Book Contents

Book Index

Personální údaje

V knize Personálních údajů jsou uloženy osobní data zaměstnanců společnosti. Údaje uložené v tabulce personalistiky, vedle kterých není ikona pic_372i nebo pic_1138i nejsou historicky sledované. Nového pracovníka lze zavést v této knize standardním způsobem a to pomocí Nový v ribbonu nebo klávesou Insert.

pic_5824

Obr.: Personální údaje

Na straně Seznam knihy Personální údaje je do sloupců možné zařadit pole ValEmp, ve kterém je zobrazena bitmapa platnosti hlavního pracovního vztahu zaměstnance, tedy pracovního vztahu, na který se načítají daně (tento může být vždy jen jeden!) a která se vztahuje vždy k aktuální periodě zpracování mezd.

Bitmapa může nabývat různých hodnot:

Pro založení nového záznamu v knize Personální údaje lze použít také volbu Kopie z ribbonu (klávesu F6 nový s kopií). Nový záznam nebude obsahovat položky původního záznamu (Rodinní příslušníci, Předchozí zaměstnání, Jazyky, Vzdělání, Kvalifikace, Průběh zaměstnání v organizaci , Srážky z mezd) , zkopírují se pouze hlavičkové údaje.

V pravé části v Náhledu záznamu jsou tyto údaje:

Při otevření knihy Personální údaje je v poli Platnost změn k nastaveno datum počátku aktuální periody nastavené knihy. Při změně knihy (pokud existuje více knih mzdových dokladů) se přenastaví i datum platnosti zapisovaných změn a pokud je datum jiné (v jiné knize může být jiná aktuální perioda) tak se informuje uživatel:

pic_5827

Obr.: Informativní hlášení o změně data Platnosti k

V knize Personální údaje lze smazat záznam - personální kartu zaměstnance z ribonnu volbou Smazat záznam, nebo pomocí kombinace kláves CTRL+F8. Smazání personální karty je umožněno v režimu "prohlížení" pouze tehdy, pokud na kartě není žádný pracovní vztah, který by byl uzavřený v jakékoli periodě zpracování mezd.

Kniha Personálních údajů existuje ještě ve zkrácené verzi pro použití v případech, kdy uživatelé nemají a nesmí mít přístup na osobní data zaměstnanců, avšak potřebují evidovat, např. v modulu Výroba práci zaměstnanců v rámci výrobních procesů. Tabulka má název Zjednodušené personální údaje, každý záznam obsahuje příjmení, jméno a titul, osobní číslo, firmu a kmenové středisko a stejně jako v plné personalistice jsou v knize ikony pro zobrazení stavu pracovních poměrů.

V knize Personální údaje i Zjednodušené personální údaje lze do sloupců straně seznam zařadit také bitmapu ValEmpDateCalc, která může nabývat pouze dvou hodnot. V případě, že k aktuálnímu (dnešnímu) datu neexistuje u zaměstnance žádný platný pracovní vztah, pak bitmapa zobrazuje křížek. V případě, že k aktuálnímu (dnešnímu) datu má zaměstnanec jakýkoli platný pracovní vztah, pak bitmapa nezobrazuje nic.

Book Contents

Book Index

Karta Personální údaje

Výběrem zaměstnance v knize si můžeme zobrazit jeho osobní údaje na jednotlivých stranách evidenční karty. Některé údaje jsou nezbytné pro další zpracování a program provedené změny neuloží, pokud nebudou tyto údaje vyplněny. Položky jsou také načítány do výstupních sestav, proto je důležité kartu pečlivě vyplnit. Některá pole nabízejí volbu z číselníků, proto je výhodné používat v takovém případě klávesu F12. Některé nabídkové číselníky jsou koncipovány jednoznačně, proto je nelze uživatelsky měnit, některé lze doplňovat a některé jsou volně k dispozici. Ve spodní části základních údajů je prostor pro případné vložení dalších údajů do komentářů.

Nový zaměstnanec se zapíše nejprve do Personálních údajů. Záznam ve Mzdových údajích se automaticky vytvoří teprve až se mu zadá pracovní vztah.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - základní údaje

Na straně Základní údaje karty Personálních údajů se vyplňují základní údaje o zaměstnanci.

pic_5828

Obr.: Personální údaje - základní údaje

Popis vybraných polí:

Číslo

Program přidělí každému novému záznamu v knize Personálních údajů číslo a veškeré další údaje v rámci modulu Mzdy jsou tímto číslem provázány.

Osobní číslo

Osobní číslo je možné upravovat podle potřeby. Program také umožňuje používat pro osobní čísla řetězce znaků. Program automaticky zvedá osobní číslo, pokud je na jeho konci číselná hodnota.

Kmenové středisko

Každý zaměstnanec musí mít zadané středisko, které se kopíruje i do jeho pracovního vztahu. Při změně kmenového střediska na straně Základní údaje Personálních údajů zobrazí dotaz, zda promítnout změnu střediska také do mzdových údajů a srážek. Změna se po stisku ANO promítne do všech pracovních vztahů i srážek ze mzdy (pokud zde bylo vyplněno) pracovníka.

