Book Contents

Book Index

Objednávky přijaté

Objednávka přijatá je doklad vytvořený ze zakázky. Tvoří se v případě, kdy odběratel sám požádá o potvrzení objednávky, odběratel sdělí svou objednávku např. ústně. Pokud je přijatá objednávka potvrzena, vzniká kupní smlouva. V potvrzené objednávce již musí být závazné ceny, termín dodání apod. Přijaté objednávky nemají žádný vliv na účetnictví, jejich evidence není nutná. Při přímém prodeji je evidence objednávek zbytečná, pokud je zakázka chápána současně jako objednávka.

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Objednávky přijaté

Book Contents

Book Index

Kniha Objednávky přijaté

Evidence objednávek má význam v tom případě, když se jedná např. o větší zakázku dodávanou po částech. Na tyto části celkové zakázky bude zákazník vystavovat objednávky. Tehdy lze dodávku naplnit do jedné zakázky, a pak po částech evidovat došlé objednávky.

V knize Objednávky přijaté lze kdykoliv zjistit, jaké zboží si zákazník skutečně objednal. To má význam např. v případě odstoupení zákazníka od smlouvy. V objednávce je evidováno datum pořízení objednávky a číslo objednávky od odběratele. V případě sporu lze tedy příslušnou objednávku rychle vyhledat.

Obr.: Kniha Objednávky přijaté

Přijatá potvrzená objednávka může také znamenat Proformafakturu, na základě které může zákazník provést platbu. Při vytváření potvrzené objednávky může být vytvořen variabilní symbol. Jakmile přijde platba, je nutné z dané objednávky vytvořit fakturu, a danou platbu navést na tuto fakturu.

Book Contents

Book Index

Doklad Objednávka přijatá

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně Objednávky přijaté jsou uloženy základní údaje, které slouží k identifikaci těchto dokladů. Je-li objednávka přijatá vystavena jako podřízený doklad, automaticky se do její hlavičky dosazují údaje z nadřízeného dokladu, tj. ze zakázky. Pokud vystavujeme novou objednávky jako volný doklad, vybíráme údaje z číselníků a nabídkových tabulek.

Obr.: Objednávky přijaté - 1. strana

Popis polí:

Zakázka

Číslo nadřízeného dokladu, tedy zakázky, se kterou je objednávka svázána. Je-li objednávka vystavena jako volný doklad, je toto pole prázdné.

Adresy

Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Objednávka

Kniha, období a číslo objednávky přijaté.

Stav

Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.

Odběratel

Název odběratele, který zaslal objednávku na zboží.

Ceny

Předběžné ceny objednávky přijaté. V tomto řádku je uvedena cena brutto, cena netto a výše DPH.

Měna

Příznak určuje, že je objednávka vystavena v cizí měně.

DPH

Volba určuje, že je objednávka vystavena s DPH.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky, Text patičky a Interní text odběratele. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Základní údaje hlavičky Objednávky přijaté jsou na záložce Údaje.

Book Contents

Book Index

Údaje - OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

Popis polí:

Středisko

Středisko, které objednávku přijalo.

Kód zakázky

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek. Ze Zakázky se kopíruje do podřízených dokladů.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Číslo objednávky

Číslo přijaté objednávky.

Způsob platby

Způsob úhrady za odebrané zboží.

Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží.

Tlačítko pic_290i u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.

Kurz

Pokud je objednávka vystavena na zahraniční měnu (zatrhnuto pole Měna), dosazuje se do tohoto pole měna dokladu a směnný kurz pro přepočet. Zde se pouze zobrazuje kurz zakázky.

Typ

Jedná se o určení, jak bude nakládáno s daní z přidané hodnoty.

Bankovní účet

Bankovní účet „naší“ firmy, na který má být zaslána platba za fakturu. Automaticky se dosadí bankovní účet nastavený v Parametrech mandanta.

Párovací symbol

Toto pole slouží k zadání definice párovacího symbolu účetních dokladů (viz kapitola Účetnictví - Párovací symboly).

Variabilní symbol

Variabilní symbol dokladu. Může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách prodeje.

Konstantní symbol

Konstantní symbol doplněný výběrem z číselníku.

Cenová skupina

Cenová skupina hlavičky objednávky, podle které se určují prodejní ceny. Tato cenová skupina se kopíruje do jednotlivých položek dokladu.

Typ plánu

Výběr z číselníku Typ plánu, který slouží pro odlišení plánovacích a skutečných dokladů. Implicitně se dosazuje do nových dokladů typ plánu definovaný v knize Knihy nákupu/prodeje na 1. straně v poli Typ plánu (viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Typ plánu).

Datum vystavení

Datum vystavení objednávky přijaté. Automaticky je do tohoto pole vkládáno aktuální datum.

