Book Contents

Book Index

Zpracování plateb faktur platebními kartami

Pokud společnost umožňuje svým zákazníkům platit za faktury platební kartou jakéhokoliv typu, nastává problém při obdržení platby od provozovatele platebních karet. Tato platba je sumární za určitou množinu jednotlivých plateb faktur. Její výše nesouhlasí se sumou plateb za tyto faktury, jelikož je ponížená o částku za provize provozovatelů platebních karet. Je potřeba tuto platbu spárovat s jednotlivými pokladními či interními doklady platícími faktury se způsobem platby Platební kartou, které jsou uvedeny na podrobném výpisu od provozovatele platebních karet. Dále je třeba určit výši provizí, od platby tyto provize odloučit a všechny tyto pohyby zaúčtovat.

Book Contents

Book Index

Platby kartou realizované pokladními doklady

V následujícím textu je popsán postup při platbě kartou, která je realizována pokladními doklady a pro párování se používá skript Párování plateb kartou (PARPLKAR.pas).

V souvislosti s rozšířením eshopů a násobného navýšení plateb kartou doporučujeme použít metodiku pro platby kartou realizované interními doklady viz. kapitola Platby kartou realizované interními doklady.

Book Contents

Book Index

Platba faktury „Platební kartou“

Při prodeji se způsobem platby Platební kartou se postupuje shodným způsobem jako u prodeje s typem platby Hotově s tím, že faktura bude zaplacena pokladnou zřízenou za účelem evidence plateb Platební kartou, a která bude mít účet jako analytiku pohledávek (sběrný účet 31) a bude znamenat „Pohledávky za provozovateli platebních karet“.

Příklad: Chtěli bychom v maloobchodě umožnit zákazníkům platit platební kartou. Zavedeme tedy pokladnu 'PK' - Platby kartou. Všechny faktury se způsobem platby Platební kartou budou placeny touto pokladnou. Pokladna bude mít účet „311100 - Pohledávky za provozovateli platebních karet“, který jsme za tímto účelem zavedli. Zůstatek v pokladně bude představovat celkovou sumu, která byla placena platebními kartami a bude stále růst.

pim_046.png

Obr.: Pokladna 'PK' - Platby platební kartou

pic_6406

Obr.: Příklad faktury placené pokladnou 'PK' - Platby platební kartou

Tip pro uživatele: Pro lepší orientaci a filtrování je výhodné zavést pro každého provozovatele přijímaných platebních karet jednu pokladnu a jeden záznam v číselníku Způsob platby, např.: „EC/MC“, „VISA“ apod.

Book Contents

Book Index

Párování platby od provozovatele platebních karet

Platba od provozovatelů platebních karet je položka bankovního výpisu, která představuje sumu plateb platebními kartami za určité období poníženou o provizi.

Na základě podrobného výpisu jednotlivých plateb, který je k položce bankovního výpisu k dispozici, bude obsluhou vytvořen kontejner pokladních dokladů, který bude podrobnému výpisu odpovídat.

Příklad: Byl vytvořen kontejner pokladních dokladů, které odpovídají podrobnému výpisu plateb k položce bankovního výpisu. Součet částek pokladních dokladů v kontejneru je 12.124,40 Kč.

pim_048.png

Obr.: Kontejner pokladních dokladů odpovídající podrobnému výpisu plateb k položce bankovního výpisu

Tip pro uživatele: Kontejner pokladních dokladů je možno vytvořit tak, že dle podrobného výpisu k položce bankovního výpisu se vytvoří kontejner faktur a z něj se pak vytvoří kontejner pokladních dokladů (menu Akce > Vytvoření kontejneru > Platby faktury - pokladní doklady…).

V univerzálních formulářích lze Pokladní doklady z kontejneru FAV získat následovně:

1) Vytvoříme kontejner FAV

2) V knize Pokladní doklady vytvoříme filtr nejdříve na položkovou podmínku "Položky pokladních dokladů".

3) Následně vybereme "Jiný kontejner", kde vybereme "Unikátní číslo faktury vydané" - OK.

Položka s platbou od provozovatele platebních karet je typu Příjem a účet na položce je stanoven shodně s účtem pokladny plateb platebními kartami, v příkladu „311100 - Pohledávky za provozovateli platebních karet“.

pim_049.png

Obr.: Spouštění funkce Párování plateb kartou - ve změně bankovního výpisu z položky platby od provozovatele platebních karet. Pro příklad byla ve výpise pouze tato položka.