Rodné číslo
Nekontrolovat r.č.

Program kontroluje správnost zadání u čtyřmístného čísla za lomítkem. Pokud cizinec nemá přiděleno rodné číslo, lze tento povinný údaj v poli Nekontrolovat RČ vypnout.

Pohlaví

Podle zadaného rodného čísla program automaticky doplní pohlaví zaměstnance, ale pouze dokud je pohlaví N – nezjištěno. Tzn. při přepisu rodného čísla už program automaticky změnu pohlaví neupravuje.

Datum narození

Ze zadaného rodného čísla si program vytvoří datum narození sám.

Věk

Věk k aktuálnímu datu. Jená se o pole počítané programem z data narození - nelze jej uživatelky měnit.

Příjmení rodné, Předchozí příjmení

Pokud má zaměstnankyně více předchozích příjmení, než je rodné příjmení, pak budou zapsána v poli Předchozí příjmení a oddělena čárkou. Do pole Předchozí příjmení nepatří příjmení rodné, to bude vyplněno pouze v poli Příjmení rodné.

Při provedení změny v poli Příjmení se původní příjmení po opuštění pole Příjmení automaticky dosadí do pole Příjmení rodné. Pokud je v poli Příjmení rodné již nějaká hodnota vyplněna (dochází tedy již ke druhé změně v příjmení), pak se původní příjmení dosadí automaticky do pole Předchozí příjmení a pole Příjmení rodné zůstane beze změny.

Trvalý pobyt, Přechodný pobyt, Kontaktní adresa

Občan ČR musí mít pro účely sociálního zabezpečení uvedenou adresu trvalého pobytu, cizinec musí mít vyplněnou adresu trvalého pobytu v cizině a také adresu přechodného pobytu v ČR. Na adresách je umožněno sledovat změny adres a jejich platnosti po stisku tlačítka Historie v případech, že je při změně adresy zadána Platnost Od.

Přechodný pobyt a kontaktní adresa jsou schovány pod příslušnými tlačítky, které je umožní zadat i zobrazit.

Referent

Kontaktní osoba, Uživatel

Pod tlačítkem Referent je možné zobrazit Kontaktní osobu a Uživatele.

Kontaktní osobu je možné nastavit funkcí v ribbonu Vytvoření/aktualizace referenta - vytvoří a přiřadí se záznam kontaktní osoby zároveň s vytvořením záznamu Referenta. Pakliže takový záznam již existuje, pak se v kartě Kontaktní osobyReferenta může aktualizovat jméno a příjmení.

Propojení s uživatelem je možné nastavit přímo v knize Kontantní osoby, v Personálních údajích se propojení pouze zobrazuje v poli Uživatel.

Heslo výplatního lístku

Zde můžeme vyplnit heslo, které zaměstnanec musí zadat, pro otevření mailu se zaheslovaným výplatním lístkem. Není-li zmíněné pole vyplněno, bere se jako heslo rodné číslo pracovníka (druhá část RČ - 4 znaky za lomítkem) .Heslo se ukládá jako zakódovaný řetězec znaků.

Pokud je vyplněno pole "e-mail" je možné pracovníkovi zasílat výplatní pásku mailem v elektronické podobě pomocí sestavy Výplatní lístky. Podmínkou pro hromadné zasílání je mít nastaven parametr „Printing“ s hodnotou „Ne“. Po spuštění sestavy zvolíme ikonu „Export do PDF a jeho odeslání eMailem“, zobrazí se formulář se seznamem zaměstnanců a jejich emaily. Pracovníky, kterým má být výplatní lístek odeslán formou e-mailu, je třeba označit hvězdičkou. Na další straně formuláře je možné vyplnit předmět a text zprávy.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - další údaje

Na straně Další údaje Personálních údajů jsou k dispozici pole pro zadání informací, důležitých pro výpočet mzdy, avšak nejsou s nimi přímo propojeny. Například podle zdravotní pojišťovny zde zadané se posílají srážky, avšak na Pracovním vztahu je nutno zvolit konkrétní způsob výpočtu této částky. Stejně tak údaje o důchodu jsou důležitou informací a ovlivňují tisky některých sestav, avšak správnou volbu úlevy zdravotního pojištění je nutno zadat na pracovním vztahu v poli Způsob srážky zdravotního pojištění. Jedinou výjimkou je oddíl Údaje pro výpočet mzdy, kdy vyplněním údajů o invaliditě dojde (po výpočtové akci Předvýpočet) k zohlednění slevy ve Mzdových údajích.

pic_5830

Obr.: Personální údaje - další údaje

Popis polí:

Zdravotní pojišťovna

Výběr zdravotní pojišťovny z knihy Srážky z mezd. Údaj je povinný pro všechny pracovní vztahy, u kterých se odvádí zdravotní pojištění.

