Book Contents

Book Index

Technická příručka

Book Contents

Book Index

Podporované platformy a databázové systémy

Pro IS K2 jsou podporovány následující databázové systémy:

Book Contents

Book Index

Microsoft SQL

IS K2 lze provozovat na Microsoft SQL Server 2012 a novější s nejnovějšími SP. Aktuální informace o požadavcích MS SQL Serveru jsou dostupné na stránkách Microsoftu. Pro menší firmy s méně uživateli a daty lze použít MS SQL Express dodávaný na instalačním DVD. Pro aktuální stav doporučujeme online dokumentaci Microsoftu.

Book Contents

Book Index

Oracle SQL

IS K2 lze provozovat na Oracle Standard Edition nebo Oracle Enterprise Edition s nejnovějšími SP. Pro menší firmy s méně uživateli a méně daty lze použít Oracle XE. Vytvořená databáze je bez volby „Create as Container Database“.

Book Contents

Book Index

Ovladače pro jednotlivé DB systémy

Při první instalaci systému K2 je v závislosti na zvolené databázi nastaven parametr DRIVER v souboru K2.ini a to pro MS SQL instalaci DRIVER=MSSQL, pro Oracle DRIVER=Oracle.

Book Contents

Book Index

Seznam driverů K2

MSSQL

– implicitní driver nastavený při čisté instalace

Oracle

– driver pro Oracle

Book Contents

Book Index

Starší názvy driverů

Jsou zrušeny všechny drivery používající uložené procedury. Pokud je v K2.ini hodnota DRIVER jiná než MSSQL (MS2000, MS2000_P, MS2000GEN, MS2000GEN_P, OLEDB_MS2000, MS_SQLa) a jedná se o driver pro MS SQL, interně se nahradí touto hodnotou.

Book Contents

Book Index

Síťové protokoly

Pro správné fungování IS K2 na jakémkoliv podporovaném databázovém systému je nutné mít funkční TCP/IP protokol s fungujícím rozkladem adres, tzn. ze stanice musí projít ping jmeno_serveru. Existují dvě možnosti, jak tohoto dosáhnout:

Pokud je vše nastaveno správně, musí projít příkaz ping jmeno_serveru.

Book Contents

Book Index

Terminálové připojení

Terminálové připojení lze provozovat pouze na platformě Windows (Windows Server 2012 a novější). Je potřeba mít zajištěny odpovídající licence na terminálové služby.

Book Contents

Book Index

Instalace programu K2

Instalaci IS K2 musí provádět uživatel, který má dostatečná práva na server nebo stanici pro zapisování souborů, dále musí mít právo na používání MS SQL nebo Oracle, to podle typu instalace. Pro instalaci na serveru by to měl být administrátor. Je žádoucí, aby instalace probíhaly vždy z jednoho stroje nebo stanice, na kterých se ukládají záznamy o instalaci do registru Windows.

Book Contents

Book Index

Instalace databázových strojů

IS K2 potřebuje pro svou činnost databázový stroj třetí strany. Je to buď MS SQL pro platformu Windows nebo Oracle pro Windows nebo Linux. Instalace MS SQL Serveru a Oracle je popsána v manuálech výrobců těchto programů, které musí být instalovány dříve než IS K2. Během instalace MS SQL Serveru je potřeba nastavit uživatele, který bude instalovat K2 nebo v budoucnu vytvářet nové mandanty, administrátorem serveru. MS SQL Server může být na přání zákazníka dodaný na instalačním médiu. Dodáván je kompletní a podle toho, jakou má uživatel koupenou licenci je možné jej nainstalovat s touto licencí nebo ve volně šiřitelné licenci Express Edition. Místo Oracle Standard / Enterprise Edition lze pro méně uživatelů a dat použít Oracle XE dodávaný na instalačním CD. Databázové stroje se na CD dávají podle požadavků zákazníka. Instalace se provádí z programu K2Installer.exe, kterým se instalují všechny produkty K2 a podpůrné aplikace. Nápověda ke K2Installeru je v souboru k2installer.chm, kde jsou popsány všechny instalace produktů K2, a vyvolá se stisknutím F1 v běžícím programu K2Installer.

Book Contents

Book Index

Nastavení MSSQL

Book Contents

Book Index

Nastavení databází

Pro optimální běh K2 je doporučeno, aby každá K2 databáze měla nastavenu vlastnost "Compatibility Level" na hodnotu "MS SQL 2012 (140)".

Book Contents

Book Index

Konfigurace pro OLAP

Pro využívání OLAPu je potřeba mít nainstalován Microsoft SQL Server 2012 nebo novější s aktuálním service packem (správná verze je buď Personal edition pro lokální počítač, nebo Standard pro server, verze Enterprise je zbytečná pro standardní klienty K2) s autentizací MS SQL. Dále je potřeba mít nainstalován Microsoft Analysis services ve stejné verzi jako SQL Server.

Jako prohlížeč je možno použít Microsoft Excel nebo K2. Pro používání K2 prohlížeče je potřeba mít nainstalovány komponenty OWC. (Pro editaci z licenčních důvodů také MS Excel).

V některých případech může docházet k problémům při exportu pohledů do Excelu. Vice informací naleznete v Odborném diskusním fóru zde: https://infoservis.k2.cz/ForumEdit.aspx?ThreadID=131108.

Book Contents

Book Index

Instalace K2

Instalace K2 se provádí nástrojem K2Installer, který je k dispozici na Infoservise v sekci Verze/K2 luna/Ostatní.

Book Contents

Book Index

Instalace licence

Instalace licence je součástí popisu v nápovědě ke K2Installeru.

Book Contents

Book Index

Reinstalace programu K2

Reinstalaci IS K2 musí provádět uživatel, který má dostatečná práva na server nebo stanici pro zapisování souborů, dále musí mít právo na používání MS SQL nebo Oracle, podle typu instalace. Pro instalaci na serveru by to měl být administrátor. Pokud neporozumíte všemu, co je napsáno v této kapitole, NEPROVÁDĚJTE REINSTALACI! Před reinstalací na vyšší verzi (první číslo) nebo release (druhé číslo) informujte svého konzultanta, který musí zkontrolovat případně upravit speciální sestavy a skripty. Tyto speciály musíte mít připraveny předem, jinak se může stát, že po reinstalaci nebudou fungovat nebo nebudou pracovat úplně správně.

Book Contents

Book Index

Získání nové verze

Aktualizované verze jsou k dispozici na www.k2.cz nebo jsou zasílány na CD. Pro stažení verze z webu je potřeba znát heslo pro stažení, které obdržíte e-mailem. Pokud je verze stažena z webu jako *.zip soubor, je potřeba nejprve zkopírovat dodané CD s původní verzí na disk a stažený soubor rozbalit do adresáře K2 v tomto umístění.

Book Contents

Book Index

Podmínky reinstalace

Při reinstalaci je nutnou podmínkou, že žádný uživatel nesmí pracovat v IS K2. Fyzicky se totiž přepisují soubory ve všech adresářích nebo může docházet ke změnám struktur tabulek. Seznam přihlášených uživatelů je ve správě licencí v záložce „Přihlášení uživatelé“. Před reinstalací je potřeba odhlášení všech uživatelů, které lze zajistit buď přímým příkazem uživateli nebo tlačítkem odhlásit po rozkliknutí položky v přihlášených uživatelích. Toto odhlášení neodhlásí uživatele okamžitě, ale zapíše příznak pro odhlášení uživatele, který si K2 během své činnosti kontroluje. V seznamu uživatel zmizí až poté, co běžící K2 zpracuje tento požadavek a odhlásí se. Průměrný čas bývá okolo 2 min. Před odhlašováním uživatelů je vhodné pustit Reinstalační manažer a v něm nastavit zákaz přihlašování. Poté se bude moci přihlásit pouze uživatel, který tento příznak nastavil, a bude mít na to 6 vteřin. Ve chvíli, kdy je K2 připravena k reinstalaci, je potřeba nastavit Reinstalace povolena. Tento příznak lze nastavit pouze v případě, že je přihlášen pouze jeden uživatel. Instalace K2 si kontroluje, zda je příznak nastaven. Bez něj nejde K2 reinstalovat. Reinstalční manažer lze také použít pouze k zakázání přihlášení do K2.

Book Contents

Book Index

Zálohování

Před každou reinstalací je potřeba provést zálohu nejen dat, ale i celého adresáře IS K2, pro případ jakékoli neočekávané události během reinstalace. Záloha se provádí ve dvou krocích. Nejprve zálohujeme adresář K2 zkopírováním do záložního adresáře. Poté musíme zálohovat data.

Book Contents

Book Index

Záloha dat

Na databázových serverech jména databází začínají hodnotou CATALOG z K2.ini. Např.: K2 – konfigurace K2, K2_DEMO – demonstrační data, K2_INIT - inicializační data, K2_???? – data ostatních mandantů. V nástroji administrace DB serveru najdeme příslušný server a všechny databáze začínající hodnotou z proměnné CATALOG a tyto zálohujeme.

Book Contents

Book Index

Záloha MS SQL

Zálohování databáze je popsáno v kapitole 11 Servisní postupy MS SQL nebo 12 Servisní postupy na Oracle Express Edition.

Book Contents

Book Index

Záloha Oracle

Zálohování Oracle databází se provádí pomocí postupů na stránkách výrobce Oracle.

Book Contents

Book Index

Reinstalace

Vlastní reinstalace se provádí spuštěním K2Installer.exe buď z instalačního CD, nebo z místa, kde je udělána kopie instalačního CD (viz kap. Získání nové verze). Během reinstalace se provede Inicializace verze všech mandantů. Při přechodu na verzi MONDE se provádí tzv. přebrání stávající instalace K2, viz nápověda K2Installeru.

