Book Contents

Book Index

Závazky z mezd

Jedním z nutných kroků po ukončení měsíčního zpracování mezd je odeslání všech potřebných plateb z mezd zaměstnanců a odvodů státním institucím. Toto se v IS K2 řeší prostřednictvím knihy Závazky z mezd, která slouží k vytváření závazků a jejich evidenci a která je zdrojem pro odeslání všech těchto potřebných plateb. Umožňuje kompletní přehled závazků a stavu jejich zaplacení.

Závazky se vytvářejí na:

pic_5977

Obr.: Závazky z mezd

Význam grafických symbolů zaplacenosti na závazcích z mezd

pic_096i nezaplaceno ve splatnosti

pic_097i nedoplaceno ve splatnosti

pic_381i nezaplaceno po splatnosti

pic_382i nedoplaceno po splatnosti

pic_098i nezaplaceno po x dnech po splatnosti (x v Parametrech uživatele - Blesk po x dnech po splatnosti)

pic_099i nedoplaceno po x dnech po splatnosti (x v Parametrech uživatele - Blesk po x dnech po splatnosti)

pic_095i přeplaceno

pic_094i zaplaceno (na straně Seznam se nezobrazuje)

Book Contents

Book Index

Knihy závazků z mezd

Všechny závazky lze dělit do jednotlivých knih. Evidence knih se nachází v tabulce Správa knih. Přepnutí knihy se provede klávesou Alt+F10 (po přepnutí knihy se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v tabulce). Knihy umožňují ještě podrobnější dělení prostřednictvím období.

pic_3110.png

Obr.: Knihy závazků z mezd

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

pic_3518

Obr.: Knihy závazků z mezd - nultá záložka

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd - základní údaje

Nový závazek z mezd vytvoříme pomocí volby Nový nebo Kopie v ribbonu nebo klávesou Insert. Po výběru pracovníka a jeho srážky (v případě srážky za organizaci pouze srážky) se předvyplní částka.

Částka je rovna rozdílu mezi částkou výstupních mzdových složek a částkou na již vytvořeném závazku, příp. závazcích v dané periodě pro tuto srážku. Částku je možné změnit, stejně jako informace o způsobu platby a bankovním spojení, které se předvyplní z vybrané srážky.

První strana závazků z mezd slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o závazku.

pic_5980

Obr.: Závazky z mezd - základní údaje

Popis polí:

Pracovník

Výběr pracovníka, pro kterého se závazek vytváří.

Srážka

Výběr srážek ze mzdy vybraného pracovníka. Pokud není žádný pracovník zvolen, jsou zde nabízeny srážky za organizaci.

Mzdové období

Perioda zpracování mezd, pro kterou se závazek vytváří.

Částka

Částka, na kterou je závazek vytvořen. Doplní se po výběru srážky. Částku je možné upravit, zadat ručně.

Popis

Libovolný popisný text. Dosadí se ze srážky z mezd.

Doklad

Číslo závazku generované programem.

Způsob platby

Vyplní se po výběru srážky, je možné jej změnit.

Bankovní účet

Po výběru srážky se vyplní ten účet, který má srážka nastavený jako výchozí.

IBAN

Mezinárodní forma čísla bankovního účtu. IBAN se používá pro zahraniční platební styk a pro tuzemské platby v cizí měně.

Variabilní symbol

Vyplní se po výběru srážky, je možné jej změnit.

Specifický symbol

Vyplní se po výběru srážky, je možné jej změnit.

Konstantní symbol

Vyplní se po výběru srážky z výchozího bankovního účtu.

Středisko

Vyplní se po výběru srážky, je možné jej změnit.

Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Referent

Účetní osy. Pokud jsou vyplněny na srážce z mezd, dosadí se při vytváření závazku z mezd také do něj.

Účetní informace, Párovací symbol

Účet z účetního rozvrhu, na který se závazek bude účtovat. Doplní se po výběru srážky. Pokud na srážce není účet zadán a jedná se o závazek na pracovníka, vezme se účet z pracovního poměru, ve kterém je nastaveno danění. Párovací symbol se využívá v účetnictví pro párování.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví.