Jedná se o verzované pole, je zde tedy uložena historie změn, kterou je možné zobrazit kliknutím na ikonu pic_1138i . Změna pole se vždy uloží s Platností k, která je nastavenav preview v poli Platnost změn k.

Číslo zdravotního pojištění, Číslo sociálního pojištění

Číslo zdravotního pojištění a sociálního pojištění není povinné. Pole jsou určena pro osoby (cizince), které zatím nemají přiděleno rodné číslo. V případě, že nejsou vyplněny, bere se jako tyto údaje rodné číslo.

Údaje pro mzdy

Počet vyživovaných osob

Údaj potřebný při zjištění možné výše srážek zaměstnance v soudem stanovených případech. Údaj se předvýpočtem dostane do Mzdových údajů, kde je použit pro výpočet. Pokud dojde k jeho změně po provedeném předvýpočtu, pak je pro použití v aktuálním měsíci nutné předvýpočet zopakovat!

Jedná se o verzované pole, je zde tedy uložena historie změn, kterou je možné zobrazit kliknutím na ikonu pic_1138i . Změna pole se vždy uloží s Platností změn k, která je nastavena v Náhledu záznamu.

 

Sleva na Invaliditu , Invalidita od - do

Údaj, který se promítne do Mzdových údajů a vstupuje do výpočtu daně z příjmu. Z číselníku vybereme stupeň invalidity. Invaliditu vybranou v poli je možné časově omezit pomocí polí od - do. Sleva na invaliditu bude poskytována dle těchto datumů (v případě nevyplnění datumů tedy neomezeně - v každém měsíci)

 

Stupeň invalidity

Dělení na první, druhý a třetí stupeň invalidity. Údaj se z pole načítá do statistiky o platech ISP (státní správa).

Údaje o důchodu

Pokud zaměstnanec pobírá jakýkoli důchod, je třeba vyplnit část týkající se důchodu a zatrhnout zatržítko Pobírán důchod.

Počet vychovaných dětí

S uvedeným údajem pracuje sestava Předpokládaný nárok na starobní důchod.

Nárok na starobní důchod

Počítané pole, které zobrazuje zaměstnancův nárok na starobní důchod.

Druh důchodu

Vyplnění druhu důchodu, který zaměstnanec pobírá.

Datum vzniku nároku

Datum, od kterého zaměstnanec důchod vybraný v poli druh důchodu pobírá.

Č. rozhodnutí, Plátce důchodu, Adresa

Další informace týkající se pobíraného důchodu.

Změněná pracovní schopnost

Údaj slouží pro výpočet povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností.

Stravenková karta

Označení/ číslo stravenkové karty.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - položky

Na straně Položky je několik záložek, které slouží k zadávání a evidenci informací podstatných pro zpracování mezd zaměstnace (Pracovní vztahy, Srážky z mezd, Rodinní příslušníci, Předchozí zaměstnání). Jsou zde také další záložky, které se zpracováním mezd přímo nesouvisí (Jazyky, Vzdělání).

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy

Na záložce Pracovní vztahy se zadává pracovní vztah zaměstnance, a tím vznikne nový záznam i ve Mzdových údajích. Pokud si firma dohodne se zaměstnancem další vztah, zapíše se dalším řádkem do oddílu Pracovní vztahy, a tím zároveň přibude další záznam ve Mzdových údajích.

Nový zápis pracovního vztahu provádíme v režimu Změna pomocí ikony pro Nový a připojit nebo klávesy Ins.

pic_5834

Obr.: Založení nového pracovního vztahu

Pro uložení záznamu je nutné mít vyplněny hodnoty Charakteristika právního vztahu, Pracovně právní vztah nebo Pracovně právní vztah II a Datum vzniku. Ostatní hodnoty je vhodné doplnit, nejsou však povinné a je možné je vyplnit až v knize Mzdové údaje. Záznam se uloží po volbě Ulož nebo Ulož a prohlížej (F2) , nebo pokud použijeme za poslední změněnou položkou klávesu Ctrl+Enter.

pic_5835

Obr.: Uložení nového pracovního vztahu

Pracovní vztah lze v režimu "prohlížení" smazat po Enter na Pracovním vztahu, kde se otevře kniha Pracovních vztahů. Zde lze provést smazání pracovního vztahu pomocí volby Smazat záznam v ribbonu (nebo kláves CTRL+F8). Smazat lze pouze pracovní vztah, který nebyl uzavřen v nějaké periodě zpracování mezd. Mazání pracovního vztahu tedy probíhá v knize Pracovní vztahy v režimu "prohlížení".

pic_5836

Obr.: Pracovní vztahy - Smazat záznam

Nový zápis pracovního poměru lze provést také ve změně pomocí ikony pro volbu Kopie a připojit (F6). Umožňuje vytvořit nový pracovní poměr kopií z položky, na které stojí pravítko. Údaje se zkopírují kromě datumových polí a způsobu danění.

