Book Contents

Book Index

Penzijní připojištění a životní pojištění v modulu Mzdy

Pro příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění jsou v modulu Mzdy využívány tyto mzdové složky:

Book Contents

Book Index

9030 - Penzijní připojištění zaměstnance

Mzdová složka 9030 - Penzijní připojištění zaměstnance je vstupní mzdovou složkou pro zadání části příspěvku na penzijní připojištění hrazeného zaměstnancem. Tato mzdová složka se vloží příslušnému zaměstnanci do jeho trvalých mzdových složek.

pic_6449

Obr.: Mzdová složka 9030 - Penzijní připojištění zaměstnance

V polích Platnost od určujeme dobu platnosti této mzdové složky. Pokud tato pole vyplněna nejsou, složka platí neomezeně. Příjemce dané srážky se zadává do pole Srážka pracovníka nebo do pole Srážka organizace podle toho, zda se jedná o hromadnou platbu nebo pouze o platbu za daného pracovníka. Poté jsou automaticky vyplněna zbývající pole určující bankovní spojení. Pole Částka slouží k zadání výše příspěvku.

Book Contents

Book Index

4301 - Penzijní připojištění organizace

Mzdová složka "4301 - Penzijní připojištění organizace" je mzdovou složkou pro zadávání té části penzijního připojištění, kterou hradí organizace zaměstnancům. Pokud tedy firma přispívá na penzijní připojištění svým zaměstnancům, zadá se tato mzdová složka příslušnému zaměstnanci do jeho trvalých mzdových složek. Pro zadání pevné částky příspěvku vyplníme pole Částka. Pokud bychom chtěli složku časově omezit, vyplníme pole Období platnosti.

Srážku ze mzdy, na kterou mají být příspěvky zasílány, vybereme v poli Srážka zaměstnance (pro individuální platby) nebo v poli Srážka organizace (pro hromadné zasílání plateb - za všechny zaměstnance v sumě jednou částkou).

pic_6450

Obr.: Formulář pro zadání MS 4301 Penzijní pojištění organizace

Příspěvek hrazený firmou lze stanovit také pohyblivě a omezit stanovením maximální hodnoty příspěvku v poli Částka.

Příspěvek hrazený firmou lze stanovit pomocí zatržítka Částka plus procenta také jako součet částky (zadané v poli Částka) a procenta (nastaveného v části Procentem).

Book Contents

Book Index

9050 - Životní pojištění zaměstnance

Mzdová složka 9050 - Životní pojištění zaměstnance je mzdovou složkou pro zadání příspěvku na životní pojištění hrazeného zaměstnancem.

pic_6451

Obr.: Mzdová složka 905 - Životní pojištění zaměstnance

V polích Platnost od a Platnost do určujeme dobu platnosti této mzdové složky. Pokud tato pole vyplněna nejsou, složka platí neomezeně. Do pole Částka se zadává výše příspěvku zaměstnance vždy pevnou částkou. Příjemce dané srážky se zadává do pole Srážka zaměstnance nebo Srážka organizace a poté jsou automaticky vyplněna zbývající pole určující bankovní spojení.

Book Contents

Book Index

4302 - Životní pojištění organizace

Pro příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance je programem vyhrazena a kontrolována mzdová složka "4302 - Životní pojištění organizace".

Srážku z mezd, na kterou mají být příspěvky zasílány, vybereme v poli Srážka zaměstnance (pro individuální platby) nebo v poli Srážka organizace (pro hromadné zasílání plateb - za všechny zaměstnance v sumě jednotnou částkou). Výši příspěvku doplníme do pole Částka. Pokud bychom chtěli složku časově omezit, vyplníme Období platnosti.

pic_6452

Obr.: Formulář pro zadání MS 4302 Životní pojištění organizace

Také příspěvek na životní pojištění hrazený firmou lze stanovit pohyblivě a omezit stanovením maximální hodnoty příspěvku v poli Částka.

Příspěvek hrazený firmou lze stanovit pomocí zatržítka Částka plus procenta také jako součet částky (zadané v poli Částka) a procenta (nastaveného v části Procentem).