Ve změně bankovního výpisu pak na této položce bude spuštěna funkce Párování plateb kartou. Funkci je možné spustit ze stromového menu modulu Finance - Funkce. Funkce do každého pokladního dokladu z kontejneru přidá komentář, ve kterém bude vazba na bankovní výpis s platbou od provozovatele platebních karet. Vazba bude informací, že platba kartou je již spárována s bankovním výpisem. Zároveň funkce vytvoří v bankovním výpise dvě položky, jejichž částka bude odpovídat rozdílu součtu částek pokladních dokladů z kontejneru a částky párované položky bankovního výpisu. Bude tím vyčíslena provize společnosti provozující platební karty. Jedna položka bude typu Výdej a druhá typu Příjem, což zajistí konečnou finanční neutralitu těchto položek na výpise. U příjmové párované položky bude dosazen účet Pohledávky za provozovateli platebních karet (v příkladu je účet 311100, z parametru funkce Ucet_Prijmu), u výdejové Ostatní finanční náklady (analytika účtu „568“, v příkladu je účet 568000, z parametru funkce Ucet_Vydeje). Tyto tři položky budou zaúčtovány kontací 'O' - Obecná. Pokud bude provize nulová, tedy částka výpisu bude odpovídat součtu pokladních dokladů, nulové položky v bankovním výpise se nevytvoří.

Příklad: Po spuštění funkce Párování plateb kartou se objeví dotaz „Opravdu chcete párovat položku bankovního výpisu VS: 2001588769 - Platba provozovatele plat. karet s částkou: 11.942,53 Kč?“. Všimněte si rozdílu mezi součtem za kontejner pokladních dokladů - 12.124,40 Kč a částkou položky bankovního výpisu - 11.942,53 Kč. Tento rozdíl představuje provizi provozovatele platebních karet.

pim_050.png

Obr.: Bankovní výpis po vytvoření dvou položek s rozdílem mezi součtem částek pokladních dokladů a částkou položky bankovního výpisu

pim_051.png

Obr.: Příklad pokladního dokladu s komentářem typu 'PK' s informací o spárování s položkou bankovního výpisu

Book Contents

Book Index

Ukázka zaúčtování příkladu

Položka:

Částka:

Zaúčtování:

Faktura vydaná FAV

 

účet 311000

Zaplacená pokladním dokladem PDO

 

účet 311100

FAV:

 

311000 / 604000

 

 

311000 / 343200

PDO:

 

311100 / 311000 => saldo 311000 = 0

Položka bankovního výpisu (příjem)

11 942,53

účet 311100

Kontejner pokladních dokladů - suma

12 124,40

 

Vytvořená položka bankovního výpisu (příjem)

181,87

účet 311100

Vytvořená položka bankovního výpisu (výdej)

181,87

účet 568000

 

12 124,40

221000 / 311100 = > saldo 311100 = 0

 

181,87

568000 / 221000 = > ostatní finanční náklady (provize)

pic_6407

Obr.: Hlavní kniha účtu 311100 po zaúčtování příkladu

Book Contents

Book Index

Technické řešení

Skript pro párování plateb kartou je umístěn pod klíčovým slovem Finance s názvem Párování plateb kartou (PARPLKAR.PAS). Lze jej spustit ze stromového menu Finance - Funkce - Párování plateb kartou.

Seznam parametrů funkce:

CostCentre

Středisko, které se doplní na položky bankovního výpisu.

Ucet_Prijmu

Účet pro nově vytvořenou položku - příjem na bankovním výpise. Implicitní hodnota je „311000".

Ucet_Vydeje

Účet pro nově vytvořenou položku - výdej na bankovním výpise. Implicitní hodnota je „568000".

Book Contents

Book Index

Platby kartou realizované interními doklady

V následujícím textu je zpracován postup při platbě kartou realizované prostřednictví interních dokladů. Pro použití tohoto způsobu je třeba mít k dispozici informaci o dílčích platbách v souboru "csv", "xls" nebo "ods". Platby lze spárovat nejen podle variabilního symbolu faktury nebo zálohy, ale podle libovolného pole v hlavičce dokladu (např. podle čísla objednávky zákazníka). K párování dokladů pak dochází ve formuláři HB - bankovní výpis.

