod ní se zobrazuje datum posledního výpočtu mezd. Editovat lze jen aktuální periodu (bezprostředně následující po posledním uzavřeném období). Starší periody, ve kterých již byl proveden výpočet mzdy, jsou blokovány a lze je zobrazit pouze ve stavu Prohlížení (pokud není povolena editace uzavřených period v parametrech uživatele). Je ale možné v nich tisknout jakékoliv výstupní sestavy.

V záhlaví obrazovky je vidět také zkratka knihy mzdových dokladů, kterou měníme klávesami ALT+F10. Jednotlivé knihy zde představují mzdové účtárny zaměstnavatele. V případě více mzdových účtáren by tedy mělo být vytvořeno více knih mzdových dokladů. Pokud má zaměstnavatel pouze jednu mzdovou účtárnu, pak postačí jedna kniha mzdových dokladů.

V knize Mzdových údajů se u pracovních vztahů objevují ikonky, které upozorňují na stav tohoto pracovního vztahu. Značky mají následující význam:

V knize Mzdových údajů můžeme sledovat sloupce, které nesou informace o zpracování mezd v daném měsíci pomocí zobrazených ikon.

Jednotlivá písmena ve sloupci znamenají:

Jednotlivé ikony znamenají:

Zaměstnanec, který ukončil pracovní vztah, zůstává v evidenci. Zahrnuje se do zpracování mezd, ale zůstává neaktivní. Pokud mu ale ještě vznikne nárok na výplatu nemocenské dávky či doplatku mzdy (např. prémie, doplatek mzdy, roční zúčtování daně apod.), stačí zadat mu příslušnou mzdovou složku na vstupní stranu Mzdových údajů a mzda se mu v tomto měsíci vypočítá. Tato možnost existuje vždy v rámci počtu period nastavených v knize mzdových dokladů (v poli Počet period, kdy už je pracovní vztah dávno ukončený). Implicitně je zde nastaveno 18 měsíců po datu ukončení pracovního vztahu. Tuto hodnotu lze libovolně upravit. Poté ho program vyřadí a přestanou se vytvářet pro tento pracovní vztah mzdové doklady při uzavření pracovníka v aktuální periodě zpracování mezd.

Kniha Mzdové údaje je základním informačním zdrojem pro tisky sestav s výsledky měsíčního zpracování mezd, stavu vyplacených mezd v jednotlivých pracovních poměrech, při zasílání předepsaných tiskopisů na státní instituce a dalších aplikací.

Pozn.: Na stranu Seznam Mzdových údajů je možné do sloupců zařadit také bitmapu ValEmpDateCalc, která porovnává datum nástupu a datum ukončení pracovního vztahu s aktuálním dnem a může nabývat pouze tří hodnot : Nezačatý, Platný, Ukončený. Tuto bitmapu je možné přidat kromě Mzdových údajů do sloupců na straně Seznam knih: Personální údaje (zde přes vazbu na poli CFIdEmpMainS), Zjednodušené personální údaje (zde přes vazbu na poli CFIdEmpMainS).

Book Contents

Book Index

Mzdy - základní údaje

Obsahuje přehled pracovních vztahů zaměstnanců i evidenci právních vztahů osob, jimž jsou v rámci zpracování mezd propláceny mzdy nebo odměny.

Nový pracovní poměr se zadává v Personálních údajích a současně se také definuje jeho právní vztah.

pic_5916

Obr.: Mzdové údaje - základní údaje

Popis vybraných polí:

Pracovník

Identifikační údaje pracovníka, kterému pracovní vztah náleží. Při vytváření nového vztahu z knihy Personální údaje je pole předvyplněno.

Firma

Předvyplněný údaje dle vlastní firmy - zašedlý, na vztahu ho nelze měnit.

Zkratka

Nepovinné pole, implicitně prázdné. Je možné ho použít např. pro interní číslování/označení jednotlivých vztahů.

Kniha mzdových dokladů

Údaj předvyplněný dle nastavené knihy mzdových dokladů v Náhledu záznamu v Personálních údajích. Na vztahu jej nelze editovat. Pouze nastavením tohoto pole v Náhledu záznamu lze tedy ovlivnit, do které knihy se vytvoří nový pracovní vztah.

 

 

Charakteristika právního vztahu

Legislativní rámec, na základě kterého vznikl daný pracovní poměr.

Prac. právní vztah

Druh pracovně právního vztahu.

Práv. vztah II

Jiný než pracovně právní vztah.

Vynětí z evidenčního počtu

Zatržítko je třeba zatrhnout v případě vynětí. Při výpočtu je prováděna kontrola a v případě, že je zadaná mzdová složka vynětí přes celý měsíc a zatržítko není zatrženo, hlášení na toto upozorní. V případě zatržení a situace, kdy alespoň na jeden den v měsíci není zadáno mzdovou složkou vynětí se opět objeví po výpočtu chybové hlášení.

Je možné jej využít pro tvoření výběrů na vynětí.

Zaměstnání malého rozsahu

Zatržítko je třeba zatrhnout v případě zaměstnání malého rozsahu - na jeho základě se tato informace načítá do skriptů Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání a Příloha k žádosti o dávku.

Pracovní místo

Výběr z knihy Pracovních míst. Umožní předvyplnit některé údaje do pracovního vztahu.

Datum vzniku

Datum vzniku pracovního poměru nebo jiného právního vztahu.

Dat. nástupu

Skutečný nástup do pracovního poměru. Pokud není pole vyplněno uživatelem program automaticky doplňuje hodnotu podle předchozího pole "Datum vzniku".

Dat. podpisu smlouvy

Umožňuje evidovat datum podpisu smlouvy. Toto datum se nijak nenačítá do výpočtu ani do výstupních standardních sestav.

Dat. změny

Umožňuje evidovat datum změny smlouvy. Toto datum se nijak nenačítá do výpočtu ani do výstupních standardních sestav.

Důvod vzniku

Uživatelský číselník.

Druh práce

Druh práce, uvedený v pracovní smlouvě.

Druh trvání

Rozlišení doby trvání pracovního poměru.

Zkuš. doba

Počet měsíců trvání zkušební doby.

Konec zkušební doby

Datum konce a délka trvání, vyčíslená ve dnech.

Na nastavení konstanty TESTTIMECHCK se provádí kontrola zadaného data.

Pokud je datum "Konec zkušební doby" větší nebo rovno prvnímu dni aktuálního měsíce, provádí se během kontrolního výpočtu mezd kontrola, zda zadané datum konce zkušební doby odpovídá.

Kontrola probíhá tímto způsobem: Zjistí se "Nový konec zkušební doby" = datum vzniku + počet měsíců zkušební doby + celodenní nepřítomnosti v předchozích a aktuálním měsíci (podle zatržítka nepřítomnost v číselníku mzdových složek (kromě neomluvené absence)). Nepřítomnost přes státní svátek se nebere v potaz. Poté se porovná "Nový konec zkušební doby" se zadaným datem "Konec zkušební doby". Pokud nesouhlasí, pak se vypíše do chybového protokolu hlášení, že by se datum mělo upravit.

Klepnutím na pole s otazníkem dojde ke korektnímu nastavení konce zkušební doby (pouze pokud zde uložené datum větší nebo rovno prvnímu dni aktuálního měsíce).

Zkušební doba se posouvá o pracovní dny, tedy se prodlouží tak, aby zaměstnanec odpracoval stejný počet směn, které zameškal.

Místo výkonu práce:

Stát, Místo, Pracoviště

Určení místa výkonu práce.

Pracovní zařazení:

Středisko, Výplatní středisko, Zařazení

Středisko se kopíruje z Personálních údajů, výplatní středisko slouží k výplatě mzdy, zařazení určuje pracovní pozici zaměstnance.

Předpokl. ukončení

Předem dohodnutý termín ukončení pracovního poměru. V měsíci předpokládaného ukončení kontrolní výpočet a přeuložení dokladu hlásí tuto informaci, pokud není vyplněno datum ukončení.

 

Datum ukončení

Konečný termín ukončení pracovního poměru s nápočtem odpracovaných dnů. Po zadání datumu ukončení se zobrazí dotaz na ukončení platnosti trvalých mzdových složek a naplnění aktuálního nároku na dovolenou.

 

Způsob ukončení

Seznam možností ukončení pracovního poměru, daný zákoníkem práce.

 

Výpovědní doba od

Počátek výpovědní doby + počet měsíců trvání výpovědi.

Počátek výpovědní doby. Po vyplnění se automaticky doplní datum do pole Předpokládané ukončení podle nastavení konstanty CANCELMONTHS, která je implicitně nastavena na 2 (2 měsíce).

 

Odstupné násobek

Násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku. V měsíci ukončení dochází při kontrolním výpočtu k automatickému vytvoření mzdové složky pro odstupné, pokud je toto pole vyplněno.

Odstupné dle

Výběr paragrafu zákoníku práce, dle kterého je odstupné vypláceno. Údaj se načítá do sestavy Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (MZD_PONEZ.AM)

Kategorie 1, 2

Uživatelské číselníky.

Skupina 1, 2

Uživatelské číselníky.

Druh pracovního poměru

Bývalý číselník, který byl nahrazen číselníkem Prac. právní vztah a Právní vztah II. Není nutné vyplňovat.

Katalog prací

Číselník katalogu prací, který lze naplnit nepovinnou inicializací verze (inicializace Naplnění mzdových číselníků).

V základních údajích je zatržítko vyjmout z evidenčního počtu, které je třeba zatrhnout v případě vynětí. Při výpočtu je prováděna kontrola a v případě, že je zadaná mzdová složka vynětí přes celý měsíc a zatržítko není zatrženo, hlášení na toto upozorní. V případě zatržení a situace, kdy alespoň na jeden den v měsíci není zadáno mzdovou složkou vynětí se opět objeví po výpočtu chybové hlášení.

V průběhu zaměstnání můžeme data doplňovat a aktualizovat. Mzdové a Personální údaje jsou vzájemně propojeny, takže změnu stačí provést pouze v jedné z těchto částí. Pokud má být pracovní poměr ukončen, údaje s tím související uvedeme rovněž zde. Jedná se především o datum a důvod ukončení - tyto zadané informace se promítnou např. v sestavě Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list).

V pravé části v preview je umístěno tlačítko Podrobné údaje o stavu zpracování. Pole se zobrazuje pouze v případě, že v Parametrech uživatele - Personalistika a Mzdy máme zatrženo pole Detailní informace. Tlačítko je určeno především pro správce. Pomocí tohoto tlačítka můžeme zjistit informace o průchodech výpočtu. Na obrázku pod textem je vidět formulář, který se zobrazí po stisknutí tlačítka. Podle jednotlivých zatržení se řídí také ikony zobrazující Stav zpracování.

pic_5917

Obr.: Údaje o průchodech výpočtu - Podrobné údaje o zpracování

Popis polí Průchody výpočtem:

Předchozí období uzavřeno

Uzavření období v předchozí periodě.

Prošlo předvýpočtem

Nad záznamem byl proveden předvýpočet.

 

Protokol předvýpočtu

Číslo protokolu posledního provedeného předvýpočtu. Protokol je možné opětovně zobrazit.

 

1. předvýpočet proběhl

U záznamu byl proveden 1. předvýpočet.

 

Potvrzení předvýpočtu

Předvýpočet byl potvrzen.

 

Editace po předvýpočtu

Záznam byl editován po provedení posledního předvýpočtu. Mohla být provedena změna složek na straně Trvalé položky Mzdových údajů. Reaguje také na změnu ze strany Personálních údajů týkající se výpočtu.

Prošlo vytvořením záloh

Byla vytvořena mzdová složka pro zálohu na mzdu.

 

Protokol vytvoření záloh

Číslo protokolu vytvoření záloh. Protokol je možné opětovně zobrazit.

 

Potvrzení vytvoření záloh

Vytvoření zálohy bylo potvrzeno.

Prošlo výpočtem

Nad zaměstnancem byl spuštěn výpočet.

Editace po výpočtu

Záznam byl ve Mzdových údajích nebo ze strany Personálních údajů přeuložen po provedeném výpočtu.

Protokol výpočtu

Číslo protokolu posledního provedeného výpočtu. Protokol je možné opětovně zobrazit.

Období je uzavřeno

Proběhlo uzavření období u daného pracovního poměru.

Book Contents

Book Index

Mzdy - mzda

Tato strana Mzdových údajů je určena k zadání mzdových nároků pracovního vztahu. Kromě evidence částek základní mzdy, osobního ohodnocení, prémií nebo záloh na mzdu, se zde zadávají informace o pracovní době a mzdovém kalendáři, mzdových tarifech a způsobu výpočtu mzdy.

pic_5918

Obr.: Mzdové údaje - Mzda

Popis polí:

Údaje o mzdě/platu/odměně

 

 

Forma mzdy

V tomto poli se stanoví způsob výpočtu - forma mzdy zaměstnance.

Nabídka obsahuje volbu mzdy:

 • Měsíční mzda (časová mzda)
 • Hodinová mzda (časová mzda)
 • Úkolová individuální mzda
 • Podílová mzda
 • Smíšená mzda (podílová + časová)
 • Smíšená mzda (podílová + úkolová)
 • Odměna měsíční
 • Odměna hodinová
 • Plat - pouze v případě platu se informace o částkách čerpají z šesté strany pracovního vztahu, nikoli z následující sekce Údaje o částkách

 

Interní tarif

Název interního tarifu, do kterého zaměstnanec spadá a zobrazení částek z vybraného záznamu.

 

Zaručená mzda

Zaručená mzda, do které zaměstnanec spadá a pro kterou se bude provádět kontrola a doplatek, pokud bude zatrženo zatržítko Kontrola minimální mzdy.

 

Kontrola minimální mzdy

Pokud je zatrženo, výpočet provádí kontrolu minimální a zaručené mzdy. Implicitně se nastavuje na pracovních vztazích dle zákoníku práce (PP, DPP, DPČ).

Pokud je volba zatržena a není vyplněna Zaručená mzda, pak se provádí kontrola na minimální mzdu a vytváří se složka pro doplatek do minimální mzdy.

Pokud je volba zatržena a zároveň je vyplněna Zaručená mzda, pak se tato kontroluje dle číselníku a vytváří se složka pro doplatek do zaručené mzdy.

Údaje o částkách:

 

 

Základní mzda, Zákl.mzd. II

Částka v Kč, Kč/měsíc nebo Kč/hod podle vybrané formy mzdy. Zákl. mzda. II slouží pro konta pracovní doby.