Book Contents

Book Index

4311 - Pojištění - přidanění

Tato mzdová složka je generována programem automaticky po překročení limitu pro příspěvek zaměstnavatele v úhrnu za penzijní připojištění a životní pojištění. O tuto částku se poté zvyšují základy pro výpočet daně z příjmu i sociální a zdravotní pojištění.

pic_6453

Obr.: Automaticky vytvořená MS 4311 z výstupní strany Mzdových údajů - formulář

Na vytvoření mzdové složky je uživatel upozorněn při výpočtu mezd hlášením do chybového protokolu:

pic_6454

Obr.: Hlášení v chybovém protokolu

Book Contents

Book Index

Příspěvky na penzijní a životní pojištění

Tento skript umožňuje hromadně vytvořit popř. provést změnu mzdových složek pro penzijní připojištění a životní pojištění na straně Trvalé položky Mzdových údajů. Skript spouští funkci Hromadný zápis penzijního a životního pojištění.

Book Contents

Book Index

Hromadný zápis penzijního a životního pojištění

Tato funkce vytvoří srážku ze mzdy pro platbu příspěvků na životní pojištění nebo penzijní připojištění a uloží ji do knihy Srážky z mezd za organizaci.

U této srážky bude na 1. straně automaticky zatržena hromadná platba a je na ní také uloženo příslušné bankovní spojení. Kód zaměstnavatele přidělený penzijním fondem se uloží na 4. stranu srážky do pole č.smlouvy/rozhodnutí/jednací. Dále funkce umožňuje vložit, popř. aktualizovat mzdové složky 9030 – Penzijní připojištění, 4301 – Penzijní připojištění zaměstnanců, 9050 – Životní pojištění zaměstnance a 4302 – Životní pojištění organizace.

Po spuštění funkce je nutné klávesou Insert zobrazit formulář Hromadný zápis a vyplnit příslušná pole.

pic_2218

Obr.: Formulář Hromadný zápis

Popis polí:

Zkrácený název

Pole pro zkratku penzijního fondu nebo pojišťovny.

Penzijní připojištění

Pokud je toto pole zatrženo, vytvoří se, popř. aktualizují ve mzdových údajích mzdové složky pro penzijní připojištění.

Životní pojištění

Pokud je toto pole zatrženo, vytvoří se, popř. aktualizují ve mzdových údajích mzdové složky pro životní pojištění.

Číslo účtu

Číslo bankovního účtu.

Banka

Pole pro výběr banky z knihy Bank.

Způsob platby

Způsob úhrady (Převodem, složenkou,...)

Účet

Účet z účetní osnovy.

Variabilní s.

Variabilní symbol srážky pro platbu příspěvků na penzijní nebo životní pojištění.

Konstantní s.

Konstantní symbol srážky.

Specifický s.

Specifický symbol bankovního spojení.

Kód zaměstnavatele přidělený penzijním fondem

Pole pro kód, který je přidělen penzijním fondem. Kód se uloží na 4. stranu srážky za organizaci do pole č. smlouvy/rozhodnutí/jednací.

Mzdová složka pro příspěvek zaměstnance

Pole pro výběr mzdové složky pro příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění popř. životní pojištění.

Mzdová složka pro příspěvek zaměstnavatele

Pole pro výběr mzdové složky pro příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění popř. životní pojištění.

Vložit/aktualizovat mzdovou složku

Pokud je toto pole zatrženo, vytvoří se, popř. aktualizuje ve mzdových údajích vybraná mzdová složka. Pokud pole zatrhnuto není, vytvoří se pouze srážka ze mzdy.

Hromadná změna

Tlačítko vyvolá formulář, který umožní hromadně zadat údaje pro hromadný zápis vybraným zaměstnancům.

Označit vše

Tlačítkem je možné označit hvězdičkou všechny zaměstnance v dolní části formuláře.

Odznačit vše

Tlačítkem je možné odznačit všechny zaměstnance, kteří byli označeni hvězdičkou.

Důležité je správně zatrhnout pole Penzijní připojištění nebo Životní pojištění v horní části tohoto formuláře, v závislosti na tom, zda chceme vytvořit srážku ze mzdy a mzdové složky pro penzijní připojištění nebo životní pojištění. Po zatrhnutí jednoho z těchto dvou polí již funkce předbízí správné mzdové složky, které je nutné použít pro jednotlivé příspěvky. V případě penzijního připojištění se jedná o složky 9030 - Penzijní připojištění a 4301 - Penzijní připojištění org. V případě životního pojištění to jsou mzdové složky 9050 - Životní pojištění zaměstnanec a 4302 - Životní pojištění org.

Do spodní části formuláře je nutné pomocí klávesy Insert vložit zaměstnance , u kterých požadujeme hromadný zápis provést. Jednotlivé zaměstnance je možné vybrat přímo z knihy Personální údaje. V případě, že má zaměstnanec více platných pracovních vztahů, pak budou mzdové složky vloženy na pracovní vztah, na kterém se daní (na 3. straně MÚ je nastaveno v poli Danění - DP nebo DN.).