Book Contents

Book Index

Platba faktury interním dokladem

Při platbě faktur platební kartou využijeme k zaplacení faktury interní doklady. Na Knize interních dokladů pro platby kartou/GoPay se nastaví Účet Má dáti 311500 (nějaká analytika pro platby).

pic_5658

Obr.: Nastavení knihy interních dokladů pro platby faktur

Fakturu zaplatíme interním dokladem pomocí funkce Shift+F3 Platba interním dokladem. Vybereme vytvořenou knihu interních dokladů pro platbu kartou.

pic_5659

Obr.: Platba faktury interním dokladem

Do externího čísla v hlavičce interního dokladu vyplníme variabilní symbol faktury. V praxi na to zákazník využívá registrovanou funkci.

pic_5660

Obr.: Vytvořený interní doklad - v externím číslu v hlavičce dokladu je variabilní symbol faktury

Book Contents

Book Index

Platba zálohy interním dokladem

Podobně jako při platbě faktur interními doklady postupujeme i při platbě záloh. Pro platby záloh doporučujeme mít nastavenou jinou knihu interních dokladů, ve které se nastaví Účet Má dáti 324500 (nějaká analytika pro platby).

pic_5701

Obr.: Nastavení knihy interních dokladů pro platbu záloh kartou

Zálohu zaplatíme interním dokladem pomocí funkce Shift+F3 Platba interním dokladem. Vybereme vytvořenou knihu interních dokladů pro platbu kartou záloh.

pic_5702

Obr.: Zálohu zaplatíme interním dokladem

Do externího čísla v hlavičce interního dokladu vyplníme variabilní symbol zálohy. V praxi na to zákazník využívá registrovanou funkci.

pic_5703

Obr.: Vytvořený interní doklad - do Externího čísla v hlavičce se zapíše variabilní symbol zálohy

Takto zaplacenou zálohu již můžeme čerpat na faktuře klasickým způsobem.

pic_5706

Obr.: Čerpání zálohy zaplacené interním dokladem na faktuře

Book Contents

Book Index

Párování platby od provozovatele platebních karet (Interní doklady)

Párování plateb faktur i záloh se provádí ve formuláři funkce HB - bankovní výpis (HB_Statement.pas), který se používá ke stažení bankovních výpisů homebankingem.

Pomocí tlačítka Konfig. hrom. plateb vytvoříme konfigurace pro jednotlivé typy souborů s avízem o platbách. Soubory s avízem o platbách načteme pomocí tlačítka Načti hrom. platbu. Ukážeme si postup na následujícím příkladu.

Book Contents

Book Index

Konfigurace hromadných plateb

Pro zpracování hromadných plateb (např. plateb kartou) je třeba mít nastavenou konfiguraci pro typ souboru, který nám provozovatel platebních karet zasílá. Nastavuje se v tlačítku Konfig. hrom. plateb.

pic_6413

Obr.: Zpracování bankovního výpisu -

Otevře se formulář s již existujícími nastavenými konfiguracemi. Dvojklikem myši otevřeme položku, nebo Insertem vložíme novou konfiguraci.

pic_5662

Obr.: Existující nastavené konfigurace

Ukážeme si na příkladu plateb kartou interním dokladem, kdy nám byl od poskytovatele platebních karet zaslán .csv soubor - viz. rámeček.

Datum;Brutto;DPH;Netto;Kód transakce

11.03.2021;323,3;-56,11;267,19;10210009

11.03.2021;2263,1;-392,77;1870,33;10210010

11.03.2021;2909,7;-504,99;2404,71;10210011

Podle zaslaného .csv souboru vyplňujeme v konfiguraci jednotlivá pole:

Název konfigurace

Název konfigurace.

Můžeme zadat např. Platba kartou

Typ souboru

Typ načítaného souboru.

Zadáme csv.

Cesta k souboru

Cesta, kde je soubor uložen (odkud se bude načítat).

Maska souboru

Maska souboru (pro snadnější vyhledání, lze použít *).

První datový řádek souboru

Číslo řádku v souboru, od kterého se mají načítat data.

Data začínají na řádku 2, zapíšeme tedy 2.

Nezpracovat posledních n řádků

Počet řádků od konce souboru, které se nebudou načítat.

Sloupec pro párování

Označení sloupce, podle kterého se páruje, většinou se jedná o variabilní symbol.

