Book Contents

Book Index

Funkce

Book Contents

Book Index

Rozpouštění vedlejších nákladů v nákupu

Funkce slouží k rozpuštění vedlejších nákladů spojených s nákupem zboží do skladové ceny vybraných položek dokladů nákupu. Funkci lze spustit z Hromadných akcí nad kontejnerem dokladů (Faktur přijatých, Příjemek a Potvrzení dodání) do nichž budeme vedlejší náklady rozpouštět, nebo nad ohvězdičkovanými doklady. Funkci lze spustit také nad 2. stranou Faktury přijaté a Příjemky. Pro spuštění funkce lze využít také klávesovou kombinaci Ctrl+F3.

Funkce rozpouštění, aktualizace a výmaz vedlejších nákladů jsou podmíněny právem Nákup / Položky / Rozpouštění vedlejších nákladů.

Plánované vedlejší náklady

Pomocí funkce rozpouštění lze rozpouštět rovněž plánované vedlejší náklady. Jde o rozpuštění částky bez zdrojového dokladu, rozpuštěná částka pak tvoří plánované vedlejší náklady položky nákupu. Plánované vedlejší náklady jsou uloženy v polích "CFPlanCost / CFPlanCostSum", na formuláři Položka nákupu jsou zobrazeny v řádku PV. Neobsahuje-li položka nákupu skutečné vedlejší náklady (řádek V), pak jsou do skladové ceny položky (SkC) zahrnuty plánované vedlejší náklady.

Rozpouštění plánovaných vedlejších nákladů je podmíněno právem Nákup / Položky / Rozpouštění plánovaných vedlejších nákladů.

Formulář pro rozpouštění

Formulář je rozdělen do třech částí.

pic_5033

Obr.: Formulář pro Rozpouštění VN

Hlavička formuláře

V hlavičce formuláře definujeme podmínky pro rozpouštění.

Plánované VN:

Částka

Částka plánovaných vedlejších nákladů k rozpuštění

Přepsat existující

Existující náklady budou přepsány.

Přičíst

Částka bude přičtena k již existujícím plánovaným vedlejším nákladům položky.

Skutečné VN:

Faktury přijaté

Volba určuje, že se budou rozpouštět faktury přijaté. V případě rozpouštění faktur lze stanovit, které položky se mají vysčítat pro rozpuštění.

Faktury vydané

Volba určuje, že se budou rozpouštět faktury vydané. V případě rozpouštění faktur lze stanovit, které položky se mají vysčítat pro rozpuštění.

Sumace položek dokladu

 

Pouze nezbožní položky

Částka k rozpuštění bude načtena pouze z nezbožních položek.

Pouze vedlejší náklady

Částka k rozpuštění bude načtena pouze z položek s aktivovanou volbou Vedlejší náklad.

Všechy položky

Částka k rozpuštění bude načtena ze všech položek.

Pokladní doklady

Volba určuje, že se budou rozpouštět pokladní doklady. Částka k rozpuštění se napočítává z pole Netto z položek typu "Výdej" a "Příjem", příčemž hodnota položek typu "příjem" je do součtu násobena konstantou -1.

Interní doklady

Volba určuje, že se budou rozpouštět interní doklady. Částka k rozpuštění se napočítává z pole Netto z položek typu "Vstup" a "Výstup", příčemž hodnota položek typu "výstup" je do součtu násobena konstantou -1.

Aktivovat nulové

Nastaví (zaktivní) nulové skutečné náklady na položce nákupu (pole "V"). Zpracovávají se položky podle nastavení v sekci Rozpustit do položek.

Pozor: Akce nevymaže a nenastaví hodnotu pole "V" na nulu, pouze zaktivňuje nulu tak, aby byla brána jako platná hodnota a měla přednost před částkou plánovaných vedlejších nákladů. Využití je tedy pro situace, kdy je potřeba potlačit plánované vedlejší náklady položky a zajistit tak nápočet nulových skutečných nákladů do skladové ceny.

Deaktivovat nulové

Zruší nastavení nulových skutečných vedlejších nákladů na položce nákupu (pole "V"). Využití je pro situace, kdy je potřeba zajistit pro nápočet skladové ceny opětovně plánované vedlejší náklady.