Výši jednotlivých příspěvků na penzijní připojištění popř. životní pojištění určujeme pevnou částkou v editovatelných sloupcích v dolní části tohoto formuláře. Je tedy nutné u jednotlivých zaměstnanců vyplnit pole ve sloupcích Částka za zaměstnance a Částka za organizace. Tyto pole je možné editovat pomocí klávesy Enter.

Tlačítko Hromadná změna otevře formulář Hromadná změna. Pomocí tohoto formuláře je možné vložit shodné údaje pro hromadný zápis všem vybraným zaměstnancům, tzn. všem zaměstnancům v dolní části, kteří jsou označeni hvězdičkou.

pic_2219

Obr.: Formulář Hromadná změna

Do polí Částka za zaměstnance a Částka organizace je možné zapsat výši jednotlivých příspěvků. Zatržením polí v levé části formuláře určujeme u jaké části příspěvku se hromadná změna provede. Pokud tedy chceme provést hromadnou změnu příspěvku za zaměstnance i příspěvku organizace musí být obě tato políčka zatrhnuta.

Pokud je tento formulář správně vyplněn, po stisku tlačítka OK se zapíší tyto údaje všem zaměstnancům označeným hvězdičkou.

V případě, že nechceme mzdové složky pro příspěvek zaměstnance i zaměstnavatele do trvalých mzdových složek zaměstnanců vkládat nebo je aktualizovat, pak políčka Vložit/aktualizovat mzdovou složku ponecháme nezatržené. Funkce poté vytvoří pouze srážku ze mzdy v knize Srážky z mezd za organizaci. Po dosazení příslušných údajů můžeme formulář klávesou F2 uložit a hromadný zápis, popř. vložení či aktualizace mzdových složek se provede.

pic_4145

Obr.: Hlášení po F2

Po stisku klávesy F2 se zobrazí informativní hlášení, aby si uživatel uvědomil, že pokud provádí změny po provedeném předvýpočtu, bude dále nutné smazat mzdové složky vytvořené původně předvýpočtem (před provedenými změnami). V logu se zobrazí, u koho bude nutné tyto mzdové složky smazat. Součástí hlášení je také dotaz na změnu trvalých složek, které na 4. straně Mzdových údajů již existují (na tuto srážku). Při ANO dojde k úpravě trvalých mzdových složek:

, při NE se změna neprovede.

Book Contents

Book Index

Hromadná platba životního pojištění a penzijního pojištění

V IS K2 je možnost posílat hromadně platby na životní a penzijní pojištění a to pomocí dvou skriptů, které jsou spustitelné nad Mzdovými údaji. Jedná se o skript Hromadné platby – nastavení parametrů, druhým skriptem je Hromadné platby – výpočet a export.

Skriptový formulář byl zhotoven podle vzoru České pojišťovny (životní pojištění) a podle vzoru Asociace penzijních fondů (penzijní pojištění).

Tento formulářový skript je určen pro nastavení parametrů plateb.

Spuštěním skriptu je proveden výpočet a vytvořen exportní platební soubor. Pokud zaměstnavatel hradí příspěvky a zároveň provádí srážku ze mzdy svým zaměstnancům na jejich životní pojištění, vytvoří se dva platební soubory. U penzijního pojištění se vytváří pouze jeden platební soubor.

Hromadnou platbou se rozumí úhrada příspěvků na penzijní nebo životní pojištění za všechny zaměstnance dohromady jednou částkou. Tento způsob úhrady nejen snižuje administrativní náklady, ale také výrazně snižuje náročnost provedení. Současně se zasláním hromadné platby je vždy nutno dodat rozpis, tj. soupisku smluv a výši příspěvků, na němž má být tato částka rozúčtována.

Book Contents

Book Index

Postup práce - životní pojištění

1. Vytvoření srážek z mezd a mzdových složek pro životní pojištění:

a) Hromadným zápisem

b) Individuálně

2. Provedení Předvýpočtu (Shift + F3) a Výpočtu (Ctrl + F3)

3. Spuštění skriptu Hromadné platby - nastavení parametrů

4. Spuštění skriptu Hromadné platby - výpočet a export

5. Sestava Rozpis hromadných plateb

6. Závazky z mezd

Jednotlivé body jsou dále blíže popsány.

Book Contents

Book Index

Vytvoření srážek ze mzdy a mzdových složek pro životní pojištění Hromadným zápisem

Pro hromadný zápis životního pojištění je určen skript Příspěvky na životní a penzijní pojištění, který spouští funkci Hromadný zápis penzijního a životního pojištění.