Po uložení pracovního vztahu již nelze měnit Datum vzniku do jiného měsíce, než bylo původní datum vzniku. Po takovéto změně program vypíše hlášení " Pole [DateContract]: Nelze změnit datum vzniku do jiného mzdového období " a změnu nepovolí. Datum vzniku tedy lze editovat pouze v rámci měsíce (mzdového období), do kterého původní datum vzniku spadá.

Při zadávání nového pracovního vztahu si můžeme všimnout, že první tři záložky na formuláři odpovídají prvním třem stranám ve Mzdových údajích. Na pracovním vztahu jsou se Mzdovými údaji shodné také údaje pro statistiky . Existuje mezi nimi vazba, proto každá změna provedená v Pracovním vztahu se souběžně projeví i ve Mzdových údajích a naopak.

Zadáváním nového pracovního vztahu zaměstnance vlastně vytváříme nový záznam do knihy Pracovní vztahy. Údaje na pracovním vztahu mají vedle své hodnoty bitmapu pic_1138i , což značí, že jsou historicky sledované a po kliknutí na tuto bitmapu je možné zobrazit změny těchto polí v čase. Při každé další provedené změně je tato uložena s platností dle nastaveného data v preview v Personálních údajích v poli Platnost změn k. Toto datum se přenese také do pole Platnost změn k v knize Pracovní vztahy, pokud ke změně pracovního vztahu dochází z knihy Personální údaje.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd

Záložka Srážky z mezd podává přehled o účtech a adresách, na které firma posílá dohodnuté srážky z mezd za zaměstnance. Jedná se např. o výplatu zaměstnance, exekuční srážky, penzijní připojištění apod. Bližší popis je uveden v kapitole Srážky z mezd. Tato část je přístupná pro vkládání nových srážek ze mzdy pomocí ikony pro Nový a připojit (INSERT) až po uložení karty zaměstnance.

pic_5880

Obr.: Založení nové srážky z mezd zaměstnance

Book Contents

Book Index

Rodinní příslušníci

Do této záložky se zapisují v prvé řadě ti rodinní příslušníci, na něž si zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění. Jsou to především děti, které vstupují do výpočtu při měsíčním zpracování mezd, ale i manželka, na níž se odpočet uplatní až při ročním zúčtování daně. Záznamy v části Rodinní příslušníci nelze smazat, pokud již byl po jejich vložení proveden předvýpočet (údaje byly nataženy pro výpočet mezd do Mzdových údajů).

Pokud dojde k jakékoli změně v daňovém zvýhodnění na dítě po provedeném předvýpočtu a tato změna se má promítnout do aktuálně zpracovávaného období, pak je akci Předvýpočet potřeba na tomto zaměstnanci zopakovat.

pic_5881

Obr.: Formulář Rodinní příslušníci

Popis vybraných polí:

Rodné číslo, Datum narození

Rodné číslo a datum narození dítěte se načítají do sestav rodinných příslušníku.

Vztah

Povinný údaj, podle kterého program provede výpočet daně. U daňového zvýhodnění na dítě existují dvě volby: Děti - sleva a Děti - bez slevy.

Pořadí dítěte

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je nutné vyplnit pořadí dítěte (1,2,3,4...). Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě je stejné, ale každé musí dostat své pořadí.

Průkaz ZTP/P

Je možné zadat u dítěte i u manželky. Ovlivňuje výši slevy na dani při výpočtu mezd.

Datum Od, Datum Do

Datum od je nutno povinně vyplnit, protože program změní způsob odpočtu daně v měsíci zpracování, ve kterém se změna projeví. Datum do povinné není, ale je možné jej zadat a tímto např. ukončit uplatnění slevy po tomto datu.

Ve spodní části formuláře Rodinní příslušníci je možnost vkládat komentáře.

Doporučujeme doplnit údaje o dětech, příp. o manželce, i v případě, že v současné době odpočet nepožadují, pro případ pozdější vazby na roční zúčtování daně z příjmu.

Book Contents

Book Index

Předchozí zaměstnání

Údaje o předchozím zaměstnání se mohou vyplnit např. tehdy, pokud zaměstnanec nastoupí v průběhu roku a bude požadovat roční zúčtování daně. Zde vyplněné příjmy se poté načtou do aplikace pro Roční zúčtování daně.

pic_5882

Obr.: Předchozí zaměstnání zaměstnance

Book Contents

Book Index

Jazyky

Záložka Jazyky je určena pro evidování jazykových znalostí zaměstnance.

pic_5883

Obr.: Jazyky

Book Contents

Book Index

Vzdělání

Na záložce Vzdělání ukládáme podrobné informace o absolvovaných školách, kurzech, či rekvalifikacích. V případě studenta nebo učně, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a uplatňuje nezdanitelnou část základu daně, vyplníme údaje o škole a datum předpokládaného ukončení školy. Pro uplatnění slevy na studenta je nutné zatrhnout zatržítko Sleva na studenta. Tato informace se promítne do zpracování mezd (kopíruje se do mezd předvýpočtem) a zároveň se načítá do výstupních sestav. Položky v části Vzdělání nelze smazat, pokud již byl po jejich vložení proveden předvýpočet (údaje byly nataženy do Mzdových údajů) a pokud na položce bylo zatrženo Sleva na studenta.

