Book Contents

Book Index

Saldokonto

Saldokontem se rozumí seznam nezaplacených faktur (vydaných i přijatých), záloh (přijatých i poskytnutých), ostatních pohledávek a závazků k určitému dni v různém setřídění.

Aktuální stav salda lze zjistit v knize Saldokonto.

Stav salda k určitému datu lze zjistit v knize Saldokonto k datu nebo pomocí tiskových sestav Saldokonto.

Book Contents

Book Index

Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto se zobrazují aktuálně nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, zobrazí se místo nezaplacených záloh zálohy zaplacené nebo částečně zaplacené ještě nevyčerpané na fakturách. Ve spodní části se pak u záloh zobrazuje čerpání zálohy na faktuře.

pic_6354

Obr.: Kniha Saldokonto

V knize Saldokonto lze jednoduše pracovat pomocí nastavených filtrů.

Kniha Saldokonto je vhodná pro využití automatických tiskových sestav. Pole CFRemain (Doplatit) a CFRemainC (Doplatit v měně) se u dokladů z nákupu, tedy faktur přijatých, záloh poskytnutých a ostatních závazků zobrazují s opačným znaménkem, proto je vhodné využít automatické sestavy a provádět součty za zákazníka.

Saldokonto

Obr.: Příklad automatické sestavy saldokonta

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Saldokonto

Ctrl+Enter

Přepnutí z knihy Saldokonto na prvotní doklad (fakturu / zálohu / ostatní závazek nebo pohledávku).

Vytvoření upomínek

Vytvoří upomínky k vybraným záznamům.

Vytvoření bankovního příkazu

Vytvoří bankovní příkaz k vybraným záznamům.

Book Contents

Book Index

Vytvoření bankovního příkazu v knize Saldokonto

Tvorba bankovního příkazu přímo z knihy Saldokonto je umožněna tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu. Funkce umožňuje z dokladů v knize Saldokonto vybrat ty, které chceme zaplatit. Bankovní příkaz z vybraného bankovního účtu se vytvoří automaticky.

Funkce načítá z knihy Saldokonto doklady, které nejsou uhrazeny. Před spuštěním funkce můžeme filtrem omezit doklady, ke kterým chceme příkaz k úhradě vytvořit. Po stisknutí tlačítka Vytvoření bankovního příkazu se zobrazí formulář Vytvoření bankovního příkazu pro zadání bankovního účtu a data splatnosti bankovního příkazu. Pokud vytváříme inkasní příkaz, ve formuláři zatrhneme Inkasní příkaz.

pic_6355

Obr.: Kniha Saldokonto s tlačítkem Vytvoření bankovního příkazu

pic_6356

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu

Při vytváření bankovního příkazu je možné zobrazit doklady podle Plánovaného data zaplacení a zadat datum od-do.

Po odsouhlasení zadaných údajů na formuláři Vytvoření bankovního příkazu se otevře formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta.

pic_6357

Obr.: Formulář Vytvoření bankovního příkazu ze saldokonta

V horní části formuláře se zobrazují vybrané doklady z knihy Saldokonta, které je možné vložit na příkaz. Všechny záznamy jsou po spuštění formuláře označené hvězdičkou, ručně je lze hvězdičkou označovat a odznačovat. Deletem je možné některé záznamy z formuláře smazat. Záznamy s vykřičníkem upozorňují na chybějící bankovní účet na dokladu. Ve sloupci Příkaz M je možné upravit placenou částku. Na příslušném řádku myší klepneme do pole s částkou, stiskneme klávesu Enter, částku změníme a potvrdíme opět klávesou Enter.

V pravé části nahoře lze ještě aktuálně měnit bankovní účet, ze kterého chceme provést příkaz k úhradě a vedle něj se zobrazuje Zůstatek účtu. Zůstatek účtu je navýšen o částku kontokorentu, pokud je na bankovním účtu zadaná. Záznamy označené hvězdičkou jsou započítány do Celkem uhradit a Nový zůstatek zobrazuje stav účtu po vytvoření příkazu k úhradě.