 

Osobní ohodn., Os. ohod.II

Částka v Kč, Kč/měsíc nebo Kč/hod podle vybrané formy mzdy. Os. ohod. II slouží pro konta pracovní doby.

 

Prémie

Prémie je možné zadat v procentech nebo částkou. Podle zvolené možnosti je potřeba vybrat také odpovídající mzdovou složku A v části Automatický výpočet.

 

Záloha na mzdu

Pole pro zadání částky zálohy na mzdu vytvářené přes formulář Volba výpočtu.

Automatické vytváření výstupních položek

 

Automatický výpočet mzdy

Označení, že se v pracovním vztahu má provádět automatický výpočet mzdy.

Automat 1,2,3,4

Pole pro výběr automatického výpočtu složek mzdy, platu, odměny.

Údaje o pracovní době

 

 

Pracovní doba

Pracovní kalendář sjednané pracovní doby. Např. v případě kratšího úvazku se vybere odpovídající kalendář pro kratší úvazek.

 

Stanovená pracovní doba

Mzdový kalendář pro stanovenou pracovní dobu. V případě kratšího úvazku se vybere kalendář odpovídající stanovené době, vůči které je sjednaná pracovní doba kratší.

Po vyplnění kalendáře Pracovní doby se doplní kalendář Stanovené doby kalendářem, zadaným v konstantě CALENDAR (Uživatelské mzdové konstanty - Další nastavení - Předvyplňovaný kalendář stanovené doby). Pokud je konstanta prázdná, pak se nedoplní nic.

Pole je povinné, pokud je vyplněna Pracovní doba. Nelze tedy mít vyplněn kalendář v Pracovní době a nemít vyplněn kalendář ve Stanovené době.

 

Úvazek sjednaný týdenní

Sjednaná týdenní pracovní doba. Údaj se zde zobrazuje z vybraného kalendáře v poli Pracovní doba.

 

Úvazek stanovený týdenní

Stanovená týdenní pracovní doba. Údaj se zde zobrazuje z vybraného kalendáře v poli Stanovená doba.

 

Časový fond

Kalendář se používá při kontech pracovní doby jako kalendář pro fond měsíce.

Odvody a srážky

 

Zdravotní pojištění

 

 

Způsob srážky

Výběr způsobu srážky zdravotního pojištění z nabídky podle charakteru pojištěnce:

 • Srážet + doplatek do minimální mzdy platí zaměstnanec - program v tomto případě kromě výpočtu srážky hlídá, zda částka srážky dosahuje alespoň minimální výše. Případný doplatek do minima jde na vrub zaměstnance.
 • Nesrážet - zdravotní pojištění se nesráží.
 • Srážet, Pouze z výdělku - použije se v případě, kdy není potřeba hlídat minimální výši.
 • Srážet, Plátce je i stát - použije se pro vybrané skupiny osob.
 • Srážet + doplatek minimální mzdy platí organizace - tato volba se použije pouze v případě, kdy je vyměřovací základ zaměstnance nižší z důvodu překážek na straně organizace a doplatek do minimálního vyměř. základu jde na vrub organizace.
 • Srážet, Plátce je i stát - nárok na odpočet. Vyměřovací základ se poníží a určenou částku.

Sociální zabezpečení

 

 

Způsob srážky

Výběr způsobu srážky sociálního zabezpečení z nabídky:

 • Srážet - sociální pojištění se srazí vždy.
 • Nesrážet - sociální pojištění se nesráží.
 • Srážet (zaměstnání malého rozsahu) - hlídá se limit pro srážení daný pro zaměstnání malého rozsahu
 • Srážet (pouze důchodové pojištění) - zrušeno, nepoužívat!
 • Srážet (neuplatnit slevu) - zrušeno, nepoužívat!
 • Srážet (dohoda o provedení práce) - hlídá se limit pro srážení u DPP
 • Srážet zaměstnání malého rozsahu, nenulovat zdr. - u zdravotního pojištění se limit nehlídá a srazí se vždy, u sociálního pojištění se hlídá limit
 • Nesrážet (krátkodobá zaměstnání) - zrušeno, nepoužívat!

 

Druh činnosti

Výběr z číselníku. Načítá se do sestav pro ČSSZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání, ELDP, ...)

Daně z příjmů

 

 

Způsob danění

Výběr z číselníku:

 • Danit - zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani
 • Danit - zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani
 • Danění v souběžném pracovním poměru
 • Nedanit

V případě více pracovních vztahů je třeba vybrat jeden, ve kterém se daní. Ostatní pracovní vztahy musí mít nastaveno Danění v souběžném pracovním poměru. Vždy musí být právě jeden pracovní vztah, do kterého se načítají daně!

 

Poplatník

Výběr z číselníku poplatníků:

 • Poplatník bez podepsaného prohlášení v měsíci nástupu (v případě, že nástup je v průběhu měsíce a poplatník má v tomto měsíci ještě podepsáno prohlášení u předchozího zaměstnavatele a u nového zaměstnavatele podepsal až od následujícího měsíce)
 • Rezident - neovlivňuje výpočet
 • Nerezident - neovlivňuje výpočet
 • Důchodce - neovlivňuje výpočet
 • Poplatník bez slevy na dani - při výpočtu se neuplatní slevy na dani zaměstnance, uplatní se pouze daňové zvýhodnění.

Ostatní

 

 

Odborová organizace

Výběr odborové organizace. Po vyplnění se automaticky při výpočtu vytváří mzdová složka pro příspěvek odborové organizaci.

 

Srážka výplaty

Vazba do srážek zaměstnance. Vyplněná srážka se dosadí do zálohy na mzdu vytvářené pomocí formuláře Volby výpočtu. Dosadí se také na mzdovou složku 9990 v případě, že není zadána mzdová složka 9970.

Book Contents

Book Index

Mzdy - účtování

Tato strana je určena pro zadání základních srážek z mezd na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daně z příjmů a příspěvků pro odbory. Dále je zde tabulka třídících kódů a údajů pro účtování.

pic_5919

Obr.: Mzdové údaje - Účtování

Popis vybraných polí:

Účetní informace

 

 

Účet má dáti, Účet dal

Účty pro zaúčtování. Výpočtem se dosazují do výstupních položek mezd, pokud není nazatrženo Nekopírovat analytické osy.

 

Účet soc. zab., Účet zdr.poj.

Další účty, které je možné využít pro zaúčtování mezd a použít je v kontacích pro zaúčtování mezd.

 

Nekopírovat analytické osy

Při nastavení zatržítka se analytické osy zadané zde na pracovním vztahu při kontrolním výpočtu nedosazují do výstupních mzdových složek. Implicitně (při nezatrženém zatržítku) se osy do výstupních mzdových složek dosazují.

Kódy

Analytické osy

 

Středisko 1

Předvyplní se kmenové středisko.

 

Středisko 2

Nákladové středisko. Středisko 2 je možné využít pro účtování mzdy na jiné středisko.

 

Zakázka

Třídění mezd na zakázky.

 

Zboží

Třídění mezd na zboží.

 

Kód 1

Třídění mezd podle kódů.

 

Kód 2

Třídění mezd podle kódů.

 

Párovací symbol

Použití při účtování.

Údaje pro výkazy

 

 

CZ-ISCO

číselník ČSÚ

 

NUTS4

číselník ČSÚ - aktuálně se nevyužívá (nikam nenačítá)

 

LAU1

číselník ČSÚ

 

CZ-ICSE

klasifikace postavení v zaměstnání

 

ZUJ

základní územní jednotka podle ČSÚ

CZ - NACE

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník není naplněn, je třeba jej naplnit používanými hodnotami.

Požadované vzdělání

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník KKOV.

Vedoucí zaměstnanec

Načte se do pole Vedoucí na 2. straně ve skriptu ISPV.

První zaměstnání v ČR

Údaj pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup a také pro skript Hromadné oznámení zaměstnavatele (pro rozlišení kódu změny).

Book Contents

Book Index

Mzdy - před výpočtem

Údaje na této straně se zobrazují po provední akce předvýpočet v dané periodě a jsou potřebné pro výpočet mzdy nebo platu. Jedná se o vstupní údaje pro danou periodu zpracování a údaje se tedy na straně Před výpočtem při výpočtu nemění. Jedná se tedy vždy o stav hodnot po výpočtu a uzavření předchozí periody zpracování.

pic_5920

Obr.: Mzdové údaje - strana Před výpočtem

Popis polí:

Prům. pro mzd. náhrady

Průměr pro mzdové náhrady.

V případě pravděpodobného průměru pro mzdové náhrady se jeho výpočet řídí mzdovou konstantou "SKIPPRECMPAV" - Potlačit výpočet pravděpodobného průměrného výdělku předvýpočtem.

Konstanta je implicitně nastavena na "NE" :

V tomto případě při vzniku pracovního vztahu je pravděpodobný průměr pro mzdové náhrady počítán při předvýpočtu. Průměr je počítán z hodnot na straně Mzda Mzdových údajů z měsíce vzniku pracovního vztahu - ze Základní mzdy a Osobního ohodnocení. Hodiny pro výpočet se berou z kalendáře v Pracovní době (suma hodin z předchozího kvartálu).

- Stejným způsobem předvýpočet spočítá pravděpodobný průměr pro mzdové náhrady, pokud v předchozím kvartálu pracovní vztah existoval, ale průměr by vyšel nulový (např. po dlouhé nemoci).

- Pokud po předvýpočtu vyjde průměr nulový (pokud např. chybí vstupní údaje), pak tuto skutečnost chybový protokol zahlásí a po doplnění údajů je spočítán pravděpodobný průměr kontrolním výpočtem z údajů aktuálního měsíce.

Pokud je konstanta nastavena na "ANO":

Pak tedy nebude počítán pravděpodobný průměr při předvýpočtu (z hodnot na straně Mzda Mzdových údajů), ale bude počítán až kontrolním výpočtem ze skutečně vypočtených hodnot na výstupní straně Mzdových údajů.

Přepočet průměru

Tlačítko pro přepočet průměru z opravných složek H0301. Použije se pro přepočet průměru v aktuálním měsíci v případě, že byla zadána opravná mzdová složka s platností do předchozího kvartálu, která ovlivňuje výpočet průměru v aktuálním kvartálu/měsíci.

Tlačítko je možné použít také pro přepočet pravděpodobného průměru, ať už v měsíci vzniku pracovního vtahu, tak také po nepřítomnosti přes celý kvartál.

Funkci je možné využít, pokud program spočítá pravděpodobný průměr a poté dojde k úpravě vstupních hodnot pro výpočet tohoto průměru. Způsob výpočtu pravděpodobného průměru se řídí konstantou SKIPPRECMPAV - Potlačit výpočet pravděp. průměrného výdělku předvýpočtem. Stejnou konstantou se řídí také přepočet pravděpodobného výdělku pomocí tlačítka Přepočet průměru.

- SKIPPRECMPAV nastavena na NE - pravděpodobný průměr se přepočítá na základě základní mzdy, osobního ohodnocení a sjednaného kalendáře pracovní doby. Tedy přepočet průměru se použije v případě, že byly tyto hodnoty po předvýpočtu upraveny.

- SKIPPRECMPAV- ANO - pravděpodobný průměr se přepočítá z dosažených hodnot aktuálního měsíce. Tedy přepočet průměru se použije v případě, kdy byl spočítán pravděpodobný průměr výpočtem a poté došlo k úpravě hodnot a opětovnému kontrolnímu výpočtu. V tomto případě je potřeba dát pozor na mzdové složky placené průměrem, které se zároveň pro výpočet průměru berou v potaz (a přepočet průměru použít pouze jednou, jakmile jsou všechny takovéto složky zadané)!

Hrubý měsíční

Průměrný hrubý měsíční výdělek počítaný podle ZP.

Čistý měsíční

Průměrný hrubý měsíční výdělek počítaný podle ZP.

Dovolená letošní rok

Stav nároku a čerpání dovolené z letošního roku.

 

Za kalend. rok

Zatržítko udávající, zda se jednalo o dovolenou za kalendáří rok nebo jeho poměrnou část, nebo zda se jednalo o dovolenou za odpracované dny. Zatržítko pozbylo svou funkčnost s legislativními změnami při výpočtu dovolené od ledna 2021.

 

běžná, dodatková

Dle zákoníku práce.

 

prodloužená

V případě, že je poskytována dovolená navíc. Tento nárok zadáme zatrhnutím pole.

Dovolená minulý rok

Stav nároku a čerpání dovolené minulého roku.

 

běžná

Dle zákoníku práce.

 

prodloužená

V případě, že je poskytována dovolená navíc.

Dovolená celkem

 

Nárok, Čerpáno, Kráceno, Zůstatek

Informace o stavu dovolené - celkové součty.

Sick days

Evidence dnů sick days. Popis funkčnosti Sick days je v kapitole Mzdové údaje - Sick days.

Výpočet nároku

Tlačítko Výpočet nároku dovolené se používá pro přepočet nároku na dovolenou, pokud kontrolní výpočet hlásí nesoulad mezi zadaným a vypočteným nárokem na dovolenou. Pak tlačítko Výpočet nároku dovolené nastaví na stranu Před výpočtem korektní hodnoty. Pro nastavení těchto správných hodnot je nutné mít provedený kontrolní výpočet v daném měsíci, protože tlačítko Výpočet nároku dovolené počítá dovolenou na základě skutečně odpracovaných hodin a náhradních dob.

Používá se primárně v těchto situacích:

- Na konci roku při výpočtu měsíce prosince

- V měsíci ukončení pracovního vztahu

Pokud je tlačítko použito mimo tyto dvě možnosti, pak výpočet nároku probíhá do aktuálního období ze skutečně vypočtených hodnot a období budoucí (případně také aktuální období, pokud není spuštěn kontrolní výpočet) se bere jako plně odpracované (zde se tedy jedná o předpoklad).

Pokud došlo během roku také ke změně pracovní doby, pak Výpočet nároku přepočítá i průměrnou sjednanou týdenní pracovní dobu a na základě této upravené hodnoty spočítá nový nárok na dovolenou – upravenou hodnotu pak uloží na straně Před výpočtem.

 

Při změně kalendáře

Pokud dojde během roku ke změně sjednané týdenní pracovní doby, pak musí dojít také k přepočtu nároku na dovolenou. Tento přepočet předpokládaného nároku na dovolenou je možné provést pomocí tlačítka Při změně kalendáře.