Hromadný zápis penzijního a životního pojištění zajistí uložení údajů pro platbu životního pojištění do knihy Srážky z mezd za organizaci. Funkce umožňuje vložit, popř. aktualizovat mzdové složky 9050 - Životní pojištění zaměstnance a 4302 - Životní pojištění organizace.

Po spuštění funkce je nutné klávesou Insert zobrazit formulář Hromadný zápis a vyplnit příslušná pole. Zde je tedy možné vyplnit pohromadě všechny potřebné údaje.

pic_2214

Obr.: Hromadný zápis životního pojištění

Podrobněji je hromadný zápis vysvětlen v samostatné kapitole Hromadný zápis penzijního a životního pojištění.

Book Contents

Book Index

Vytvoření srážek ze mzdy a mzdových složek pro životní pojištění individuálně

Životní pojištění nemusí být nutně zadáváno hromadným zápisem, v tom případě je postup následující:

V knize Srážky z mezd za organizaci vytvoříme záznam na pojišťovnu klávesou Insert. Po vyplnění údajů v jednotlivých kolonkách je třeba ještě uvést Kód zaměstnavatele a IČ pojišťovny. Pro vyplnění IČ pojišťovny je potřeba mít vyplněno pole Adresát (vazba do knihy Partneři) na 1. straně srážky. IČ se bere ze zákazníka daného partnera, případně přímo z partnera, pokud daný partner zákazníka nemá. Kód zaměstnavatele se zadá na 4. stranu srážky do pole č. smlouvy/rozhodnutí/jednací. Tyto hodnoty se poté načítají do skriptu Hromadné platby - výpočet a export (MZD_PZPE.PAS) a do sestavy Rozpis hromadných plateb (MZD_HRPL.AM).

pic_2187

Obr.: Srážky z mezd za organizaci

Na 4. straně Mzdových údajů vložíme vybraným zaměstnancům mzdové složky 9050 a 4302. Zde zadáme nejen částku, ale vybereme také odkaz na srážku organizace, kterou jsme vytvořili.

pic_2188

Obr.: Zadání mzdové složky Životního pojištění

Book Contents

Book Index

Hromadné platby - nastavení parametrů pro životní pojištění

Po spuštění skriptu se objeví prázdné formulářové okno. Klávesou Insert zobrazíme další okno, kde se do pole Název vyplní název pojišťovny. Další dvě pole (typ pojištění a typ exportu) jsou již předvylpněny. U životního pojištění pole Vzor souboru nevyplňujeme - program vygeneruje automaticky!

Zatržením pole "Blokovat", nebude při spuštění skriptu Penzijní a životní pojištění - výpočet a export vytvořen platební soubor. Další pole slouží pro nastavení zasílání exportních souborů emailem (kam se soubor odesílá, předmět, text emailu).

pic_2190

Obr.: Formulářové okno skriptu Hromadné platby - nastavení parametrů

Ve formuláři Hromadné platby - nastavení parametrů klikneme na oddíl Příspěvky zaměstnavatele. V pravé části formuláře doplníme Srážku organizace pro příspěvky zaměstnavatele (strana první).

pic_2191

Obr.: Formulář pro výběr Srážky zaměstnance - 1. strana

Dále je potřeba vložit příslušnou mzdovou složku pro příspěvky zaměstnavatele (strana druhá). Formulář pro zadání MS vyvoláme klávesou Insert a vyplníme číslo Mzdové složky (4302).

pic_2215

Obr.: Formulář pro zadání mzdové složky příspěvek zaměstnavatele - 2. strana

Obdobně vyplníme oddíl Srážky ze mzdy zaměstnance. Z knihy Srážky z mezd za organizaci vybereme srážku na pojišťovnu a na druhou stranu uvedeme číslo Mzdové složky (9050).

Book Contents

Book Index

Hromadné platby - výpočet a export životního pojištění

Jestliže máme nastaven skript Hromadné platby - nastavení parametrů a proveden Předvýpočet i Výpočet (pokud by nebyl proveden Předvýpočet MS 9050 a 4302 by se nezobrazily na 5. straně Mzdových údajů a nebyly by zahrnuty do konečného výpočtu), můžeme přistoupit ke spuštění skriptu Hromadné platby - výpočet a export. Pokud zaměstnavatel hradí příspěvky a zároveň provádí srážku ze mzdy svým zaměstnancům na životní pojištění, vytvoří se dva platební soubory. Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ze kterého můžeme vyčíst informace o celkové částce za příspěvky zaměstnavatele a srážkách ze mzdy zaměstnanců na životní pojištění (pole Součet). Dále je na formuláři uvedena cesta k vytvořenému platebnímu souboru a Název souboru.