Datum vystavení

Datum vystavení závazku. Automaticky je vkládáno aktuální datum.

Datum splatnosti

Dosadí se automaticky po zadání hodnoty do pole Počet dnů splat.

Počet dnů splat.

Počet dnů, za které má být závazek zaplacen.

Měna, Kurz

Měna, na kterou je závazek vytvořen.

Kurz podle data

Tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vytvoření závazku.

K. lístek

Toto tlačítko otevře kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů.

Popis

Libovolný popisný text.

Vystavil

Jméno pracovníka, který závazek vytvořil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu.

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd - platby

Na straně Platby závazku je uživateli umožněno sledovat skutečnosti související se stavem zaplacení závazku. Zda je závazek zaplacen celý, nebo jen částečně, datum splatnosti apod., nebo informace o jednotlivých platbách (spodní část obrazovky).

pic_5981

Obr.: Závazky z mezd - platby

Popis polí:

Datum zaplacení

Skutečné datum zaplacení závazku.

Zaplaceno

Celková částka, která již byla zaplacena.

Uhrazeno

Částka, která byla uhrazena bankovními příkazy. Ty ale zatím nejsou spárovány s bankovním výpisem.

Doplatit

Částka, která ještě zbývá zaplatit.

Zbývá uhradit

Rozdíl mezi Zbývá zaplatit a Uhrazeno = částka, na kterou ještě nebyl vytvořen bankovní příkaz.

Celkem kurz. rozd.

Celkový kurzovní rozdíl.

Přepočet plateb

Přepočítá platby k závazku a opraví pole Zaplaceno, pokud částka nesouhlasí. Přepočet je možné spustit také ze záložky Funkce v ribbonu.

Plánované datum zaplacení

Datum splatnosti zohledněné o prodlení, Je možné ho ručně editovat.

Předpokládané datum zaplacení

Datum splatnosti zohledněné o prodlení.

Datum splatnosti

Datum splatnosti závazku.

Priorita

K nastavení priority pro platbu.

Stav platby

Stav platby, může nabývat hodnot Povoleno, Pozastaveno, Blokováno.

Nezahrnovat do Řízení financí

Pokud je volba zatržena, doklad se nezobrazí v modulu Řízení financí.

V dolním okně se zobrazují jednotlivé platby závazku. Po stisknutí klávesy Enter nebo dvojkliku v Prohlížení na konkrétní platbě se zobrazí strana základní údaje bankovního výpisu, platebního dokladu, interního dokladu, případně bankovního příkazu, kterým byla platba provedena. Pravítko se nastaví na položku, která odpovídá platbě závazku.

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd - přílohy

K doplnění informací slouží strana Přílohy, kam je možné přiřadit ve formě dokumentů také soubory vytvořené jinými software a uložené v počítačové síti. Dále je možné k závazkům přiřazovat libovolné doklady.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Závazky z mezd

pic_5982

Obr.: Záložka Funkce v ribbonu


Popis základních funkcí:

Kurzovní lístek

Funkce otevře Kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů. Pravítko je nastaveno na kurz platný k datu vystavení dokladu. Kurzy se definují v číselníku Měna.

Platba pokladnou

pic_5983

Obr.: Platba pokladnou

Popis polí:

Pokladna

Výběr pokladny (z tabulky Knihy pokladny), kterou bude platba provedena.

Datum platby

Datum provedení platby.

Výše částky

Výše částky, která se má zaplatit. Do pole lze vepsat buď částku, nebo lze zadat procento úhrady (např. uhradit 20 % celkové částky závazku).

Částka - zbývá doplatit

Volba pro zaplacení zbývající částky závazku (používá se u závazků, které jsou již částečně zaplacené). Tuto volbu lze kombinovat i s předchozí volbou, kdy je možné zaplatit např. 50 % zbývající částky.

Zaokrouhlit částku platby na celé jednotky

Zaokrouhlení.

 

Platba interním dokladem

pic_5984

Obr.: Platba interním dokladem

Popis polí:

Kniha interních dokladů

Výběr knihy interních dokladů (z tabulky Knihy interních dokladů), kterou bude platba provedena.