Book Contents

Book Index

Průběh reinstalace

Vlastní reinstalace K2 probíhá v několika krocích.

 1. Odinstalace předchozí verze. V rámci zajištění správného běhu K2 včetně dalších nástrojů, se původní verze K2 nejprve odinstaluje. Během této akce se pouze odstraní dříve nainstalované soubory. Na disku zůstávají všechny pro instalátor neznámé soubory, což jsou uživatelské soubory, speciální skripty a sestavy, soubory vytvořené během práce K2 apod.
 2. Instalace nové verze. Během tohoto kroku se nakopírují nové soubory z instalačního balíku.
 3. Konverze databází. V případě požadavku na zásadní změny struktur tabulek se pouštějí SQL konverzní dotazy nástrojem K2_sqlrs. Typicky je to při změně verze K2 a nebo release.
 4. Inicializace verze fáze 1. Během této inicializace verze se provádějí drobné databázové změny, které vznikly na základě drobných požadavků.
 5. Import licence. Pokud je potřeba a je vybraný správný licenční soubor, dojde k jeho importu.
 6. Import dat. Import dat probíhá do mandantů DEMO, INIT a dále se importují systémové záznamy do konfigurační databáze a všech mandantů.
 7. Inicializace verze fáze 2. Během této inicializace se provádějí různé úpravy nastavení nebo dat, které si vyžaduje práce systému.
 8. Odblokování přihlášení. Pokud není v reinstalačním manažerovi nastaven příznak „reinstalační mód zrušit pouze uživatelem“, dojde k odblokování přihlášení do K2. Tento příznak se může využít v případě, kdy potřebujeme instalovat i další produkty spojené s danou instalací K2.

Book Contents

Book Index

Problémy při reinstalaci

Book Contents

Book Index

Nefunkční sestavy a skripty

Po reinstalaci může dojít k tomu, že některé speciální sestavy nebo skripty nebudou fungovat. Je to ve většině případů způsobeno databázovou změnou a je nutné tyto speciály upravit.

Book Contents

Book Index

Reinstalace skončí s chybou

Může se stát, že reinstalace skončí s chybou. Chyby mohou nastat ve dvou etapách.

 1. Při kopírování souborů. Pokud instalátor zjistí problém během instalace nových souborů, tak buď nově soubory nenakopíruje nebo zahlásí chybu a vrátí změny. Vrácení změn ovšem spočívá v tom, že se odstraní nově nakopírované soubory. Protože ale reinstalace probíhá ve dvou nezávislých krocích viz kap. 5.5, nebudou v cílovém adresáři téměř žádné soubory a záznam o instalaci K2 zmizí ze seznamu v K2. Po odebrání IS K2 je nezbytně nutné zkontrolovat stav souborů k2.ini a sysk2.ini, aby jejich obsah byl stejný, jako před reinstalací, případně je nakopírovat ze zálohy k2.ini.old a sysk2.ini.old, které se vytvářejí před kopírováním nových souborů.
 2. Při konverzi databází nebo importu dat. Pokud k těmto chybám dojde, je vhodné zavolat konzultanta a poradit se. V těchto případech je potřeba vždy udělat kompletní obnovu zálohy jak adresáře K2, tak všech databází. Poté se pouští nová instalace K2 s přebráním K2 ve zvoleném adresáři.

Book Contents

Book Index

Vytvoření testovací instalace K2 pro reinstalaci

Pokud chceme vytvořit testovací instalaci K2 pro otestování reinstalace K2, měla by proběhnout ve dvou krocích:

 1. Nainstalujeme novou K2 a provedeme obnovení ostrých dat do testovacích katalogů.
 2. Provedeme reinstalaci K2.

Pokud se rozhodneme, že testovací reinstalaci provedeme pouze na zkopírované K2, nemusí být výsledek stejný jako u reinstalace ostré K2. Např. nedojde k odstranění všech souborů, které již nemají ve vyšší verzi smysl a u nepotřebných bpl souborů mohou vyvolávat chyby při spouštění.

Book Contents

Book Index

Adresáře K2

Book Contents

Book Index

Struktura adresářů

Základní adresář obsahuje:

Pod tímto adresářem je adresář CONF. Ten obsahuje:

V základním adresáři jsou adresáře firemní (například DEMO). Ty obsahují:

- soubor RF_UZV.PAS, registrační skript uživatelský

- soubor K2SCRIPT.INI, konfigurace editoru skriptu

- soubory *.DSK, konfigurace k editovanému skriptu (soubor má jméno vždy stejné jako skript, který je editovaný)

- soubor CTEMPS.DCI, obsahuje vzory pro funkci Ctrl+J v editoru skriptu

- Adresář FILES, kde se umísťují jednotlivé balíčky pro příjem, dále jsou v tomto adresáři další podadresáře pojmenované podle zkratek jednotlivých uzlů, v těchto adresářích se ukládají vydávané balíčky pro dané uzly.

- Adresář IN. Ten obsahuje podadresáře pojmenované podle zkratek jednotlivých uzlů, kde jsou v dalším podadresáři BACKUP uložené zálohy přijímaných balíčků.

- Adresář IN_DATA. V případě SQL kompatibilních přenosů obsahuje datové soubory (pro platformu SQL nic) určené pro příjem a podadresáře pojmenované podle zkratek jednotlivých uzlů, které slouží pro rozbalení soubory přijímaného balíčku. Tyto adresáře obsahují datové soubory nebo v případě SQL kompatibilních přenosů soubory *.BIN, dále obsahují podadresář DOC pro rozbalení přenášených dokumentů.

- Adresář OUT. Ten obsahuje podadresáře pojmenované podle zkratek jednotlivých uzlů, kde jsou v dalším podadresáři BACKUP uložené zálohy vydávaných balíčků.

- Adresář OUT_DATA. V případě SQL kompatibilních přenosů obsahuje datové soubory (pro platformu SQL nic) určené pro roztřídění na uzly a podadresáře pojmenované podle zkratek jednotlivých uzlů, kde jsou soubory připravené pro zabalení do vydávaného balíčku. Tyto adresáře obsahují datové soubory nebo v případě SQL kompatibilních přenosů soubory *.BIN, dále obsahují podadresář DOC s dokumenty připravenými pro zabalení.

V základním adresáři je adresář DOC s popisy.

V základním adresáři je adresář OLAP s definicí standardních pohledů do OLAPu.

V základním adresáři je adresář SQL s *.sql skripty pro generovaní tabulek (jen SQL verze).

V základním adresáři je adresář SERVISW pro instalaci K2.

V základním adresáři je adresář SupportFiles, kam se ukládají standardní soubory potřebné pro běh standardních sestav. Jeho podadresáři jsou adresáře LangX, které odpovídají jednotlivým jazykům.

V základním adresáři je adresář SESTAVYW pro definici skriptů a sestav. Ten obsahuje:

- adresář BK2 obsahuje balíčky

- adresář FORM obsahuje formuláře skriptů

- adresář K2R obsahuje speciální skripty

- adresáře *.K2R obsahují skripty, rozdělené do skupin pomocí adresáře

Soubory v hlavním adresáři K2

as_developer.exe

Editor skriptu pro tvorbu skriptů bez UI, které mohou běžed pod scriptexem nebo aplikačním serverem.

ed_app.exe

 

execxmla.exe

Program pro tvorbu kostek OLAPu.

fbclient.dll

Klient Firebird SQL Server.

icudt.dll

 

isdsutils.dll

Podpora pro datovou schránku.

itextsharp.dll

Podpora pro podepisování pdf.

k2.exe

Program K2.

k2.ini

Parametry, se kterými se spouští K2.

k2_sqlrs.exe

Pouští SQL skripty pro tvorbu tabulek a uložených procedur.

k2activexLib.dll

ActiveX knihovna pro použití K2 v programech podporujících OLE Automation Server např. (Excel).

k2base.bpl

Základní knihovna K2 (obsahuje jen Delphi knihovny a jeden Dialog.RES pro skript), používáno K2.exe a dalšími programy

k2biutils.dll

Podpora pro execxmla.exe.

k2core.bpl

Knihovna jádra K2, používá ji K2.exe a další programy.

k2dms.bpl

Knihovna datových modulů K2, používá ji K2.exe a další programy.

k2forms.bpl

Knihovna základní formulářů K2, používá ji K2.exe.

k2isapi.dll

Rozšíření Internet Information Serveru o přístup do K2 pomocí programu ScriptEx.exe, používá se v internetových obchodech.

k2mailcfg.cpl

Konfigurace poštovní služby K2Mail.exe.

k2p_odbc.bpl

Rozšiřující modul (plugin) K2 pro práci s ODBC komponentami.

k2p_pcs.bpl

Rozšiřující modul (plugin) K2 pro práci s identifikačními kartami, nepovinné, ale bez tohoto souboru nefunguje kartový systém 

K2p_rbutt.bpl

Rozšiřující modul (plugin) K2 pro práci s tlačítky.

K2p_zeos.bpl

Rozšiřující modul (plugin) K2 pro práci s knihovnou ZEOS.

k2rep.bpl

Knihovna K2 pro práci se sestavami a skripty, používá ji K2.exe.

k2signutils.dll

Rozšíření potřebné pro digitální podepisování dokumentů.

k2wexport.exe

Externí aplikace pro export dat z K2 do des/hes souborů.

k2wimport.exe

Externí aplikace pro import dat do K2 z des/hes souborů.

libcef.dll

 

libeay32.dll

 

Microsoft.AnalysisServices.dll

Podpora pro OLAP.

