Book Contents

Book Index

Konta pracovní doby

Termín Konto pracovní doby je podle zákoníku práce definován jako jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby po dobu tzv. vyrovnávacího období. Zákon se tímto snaží umožnit zaměstnavateli přidělovat části svých zaměstnanců práci podle svých aktuálních potřeb. Zároveň ale vyžaduje, aby zaměstnanec dostával pravidelný, i když o něco nižší příjem - tzv. stálou mzdu. Na závěr se potom vyhodnotí rozdíl dosažené mzdy za skutečně odvedenou práci oproti vyplacené stálé mzdě a případný přeplatek se zaměstnanci doplatí.

Podle zákona musí mít zaměstnanci po dobu trvání vyrovnávacího období předem naplánovanou pracovní dobu a za tu dostanou předem stanovenou částku tzv. stálou mzdu. Po celé toto období je však nutno vést podrobnou evidenci skutečně odpracované doby a skutečně dosaženého příjmu. Samozřejmě i v tomto období může být zaměstnanec nepřítomen, ať už z důvodu nemoci, dovolené apod., takže se mu počet pracovních dnů podle toho krátí a tím se mu krátí i výše stálé mzdy.

Vedení evidence po dobu vyrovnávacího období zákoník práce nařizuje ve formě účtu pracovní doby a mzdy zaměstnance.

Book Contents

Book Index

Vytvoření konta pracovní doby a zařazení pracovníka do konta

Zařazení zaměstnance do konta pracovní doby provádíme vložením MS KPD Konto pracovní doby příslušnému zaměstnanci na stranu Trvalé položky Mzdových údajů. Na MS KPD vyplníme pole „Platnost od“, tento údaj se automaticky doplní do pole "Datum zařazení do konta" na mzdové složce. Tímto údajem nastavíme platnost mzdové složky, navíc podle tohoto data program spočítá také průměrný výdělek pro Konto pracovní doby.

pic_6492

Obr.: MS KPD - zařazení pracovníka do konta pracovní doby

V druhé části formuláře mzdové složky je odkaz na číselník, ze kterého lze vybrat příslušné konto pracovní doby. Pokud dané konto ještě neexistuje, musíme jej vytvořit.

pic_6493

Obr.: Číselník Konto pracovní doby (na obrázku je již vytvořený záznam)

Vytvoření nového konta pracovní doby

Do číselníku vložíme záznam konta standardním způsobem, pomocí volny Nový v ribbonu nebo klávesy Insert, čímž vytvoříme nový záznam, kde uvedeme kromě názvu také datum začátku a konce vyrovnávacího období. Datum začátku je důležité pro následný výpočet průměru. Záznam je možné (kromě zkratky) kdykoliv editovat. V knize Kont pracovní doby vybereme záznam, který chceme měnit a pomocí volny Změna v ribbonu nebo klávesy F5 se dostaneme do režimu „Změna“.

pic_6494

Obr.: Tvorba nového záznamu v knize Kont pracovní doby

Zaměstnance přiřadíme do konta tím, že vybereme některé konto z číselníku. Pokud zaměstnanec nastoupí do konta až v jeho průběhu (např. až v následujících měsících), není nutné vytvářet nové konto, ale zaměstnance přiřadíme do stávajícího konta. Na mzdové složce KPD vyplníme pole Platnost od, které je důležité pro správný výpočet průměru.

Book Contents

Book Index

Hodinový průměrný výdělek v kontu pracovní doby

U konta pracovní doby je uplatněno odlišné rozhodné období, kterým je předchozích 12 kalendářních měsíců (paragraf 354 odst. 4 ZP). Hodinový průměrný výdělek pro konto se stanoví poměrem hrubé mzdy a odpracovanou dobou za přechozích 12 kalendářních měsíců před začátkem vyrovnávacího období.

Hodinový průměrný výdělek pro konto pracovní doby se doplní po spuštění předvýpočtu na stranu Před výpočtem Mzdových údajů v sekci Průměrný výdělek. Hodnoty, které vstupují do výpočtu, zobrazuje sestava Průměry pro náhrady mezd – konta pracovní doby (MZD_VPRUM_KPD.AM), podle které lze vypočtenou hodnotu zkontrolovat. Sestava zobrazí vstupní hodnoty pouze nad měsícem vstupu do konta.