Rozpouštět podle:

Cena

Částka vedlejších nákladů se rozpočte mezi položky poměrově podle netto hodnoty (ceny) položek.

Množství v základní skladové jednotce

Částka vedlejších nákladů se rozpočte mezi položky poměrově podle množství v základní skladové jednotce.

Množství ve zvolené skladové jednotce

Částka vedlejších nákladů se rozpočte mezi položky poměrově podle množství ve vybrané skladové jednotce. Může dojít k těmto kombinacím:

Pokud je položka dokladu v této jednotce a tato jednotka je blokovaná, pak se rozpouští podle poměru v této blokované jednotce.

Pokud je položka dokladu v jiné skladové jednotce, pak se hledá v kartě zboží zadaná neblokovaná skladová jednotka a rozpouští se podle poměru v této jednotce.

Pokud zadaná skladová jednotka není v kartě zboží definována nebo není žádná platná, pak se tato položka nenapočítává a nerozpouští se do ní.

Hmotnost

Částka vedlejších nákladů se rozpočte mezi položky poměrově podle jejich hmotnosti.

Kontrolovat hmotnost

Je-li toto pole zatrženo, pak se kontroluje, zda položky, do kterých se rozpouští, nemají ve skladové jednotce nulovou hmotnost. Pokud mají nulovou hmotnost, pak se rozpuštění neprovede a zobrazí se výpis problémových položek.

Pokud tato volba zatržena není, pak se rozpuštění provede bez ohledu na nulové hmotnosti.

Rozpustit do položek:

Pouze zbožní položky

Bude se rozpouštět pouze mezi zbožní položky a položky typu "rozpis zbožní".

Podle kontejneru zboží

Bude se rozpouštět pouze mezi položky, které jsou v kontejneru zboží.

Pouze vybrané zboží

Bude se rozpouštět pouze do položek vybraného zboží. V dolním okně dokladů se zobrazí nová záložka Položky zboží z dokladů se seznamem karet zboží z dokladů do nichž se bude rozpouštět. Uživatel musí označit požadované karty zboží hvězdičkou. Tato možnost rozpouštění je efektivnější obdobou rozpouštění do položek dle kontejneru zboží.

Pouze označené položky

Bude se rozpouštět pouze mezi položky označené hvězdičkami.

Volba je přístupná pouze při rozpouštění nad 2. stranou faktury přijaté nebo příjemky.

Všechny položky, které nejsou VN

Vedlejší náklady se rozpustí mezi všechny položky dokladů, které nejsou označeny jako vedlejší náklad.

Část "Rozpouštěné doklady"

Do okna Rozpouštěné doklady zadáváme doklady, z nichž potřebujeme rozpustit vedlejší náklady. Doklady můžeme načíst z kontejneru pomocí tlačítka Načíst doklady z kontejneru, popřípadě postupně přidávat jednotlivé doklady tlačítkem Vložit doklad respektive klávesou Insert.

Podmínkou pro rozpouštění je, že doklad nesmí být již zcela rozpuštěn. Jsou-li načítány doklady z kontejneru, načtou se jen ty doklady, které ještě rozpouštět lze. Pokud nelze některé doklady rozpouštět, zobrazí se záložka Chyby s výpisem těchto dokladů a popisem chyby.

Popis vybraných sloupců:

Cena

Celková netto hodnota dokladu.

Zbývá rozpustit

Částka vedlejších nákladů, která ještě nebyla rozpuštěna.

Rozpustit

Částka, která se bude rozpouštět. Tuto částku lze upravit po stisknutí klávesy Enter na příslušném řádku. Nově zadaná částka nesmí být větší než částka ve sloupci Zbývá rozpustit.

Vložené doklady je možno před rozpuštěním z formuláře vymazat klávesou Delete.

Část "Rozpouštět do"

V okně Rozpouštět do je zobrazen seznam dokladů, do kterých budou vedlejší náklady rozpouštěny. Doklady se zde načítají automaticky z kontejneru po spuštění funkce Rozpouštění. Při načítání dokladů je provedena kontrola na blokaci skladových pohybů. Blokované doklady se zobrazí na záložce Blokované doklady, výpis blokovaných příjemek je pak uveden na záložce Blokované příjemky. Vedlejší náklady lze rozpouštět i do dokladů, jejichž nadřízený doklad je potvrzený.