Měna dokladu

Měna interního dokladu, kterým má být platba provedená.

Datum platby

Datum provedení platby.

Výše částky

Výše částky, která se má zaplatit. Do pole lze vepsat buď částku, nebo lze zadat procento úhrady (např. uhradit 20 % celkové částky faktury).

Částka - zbývá doplatit

Volba pro zaplacení zbývající částky závazku (používá se u závazků, které jsou již částečně zaplacené). Tuto volbu lze kombinovat i s předchozí volbou, kdy je možné zaplatit např. 50 % zbývající částky.

Zaokrouhlit částku platby na celé jednotky

Zaokrouhlení.

Platit i opravné daňové doklady

Neaktivní. Týká se faktur a záloh.

Nastavit kurz zálohy podle platby

Neaktivní. Týká se záloh.

 

 

Změna plánovaných plateb

U každého plánu si stanovíme datum, měnu a částku, kterou budeme chtít v budoucnu zaplatit. Vytořené plány se budou zobrazovat v knize Řízení financí.

Přepočet plateb

Přepočítá platby k závazku a opraví pole Zaplaceno, pokud částka nesouhlasí.

Popis základních funkcí:

F1

Zobrazení nápovědy.

F2

Uložení provedených změn.

F3

Funkce pro aktualizaci údajů.

F4

Přepíná mezi knihou a vybraným záznamem v prohlížení.

F5

Funkce pro změnu údajů.

Insert

Vložení nového záznamu.

F6

Vložení nového záznamu s kopií.

F8

Zneplatnění záznamu.

F9

Tisk.

F10

Návrat do pracovní plochy.

Popis pokročilejších funkcí:

Alt+F2

Potvrzení záznamu.

Alt+F7

Nastavení podmínek pro vyhledávání.

Alt+F9

Umožní nastavení podmínek pro filtr.

Alt+F10

Změna periody zpracování mezd.

Shift+F9

Tato klávesa přepíná mezi knihou a vyhodnocovacím filtrem.

ctrl+F2

Odpotvrzení záznamu.

ctrl+F5

Změna data potvrzení.

Ctrl+F9

Slouží pro rychlé zapnutí filtru.

Shift+F2

Platba pokladnou.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Závazky z mezd

Hromadné akce lze spouštět z ribbonu.

pic_5986

Obr.: Hromadné akce nad knihou Závazky z mezd

Popis akcí:

Hromadná změna

Umožňuje hromadně změnit některé údaje na vybraných závazcích z mezd. U polí vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých závazcích z mezd uveden. Do hromadné změny se načtou pole zobrazená v tabulce. Další pole je možné přidat přes tlačítko Přidat pole. Zatržená volba S odmazáním z kontejneru/zrušení označení provede po spuštění akce výmaz z kontejneru nebo odoznačení záznamů hvězdičkami.

pic_5987

Obr.: Hromadná změna

Potvrzení

Hromadné potvrzení vybraných záznamů.

Odpotvrzení

Hromadné odpotvrzení vybraných záznamů.

Datum potvrzení

Změna data potvrzení u potvrzených záznamů.

Storno

Hromadné stornování vybraných záznamů.

Odstorno

Hromadné odstornování vybraných záznamů.

Platba pokladnou

Hromadné zaplacení vybraných závazků pokladnou.

pic_5988

Obr.: Platba pokladnou

Popis polí:

Pokladna

Výběr pokladny (z tabulky Knihy pokladny), kterou bude platba provedena.

Datum platby

Datum provedení platby.

Výše částky

Výše částky, která se má zaplatit. Do pole lze vepsat buď částku, nebo lze zadat procento úhrady (např. uhradit 20 % celkové částky závazku).

Částka - zbývá doplatit

Volba pro zaplacení zbývající částky závazku (používá se u závazků, které jsou již částečně zaplacené). Tuto volbu lze kombinovat i s předchozí volbou, kdy je možné zaplatit např. 50 % zbývající částky.

