Book Contents

Book Index

Kontrakty

Kontrakty slouží pro sledování smluveného obsahu obchodu (zboží, ceny, dodací podmínky apod.) na vybrané období, např. rok. Pomocí kontraktů je možné vytvářet a provázat dílčí doklady sjednaného obchodu. Kontrakty lze využívat jak v modulu Prodej (sledování obchodu s odběrateli), tak v modulu Nákup (sledování obchodu s dodavateli).

Neprve vytváříme samotný kontrakt přímo v knize Kontrakty. Následně odtud zakládáme konkrétní realizační zakázky / objednávky do požadované knihy Zakázek / Objednávek vydaných, zároveň si zde udržujeme přehled o stavu každého kontraktu.

Kontrakty jsou realizovány pomocí standardních skriptů: CT_Purchase.pas pro kontrakty nákupu, CT_Order.pas pro kontrakty prodeje. Tyto skripty jsou standardně spustitelné z pracovní plochy K2 z tlačítek Kontrakty nákup a Kontrakty prodej nebo ze stromového menu.

Pozn.: Standardní tlačítka kontraktů na pracovní ploše mají od výroby parametry přednastaveno chování svých skriptů tak, aby byly spustitelné i na demonstračních datech programu. Proto je před prvním použitím kontraktů potřeba nastavení parametrů skriptů podle podmínek každého klienta (nastavení knih dokladů, knih kontraktů atd.). Nastavení se provede funkcí Nastavení kontraktů, která je zařazena pod knihami kontraktů ve stromovém menu.

Book Contents

Book Index

Kniha Kontrakty

Kniha kontraktů obsahuje seznam všech kontraktů, které jsou v IS K2 zavedeny. Nový kontrakt zadáváme do knihy klávesou Ins, zavedený kontrakt vymazat nelze. Existuje samostatná kniha Kontrakty pro nákup a pro prodej.

Book Contents

Book Index

Doklad Kontraktu

Karta kontraktu vyjadřuje jeden dlouhodobý smluvní vztah, který má být postupně realizován prostřednictvím několika zakázek.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Tato strana formuláře je opticky rozdělena na tři části:

Význam jednotlivých polí je shodný se stejnými poli v jiných dokladech nákupu/prodeje.

Popis vybraných polí:

Kód kontraktu

Každý kontrakt má přiřazen konkrétní kód. Obvykle vytváříme nový kód pro nový kontrakt, ve výjimečných případech můžeme kontrakt přiřadit k již existujícímu kódu tak, že odtrhneme pole Vytvořit nový a vybereme některý z již existujících.

Stav / Lhůta

V poli je možné oddělit již ukončené kontrakty od běžících. Sloupec je rovněž zařazen mezi implicitní sloupce v tabulce kontraktů, je tedy možné podle této hodnoty záznamy setřídit.

Ve spodní části obrazovky je umožněno na jednotlivých záložkách pracovat s poznámkami, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 – Poznámky. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Platební podmínky je možné zobrazit na záložce Platební podmínky, změnit je můžeme stejnojmenným tlačítkem.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně kontraktu jsou zobrazeny položky kontraktu a je zde rovněž patrný stav, resp. uskutečnění každé jednotlivé položky.

PIC_1057

Obr.: Kniha Kontrakty - 2. strana

Formulář je rozdělen do 3 částí:

Tlačítko Vytvořit zakázku na 2. straně hlavičky kontraktu je možné použít v případě, že existuje alespoň jedna položka kontraktu ve stavu Odvoláno a s příznakem Objednat (ve sloupci VD zobrazen symbol ). Stiskem tlačítka vytvoříme skutečnou - realizační zakázku / objednávku do knihy zobrazené nad tímto tlačítkem (knihu je možné změnit). Do dokladu budou vloženy všechny záznamy s výše uvedeným příznakem. Tyto položky je rovněž možné přidat do již existujícího dokladu tak, že zatrhneme pole Přidat do zakázky.

Položky kontraktu - význam vybraných sloupců:

Pozice

Pořadí položky kontraktu.

Zkratka

Zkratka zboží.

Zboží

Popis zboží.

Množství

Celkové smluvené množství.

Zůstatek

Množství, na které zatím nebyla vytvořena žádná odvolávka ani nebylo objednáno. Je rovno hodnotě Množství - (Odvoláno + Objednáno)

Odvoláno

Množství, na které byla vytvořena odvolávka (tedy bylo konkrétně naplánováno), ještě však k němu neexistuje realizační zakázka / objednávka.