V případě, že potřebujeme rozpustit vedlejší náklady pouze v rámci konkrétní faktury přijaté, lze funkci Rozpouštění vyvolat přímo nad danou fakturou, a to nad její 2. stranou. Vyhovuje-li faktura podmínkám pro rozpouštění (tj. podmínkám jak pro rozpouštěné doklady, tak podmínkám pro doklady, do nichž se rozpouští), pak se tento doklad načte automaticky jak do okna formuláře Rozpouštěné doklady, tak i do okna Rozpouštět do.

K dokladům do nichž se bude rozpouštět lze přidávat další doklady daného typu (Insert), případně již načtené doklady odstraňovat (Delete). Toto platí i při spuštění funkce nad 2. stranou faktury přijaté - neplatí pouze v situaci, kdy chceme rozpouštět do položek označených hvězdičkou.

Samotný proces rozpuštění spouštíme tlačítkem Rozpustit.

Podrobné údaje o provedeném rozpuštění (vazby mezi doklady, částky) jsou dostupné jak z dokladů, které se rozpouštěly, tak z dokladů, do kterých se rozpouštělo.

Pozn.: Doklady, do jejichž položek byly rozpuštěny vedlejší náklady, nelze následně párovat (funkce Alt+F5) s nadřízeným dokladem. To znamená, doklad nelze již připojit k objednávce vydané nebo jej od objednávky odpojit. Pro tuto akci je potřeba již rozpuštěné vedlejší náklady vymazat.

Zaokrouhlování částek vedlejších nákladů

Výmaz a aktualizace vedlejších nákladů

Výmaz a aktualizaci rozpuštěných vedlejších nákladů provádíme na 7. straně rozpouštěných dokladů v Prohlížení.

V případě, že se na již rozpuštěném dokladu změní hodnota vedlejších nákladů, uživatel je systémem na tuto skutečnost při potvrzení dokladu upozorněn. Automaticky se aktualizuje výše vedlejších nákladů, která zbývá rozpustit. Opravu rozpuštění lze provést tlačítkem Aktualizace vedlejších nákladů. Systém rozpočítá rozdílnou částku mezi položky, do kterých bylo již rozpouštěno.

Pro celkové vymazání provedeného rozpuštění lze využít tlačítko Výmaz vedlejších nákladů. V tomto případě jsou veškeré vedlejší náklady smazány a vazby zrušeny.

Pro výmaz pouze vybraných rozpuštěných vedlejších nákladů, respektive pro výmaz vedlejších nákladů pouze z vybraných položek nákupu, lze využít tlačítko Výmaz označených vedlejších nákladů. Tlačítko provede pouze výmaz položek, které uživatel označí hvězdičkami. Po výmazu dojde k aktualizaci částky, která zbývá rozpustit.

Změna výše vedlejších nákladů na položce nákupu se projeví shozením příznaku likvidace a zaúčtování u příjemky. Akci výmazu a aktualizace nelze provést v případě, že alespoň jedna z položek s vedlejšími náklady je na příjemce v blokované periodě pro Přepočet skladů. U těchto položek se zobrazí ve sloupci "B" ikona pic_100i.

Pozn.: Jsou-li vedlejší náklady rozpuštěny z dokladu pouze částečně (po ruční editaci částky ve formuláři Rozpouštění), pak aktualizace VN automaticky rozpustí zbývající částku. Proto v případě, kdy se rozpouští pouze část sumy nezbožních položek, nedoporučujeme aktualizaci provádět.

Byla-li z dokladů nákupu smazána položka, která obsahovala rozpuštěné vedlejší náklady, pak je při výmazu uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Pro korektní dorozpuštění příslušné částky vedlejších nákladů je nutné provést aktualizaci rozpuštění. Na 7. straně rozpouštěného dokladu je u záznamu s odkazem na neexistující položku nákupu zobrazena ve sloupci "S" ikona pic_210i.

Je-li stornován doklad, z něhož byly rozpuštěny vedlejší náklady, pak dochází automaticky k výmazu těchto vedlejších nákladů. Z této skutečnosti vyplývá, že takový doklad nelze stornovat v případě, kdy uživatel nemá právo na rozpouštění VN a nebo vedlejší náklady jsou rozpuštěny do položky příjemky, která je v blokované periodě pro Přepočet skladů.