Microsoft.AnalysisServices.
AdomdClient.dll

Podpora pro OLAP.

pdfcp2.dll

Komponenta pro vyváření PDF souborů, použito v sestavách K2 (PDF export pro AM - K2). Soubor se zkopíruje systémového adresáře a zaregistruje komponentu 'PDFCreatorPilot2.piPDFDocument' do systému. K2 se bez tohoto souboru obejde, jen se nebude PDF export nabízet jako platný formát exportu AM sestav.

pdfcp4.dll

Komponenta pro vyváření PDF souborů, použito v sestavách K2 (PDF export pro AM - K2). Soubor se zkopíruje systémového adresáře a zaregistruje komponentu 'PDFCreatorPilot.piPDFDocument4' do systému. K2 se bez tohoto souboru obejde, jen se nebude PDF export nabízet jako platný formát exportu AM sestav.

pdfregistertool.exe

Pomocná aplikace pro zaregistrování pdfcp?.dll kvůli možnosti tvorby pdf souborů.

scriptex.exe

Spouštěč nevizuálních skriptů K2.

security.cryptography.dll

Podpůrné rozšíření pro

setk2password.exe

Program pro nastavení hesla uživatele K2.

setup.log

Záznam instalátoru o prováděných příkazech.

ssleay32.dll

 

sysK2.ini

Uložení systémových informací programu K2.

tbarcode10.dll

Rozšíření s čárovými kódy.

Book Contents

Book Index

Práva v souborovém systému

Servisní uživatel K2 (správce):

<Hlavní adresář K2> - složka, podsložky, soubory – úplné řízení

Běžný uživatel K2:

<hlavní adresář K2> - složka, podsložky, soubory – číst, procházet

<hlavní adresář K2>\CONF\ATTACH - složka, podsložky, soubory - zapisovat, vytvářet složky, odstraňovat

<hlavní adresář K2>\CONF\LOOKS\SPECIAL - soubory - zapisovat

<hlavní adresář K2>\ESHOP - složka, podsložky, soubory - zapisovat, vytvářet složky

<hlavní adresář K2>\OLAP - soubory - zapisovat

<hlavní adresář K2>\<mandant> - složka, podsložky, soubory - zapisovat, vytvářet složky, odstraňovat

<hlavní adresář K2>\<mandant>\TABLEMOD.XML – zrušit dědičnost, nechat čtení

<hlavní adresář K2>\<mandant>\EXTFIELDS.XML – zrušit dědičnost, nechat čtení

<hlavní adresář K2>\<mandant>\RF_FIRM.PAS – zrušit dědičnost, nechat čtení

<hlavní adresář K2>\<mandant>\FORM* – zrušit dědičnost, nechat čtení

<hlavní adresář K2>\SupportFiles - číst

Po vytvoření nového mandanta je nutné aktualizovat souborová práva v jeho složce dle výše uvedených pravidel.

Book Contents

Book Index

Seznam všech parametrů K2.ini

Book Contents

Book Index

Parametry K2

Název parametru

Popis

ACCCURRENCYALLOWED

Hodnota 1 umožní v účetním deníku (jen pro typ Obecný doklad) vytvářet položky dokladů s různými cizími měnami. Pokud není zadáno, pak se při pokusu o zadání položek účetního dokladu s více měnami zobrazí standardní hláška "Na položkách účetního dokladu jsou různé cizí měny".

ALARMDELAYTIME

Udává čas v sekundách, po kterém dojde k přenačtení seznamu událostí.

AMSINGLEPREVIEW

1 - sestavy jsou zobrazovány odděleně v samostatných oknech

AMCLEARTYPE

Udává kvalitu použitého fontu.

0 - Default, je použita v předchozích verzích K2. Pokud je potřeba použít kvalitu fontu jako dříve, dá se do ini tato hodnota.

1 .. 6 Výchozí hodnota parametru, pokud není použit, je 6 - to je fqClearTypeNatural a tato kvalita vykreslení dává výsledky bližší zobrazení v PDF a Wordu.

Čísla jsou mapovány na typ System.UITypes.TFontQuality.

AVOIDPARALLELSESSION

 

1 - zabraňuje množení session K2 v prostředí Oracle Real Applization Cluster

BEZZMEN

viz. NOLOGCHANGES

BITMAP

Cesta k bitmapám pod CONFem.

CATALOG

Jméno hlavního katalogu pro danou instalaci na serveru.

CHECKAMFILE

Pokud AM soubor změní datum nebo čas dojde při spuštění sestavy k obnově cache.

 1. změna AM souboru je ignorována (implicitně)
 2. kontroluje se změna souboru

CHECKPARAMSINFORMATIONEXECUTE

Parametr, který určí, zda se sestavy mají, nebo nemají spustit a příp. zahlásí nesrovnalosti v parametrech.

0 - výchozí stav, AM/PAS se spustí jako dřív

1 - kontroluje se existence parametru v AM/PAS při spuštění. Pokud parametr v AM/PAS není, nedojde ke spuštění a ohlásí se chyba.

CHECKUNITS

Kontrola změny skriptových souborů, tzn. pokud se změní skriptový soubor, je tato změna ignorována do doby než se vyprázdní cache nebo restartuje K2.

kontrola vypnuta (implicitně)

kontrola zapnuta

CLIENT

jméno firmy pro uživatele pro přihlášení

CLIENTS

seznam firem oddělených středníkem, které se budou nabízet v combo boxu vstupního okna - implicitní hodnota je DEMO

COLOR

Umožňuje měnit barvy palety K2 na dané hodnoty. Středník odděluje index palety, znak „>“ se píše mezi index palety a jeho hodnotu. Hodnota může být zadána číselně ($0000FF) nebo názvem (clLime).

Seznam použitelných indexů:

baT_Back pozadí knihy

baT_Text text knihy

baT_Capt_Back pozadí hlavičky knihy

baT_Capt_Text text hlavičky knihy

baT_Sele_Back pozadí vybraného záznamu knihy aktuální sloupec

baT_Sele_Text text vybraného záznamu knihy aktuální sloupec

baT_ISel_Back pozadí inaktivního vybraného záznamu knihy

baT_ISel_Text text inaktivního vybraného záznamu knihy

baP_Back pozadí prohlížení

baP_Text text prohlížení

baP_Capt_Back pozadí hlavičky prohlížení

baP_Capt_Text text hlavičky prohlížení

baP_Sele_Back pozadí vybraného záznamu prohlížení

baP_Sele_Text text vybraného záznamu prohlížení

baP_ISel_Back pozadí inaktivního vybraného záznamu prohlížení

baP_ISel_Text text inaktivního vybraného záznamu prohlížení

baZ_Back pozadí změny

baZ_Text text změny

baZ_Capt_Back pozadí hlavičky změny

baZ_Capt_Text text hlavičky změny

baZ_Sele_Back pozadí vybraného záznamu změny

baZ_Sele_Text text vybraného záznamu změny

baZ_ISel_Back pozadí inaktivního vybraného záznamu změny

baZ_ISel_Text text inaktivního vybraného záznamu změny

baE_Back pozadí editu

baE_BackDi pozadí editu disablovaného

baE_Text text editu

baE_TextZm text editu pro změněné pole

baS_Text barva textu status baru

baT_Capt_Ed značka pro editovatelný sloupeček knihy

baT_Capt_Def značka pro implicitní editovatelný sloupeček knihy

baP_Capt_Ed značka pro editovatelný sloupeček prohlížení

baP_Capt_Def značka pro implicitní editovatelný sloupeček prohlížení

baZ_Capt_Ed značka pro editovatelný sloupeček změny

baZ_Capt_Def značka pro implicitní editovatelný sloupeček změny

baT_Back2 pozadí knihy 2

baP_Back2 barva pozadí prohlížení 2

baZ_Back2 pozadí změny 2

baT_Sele_Back2 pozadí vybraného záznamu knihy mimo aktuální sloupec

baT_Sele_Text2 text vybraného záznamu knihy mimo aktuální sloupec

baT_Head_Back pozadí hlavičky skupiny

baT_Head_Text text hlavičky skupiny

baT_Foot_Back pozadí patičky skupiny

baT_Foot_Text text hlavičky skupiny

baStromMenu pozadí stromového menu

baButtonky pozadí buttonku

baDefault barva implicit (default)

baU_1 uživatelská barva

baU_2 uživatelská barva

baU_3 uživatelská barva

baU_4 uživatelská barva

baU_5 uživatelská barva

baU_6 uživatelská barva

baU_7 uživatelská barva

baU_8 uživatelská barva

baU_9 uživatelská barva

baU_10 uživatelská barva

baU_11 uživatelská barva

baU_12 uživatelská barva

baU_13 uživatelská barva

baU_14 uživatelská barva

baU_15 uživatelská barva

baU_16 uživatelská barva

baU_17 uživatelská barva

baU_18 uživatelská barva

baU_19 uživatelská barva

baU_20 uživatelská barva

baU_21 uživatelská barva

baU_22 uživatelská barva

baU_23 uživatelská barva

baU_24 uživatelská barva

baU_25 uživatelská barva

baU_26 uživatelská barva

baU_27 uživatelská barva

baU_28 uživatelská barva

baU_29 uživatelská barva

baU_30 uživatelská barva

baU_31 uživatelská barva

baU_32 uživatelská barva

baU_33 uživatelská barva

baU_34 uživatelská barva

baU_35 uživatelská barva

baU_36 uživatelská barva

baU_37 uživatelská barva

baU_38 uživatelská barva

baU_39 uživatelská barva

COMPANYCURRENCY

Pokud máme definovány Vlastní firmy v různých měnách, je třeba mít parametr COMPANYCURRENCY nastaven na hodnotu 1. Jako měna vlastní firmy se pak nebere měna z Parametrů mandanta, ale z nastavení každé vlastní firmy. Implicitně je parametr nastavený na hodnotu 1.

DISABLECOMMANDCACHE

Pro lepší profilování na driverech MS2000Gen a MS2000Gen_P ve standardním MS SQL Server Profileru lze vypnout cache SQL příkazů pomocí parametru K2 "DISABLECOMMANDCACHE=1". Vypnutí cache má za následek zpomalení zpracování dotazů.