Po stisku OK se vytváří exportní soubory do uživatelského adresáře.

pic_2216

Obr.: Zobrazení informací o platebních souborech

Pro získání podrobnějších údajů můžeme jednotlivé záznamy u každé položky ještě rozkliknout.

pic_2217

Obr.: Zobrazení jednotlivých záznamů

Na formuláři je přes tlačítko Odeslání emailem umožněno exportní soubor rovnou odeslat (nastavení pro odeslání emailu se provedlo ve skriptu Hromadné platby - nastavení parametrů). Odesílání souborů emailem ovlivňuje parametr "DirectSend" . V případě implicitního nastavení parametru na "NE" se po stisknu tlačítka otevře výchozí poštovní klient (např. Outlook) s předvyplněnou novou zprávou a přiloženým exportním souborem. V případě nastavení tohoto parametru na "ANO" se pro odeslání souboru použije přímo pošta v K2.

Rozpis hromadných plateb

Rozpis jednotlivých příspěvků zaměstnavatele i plateb životního pojištění pracovníky získáme zobrazením sestavy Rozpis hromadných plateb (MZD_HRPL.AM).

Book Contents

Book Index

Popis parametrů

Book Contents

Book Index

Hromadné platby – nastavení parametrů

Číslo procesu: MZD016

Id. číslo skriptu: FMZD038

Soubor: MZD_PZP.PAS

Popis skriptu: Skript je určen pro nastavení parametrů - vyberou se zde příslušné mzdové složky a srážky pro srážky zaměstnance a příspěvky zaměstnavatele.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Hromadné platby – výpočet a export

Číslo procesu: MZD016

Id. číslo skriptu: FMZD039

Soubor: MZD_PZPE.PAS

Popis skriptu: Spuštěním skriptu je proveden výpočet penzijního a životního pojištění a vytvořeny exportní platební soubory.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DirectSend - Přímé odeslání emailu.

NE - email se odešle pomocí otevření výchozího poštovního klienta (např. Outlook).

ANO - email je odeslán přímo prostřednictvím pošty v K2.

NoInterActive - Ne

Ano - nezobrazí se vstupní formulář.

PathForExport

Cesta exportního souboru.

PayDate

Datum splatnosti hromadné platby.

Book Contents

Book Index

Postup práce - penzijní pojištění

Zcela obdobným způsobem postupujeme také u penzijního pojištění.

1. Vytvoření srážek ze mzdy a mzdových složek pro penzijní pojištění:

a) Hromadným zápisem

b) Individuálně

2. Provedení Předvýpočtu a Výpočtu

3. Spuštění skriptu Hromadné platby - nastavení parametrů u penzijního pojištění

pic_2197

Obr.: Formulářové okno skriptu Hromadné platby - nastavení parametrů penzijního připojištění

pic_4534

Obr.: Porun období exportního souboru

4. Spuštění skriptu Hromadné platby - výpočet a export

pic_2198

Obr.: Zobrazení záznamů Penzijního fondu

5. Sestava Rozpis hromadných plateb

6. Závazky z mezd

Book Contents

Book Index

Sestavy pro penzijní a životní pojištění

Book Contents

Book Index

Penzijní a životní pojištění

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD037

Soubor: MZD_PEZI.AM

Popis sestavy: Penzijní a životní pojištění.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ano

Ano - aktuální měsíc.

Centre - Ano

Ano - setřídění podle střediska.

NewPage - Ne

Ano - každé středisko na novou stranu (pokud je parametr "Centre" nastaven na "Ano"), Ne - jedn. střediska se řadí za sebou (viz náhled).

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

SubTitle

Podtitulek.

SuppressDetail - Ne

Ano - potlačit detail.

Linked Graphics K2_SESTAVY

Book Contents

Book Index

Rozpis hromadných plateb

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD064

Soubor: MZD_HRPL.AM

Popis sestavy: Přehled plateb na jednotlivé bankovní účty.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy]

Parametry sestavy:

AmountDiffBold - Ano

Rozdíly částek oproti minulému měsíci tučně.

Centre - Ne

Ano - setřídí podle střediska.

NewPage - Ano

Nová strana.

SaveFilePath

Cesta pro uložení souborů

ShowCalcPayoff - NE

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

Sorting - JM

Setřídění podle: JM - jména; OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressBirthNo - Ne

Potlačit rodné číslo.

MZD_HRPL