Přepočet vedlejších nákladů

Funkce Přepočet VN provádí zkorektnění hodnoty vedlejších nákladů na položkách dle skutečné hodnoty v tabulce vedlejších nákladů (záložka 5 - Vedlejší náklady na položce nákupu). Přepočet lze vyvolat pomocí kláves Ctrl+Shift+F3 v Prohlížení na druhé straně objednávky vydané, příjemky a faktury přijaté. Uživateli se zobrazí standardní formulář rozpouštění. Všechny volby jsou automaticky potlačeny, aktivována je pouze nová volba Přepočet VN a možnost rozpouštět pouze do označených položek. Přepočet aktivujeme tlačítkem Rozpustit.

Přepočet lze spouštět hromadně zařazením do plánovaných úloh (Ostatní / Přepočet / Přepočet vedlejších nákladů). V plánované akci lze nastavit Datum od - vedlejší náklady se zkorektní u všech položek, které mají příjemku potvrzenou od tohoto data (nebo po datu blokace pro přepočty skladů, je-li větší) nebo ji ještě nemají potvrzenou.

Funkce je dostupná pouze uživatelům s právem Nákup / Položky / Přepočet vedlejších nákladů.

Book Contents

Book Index

Rozpuštěné vedlejší náklady nákupu

Číslo procesu:ZAS011

Ident. číslo sestavy: SZAS065

Soubor: INCIDENTALCOST.AM

Popis sestavy: Sestava kontroluje za zadané období korektnost rozpuštění vedlejších nákladů nákupu z pohledu účetnictví. Porovnává, zda částky vedlejších nákladů z rozpuštěných dokladů spadající do sledovaného období byly v tomto období v celé své výši rozpuštěny do položek příjmů a současně, zda v daném období neexistují příjmy s vedlejšími náklady, přičemž tyto vedlejší náklady do tohoto období nepatří. Sestavu lze spustit nad libovolnou knihou. Sestava prochází doklady, které jsou zdrojem vedlejších nákladů (faktury, pokladní a interní doklady) a vyhodnocuje, zda prošly rozpouštěním a spadají do periody zadané parametrem v sestavě. (Doklady, které ještě rozpouštěním neprošly, se nevyhodnocují - K2 nemá informaci, podle které by dokázala poznat, že daný doklad má být rozpuštěn.) Dále současně hledá příjmy, do nichž se v zadaném období rozpouštělo, a pro tyto pak načte doklady, které se rozpouštěly. Na sloupce sestavy Rozpustit a Korektně je potřeba nahlížet jako na stranu MDD účtu pořízení zboží. Sloupec Rozdíl je pak saldem tohoto účtu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Date_From - 0.0.0000

Počáteční datum sledovaného období. Pro nápočet dokladů je rozhodující: faktury - datum účetního případu, pokladní a interní doklady - datum vystavení, příjemky - datum potvrzení.

Date_To - aktuální datum

Konečné datum sledovaného období. Pro nápočet dokladů je rozhodující: faktury - datum účetního případu, pokladní a interní doklady - datum vystavení, příjemky - datum potvrzení.

ShowItems - Ano

Ano - zobrazí v detailu položky, do nichž se rozpouštělo.

ShowOnlyErrors - Ano

Ano - zobrazí pouze záznamy s nekorektní hodnotou. Ne - zobrazí všechny záznamy. V tomto případě jsou nekorektní hodnoty zvýrazněny červeně.

ShowOrigCurrency - Ne

Ano - zobrazí částky v měně dokladu. Ne - zobrazí částky v základní měně.

SP_IncidentalCost

Book Contents

Book Index

Zaúčtování rozpuštěných vedlejších nákladů na příjemce

V případě, že rozpouštíme vedlejší náklady přímo do dokladů nákupu, je vhodné účtovat pořízení materiálu nebo zboží následujícím způsobem:

Na příjemce se skladová cena účtuje dvěma řádky - na jednom řádku se účtuje skladová cena bez vedlejších nákladů, na druhém řádku rozpuštěné vedlejší náklady.

pic_3302

Obr.: Řádek Kontace - záložka Předkontace - účtování skladové ceny bez vedlejších nákladů

pic_3303

Obr.: Řádek Kontace - záložka Předkontace - účtování rozpuštěných vedlejších nákladů

Příklad: Nakoupili jsme materiál v ceně 5.000 Kč bez DPH. Dopravce nám fakturoval 500 Kč bez DPH za dopravu. Po rozpuštění vedlejších nákladů a přepočtu skladových cen je celková cena příjemky 5.500 Kč.