Tento průměr se používá v průběhu konta pracovní nejen k výpočtu tzv. Stálé mzdy, ale také pro všechny účely použití, pro které se používá průměrný výdělek.

pic_2362

Book Contents

Book Index

Stálá mzda

Pokud zaměstnanec pracuje v kontu pracovní doby, náleží mu místo normální hodinové mzdy za odpracované hodiny, tzv. stálá mzda, která činní nejméně 80 % jeho průměrného měsíčního výdělku. Ta se pak chová podobně jako normální měsíční mzda. Odděleně se evidují skutečně odpracované hodiny a hodinová sazba, a na konci vyrovnávacího období se provede případné dorovnání rozdílu doplatkem stálé mzdy.

Pokud máme vypočten průměrný výdělek pro konta pracovní doby, lze spočítat stálou mzdu pomocí skriptu Výpočet stálé mzdy pro konto pracovní doby. Skript má dva parametry:

DleMesicnihoFondu (implicitně nastaveno na „Ne“)

ProcentoStaleMzdy (implicitně nastaveno na hodnotu„80“)

Tímto parametrem lze nastavit procento pro výpočet stálé mzdy.

Spuštěním skriptu se při implicitním nastavení parametrů vypočte stálá mzda ve výši 80% průměrného měsíčního výdělku a zároveň se doplní na stranu Mzda Mzdových údajů do pole Základní mzda II odkud se bude při spuštění výpočtu načítat na výstupní stranu.

Nastavíme-li parametr „DleMesicnihoFondu“ na hodnotu Ano, bude se Stálá mzda počítat dle měsíčního fondu. V každém měsíci by se skript musel spustit znovu, aby se Stálá mzda přepočítala. Kolik procent průměrného měsíčního výdělku bude stálá mzda činit ovlivníme parametrem „ProcentoStaleMzdy“.

Dále je třeba upravit automatický způsob výpočtu, kde z číselníku vybereme „A 1190 Stálá mzda“ a formu mzdy změníme na „Měsíční mzda“ na straně Mzda Mzdových údajů.

pic_6495

Obr.: Změny na straně Mzda mzdových údajů pro výpočet Stálé mzdy

Spuštěním kontrolního výpočtu se hodnota Stálé mzdy přenese na výstupní stranu (vytvoří se mzdová složka 1190 Stálá mzda).

pic_6496

Obr.: Stálá mzda po provedení výpočtu – strana Výstup mzdových údajů

Stálá mzda může, ale nemusí být v každém měsíci stejná, je možné ji např. v každém měsíci upravovat dle fondu, aby na konci vyrovnávacího období nebyl příliš vysoký doplatek stálé mzdy. Zákonnou podmínkou na stálou mzdu je, že nesmí být nižší než 80 procent průměrného hrubého měsíčního výdělku (za určitých podmínek platí 85 procent). Program umí automaticky spočítat výši stálé mzdy z průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Book Contents

Book Index

Evidence skutečně odpracované doby

Zaměstnanci v kontu přísluší za kalendářní měsíc tzv. Stálá mzda. K tomu nemusí dostávat žádné jiné složky mzdy (příplatky odměny), i když tomu zákon nebrání.

Skutečně odpracované hodiny zadáváme na pátou stranu mzdových údajů, může se jednat i o příplatky. Pomocí mzdových složek Kxxxx, se tyto údaje evidují na účtu mzdy, zobrazují se na výplatním lístku, ale nevstupují do výpočtu mzdy v daném měsíci, bez ohledu na to, zda odpracoval více či méně hodin.

Nepřítomnosti se zadávají jako u ostatních pracovních poměrů na pátou stranu.