Termín dodání

Datum, do kdy má být zboží dodáno. Při vložení položky je toto datum kopírováno do pole Termín na formuláři Položka prodeje. V případě potřeby je možné datum přepsat do potvrzení dokladu.

Lhůta

Lhůta, ve které má být zboží dodáno.

Popis

Libovolný popis dokladu.

Vystavil

Jméno pracovníka, který objednávku vytvořil.

Změnil

Datum poslední změny a jméno pracovníka, který ji provedl.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Položky zboží, o které má odběratel zájem, jsou uvedeny na 2. straně objednávky přijaté. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins. Pokud vystavujeme volný doklad, zobrazí se formulář Položka prodeje, do kterého vybereme požadované zboží a zapíšeme potřebné údaje. Pokud vystavujeme doklad vázaný, po stisku klávesy Ins vybíráme položky z knihy Položky hlavičky.

Obr.: Objednávky přijaté - 2. strana

Formulář Položka prodeje můžeme vyvolat také stisknutím klávesy Enter na jednotlivých položkách objednávky, a to jak ve Změně, tak v Prohlížení. Ve Změně navíc můžeme poopravit údaje o množství zboží, jeho cenách, dosadit kódy apod.

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Book Contents

Book Index

Setříděné položky (4. strana)

Tato strana objednávky přijaté slouží k setřídění položek podle uživatelských kritérií. Jedná se však pouze o pomocné setřídění.

Book Contents

Book Index

Doklady (5. strana)

Na 5. straně karty Objednávky přijaté je uveden přehled všech dokladů, které jsou s tímto dokladem svázány pomocí nadřízeného dokladu (zakázky). Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

Obr.: Objednávky přijaté - 5. strana s otevřenou záložkou Zakázky

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k objednávkám přijatým přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Proforma faktury

Proforma fakturu vystavujeme, pokud požadujeme platbu předem. Proforma faktura obsahuje kompletní výčet zboží (služeb), za které má být zaplaceno, včetně vyčíslení DPH. Není daňovým dokladem a neúčtuje se.

Proforma faktury se neevidují v knize faktur, ale v knize Objednávky přijaté.

Příklad: Zákazník si objedná zboží v celkové hodnotě 22.000,- Kč (plus 20% DPH). Zboží, včetně DPH, má zaplatit předem.

Postup:

OBP_DOK02

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Objednávky přijaté

pic_3040

Obr.: Funkce menu modulu Objednávky přijaté

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Změna termínu dodání

Funkce umožní na nepotvrzených objednávkách přijatých změnit:

  • Termín dodání,
  • datum Požadováno na položkách,
  • sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a Termínu dodání (pokud na položce není potvrzená faktura vydaná nebo dodací list).

 

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce objednávky přijaté nepotvrzená faktura vydaná nebo dodací list, dojde také ke změně částek na těchto dokladech.

Book Contents

Book Index

Sestavy - Objednávky přijaté

Book Contents

Book Index

Objednávka přijatá

Číslo procesu: ZAK002, ZAK006

Ident. číslo sestavy: SZAK054

Soubor: OBP_DOK01.AM

Popis sestavy: Objednávka přijatá. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

BarCode - Ano

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeAndCentre - 0

Zobrazí středisko a kód dle nastavení: hodnoty 0 - nikde, 1 - v hlavičce, 2 - v položkách, 3 - na obou místech.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ano

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

JCKindItem -

Seznam druhů, které se tisknou ve stromu průvodek (více druhů je potřeba oddělit středníkem).

JCTreeLevel - 1

0 - zobrazí u položek všechny úrovně průvodek, 1 - bez průvodek 2,3,4... - počet úrovní.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LineBetweenItems - Ne

Zobrazí dělící čáru mezi položkami.

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Podmínkou je mít nastaven parametr KeepEnvelopeFormat na Ne. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

ProportionalFont - Ano

Ano - zobrazí dodatky fontem typu Verdana, Ne - font typu CourierNew.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxCreditNoteConfirmation - Ne

Ano - zobrazí potvrzení o převzetí opravného daňového dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

TotalAmount - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým množstvím.

TotalItems - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovým počtem položek.

Weight - Ne

Ano - Zobrazí údaj s celkovou hmotností.

Book Contents

Book Index

Kupní smlouva

Číslo procesu: ZAK006

Ident. č. sestavy: SZAK073

Soubor: OBP_DOK03.AM

Popis sestavy: Kupní smlouva.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

SupplayerCode - Ne

Ano - tiskne kód dodavatele ze 4. strany karty Zboží.

MaturityDays - 0

Počet dnů splatnosti. Pokud není tento parametr zadán, plní se z karty Zákazníka.

Penalty - 0

Penále, pokud není tento parametr zadán, plní se z karty Zákazníka.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.