Stiskem tlačítka dojde k přepočtu Průměrné sjednané týdenní pracovní doby a na základě této hodnoty dojde k přepočtu předpokládaného nároku na dovolenou na straně Před výpočtem. Jedná se o přepočet předpokládaného nároku na dovolenou, tedy bere se v potaz pouze trvání pracovního vztahu v daném roce, nikoli odpracované hodiny.

Dosažený VZ soc. pojištění

Nápočet vyměřovacích základu od počátku roku.

Dosažený VZ zdrav. pojištění

Nápočet vyměřovacích základu od počátku roku.

Dosažená částka příspěvku na penz. a živ. pojištění

Pole pro zobrazení napočtených hodnot penzijního a životního pojištění od počátku roku pro kontrolu max. limitu.

Nápočty dosažených dnů a hodin

 

 

Hodiny přesčas

Pole je určeno pro evidenci přesčasové práce.

 

Přesčasy ve mzdě

Pokud je u zaměstnance zatrženo pole „Přesčasy ve mzdě“, můžeme přesčasové hodiny zadávat na vstupní stranu pomocí MS 2130 „Přesčas s příplatkem I“ (nebo MS 2121 a MS 2122). Program automaticky na stranu Výstup vygeneruje MS 1890 Neplacený přesčas (do limitu) a od limitu se začne automaticky vytvářet MS 1800 Práce přesčas (nebo MS 1810,1820) společně spolu se složkou 2220 Příplatek za práci přesčas.

Limit neplacených přesčasových hodin je do 150 hodin/rok (uloženo ve mzdové konstantě NEPPRESCAS). U vedoucích pracovníků je tento limit 416 hodin/rok (uloženo ve mzdové konstantě DOHPRESCAS). Limit 416 hodin/rok se hlídá tehdy, pokud je na straně Účtování atrženo zatržítko Vedoucí pracovník. Pokud zatrženo není , pak se hlídá limit 150 hodin/rok.

 

Hodiny přesčas (nelikvidované)

Zde se evidují přesčasové hodiny, za které přísluší zaměstnanci náhradní volno místo příplatku. Čerpáním náhradního volna, MS 5330 Náhradní volno za přesčas, se hodiny z nápočtového pole odečtou. Stejně tak může být poskytnut příplatek, nedojde-li ve stanovené době k čerpání volna. Odečtení hodnot se projeví po spuštění předvýpočtu v následujícím měsíci.

 

Rozdíl hodin vůči fondu

Do tohoto pole se načítá rozdíl mezi MČF a skutečně odpracovanou dobou.

 

Neodp. dny (pro krácení dov.)

Do pole se načítají neodpracované dny pro krácení dovolené. Pokud počet přesáhne hodnotu pro krácení dovolené, pak je dovolená při kontrolním výpočtu automaticky krácena.

 

Dosažené hodiny DPP

Hodiny odpracované na dohodách o provedení práce od počátku roku kumulovaně ze všech pracovních vztahů zaměstnance. Na počátku roku se hodnota vždy nuluje.

 

Nápočty dosažených hodin pro výpočet nároku dovolené

Údaje o průměrné sjednané týdenní pracovní době, odpracovaných hodinách, náhradních dobách částečně i plně započitatelných pro výpočet nároku na dovolenou. Údaje dosažených hodin se během roku kumulují.

Do pole Prům. pro náhrady mezd se načítá průměrný výdělek, jehož vstupní údaje pro výpočet je možné sledovat také v sestavě Průměry pro náhrady mezd.

Součástí kontrolního výpočtu nad Mzdovými údaji je kontrola na výši průměrného výdělku dle § 357 Zákoníku práce:

Kontrola probíhá dle zvolené formy mzdy.

V části formuláře určené pro stanovení dovolené má organizace možnost zatrhnout, zda bude pracovníkovi poskytována pouze běžná, nebo také prodloužená dovolená. Díky tomu existuje možnost poskytovat dovolenou navíc jen některým pracovníkům, jak bývá v praxi běžné, a to přímo pomocí výpočtu programu. Kolik týdnů dovolené navíc firma zvolí, pokud se pro takovou možnost rozhodne, je třeba nastavit ve Mzdových konstantách v oddíle Konstanty pro dovolenou. V případě nároku bude zatrženo i pole Dodatková dovolená.

Při výpočtu nároku na dodatkovou dovolenou se reaguje na vyplněné datum ukončení vztahu a dodatková dovolená se poměrově krátí dle délky trvání pracovního vztahu v daném roce, stejně jako běžná dovolená.

Book Contents

Book Index

Mzdy - trvalé položky

Strana mezd, určená k zadání údajů, vstupujících do zpracování mezd, které mají dlouhodobou platnost. Nositeli těchto údajů jsou mzdové složky. Na tuto stranu je buď zadá uživatel nebo program.

Aby mzdová složka, vložená na straně Trvalé položky, vstoupila do výpočtu mezd, je potřeba ji „nakopírovat“ na stranu Vstup Mzdových údajů, což zajišťuje funkce „Předvýpočet“.

Na straně trvalých mzdových složek se u mzdové složky zobrazí ikonka , pokud se již nakopírovala na vstupní stranu Mzdových údajů pomocí Předvýpočtu. Platí zde pravidlo, pokud zadáváme novou trvalou mzdovou složku a spustíme Předvýpočet, musíme v případě pozdější změny dat ve formuláři mzdové složky provést úpravy u MS na straně Trvalé položky i Vstup. (Mzdové složky se na vstupní stranu kopírují jen prvním Předvýpočtem.) To znamená, že pokud bychom upravili složku pouze na straně Trvalé položky, změna by se projevila po Předvýpočtu provedeném až v dalším měsíci.

Trvalou mzdovou složku můžeme ukončit tím, že na ni vyplníme Platnost Do. Po tomto datu již v další periodě mzdová složka platit nebude a nebude se ve stručném výpise dalších period zobrazovat a předvýpočtem kopírovat navstupní stranu.

Trvalou mzdovou složku lze také smazat pomocí DEL. Pak ale není vidět již v žádné periodě, ani té již uzavřené.

Trvalou mzdovou složku lze na stranu Trvalé položky Mzdových údajů zadat s Platností od do aktuální periody zpracování mezd nebo s platností do nějaké budoucí periody. Mzdová složka zde bude po uložení zobrazena a předvýpočet ji bude kopírovat na vstupní stranu Mzdových údajů až od období, do kterého svou Platností od mzdová složla spadá.

pic_5923

Obr.: Mzdové údaje - trvalé položky

Book Contents

Book Index

Trvalé mzdové složky – postup

Trvalé mzdové složky, které mají dlouhodobější charakter, se zadávají na stranu Trvalé položky Mzdových údajů. Pomocí volby Nová položka nebo klávesy Insert zobrazíme formulář, kde vyplníme potřebné údaje.

pic_6525

Obr.: Volba pro vložení nové položky na straně Trvalé položky

pic_2393

Obr.: Formulář pro zadání mzdové složky

Pole Platnost Od se předvyplní datumem počátku aktuální periody. Aby mzdová složka, vložená na straně Trvalé položky, vstoupila do výpočtu mezd, je potřeba ji „nakopírovat“ na vstupní stranu mzdových údajů, což zajišťuje funkce „Předvýpočet“.

Na straně trvalých mzdových složek se u mzdové složky zobrazí tato ikonka pic_1143i, pokud se již nakopírovala na vstupní stranu Mzdových údajů pomocí Předvýpočtu.

Platí zde pravidlo, pokud zadáváme novou trvalou mzdovou složku a spustíme Předvýpočet, musíme v případě pozdější změny dat ve formuláři mzdové složky provést úpravy u MS na straně trvalé položky i na vstupní traně. Mzdové složky se na vstupní stranu kopírují jen prvním Předvýpočtem. To znamená, že pokud bychom upravili složku pouze na straně Trvalé položky, změna by se projevila po Předvýpočtu provedeném až v dalším měsíci.

Book Contents

Book Index

Mzdy - vstup

Podle Mzdových složek z této strany program vypočte mzdu zaměstnance. Platí zde podmínka, že složky na této straně jsou platné pouze pro aktuální měsíc. Jedná se o složky, které na tuto stranu zadává buď uživatel (dovolená, nemoc, překážky v práci, prémie) nebo je zde program doplní automaticky po spuštění akce Předvýpočet ze strany Trvalé položky (např. 9970 Výplata na účet, aj.). Na rozdíl od strany Trvalé položky, zde vytvořené mzdové složky zůstávají jen po dobu jednoho měsíce - dle data platnosti.

pic_5925

Obr.: Mzdové údaje - vstupní mzdové složky

Pozn.: V případě, že po spuštění Předvýpočtu, došlo k aktualizaci některé ze mzdových složek na straně Trvalé položky, nesmíme zapomenout zaktualizovat tu samou mzdovou složku, nakopírovanou pro tento měsíc na straně Vstup.

Mzdovou složku na tuto stranu vkládáme v režimu Změna prostřednictvím ikony pro Novou položku nebo pomocí klávesy Insert.

pic_5926

Obr.: Vložení nové mzdové složky na vstupní stranu

Po volbě Nový položka se zobrazí číselník mzdových složek, ze kterého vybereme mzdovou složku pomocí Enter nebo dvojkliku myší na vybraném záznamu (mzdové složce):

pic_5927

Obr.: Výběr mzdové složky z číselníku

Po výběru mzdové složky se zobrazí formulář této vybrané mzdové složky, na kterém uživatel vyplní vybrané údaje, např. částku mzdové složky:

pic_5928

Obr.: Formulář mzdové složky

Po stisku tlačítka OK se mzdová složka vloží na stranu Vstup s příznakem (zelená ikona), že se jedná o novou vloženou mzdovou složku. Pro uložení této mzdové složky na vstupní stranu a zároveň zrušení stavu Změna se použije volba Ulož a prohlížej. Při zvolení volby Ulož dojde pouze k uložení mzdové složky na Vstup, ale záznam zůstane ve stavu Změna pro vložení dalších mzdových složek.

pic_5929

Obr.: Volba Ulož a prohlížej

Book Contents

Book Index

Mzdy - výstup

Na této straně je zobrazený výsledek zpracování mezd. Vzhledem i zobrazenými údaji strana odpovídá výplatnímu lístku. Ve spodní části je přehled vypočtených mzdových složek, tvořících výplatu, které vznikly výpočtem ze vstupních mzdových složek a také vybraným automatickým výpočtem, pokud je na mzdovém dokladu vyplněn.

pic_5930

Obr.: Mzdové údaje - výstupní mzdové složky

Popis vybraných polí:

Fond pracovní doby

Sjednaný počet pracovních dnů a hodin z kalendáře sjednané pracovní doby.

Odpracováno

Skutečně odpracovaný počet dnů a hodin.

Vyměřovací základy

Vyměřovací základy sociálního, zdravotního pojištění a základ daně aktuálního měsíce.

Dovolená letošní

Zbývající letošní dovolená po provedeném výpočtu mezd.

Dovolená minulý rok

Zbývající loňská dovolená po provedeném výpočtu mezd.

Sick days

Zbývající dny Sick days po provedeném výpočtu mezd.

Hrubá mzda

Vypočtená částka hrubé mzdy.

Čistá mzda

Částka čisté mzdy (napočítávají se mzdové složky dle zatržítka Čistá mzda v číselníku mzdových složek).

Čistý příjem

Výše čistého příjmu (napočítávají se mzdové složky dle zatržítka Čistý příjem v číselníku mzdových složek)..

Výplata

Částka k výplatě zaměstnanci.

Book Contents

Book Index

Mzdy - vypočtené údaje

Na této straně jsou podrobně rozepsány vypočtené hodnoty srážek z mezd na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z příjmů a také fond pracovní doby za celý měsíc a za odpracovanou část v případě nástupu či výstupu.

pic_5931

Obr.: Mzdové údaje - vypočtené údaje

Popis polí:

Mzdový časový fond období

 

 

V době platnosti pracovního poměru

Počet hodin, pracovních dnů a svátků z kalendáře v době platnosti pracovního vztahu, tedy zkrácené hodnoty v měsíci nástupu či výstupu, pokud pracovní vztah není platný celý měsíc.

 

Celé zpracovávané období

Počet hodin, pracovních dnů a svátků v pracovní dny z kalendáře celého měsíce.

Nápočty dosažených hodin pro výpočet nároku dovolené

Odpracované, plně a částečně započtené doby pro výpočet skutečného nároku na dovolenou. Hodnoty jsou zde v kumulaci od počátku roku do aktuálního období.

Dovolená aj.

Údaje týkající se nároků a zůstatku dovolené. Jedná se o aktuální zůstatky k danému období zpracování po provedeném výpočtu mezd.

Průměrný výdělek

 

 

Hrubý měsíční

Průměrný hrubý měsíční výdělek počítaný podle ZP.

V případě formy mzdy 1 - Měsíční mzda se při výpočtu kontroluje výše hrubého měsíčního výdělku vůči minimální mzdě (konstanta MMZAMES) nebo v případě vyplnění nejnižší úrovně zaručené mzdy se provádí kontrola vůči hodnotě konstanty TARM1B (pro tarify TARM1 až TARM8) nebo hodnotě konstanty TARM9B (pro tarify TARM9 až TARM16).

 

Čistý měsíční

Průměrný čistý měsíční výdělek počítaný podle ZP.

Evidenční počet

Údaje o načítání zaměstnance do jednotlivých evidenčních počtů.

Zdravotní pojištění

 

 

Pojistné zaměstnanec

Částka srážky pojistného na zdravotní pojištění ze mzdy zaměstnance.

 

Pojistné organizace

Částka srážky pojistného na zdravotní pojištění za organizaci.

 

Odvod celkem

Celkový odvod na na zdravotní pojištění (úhrn srážky zaměstnanec + organizace)

 

Dosažený vyměřovací základ

Součet dosažených vyměřovacích základů od začátku roku.

 

Pojistné ze mzdy

Vyměřovací základ ze mzdy aktuálního měsíce a srážka zaměstnance spočítaná z tohoto vyměřovacího základu.

 

Minimální mzda

Vyměřovací základ do minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění a částka doplatku do minima zdravotního pojištění.

Sociální pojištění

 

 

Vyměřovací základ

 

 

Pojistné zaměstnanec

Částka srážky zaměstnance na sociální zabezpečení.

 

Pojistné organizace

Částka srážky organizace na sociální zabezpečení.