Zaúčtování:

Přijatá faktura za materiál

Pořízení materiálu

111_1/321

5 000,-

DPH 21%

343/321

1 050,-

Přijatá faktura za dopravné

Dopravné

111_2/321

500,-

DPH 21%

343/321

105,-

Příjemka

Skladová cena bez rozpuštěných VN

112/111_1

5 000,-

Vedlejší náklady

112/111_2

500,-

Book Contents

Book Index

Termínová spolehlivost dodávek

Termínová spolehlivost dodávek je modul pro předdefinované vyhodnocení položek nákupu. Vyhodnocení z pohledu termínové spolehlivost, tedy plnění slíbených termínů a objektivní hodnocení každé položky nákupu. Termínová spolehlivost dodávek je k dispozici v hlavním menu, ve stromu Nákup/Zásobování - Vyhodnocení nákupu - Termínová spolehlivost dodávek.

pic_6886

obr.: Termínová spolehlivost dodávek v hlavním menu

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení položek nákupu

Termínová spolehlivost dodávek - textové vyhodnocení položek nákupu na základě podmínek. Při porovnávání termínů vzniká v K2 položkové hodnocení jednotlivých řádků. V pravé části (v preview) je pak vyhodnocení za celou vyfiltrovanou tabulku. Vyhodnocuje se celková spolehlivost dodávek a na základě vyfiltrovaných dat jsou v preview dále agregované údaje o počtu dodavatelů, objednávek, položek (včetně nerealizovaných položek), dále vyhodnocení o včasném dodání, průměrném a celkovém zpoždění položek ve dnech. Dále jsou zde k dispozici informace o počtu zpožděných dodavatelů a položek po termínu. V části Termíny jsou zobrazeny položkové údaje týkající se termínů každé položky prodeje zvlášť.

Pro rychlé odfiltrování tabulky lze využík check-boxy nad tabulkou, které pak odfiltrují nežádoucí stavy položek.

Vyhodnocení v grafu pod tabulkou agreguje jednotlivé záznamy dle stavů, pro detail jednotlivých stavů, stačí na sloupec kliknout myší - zobrazí se jednotlivé položky, které agregují daný sloupec.

pic_6887

obr. Termínová spolehlivost dodávek

Podmínky pracují s termíny dodání a požadovaným termínem, tyto údaje jsou porovnávany s datem příjmu a aktuálním datem (dnes).

Význam jednotlivých termínových polí:

  1. Požadováno: termín, kdy nejpozději požadujeme dodat objednané zboží - údaj z Objednávky - plní se automaticky při vytváření aktuálním datem.
  2. Dodání: termín, který slíbil dodavatel - údaj z dokladu Potvrzení dodání, vůči tomuto termínu se počítá prodlení a má přednost před Požadováno při vyhodnocení termínové spolehlivosti.
  3. Datum příjmu: termín potvrzení příjemky položky nákupu.

Podmínky pro vyhodnocení jednotlivých položek jsou následující:

  1. V předstihu: stav, kdy dodavatel dodal položku dříve než slíbil, nebo ještě nedodal, ale dnes je stále dříve než termín dodání nebo požadovaný termín.
  2. V termínu: stav, kdy byla položka přijata přesně na slíbený termín nebo požadovaný termín.
  3. V ohrožení: stav, kdy termín dodání nebo požadovaný termín je roven dnešnímu datu a stále není přijato.
  4. V prodlení: stav, kdy položka ještě nebyla přijata, ale dnes je již po slíbeném termínu dodání nebo požadovaném termínu.
  5. Po termínu: Položka již byla přijata, ale byla přijata po slíbeném termínu dodání nebo požadovaném termínu.
  6. Nerealizováno: Všechny termíny, včetně požadovaného jsou na položce nulové.