V dolní části formuláře se zobrazují součty za firmy. Tlačítkem Zadat částku na firmu je možné zadat pro jednotlivé dodavatele částku platby, kterou chceme danému dodavateli zaplatit. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí formulář Zadat částku na firmu, ve kterém se zadá dodavatel a částka platby. Po odsouhlasení formuláře Zadat částku na firmu se zobrazí formulář Hromadná platba dodavateli, ve kterém se zobrazí informace o tom, kolik ze zadané částky bylo rozpuštěno. Zároveň se zruší označení všech dokladů vybrané firmy a označí se doklady od nejstarších dle data splatnosti až do výše zadané částky.

pic_3391

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

pic_4723

Obr.: Formulář Hromadná platba dodavateli

Po dokončení úprav ve formuláři Tvorba bankovního příkazu stiskneme tlačítko Vytvořit příkaz. Zobrazí se formulář Seskupení plateb, ve kterém je možné zatrhnout zatrhávací pole Seskupit položky a zadat maximální částku pro seskupení do pole Limit pro seskupení.

pic_3453

Obr.: Formulář Seskupení plateb

Po odsouhlasení formuláře Seskupení plateb tlačítkem OK se do zadaného bankovního účtu automaticky vytvoří bankovní příkaz na doklady označené hvězdičkou. Pokud nechceme vytvořit bankovní příkaz, stiskneme tlačítko Storno pro opuštění formuláře bez uložení.

Book Contents

Book Index

Kniha Saldokonto k datu

V knize Saldokonto k datu se zobrazují nezaplacené (či přeplacené) faktury, zálohy, ostatní závazky a pohledávky ke zvolenému datu. Ve spodní části se zobrazují Platby k dokladu, na kterém je nastaveno pravítko.

pic_6351

Obr.: Kniha Saldokonto k datu

Při otevření Knihy Saldokonto k datu se zobrazí vždy saldo k aktuálnímu datu. Po kliknutí na datum v poli Hodnoty k datu lze ve formuláři Nastavit datum změnit datum.

pic_6352

Obr.: Formulář Nastavit datum

Při otevření knihy ze stromového menu Finance - Saldokonto se kniha otevře vždy s továrním pohledem "Saldokonto". V tomto pohledu jsou pevně definovány sloupce a platby po datu salda se zobrazují v šedé barvě.

Pokud je zapnuta volba Zobrazit nevyúčtované zálohy, místo nezaplacených záloh se zobrazí položky záloh, které jsou zaplacené a nevyčerpané na fakturách. V částkách Dočerpat se zobrazuje netto částka k čerpání a v poli Účet (lze přidat do sloupců) se zobrazuje účet z položky zálohy (pokud je prázdný, zobrazí se u přijaté zálohy Účet D a u poskytnuté zálohy Účet MD z hlavičky).

Book Contents

Book Index

Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Pokud chceme porovnávat saldo za 2 období, ze stromového menu Finance - Saldokonto otevřeme Knihu Saldokonto k datu - porovnání. Po kliknutí na datum v poli Hodnoty k datu lze ve formuláři Nastavit datum změnit datum Hodnoty k datu a Porovnání k datu.

pic_6353

Obr.: Kniha Saldokonto k datu - porovnání

Na knize spuštěné ze stromového menu je aplikován tovární pohled "Saldokonto - porovnání". V tomto pohledu jsou přidány sloupce, které zobrazují částky k datu Porovnání k datu. Pokud na dokladu došlo mezi zvoleným obdobím ke změně, řádek se zobrazuje tučně.

Book Contents

Book Index

Saldokonto - základní informace

Saldokonto vyhodnocujeme v modulech Faktury vydané, Faktury přijaté, Zálohy přijaté, Zálohy poskytnuté, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky. Buď vyhodnocujeme každý modul zvlášť, nebo formou kombinace těchto modulů. Ve stromovém menu jsou k dispozici různé varianty zobrazení a setřídění saldokontních sestav.

Saldokonto můžeme tisknout:

pic_6285

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto

Popis polí pro seskupování záznamů:

Kniha

Setřídí záznamy podle knihy.

Středisko

Setřídí záznamy podle střediska. Můžeme si určit, která střediska chceme zobrazovat vyplněním polí od, do.

Referent

Setřídí záznamy podle referenta.

Způsob platby

Setřídí záznamy podle způsoby platby.

Stát dod./odb.

Setřídí záznamy podle státu dodavatele/odběratele.

Dodavatel/Odběratel

Setřídí záznamy podle dodavatele/odběratele. Zatrhnutím pole Zobrazovat na nové stránce se bude každý dodavatel/odběratel zobrazovat na zvláštní straně.