 

Odvod celkem

Celkový odvod na sociální pojištění (úhrn srážky zaměstnanec + organizace)

 

Dosažený vyměřovací základ

Součet dosažených vyměřovacích základů od začátku roku.

 

Nemocenské pojištění

 

 

Vyměřovací základ

Částka vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění.

 

Vyloučené dny

Vyloučené dny pro nemocenské pojištění (pro Přílohu k žádosti o dávku).

 

Nedosáhl rozhodného příjmu

Pole bude zatrženo pokud v měsíci nedosáhne rozhodného příjmu (u dohod DPP a DPČ).

 

Důchodové pojištění

 

 

Vyměřovací základ

Částka vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění.

 

Vyloučené doby

Vyloučené doby pro důchodové pojištění (pro Evidenční list důchodového pojištění)

 

Nedosáhl rozhodného příjmu

Pole bude zatrženo pokud v měsíci nedosáhne rozhodného příjmu (u dohod DPP a DPČ).

Přehled daní z příjmů - zálohová daň

Údaje v kumulaci za všechny pracovní vztahy zaměstnance.

 

Úhrn příjmů

Zdanitelný příjem zaměstnance.

 

Pojistné

Částka pojistného za firmu. Pro rok 2021 bylo zrušeno.

 

Základ zálohové daně

Základ daně.

 

Vypočtená záloha daně

Částka zálohy před slevou.

 

Zálohová daň po slevách

Záloha daně po slevě.

 

Výsledná záloha daně (včetně zvýhodnění)

Částka zálohy na daň z příjmů po slevách i daňovém zvýhodnění.

 

Daňový bonus

Částka daňového bonusu.

Sleva na dani

 

 

Poplatník

Sleva na poplatníka.

 

Invalidita

Sleva na invaliditu.

 

Student

Sleva na studenta.

 

Celkem

Celková sleva.

 

Zálohová daň po slevách

Záloha daně po slevě.

Daňové zvýhodnění na děti

 

 

Nárok

Hodnota nároku na daňové zvýhodnění podle počtu dětí a jejich pořadí.

 

Sleva na dani

Částka skutečně zjištěné slevy.

Přehled daní z příjmu - srážková daň

 

 

Úhrn příjmů

Zdanitelný příjem.

 

Pojistné

Částka pojistného za firmu. Pro rok 2021 bylo zrušeno.

 

Základ srážkové daně

Základ daně.

 

Srážková daň

Vypočtená srážková daň.

Book Contents

Book Index

Mzdy - rozvrh

Na této straně je možné zkontrolovat naplánovaný fond pracovní doby i neodpracovanou dobu, zadanou formou mzdových složek. Rozvrh na jednotlivé dny se na tuto stranu dostane Předvýpočtem, dle kalendáře, který jsme zaměstnanci přiřadili na straně Mzda v knize Mzdových údajů v poli Pracovní doba. Výpočet odtud čerpá informace pro zpracování mezd. Evidence pracovní doby je rozdělena na dvě záložky Plán a Skutečnost. Zobrazené údaje na stránce odpovídají zpracovávanému měsíci.

Plán - Rozvrh pracovní doby

Směny zde zobrazené se natahují do dokladu akcí Předvýpočet.

pic_5934

Obr.: Mzdové údaje - strana Rozvrh - Plán - Rozvrh pracovní doby

V záložce Plán - rozvrh pracovní doby můžeme ještě po Předvýpočtu editovat jednotlivé záznamy, přidávat nové nebo mazat stávající. Všechny změny, které na této záložce provedeme, se automaticky projeví i v záložce skutečnost, ale až po spuštění akce Výpočet.

pic_5936

Obr.: Výmaz směny v režimu Změna pomocí křížku na konkrétní směně

pic_5937

Obr.: Zadání nové směny v režimu Změna - pravá myš na vybraném dni a volba Plán - rozvrh pracovní doby

pic_5938

Obr.: Zobrazení formuláře pro vyplnění údajů o směně

Skutečnost - Evidence pracovní doby

Po spuštění výpočtu na záložce Skutečnost vidíme konkrétní nepřítomnosti v jednotlivých dnech, které byly zadány pomocí mzdových složek na vstupní straně Mzdových údajů (např. Dovolená, Návštěva lékaře, Nemoc, aj.).

pic_5935

Obr.: Mzdové údaje - strana Rozvrh - Skutečnost - Evidence pracovní doby

Popis polí:

Počet hodin

Hodiny celkem, tzn. včetně svátků.

Počet dnů

Počet dnů, na které připadla směna včetně státních svátků.

Počet hodin běhěm svátků

Počet hodin během svátků.

Počet dnů během svátků

Počet dnů, na které připadla směna ve státní svátek.

V režimu Změna je možné vkládat nové záznamy na záložku Plán - Rozvrh pracovní doby přes pravé tlačítko myši výběrem "Nová událost - Plán - Rozvrh pracovní doby".

pic_6526

Obr.: Nová položka kalendáře - rozvrh pracovní doby

Popis polí položky Plán - rozvrh pracovní doby

Datum

Datum dne, do kterého je vytvořena položka.

Popis

Povinné pole, které vyplňuje uživatel.

Typ časového úseku

Předvyplněný údaj.

Trvání

Doba trvání mzdového intervalu. Předvyplněný údaj.

Stiskem tlačítka Více se formulář rozšíří o další podrobnější údaje, které může uživatel vyplnit. Jedná se o nepovinné pole.

pic_6527

Obr.: Nová Položka kalendáře - rozšířené zobrazení

Popis vybraných polí:

Datum od, Datum do, Čas od, Čas do

Počátek a konec mzdového intervalu.

Přestávka

Délka trvání přestávky. Předvypněný údaj.

Typ směny

Typ směny dle nabídky z číselníku (ranní, odpolední, noční).

Book Contents

Book Index

Mzdy - historie

Tato strana obsahuje souhrnné mzdové složky, vytvářené mzdovým výpočtem. V těchto mzdových složkách jsou uložené údaje týkající se jednotlivých oblastí, které se načítají do výstupních sestav a do skriptů, které se spouští nad knihami Mzdové údaje nebo Pracovní vztahy.

Uživatel na tuto stranu zadává pouze opravné mzdové složky týkající se například sociálního a zdravotního pojištění (např. pro opravné přehledy na tyto instituce), pokud je to z nějakého důvodu potřeba.

pic_5939

Obr.: Mzdové údaje - historie

Po rozkliknutí jednotlivých záznamů, je možné zobrazit formulář s podrobnými údaji o konkrétním záznamu.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Mzdové údaje

Na záložce Funkce v ribbonu je funkce pro přepínání nastaveného období mezd - Období zpracování mezd a také jednotlivé výpočtové akce.

Všechny Funkce se spouští nad konkrétním záznamem, tedy tím, na kterém je lokátor, případně tím, na jehož jednotlivých stranách je uživatel přepnutý. Funkce lze tedy spouštět z jakékoli strany mzdového dokladu.

pic_5940

Obr.: Ribbon - záložka funkce

Popis funkcí:

Období zpracování mezd (Ctrl+F10)

Změna periody zpracování mezd.

Předvýpočet (Shift+F3)

Spuštění předvýpočtu.

Volba Výpočtu (Alt+F3)

Volba výpočtu.

Výpočet (Ctrl+F3)

Výpočet.

Popis základních funkcí:

F1

Zobrazení nápovědy.

F2

Uložení provedených změn.

F3

Funkce pro aktualizaci údajů.

F4

Přepíná mezi knihou a vybraným záznamem v prohlížení.

F5

Funkce pro změnu údajů.

Insert

Vložení nového záznamu.

F6

Vložení nového záznamu s kopií.

F9

Tisk.

F10

Návrat do pracovní plochy.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Mzdovými údaji

Hromadné akce se spouští ze záložky Hromadné akce v ribbonu:

pic_5945

Obr.: Ribbon - Hromadné akce

Popis akcí:

Hromadná změna

Umožňuje hromadně změnit údaje na mzdových dokladech. U polí vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých mzdových dokladech uveden. Do hromadné změny se načtou pole zobrazená v tabulce. Další pole je možné přidat přes tlačítko Přidat pole. Zatržená volba S odmazáním z kontejneru/zrušení označení provede po spuštění akce výmaz z kontejneru nebo odoznačení záznamů hvězdičkami.

pic_5948

Obr.: Formulář Hromadná změna mzdových údajů

Book Contents

Book Index

Změny záznamů v budoucích periodách

Ve Mzdových údajích je umožněno přepnout se z aktuálního období do některé budoucí periody a provést změnu záznamu. V budoucí periodě lze zadat mzdovou složku nebo změnit některé pole v hlavičce. Taková změna je platná od zvolené periody dále do budoucna.

Při přepnutí do budoucí periody je kniha Mzdové údaje prázdná. Mzdové doklady zde zatím nejsou vytvořeny. Pokud chceme provádět změny do budoucí periody na mzdových dokladech a ne na Pracovním vztahu, musíme si tyto mzdové doklady do budoucí periody vytvořit.

Vytvoření mzdových dokladů lze provést z knihy Pracovní vztahy nebo z knihy Mzdové údaje následujícím postupem:

pic_5947

Obr.: Vytvořit mzdový doklad

Na takto vytvořených dokladech do budoucí periody je možné provádět změny. Změny týkající se datumových polí na pracovním vztahu se změnou na mzdovém dokladu zároveň promítnou do pracovního vztahu, kde se uloží s příslušným datem změny a je možné je na pracovním vztahu zobrazit přes bitmapu pic_1138i uvedenou vedle pole.

Vkládání vstupních mzdových složek je možné pouze na mzdovém dokladu - také do budoucích period zpracování mezd.

Book Contents

Book Index

Editace uzavřených period

Zatržením pole „Editace uzavřených period“ v Parametrech uživatele lze měnit údaje také v již uzavřených periodách.

Změníme-li v uzavřené periodě nějakou hodnotu, změna se promítne do všech následujících period až do nalezení další provedené změny. Tedy pokud je provedená změny poslední, pak se promítne také do všech následujících období.

pic_5952

Obr.: Změna mzdového dokladu v minulosti

Výše uvedené je platné také pro změnu záznamů hromadnou změnou.

Pro editaci uzavřených period však platí jedno omezení, a tím je blokace period ve mzdách. Pokud mzdová perioda spadá do období, které je již blokováno pro Mzdové doklady (ve stromovém menu Správce - Systém – Blokace period - Mzdy - Mzdové doklady), nelze ji editovat ani pomocí parametru Editace uzavřených period.

pic_5954

Obr.: Hlášení systému - blokovaná perioda

Book Contents

Book Index

Položky Mzdových údajů

Ze stromového menu lze zobrazit také samostatně Položky mzdových údajů. Takto je možné zobrazit všechny mzdové složky z Trvalých položek, Vstupu, Výstupu a Historie ve vlastních knihách přes všechna období zpracování mezd. Toto lze využít např. pro vytváření různých výběrů.

pic_3932

Obr.: Položky mzdových údajů

Takto lze otevřít knihy :


Book Contents

Book Index

Položky mezd - výstupní mzdové složky

Kniha obsahuje všechny mzdové složky ze strany Výstup (Mzdové údaje) přes všechna období zpracování mezd, tedy všechny výstupní mzdové složky přes všechna zpracovaná období mezd.

pic_5955

Obr.: Položky mezd - výstupní mzdové složky

V knize je možné pomocí zatržítek zobrazit pouze jednu vybranou mzdovou složku a tuto mzdovou složku zobrazit za vybrané období zpracování mezd.

pic_5956

Obr.: Mzdová složka 3110 přes všechna období zpracování mezd

pic_5957

Obr.: Mzdová složka 3110 pouze ve zvoleném období - pro leden 2021

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Mzdové údaje

Book Contents

Book Index

DNP - Přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD107

Soubor: MZD_DNP04.AM

Popis sestavy: Přehled údajů pro výpočet denních dávek nemocenského pojištění.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Dovolená - měsíční čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD027

Soubor: MZD_DOVOL.AM

Popis sestavy: Přehled o čerpání dovolené v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAmounts - potlačit částky. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE, pokud se nastaví na hodnotu ANO, pak se na sestavách místo částek tisknou hvězdičky.

Book Contents

Book Index

Dovolená - přehled čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy:SMZD028

Soubor: MZD_DOV.AM

Popis sestavy: Přehled o čerpání dovolené v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřízení definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Za rok.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Dovolená - stav čerpání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD029

Soubor: MZD_DOV1.AM

Popis sestavy: Přehled o aktuálním stavu dovolené.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAmounts - potlačit částky. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE, pokud se nastaví na hodnotu ANO, pak se na sestavách místo částek tisknou hvězdičky.

SuppressAverage - Ne

Ano - nezobrazí informace s průměrem pro dovolené.

Book Contents

Book Index

Hlášení plátce daně

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD108

Soubor: MZD_HLPD.AM

Popis sestavy: Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou.

Finanční úřad apod. - dosadí ze z nastavení Vyúčtování srážkové daně. Na sestavě v pravém horním rohu je tlačítko pro nastavení.
Popis řádků:

09: hodnota "01"
14: Stát daňové rezidence (kód státu z trvalé adresy)
15a: DIČ z Personální karty
15b: hodnota "D"
15c: Stát daňové rezidence (kód státu z trvalé adresy)
16: hodnota "01"
20: "Odměny členů statutárních orgánů"
21: hodnota "16"

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - středisko.

DatumNaslednehoHlaseni - 0.0.0000

Datum zjištění důvodů pro podání následného hlášení.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OpravnenaOsoba
Zadáním jména do hodnoty parametru se po spuštění sestavy zobrazí v kolonce Oprávněná osoba za plátce.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SuppressDeduct - Ne

Ne - v sekci Informace o úhradě se do pole „Částka“ se kopíruje hodnota z řádku 28 a do pole „Účet správce daně“ se zobrazí účet uvedený v Srážkách z mezd pro odvod srážkové daně.

Ano - potlačí informace o zaplacení.

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

MZD_HLPD

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Kalendář - AM

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SVYR014

Soubor: KAL_SEZ01.AM

Popis sestavy: Sestavu spouštíme nad výrobním kalendářem, přehledně zobrazuje rozpis směn pro jednotlivé dny v měsíci. Dny ve kterých je nulová kapacita se nezobrazují. Interval zadaný do parametrů musí být uvnitř intervalu kalendáře (nastaveného přes Alt+F10, zobrazení v horní titulkové liště). Jsou-li parametry na datumy nulové, pak se přebere interval kalendáře.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum od pro zobrazení hodnot.