Během měsíce můžeme zaměstnanci vyplácet například také prémie mimo účet mzdy zaměstnance. Tuto částku zaměstnanec obdrží ve své měsíční výplatě spolu s „Měsíční mzdou“. Tato částka se nebude evidovat na účtu mzdy zaměstnance. Pokud tedy zadáme jinou mzdovou složku než s označením Kxxx, přičte se ke stálé mzdě.

Pro evidenci odpracovaných hodin na účtu mzdy jsou k dispozici standardní mzdové složky začínající na Kxxxx. Na těchto mzdových složkách jsou evidovány skutečně odpracované hodiny a za ně příslušící mzda, tedy údaje důležité pro porovnání se stálou mzdou a provedení následného vyúčtování.

Seznam Mzdových složek:

K1210 Dosažená mzda za prac. dobu Pracovní doba v kontu pracovní doby

K1810 Dosažená mzda za přesčas Práce přesčas v kontu pracovní doby

K1900 Dosažená mzda za noční práci Noční práce v kontu pracovní doby

K1910 Dosažená mzda za odprac. poh. Odpracovaná pohotovost v KPD

K2220 Dosažený příplatek za přesčas Příplatek za práci přesčas v KPD

K2230 Dosažený příplatek za svátek Příplatek za práci ve svátek v KPD

K2260 Dosažený příplatek za SO + NE Příplatek za práci v SO + Ne v KPD

K2610 Dosažený příplatek za noční práce Příplatek za noční práce v KPD

K3110 Dosažené prémie měsíční Prémie v KPD

K3810 Dosažená mzda za pohotovost Pohotovost v KPD

Mzdové složky umožňují evidovat odpracované hodiny na K1210. Pro větší přehlednost je možné zadat odpracované hodiny za noční práci nebo pohotovost v průběhu konta pracovní doby na mzdové složky K1910 nebo K1900. Pro evidenci příplatků, které mají být zohledněny na účtu mzdy zaměstnance pracujícího v kontu pracovní doby, jsou vytvořeny mzdové složky např. K2610, K2230 nebo K2260.

Pokud se na mzdové složky zadá počet hodin, program je vynásobí hodinovou sazbou ze strany Mzda Mzdových údajů, ale lze zadat také konečnou částku na mzdovou složku.

pic_6498

Obr.: Strana Výstup mzdových údajů - Mzdové složky Kxxxx

Book Contents

Book Index

Účet pracovní doby a mzdy - Doplatek mzdy

Na konci vyrovnávacího období se zjistí, porovnáním hodnot vyplacené stálé mzdy a mzdových složek Kxxxx na účtu mzdy pracovníka, zda bude proveden případný doplatek mzdy. Až v tuto chvíli se zjistí, zda vznikly nějaké přesčasové hodiny, v případě že ano, měl by být poskytnut také příplatek za ně.

Doplatek tvoří souhrn různých složek mzdy, např. to může být i část tarifní mzdy, příplatky, odměny. Je nutné jej posuzovat jako část mzdy poskytnutou za delší období (přesahuje-li vyrovnávací období konta jedno čtvrtletí). Musí proto být pro účely PV rozpočítána do tolika rozhodných období, do kolika spadalo vyrovnávací období. To platí však jen v případě, že pracovník nebude dále v kontu pokračovat.

Pomocí sestavy Účet mzdy a účet pracovní doby, sledujeme rozdíl mezi stálou mzdou a skutečně odpracovanými hodinami a dosaženou mzdou za vybrané období, pomocí parametru ShowDetailComp lze podrobněji zobrazit vzniklé mzdové nároky.

Ze sestavy dokážeme jednoduše vyčíst kolik bylo odpracováno přesčasových hodin. Pro přesčasové hodiny v kontu je vytvořena mzdová složka K2220, kterou na konci vyrovnávacího období vložíme na vstupní stranu a uvedeme příslušný počet přesčasových hodin, a po přepočítání mzdy se na účtu mzdy zvýší doplatek o příplatek za práci přesčas.

V pravém horním rohu sestavy se nachází tlačítko "Vytvoř doplatky", kterým v případě vzniklého rozdílu vytvoříme mzdovou složku pro doplatek mzdy 1191 Stálá mzda - doplatek na vstupní straně mzdových údajů.