Zadává se zde také Obor vzdělání - jeho kód, který slouží pro statistiku ISPV. Lupa vedle údaje otevře webovou stránku "https://www.obory-vzdelani.cz" a pokusí se předvyplnit pole na stránce ze zadaného kódu.

pic_5884

Obr.: Vzdělání

Book Contents

Book Index

Personální údaje - položky ostatní

Na straně Položky ostatní jsou další údaje, položky, týkající se vybraného zaměstnance. Je zde dobře vidět provázání jednotlivých částí mzdového modulu.

pic_5885

Obr.: Personální údaje - Položky ostatní

Book Contents

Book Index

Kvalifikace

Na záložce Kvalifikace je zobrazen seznam všech kvalifikací, které jsou přiřazeny k danému zaměstnanci.

Přiřazení nové kvalifikace k zaměstnanci se provádí v režimu Změna (F5) . Po Nový nebo INSERT se vyvolá kniha Kvalifikace. (Pozn.: Způsob zadávání kvalifikací do programu je podrobně popsán v kapitole Mzdy - Kvalifikace).

pic_5907

Obr.: Personální údaje - otevření knihy Kvalifikace

Nastavíme pravítko na kvalifikaci, kterou chceme zaměstnanci přiřadit (a která není potvrzena) a klávesou Enter výběr potvrdíme. Poté se vyvolá formulář Kvalifikace položky, ve kterém vyplníme požadované údaje.

pic_5908

Obr.: Formulář Kvalifikace položky

Po ukončení práce s formulářem se kvalifikace při stisku OK zařadí na kartu Personálních údajů.

Po stisknutí klávesy Enter na položce kvalifikace se vyvolá formulář Kvalifikace položky. Pokud na položce stiskneme klávesy Ctrl+Enter, vyvolá se 1. strana dané kvalifikace (Kvalifikace - základní údaje).

Položku kvalifikace můžeme z karty Personálních údajů odmazat, pokud tato kvalifikace již není potvrzena. Pravítkem najedeme na požadovanou položku a stiskneme tlačítko DELETE.

Book Contents

Book Index

Termíny pracovníků

Na této záložce je možné zadávat Termíny pracovníků, které slouží k obdobné evidenci jako modul Kvalifikací, ale obsahují méně informací - jsou jednodušším nástrojem pro zadání termínů týkajících se zaměstnance, např. lékařských prohlídek a školení, kde není nutné evidovat podrobnější informace týkající se dané akce. Žádné z polí na formuláři není, na rozdíl od kvalifikací, povinné. Termíny pracovníků je možné zobrazit také ze stromového menu Mzdy - Personální údaje - Položky personálních údajů - Termíny pracovníků. V této knize je možné termíny pracovníků také zadávat a editovat.

pic_5909

Obr.: Termíny pracovníků - položka

Periodicita je prázdný číselník, který je možné nadefinovat dle potřeby:

pic_5910

Obr.: Periodicita

Book Contents

Book Index

Osobní ochranné pracovní prostředky

Na této záložce je možné evidovat Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnance. Na formuláři pro zadávání je povinné pouze pole Zboží. Položka umožňuje vybrat pracovní vztah, ke kterému se poskytnutá věc vztahuje (pokud je potřeba tento údaj evidovat). Po výběru Zboží se dosadí do pole Jednotka jeho základní jednotka. Pro vedení evidence je možné připojit také Výdejku týkající se výdeje ochranného prostředku zaměstnanci, případně Příjemku, pokud dochází u poskytnuté věci k vrácení.

Pokud dojde k vyplnění pole Periodicita, pak se programem automaticky vygeneruje Předpokládané datum expirace.

pic_5911

Obr.: Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnance je možné zobrazit také ze stromového menu Mzdy - Personální údaje - Položky personálních údajů - Osobní ochranné pracovní prostředky . V této knize je možné ochranné prostředky také zadávat a editovat, případně tisknout automatické sestavy.

Book Contents

Book Index

Trvalé položky

Oddíl Trvalé mzdové složky - za pracovníka se v současné chvíli nevyužívá. Jeho využití je do budoucna plánováno pro legislativní úpravy.

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd

Na této záložce se zobrazují závazky z mezd zaměstnance. Jsou zde všechny závazky z mezd vytvořené na všechny srážky zaměstnance. Pomocí ENTER na závazku je možné otevřít knihu Závazky z mezd na vybraném závazku.

pic_5886

Obr.: Závazky z mezd

Book Contents

Book Index

Mzdové doklady

Na této záložce se zobrazují všechny mzdové doklady pracovníka přes všechny periody. V případě, že má pracovník více vztahů, pak jsou zde zobrazeny doklady všech těchto vztahů.