DateTo - 0.0.0000

Datum do pro zobrazení hodnot.

DisableItemFilter - Ano

Ano - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

MZD_KAL_SEZ01

Book Contents

Book Index

Mzdové náklady

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD153

Soubor: MZDS_NAKLS.AM

Popis sestavy: Přehled o mzdových nákladech za jednotlivé zaměstnance a za organizaci od začátku kalendářního roku do nastaveného měsíce.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazuje řádek Odvod sociálního pojištění a Rozdíl zaokrouhlení (spočítané při výpočtu mandanta).

Sestava byla určena pro starý modul Mezd. Nad novým modulem je možné tuto sestavu také použít, nebo použít sestavu Mzdové náklady (MZD_NAKLS.AM) , která je určená již pouze pro nový modul Mezd.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByMonths - Ne

Ano - souhrn za měsíce.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

InCurrency- Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Mzdový list

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD031

Soubor: MZD_LIST.AM

Popis sestavy: Informace o pracovním poměru od začátku kalendářního roku.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy].

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení].

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - oboustranný tisk.

KontaPracovniDoby - Ano

Ano - konta pracovní doby.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celk. odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celk. odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Nezobrazovat vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PersAssess - Ano

Tisk osobního ohodnocení.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SumacniList - Ne

Ano - Umožňuje vytisknout sumační Mzdový list např. v případě více DPP v jednom roce. Sestavu je pak třeba pustit s tímto parametrem nad záznamy označenými hvězdičkou z 0. strany

SuppressKindofWork - NE

Ano - Potlačit tisk pole Druh práce

SuppressLastYearTax - NE

Ano - Nenačítat RZD předchozího roku

WageRate - Ano

Ano - tisk mzdové sazby.

WageRate1 - Ne

Ano - tiskne sazbu 1.

WageRate2 - Ne

Ano - tiskne sazbu 2.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Mzdový list na výšku

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD032

Soubor: MZD_LISTV.AM

Popis sestavy: Informace o pracovním poměru od začátku kalendářního roku. Sestava se tiskne na výšku.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení]

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - oboustranný tisk.

KontaPracovniDoby - Ano

Ano - konta pracovní doby.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celk. odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celk. odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Nezobrazovat vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PersAssess - Ano

Tisk osobního ohodnocení.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressKindofWork - NE

Ano - Potlačit tisk pole Druh práce

SuppressLastYearTax - NE

Ano - Nenačítat RZD předchozího roku

WageRate - Ano

Ano - tisk mzdové sazby.

WageRate1 - Ne

Ano - tiskne sazbu 1.

WageRate2 - Ne

Ano - tiskne sazbu 2.

MZD_LISTV_2

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - evidence dávek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD033

Soubor: MZD_DNEM.AM

Popis sestavy: Zobrazuje přehled dnů nepřítomnosti vykázaných pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

ShowSumation - Ano

Zobrazit sumační řádek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RO - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - náhrady mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD034

Soubor: MZD_NAHRNEM.AM

Popis sestavy: Nemocenské pojištění - náhrady mezd.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla; RO - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Nemocenské pojištění - seznam účastníků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD035

Soubor: MZD_NEMSEZ.AM

Popis sestavy: Nemocenské pojištění - sezam účastníků.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

InsuranceKind - Ne

Ano - druh pojistného.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Odpracované hodiny

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD036

Soubor: MZD_HOD.AM

Popis sestavy: Přehled o odpracované a neodpracované době za jednotlivé zaměstnance v nastaveném období. Při zadání hodnoty do parametrů "HodinyDohodnutychPrescasu", "HodinyNarizenychPrescasu" nebo "HodinyDPP", sestava kontroluje pole Práce přesčas a v případě překročení pole probarví žlutě nebo červeně.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ne

Ano - zobrazit hodiny dle účtování.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

HodinyDohodnutychPrescasu - 416

Maximální počet hodin dohodnutých přesčasů.

HodinyDPP - 150

Maximální počet hodin na dohodu o provedení práce.

HodinyNarizenychPrescasu - 150

Maximální počet hodin nařízených přesčasů.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

NewPage - Ano

Nová strana.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - odpočítá noční práci od celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy od celkové odpracované doby.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OddelitNocniPrace - Ne

Noční práce (odečítat z pracovní doby)

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit poslední výpočet dobírek.

ShowMonths- Ne

Ano - zobrazit údaje za jednotlivé měsíce.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Penzijní a životní pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD037

Soubor: MZD_PEZI.AM

Popis sestavy: Penzijní a životní pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detail.

Linked Graphics K2_SESTAVY

Book Contents

Book Index

Podpůrčí doba

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD038

Soubor: MZD_PODPDOBA.AM

Popis sestavy: Sestava vypočítává a zobrazuje stav a čerpání podpůrčí doby. Dále sestava zobrazí vyplácené dávky, které se zahrnují do příslušné podpůrčí doby zaměstnance.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

Date - 0.0.0000

Datum.

DaysLimit - 94

Limit dní.

NewPage - Ne

Ano - odstránkování.

OnlyBelowDaysLimit - Ne

Ano - pouze záznamy pod limit dní.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

WholeMonth - Ano

Ano - za celý měsíc.

MZD_PODPDOBA

Book Contents

Book Index

Přehled o výši pojistného

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD039

Soubor: MZD_VYSR.AM

Popis sestavy: Přehled o výši pojistného. Předepsaný formulář, pro odvod srážek pojistného, může být každý rok jiný. V pravém horním rohu tlačítka pro Export do xml (vytvoří exportní soubor + uloží jej na disk) a pro Otevřít web.

Po stisknutí tlačítka se otevře příslušná webová stránka, kterou je možné mít zadanou zde:

- v parametru "WWW" - webová stránka.

- adresa zadaná v poznámce typu WW na srážce organizace

- adresa typu www na partnerovi (partner je přiřazen na srážce organizace na 1. straně v poli Adresát)

 

Adresa se bere z parametru, pokud zde není, tak z poznámky na srážce a pokud není ani zde, tak z partnera.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount

Bankovní účet.

ElectronicSubmissionBook - Kniha elektronických podání (zkratka knihy). Nastavení parametru zajistí při exportu do *.XML souboru vytvoření nového záznamu do knihy Elektronická podání.

DataBox - datová schránka příjemce

DateOfPositing

Datum odeslání.

KodOSSZ

Kód OSSZ.

MadeBy

Sestavil.

MadeByName

Kontaktní pracovník (jméno).

MadeBySurname

Kontaktní pracovník (příjmení).

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Org_Number

Organizace - číslo.

Org_Street

Organizace - ulice.

PersonEmail

Odpovědný pracovník - email.

PersonName

Odpovědný pracovník - jméno.

PersonPhone

Odpovědný pracovník - telefon.

PrintingDay - 0.0.0000

Datum vyplnění.

SendByDataBox - Po exportu odeslat přes datovou schránku

TariffCode

Kód sazby.

Telephone

Telefon.

ToForm - Ne

Ano - tisk do formuláře.

WWW - webová stránka

XML_corrIDStorna

ID opravovaného přehledu.

XML_Note

Poznámka do XML souboru.

XML_Type - N

Typ přehledu (N - řádný; Z - opravný; S - storno).

Při opravném přehledu čerpá informace z opravných složek H9020 na straně H.

XMLpath

Cesta k ukládaným "*.xml" souborům.

MZD_VYSR

Book Contents

Book Index

Potvrzení měsíčního výdělku pro ÚP

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD110

Soubor: MZD_MESVYD.AM

Popis sestavy: Potvrzení měsíčního výdělku pro ÚP

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_MESVYD.AM

Book Contents

Book Index

Potvrzení o prům. výši měs. příjmu zaměstnance

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD040

Soubor: MZD_POTV.AM

Popis sestavy: Tato sestava umožní vyčíslit a vytisknout jako potvrzení výši čistého měsíčního příjmu zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AverageIncome

Průměrný příjem. Možnost zadat hodnotu průměrného příjmu do parametru.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Place

Místo.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_POTV

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zaměstnání

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD041

Soubor: MZD_SEZZ.AM

Popis sestavy: Doklad, povinně vydávaný při ukončení pracovního poměru, tzv. zápočtový list. Obsah údajů stanoví zákoník práce.

Údaje týkající se srážek ze mzdy:

- do sloupce Druh se načítá Typ pohledávky ze srážky, pokud zde není vyplněno, pak se načte přímo ze mzdové složky

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

Parametry sestavy:

ExpositionTime

Expoziční doba.

Deduction - Ne

Ano - Při nastavení parametru na ANO se srážky na základě výkonu rozhodnutí načtou z číselníku a ne ze Mzdových údajů, tedy načtou se i bez provedeného kontrolního výpočtu a načtou se i ty srážky, pro které není ve Mzdových údajích zadaná mzdová složka.

Message

Sdělení.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OtherMessages - Ne

Ano - zobrazí jiná sdělení.

PartnerName - Ne - údaj se načte z pole Název srážky

Ano - "Ve prospěch" z Adresáta, údaj se načte z pole Adresát na srážce

Place

Místo vystavení.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

Qualification

Dosažená kvalifikace.

SecondPage - Ne

Ano - zobrazí druhou stranu.

ShowHeaInsCom - Ne

Ano - zobrazí zdravotní pojištění.

ShowChangeWorkCap - Ne

Ano - zobrazí změněnou pracovní schopnost.

ShowEducation - Ne

Ano - při nastavení na "Ano" zobrazí vzdělání z 1. strany knihy Personální údaje.

ShowMore - Ano

Ano - zobrazí údaje o ukončení PP.

ShowPensionReceive - Ne.

Ano - zobrazí informaci o pobírání důchodu dle nastavení zatržítka na 2. straně Personálních údajů

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

Subtitle - Podtitulek

SuppressDisability - Ne

Neuváděné důvody ukončení PP (oddělte středníkem).

SuppressReasons - Ano

Ne - nezobrazí pracovní neschopnosti.

SuppressWeekHours - Ne

Ano - nezobrazí sjednaný úvazek.

TimeBefore1993

Započitatelná doba v I. a II. prac. kategorii před r. 1993.

WorkTypeFromOrgJob - Ne

Ano - Druh práce z pracovního místa

MZD_SEZZ

MZD_SEZZ_2

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD042

Soubor: MZD_PRIJ.AM

Popis sestavy: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, vydávaný a pravidelně aktualizovaný MFČR. Po tisku a exportu sestavy se zobrazí hlášení, zda si uživatel přeje uložit datum vydání potvrzení. Implicitně se nabízí aktuální datum, ale je možné jej změnit. Po OK se datum uloží, po STORNO k uložení nedojde. V případě opětovného vydání potvrzení během téhož roku se datum do sestav doplní do části: Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne: .

Data se načítají ze mzdových dokladů (spočítaných mezd), pouze část 19 se načítá z provedeného RZD.

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní hlášku "Byly zaměstnancům vyplaceny...".

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

PrintZeroValues - Ne

Ano - Vytisknout i nulové potvrzení. Sestava se vytiskne i pro zaměstnance s nulovými příjmy.

SuppressLines - NE - v částech 16,17,18 ,19 se proškrtnou nevyplněné řádky.

Ano - potlačit proškrtnutí.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

Year - 0

Uvede se rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech K2

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD149

Soubor: MZD_PRIJ2.AM

Popis sestavy: Potvrzení o zdanitelných příjmech - není na oficiálním formuláři. Na potvrzení K2 se vejdou a vytisknou všechny uplatňované děti. Na oficiální formulář se vejdou pouze 4 děti.

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

NoInteractive

Ano - nezobrazí vstupní hlášku "Byly zaměstnancům vyplaceny...".

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

PrintZeroValues - Ne

Ano - Vytisknout i nulové potvrzení. Sestava se vytiskne i pro zaměstnance s nulovými příjmy.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

Year - 0

Uvede se rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

MZD_PRIJ2

Book Contents

Book Index

Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD133

Soubor: MZD_PRIJ_DPP.AM

Popis sestavy: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP, vydávaný v souvislosti s možností zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Poplatník si může daň sraženou z odměn z dohod o provedení práce započítat na jeho daň. Po tisku a exportu sestavy se zobrazí hlášení, zda si uživatel přeje uložit datum vydání potvrzení. Implicitně se nabízí aktuální datum, ale je možné jej změnit. Po OK se datum uloží, po STORNO k uložení nedojde. V případě opětovného vydání potvrzení během téhož roku se datum do sestav doplní do části: Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne: .

Sestavu lze spustit také nad knihou Personální údaje.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady potvrzení]

[Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

LeftShift - 0

Posunutí doprava.

NoInteractive2

Ano - nezobrazí vstupní dotaz na periodu.

PrintDay - 0.0.0000

Datum tisku.

PreviousConfirmDate - datum vydání předchozího potvrzení. Toto datum se dosadí do části Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne : datum na sestavě a má přednost před datem uloženým v K2. Pokud je do parametru zadáno nulové datum, pak se datum na sestavě vůbec nevytiskne, i když je v K2 uloženo (v prosinci ve složce H0107 na straně H).

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jméno); OS (osobní číslo).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře.

Year - 0

Rok. Do parametru lze zadat rok, pro který chceme potvrzení tisknout.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro účely posouzení nároku na podp. nezam.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD043

Soubor: MZD_PONEZ.AM

Popis sestavy: Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti. Určeno pro ÚP.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DoplnujiciDuvod -

Do hodnoty parametru se uvede doplňující důvod, ten se zobrazí v příslušném poli, pokud se jedná o ukončení kdy "Zaměstnanec ukončil zaměstnání sám" nebo "Zaměstnanec ukončil zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem".

DUV_Dohodou

Další důvody - ukončení zaměstnání dohodou.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_HrubyZpusob

Další důvody - zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_JinyDuvod

Další důvody - zaměstnání nebylo skončeno některým z uvedených důvodů.

Po doplnění hodnoty parametru zkratkou výpovědního důvodu, bude na sestavě pro úřad práce zatržen křížek: Zaměstnání "Nebylo" skončeno z některých z níže uvedených důvodů.

DUV_LecebnyRezim

Další důvody - zaměstnanec poruší léčebný režim.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_OrganizacniDuvody

Další důvody - organizační důvody.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_PoruseniZamestnavatele

Další důvody - zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_UkonceniZamestnancem

Další důvody - zaměstnanec ukončil zaměstnání sám.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

DUV_ZdravotniDuvody

Další důvody - zdravotní důvody.