Variabilní symbol je na 5. pozici (vedený jako Kód transakce), zapíšeme 5.

Sloupec částka

Označení sloupce, ve kterém je uvedená částka platby.

Částka Brutto je na 2. pozici, zapíšeme tedy 2.

Invertovat částku

Zatrhne se v případě, kdy u částky očekáváme v K2 opačné znaménko.

Načítat nulové částky

Pokud chceme do K2 načíst i nulové částky.

Oddělovač polí csv

Jako oddělovač polí je používán středník.

Oddělovač desetinných míst

Desetinná místa jsou v částce Brutto oddělená čárkou.

Pole faktury vydané

Programový název pole na faktuře vydané, podle kterého se páruje.

Pole zálohy přijaté

Programový název pole na záloze přijaté, podle kterého se páruje. Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v zálohách přijatých.

Pole ostatní pohledávky

Programový název pole na ostatní pohledávce, podle kterého se páruje. Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v ostatních pohledávkách.

Pole interního dokladu

Programový název pole na interním dokladu, podle kterého se páruje (ExternalNumber). Zatržením pole se aktivuje vyhledávání v interních dokladech.

Protože chceme párovat interní doklady, zatrhneme řádek Pole interního dokladu a vepíšeme ExternalNumber. Je to programový název pole Externí číslo, podle kterého budeme interní doklady párovat.

pic_5663

Obr.: Nastavení konfigurace pro zaslaný soubor .csv

V konfiguraci hromadných plateb je také možné zadat, že se má importovat Popis ze souboru. Toto se definuje v záložce Další pole pro import. Popis se importuje ze souboru jen u plateb, ke kterým neexistuje doklad v K2. Pokud existuje k platbě doklad v K2 (např. interní doklad), popis se přebírá z dokladu v K2.

pic_5704

Obr.: Konfigurace hromadných plateb, záložka Další pole pro import

Ve Sloupci se definuje číslem pořadí Popisu v souboru a to buď písmenem nebo názvem sloupce.

pic_5705

Obr.: Definice sloupce pro import Popisu

Ukážeme si na příkladu. Pokud budeme mít v .csv souboru zaslanou informaci o popisu tak, že Jméno je na 6. pozici a Příjmení na 7. pozici:

Datum;Brutto;DPH;Netto;Kód transakce;Jméno;Příjmení

11.03.2021;323,3;-56,11;267,19;10210009;Petr;Novák

Pro import Jména a Příjmení do bankovního výpisu je třeba pro pole Popis do sloupce zadat hodnotu jedním z uvedených způsobů:

Při importu takto zadaného popisu by se přeneslo: Petr Novák.

Pomlčka "-" při slučování polí představuje mezeru, při použití "+" se pole sloučí bez mezery.

V další záložce Hromadné platby se zadávají podmínky pro načtení výpisu. Podmínky se zadají klávesou Insert.

Měna

Měna položek výpisu, které chceme stáhnout. Jeden soubor hromadných plateb (zatím PayPal), může mít rozpad položek v různých měnách. Ze souboru rozpadu se tak načtou pouze platby se správnou měnou.

Kniha

Bankovní účet, do kterého chceme zaslaný napárovaný výpis plateb kartou uložit. Pokud nebude zadáno nic, napárované platby se doplní do aktuálního bankovního účtu.

Účtování

Odkaz do účetní osnovy pro nastavení zaúčtování položek.

pic_5728

Obr.: Konfig. hrom. plateb - záložka Hromadné platby

pic_5729

Obr.: Zadání pro hromadné platby

Pokud se má položka rozpadnout do jiného výpisu, tak se děje následující:

Konfiguraci hromadných plateb je možné spustit i ze skriptu HB - Konfigurátor hromadných plateb (HB_RefNoLoaderConfig.PAS).

Book Contents

Book Index

Párování platby od provozovatele platebních karet

Příklad:

Celková částka za platby kartou je 5496,10 Kč. V bankovních výpisech existuje položka typu N - nespárováno, která je součtem plateb kartou ponížená o provizi poskytovatele plateb kartou ve výši 5470,- Kč.

pic_5666

Obr.: Bankovní výpis s položkou typu N - nespárováno

Konfiguraci hromadné platby pro platbu kartou jsme si již nastavili v předcházející kapitole. Nyní se dostáváme k samotnému párování. V levé části formuláře Zpracování bankovního výpisu nastavíme pravítko na položku typu N, kterou chceme párovat. Stiskneme tlačítko Načti hrom. platbu. Otevře se formulář s existujícími konfiguracemi, vybereme tu naši zadanou konfiguraci a poté vybereme soubor, který chceme napárovat.

pic_5691

Obr.: Načtení hromadných plateb

pic_5690

Obr.: Výběr typu souboru

Zobrazí se interní doklady vybrané k párování. Pokud doklad není nalezen, zobrazí se log s chybovým hlášením.

pic_5689

Obr.: Formulář Zpracování bankovního výpisu po vyhledání interních dokladů.

