Book Contents

Book Index

Tisk

Book Contents

Book Index

Import sestav a skriptů z klasických do univerzálních formulářů

Zařazení sestav a skriptů v F9 není v klasických formulářích shodné se zařazením v univerzálních. Pomocí funkce č. 1230 - Import sestav a skriptů, je možné zařazení naimportovat hromadně z klasických formulářů.

pic_4098

Obr.: Import sestav a skriptů

V univerzálních formulářích se již nepoužívají pro zařazení "Skupiny tisku", ale nově se používají "Skupiny uživatelů". Proto je nutné, v rámci importu zařazení, původní Skupiny tisku spárovat ručně se Skupinami uživatelů nebo povolit automatické vytvoření nových Skupin uživatelů.

Ve formuláři pro Import sestav a skriptů má uživatel dvě možnosti:

pic_4216

Obr.: Záložka Mapování skupin tisku

Tlačítkem Spustit import všech formulářů, se dle zvolené činností spustí import zařazení.

Book Contents

Book Index

Tisk pomocí F9

Seznam tiskových sestav a skriptů vyvoláme nad tabulkou nebo záznamem klávesou F9. Stisknutím této klávesy se zobrazí nabídková tabulka, která obsahuje zařazené skripty a sestavy. V rámci této nabídky je možné využít dvojí zobrazení všech zařazených funkcí.

Zobrazení s ikonami

Pokud má uživatel nastaveno zobrazení s ikonami, mohou být zařazené skripty a sestavy setříděny do tzv. témat. Jedná se o složky, pod kterými je daná sestava zařazena. Rozbalení (zabalení) nabídky jednotlivých složek pak provádíme dvojitým kliknutím myši.

pic_4099

Obr.: Zobrazení s ikonami

Při tomto zobrazení jsou sestavy a skripty definovány nejen zkratkou a popisem, ale také pomocí ikony. Pokud není zobrazení s ikonami aktivní, je možné jej zapnout pomocí tlačítka Ikony.

Zobrazení v tabulce

Zobrazení zařazených sestav v tabulce poskytuje uživateli více informací o konkrétní sestavě nebo skriptu. Můžeme si zde zobrazit ve sloupcích např. cestu k souboru, zařazení do skupiny, případně úroveň zařazení.

pic_4100

Obr.: Zobrazení v tabulce

V případě, že není tabulkové zobrazení aktivní, lze jej zapnout pomocí tlačítka Tabulka. Položky, které mají ve sloupci O. ikonu hvězdičky jsou umístěny rovněž v nástrojovém panelu modulu ve kterém je kniha Skripty a sestavy spuštěna.

Požadovanou sestavu lze ze seznamu vybrat pomocí šipek nahoru a dolů a výběr potvrdit klávesou Enter. Standardně lze sestavu zobrazit na monitor, vytisknout na tiskárně nebo zapsat do souboru. Volbu výstupu můžeme provést pomocí tlačítek Spuštění v okně, Spuštění na tiskárnu a Spuštění do souboru. Klávesou Esc lze přerušit vytváření dané sestavy.

Dostupné funkce:

Předchozí

Posune pravítko v seznamu na předchozí záznam.

Další

Posune pravítko v seznamu na následující záznam.

Nový Ins

Otevře knihu sestav a umožní vybrat sestavu, skript nebo jinou funkci z této knihy.

Nový - sestava

Otevře formulář pro vložení a definici nové sestavy z databáze nebo souboru.

Nový - skript

Otevře formulář pro vložení a definici nového skriptu z databáze nebo souboru.

Nový - dávka

Otevře formulář pro vložení a definici nové dávky z databáze nebo souboru.

Změna

Změna záznamu

Kopie

Kopie záznamu

Oblíbené - zařadit na lištu

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu.

Oblíbené - zařadit na lištu do skupiny

Sestavu, skript nebo dávku, na které je nastaveno pravítko, vloží do Nástrojového panelu modulu do skupiny.

Oblíbené - nezobrazovat na liště

Zruší zařazení sestavy, skriptu nebo dávky z Nástrojového panelu modulu.

Zobrazit i z lišty

Zobrazí/skryje v seznamu sestavy, skripty a dávky, které jsou zařazeny v Nástrojovém panelu modulu.

Velmi využívanou funkcí je právě umístění tiskových sestav, skriptů, případně dávek do Nástrojového panelu modulu. K tomuto slouží volby, které jsou dostupné pod ikonou Oblíbené. Pomocí volby Zařadit na lištu je možné přidat položku (tiskovou sestavu, skript, dávku) do Nástrojové lišty modulu, ve kterém je kniha Skripty a sestavy spuštěna.

Volba Zařadit na lištu do skupiny pak rovněž přidá sestavu do Nástrojového panelu modulu, ale umístí ji do skupiny. Skupiny se vytvoří dle témat, do kterých daná sestava, nebo skript patří. Tyto skupiny je pak možné upravovat ve změně záznamu. Pomocí klávesy F5 na tiskové sestavě si zobrazíme formulář, kde je k dispozici pole Skupina.

pic_4180

Obr.: Pole Skupina

V poli Skupina je možné definovat stromovou strukturu složek pro umístění sestav, skriptů nebo dávek v Nástrojovém panelu modulu. Pro oddělení úrovní stromu je nutné použít "\", jako např. Doklady\Ostrava\Saldokonto.

Book Contents

Book Index

Vložení sestavy/skriptu

Klávesou Insert je možné vložit do seznamu novou sestavu nebo skript. Stisknutím této klávesy se zobrazí seznam všech existujících sestav a skriptů, ze kterého je možné výběr provést. Po výběru konkrétní požadované sestavy se dále zobrazí formulář pro další specifikaci a nastavení. V tomto formuláři pak budou předvyplněná některá pole dle vybrané sestavy nebo skriptu.

Stejný formulář se zobrazí také, pokud pro vložení použijeme jednu z možností, které jsou k dispozici v rámci volby Nový v Nástrojovém panelu modulu. Práce s těmito formuláři je popsána v dokumentaci Základní funkce a číselníky, kapitola Práce s ikonami.