Účet

Setřídí záznamy podle účtu faktury.

 

Lhůty

Setřídí záznamy podle lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůta. Můžeme je změnit.

Měna

Setřídí záznamy podle měny.

Dodavatel/Odběratel podle lhůt

Setřídí záznamy podle lhůt. Ke lhůtám přiřadí všechny doklady s dodavateli a odběrateli vyhovujícími dané lhůtě.

Popis polí pro zobrazování záznamů:

Faktury vydané

Zobrazí faktury vydané.

Faktury přijaté

Zobrazí faktury přijaté.

Přijaté zálohy

Zobrazí zálohy přijaté.

Poskytnuté zálohy

Zobrazí zálohy poskytnuté.

Ostatní pohledávky

Zobrazí ostatní pohledávky.

Ostatní závazky

Zobrazí ostatní závazky.

Kontejner

Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z kontejneru.

Filtr

Po zatržení tohoto pole se budou tisknout doklady z filtru.

Odběratel

Dodavatel

Zatržením pole určíme, že se budou tisknout doklady pouze toho dodavatele/odběratele, na němž máme v knize (nad kterou spouštíme Saldokonto) pravítko.

Faktury - detail

Zobrazí se jednotlivé doklady (pokud není zatrženo, zobrazí se jen sumy za zvolené setřídění).

Kurz

U dokladů v cizí měně zobrazí kurz.

Saldo před a po datu splatnosti

Zobrazí doklady se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.

Platby

K zaplaceným dokladům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.

Bank. příkazy považovat za platbu

Po zatržení tohoto pole se budou do plateb zahrnovat i bankovní příkazy.

Platební morálka

Zobrazuje nezaplacené i zaplacené doklady, výši prodlení a sankční úroky. Platební morálka je podrobněji popsána v následující kapitole Platební morálka.

Zobrazit nadřízeného dod./odb.

K nadřízenému dodavateli/odběrateli přiřadí doklady patřící podřízenému dodavateli / odběrateli.

Zobrazit penále a prodlení

Zobrazí sankční úroky a počet dnů prodlení.

Popis polí pro nastavení hodnot:

Min. rozdíl

Je to výše salda (částka, která zbývá zaplatit), od které se doklady budou v sestavě zobrazovat. Skript přepočítává částky dokladů na měnu mandanta. Např. pokud je min. rozdíl „10" (Kč), zobrazí i doklad se saldem 0,40 EUR (v kurzu 1 EUR = 25 Kč). Pokud je minimální rozdíl „0", zobrazí i zcela zaplacené doklady.

Do data

Zobrazí saldo do data, které ve formuláři v poli Do data stanovíme.

Název sestavy

Zde můžeme nastavit název sestavy.

Seřadit fakt. podle

Doklady seřadíme podle data splatnosti, čísla dokladu nebo podle salda.

Součty zobrazit v měně mandanta

Součty za jednotlivé dodavatele/odběratele budou zobrazeny v měně mandanta.

Zobrazit inventarizaci pohledávek a závazků dohromady

Popsáno v Účetnictví v kapitole Inventarizace závazků a pohledávek.

Automatický výběr dokladů

Automaticky se nafiltrují doklady s Datem úč. případu a nezaplacené k zadanému datu a až nad tímto filtrem sestava prochází jednotlivé doklady a jejich platby. Umožní zrychlit zobrazení saldokonta nad velkým množstvím dokladů.

Pokud je zatrženo:

  • Min. rozdíl nejde editovat a nastaví se dle Zaokrouhlovací chybyParametrech mandanta
  • nejde u jednotlivých typů dokladů editovat volby Kontejner, Filtr, Dodavatel/Odběratel a editovat volbu Platební morálka. Pokud budou volby zatrženy, při zatržení automatického výběru se odškrtnou.

Firma z fakturační adresy

Pokud je zapnuto, doklady se seskupí podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu.

Seskupit podle typu dokladu

Parametr je implicitně nastavený na hodnotu Ano. Pokud bude mít hodnotu Ne a budou se zobrazovat jen doklady nákupu nebo jen doklady prodeje, nezobrazí se seskupení za typ dokladu. Využití např. při setřídění podle účtu, kdy zobrazím v rámci účtu faktury i ostatní pohledávky.