Zaokrouhlit částku platby na celé jednotky

Zaokrouhlí částku platby na celé jednotky.

Jedním dokladem

Po zatrhnutí volby budou vybrané závazky zaplaceny jedním dokladem. V opačném případě bude na každý závazek vystaven jeden pokladní doklad.

Srovnat přeplatky

Volba na dorovnání haléřových nedoplatků. Pokud bude zatrženo dojde k doplacení dokladů, jejichž částka Doplatit je menší (nebo rovna) zaokrouhlovací chybě.

 

Platba interním dokladem

Hromadné zaplacení vybraných závazků interním dokladem.

pic_5989

Obr.: Platba interním dokladem

Popis polí:

Kniha interních dokladů

Výběr knihy interních dokladů (z tabulky Knihy interních dokladů), kterou bude platba provedena.

Měna dokladu

Měna interního dokladu, kterým má být platba provedená.

Datum platby

Datum provedení platby.

Výše částky

Výše částky, která se má zaplatit. Do pole lze vepsat buď částku, nebo lze zadat procento úhrady (např. uhradit 20 % celkové částky faktury).

Částka - zbývá doplatit

Volba pro zaplacení zbývající částky závazku (používá se u závazků, které jsou již částečně zaplacené). Tuto volbu lze kombinovat i s předchozí volbou, kdy je možné zaplatit např. 50 % zbývající částky.

Zaokrouhlit částku platby na celé jednotky

Zaokrouhlí částku platby na celé jednotky.

Platit i opravné daňové doklady

Neaktivní. Týká se faktur a záloh.

Jedním dokladem

Po zatrhnutí volby budou vybrané závazky zaplaceny jedním dokladem. V opačném případě bude na každý závazek vystaven jeden pokladní doklad.

Nastavit kurz zálohy podle platby

Neaktivní. Týká se záloh.

 

 

Změna skupiny práv

Přidělení skupiny práv na prohlížení a změnu pro vybrané záznamy. Takové záznamy pak mohou prohlížet nebo měnit jen ti uživatelé, kteří mají danou skupinu práv. Ostatní uživatelé vidí místo záznamů jen hvězdičky.

Book Contents

Book Index

Hromadné vytváření závazků z mezd

Po ukončení měsíčního zpracování mezd je třeba vystavit závazky na všechny srážky z mezd, na které v dané periodě směřuje nějaká nenulová výstupní mzdová složka. Vystavení závazků provedeme v knize Srážky z mezd. K tomuto účelu jsou ve stromovém menu zařazeny filtry, které vytváření závazků z mezd usnadňují a kde jsou viditelné jen ty srážky, které je třeba v dané periodě skutečně uhradit.

Jedná se o Srážky k úhradě, Srážky k úhradě za pracovníky a Srážky k úhradě za organizaci. Po výběru období zpracování mezd můžeme tedy závazky tvořit buď nad všemi srážkami k úhradě v dané periodě, nebo zvlášť nad srážkami organizace a pracovníků.

Hromadné vytváření závazků z mezd je možné provést nad záznamy označenými hvězdičkami. Můžeme označit najednou všechny srážky, nebo vybrat jen ty, na které chceme v dané chvíli vystavit závazky z mezd. Vystavení závazků provedeme z ribbonu pomocí hromadné akce Vystavení závazků z mezd. Funkci lze také spustit pomocí klávesové zkratky CTRL+F3.

pic_5990

Obr.: Hromadné akce - Vystavení závazků z mezd

pic_5991

Obr.: Vytavení závazků z mezd

Popis polí:

Akt. období

Výběr období.

Kniha závazků

Výběr knihy závazků z mezd, do které se závazky vytvoří.

Datum splatnosti

Datum splatnosti na vytvořených závazcích. Přednastaví se datum dle dne výplaty mezd nastaveného v Uživatelských mzdových konstantách.

Vytvořit kontejner dokladů

Po vytvoření závazků z mezd se z nich zároveň vytvoří kontejner mzdových závazků.

Stornovat dříve vytvořené závazky

Pokud na srážku již existuje v dané periodě závazek, pak je stornován a je vytvořen závazek nový.