Objednáno

Množství, na které již existuje realizační zakázka / objednávka.

Datum dodání

Konečné datum dodání, do kdy má být položka po množstevní stránce zcela zpracována.

Novou položku kontraktu vložíme klávesou Ins. Po vytvoření a uzavření formuláře klávesou Enter můžeme opravu údajů provést tak, že na dané položce stiskneme klávesu F5. Po uložení položky se její cena automaticky přenáší do dodavatelských cen, kde je patrná s patřičným kódem kontraktu.

Rozpracování položky - význam vybraných sloupců:

V dolní části formuláře je patrné rozpracování konkrétní položky kontraktu, na které stojí pravítko ve střední části.

Typ položky

Znázorňuje, v jakém stavu se tato část položky nachází.

  • Hlavní - přímá kopie položky kontraktu, která se konkrétními odvolávkami rozděluje do požadovaných plánovaných dávek ke zpracování.
  • Odvolávka - z hlavní položky je odděleno požadované množství, přidělen termín dodání dané položky. Odvolávka má však pouze plánovací význam, nemá ještě žádný realizační doklad knihách nákupu / prodeje.
  • Objednáno - položka, která již byla objednána, resp. byl vystaven v knihách nákupu/prodeje skutečný doklad, tzn. v nákupu Objednávka vydaná a Potvrzení dodání, v případě prodeje Zakázka a Rezervační list.

Zkratka

Zkratka zboží.

Zboží

Popis zboží.

Množství

Množství, které se tímto řádkem zpracovává. Na řádku s typem položky Hlavní je zobrazeno množství, které zbývá zpracovat.

Datum dod.

Termín dodání dané položky. Termín se automaticky kopíruje do pole Požadováno v položce realizační zakázky.

VD

U položek typu Odvolávka symbol znamená plánované vytvoření dokladu. Při vytvoření realizačního dokladu budou do tohoto dokladu vloženy všechny takto označené položky. Po vytvoření tohoto dokladu se tento symbol ztratí a typ Odvolávka se změní na Objednáno.

Nový záznam k patřičné položce, na níž stojí pravítko ve střední části formuláře, vytvoříme tak, že klávesou Enter otevřeme položku typu Hlavní nebo jinou položku, kterou chceme konkretizovat, rozdělovat.

PIC_1058

Obr.: Kontrakty - změna původní položky při vytváření nové položky

V otevřeném formuláři stiskneme Ins, vytváříme tak nový záznam, kterým rozdělujeme původní.

PIC_1059

Obr.: Kontrakty - Nová položka ve spodní části formuláře

Upravíme požadované množství, termín dodání příp. popis. Budeme-li chtít k danému záznamu vytvářet realizační doklad, zatrhneme pole Objednat. Položku potvrdíme stiskem tlačítka OK. Vytvoří se nový řádek ve spodní části formuláře.

Změnu některých údajů záznamu můžeme provést stiskem klávesy F5 na daném záznamu. Stejným způsobem můžeme zajistit také dodatečné vytvoření dokladu tím, že zde zatrhneme pole Vytvořit doklad. Samotný realizační doklad bude vytvořen až stiskem tlačítka Vytvořit zakázku v horní části 2. strany kontraktu. Na tento doklad budou vloženy všechny záznamy s příznakem ve sloupci VD ve spodní části formuláře. Na nově vytvořený doklad bude pro identifikaci zakázky automaticky nakopírována poznámka CT z 1. strany kontraktu a realizační termíny.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu kontraktu je možné přiřazovat dokumenty a další doklady. (Bližší popis je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 – 9. strana.) Může se jednat např. o smlouvy či jiné doprovodné dokumenty, které se týkají obchodního případu.

V části Zařazené doklady je uveden seznam všech dokladů, které jsou ke kontraktu připojeny (viz 2. strana). Pokud na 9. straně připojíme ke kontraktu další doklad, zobrazí se tento odkaz také na 2. straně kontraktu.

Book Contents

Book Index

Nastavení kontraktů

Ve funkci nastavení kontraktů lze konfigurovat kontrakty pro nákup a prodej.

pic_4672

Obr.: Nastavení kontraktů

Provedeme tím nastavení parametrů skriptů podle podmínek každého klienta (nastavení knih dokladů, knih kontraktů atd.).

pic_4673

Obr.: Parametry kontraktů

Pokud je potřeba zadat více knih, zadávají se v položkách. Pouze knihy v položkách se nabízejí v Alt+F10. Pokud je kniha pouze v hlavičce, Alt+F10 je nefunkční.