Ve formuláři můžeme nastavení parametrů uložit pomocí tlačítka Uložit jako parametry sestavy. Pokud před uložením parametrů sestavy zatrhneme pole Příště nezobrazovat (parametr sestavy NoInteractive = „ANO"), při dalším spuštění se již nebude zobrazovat úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře musíme nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu „NE" (v záložce Parametry sestavy v F9).

Seznam parametrů saldokonta

AccBooks - U

Knihy účetnictví (oddělené středníkem), ze kterých se zůstatek hlavní knihy napočte.

CompanyByIdNo - Ne

Ano - seskupí doklady podle IČ; Ne - seskupí doklady podle názvu dodavatele/odběratele.

CompanyByInvoiceAddress - Ne

Ano - seskupí doklady prodeje podle firmy, zadané ve fakturační adrese, a v názvu firmy se zobrazí název firmy uvedené ve fakturační adrese dokladu; Ne - seskupí doklady podle dodavatele/odběratele.

CompanyByPage - Ne

Ano - každý dod./odb. se zobrazí na nové stránce.

Contractor - Ne

Ano - zobrazí faktury aktivního dodavatele.

ContractorAdv - Ne

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy pro aktivního dodavatele.

ContractorLiability - Ne

Ano - zobrazí ostatní závazky pro aktivního dodavatele.

CostCentreDoc - Ne

Ano - třídí doklady podle střediska z hlavičky dokladu; Ne - třídí podle střediska z položky dokladu.

CostCentreFrom

Filtr středisek "od" podle zkratky.

CostCentreTo

Filtr středisek "do" podle zkratky.

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Ne

Ano - pokud je v nastavení pro firmy uvedená kniha účetnictví (Správa multi company/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

Customer - Ne

Ano - zobrazí faktury aktuálního odběratele.

CustomerAdv - Ne

Ano - zobrazí zálohy pro aktivního odběratele.

CustomerReceivable - Ne

Ano - zobrazí ostatní pohledávky pro aktivního odběratele.

CustomerAccTerms - Ne

Ano - Seskupí dod./odb. podle termínů.

Date_From - 0.0.0000

Datum "od" pro Platební morálku, omezení pro platby a faktury a zálohy.

Date_To - 0.0.0000

Datum "do" - pro Saldo, omezení pro platby a faktury a zálohy.

FirmCurrency - Ne

Ano - zobrazí součty za grupy v měně mandanta.

GroupByDocumentType - Ano

Ne - pokud se budou zobrazovat jen doklady nákupu nebo jen doklady prodeje, nezobrazí se seskupení za typ dokladu.

IgnoreFieldRight - Ne

Ano - ignoruje právo na pole.

IgnoreInvoiceDay - Ne

Ano - ignoruje datum UZP.

InvoiceIN - Ano

Ano - zobrazí faktury přijaté.

InvoiceIN_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur přijatých.

InvoiceIN_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur přijatých.

InvoiceOUT - Ano

Ano - zobrazí faktury vydané.

InvoiceOUT_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem faktur vydaných.

InvoiceOUT_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem faktur vydaných.

ItemOrder - 0

Seřadí faktury podle: 0 - data splatnosti; 1 - čísla dokladu; 2 - salda.

Liability - Ano

Ano - zobrazí ostatní závazky.

Liability_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních závazků.

Liability_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních závazků.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";".

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se formulář salda; Ne - zobrazí se formulář salda.

OnlyBrowse - Ne

Ano - spustit pouze v prohlížení

OnlyConfirmed - Ne

Ano - zobrazí potvrzené doklady a z nepotvrzených jen ty, na kterých je navedená nějaká platba. Nepotvrzené doklady se zobrazí s Brutto částkou 0.

OrderByAccount - Ne

Ano - setřídění podle účtu.

OrderByBook - Ne

Ano - setřídění podle knihy.

OrderByCentre - Ne

Ano - setřídí podle střediska z položek dokladu. Pokud je položka bez stř., tak se bere stř. z hlavičky dokladu. Hodnota "Ano" nezobrazí platby

OrderByCompany - Ano

Ano - setřídění podle firmy.

OrderByCurrency - Ano

Ano - setřídění podle měny.

OrderByPayMethod - Ne

Ano - setřídění podle způsobu platby.