DISABLEMAINTABS

DISABLEMAINTABS=1 vypíná generálně dokování formulářů a sestav do záložek.

DISABLEMEMPAR

Spuštění K2 na firemní databázi, která je v režimu readonly. Typické použití je snapshot. K2 se spustí a umožní čtení záznamů.

Pokus o jakýkoliv zápis končí chybou databáze. Lze použít, jako reportovací K2.

Conf databáze musí být i nadále umožňovat zápis.

DISABLEMEMPAR=1

DISABLESEMIPERMANENT

DISABLESEMIPERMANENT=1 zakáže načtení připíchnutých záložek do plochy. Uživatel o ně přichází a příště už záložky připíchnuté nebudou.

DMCATALOG

Jméno katalogu pro vyhodnocování OLAPu. Pokud není zadáno, použije se hodnota z parametru CATALOG. K2 doplní hodnotu o jméno mandanta a příponu _DM.

DMDATABASE

Jméno databáze pro vyhodnocování OLAPu. Pokud není zadáno, použije se hodnota z parametru DMCATALOG. DMDATABASE musí obsahuje celé jméno databáze.

DMSERVER

Jméno serveru, kde je umístěn stroj OLAPu. Pokud není zadáno použije se hodnota SERVER.

DRIVER

databázový driver, podporovaný K2 viz kap. 2.4.

FIRMA

viz. CLIENT

FUNC

číslo funkce pro spuštění (implicitní je spouštění akcí na popředí)

FUNCINTPARAM

Integer parametr předávaný funkci FUNC.

FUNCSTRPARAM

Stringový parametr předávaný funkci FUNC.

FUNKCE

viz. FUNC

GLMAXRECORDS

Zvýšení počtu zobrazených účetních záznamů v Hlavní knize v části Pohyby. Maximum je implicitně nastaveno na 50 000 záznamů.

HESLO

viz. PASSWORD

FORMDESTROYSLEEP

Čekání při zavírání formuláře kvůli synchronizaci stavů oken mezi serverem a klientem. Z testování vyplynulo nastavení hodnot mezi 80 a 200. Slouží pro korektní zobrazování dialogů na terminálu – nepřekrývání.

HIDDENDIALOGS

Detekce změny Z-orderu dialogů a její následná oprava (prohození). Detekci provádí K2 každou vteřinu, pokud zjistí prohození, pak Z-order opraví. Slouží pro korektní zobrazování dialogů – nepřekrývání.

0 - kontrola vypnuta (implicitně)

1- kontrola zapnuta

2- kontrola zapnuta, jiná detekce, lepší výsledky

ISINMAINTHREAD

Při nastavení na hodnotu 1 způsobí načítání dat infoservisu z webové služby v hlavním threadu a odstraní padání na access violation v DLL od Microsoftu. Týká se zejména pouštění K2 na serverech.

JMENO

viz. NAME

LAYOUT

Zatím má jednu přípustnou hodnotu: LAYOUT=emergency. Tato hodnota zajistí najetí K2 s nouzovou jednoduchou plochou.

Když z nějakého důvodu nenajede uživateli plocha, tak se přihlásí pod parametrem emergency. Poté si v K2 vybere požadovanou plochu a při příštím přihlášeni se přihlásí pod ni.

LNGRESOURCEPATH

Používá se v případě chybného načítání BPL, DLL, LNG a EXE souborů v síťovém prostředí, typicky terminálové servery. Dále se načítají jazykové bitmapy, soubory nápovědy a poznámky. Pokud se nakopírují binární soubory K2 na lokální disk terminálového serveru, třeba do C:\ISK2, pak je nutno zkopírovat i CONF a použít parametr "LNGRESOURCEPATH=C:\ISK2\CONF". Ten zajistí načítání resourců K2.LNG z lokálního zdroje.

LOG

pro zadání cesty a jména souboru protokolu, nutné použít navíc i parametr LOGLEVEL

LOGAPPEND

 • Soubor protokolu se při novém spuštění K2 nevymaže. Pokud se protokol nevymazává, zapisuje se do protokolu datum a čas akce. V případě, že se log maže, zapisuje se pouze čas.
 • zapnutí LOGAPPEND =1 (cokoliv)
 • vypnutí LOGAPPEND =0 nebo LOGAPPEND =“ "

LOGENABLEDTILL

Hodnotou je datum, do kterého se provádí protokolování K2. Po uplynutí tohoto data se protokolování neprovádí.

LOGINLANGNO

jazyk přihlašovacího okna (0, 1, parametr není zadán – angličtina, 2 – němčina, 3 – slovenština, 5 – čeština)

LOGLEVEL

 • určuje stupeň protokolování operací. Zatím je realizován stupeň 1. Stupně nad 32768 jsou určeny pro dočasné použití
 • pro LOGLEVEL +256 se při zatuhnutí K2 (provádění jedné Btrieve operace je delší než 30s) se vypíše do adresáře LOG\SCREENING seznam uživatelů s transakcemi a právě prováděnýma operacemi
 • při logování transakcí je vidět nejpomalejší operace (není tedy nutné zapínat logování operací)

LOGMAXFILESIZE

Lze zadat maximální velikost logovacího souboru v MB. Očekává se celé číslo.

LOGOPDURATION

 • hodnota -1 (default) znamená, že se na tento parametr nebere zřetel
 • hodnota 0 znamená, že se protokolují všechny databázové operace (i čtecí) bez ohledu na to jak dlouho trvají (pokud je zároveň zapnuto protokolování operací do souboru - úroveň 4)
 • ostatní hodnoty znamenají, že se protokolují všechny databázové operace (i čtecí), které trvají minimálně daný počet milisekund (pokud je zároveň zapnuto protokolování operací do souboru - LOGLEVEL úroveň 4)

Např. LOGOPDURATION=5000 protokoluje všechny databázové operace trvající déle než 5s.

LOGUSER

 • Protokolovací soubor je rozšířen o číslo uživatele (každý uživatel protokoluje do jiného souboru).
 • zapnutí LOGUSER=1 (cokoliv)
 • vypnutí LOGUSER=0 nebo LOGUSER=“ "

LOWERLIMITFORDATA

Umožňuje potlačit zobrazení dokladů z historických období. Zadáváme číslo období, od něhož se mají doklady zobrazovat. Podmínka na období se automaticky přidává jako systémová podmínka do filtrace.

Příklad: 119. V K2 se budou zobrazovat doklady vystavené do období 2019 a vyššího. Při filtraci se doplní systémová podmínka "Období =>2019".

Pomocí parametru "SUPRESSLOWERLIMITFORDATA" můžeme dále stanovit, pro které datové moduly omezení na období nemá platit.

MAIN

hlavní adresář K2, např. X:\K2

MAINONTASKBAR

Vypíná volbu Application.MainFormOnTaskBar. Ta způsobuje problémy při zobrazeni hintu v K2 jako publikované aplikaci. Pokud se uvede MAINONTASKBAR=0 bude volba vypnuta. Rozdíl je vidět v titulku aplikace, kde je jenom přihlášený uživatel.

0 - vypnuto

1 - zapnuto (implicitně)

MANDANT

jméno mandanta pro uživatele pro přesměrování, starší parametr FIRMA

MEMORYPROFILER

Zapne profilování paměti ve skriptu.

 1. 1 - povolení profilování
 2. 2 - po ukončení K2 zapíše do souboru K2_object_list.txt seznam neuvolněných objektů

NAME

jméno uživatele, který se přihlašuje

NOLOGCHANGES

Vypne zápisy do souboru ZMĚNY, použití např. NOLOGCHANGES=1 (cokoliv).

NOLOGINMSG

Vypne zobrazování hlášení při přihlašování, když je:

 • problém s licencí
 • překročen počet uživatelů
 • přihlášení do mandanta, na kterého není právo

NOTRANWND

Zobrazení okna transakci

0 - zapnuto

1 - vypnuto

OBR

viz. PICTURES

ORASERVER

používá se při konverzi mezi MS SQL a Oracle jako určení Oracle databázového serveru; pokud je při běžném spuštění zadán SERVER i ORASERVER a K2 běží na Oracle, tak se přednostně bere SERVER

OWNCOMPANY

Nastavení vlastní firmy na AS. OWNCOMPANY=ČísloVlastníFirmy

PASSWORD

heslo pro automatické přihlášení

PICTURES

určuje zobrazování obrázků v K2, hodnoty lze kombinovat

0 – nezobrazuje obrázky v přihlašovacím okně

1 – zobrazuje (výchozí stav)

4 – zmenšené přihlašovací okno pro čtečky

 

PREFERREDCELLAPP

Upřednostňovaný přístup k souborům tabulkových procesorů.

Nabývá hodnot:

 • MSEXCEL: Přistupuje pomocí rozhraní Excelu.
 • LIBXL_XML: Přistupuje pomocí knihovny libxl.dll a pracuje s xml formátem xlsx.
 • LIBXL_BIN: Přistupuje pomocí knihovny libxl.dll a pracuje s binárním formátem xls.
 • OOOCALC: Přistupuje pomocí OpenOffice nebo LibreOffice.

Při nenastaveném parametru přistupuje K2 k souborům Excelu pomocí LIBXL_XML.

Přístup k OpenOffice nebo LibreOffice zůstává nezměněn.

Pokud se bude soubor vytvářet pomocí skriptu třídy TCellData, doporučujeme v názvu souboru neuvádět příponu. Ukládání souboru ji doplní automaticky podle požadovaného provideru. Při načítání souboru je tabulkový procesor volen rovněž podle přípony.