MS 1191 Stálá mzda - doplatek je implicitně nastavena tak, aby se doplatek mzdy bral jako odměna delšího období, která se rozprostře do dvou kvartálů. Pokud ovšem vyrovnávací období spadá do více či méně období, uživatel může mzdovou složku na vstupní straně rozkliknout a počet období upravit v poli Počet kvartálů. (Pozn.: Pokud tedy bude vyrovnávací období např. od začátku dubna do konce června, nastavíme počet kvartálů na hodnotu 1).

pic_2368

Obr.: Účet pracovní doby a mzdy zaměstnance - doplatek rozdílu

Book Contents

Book Index

Stanovení průměrného výdělku po ukončení KPD

Teprve po ukončení práce v kontu pracovní doby, bude zjištěno, zda byla vykonávaná práce přesčas. Pro výpočet průměrného hodinového výdělku můžou nastat dvě situace.

Jestliže vznikl doplatek mzdy, program tuto mzdu posoudí jako odměnu delšího období, která by měla být zahrnuta do tolika kalendářních čtvrtletí, do kolika zasahovalo konto pracovní doby.

Pokud na konci vyrovnávacího období pracovník obdržel doplatek mzdy, pro výpočet průměrného výdělku se vzniklý doplatek zahrne do hrubé mzdy za předchozích 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Book Contents

Book Index

Sestavy a skripty nad Konty pracovní doby

Sestavy Průměry pro náhrady mezd - Konta pracovní doby, Účet pracovní doby a mzdy zaměstnance i skript Výpočet stálé mzdy pro konto pracovní doby se spouští nad knihou Mzdových údajů.

Book Contents

Book Index

Průměry pro náhrady mezd - Konta pracovní doby

Číslo procesu: MZD013

Ident. číslo sestavy: SMZD115

Soubor: MZD_VPRUM_KPD.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí hodnoty pro ověření správnosti průměru pro Konta pracovaní doby. Sestava se spouští nad knihou Mzdových údajů.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Centre - Ano

Setřídí záznamy podle střediska.

NewPage - Ano

Ano - nová stránka.

ShowCalcPayoff - Ano

Ano - zobrazí poslední výpočet dobírek.

ShowCalcAverage - Ne

Ano – při editaci pole „Průměrný výdělek“ zobrazí v sestavě také hodnotu vypočtenou programem.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména, OS - osobního čísla.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressAverage - Ne

Ano - nezobrazí průměry.

Book Contents

Book Index

Účet pracovní doby a mzdy zaměstnance

Číslo procesu: MZD013

Ident. číslo sestavy: SMZD116

Soubor: MZD_KDPMZD.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje skutečně odpracované hodiny a mzdové nároky zaměstnance. Spouští se nad knihou Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Aktuální měsíc.

Centre - Ne

Ano - řadit záznamy dle střediska.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NezahrnovatNocniPrace - Ano

Ano - Nezahrnovat noční práce do odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - Nezahrnovat přesčasy do odpracované doby.

ShowCalcPayoff - Ano

Ne - zobrazí poslední výpočet dobírek.

ShowDetailComp - Ne

Ano - zobrazí detailně mzdové složky Kxxx dosažené mzdy.

Sorting - JM

Setřídění dle JM (jména) nebo OS (osobního čísla).

SupressDetail - NE

Ano - potlačit detaily.

Book Contents

Book Index

Výpočet stálé mzdy pro konto pracovní doby

Číslo procesu: MZD013

Id. číslo skriptu: FMZD042

Soubor: PREMP_CalcIncKPD.PAS

Popis skriptu: Skript určený pro výpočet Stálé mzdy u konta pracovní doby. Hodnota vypočtená skriptem se dosadí do pole "Základní mzda II". Spouštíme z knihy Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ProcentoStaleMzdy - 80

Do hodnoty se doplní procento pro výpočet stálé mzdy.

DleMesicnihoFondu - Ne

Ano - výpočet bere v úvahu měsíční fond, proto může být Stálá mzda pro každý měsíc jiná.