OrderByState - Ne

Ano - setřídění podle států.

OrderByTerms - Ne

Ano - setřídění podle lhůt.

Paid - Ne

Ano - bankovní příkazy jsou považovány za platbu.

PaymentMorale - Ne

Ano - zobrazí platební morálku.

ProvidedAdvances - Ano

Ano - zobrazí poskytnuté zálohy.

ProvidedAdvances _F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh poskytnutých.

ProvidedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh poskytnutých.

Receivable - Ano

Ano - zobrazí ostatní pohledávky.

Receivable_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem ostatních pohledávek.

Receivable_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem ostatních pohledávek.

ReceivedAdvances - Ano

Ano - zobrazí přijaté zálohy.

ReceivedAdvances_F - Ne

Ano - spustí se nad kontejnerem záloh přijatých.

ReceivedAdvances_S - Ne

Ano - spustí se nad filtrem záloh přijatých.

ReportTitle

Název sestavy.

ShowBalanceBefAft - Ne

Ano - zobrazí saldo před a po datu splatnosti.

ShowCompanyAbbr - Ano

Ano - zobrazí zkratku dod./odb..

ShowCompanyIDNo - Ne

Ano - zobrazí IČ dod./odb..

ShowCompanyVATRegNo - Ne

Ano - zobrazí DIČ dod./odb..

ShowCreditNotes - Ne

Ano - zobrazí dobropisy.

ShowExchangeRate - Ne

Ano - zobrazí kurz.

ShowGenLedgerBalance - Ano

Ano - pokud je zapnuto setřídění podle Účtu a současně není zapnuto žádné nadřízené setřídění (tj. Kniha, Středisko, Způsob platby, Stát, Dod/Odb.), u každého účtu se zobrazí zůstatek na účtu z Hlavní knihy a vyčíslí se rozdíl mezi částkou salda účtu a hlavní knihou.

ShowInvoices - Ano

Ano - zobrazí detail faktury a zálohy.

ShowPayments - Ne

Ano - zobrazí platby.

ShowPenalty - Ano

Ano - zobrazí penále a prodlení; Ne - zobrazí Datum UZP a název dod./odb..

ShowSuperior - Ne

Ano - zobrazí nadřízeného dod./odb..

ShowUnpaidInvInTerm - Ano

Ano - zobrazí všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data.

SurveyTogether - Ne

Ano - zobrazí závazky a pohledávky dohromady.

UseExchangeRate2 - Ano

Ano - použít kurz 2 (kurzové rozdíly).

Book Contents

Book Index

Saldo faktur a záloh podle účtu

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných ostatních pohledávek setříděných podle pohledávkového účtu. U každého dokladu je vyčísleno brutto, zaplaceno a saldo. Za každý účet je k dispozici celkové saldo.

U dokladů v cizí měně je možné zobrazovat přepočet na Kč, zatrhneme-li pole Kurz. Pro příklad uvedeme na sestavě.

pic_1172

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle účtu

pic_3781

Book Contents

Book Index

Saldo faktur a záloh podle lhůt

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků seskupený podle lhůt po splatnosti. U každého dokladu je vyčísleno saldo, prodlení a penále. Za každou lhůtu je k dispozici celkové saldo. V rámci jednotlivých lhůt je možné použít podrobnější členění podle měny zatrhnutím pole Měna.

pic_1173

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - podle lhůt

pic_3782

Book Contents

Book Index

Saldo faktur a záloh pro jednoho dodavatele/odběratele

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků jednoho dodavatele/odběratele, na jehož dokladu stojí pravítko v knize, nad kterou spouštíme Saldokonto.

pic_1175

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto - pro jednoho dod./odb.

pic_3783

Pokud tuto sestavu budeme spouštět ze stromového menu, pak si musíme vložit do kontejneru dod./odb., které budeme chtít vytisknout.

Book Contents

Book Index

Saldo faktur a záloh se zobrazením plateb

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur, záloh, ostatních pohledávek a závazků a k nim částečné platby, které byly na dokladu provedeny.

pic_1186

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto se zobrazením plateb

pic_3784

Book Contents

Book Index

Saldo faktur a záloh se zobrazením plateb - bankovní příkazy

Sestava obsahuje seznam nezaplacených faktur vydaných (přijatých) a záloh přijatých (poskytnutých) a k nim příslušné platby, které byly na dokladu provedeny. Zatržením pole Bank. příkazy považovat za platbu se budou zobrazovat i bankovní příkazy, kterými byly doklady uhrazeny. U každé faktury a zálohy je vyčísleno saldo, prodlení a penále.

