Book Contents

Book Index

Notifikační systém - Příjemci a zařízení

Záložka Příjemci a zařízení

Na této záložce jsou uvedeni všichni uživatelé K2, kteří jsou svázáni s kontaktní osobou. Každému uživateli zde můžeme nastavit, na jaká zařízení se mu budou upozornění posílat.

pic_2453
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - záložka Příjemci a zařízení

Po rozkliknutí položky se zobrazí formulář pro nastavení jednotlivých příjemců.

Záložka Notifikace

pic_2455
Obr.: Formulář pro zadání příjemce - záložka Notifikace

Popis polí:

Příjemce

Rozbalovací pole pro výběr příjemce upozornění z knihy Kontaktní osoby. V poli se zobrazí číslo kontaktní osoby.

Jméno

Do pole se automaticky dosadí jméno a příjmení kontaktní osoby vybrané v poli Příjemce.

Stistknutím tlačítka TEST ověříme, zda je nastavení správné. Odešle se zkušební zpráva z e-mailu (z pole Z adresy na záložce Notifikační systém K2) na zařízení, které máme nastavené pro přijímání notifikací.

Záložka Zařízení

pic_2456
Obr.: Formulář pro zadání příjemce - záložka Zařízení

Rozkliknutím položky zobrazíme formulář pro nastavení zařízení daného příjemce.

Popis společných polí pro všechny typy zařízení:

Název

Zde zvolíme název zařízení. (Automaticky se doplní jméno příjemce z první strany formuláře.)

Typ zařízení

Typ zařízení - je podporováno: Windows, Pošta, Android, Windows Phone.

Pole pro formátovač

Předvyplněné podle typu zařízení. Ve formátovači se pak tato pole automaticky předbízejí pro nastavení vzhledu zprávy.

Aktivní

Zatrhávací pole pro určení, zda chceme, aby příjem notifikace na toto zařízení byl aktivní.

Platné

Pole je automaticky zatrhnuto, pokud je konfigurace daného zařízení správná.

Typ zařízení Windows

pic_2457
Obr.: Formulář pro nastavení zařízení - typ Windows

Typ zařízení Pošta

Údaje ve formuláři nelze měnit, slouží pouze pro prohlížení. Potřebná data nastavujeme v knize Kontaktní osoby (podrobnosti jsou popsány níže), která se pak promítnou do tohoto formuláře.

pic_2458
Obr.: Formulář s nastavením zařízení - typ Pošta

Popis polí:

E-mailová adresa

E-mail, na který přijde upozornění. E-mail nastavujeme na 1. straně kontaktní osoby.

E-mail, na který budou chodit notifikace, vkládáme na 1. straně kontaktní osoby v části formuláře Elektronická adresa. Pokud tato část formuláře není vidět, stisknutím tlačítka EA(G) ji zaktivníme.

pic_2893
Obr.: 1. strana kontaktní osoby - tlačítko EA(G)

V části formuláře Elektronická adresa pak ve stavu Změna pomocí klávesy Insert vložíme nový e-mail.

pic_2891

Obr.: Kontaktní osoby - Elektronická adresa

pic_2892
Obr.: Nastavení e-mailu - pole Povolit notifikace

Ve formuláři Elektronická adresa rozbalíme pole Typ adresy a vybereme z číselníku hodnotu (např. "EMAIL", "EMAIL1", "EMAILH").

pic_2508
Obr.: Formulář Typy elektronických adres

Na 1. straně vybrané hodnoty musí být v poli Format vyplněn "Email"! Tím se na formuláři Elektronická adresa zpřístupní pole Povolit notifikace (v červeném rámečku na obrázku"Obr.: Nastavení e-mailu - pole Povolit notifikace"). Pro správné fungování notifikací na typ zařízení Pošta musí být toto pole zatžené!

pic_2523
Obr.: Typ elektronické adresy - Format "email"

Po správném nastavení se e-mail doplní do formuláře nastavení notifikace pro zařízení Pošta.

pic_2458
Obr.: Formulář s nastavením zařízení - typ Pošta

Typ zařízení Andriod

pic_2459
Obr.: Formulář pro nastavení zařízení - typ Android

Popis polí:

Identifikátor

Unikátní číslo telefonu (IMEI).

Aplikace

Název aplikace, např. "K2 Marketing".

Registrační ID

Registrační číslo dostane přiřazeno každý telefon od Googlu při registraci k notifikacím. Google může jednou za čas změnit registrační číslo pro dané zařízení. Pokud se zařízení znovu nezaregistruje, přestane posílat notifikace. (Provádí tak jednou za čas čištění své databáze zařízení.)

Pole jsou automaticky doplněna Android klientem K2 po registraci u Googlu. Postup registrace je uveden v následující kapitole Zřízení služby Firebase.

Typ zařízení Windows Phone

pic_2460
Obr.: Formulář pro nastavení zařízení - typ Windows Phone

Popis polí:

Identifikátor

Unikátní číslo telefonu (IMEI).

Registrační ID

Číslo je přiděleno na žádost u Microsoftu.

Pole jsou automaticky doplněna Windows Phonem po registraci u Microsoftu.

Typ zařízení iOS

pic_3153
Obr.: Formulář pro nastavení zařízení - typ iOS

Popis polí:

Identifikátor

Unikátní číslo telefonu (IMEI).

Registrační ID

Číslo je přiděleno po registraci u Applu.

Pole jsou automaticky doplněna iOS klsientem po registraci u Applu.

Book Contents

Book Index

Zřízení služby Firebase

V rámci svého účtu u společnosti Google musí firma, která chce využívat notifikace, zapnout službu Firebase. Nastavit tuto službu pro konkrétní účet je možné na adrese https://firebase.google.com/. Podmínkou je, aby byl účet, v rámci kterého chceme nastavit službu Firebase, ve webovém prohlížeči přihlášen.

Proces zřízení služby Firebase probíhá v konzoli, kterou si zobrazíme pomocí tlačítka Přejít na konzoli, nebo zadáním adresy https://console.firebase.google.com/ do webového prohlížeče. Zde pak vytvoříme nový projekt pomocí tlačítka Add project.

pic_4674

Obr.: Přidání nového projektu

V dalším okně je nutné zadat název projektu do pole Project name, nastavit lokalitu v poli Analytics location na Czechia a dále souhlasit s licenčními podmínkami zatržením příslušného pole.

pic_4675

Obr.: Vytvoření projektu Firebase

Tlačítkem Create project nastavení potvrdíme a provedeme vytvoření projektu Firebase. O úspěšné instalaci jsme informováni následujícím dialogovým oknem.

pic_4676

Obr.: Vytvoření projektu Firebase

Na této obrazovce potvrdíme vytvoření nového projektu pomocí tlačítka Continue.