PREFERREDPDFLIB

umožňuje zvolit verzi DLL pro export do PDF

 1. 2 - PDFcp2.DLL, verze 2.(implicitně do verze 130)
 2. 3 - PDFcp4.DLL, verze 3.
 3. 4 - PDFcp4.DLL, verze 4.(implicitně od verze 131)

PREFERREDUNIFORMUI

umožňuje hromadně nastavit Univerzální formuláře všem uživatelům K2

0 - K2 preferuje Univerzální formuláře podle nastavení v parametrech uživatele

1 - K2 vynuceně preferuje Univerzální formuláře

PDFCOMPRESS

zapnutí / vypnutí produkce komprimovaného (menšího) PDF

0 - vypnuto

1 - zapnuto (implicitně)

PDFIMAGEBYREF

export obrázku do PDF jako reference - více stejných obrázků bude ve výsledném PDF uloženo jen jednou => menší PDF

0 - vypnuto

1 - zapnuto (implicitně)

PRODUCEPDFA

exportované PDF vyhovuje standardu PDF/A. Parametr je platný pouze pro PDFcp4.DLL, viz parametr PREFERREDPDFLIB

0 - vypnuto (implicitně)

1 - zapnuto - tedy PDF/A -

PRINTERSENUM

Způsob zjišťování existence tiskáren

vcl - podle Borlandu (implicitní)

level2 - podle Microsoftu (po otestování bude jako implicitní)

PTLEV1

počet opakování jednotlivých operací pro paralelní transakce (izolační stupeň 1) – momentálně nepoužito (standardně 10)

PTLEV2

počet opakování celých transakcí pro paralelní transakce (izolační stupeň 2) (standardně 10)

PTWAIT

počet milisekund pro čekání mezi jednotlivými pokusy pro paralelní transakce (standardně 100)

REFRESHPRINTERS

Způsobí obnovení seznamu tiskáren vždy, pokud se systém snaží najít tiskárnu podle řetězce nebo pokud je zobrazen PrintDialog.

vypnuto (implicitně)

zapnuto

REGOFF

nastavení výchozí hodnoty proměnných RDSEnable a RFSEnable skriptů

1 - nastavuje výchozí hodnotu proměnných RDSEnable a RFSEnable na False (zachování stavu před verzí 127.92)

když není parametr uveden je výchozí hodnota nastavena na True, pokud nejde o registrovaný skript

REPARCHIVEPATH

Cesta k archivovaným sestavám ve formátu FILE:K2FIRM:REPARCHIVE\ nebo FILE:C:\TEMP.

REQUIREDMODULES

Specifikuje seznam povinných modulů oddělených středníkem. Např.: REQUIREDMODULES=k2p_zeos.bpl;k2p_firma.bpl

 • Pokud K2 nalezne nějaké moduly ve špatné verzi, pak vypíše jejich seznam v hlášení a v případě, nejsou povinné, umožní běh programu.
 • Pokud K2 nalezne jakýkoliv povinný modul ve špatné verzi vypíše o tom hlášení: "Verze 3.X.Y modulu "K2P_???.BPL" je nekompatibilní s touto verzí K2!" a ukončí běh.
 • Pokud K2 nenalezne povinný modul vůbec vypíše hlášení "Chybí povinný modul ..." a končí.

RSOFF

nastavením RSOFF=cokoliv se vypne provádění registrace registrovaných funkcí, využije se především při chybě v registračním skriptu

SCRIPT

jméno skriptu při spouštění scriptexem.

SCRIPTEXRDSON

Zapnutí datových registrovaných funkcí pod scriptexem. ScriptEx má defaultně podporu registrovaných funkcí vypnutu, lze ji zapnou přidáním parametru SCRIPTEXRDSON=1.

SCRIPTRSDEBUG

Zapnutí způsobí pouštění gaugy v režimu bez vytváření threadu.

SCRIPTTIMEOUT

maximální délka skriptu v sekundách, po který má běžet skript spuštěný scriptexem

SERVER

jméno serveru (nainstalované MS SQL 2000) s databází pro driver MS_SQL nebo pro OLAP; pro driver ADOPSQLEXT lze tento parametr použít podobně jako pro MS SQL jako jméno serveru

SESSIONMES

'NO' nezobrazí hlášení při vícenásobném přihlášení

SESSIONNO

číslo pro zajištění startu K2 pod vnuceným číslem session (0…999)

SUPRESSLOWERLIMITFORDATA

Návazný parametr k parametru "LOWERLIMITFORDATA". Parametrem stanovujeme, pro které datové moduly nemá platit podmínka omezení na období definovaná v parametru "LOWERLIMITFORDATA". Zadáváme číslo datového modulu.

 

SYMBOLTABLEFIX

hodnota 0 - mechanismus překladu skriptů z verze 137

TESTFRONTY

interval mezi jednotlivým čtením fronty transakcí – sériové transakce (implicitně se fronta transakcí čte v intervalech 100ms), zkrácením intervalu lze zlepšit propustnost transakcí na výkonných serverech a sítích, kde se zpracovává velké množství krátkých transakcí

TIMESERVER

Slouží k nastavení serveru pro časovou synchronizaci, aby měly všechny K2 stejný čas a nebraly je z času lokálního PC.

TIMESERVERB1

Záložní TIMESERVER 1.

TIMESERVERB2

Záložní TIMESERVER 2.

TRANSABUNDLE

max. počet záznamů, které lze zařadit do jedné transakce – zatím použito pouze pro výmaz protokolů o přenosu (standardně 5000)

USEBADDATEFORMAT

hodnota 1 - vrátí pro klasické formuláře původní formát data 'DD.MM.YYYY'

Pozn.: Parametr je k dispozici od verze K2 mia.04 a je určen pouze pro verzi K2 mia.

USEDLANGS

seznam jazyků, které se budou zobrazovat k výběru; zadávají se čísla jazyků oddělená středníky

WEEKNUMBERS

Zobrazí číslo týdne v kalendářích. Možné problémy s číslováním jsou popsány zde.

FORMPOSITIONCORRECTION

Pokud je parametr nastaven, kontroluje systém při spuštění umístění okna na obrazovce. Pokud detekuje umístění mimo obrazovku tak okno vycentruje. Implicitně je tato funkce vypnuta a zapnout ji můžeme nastavením parametru na FORMPOSITIONCORRECTION=1.

Book Contents

Book Index

Zadávání parametrů pro lokální instalaci K2

Pro lokální instalaci K2 lze načítat parametry K2 z lokálního souboru K2local.ini. Parametry je nutné zapsat do sekce [K2].

Priorita parametrů při spouštění k2.exe jako lokální instalace:

 1. Příkazová řádka
 2. k2local.ini
 3. k2.ini v hlavní složce K2

Doporučení: V rámci celé K2 používat pouze jeden název parametru. Např. FIRMA je stejný jako MAND.

Book Contents

Book Index

Parametry AS

Název parametru

Popis

AS3LOGLEVEL

Parametr umožňuje nastavit podrobnost logování K2_AS.

0 - logování pouze chyb

1 - logování chyb a warningů

2 - logování informací, warningů a chyb

3 - logování rozšířených informací, informací, warningů a chyb

4 - logování debug informací a všech z levelu 3

5 - vypnutí logování K2_AS (logují se jen standardní K2 události)

Výchozí hodnota je 3.

AS3SERVERPIPE

Název komunikační trubky mezi klienty a K2_AS.

AS3USERS

Počet uživatelů pro anonymní dotazy z K2 API.

AS3USER

Prefix uživatelů pro anonymní dotazy z K2 API. Číslují se od 1.

AS3PASSWORD

Heslo uživatelů pro anonymní dotazy z K2 API.

AS3IO

Číslo internetového obchodu v K2, proti kterému se budou ověřovat uživatele (záložka Web, e-shop v kontaktních osobách).

AS3CONTACTPERSON

Číslo výchozí kontaktní osoby pro nepřihlášeného uživatele e-shopu.

AS3AFFINITYMASK

Parametr nastavuje spřažení procesu K2_AS a CPU systému.

AS3MEMORYPROFILER

Parametr příkazové řádky, zapíná paměťový profiler K2_AS.

AS3TRYTORESTARTAFTER

Parametr, kterým se nastavuje doba v hodinách, po které se K2_AS pokusí o tzv. "preventivní" restart. Je to proto, aby se uvolnila nesprávně alokovaná paměť. Po uplynutí zadané doby začne K2_AS hlídat navázaná spojení, jak reálná, tak anonymní. V případě, že nebude žádné aktivní spojení, provede se restart. Tento parametr je funkční jen tehdy, pokud není na K2_AS zapnutá služba plánovače.

LIMITMEMORYTO

Slouží k nastavení velikosti paměti aplikací, aby nedošlo k zahlcení paměti počítače, kde běží AS. Aplikace 32 bit jsou technologicky limitovány na maximální velikost 4 GB pro aplikaci, a to počítače většinou zvládnou. Využití se tak předpokládá zejména u 64-bitového AS, kdy je maximální velikost limitována na 8 TB pro aplikaci, což znamená, že AS je schopný vyčerpat všechnu volnou paměť.

Book Contents

Book Index

Parametry, které nemají význam v ini souboru

INIFILENAME

Alternativní název pro k2.ini. Např. při spuštění K2 takto: k2.exe INIFILENAME=moje.ini se místo souboru k2.ini použije soubor moje.ini umístěný v adresáři u k2.exe (resp. v adresáři určeném parametrem MAIN rovněž v příkazovém řádku)

Book Contents

Book Index

Spouštění AS developeru

Po spuštění AS developeru se zobrazí okno pro zadání jména a hesla, kam se vyplní stejné údaje, jako pro přihlášení do K2.

pic_t001

Po přihlášení se objeví další okno s tlačítky, která pouštějí editor skriptu nebo sestav.

pic_t002

AS developer lze rovněž spouštět z příkazové řádky stejně, jako např. scriptex s vyplněnými parametry MAIN, SERVER, CATALOG, NAME, PASSWORD, SCRIPT.