Pokud si uživatel doplnil vlastní výpovědní důvod do číselníku, zadáním zkratky tohoto důvodu do hodnoty parametru, se tento důvod promítne do formuláře pro úřad práce - zatrhne se příslušný křížek.

EditovatDuchDoby - Ne

Umožní editaci důchodových dob.

NetestovatMesice - Ne

Důchodové pojištění vyplnit od data nástupu.

NetIncome - průměrný čistý měsíční příjem

Odstupne12 - Ne

Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrné mzdy.

Odstupne3 - Ne

Odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy.

OdstupneNevyplaceno - Ne

Pokud odstupné k datu vyhotovení ještě nebylo vyplaceno, je třeba nastavit hodnotu na "ANO". (Parametr reaguje v souvislosti s parametry Odstupne12 a Odstupne3).

PayDate - 0.0.0000

Do hodnoty parametru je možné uvést datum vyplacení odstupného. Pokud hodnota není vyplněna, načte se Den výplaty z knihy Mzdové konstanty.

PrintDate - 0.0.0000

Do hodnoty parametru je možné vyplnit datum tisku.

SecondPage - ANO

Nastavením parametru na "NE" je možné potlačit tisk druhé strany.

MZD_PONEZ

MZD_PONEZ_1

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro účely výplaty náhrady mzdy za ztrátu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD143

Soubor: MZD_PotvNahr.AM

Popis sestavy: Potvrzení pro účely výplaty náhrady mzdy za ztrátu na výdělku dle § 371 ZP.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

MadeBy.

Vyřizuje.

Phone

Telefon.

PrintDate

Datum tisku.

MZD_PotvNahr

Book Contents

Book Index

Potvrzení příjmů pro dávky státní podpory

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD044

Soubor: MZD_PRIC.AM

Popis sestavy: Potvrzení příjmů pro dávky státní podpory za čtvrtletí nebo za rok. Rozpis údajů pro vyplnění formulářů.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Doklady - potvrzení]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit výpočet příjmů.

Book Contents

Book Index

Potvrzení příjmů pro dávky st. podpory - seznam

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD045

Soubor: MZD_PRICS.AM

Popis sestavy: Přehled údajů pro potvrzení příjmů pro dávky státní podpory za vybrané období za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Rok.

Book Contents

Book Index

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na soc. poj.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD138

Soubor: MZD_Potvrsoc.AM

Popis sestavy: Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na sociální pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PersonName

Vyhotovil - jméno.

PersonPhone

Vyhotovil - telefon.

PrintingDay

Datum vyplnění.

MZD_PotvrSoc

Book Contents

Book Index

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na zdr. poj.

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD046

Soubor: MZD_POTVRZDR.AM

Popis sestavy: Potvrzení zaměstnavatele o pojistném na zdravotní pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

MZD_POTVRZDR

Book Contents

Book Index

Pracovní poměry zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD047

Soubor: MZD_PPZ.AM

Popis sestavy: Seznam platných pracovních poměrů zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowSumation - Ne

Ano - zobrazit součty.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Průměrné měsíční příjmy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD048

Soubor: MZD_PRI.AM

Popis sestavy: Zobrazení různých průměrných měsíčních i ročních příjmů podle požadavků u různých potvrzení.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Zobrazit výpočet dobírek.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_PRI

Book Contents

Book Index

Průměry pro náhrady mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD049

Soubor: MZD_VPRUM.AM

Popis sestavy: Přehled průměrů pro náhrady mezd.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualQuarter - Ne

Aktuální čtvrtletí.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

ShowCalcAverage - Ne

Ano – při editaci pole „Průměrný výdělek“ zobrazí sestava také hodnotu vypočtenou programem.

ShowCalcFormula - Ne

Ano - zobrazí způsob výpočtu průměrného výdělku u jednotlivých PP.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména, OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAverage - Ne

Ano - nezobrazí průměry.

SupressDeatils - Ne

Ano - Zobrazí se pouze jeden řádek za pracovní vztah a jsou jiné sloupce - sumy hodnot.

MZD_VPRUM

Book Contents

Book Index

Přehled daní z příjmu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD050

Soubor: MZD_DALA.AM

Popis sestavy: Seznam vypočtených daní zaměstnance v nastaveném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

ByAccounting - Ano

Ano - podle účtování.

ByMonths - Ne

Souhrn za měsíce.

ByTypeOfTax - Ne

Ano - Dle typu daně (zobrazují se součty za zálohovou a srážkovou daň).

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

Company - Ano

Ano - celkem za společnost.

NewPage - Ano

Ano - každý zaměstnanec na novou stránku.

NoInteractive - Ne

Ano - skryje úvodní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detaily.

SuppressEmp - Ne

Ano - potlačit detaily zaměstnanců.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled doplatků daní

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD091

Soubor: MZD_VDANS.AM

Popis sestavy: Přehled o přeplatcích daně za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci (do sestavy se načítají také pracovníci s doplatkem na 7. straně nižším než 50 Kč.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

FillFromTaxComp - Ne

Naplnit ze mzdových složek.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

OnlyOverpays - Ne

Pouze přeplatky.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

MZD_VDANS

Book Contents

Book Index

Přehled o platbách zdrav. pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD051

Soubor: MZD_PVZP.AM

Popis sestavy: Formulář Přehled o platbách zdravotního pojištění.

V pravém horním rohu tlačítko pro Export - vytvoří exportní soubory pro jednotlivé pojišťovny.

Tlačítko Otevřít web - otevře formulář se záznamy jednotlivých pojišťoven, kde je opět tlačítko Export a přes tlačítko Otevřít web umožňuje otevřít webové stránky zadané u jednotlivých pojišťoven.

Webové stránky je možné zadat zde:

- adresa zadaná v poznámce typu WW na srážce organizace (poznámku typu WW je možno vytvořit pomocí F6 z poznámky I1 a zadat na ní webovou adresu)

- adresa typu www na partnerovi (partner je přiřazen na srážce organizace na 1. straně v poli Adresát)

 

Při expotu do souboru je možné využít vlastnost stránek Kód zdravotní pojišťovny , která umožňuje při exportu (typicky do *.PDF) vytvářet pro každou zdravotní pojišťovnu samostatný soubor.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

DataBox - datová sxhránka příjemce

ExportFile - Ne

Vytvořit exportní soubor automaticky (do uživatelského adresáře).

ExportPath

Cesta pro uložení souboru.

idZpravy

Klientské ID XML zprávy pro VZP. Implicitně nastaveno na 1.

OnlyInsCompanyCode

Pouze jedna zdrav. pojišťovna (zadá se kód).

Org_City

Organizace - obec.

Org_ID

Organizace - číslo plátce.

Org_ID2

Organizace - číslo plátce (specifikace).

Org_Name

Organizace - název.

Org_Phone

Organizace - telefon.

Org_PostCode

Organizace - PSČ.

Org_Number1

Organizace - číslo popisné.

Org_Number2

Organizace - číslo orientační.

Org_Street

Organizace - ulice.

PayDate - 0.0.0000

Výplatní termín.

PayDay - 20

Den splatnosti.

PersonName

Odpovědný pracovník - jméno.

PersonPhone

Odpovědný pracovník - telefon.

PrintDate - 0.0.0000

DatumTisku

SendByDataBox - Po exportu odeslat přes datovou schránku

SummaryType

Typ přehledu: R - řádný; O - opravný.

Při opravném přehledu čerpá informace z opravných složek H9010 na straně H.

ToForm

Do formuláře.

TxtStructCodes - 211

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří textový soubor.

VzpPointStructCodes

Pro export souboru ve formátu pro podání přes VZP POINT je nutné do parametru nastavit hodnotu 111. (Zároveň je nutné zrušit implicitní nastavení parametru XmlStructCodes - zrušit tedy export souboru pro VZP do *.xml - parametr zadat na druhou stranu sestavy prázdný)

XmlStructCodes - 111

Čísla pojišťoven (oddělené středníkem), pro které se vytváří xml soubor.

PartnerLinkExportFileName

Nastavení názvu exportního souboru pro aplikaci PartnerLink. (v podobě např. (RBP)-{PVZP}-IČ ORG.00; 00 tj. oddělení).

Při nastavení na ANO se nevytváří podadresáře pro jednotlivé pojišťovny.

MZD_PVZP

Book Contents

Book Index

Přehled průměrných hrubých a čistých výdělků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD052

Soubor: MZD_PRUM.AM

Popis sestavy: Přehled průměrných hrubých a čistých výdělků jednotlivých pracovníků.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ne - Řadit dle střediska.

Company - Ne

Ano - Průměr za organizaci.

NewPage - Ano

NE - Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Sumation - Ano

Ne - Součet. Parametr funguje při současném nastavení parametru Company na "ANO". Při nastavení parametru "Sumation" na "ANO" se zobrazí součet výdělků za organizaci. Při nastavení parametru na "Ne" se zobrazí průměr výdělků za organizaci.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled skutečných hrubých a čistých výdělků

Číslo procesu: MZD05

Ident. číslo sestavy: SMZD053

Soubor: MZD_PRUM2.AM

Popis sestavy: Přehled skutečných hrubých a čistých výdělků jednotlivých pracovníků.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

Company - Ne

Ano - průměr za organizaci.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Sumation - Ano

Ne - Součet. Parametr funguje při současném nastavení parametru Company na "ANO". Při nastavení parametru "Sumation" na "ANO" se zobrazí součet výdělků za organizaci. Při nastavení parametru na "Ne" se zobrazí průměr výdělků za organizaci.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled účtů zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD054

Soubor: MZD_UCTY.AM

Popis sestavy: Přehled účtů zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Aktuální měsíc.

Bank - Ne

Setřídí podle banky.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí vstupní formulář.

NoInteractive2 - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář 2.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Výběr mzdových složek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled údajů o zaměstnanci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD055

Soubor: MZD_PREUD.AM

Popis sestavy: Přehled údajů o zaměstnanci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AllColumnsInEmplHistory - Ne

Ano - Zobrazí všechny hodnoty ve sloupcích při historii zaměstnání (při parametru EmploymentHistory na Ano)

AllEmp - Ne

Všichni zaměstnanci.

AllMonths - Ne

Zobrazit všechny měsíce.

Centre - Ano

Ano - po střediscích.

ConfLocation - 0

0 - default; 1 - user; 2 - firm; 3 - K2.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od.

EmlpoymentHistory - Ne

Ano - zobrazit historii zaměstnání.

FromBeginLabour - Ne

Ano - období od začátku prac. poměru.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - zobrazí vstupní formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

Subtitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Obr.: Formulář Výběr pro zobrazení požadovaných údajů o zaměstnancích.

Popis vybraných polí formuláře:

Středisko

Pokud je zatrhnuto setřídí se záznamy podle střediska.

Sloupec - Druh činnosti

V tomto poli si vybíráme, jaké údaje o zaměstnancích si přejeme zobrazit v sestavě.

Sloupce

V tomto poli jsou vybrané údaje o zaměstnancích, které se zobrazí v sestavě. Můžeme přidávat či odebírat.

Setřídění

V tomto poli můžeme zvolit údaj, podle kterého budou záznamy setříděny. Přidáváme ze sloupce Druh činnosti. Lze zvolit maximálně jednu položku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled vstupních MS

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD056

Soubor: MZD_VST.AM

Popis sestavy: Přehled vstupních mzdových složek.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Output - Ne

ANO - Z výstupních položek

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Summarization by centre - Ne

Ano - souhrn podle středisek.

Summarization by commision - Ne

Ano - souhrn podle zakázek.

Summarization by goods - Ne

Ano - souhrn podle zboží.

WageComp

Výběr mzdových složek.

MZD_VST

Book Contents

Book Index

Přehled vyplacených mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD057

Soubor: MZD_PREHL.AM

Popis sestavy: Přehled vyplacených mezd za vybrané období.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ByAccounting - Ano

Dle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DuplexPrint - Ne

Ano - Oboustranný tisk

Nezahrnovatnocniprace - Ne

Ano - odpočet noční práce z odpracované doby.

Nezahrnovatprescasy - Ne

Ano - odpočítá přesčasy z odpracované doby.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář "Zadejte období"; Ano - nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla; RČ - rodného čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehled změn zdrav. pojišťoven

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD058

Soubor: MZD_ZP.AM

Popis sestavy: Přehled změn zdravotních pojišťoven.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

AllEmployees - Ano

Všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZP

Book Contents

Book Index

Překážky v práci

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD109

Soubor: MZD_PREK.AM

Popis sestavy: Přehled o absencích zaměstnanců, ve zvoleném období.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSvat - Ano

Ano - potlačit svátky.

WageComp

Další mzdové složky, které nejsou výkonem práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Příspěvky odborům

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD059

Soubor: MZD_ROH.AM

Popis sestavy: Zobrazí příspěvky odborům.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Další mzdové složky, které nejsou výkonem práce.

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd - suma, hrubá mzda

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD063

Soubor: MZD_REKO.AM

Popis sestavy: Rekapitulace podle mzdových složek v nastaveném měsíci (jen hrubé mzdy). Zobrazí formulář pro zadání měsíce.

Při nastavení Rekapitulace mezd pouze na hrubé mzdy nelze použít parametr CentreType, ani parametr Centre.

Pro třídění je možné použít parametry Sorting1, Sorting2 a Sorting3. Implicitně je jejich nastavení prázdné. Do těchto parametrů lze zadat všechna pole pro účtování:

CodDepart1 - Středisko 1

CodDepart2 - Středisko 2

ContractCode - Kód zakázky

CodGoods - Kód zboží

CodSps1 - Kód1

CodSps2 - Kód2

Device - Prostředek

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Rekapitulace mezd za střediska. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GrossWage - Ano

NoInteractive - Ne

MZD_REKO5

Book Contents

Book Index

Rekapitulace mezd za období

Číslo procesu: MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD054

Soubor: MZD_REKO03.PAS

Popis skriptu: Skript spouští sestavu Rekapitulace mezd pro delší období. Na rozdíl od přímého spuštění této sestavy bere spuštění prostřednictvím skriptu v potaz také dávno ukončené záznamy - čili řeší zobrazení vyplacených částek po ukončení pracovního vztahu, které se do sestavy nemusely dostat, pokud se pracovní vztah stal dávno ukončeným v období, pro které se sestava tiskne.