Po ENTER na mzdovém dokladu se otevře kniha Mzdové doklady na první straně zvoleného dokladu.

pic_5887

Obr.: Mzdové doklady

Book Contents

Book Index

Mzdové doklady za pracovníka

Book Contents

Book Index

Personální údaje - cizinec

Na straně Cizinec se evidují potřebné informace týkající se zaměstnávaní cizinců.

pic_5888

Obr.: Personální údaje - cizinec

Popis vybraných polí:

Podání informační karty - ukončení

Po exportu sestavy Informační karta zaměstnavatele - ukončení případně tisku této sestavy se objeví dotaz, zda toto datum v K2 vyplnit a je tedy možné jej do pole vyplnit přímo ze sestavy.

Státní přísl. rodinného příslušníka

Vyplňuje se v případě, že se jedná o rodinného příslušníka občana EU/EHP nebo Švýcarska.

Cizinec podle (§)

Pole z číselníku, který je třaba naplnit - údaj se poté tiskne na sestavě Informační karta zaměstnavatele - nástup.

Pobočka ÚP

Tento údaj se do sestav nenačítá, je zde možné uložit pobočku ÚP, pod kterou cizinec spadá.

Daňový nerezident

Zatrhává se v případě zaměstnání cizince - nerezidenta. Při spuštění skriptu Vyúčtování zálohové daně, se údaje načtou do přílohy č. 2.

Daňový ráj

Zatržení důležité pro výpočet vyšší procentní sazby srážkové daně z příjmů nerezidentů z tzv. daňových rájů.

DIČ

Daňové identifikační číslo. Před DIČ je pole se státem rezidence.

Typ identifikace

Údaj vztahující se k DIČ - údaj potřebný pro Vyúčtování zálohové daně.

Pracovní povolení

Údaj potřebný pro sestavu Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP.

Modrá karta, Zaměstnanecká karta

Údaj se netisknou v žádných sestavách.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - přílohy

K doplnění informací o zaměstnancích slouží strana Přílohy, kam je možné přiřadit ve formě dokumentů každému zaměstnanci také soubory vytvořené jinými software a uložené v počítačové síti. Pro modul Mzdy to mohou být např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, fotografie zaměstnanců apod. Dokument je možné přiřadit nebo vytvořit, závisí to na definici typu dokumentu. Obdobně je možné také ke kartě zaměstnance přiřazovat doklady vytvořené jiným modulem v K2.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Personální údaje

pic_5893

Obr.: Personální údaje - Funkce

Popis vybraných akcí:

Vytvoření/aktualizace referenta

Vytvoří a přiřadí se záznam kontaktní osoby (v knize Kontaktní osoby) zároveň s vytvořením záznamu Referenta. Jestliže takový záznam již existuje, pak se v kartě Kontaktní osobyReferenta může aktualizovat jméno a příjmení.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Personálními údaji

Hromadné akce fungují nad označenými záznamy nebo záznamy v kontejneru.

pic_5889

Obr.: Hromadné akce nad Personálními údaji

Popis akcí:

Hromadná změna

Umožňuje hromadně změnit údaje na personálních kartách. U polí vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých kartách personálních údajů uveden. Do hromadné změny se načtou pole zobrazená v tabulce. Další pole je možné přidat přes tlačítko Přidat pole. Zatržená volba S odmazáním z kontejneru/zrušení označení provede po spuštění akce výmaz z kontejneru nebo odoznačení záznamů hvězdičkami.

pic_5890

Obr.: Formulář Hromadná změna Personálních údajů

Zneplatnění

Funkce pro hromadné zneplatnění záznamů.

Zplatnění

Funkce pro hromadné zplatnění zneplatněných záznamů.

Vlastní firma

Personální kartu(y) je možné touto akcí zařadit do jiné firmy (firem), než do které byla vytvořena a pak je možné s ní v těchto dalších firmách pracovat. Zaměstnanec tedy může mít jednu personální kartu zařazenu ve více firmách. Po zařazení karty do jiné firmy je kmenové středisko zaměstnance nevyplněno - může mít v každé firmě jinou hodnotu.

Personální kartu je možné touto hromadnou akcí také vyřadit z vybrané firmy. Kartu nelze vyřadit z aktuálně nastavené firmy.

pic_5891

Obr.: Zařazení/vyřezení záznamu do/z firmy

Doplnění osobního čísla o znaky zleva

Funkce doplní osobní čísla zaměstnanců na zvolený počet znaků. Do osobního čísla přidá znak zadaný ve vstupním formuláří - doplní osobní číslo zleva tímto znakem na zvolený počet znaků..

pic_5892

Obr.: Doplnění osobního čísla i znaky zleva

Příklad: Pokud je např. v osobním čísle vyplněno 001 a funkce se spustí s nastavením dle obrázku výše, pak se osobní číslo změní na 000000000001 (osobní číslo bude mít dvanáct znaků, doplní se do tohoto počtu o nuly zleva).

 

Funkci je možné použít také pro odmazání znaků z osobního čísla (opět zadaný znak zleva osobního čísla).