Ostatní parametry K2 lze rovněž použít, pokud je AS developer používá, např. logování. Parametry v následující tabulce jsou pouze pro AS developer.

Volitelné parametry:

Název parametru

Popis

TESTCOMPILE

Seznam skriptů nebo sestav z databáze oddělený středníkem, nad kterými se má spustit test přeložitelnosti. V adresáři SESTAVYW se vytváří *.ERR soubory s popisem chyby, pokud dojde při překladu k chybě.

Book Contents

Book Index

Parametr LOGLEVEL

Parametr LOGLEVEL je číslo, které je dáno součtem jednotlivých bitových hodnot, z nichž každá reprezentuje jinou úroveň protokolu.

Jednotlivé bitové hodnoty tedy znamenají:

Hex

Dec

Popis

0001

1

základní protokol

0002

2

operace do paměti

0004

4

operace do souboru

0008

8

potvrzování transakcí

0010

16

identifikace transakcí

0020

32

odmítnutá přihlášení

0040

64

spouštěné skripty bez registrovaných

0200

512

spouštěné AM sestavy

0800

2048

logování vyjímek na kterých končí K2 nebo skript.

1000

4096

spouštěné registrované skripty

2000

8192

logování všech vytvářených vyjímek

1 Základní protokolování – vypisují se informace o otevíraných souborech, toto protokolování nemá nepříznivý vliv na výkon

2 Btrieve operace do paměti – zaznamenává operace prováděné v rámci transakcí a umožňuje jejich prohlížení v okně pro čekání na dokončení transakce, používá se pouze pro účely hledání operací, na který se serializují paralelní transakce, popřípadě pro zjišťování objemu transakcí z hlediska počtu operací a zjišťování, o které operace jde, toto protokolování nemá nepříznivý vliv na výkon

4 Btrieve operace do paměti – zaznamenává operace prováděné v rámci transakcí vypisuje je do protokolu v okamžiku ukončení transakce, používá se pouze pro účely hledání operací, na který se serializují paralelní transakce, popřípadě pro zjišťování objemu transakcí z hlediska počtu operací a zjišťování, o které operace jde, toto protokolování má nepříznivý vliv na výkon a proto se používá pouze výjimečně při lokalizaci závažných problémů

8 Potvrzování transakcí – nevypisuje do protokolu nic navíc, pouze vynutí dotaz potvrzující ukončení každé transakce, používá se pro simulaci nekončícího uzamčení, pro podrobné prohlížení obsahu transakcí v okně pro čekání na dokončení transakce, toto protokolování má velmi nepříznivý vliv na výkon a proto se používá pouze výjimečně při lokalizaci závažných problémů nebo pro navození simulovaných problémů, používá se ve spojitosti s úrovní 2 nebo 4

16 Identifikace transakcí – do protokolu se vypisují informace o prováděných transakcích, vždy je pořízen záznam o zahájení transakce s daným jménem a časem a záznam o ukončení transakce v daném čase a s daným počtem operací. Používá se pro sledování provozu K2 na paralelních transakcích. Lze vyhodnocovat propustnost systému, počty a doby transakcí, lze vysledovat transakce náročné na počet operací i na čas, lze vysledovat návaznost mezi transakcemi (serializace), slouží pro odhalování úzkých míst při práci v K2, toto protokolování nemá nepříznivý vliv na výkon

32 Odmítnutá přihlášení – zapisuje odmítnutá přihlášení, čas a důvod

64 Spouštěné skripty – vypisuje záznamy o spuštění a ukončení běhu skriptu, používá se pro zjišťování časové a paměťové náročnosti skriptů K2.

512 Spouštěné AM sestavy – vypisuje záznamy o spuštění, ukončení formátování a ukončení s AM sestavy.

2048 Sledování vyjímek, na kterých končí K2 nebo skript.

4096 Spouštěné registrované skripty – vypisuje záznamy o spuštění, ukončení formátování a ukončení s AM sestavy. vypisuje záznamy o spuštění a ukončení běhu skriptu, používá se pro zjišťování časové a paměťové náročnosti skriptů K2, toto protokolování může mít nepříznivý vliv na výkon v případě hojného použití registrovaných skriptů.

8192 Sledování všech vytvářených vyjímek K2 nebo skriptem.

Book Contents

Book Index

Protokolování výjimek

Pokud je cílem sledování výjimek pouze ve skriptu pak stačí klasická distribuce K2. Pokud je cílem sledování výjimek mimo skript (standard K2), pak je nutné spouštět tzv. debug verzi K2 (asi 70MB EXE), který není součástí distribuce, jehož distribuce je zde. Zapnutí logování se provádí v parametru LOGLEVEL, který je popsán v kapitole Parametr LOGLEVEL.

Book Contents

Book Index

Funkce používající parametry

Číslo

Název

FuncIntParam

FuncStrParam

712

Test překladu souborových skriptů

 

Adresář, kde se má překlad spustit

Book Contents

Book Index

Parametry SysK2.ini

Název parametru

Popis

VERSION

verze K2

RELEASE

release K2

BUILD

build K2

DATABASE

databáze na které běží K2

TYPE

typ instalace

MSSORTLCID

třídění databáze MS SQL - pořadí znaků

MSCOLLATION

porovnávání znaků MS SQL

MSLASTCHAR

poslední znak třídění MS SQL

ORACHARSETID

třídění databáze Oracle - pořadí znaků

ORASORT

porovnávání znaků Oracle

ORALASTCHAR

poslední znak Oracle

LANGUAGES

seznam jazyků, které se budou importovat do LangTr; zadávají se čísla oddělená středníky

LICENSEFILE

cesta k souboru, ze kterého naposledy instalátor importoval licenci. Při reinstalaci typu build nebo release se tak instalátor neptá na licenční soubor. U reinstalace typu verze se vždy během instalace licence vyžaduje.

SCRIPTDEFINES

umožňuje nastavit globální proměnné pro podmíněný překlad skriptu. Jednotlivé proměnné se oddělují středníkem.

Book Contents

Book Index

Dodatky

Book Contents

Book Index

Zobrazování souborů nápovědy chm

K2 používá HTML nápovědu. Společnost Microsoft vydala bezpečnostní záplatu KB896358, která odstraňuje bezpečnostní nedostatky v HTML nápovědě. Po instalaci této bezpečnostní záplaty přestane nápověda K2 zobrazovat text nápovědy. Řešení je popsáno na:

Kontaktujte prosím správce Vaší počítačové sítě. Jedno z těchto řešení je upravit ve Windows registrech hodnotu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions\MaxAllowedZone=1 (popřípadě 2).

Následující řádky uložte do souboru s příponou REG a tento soubor spusťte s právy zápisu do registrů na všech stanicích, které požadují zobrazení nápovědy K2. Správce sítě může zmíněná řešení zařadit do doménové politiky.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001

Book Contents

Book Index

Servisní postupy

Book Contents

Book Index

Konverze dat K2 mezi jednotlivými DB platformami

Nejdříve nainstalujeme K2 s jiným požadovaným databázovým strojem pomocí K2 Setup do jiného adresáře nebo na jiný server.

V této nové K2 vytvoříme databáze všech mandantů, které chceme konvertovat. V tuto chvíli nezáleží na obsahu tabulek, protože konverze všechny tabulky vymaže a naplní obsahem původních tabulek. Pro urychlení je vhodné importovat data z umístění …\SERVISW\INIT\Data\.

Zkopírujeme adresář CONF a firemní adresáře do nově nainstalované K2 a provedeme následující operace:

Book Contents

Book Index

Příklady K2.ini

Tento K2.ini se upravuje v nově nainstalované K2

Původní soubor

Upravený soubor

[K2]

SERVER=K2_ORA_SERVER

CATALOG=K2

DRIVER=ORACLE

LOGINLANGNO=5

[K2]

SERVER=K2_MS_SERVER

ORASERVER=K2_ORA_SERVER

CATALOG=K2

DRIVER=ORACLE

LOGINLANGNO=5

Původní soubor

Upravený soubor

[K2]

SERVER=K2_MS_SERVER

CATALOG=K2

DRIVER=MSSQL

LOGINLANGNO=5

[K2]

SERVER=K2_MS_SERVER

ORASERVER=K2_ORA_SERVER

CATALOG=K2

DRIVER=MSSQL

LOGINLANGNO=5

Book Contents

Book Index

Spuštění konverze

Po spuštění funkce pro konverzi z tlačítka se zobrazí následující dialogové okno (bez textů v horní části).

V bílé ploše se zobrazují informace o konvertovaných tabulkách – počet záznamů a čas spuštění a ukončení. V případě nemožnosti konverze se objeví hlášení !!! ROLLBACK !!!, tabulka se nezkonvertuje a všechny změny se vrátí do původního stavu. Po opravě problému lze napsat její název do editačního pole a stisknout tlačítko Konvertuj.

Ve spodní části jsou tlačítka pro spuštění konverzí:

pic_t003

Obr.: Okno pro spouštění konverzí

Při samotné konverzi se pro každou tabulku zobrazí ukazatel stavu a průběhu konverze.

pic_t004

Obr.: Průběh konverze dat jedné tabulky

Book Contents

Book Index

Použití programu SetK2Password

Program slouží pro nastavení hesla uživatele K2 na SQL serveru.

Postup:

 1. Na SQL serveru změníme heslo uživateli K2, případně vytvoříme uživatele na jiném serveru.
 2. Spustíme program SetK2Password na serveru - lokálním počítači.
 3. Pole server necháme prázdné, poté stiskneme tlačítko přihlásit.

pic_t005

Pokud jsou přihlašovací údaje správné, tlačítko „Přihlásit“ zšedne a tlačítko „Přidat heslo“ zčerná.