Stornovat i potvrzené závazky

Stornují se také dříve vytvořené závazky, které jsou potvrzené. Pokud toto zatržítko není zatrženo a je zatrženo pouze zatržítko Stornovat dříve vytvořené závazky, pak se potvrzené závazky nestornují.

Potvrdit nově vytvořené závazky

Po vytvoření jsou závazky potvrzené.

Závazek se vytváří na částku odpovídající rozdílu mezi částkou výstupních mzdových složek a částkou na již vytvořeném závazku, příp. závazcích v dané periodě. Částku při vytváření závazků měnit nelze. Změnu lze provést až poté přímo v knize Závazky z mezd.

Závazky z mezd se při hromadném vytvoření nevytvoří na zneplatněnou srážku z mezd a na srážku, na níž je zatrženo zatržítko Nevytvářez závazky z mezd. V chybovém protokolu po hromadném vytváření závazků z mezd se zobrazí upozornění, že se závazky na tuto srážku nevytváří (pokud je také zahrnuta do hromadného zpracování).

Příklady:

pic_5992

Obr.: Příklad vytvoření závazku z mezd

pic_5993

Obr.: Příklad vytvoření závazku z mezd

Book Contents

Book Index

Vytváření bankovních příkazů na závazky z mezd

Ve stromovém menu je zařazen filtr Závazky z mezd k úhradě, který umožňuje zobrazit závazky k úhradě podle periody zpracování mezd a podle data splatnosti, takže po zpracování mezd v dané periodě a vystavení závazků z mezd jsou pomocí tohoto filtru jasně viditelné závazky, které je nutné uhradit.

Vytváření bankovního příkazu na závazky z mezd je možno provést :

Závazky z mezd, které se budou platit, tedy dávat na bankovní příkaz, je potřba mít v kontejneru, nebo je označit hvězdičkou. Kontejner závazků z mezd je možné vytvořit již při vytváření samotných závazků z mezd pomocí hromadné akce Vystavení závazků z mezd nad knihou Srážky z mezd, pokud se na formuláři této hromadné akce zatrhne zatržítko Vytvořit kontejner dokladů.

Nad tímto vytvořeným kontejnerem dokladů (nebo nad závazky z mezd označenými hvězdičkou) se spustí skript pro vytvoření bankovního příkazu:

pic_5999

Obr.: Kontejner závazků z mezd

pic_6000

Obr.: Spuštění skriptu pro vytvoření bankovního příkazu

Vybereme bankovní účet, ze kterého se závazky z mezd budou platit a stiskneme OK. Program zobrazí hlášení o tom, kolik dokladů je v kontejneru a kolik z nich je možné dát na bankovní příkaz.

pic_6001

Obr.: Hlášení skriptu pro vytvoření bankovního příkazu

V ideálním případě by údaje o počtu měly být stejné. Po stisku tlačítka Vložit na bankovní příkaz dojde k vytvoření bankovního příkazu.

Pokud údaje o počtu nesouhlasí, tedy v kontejneru je jiný počet dokladů, než je skutečně možné vložit na bankovní příkaz, pak se v textovém logu zobrazí důvody, proč tomu tak je. Většinou se jedná o to, že některý závazek v kontejneru je již uhrazen, případně na něm není vyplněn bankovní účet a tedy jej nelze vložit na bankovní příkaz. Log v případě již uhrazených závazků z mezd může při pokusu tyto závazky opět vložit na bankovní příkaz vypadat takto:

pic_6002

Obr.: Textový log

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z filtru FP

Číslo procesu: FIN003

Id. číslo skriptu: FFIN040

Soubor: INVOICE_IN_ORDER.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu z kontejneru faktur přijatých, záloh poskytnutých, závazků z mezd a ostatních závazků.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

[Finance] [Banka]

[Mzdy] [Závazky z mezd]

Parametry skriptu:

AdvancesProvided - Ne

Ano - zpracuje poskytnuté zálohy, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

BookOfBo -

Zkratka knihy, ve které se vytvoří bankovní příkaz.