Stiskneme tlačítko <-Rozdělit. Pokud je nespárovaná položka na bankovním výpisu jiná, než součet plateb, zobrazí se hlášení, že Částka položky výpisu se liší od součtu částek vybraných faktur. Chcete přidat položku se zbývající částkou? Pokud dáme ano, v levé části formuláře se nespárovaná položka nahradí příjmovými položkami s částkou a přidá se položka typu N na rozdíl částek, Pokud bychom dali na dotaz Ne, položka na částku s rozdílem se nepřidá, ale částka výpisu se změní na součet plateb. Také je možné použít tlačítko Rozdělit s poplatkem, pak by se dotaz nezobrazil a položka typu N se přidá automaticky. Položku pak můžeme ve výpisu změnit na typ "V" výdej a zaúčtovat na účet poplatku za poskytovateli platebních karet.

pic_5692

Obr.: Dotaz při rozdělení výpisu dle plateb

pic_5693

Obr.: Formulář Zpracování bankovního výpisu po Rozdělení vyhledaných částek

Po odsouhlasení formuláře se napárované platby dostanou do bankovního výpisu. Do interních dokladů se propíše do pole Doklad spárovaný bankovní výpis.

pic_5694

Obr.: Bankovní výpis s napárovanými položkami

pic_5695

Obr.: Interní doklad s odkazem na bankovní výpis

Book Contents

Book Index

Ukázka zaúčtování faktur a záloh placených kartou

Příklad zaúčtování plateb kartou pro faktury. Na Knize interních dokladů pro platby kartou/GoPay se nastaví Účet Má dáti 311500 (nějaká analytika pro platby).

Položka

Částka

Zaúčtování

Faktura vydaná (VF)

12 100,00

účet 311000

Zaplacená interním dokladem (IN)

12 100,00

účet 311500

VF:

10 000,00

311000 / 604000

 

2 100,00

311000 / 343200

IN:

12 100,00

311500 / 311000 => saldo 311000 = 0

Položka bankovního výpisu (příjem za platby kartou, snížený o provizi)

11 858,00

221000 / 311500

Suma interních dokladů, jejichž úhrada je na položce bankovního výpisu

12 100,00

 

Vytvořená položka bankovního výpisu (příjem)

242,00

221000 / 311500 = > saldo 311500 = 0

Vytvořená položka bankovního výpisu (výdej)

242,00

568000 / 221000

pic_5708

Obr.: Hlavní kniha účtu 311500 po zaúčtování příkladu

Příklad zaúčtování plateb kartou pro zálohy. Na Knize interních dokladů pro platby kartou/GoPay se nastaví Účet Má dáti 324500 (nějaká analytika pro platby).

Položka

Částka

Zaúčtování

Záloha přijatá (PZ) - brutto

12 100,00

účet 324000

Záloha přijatá (PZ) - netto

10 000,00

účet 324100

Zaplacená interním dokladem (IN)

12 100,00

účet 324500

PZ:

10 000,00

324000 / 324100

 

2 100,00

324000 / 343200

IN:

12 100,00

324500 / 324000 => saldo 324000 = 0

Položka bankovního výpisu (příjem za platby kartou, snížený o provizi)

11 858,00

221000 / 324500

Suma interních dokladů, jejichž úhrada je na položce bankovního výpisu

12 100,00

 

Vytvořená položka bankovního výpisu (příjem)

242,00

221000 / 324500 = > saldo 324500 = 0

Vytvořená položka bankovního výpisu (výdej)

242,00

568000 / 221000

Faktura vydaná s čerpáním zálohy:

 

 

plnění VF

10 000,00

311000 / 604000

čerpání zálohy

10 000,00

324100 / 311000

pic_5709

Obr.: Hlavní kniha účtu 324500 po zaúčtování příkladu