 1. 4. Vyplníme pole server, kam napíšeme jméno serveru, kde běží K2, shoduje se s hodnotou SERVER v K2.ini nebo jiný, kam se má K2 přihlašovat. Do pole jméno napíšeme uživatele, pod kterým se přihlašuje K2 nebo pod kterým se chceme přihlásit k jinému serveru. Standardně je to uživatel K2. Do pole heslo napíšeme heslo, které jsme zadali v bodě Všechny hodnoty musí být zadány.

pic_t006

 1. 5. Do souboru SysK2.ini SetK2Password zapíše zašifrované hodnoty, pod kterými se K2 bude přihlašovat k serveru.
 2. 6. Pokud již existují hodnoty Server - Uživatel, objeví se následující hlášení:

pic_t007

 1. Pokud zvolíme přepsat, přepíší se staré přihlašovací údaje novými.
 2. 7. K2 se nyní bude přihlašovat novými přihlašovacími údaji.

Book Contents

Book Index

Rozšíření souborového modulu

Tato funkčnost je k dispozici pouze s použitím driveru MSSQL nebo Oracle podle databázové platformy.

K2 umožňuje uživatelsky rozšířit libovolné tabulky v K2. Ke každé tabulce lze přidat sloupec, který je možno plnit libovolnými daty. Zároveň lze přidat i nový index tabulky. Je ovšem potřeba mít na paměti, že neuvážené rozšiřování tabulek nebo přidávání indexů může zpomalit běh K2 v modulech, které rozšířené tabulky používají. K tabulkám lze přidávat nebo odebírat nové sloupce nebo indexy. Funkce je zařazena ve stromu v sekci Správce.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář se seznamem všech tabulek mandanta používaných v K2.

pic_t008

Formulář rozšíření souborových modulů 0. strana

Po stisku F5 se kontroluje, zda lze vytvořit soubor ve složce Mandant, nebo Conf dle typu rozšíření. Pokud uživatel nemá právo, nebo není dostatek místa nepřejde formulář do změny a objeví se hlášení.

pic_5012

Obr.: Hlášení o zákazu provádět změny

Pokud se neobjeví výše uvedené hlášení, dostaneme se do editace záznamu na 1. straně. Formulář zde obsahuje dva gridy. V horním je seznam nově definovaných polí a ve spodním je seznam nově definovaných indexů.

pic_t009

Book Contents

Book Index

Zadávání nových polí

Pro zadání nových polí v tabulce je potřeba stisknout klávesu Ins. Objeví se formulář, do kterého se musí vyplnit následující údaje:

pic_t010_2021.png

Obr.: Zadání nového pole typu WideString

Book Contents

Book Index

Zadání nových indexů

Nové indexy se zadávají po stisknutí klávesy Ins. ve spodním gridu. Je možno vytvořit index skládající se až z deseti polí. Nové indexy mohou mít vlastnosti, které podporují DB servery a pole mohou být tříděná vzestupně nebo sestupně.

Vlastnosti indexu:

pic_t011

Obr.: Vytvoření nového klíče

Book Contents

Book Index

Uložení změn

Při uložení změn se zobrazí hlášení o nutnosti zkonvertovat měněnou tabulku.

pic_t012

Pokud jsme si jisti, že chceme změnu provést, stiskneme Ano.

pic_t013

Dále je vhodné zálohovat tabulku prodej. Z K2 ve správě databází zvolíme export příslušné tabulky. Po konverzi se zobrazí protokol.

pic_t014

Proto, abychom mohli pracovat s novým polem, je potřeba restartovat K2, protože v paměti zůstávají staré údaje o tabulce.

pic_t015

Změny se ukládají v adresáři firmy v souboru TableMod.xml. Soubor, který se vytvoří z výše uvedených příkladů vypadá následovně:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>

<TableMod><field><FileNo>123</FileNo><FieldNo>2000</FieldNo><Description>Nové pole v tabulce prodej </Description><ProgName>EX_PNove </ProgName><FieldName>EX_FNove </FieldName><FieldPicture>S25 </FieldPicture><FieldType>1</FieldType><FieldLen>25</FieldLen><FieldDecLen>0</FieldDecLen></field><index><FileNo>123</FileNo><Description>Nový klíč </Description><IndexName>By_EX_PNove </IndexName><Attributes>0</Attributes><Segment1>2000</Segment1><Segment1C>1</Segment1C><Segment2>8060929</Segment2><Segment2C>0</Segment2C><Segment3>8060930</Segment3><Segment3C>0</Segment3C><Segment4>8060931</Segment4><Segment4C>0</Segment4C><Segment5>0</Segment5><Segment5C>0</Segment5C><Segment6>0</Segment6><Segment6C>0</Segment6C><Segment7>0</Segment7><Segment7C>0</Segment7C><Segment8>0</Segment8><Segment8C>0</Segment8C><Segment9>0</Segment9><Segment9C>0</Segment9C><Segment10>0</Segment10><Segment10C>0</Segment10C></index></TableMod>

Book Contents

Book Index

Odebrání změn

Pokud zjistíme, že již nepotřebujeme námi definované pole, např. z důvodu, že standard K2 vytvořil podobné nebo stejné pole, je možné námi vytvořená pole nebo indexy odstranit. Poté proběhnou stejné konverze jako v bodě 12.4.3 a zobrazí se protokol o provedených změnách.

pic_t016

Book Contents

Book Index

Přenos rozšíření mezi mandanty

Postup:

Book Contents

Book Index

Rizika použití rozšíření

Přenosy

U tabulek, které se přenášejí mezi pobočkami, se musí nejprve přenést rozšíření a poté teprve vlastní přenos dat. Platí to vždy po vytvoření rozšíření nebo změně struktury tabulky.

Mzdy a VPB

U těchto modulů dochází při zálohování k uložení celého záznamu a tím pádem, pokud dojde ke změně struktury tabulky, dochází k nekonzistencím. Proto po změně jakékoli tabulky mezd nebo VPB, je potřeba příslušnou zálohu vymazat.

Book Contents

Book Index

Externí doplňková pole

Definování externích doplňkových polí (EDP) se provádí ze stromového menu Správce - Systém - Externí doplňková pole. EDP se týkají pouze hlaviček datových modulů, viz výběr v poli Datový modul na 1. straně.

Book Contents

Book Index

Definice pole

Pro zadání nového pole jsou potřeba na formuláři vyplnit následující pole:

Dále lze vytvořit na EDP vazby, které se definují při výběru vazby (v poli vazba je jiná hodnota než 0). V tom případě jsou potřeba vyplnit i další pole parametrů vazby, pokud je vazba vyžaduje. Příznaky povinná a testovaná říkají, že pole při uložení formuláře DM, nad kterým je EDP vytvořeno, budou při uložení vyžadována (povinná) a nebo kontrolována na správnou hodnotu (testovaná).

pic_t017

Definice EDP jsou uloženy v adresáři mandanta v souboru ExtFields.xml. Příklad souboru:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>

<Qfields><field><BindPar3>0</BindPar3><BindCheck>0</BindCheck><BindReq>0</BindReq><BindPar4>0</BindPar4><BindPar2>0</BindPar2><BindPar1>0</BindPar1><Bind>0</Bind><FieldDecLen>0</FieldDecLen><FieldLen>20</FieldLen><FieldType>1</FieldType><FieldName>PevUmi </FieldName><ProgName>PevUmi </ProgName><Description>PevUmi </Description><FieldNo>1</FieldNo><DMNum>19</DMNum><Selection> </Selection><ActualDate>22.11.2007</ActualDate><ActualTime>12:32:46</ActualTime><SQLOrder>1</SQLOrder></field></Qfields>

Book Contents

Book Index

Porovnání s rozšířením souborových modulů

Rozdíly mezi externími doplňkovými poli a uživatelským rozšířením tabulek:

Externí doplňková pole

Rozšíření souborových modulů

vytvoří se pouze v případě, že mají vyplněnou hodnotu

existují vždy bez ohledu na vyplnění.

ukládají se ve speciální tabulce

jsou součástí tabulky, kde byly vytvořeny

ve skriptu jsou přístupná pouze jako pole DM

ve skriptu jsou přístupná jako ke standardní pole xFile nebo DM

indexy se neřeší

mohou se vytvářet vlastní indexy

nové pole se nemůže přidat do indexu, protože není součástí tabulky, nad kterou běží DM

nové pole může být součástí indexu

nedají se uživatelsky smazat

sloupce se mohou libovolně vytvářet a mazat

vazba se definuje při vytváření pole

vazbu je potřeba vytvořit pomocí RF stejně jako u jiných polí tabulky, pokud ji nevytváří K2

Book Contents

Book Index

Servisní postupy MS SQL

Book Contents

Book Index

Záloha databáze

Book Contents

Book Index

Přenos dat K2_mandanta z jednoho serveru na druhý (kopie)

Tyto úkony provádí správce, který má administrátorská práva na MS SQL serveru.

Book Contents

Book Index

Nastavení práv uživatele K2

Toto nastavení se provádí po přenesení nebo obnovení zálohy pokud při spuštění K2 se objeví chyba připojení k databázi.

pic_t018

Obr.: Chyba, když není správně přiřazen uživatel K2 na MS SQL serveru

Book Contents

Book Index

Editace databází pomocí SQL Server Enterprise Manager

Pomocí SQL Management Studia lze editovat záznamy v tabulkách databází. V sekci Tables si vybereme tabulku a v kontextovém menu zvolíme Edit Top 200 Rows.

Book Contents

Book Index

Zálohování dat

Co se má zálohovat:

Book Contents

Book Index

Server SERVERK2

SQL databáze

Na tomto serveru jsou zálohovány jen SQL databáze. Na serveru SERVERK2 jsou vytvořeny SQL JOBy, které zajistí zálohu do souborů (viz Seznam databází a Backup Devices).