DateDue - 0

Datum splatnosti. Parametr se nebere v úvahu, pokud parametr NewDailyOrder = Ano.

DaysToMat - 0

Počet dní, o kolik se posune datum platby.

InvoicesReceived - Ano

Ne - zpracuje přijaté faktury, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

NewDailyOrder - Ne

Ano - doklady vloží na příkazy dle data splatnosti; Ne - všechny doklady vloží na jeden příkaz.

OtherLiability - Ne

Ano - zpracuje ostatní závazky, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

PayrollLiab - Ne

Ano - zpracuje závazky z mezd, pokud je skript spuštěn nad jiným modulem než faktury přijaté, zálohy poskytnuté, ostatní závazky a závazky z mezd.

Funkce slouží k rychlé tvorbě bankovního příkazu. Do příkazu jsou načítány faktury přijaté (zálohy poskytnuté, závazky z mezd, ostatní závazky) z aktuálního datového modulu (označené hvězdičkami, z kontejneru, knihy). Datum splatnosti příkazu je implicitně nastaveno podle aktuálního data.

Hvězdičkou si označíme doklady v knize faktur přijatých (záloh poskytnutých, závazků z mezd, ostatních závazků), které chceme zaplatit z jednoho bankovního účtu. Nad těmito doklady spustíme skript Bankovní příkaz z filtru PF, VZ, MZ a OV. Vybereme knihu bankovního účtu, ve které chceme vytvořit příkaz. Pokud nechceme platit doklady přesně v den splatnosti, ale dříve nebo naopak později, pak nastavíme i parametr „DaysToMat“. Uvádíme počet dnů, o který chceme posunout datum platby. Kladná hodnota znamená, že bude placeno x dnů před splatností, záporná hodnota, že bude faktura zaplacena x dnů po splatnosti.

Po spuštění funkce se zobrazí hlášení o počtu dokladů ve filtru s uvedením informace, u kolika dokladů je možné provést platbu. Překážkou v placení může být zjištění, že doklad již byl uhrazen, částka k úhradě je záporná nebo není zadán bankovní účet dodavatele.

Výsledkem je jeden nebo více bankovních příkazů vytvořených ve vybrané knize. Po vytvoření příkazu se zobrazí informace o dokladech, které nebylo možné na příkaz vložit.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Závazky z mezd

Book Contents

Book Index

Seznam závazků z mezd

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD128

Soubor: PLI_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd setříděný dle zadaného klíče s možností součtů. Součty jsou možné přes periody, pracovníka, srážky, střediska nebo dle analytického účtu. Setřídění podle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

InCurrency - NE

V měně.

BankAccount - NE

ANO - Místo názvu srážky se zobrazí bankovní účet uložený na závazku. Pokud se jedná o srážku za organizaci, pak se místo osobního čísla zobrazí název srážky organizace.

NoInteractive - NE

Zobrazit úvodní výběrový formulář.

ShowBothCurrs - ANO

Zobrazit obě měny?

Sorting - 0 (dokladu)

Setřídění dle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky

Sumation - 0 (bez součtů)

Součty dle periody, pracovníka, srážky nebo střediska

PLI_SEZ01

Book Contents

Book Index

Seznam závazků z mezd (na šířku)

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD135

Soubor: PLI_SEZ01X.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd (na šířku) setříděný dle zadaného klíče s možností součtů. Součty jsou možné přes periody, pracovníka, srážky, střediska nebo dle analytického účtu. Setřídění podle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky. Zobrazuje srážku i bankovní účet.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

InCurrency - NE

V měně.

NoInteractive - NE

Zobrazit úvodní výběrový formulář.

ShowBothCurrs - ANO

Zobrazit obě měny?

Sorting - 0 (dokladu)

Setřídění dle dokladu, příjmení, osobního čísla nebo částky

Sumation - 0 (bez součtů)

Součty dle periody, pracovníka, srážky nebo střediska

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Saldo závazků z mezd - základní informace

Sestava Saldo závazků z mezd (PLI_OpenItemList.AM) zobrazuje k zadanému datu seznam nezaplacených závazků z mezd dle zadaných parametrů, které je možné nastavit ve vstupním formuláři a uložit je jako parametry sestavy pomocí tlačítka Uložit jako parametry sestavy. Výše salda, od které se budou závazky v sestavě zobrazovat, se zadává v poli min. rozdíl.