Book Contents

Book Index

Položky Personálních údajů

Ze stromového menu lze zobrazit také samostatně Položky personálních údajů. Takto je možné prohlížet a editovat tyto informace - údaje pro všechny personální karty na jednom místě. Toto lze využít např. pro vytváření různých filtrů, automatických sestav apod.

pic_3933

Obr.: Položky personálních údajů

Takto lze otevřít knihy :


Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Personální údaje

Book Contents

Book Index

Karta zaměstnance

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD001

Soubor: PDP_KARTA.AM

Popis sestavy: Karta zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla.

ShowTraining - NE

Zobrazení absolvovaných kvalifikací ANO/NE

Book Contents

Book Index

Podpisový seznam zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD002

Soubor: PDP_SEZ.AM

Popis sestavy: Podpisový seznam zaměstnanců. Balíček má nastavený parametr "SubTitle" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmp - NE

ANO - I bez platných PP.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SubTitle

Podtitul.

Book Contents

Book Index

Rodinní příslušníci

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD003

Soubor: PDP_RODINA.AM

Popis sestavy: Seznam rodinných příslušníků zaměstnanců. Balíček má nastavený parametr "Confinement" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmpl - Ano

I bez platných PP. Při nastavení parametru na NE vstupují do sestavy pracovníci jen s platným pracovním vztahem.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

Confinement - Ne

Zobrazit pouze děti Ano/Ne.

Family Type

Typ rodinného příslušníka (ozkratky odělit středníkem)

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýh.

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD137

Soubor: PDP_CHildOlderConfirm.AM

Popis sestavy: Potvrzení zobrazí rodinné příslušníky ve vztahu 3 – Děti sleva a 8 – Děti bez slevy, platné k nastavenému měsíci v sestavě.

S nastavením parametru IgnoreValidity na NE je chování sestavy následovné:

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven stav 3 - Děti sleva a datumy (Datum od, Datum do) jsou mimo vybrané období-> pak se na sestavě nezobrazí vůbec

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven vztah 8 - Deti bez slevy -> pak se na sestavě u dítěte zobrazí N

 

S nastavením parametru IgnoreValidity na ANO je chování sestavy následovné:

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven stav 3 - Děti sleva a datumy (Datum od, Datum do) jsou mimo vybrané období -> pak se na sestavě u dítěte zobrazí N

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven vztah 8 - Deti bez slevy -> pak se v sestavě nezobrazí vůbec

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje]

Parametry sestavy:

IgnoreValidity - NE

Ignorovat datumy v položkách rodinných příslušníků.

PersonName

Vyhotovil/jméno

PersonPhone

Vyhotovil/telefon

PrintingDay

Datum vyplnění.

Book Contents

Book Index

Prohlášení poplatníka

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD174

Soubor:PERS_TaxPayerStatement.AM

Popis sestavy:

Do prohlášení se načítají děti podle nastavení rodinných příslušníků v knize Personální údaje s ohledem na nastavené mzdové období uživatele.

 

Děti a jejich pořadí, na které je v nastaveném měsíci uplatňována sleva a také děti, na které není v nastaveném měsíci uplatňována sleva na dítě, ale je na nich zatrženo zatržítko Vyživovaná osoba - tisknou se s pořadím N.

Děti, které mají na položce rodinného příslušníka vyplněno pole Datum do, které je dřívější než nastavená mzdová perioda uživatele, se do prohlášení netisknou vůbec (ani s nastaveným zatržítkem Vyživovaná osoba ).

Tiskne se také příznak, zda se jedná o zletilé dítě (porovnává se aktuální datum s datem narození dítěte)

 

Manželka/manžel se tiskne tehdy, pokud se uplatňuje daňové zvýhodnění na děti a datumy na této položce jsou v rámci nastaveného období. Zaměstnání manžel/ky se doplní z kontaktní osoby rodinného příslušníka (partner kontaktní osoby na daném rodinném příslušníkovi).


Sleva na poplatníka se hledá na mzdovém dokladu nastaveného měsíce.

 

Pokud má zaměstnanec více než 5 dětí, které se do Prohlášení načítají, pak bude na Prohlášení tabulka vyživovaných dětí proškrtnutá a bude zde napsáno: Seznam vyživovaných dětí je na samostatném listu. K sestavě se vytiskne příloha (třetí strana), na které bude seznam vyživovaných dětí.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje][Doklady]

Parametry sestavy:

DuplexPrint - ANO - pokud je zaměstnanec tisknut na lichý počet stran, pak dojde k vložení prázdné strany, aby byl zajištěn správný oboustranný tisk

NE - Oboustranný tisk

EmptyForm - NE

ANO - prázdný formulář. Vytiskne se pouze formulář bez hodnot.

HeaderOnly - NE

Ano - vyplnit pouze hlavičku formuláře (vyplní se pouze údaje v hlavičce formuláře týkající se identifikace poplatníka a plátce daně) - implicitně nastaven na "NE"

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla.

PERS_TaxpayerStatement

PERS_TaxpayerStatement_1

Book Contents

Book Index

Seznam - bydliště zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD004

Soubor: PDP_SEZ2.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s adresou bydliště. Balíček má nastavené parametry "City" a "Centre" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

City - Ne

Zobrazit pouze děti Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

WordWrap - Ano

Ano - zalamování řádků.