Seznam databází:

Název

Recovery Model

Kdy a jak

K2

Full

každý Pá Database – Complete (20:15), So až Čt Trans. Log (20:15)

K2_FIRMAxy

Full

každý Pá Database – Complete (20:25), So až Čt Trans. Log (20:25)

K2_FIRMAxy

Simple

každý Pá Database – Complete (20:30)

Master

Simple

denně Database – Complete (20:00)

Model

Full

každý Pá Database – Complete (20:05), So až Čt Trans. Log (20:05)

Msdb

Simple

denně Database – Complete (20:10)

Poznámka: U vytváření JOBů si dát pozor, zda-li se bude Backup Device přepisovat nebo se do něho bude přidávat.

Příklad nastavení JOBů pro databázi K2:

K2 backup Full

každý Pá

20:15:00 h

přepsat

K2 backup Log NeazCT

od Ne do Čt

20:15:00 h

přidat

K2 backup Log SO

každou So

20:15:00 h

přepsat

Backup Devices:

Name

Device Type

K2 Full

Disk Backup

K2 Log

Disk Backup

K2_FIRMAxy Full

Disk Backup

K2_FIRMAxy Log

Disk Backup

K2_FIRMAxy_DM Full

Disk Backup

master Full

Disk Backup

model Full

Disk Backup

model Log

Disk Backup

msdb Full

Disk Backup

NTBACKUP

Každý den v 21:30 se spustí naplánovaná úloha SERVERK2_TAPE.CMD v uživatelském kontextu SERVERK2\ZALOHA. Tato úloha spustí NTBACKUP.EXE.

Nastavení NTBACKUP – ukládaní na pásku:

Zdroj – co se bude zálohovat (SERVERK2.BKS):

C:\

D:\

SystemState

Páska:

libovolně pojmenována páska

Book Contents

Book Index

K2BugReporter

Program slouží ke zjištění callstacku a převod callstacku do čitelné podoby.

Získání callstacku z aplikace pomocí ProcessId (zjistí se ze správce úloh):

Postup vytvoření souboru paměťového profilování K2_AS a převod do čitelné podoby:

 1. Nastaví se parametr AS3MEMORYPROFILER=1 do K2.ini
 2. Spustí se K2_AS a krátký časový interval (jednotky hodin pro prvotní zjištění množství memory leaků)
 3. Ukončí se K2_AS, načež se vytvoří soubory (ddddd)-K2.LOG a (ddddd)-SCRIPT.LOG
 4. Soubor (ddddd)-SCRIPT.LOG obsahuje neuvolněné paměťové bloky, které vznikly za běhu skriptů
 5. Soubor (ddddd)-K2.LOG je třeba převést do čitelné podoby pomocí volání K2BugReporter.exe RepairCallstack (ddddd)-K2.LOG
 6. Předchozím krokem vznikne soubor (ddddd)-K2.STK, který se předá na vývoj k odstranění memoryleaků v jádru K2_AS

Pro lepší možnost vyhodnocení příčiny zaseknutí aplikace je vhodné nástroj spustit 3 - 5 krát.

Aby bylo možné zjišťovat informace z aplikací běžících pod různými uživateli, je nutné spouštět K2BugReporter jako administrátor.

Book Contents

Book Index

Servisní postupy na Oracle Express Edition

Níže popsaný postup zálohování Oracle Express Edition je možný pouze pro instalaci v prostředí MS Windows. Nutnou podmínkou je velikost místa na disku. Samotná databáze pro použití s IS K2 potřebuje minimálně 20GB prostoru a pokud jsou zálohy prováděny na stejný disk je potřeba si uvědomit, že jedna záloha si vyžaduje asi 1,5GB a to data K2 obsahují pouze databázi Conf, Demo a Init. V případě nefunkčnosti K2 může být s vysokou pravděpodobností problém s místem na disku. Zálohu lze spustit pouze na počítači, kde je nainstalován Oracle XE.

Book Contents

Book Index

Zálohování dat

V Oracle Express Edition zálohování databáze spočívá v zálohování fyzických souborů, které tvoří databázi. Jsou to jednak datové soubory, jednak soubory uchovávající řídící a systémové informace, dále pak soubory s parametry pro práci serveru (SPFILE) a v případě, že máme aktivní režim ARCHIVELOG, tak i soubory protokolu pro případnou obnovu posledních transakcí. Při používání databáze s IS K2 je zapotřebí mít parametr ARCHIVELOG vždy zapnutý. Stav nastavení parametru ARCHIVELOG zjistíme na hlaví stránce pro správu databáze v grafickém bloku Usage monitor. V případě, že při zálohování K2 není tento mód zapnutý, K2 připraví skript, který se o vše potřebné postará.

Vlastní zálohování K2 probíhá pomocí skriptu Zálohování Oracle XE, který najdeme pod klíčovým slovem Správce. Tento skript je možno pouštět pouze na stanici nebo serveru, kde je nainstalována databáze Oracle Express Edition. Skript je nastaven tak, že si zkontroluje všechna potřebná nastavení a uživatel pouze odklikává hlášení. Uživatel při zálohování pouze může odsouhlasit krok nebo ukončit skript a záloha nebude provedena. Skript v podstatě pracuje ve dvou režimech. První: skript potřebuje pro svou činnost a správnou funkci zálohování přenastavit některé parametry databáze. Tato část upozorní uživatele na nutnost ukončení všech ostatních běžících K2, kromě té, ze které se skript pouští. Tato K2 se ukončí automaticky a po provedení zálohy se opětovně pustí. Uživatel bude vyzván standardním spouštěcím dialogem K2 k zadání hesla. Druhý režim provede zálohu za běhu, kdy zálohování čeká na ukončení transakcí. V tuto chvíli je vhodné přestat po dobu zálohování pracovat s K2 na všech stanicích, aby záloha proběhla co možná nejdříve.

První spuštění skriptu se nesmí spouštět jako naplánovaná úloha, neboť vyžaduje odezvu uživatele. Druhé a další spuštění lze pouštět automaticky jako naplánovanou úlohu, pokud nejsou prováděny změny v nastavení databáze, které mohou způsobit běh skriptu v prvním režimu. Jedná se o nastavení parametru ARCHIVELOG a db_recovery_file_dest_size, která musí být aspoň 20GB.

Book Contents

Book Index

Popis skriptu Zálohování Oracle XE

Book Contents

Book Index

Parametry

BackupPath

Cesta k úložišti záložních souborů. Pokud je tento parametr nastaven, je porovnán s dříve nastavenou hodnotou v databázi Oracle XE a pokud se tyto hodnoty liší, provede se přednastavení parametru v databázi Oracle XE. Pokud je parametr prázdný nebo se shoduje s nastavenou hodnotou, neprovádí se žádné přednastavení. Implicitní hodnota není nastavena. Cesta musí být lokální v rámci počítače.

ArchivePath

Cesta do adresáře archivu záloh. Tento parametr může nebo nemusí být nastaven. Pokud je nastaven, provede se zkopírování aktuálního záložního souboru do tohoto umístění. Implicitní hodnota není nastavena. Cesta může být i síťová.

ArchiveCount

Počet záložních souborů, které se mají uchovat. Pokud je tento parametr > 0, budou se mazat soubory v archivním adresáři tak aby po dokončení zálohy byl v adresáři, uvedeném v parametru ArchivePath, počet souborů odpovídající nastavené hodnotě. Minimální počet záloh pro obnovu databáze jsou 2, proto pokud je hodnota parametru 1, nastaví se na 2. Implicitní hodnota je 3.

Book Contents

Book Index

Průběh skriptu a možná hlášení

1. Skript kontroluje zda běží na Oracle. Pokud ne, objeví se následující hlášení a skript končí.

pic_t019

2. Skript kontroluje, zda se jméno počítače shoduje se jménem serveru. Zálohu lze totiž provádět pouze na počítači, kde je nainstalován Oracle XE.

pic_t020

3. Skript kontroluje, zda existuje cesta do adresáře Oracle XE. Pokud cestu nenalezne, končí.

pic_t021

4 Skript kontroluje, zda se na standardním místě nachází dávkový soubor, který provádí zálohu. Pokud ne, skript končí.

pic_t022

5. V případě, že je požadováno zálohování souboru zálohy, skript kontroluje, zda existuje adresář pro uchovávání záloh záložních souborů. Pokud ne, končí.

pic_t023

6. Skript varuje uživatele při změně nastavení databáze Oracle XE, kterou musí provést a kdy není pro K2 dostupná databáze. Většinou jde pouze o první spuštění skriptu.

pic_t024

7. Skript upozorňuje uživatele, že K2, ze které je spouštěno zálohování, čeká, až skončí zálohování.

pic_t025

8. Pokud je nastaven parametr ArchiveCount, odmažou se nejstarší soubory, aby před započetím zálohy v archivním adresáři zadaném v parametru ArchivePath zůstalo (ArchiveCount - 1) záloh.

9. Provede se záloha databáze.

10. Pokud je zadán parametr ArchivePath, provede se kopie souborů záloh do zadaného umístění, kde se ještě vytvoří adresář pojmenovaný podle data a času zálohy a v rámci tohoto adresáře další podadresáře ARCHIVELOG, AUTOBACKUP, BACKUPSET a ONLINELOG. Do tohoto umístění se zkopíruje obsah všech adresářů z BackupPath.

Book Contents

Book Index

Obnovení zálohy

Obnovení zálohy se provádí pomocí standardního nástroje Oracle XE, který je v menu Oracle Express Edition -> Restore Database. Pokud je potřeba se vrátit do dřívějších stavů, nakopíruje se do umístění BackupPath soubory z patřičné zálohy. Před tímto úkonem je nutno zastavit databázi, protože jsou drženy soubory v adresáři ONLINELOG. Po nakopírování se opět použije stejný standardní nástroj Oracle XE pro obnovu databáze.