Spuštění sestavy pomocí tohoto nového skriptu tedy nahrazuje zapnutí Dávno ukončených záznamů v Parametrech mezd.

Při nastavení Rekapitulace mezd pouze na hrubé mzdy (parametr GrossWage na "ANO") nelze použít parametr CentreType, ani parametr Centre.

Pro třídění je poté možné použít parametry Sorting1, Sorting2 a Sorting3. Implicitně je jejich nastavení prázdné. Do těchto parametrů lze zadat všechna pole pro účtování.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ByMonths - Ne

Ano - Souhrn za měsíce.

Centre - Ano.

Ne - Setřídění dle středisek.

CentreType - Typ střediska (K-středisko z hlavičky, H-středisko 1 z položek)

Company - Ano

Ne - Souhrn za organizaci.

GrossWage - NE

Ano- Jen hrubé mzdy

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář.

Sorting1 - 1. pole pro setřídění (možnosti zadání: CodDepart - Středisko 1, CodDepart2 - Středisko2, ContractCode - Kód zakázky, CodGoods - Kód zboží, CodSps1 - Kód1, CodSps2 - Kód2, Device - Prostředek)

Sorting2 - 2. pole pro setřídění (možnosti zadání: CodDepart - Středisko 1, CodDepart2 - Středisko2, ContractCode - Kód zakázky, CodGoods - Kód zboží, CodSps1 - Kód1, CodSps2 - Kód2, Device - Prostředek)

Sorting3 - 3. pole pro setřídění (možnosti zadání: CodDepart - Středisko 1, CodDepart2 - Středisko2, ContractCode - Kód zakázky, CodGoods - Kód zboží, CodSps1 - Kód1, CodSps2 - Kód2, Device - Prostředek)

SortingFields - pole pro setřídění (oddělte čárkou)

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění

Book Contents

Book Index

Směnovnice

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD121

Soubor: MZD_DOCH.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje rozpis směn pro jednotlivé dny v měsíci. Sestavu spouštíme nad knihou Mzdové kalendáře nebo Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - Sestava zobrazí údaje pro aktuální měsíc.

AddBreak - Ne

Ano - zobrazí hodiny včetně přestávky.

ByMonths - Ano

Ano - Po měsících.

Centre - Ano

Ano - Záznamy se budou třídit dle střediska.

NewPage - Ano

Ano - Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - Při spuštění sestavy se nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

Setřídění podle jména (JM) nebo osobního čísla (OS).

TďmeFromTo - NE

Ano -Zobrazí časy od-do místo hodin.

TypeOfShift - Ne

Ano - Místo hodin se zobrazí typ směny (ranní, odpolední noční).

WithWageComp - Ne

Ano - Pro nepřítomnosti (nemoc, dovolená, rodičovská dovolená, aj.) se bude v jednotlivých polích zobrazovat informace o typu nepřítomnosti dle mzdových složek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Sociální zabezpečení - seznam účastníků

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD066

Soubor: MZD_SOCSEZ.AM

Popis sestavy: Seznam účastníků sociálního zabezpečení.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

InsuranceKind - Ne

Ano - zobrazí druh pojistného.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Sociální pojištění - srážky pojistného

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD065

Soubor: MZD_SOCPOS.AM

Popis sestavy: Přehled srážek sociálního zabezpečení za aktuální měsíc nebo za období.

Při pouštění sestavy nad knihou (0. strana, žádné označení záznamů) sestava kontroluje výpočet mandanta - zahlásí, pokud tento není.

V případě zobrazení nad vybranými záznamy (hvězdičky, výběr, filtr, jiná něž 0. strana) se v sestavě nezobrazuje řádek Odvod sociálního pojištění a Rozdíl zaokrouhlení (spočítané při výpočtu mandanta).

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Sociální zabezpečení]

Parametry sestavy:

ActualMonth- Ano

Aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - Všichni zaměstnanci. Zobrazují se všechny zaměstnanecké poměry.

ByAccounting - Ano

Ano - dle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD067

Soubor: MZD_SRAZKY.AM

Popis sestavy: Přehled o srážkách z mezd zaměstnanců.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth- Ano

Ano - aktuální měsíc.

Bank - Ano

Ano - setřídění podle banky.

BankDetail - Ne

Ano - banka.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

ByPaymentMethod - Ne

Ano - Setřídit podle způsobu platby.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NewPage2 - Ano

Ano - celková rekaputilace na nové straně.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

WageComp

Možnost zobrazit požadované srážky ze mzdy dle čísla konkrétní mzdové složky. Při zadání více složek do hodnoty parametru najednou, oddělujeme složky středníkem.

MZD_SRAZKY

Book Contents

Book Index

Statistika mzdových složek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD068

Soubor: MZD_STAMS.AM

Popis sestavy: Rekapitulace vybraných mzdových složek za jednotlivé zaměstnance. Do vstupního okna je možné zadat více mzdových složek oddělených čárkou nebo středníkem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

AllEmploees - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

AllWageComp - Ne - mzdové složky, které jsou uvedeny v seznamu pro tisk, ale nejsou u nikoho nalezeny se v sestavě nevytisknou.

Ano - Všechny složky v seznamu. Vytisknou se všechny složky ze seznamu, i ty, které u žádného pracovního vztahu zadané nejsou - zobrazí se v sestavě s nulou.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

CentreType

Typ střediska (K - Kmenové; H - Hospodářské).

ContinuousComp - Ne

Ano - V případě nastavení parametru na "Ano" se statistika tiskne pro 4. stranu Mzdových údajů - pro trvalé mzdové složky. V případě nastavení parametru "InputComp" na "ANO" má parametr pro vstupní složky přednost a na parametr "ContinuousComp" není brán zřetel.

InCurrency - Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

InputComp - Ne

Ano - V případě nastavení na "Ano" se statistika tiskne pro 5. stranu Mzdových údajů - pro vstupní mzdové složky.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář; Ano - nezobrazí formulář.

NoInteractive2 - Ne

Ne - zobrazí formulář č. 2; Ano - nezobrazí formulář č. 2.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na "Ne", nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detaily.

Value - KC

Setřídit dle hodnoty: KC (korun); HOD (hodin); PD (pracovních dnů); KD (kalendářních dnů). Můžeme zvolit všechny hodnoty najednou (oddělujeme středníkem).

Wage_Comp

Mzdová složka (složky), Parametr umožňuje zadat mzdové složky a oddělit je čárkou nebo středníkem

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD069

Soubor: MZD_STAM.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci za organizaci. Po spuštění balíčku je parametr "SelectEmployees" nastaven na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DecimalNumbers - 2

Desetinné číslice.

NewPage - Ne

Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář pro výběr data.

SelectEmployees

Výběr zaměstnanců: V - všichni; M - muži; Z - ženy.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Pole pro setřídění.

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetailsPP - Ne

Potlačit detaily o prac. poměru.

SuppressEmps - Ne

Nezobrazovat záznamy za zaměstnance.

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD071

Soubor: MZD_STAV.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni za jednotlivé měsíce v organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro zadání data; Ano - formulář pro zadání data se nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Stavy zaměstnanců - šířka

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD070

Soubor: MZD_STAM_X.AM

Popis sestavy: Přehled o stavu zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci za organizaci. Údaje, že má zaměstnanec ZPS nebo TZP se berou z druhé strany Personálních údajů z pole Změněná prac. schopnost.

V případě, že je změněná pracovní schopnost jen za část roku, zadává se tato informace do Personálních údajů na 4. stranu do části Vzdělání. Do pole Název školy se zadá ZPS resp. ZPS TZP a do pole Datum začátku se zadá datum počátku změněné pracovní schopnosti. V případě, že toto datum není prvním dnem kalendářního měsíce, tak sestava považuje za začátek změněné pracovní schopnosti první den následujícího měsíce.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - všichni zaměstnanci.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

DecimalNumbers - 2

Desetinné číslice.

IgnoreOvertime_DSC1- Ne

ANO - Ignorovat přesčasy. Pokud je parametr na ANO, pak se hodiny přesčasu do sestavy nenačtou.

NewPage - Ne

Nová strana.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí formulář pro výběr data.

SelectEmployees

Výběr zaměstnanců: V - všichni; M - muži; Z - ženy.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Pole pro setřídění.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetailsPP - Ne

Potlačit detaily o prac. poměru.

SuppressEmps - Ne

Nezobrazovat záznamy za zaměstnance.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vybrané ukazatele o práci pro výkazy ČSÚ

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD073

Soubor: MZD_CSU.AM

Popis sestavy: Vypočte a zobrazí vybrané ukazatele o práci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - jedn. střediska se řadí za sebou.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - nezahrne noční práci do odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - nezahrne přesčasy do odpracované doby.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro výběr data.

Quarter - Ne

Ano - čtvrtletí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

Year - Ne

Rok.

MZD_CSU

Book Contents

Book Index

Výkaz o pracovní neschopnosti

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD074

Soubor: MZD_DNP2.AM

Popis sestavy: Statistické údaje o pracovní neschopnosti za organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář pro zadání data; Ano - formulář pro zadání data se nezobrazí.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DNP2

Book Contents

Book Index

Výplatní lístek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD075

Soubor: MZD_VYPL.AM

Popis sestavy: Výplatní páska

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

EditMail - Ne

Ano - umožní editovat maily.

ExtraRecords - Ne

Ano - přidat záznamy.

HideTaxBase - Ne

Ne - netiskne základ daně.

InCurrency- Ne

Ano - hodnoty v sestavě se zobrazí dle měny mandanta.

InsurByEmpl - Ne

Ano - Pojištění placené zaměstnavatelem.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

MailCryptCommand - "C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -p[PASSWORD] "[FILENAME]" "[SOURCE]"

Cesta k souboru, Příkaz.

MailCryptFile - Ne

Ano - Zaheslovat odesílaný výplatní lístek.

MailCryptFileExt - rar

Přípona zaheslovaného souboru.

MailCryptShowLog - Ne

Zobrazit log archivace souboru. Pokud je parametr nastaven na „ANO“ zobrazí se formulářové okno, které informuje, zda byly výplatní lístky v pořádku zaarchivovány, případně upozorní na chybu.

MailDefault - Ne

Ano - zapne se implicitní funkčnost mailu. Výplatní lístky lze odeslat ve formě PDF na mailovou adresu, kterou zadáme.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny noční práce se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny práce přesčas se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se vstupní formulář.

Printing - Ne

Ano - tisk více lístků na stránku.

ShowEmpty - Ne

Zobrazit i prázdné výplatní lístky.

ShowSupplement - Ne

Ano - na výplatním lístku se zobrazí vepsaný text v dodatku mandanta "MZD_VYPL" u všech pracovních poměrů.

ShowSupplementRecord - Ne

Ano - zobrazí se informace uvedená v poznámce (Text patičky) u konkrétního PP.

ShowRefCalc - Ne

Ano - zobrazí výpočet náhrad mezd za DPN.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

Sumation - Ne

Ano - sumuje mzdové složky.

SuppressDiffAmountKPD - Ne

Ano - potlačí rozdíl v částce u konta prac. doby.

Text

Text emailové zprávy.

Book Contents

Book Index

Výplatní lístek - txt

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD076

Soubor: MZD_VYPL_TXT.AM

Popis sestavy: Výplatní lístek určený pro tisk do formuláře.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AddRows - číslo.

Přidá řádky pod záhlaví.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

HideTaxBase - Ne

Ne - netiskne základ daně.

InsurByEmpl - Ne

Ano - Pojištění placené zaměstnavatelem.

KontaPracovniDoby - Ne

Ano - konta pracovní doby.

Lines - Počet řádků pro tisk.

Implicitní hodnota je 80, pokud je parametr Printing nastaven na ANO, nebo 40 , pokud je parametr Printing nastaven na NE. Na stejnou hodnotu - počet řádků, jako je v tomto parametru, by měla být nastavena také tiskárna pro tisk.

NezahrnovatNocniPrace - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny noční práce se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - pokud je nastaveno "KPD", hodiny práce přesčas se nezahrnou do celkové odpracované doby.

NoInteractive - Ano

Ne - zobrazí se vstupní formulář.

PayCentre - ANO. Středisko pro třídění se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

Printing - Ano

Ano - tisk více lístků na stránku.

PrintCompNotes - Ne

Ano - Tisk poznámky z výstupní položky . Vytiskne se obsah poznámky ze mzdových složek, které mají v poznámce něco zadáno.

RowsBeforeHeader - 2

Počet řádku před záhlavím. Parametr posunuje záhlaví o daný počet řádků.

ShowEmpty - Ne

Zobrazit i prázdné výplatní lístky.

ShowMarks - Ne

Zobrazit označení položky +/-.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SortingFields - pole pro setřídění (oddělte čárkou) - zároveň musí být parametr "Centre" nastaven na "Ano".

Sumation - Ne

Ano - sumuje mzdové složky.

SuppressComp - Potlačit mzdové složky (oddělené středníkem).

SuppressEmpty - Ne

Ano - Potlačit prázdné. Parametr zajistí, že se netiskne výpl. lístek, pokud je podepsané prohlášení k dani, ale neexistují položky na 6. straně stručného výpisu.

TextCode - Kódování textu ("OEM852","Kamenici","WIN1250","OEM437","")

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výplatní listina dobírek

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD077

Soubor: MZD_DOLI.AM

Popis sestavy: Přehled částek k výplatě dobírek v hotovosti za zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

PayCentre - ANO. Středisko se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

ShowDebts - Ne.

Ano - Zobrazení dlužných částek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_DOLI

Book Contents

Book Index

Výplatní listina záloh

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD078

Soubor: MZD_ZALI.AM

Popis sestavy: Přehled částek k výplatě záloh v hotovosti za zaměstnance. Zobrazuje zálohy vyplacené prostřednictvím složek 9700,9710 a 9820.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

CashOnly - Ano

Ano - pouze v hotovosti.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

PayCentre - ANO. Středisko se bere z pole Výplatní středisko.

NE - středisko se bere z pole Středisko.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírky.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZALI

Book Contents

Book Index

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD090

Soubor: MZD_VDAN.AM

Popis sestavy: Formulář pro výpočet daně z příjmu (přeplatek daně).

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu]

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

LeftShift - 0

Odsazení z leva.

PicturePath

Cesta k podkladovému obrázku.

PrintingDate - 0.0.0000

Datum tisku.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

ToForm - Ne

Ano - do formuláře, Ne - do podkladového obrázku.