Book Contents

Book Index

Seznam - dat. narození, RČ

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD005

Soubor: PDP_SEZ3.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s rodným číslem, datem a místem narození.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Seznam - důchody a ZPS

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD006

Soubor: PDP_DUCH.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců pobírajících důchod, nebo zaměstnanců se ZPS.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Seznam - OP, ŘP, č. pasu

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD007

Soubor: PDP_SEZ4.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s číslem občanského průkazu, řidičského průkazu a pasu. Balíček má nastavený parametr "Sorting" a "Centre" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; OP - čísla občanského průkazu; RP - čísla řidičského průkazu; Pas - čísla pasu.

Book Contents

Book Index

Seznam - ukončení PP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD008

Soubor: PDP_UPP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - setřídění podle data ukončení PP.

Book Contents

Book Index

Seznam - vznik PP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD009

Soubor: PDP_VPP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců se vzniklým pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - setřídění podle data vzniku PP.

Book Contents

Book Index

Seznam narozenin pracovníků

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD010

Soubor: PDP_SNAR.AM

Popis sestavy: Seznam narozenin zaměstnanců v zadaném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Anniversary - roky výročí

Parametrem je možné ovlivnit, které narozeniny zaměstnanců se v sestavě zobrazí. Více hodnot lze oddělit středníkem. Např. : 40;50;60.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

OnlyValidEmployment - Ne

Jen s platným PP.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - data narození; RČ - rodného čísla.

Year - Ne

Ano - formulář pro zadání období se nastaví na kalendářní rok; Ne - nastaví se na akt. měsíc.

Book Contents

Book Index

Seznam zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD011

Soubory: PDP_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s platným pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmpl - Ne

Ano - zaměstnance i bez platného PP.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

FunctAbbr - Ne

Ano - Zařazení včetně zkratky.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SubTitle

Podtitul.

Book Contents

Book Index

Konec platnosti kvalifikací

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD014

Soubor: PDP_TRN.AM

Popis sestavy: Přehled kvalifikace zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ano

Ne - Všichni zaměstnanci. Při nastavení parametru na NE se berou v potaz pouze zaměstnanci s platným pracovním vztahem. Při vyhodnocení u parametru AllEmp se bere v potaz pole ValEmpDateCalc - tedy vyhodnocuje se, jestli má zaměstnanec nějaký platný vztah k aktuálnímu datu.

AllTrainings - Ne

Ano - všechny kvalifikace.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; KV - podle druhu kvalifikace; DA - podle  data platnosti kvalifikace.

Book Contents

Book Index

Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD013

Soubor: PDP_STAVUP.AM

Popis sestavy: Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP. Sestava je vytvořena podle oficiálního formuláře.

Počet THP a ostatních zaměstnanců - číselník Skupina zkratka 1

Počet D a POP zaměstnanců - číselník Skupina zkratka 2

Počet důchodců - jakýkoli druh důchodu

Počet zahraničních pracovníků - dle zatržítek občan EU a Občan jiné země

Cizinci s pracovním povolením - započítá se, pokud je vyplněno číslo pracovního povolení na 6. straně Personálních údajů

Cizinci z EU s informační kartou - dle pole "Skupina" v číselníku států (pokud je zde EU) a pokud je vyplněno datum podání informační karty

 

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

EmpOnly - ANO - pouze pracovní poměry

NE - všechny pracovní vztahy

PDP_STAVUP

Book Contents

Book Index

Telefonní seznam

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD012

Soubor: PDP_TEL.AM

Popis sestavy: Telefonní seznam zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Vzdělání pracovníků

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD015

Soubor: PDP_KURZ.AM

Popis sestavy: Výpis kurzů a školení podle zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Kurzy, školení - přezkoušení

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD016

Soubor: PDP_PREZK.AM

Popis sestavy: Výpis kurzů a školení podle data přezkoušení. Po spuštění balíčku je možno vybrat interval od - do.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - výmaz osobních údajů (GDPR)

Skript PERS_DelOtherPersData.PAS je určený pro výmaz polí s ostatními osobními údaji, které není nutné evidovat. Pomocí vstupního formuláře je možné ovlivnit, která pole budou vymazána. Po provedení výmazu polí se na první stranu personální karty uloží komentář o této provedené akci s datem a uživatelem, který výmaz provedl.

Skript má parametry:

CommentType - Typ komentáře

Po výmazu hodnot se vytvoří komentář zadaného typu. Pokud typ v parametru není vyplněn, pak se vytvoří komentář bez typu.

SkipProgNameFam - Vynechaná pole rodinných příslušníků

Do parametru lze zadat pole rodinných příslušníků, která nebudou zatržena na úvodním formuláři a nebudou tedy smazána.

SkipProgNamePers - Vynechaná pole Personalistiky

Do parametru lze zadat pole Personálních údajů, která nebudou zatržena na úvodním formuláři a nebudou tedy smazána.