Pokud před uložením parametrů sestavy zatrhneme pole Nezobrazovat vstupní formulář (parametr sestavy NoInteractive = „ANO"), při dalším spuštění se již nebude zobrazovat úvodní formulář a použijí se uložené parametry. Pro opětovné spuštění úvodního formuláře musíme nastavit parametr sestavy NoInteractive na hodnotu „NE". Sestava umožňuje zobrazit saldo před a po datu splatnosti a zobrazit platby k závazkům, umožňuje považovat bankovní příkaz za platbu.

Saldo závazků z mezd můžeme tisknout:

pic_3287

Obr.: Saldo závazků z mezd - Seskupit dle

Sestava umožňuje až tři úrovně seskupení. Seskupení je možné dle Periody, Knihy, Střediska, Způsobu platby, Pracovníka, Dodavatele, Analytického účtu a Lhůty. V případě seskupení dle lhůty je umožněno zadat skupiny lhůt. Implicitně jsou nastaveny "0;30;60;90;180" denní lhůty, můžeme je změnit.

pic_3288

Obr.: Saldo závazků z mezd - Zobrazit

Popis polí:

Saldo před a po datu splatnosti

Zobrazí závazky se saldem ve lhůtě a se saldem po datu splatnosti.

Platby

K zaplaceným závazkům zobrazí číslo dokladu, kterým byla platba provedena, datum zaplacení a částku.

Bankovní příkazy považovat za platbu

Po zatržení tohoto pole se budou do plateb zahrnovat i bankovní příkazy.

pic_3289

Obr.: Saldo závazků z mezd - Nastavení hodnot

Popis polí:

Titulek sestavy

Umožňuje změnit titulek sestavy.

Min. rozdíl

Výše salda, od které se budou závazky v sestavě zobrazovat

Do data

Zadáme datum, do kterého se mají salda zobrazit. Jedná se o datum účetního případu.

Seřadit závazky podle

Možnost seřazení ve vybraných seskupeních.

Nezobrazovat vstupní formulář

Nebude se zobrazovat vstupní formulář, sestava se pustí s nastavenými parametry.

Book Contents

Book Index

Saldo závazků z mezd

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD130

Soubor: PLI_OpenItemList.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje k zadanému datu seznam nezaplacených závazků z mezd dle zadaných parametrů, které je možné nastavit ve vstupním formuláři a uložit je jako parametry sestavy.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

GroupBy1 - 0

Seskupit podle.

GroupBy2 - 0

Seskupit podle.

GroupBy3 - 0

Seskupit podle.

ListOfTerms - 0;30;60;90;180

Seznam lhůt oddělených ";"

MinDiff - 0,01

Minimální rozdíl.

NoInteractive - NE

Nezobrazovat vstupní formulář.

PaidBankOrder - NE

Bankovní příkazy považovat za platbu.

ShowBalanceBefAft - NE

Zobrazit saldo před a po datu splatnosti.

ShowPayments - NE

Zobrazit platby.

SortBy - 0

Setřídění.

Title -

Titulek sestavy.

PLI_OpenItemList

Book Contents

Book Index

Závazky z mezd dle typu srážky

Číslo procesu: MZD007

Ident. č. sestavy: SMZD150

Soubor: PLI_TypeDed.AM

Popis sestavy: Seznam závazků z mezd seskupený dle Způsobu platby a poté dle Typu srážky z mezd těchto závazků (zadaný na první straně srážky z mezd v poli Typ srážky).

Ve sloupci Částka se zobrazuje celková částka závazků z mezd, ve sloupci Zbývá uhradit se zobrazuje rozdíl mezi Zbývá zaplatit a Uhrazeno = částka, která zatím není na bankovním příkazu.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Závazky z mezd]

Parametry sestavy:

 

PLI_TypeDed