(Zatržené pole Měna umožňuje použít podrobnější členění podle měny. U dokladů v cizí měně je možné zobrazovat přepočet na Kč, zatrhneme-li pole Kurz.)

pic_1187

Obr.: Formulář sestavy Saldokonto se zobrazením plateb - bankovní příkazy

pic_3785

Book Contents

Book Index

Platební morálka - základní informace

Součástí funkce Saldokonto je také možnost tisku sestavy Platební morálka. Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Období se nastavuje pomocí polí Od data a Do data. Zobrazí se:

Doklady rozčleněny na zaplacené, nezaplacené před datem splatnosti (ve lhůtě splatnosti) a nezaplacené po datu splatnosti.

Popis parametrů základního formuláře je stejný jako u Saldokonta.

Book Contents

Book Index

Platební morálka

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Doklady jsou seskupeny podle dodavatelů/odběratelů.

pic_1189

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Book Contents

Book Index

Platební morálka - Nezaplacené fakt. s datem splat. ve lhůtě

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

pic_1191

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Book Contents

Book Index

Platební morálka - Opravné daňové doklady

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady se budou zobrazovat i zaplacené opravné daňové doklady a nezaplacené sv intervalu Od data - Do data.

pic_1188

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka - Opravné daňové doklady

Book Contents

Book Index

Platební morálka - Opravné daňové doklady a nezaplacené fakt. s datem úč. případu od-do data

Sestava zobrazuje platební morálku jednotlivých dodavatelů/odběratelů za zadané období. Zatržením pole Opravné daňové doklady a Všechny nezaplacené faktury s datem úč. případu od-do data se budou zobrazovat všechny zaplacené i nezaplacené doklady s datem úč. případu v zadaném období.

pic_1190

Obr.: Formulář sestavy Platební morálka

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro banku

V IS K2 jsou k dispozici funkce, pomocí kterých lze vytvořit soubor s pohledávkami pro některé banky, a to ve formátu, který banka vyžaduje. Funkce vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Funkce se spouští se v Knize Saldokonto k datu. V této knize klikneme na datum v poli Hodnoty k datu a ve formuláři Nastavit datum zadáme datum, ke kterému pohledávky vyhodnocujeme. Ze stromového menu Finance - Saldokonto – Export pohledávek pro banku spustíme funkci pro příslušnou banku."

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro CITI

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN062

Soubor: FAV_ExpCITI.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu xls, kterou požaduje CITI banka pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum, ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

LoanNumber - Číslo exportu. Plní se do sloupce Loan Number v excelu.

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro ČS

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN061

Soubor: FAV_ExpCS.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu csv, kterou požaduje banka Česká spořitelna pro export pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

UserRefNo - Ano

Exportuje variabilní symbol

DateOfContract

Datum smlouvy

SupplementNo

Číslo dodatku smlouvy

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro ČSOB

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN058

Soubor: FAV_ExpCSOB.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu XLS, kterou požaduje banka ČSOB v rámci své služby Import pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

DateOfCreate

Datum vytvoření souboru

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.

Book Contents

Book Index

Export pohledávek pro KB

Číslo procesu: FIN015

Id. číslo skriptu: FFIN057

Soubor: FAV_ExpKBSUM.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k tvorbě zprávy ve formátu ckm, kterou požaduje Komerční banka v rámci své služby Elektronická zástava pohledávek. Spouští se z knihy Saldokonto k datu, kde se nastaví datum ke kterému se vyhodnocuje a pak se spustí skript. Skript vytvoří zprávu (soubor), která obsahuje KB požadované údaje z faktur vydaných. Údaje se vytvoří jen z faktur vydaných, které nejsou zaplacené a jsou nestornované.

Adresa ve stromu: [Finance] [Saldokonto] [Export pohledávek pro banku]

Parametry skriptu:

NoOfContract - cisloZsml

Číslo zástavní smlouvy.

FilePath - Místo, kde se vytvořený soubor uloží.

 

FileName - Název souboru, který dostane vytvořený soubor.