Book Contents

Book Index

Výpočet srážek ze mzdy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD079

Soubor: MZD_VYPSR.AM

Popis sestavy: Výpočet srážek ze mzdy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bonus - Ne

Ano. Parametr pouze ovlivňuje text v záhlaví (s bonusem x bez bonusu), nikoli nápočet bonusu do čistého příjmu.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

CostsOfLiving - 0

Náklady na bydlení.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

ReduceNetIncome - 0

Snížení čistého příjmu.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírky.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

UsedBaseAmount

Tento parametr se použije v případě potřeby upravit výši základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy, na základě zaslaných podkladů OSSZ. Pokud je v parametru zadaná nějaká hodnota(různá od nuly), pak se nebere v potaz hodnota zadaná na mzdové složce 8040 - Snížení nezabavitelné částky. Pokud zde hodnota zadaná není, pak se nezabavitelná částka v sestavě může ovlivnit mzdovou složkou 8040,

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zařazení zaměstnanců

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD082

Soubor: MZD_STRK.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců podle střediska nebo funkce.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Centre or Function - S

S - středisko, F - funkce.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu; Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NewPageInsComp - Ano

Ano - nová strana - zdr. pojišťovny.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD083

Soubor: MZD_ZDRPOS.AM

Popis sestavy: Přehled o odvodech zdravotního pojištění zaměstnanců od začátku kalendářního roku do nastaveného měsíce za jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

AllEmp - Ne

Ano - Všichni zaměstnanci. Zobrazují se všechny zaměstnanecké poměry.

ByAccounting - Ano

Ano - podle účtování.

Centre - Ano

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"); Ne - Jedn. střediska se řadí za sebou.

NewPageInsComp - Ano

Ano - nová strana - zdr. pojišťovny.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

SubTitle

Podtitulek.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SuppressDetail - Ne

Potlačit detaily.

SuppressInsurComp - Ne

Potlačit sumování za zdravotní pojišťovny.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojištění - přehled

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD139

Soubor: MZD_HealthInsurContr.AM

Popis sestavy: Sestava pro kontrolu údajů na Přehledu o platbách zdravotního pojištění.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - každá pojišťovna na novou stranu (pokud je parametr "NewPage" nastaven na "Ano"); Ne - Jednotlivé pojišťovny se řadí za sebou.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Zdravotní pojišťovny

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD084

Soubor: MZD_ZDRP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců podle zdravotní pojišťovny.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Zdravotní pojištění]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle JM (jména); OS (osoby).

SubTitle

Podtitulek.

MZD_ZDRP

Book Contents

Book Index

Žádost o chybějící částku daňového bonusu

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD119

Soubor: MZD_BONUS.AM

Popis sestavy: Jedná se o formulář „Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech“. Sestava se spouští z knihy Mzdových údajů.

Informace potřebné k odeslání sestava bere z parametrů zálohové daně (skript Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů - MZD_VZDP.PAS). Je možné je nastavit i přímo na sestavě přes tlačítko Nastavení parametrů zálohové daně.

Tlačítko Export do souboru umožňuje export do souboru *.xml pro elektronické podání.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount - Bankovní účet firmy (zkratka knihy)

DisableItemFilter - Ano

Ne - Zapnout zobrazovací filtr na položkách.

DodatecnaZadost - Ne

Ano - Zatrženo pole Dodatečná žádost.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ToForm - Ne

Ano - Tisk do originálního formuláře.

MZD_bonus

Book Contents

Book Index

Žádost o chybějící částku daňového bonusu - roční

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD134

Soubor: MZD_BONUSR.AM

Popis sestavy: Jedná se o formulář „Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“. Sestava se spouští z knihy Mzdových údajů.

Informace potřebné k odeslání sestava bere z parametrů zálohové daně (skript Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů - MZD_VZDP.PAS). Je možné je nastavit i přímo na sestavě přes tlačítko Nastavení parametrů zálohové daně.

Tlačítko Export do souboru umožňuje export do souboru *.xml pro elektronické podání.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BankAccount - Bankovní účet firmy (zkratka knihy)

DisableItemFilter - Ano

Ne - Zapnout zobrazovací filtr na položkách.

DodatecnaZadost - Ne

Ano - Zatrženo pole Dodatečná žádost.

PrintDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ToForm - Ne

Ano - Tisk do originálního formuláře.

MZD_BONUSR

Book Contents

Book Index

Žádost o roční zúčtování daně

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD173

Soubor:PERS_TaxRequest.AM

Popis sestavy: Žádost o roční zúčtování daně. Identifikace předchozích plátců daně se načítá z Předchozího zaměstnání na třetí straně Personálních údajů. Do identifikace plátce se dává jen pole název, pokud je zde vyplněno pro daný rok 3 a více položek, pak program hlásí, že se na formulář nevejdou.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje][Doklady]

Parametry sestavy:

EmptyForm - NE

ANO - prázdný formulář. Vytiskne se pouze formulář bez hodnot.

Year - Rok

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla.

PERS_TaxRequest

PERS_TaxRequest_1

Book Contents

Book Index

Více mzdových kalendářů během měsíce

V případě, že u zaměstnance dojde ke změně sjednané pracovní doby v průběhu měsíce, pak je možné tuto situaci i s ohledem na správný výpočet nároku na dovolenou vyřešit takto:

Další možností, jak vyřešit tuto situaci, je použití mzdové složky B0201 - kalendář pracovní doby. Tuto mzdovou složku je třeba zadat do trvalých mzdových složek do Mzdových údajů a v ní vybrat data platnosti a mzdové kalendáře na zadané období.

pic_5960

Obr.: Mzdová složka B0201

Pokud jsou mzdové kalendáře zadány takto vstupem, pak není možné mít na druhé straně Mzdových údajů v pracovní době další kalendář se směnami, protože by se nakopírovaly i tyto a směny by poté na straně Rozvrh byly zdvojené. Ve sjednané pracovní době by tedy musel být vyplněn mzdový kalendář, který nemá definované v daném měsíci žádné směny, ale mý vyplněnu průměrnou sjednanou délku pracovní doby, která bude využita pro výpočet nároku na dovolenou.

Pokud by se jednalo o měsíc nástupu nebo ukončení, pak by se na stranu C měly načíst všechny dny (i před začátkem a koncem platnosti pracovního vztahu), aby došlo ke správnému pokrácení měsíční mzdy.

Book Contents

Book Index

Sick days

Informační systém K2 umožňuje vést evidenci Sick days. Umožňuje provést výpočet nároku, sledování čerpání i zůstatku dnů Sick days.

Pro zajištění této funkčnosti je potřeba nastavit v knize mzdových konstant tyto konstanty:

Na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje jsou zobrazeny údaje týkající se Sick days, které se vztahují, stejně jako ostatní zde uvedené údaje, k počátku měsíce:

pic_5961

Obr.: Mzdy - Sick days

V knize Mzdové údaje na šesté Výstup je zobrazeno také pole týkající se hodnoty zůstatku Sick days po kontrolním výpočtu:

pic_5962

Obr.: Zůstatek Sick days po výpočtu

Nárok a čerpání sick days je sledované ve složce N5260 - Sledování nároku Sick days na vstupní straně knihy Mzdové údaje. Mzdová složka je vidět při zatržení zatržítka Úplný výpis položek v preview.

Nastavení evidence dnů Sick days je možné dvěma způsoby:

1) Mzdová složka N5260 se vytvoří vždy, když je funkčnost povolena konstantou SICKDAYS (implicitně NE). Nárok se vypočte pouze tehdy, když je nulový a jsou splněny tyto podmínky: jedná se o pracovní poměr, který je platný k počátku roku a není ukončený.

2) Mzdová složka N5260 se vytvoří vždy, pokud je na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje zatrženo zatržítko pro evidenci Sick days a v tomto případě neřeší žádné podmínky a napočte nárok vždy a u všech vztahů, které mají zatrženo. Zatržítko je nadřazeno konstantě, ať je nastavena jakkoli.

Výpočet nároku se hlásí v chybovém protokolu po předvýpočtu. Při prvním předvýpočtu ledna se loňský nárok a čerpání vynuluje. Sick days se tedy nepřevádí do dalšího roku.

Čerpání probíhá mzdovýni složkami:

Případné překročení zůstatku se hlásí do logu po kontrolním výpočtu. V logu po kontrolním výpočtu se hlásí také čerpání sick days před koncem zkušební doby.

Proplacení Sick Days

Pro proplacení nevyčerpaných dnů Sick Days je možné využít mzdové složky:

Nejedná se o nepřítomnost – překážku v práci. Mzdové složky je možné použít, pokud zaměstnavatel proplácí zaměstnanci nevyčerpané dny Sick Days. Mzdová složka se zadá na stranu Vstup knihy Mzdových údajů. Na složce se ponechají pole od - do nulové a zadá se počet dnů, kolik chtějí zaměstnanci proplatit do pole Prac. Dny.

Book Contents

Book Index

Dovolená

Book Contents

Book Index

Výpočet dovolené

Výměra dovolené je založena na odpracované týdenní pracovní době zaměstnance, z níž se odvozuje jeho právo na dovolenou a k níž se poměřuje i čerpání této dovolené.

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Zaměstnanci, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší poměrná část dovolené.

Poměrná část dovolené činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Shrnutí těchto základních podmínek:

Pro posouzení těchto násobků, je nutné pro účely dovolené doby rozdělit do čtyř kategorií:

Book Contents

Book Index

Výpočet nároku na dovolenou na počátku roku nebo vztahu

Výpočet předpokládaného nároku na dovolenou probíhá u zaměstnance na začátku pracovního vztahu nebo na počátku roku. V tomto případě se vždy jednalo o předpokládaný nárok na dovolenou.

Předpokládaný nárok na dovolenou je počítán akcí Předvýpočet. U stávajících pracovní vztahů je předpokládaný nárok na dovolenou spočítán Předvýpočtem vždy v lednu daného roku, u pracovních vztahů vzniklých během roku je předpokládaný nárok na dovolenou spočítán Předvýpočtem v měsíci vzniku pracovního vztahu.

Při výpočtou mohou tedy nastat tyto situace

Book Contents

Book Index

Přepočet nároku na dovolenou při zadávání data ukončení pracovního vztahu

Při zadávání data ukončení pracovního vztahu po provedeném Předvýpočtu (po kterém jsou již údaje o dovolené zobrazeny na straně P Mzdových údajů) se program ptá, zda si uživatel přeje přepočítat nárok na dovolenou:

pic_5677

Obr.: Dotaz programu

Také v tomto případě se postupuje stejně jako při výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou na počátku roku resp. na počátku pracovního vztahu. Jedná se tedy také o předpokládaný nárok na dovolenou, nepřihlíží se tedy k odpracovaným hodinám:

Book Contents

Book Index

Tlačítkem Při změně kalendáře na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje

Pokud dojde během roku ke změně sjednané týdenní pracovní doby, pak musí dojít také k přepočtu nároku na dovolenou. Tento přepočet předpokládaného nároku na dovolenou je možné provést pomocí tlačítka Při změně kalendáře na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje.

Stiskem tlačítka dojde k přepočtu Průměrné sjednané týdenní pracovní doby a na základě této hodnoty dojde k přepočtu předpokládaného nároku na dovolenou na straně Před výpočtem. Jedná se opět o přepočet předpokládaného nároku na dovolenou, tedy bere se v potaz pouze trvání pracovního vztahu v daném roce, nikoli odpracované hodiny.

Příklad:

Zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Zaměstnanec má v lednu roku 2021 sjednanou pracovní dobu 40hodin/týdně. V únoru dojde ke změně sjednané pracovní doby na 30hodin/týdně. Pracovní vztah je platný po celý rok 2021. Předpokládaný nárok na dovolenou je potřeba přepočítat.

Book Contents

Book Index

Kontrola uloženého nároku při kontrolním výpočtu

Při kontrolním výpočtu dochází v určitých případech k přepočtu nároku na dovolenou. Zde se již kontroluje skutečný nárok, který zaměstnanci vznikl od počátku roku, případně od počátku pracovního vztahu (který není platný k počátku roku) do aktuálního období na základě odpracovaných a náhradních dob.

Kontrola probíhá v těchto případech:

pic_5678

Obr.: Hlášení programu

Book Contents

Book Index

Tlačítkem Výpočet nároku na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje

Tlačítko Výpočet nároku dovolené se používá pro přepočet nároku na dovolenou, pokud kontrolní výpočet hlásí nesoulad mezi zadaným a vypočteným nárokem na dovolenou. Pak tlačítko Výpočet nároku dovolené nastaví na stranu Před výpočtem korektní hodnoty. Pro nastavení těchto správných hodnot je nutné mít provedený kontrolní výpočet v daném měsíci, protože tlačítko Výpočet nároku dovolené počítá dovolenou na základě skutečně odpracovaných hodin a náhradních dob.

Používá se primárně v těchto situacích:

Pokud je tlačítko použito mimo tyto dvě možnosti, pak výpočet nároku probíhá do aktuálního období ze skutečně vypočtených hodnot a období budoucí (případně také aktuální období, pokud není spuštěn kontrolní výpočet) se bere jako plně odpracované (zde se tedy jedná o předpoklad).

Pokud došlo během roku také ke změně pracovní doby, pak Výpočet nároku přepočítá i průměrnou sjednanou týdenní pracovní dobu a na základě této upravené hodnoty spočítá nový nárok na dovolenou – upravenou hodnotu pak uloží na straně Před výpočtem.

Book Contents

Book Index

Krácení dovolené

Zaměstnavatel může dovolenou krátit za neomluveně zameškanou směnu jen o počet neomluveně zameškaných hodin. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

Pro krácení dovolené se v IS K2 využívá mzdová složka B5150 – Krácení dovolené. Na tuto mzdovou složku se zadávají hodiny pro krácení dovolené. Dovolená bude krácena o tyto zadané hodiny.

Book Contents

Book Index

Dodatková dovolená

Pro výpočet nároku na dodatkovou dovolenou existuje mzdová konstanta LEAVEADDY - průběžné nabíhání nároku na dodatkovou dovolenou.

Na stranu Seznam lze vytáhnout v knize Mzdové údaje pole:

- DaysDLOAdd - Odpracované dny ve ztíženém prostředí - před výpočtem
- DaysDLOAdd_Compute - Odpracované dny ve ztíženém prostředí - po výpočtu